Teknologi- og innovationsfremsyn. Smarte Produkter og Internet of Things

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknologi- og innovationsfremsyn. Smarte Produkter og Internet of Things"

Transkript

1 Teknologi- og innovationsfremsyn Smarte Produkter og Internet of Things 1

2 Titel: Smarte Produkter og Internet of Things Udarbejdet for: Styrelsen for Forskning og Innovation Udarbejdet af: GTS-nettet i samarbejde med Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme November 2014 Forfattere: Tine Andersen, Sisse Resen, Simon Mikael Fuglsang Østergaard Ansvarligt GTS-institut: Alexandra Instituttet 2

3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 5 Executive summary in English Indledning Hvad er teknologi- og innovationsfremsyn Formål Metode Organisering State of the art: Litteraturoverblik Definitioner Internet of Things Smarte Produkter Hvor sker væksten nu og i de nærmeste år Nye forretningsmodeller - Servitization Udfordringer og barrierer Standardisering Sikkerhed og privatlivsbeskyttelse Genius forecasting syv bud på fremtiden Indledning At se skoven for bare træer Tatu Koljonen Den indholdsskabende generation som drivkraft Michela Magas Fra indlejret software til indlejret hardware Klaus Beetz Konvergens mellem individ, samfund, marked og forretning Erica Kochi Private kunders rolle i at drive Smarte Produkter Carsten Rhod Gregersen Smarte, forbundne hav-vindmøller Kasper Roed Jensen IoT er her allerede men sikkerhed er en udfordring Bernard Meyerson Fælles træk og observationer Match på styrkepositioner Danske styrkepositioner IKT og digital vækst Det Blå Danmark Kreative erhverv og design Sundheds- og velfærdsløsninger Energi og klima Kritiske teknologier

4 5. Danske fremstillingsvirksomheder hvor er udfordringerne Virksomhederne i undersøgelsen Undersøgelsens resultater Strategisk Outlook hvor skal GTS opruste i de kommende år Omverdenen muligheder og trusler GTS-nettets interne styrker og svagheder Anbefalinger Bibliografi Bilag 1: Redegørelse for surveymetode Bilag 2: Kommentarer fra interessenter Opsummering af kommentarerne Arbejds- og analysegruppens kommentarer til høringssvar Uredigerede kommenteringer

5 Sammenfatning Dette teknologi- og innovationsfremsyn om Smarte Produkter og Internet of Things (IoT) skal bidrage til at identificere potentialet for vækst i danske virksomheder baseret på de muligheder, som skabes af digitalisering. Fremsynet har således fokus på de muligheder for forretningsudvikling, som skabes af digitale, forbundne teknologier, specielt muligheder forbundet med udvikling af services tilknyttet fysiske produkter. Dermed kommer der også fokus på nye behov for teknologisk service, som ikke er dækket i dag. Fremsynet anvender en kombination af flere metoder til at identificere potentialerne for teknologiske ydelser og services inden for feltet Smarte Produkter og Internet of Things. En indledende litteraturgennemgang beskriver og kortlægger status quo, både teknologisk og med fokus på forretningsmæssige potentialer, og som identificerer de væsentligste udfordringer i forbindelse med de nye teknologiske muligheder. Muligheder og udfordringer i et fremadrettet perspektiv er beskrevet gennem syv interview med internationale eksperter med vidt forskellige placeringer i forhold til de nye teknologier og disses anvendelsesområder. På tværs af interviewene peges på, at Smarte Produkter og IoT er disruptive teknologier med potentiale for grundlæggende ændringer i den globale økonomi og produktionssystem. Regulering og i anden række standardisering ses af eksperterne som de altoverskyggende udfordringer hvis det skal sikres, at teknologierne udnyttes til positiv imødegåelse af de udfordringer, som verdenssamfundet står overfor i form af fødevaremangel, klimakrise, negative effekter af urbanisering og global ulighed. Endvidere peger en stor del af eksperterne på konservatisme i europæiske virksomheder som en væsentlig udfordring for at udløse de innovative potentialer i Smarte Produkter og IoT. Endelig fremhæver de at Danmarks væsentligste styrke i denne sammenhæng er en stærk designtradition, som kan nyttiggøres i design af nye teknologiske løsninger. Med henblik på at vurdere potentialet for teknologisk service, gennemgås først potentialerne for Smarte Produkter og IoT i danske erhvervsmæssige styrkepositioner. For at vurdere, i hvilket omfang disse potentialer er på vej til at blive indløst, gennemgås resultaterne af en interviewundersøgelse blandt 475 danske produktionsvirksomheder. Undersøgelsen peger på et særdeles stort u-indløst potentiale for teknologisk service, idet de færreste af virksomhederne har en systemisk tilgang til digitalisering, og i begrænset omfang formår at omsætte investeringer i nye teknologier til forretningsmæssige fordele. Dernæst vurderes GTS-nettets styrker i forhold til kritiske teknologier, og det konkluderes, at GTS institutterne tilsammen behersker hele paletten af teknologier med relevans for Smarte Produkter og IoT, idet der dog er områder, hvor der er behov for en styrkelse af kapacitet og øget samarbejde. Disse analyser samles til slut i et Strategisk Outlook i form af en SWOT analyse for GTS-nettet i forhold til at bidrage til en dansk oprustning inden for smarte Produkter og IoT. Endelig gives en række anbefalinger til en styrkelse af GTS-nettets kapacitet. 5

6 Executive summary in English The aim of the current technology and innovation foresight focusing on Smart Products and Internet of Things (IoT) is to contribute to the identification of growth potentials for Danish companies based on new opportunities created by digitalisation. The foresight focuses on opportunities for business development created by digital and related technologies, in particular those associated with the development of services associated with physical products. Consequently, the foresight identifies hitherto unmet needs for technological services. The foresight utilises a combination of several methods to identify the potentials for technological benefits and services in the field of Smart Products and Internet of Things. An initial literature review describes and maps the status quo, both technologically and with a focus on commercial potentials, and identifies challenges posed by the new technological possibilities. Seven interviews with high-ranking experts with widely different perspectives on the new technologies and their applications serve to examine further the opportunities and challenges in a forward-looking perspective. The interviews indicate that Smart Products and IoT are disruptive technologies with the potential for causing fundamental changes in the global economy and production system. According to the experts, regulation and standardization is needed if the technologies are to contribute to solutions to global challenges such as food shortages, climate changes, problems accompanying urbanization, and global inequality. The experts indicate that conservatism in the management of European companies may stand in the way of the ability to unleash the innovative potential of Smart Products and IoT. The experts however point to Denmark's strong design tradition as an important strength in this context, as design of new technological solutions is increasingly important. In order to assess the current potential for technological services in the field of Smart Products and IoT to Danish businesses, the report considers the relevance of these technologies against the commercial strengths of Denmark. Further, to assess the extent to which Danish enterprises are aware of the potentials and exploit them, the report presents the results of a survey among 475 Danish manufacturing companies. The results of the survey points to a very large untapped potential for technological service, since very few of the companies have a systemic approach to digitalisation, and do not appear to harvest the full yield of investments into new technologies. Further, the report assesses the strengths of the GTS network in relation to the critical technologies and market needs, and concludes that the GTS institutes between them cover the entire range of technologies relevant to Smart Products and IoT, but that there is a need for further capacity building with respect to specific technological and business-related topics. These results of the analytical chapters are drawn together in a Strategic Outlook in the form of a SWOT analysis for the GTS network with respect to its contribution to Danish competitiveness in the field of Smart Products and IoT. Finally, the report gives recommendations for strengthening the capacity of the GTS network in this respect. 6

7 1. Indledning Styrelsen for Forskning og Innovation bidrager til at udvikle de godkendte teknologisk serviceinstitutter (GTS-institutterne 1 ) gennem finansiering af Resultatkontrakter (RK er), som typisk har til formål at fremme opbygning af kompetencer og arbejdsmetoder, som kan underbygge teknologiske serviceydelser til danske virksomheder. RK er har først og fremmest et prækompetitivt sigte ved at understøtte kapacitetsopbygning i GTS-institutterne, så de løbende er i stand til at tilbyde GTS-ydelser til gavn for erhvervslivet og samfundet i spændingsfeltet mellem marked og teknologi. Styrelsen for Forskning og Innovation har efterlyst et nyt grundlag for prioritering og allokering af midler til fremtidige RK er. På denne baggrund har Styrelsen for Forskning og Innovation igangsat tre teknologi- og innovationsfremsyn med dobbelt sigte. Dels skal de tilvejebringe erfaringer med teknologi- og innovationsfremsyn som metode for prioritering af fremtidige RK er, dels skal de udpege strategiske spor inden for hvilke, fremtidige RK er kan igangsættes Hvad er teknologi- og innovationsfremsyn Ved at studere udviklingstendenser, som vi allerede kan se i dag og vurdere, hvor sikre/usikre disse udviklingstendenser er, er det muligt at danne sig et kvalificeret billede af mulige udviklingsveje og dermed af det fremtidige strategiske spillerum. Med udgangspunkt i GTS-institutterne handler dette teknologi- og innovationsfremsyn derfor om at trække på den samlede viden om den teknologiske udvikling og om de muligheder, teknologien skaber for udvikling af nye produkter. Det vil imidlertid være for snævert kun at se på teknologiudviklingen. Udviklingstendenser med rod i politiske, økonomiske og samfundsmæssige forhold har også betydning for fremtidens efterspørgsel efter GTS-ydelser. Det er udviklingstendenser, som kan påvirke virksomhederne om 3-8 år, der er i fokus. Så fjernt i tid, at der kan være flere mulige udfald og så nært, at det også er relevant for de beslutninger, der træffes i dag. Udviklingstendenserne har forskellige karakteristika. Nogle er mere præcise og sikre, mens andre er mere diffuse og spekulative. For nogle tendenser er det klart, hvad konsekvenserne er, og vi kan handle. For andre er det mere uklart. Målet med et teknologi- og innovationsfremsyn er ikke at forudse fremtiden. Det er ikke muligt. Fremsynet giver en platform for diskussion og en fælles tankeproces for de interessenter, der er berørt af processen. Med fremsyn menes der: "Foresight involves systematic attempts to look into the longer-term future of science, technology, economy, and society with a view to identifying emerging generic technologies likely to yield the greatest economic and social benefit" (Jørgensen, 2001). Foresight is a process which involves intense iterative periods of open reflection, networking, consultation and discussion, leading to the joint refining of future visions and the com- 1 Alexandra Instituttet, AgroTech (Institut for Jordbrugs- og Fødevareinnovation), Bioneer, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI), DELTA (Dansk Elektronik, Lys og Akustik), Danmarks Nationale Metrologiinstitut (DFM), DHI (Dansk Hydraulisk Institut), FORCE Technology og Teknologisk Institut. 7

8 mon ownership of strategies it is the discovery of a common space for open thinking on the future and the incubation of strategic approaches (Cassingena Harper, 2003). Nøgleordene i ovenstående kan samles i en forståelse af teknologi- og innovationsfremsyn, hvor nøgleaktører får lejlighed til på et oplyst grundlag at skabe og løbende forbedre en vision om fremtiden. Man kan ikke stemme om fremtiden, men fremstilling af forskellige, plausible og ligeværdige billeder af fremtiden kan gøre aktørerne mere årvågne i strategiske valg. Et teknologisk fremsyn er således karakteriseret ved at fokusere på et mellemlangt til langt sigt; ved at involvere viden fra forskellige aktører fra innovationssystemet; ved at sigte på koordination mellem forskellige aktører og deres fremtidige F&U-aktiviteter og konsensus om fremtidige mål og forskningsprioriteringer Formål Formålet med nærværende teknologi- og innovationsfremsyn om Smarte Produkter og Internet of Things er: At undersøge, hvorledes den teknologiske udvikling inden for Smarte Produkter og Internet of Things (IoT) påvirker konkurrencen globalt og dermed danske virksomheders muligheder for fortsat at gøre sig gældende på eksport- såvel som hjemmemarkedet. At undersøge, hvilke anvendelser af Smarte Produkter og IoT, der har særlig betydning for danske erhvervsmæssige styrkepositioner, og hvilke krav det stiller til GTS-systemets ydelser. At afdække GTS-systemets styrker og svagheder når det drejer sig om at levere ydelser, som matcher innovationsbehov i forbindelse med Smarte Produkter og IoT i danske virksomheder baseret på de nye muligheder, som de digitale teknologier giver Metode Metodemæssigt bygger dette fremsyn på metoden Intuition, på engelsk Genius forecasting (Andersen & Rasmussen, 2012) kombineret med indsamling af viden om den danske situation og om GTS-nettets placering i feltet. Intuition -metoden benytter sig af en kombination af kreativitet og ekspertise hos særligt centralt placerede eksperter. Fremsynet omfatter i alt seks hovedopgaver, som samlet bidrager til at etablere et billede, dels af den globale udvikling inden for Smarte Produkter og IoT, dels af danske virksomheders placering i det globale konkurrencebillede, og endelig af GTS-systemets styrker og svagheder når det drejer sig om at understøtte danske virksomheders konkurrencekraft. Hver af disse hovedopgaver afdækkes med et sæt af forskellige metoder og fremgangsmåder, jf. Tabel 1. Valget af disse metoder er også begrundet i et ønske om at afprøve forskellige metoder i de tre gennemførte teknologi- og innovationsfremsyn. 8

9 Tabel 1: Oversigt over anvendte metoder og fremgangsmåder Hovedopgave Tema Metodevalg Globale tendenser og udviklingsveje Interessenternes nuværende og fremtidige behov Fremtidige udviklingsveje for Smarte Produkter og IoT Kritiske teknologiområder Markeder Globale konkurrenceforhold Interessentmøde Litteraturstudie Genius Forecasting: Telefoninterview med 8 internationale og danske eksperter med forskellige perspektiver på Smarte Produkter og IoT. Eksperterne er udpeget af fremsynets arbejdsgruppe. Dialog fokusgruppeinterview interessenter Løbende dialog med arbejdsgruppen, se nedenfor Fremtidige behov Match på styrkepositioner Danske virksomheders behov og planer Potentialer for Smarte Produkter og IoT i danske styrkepositioner GTS-nettes aktuelle teknologiske styrker Teknologianvendelse, opfattelse af forretningsmæssige fordele og anvendelse af data Litteraturstudie Ekspertworkshop med GTSeksperter Telefonsurvey til danske fremstillingsvirksomheder Nu-situation Strategic outlook Sammenholde nuværende situation med et fremtidigt billede af innovationsinfrastrukturen SWOT-analyse (ekspertworkshop) Tværgående analyse af input fra delanalyserne Arbejdsgruppens kommentering af fremsynsrapport Interessenthøring Spejle strategic outlook i interessenternes forventede fremtidige behov Fremsynsrapport i skriftlig høring Med til de anvendte metoder hører også en overvejelse om, hvad der forstås ved trends eller udviklingstendenser. Her forstås trends som kortere- eller længerevarende forandringer, som får betydning for virksomheders, forbrugeres, politikeres og institutioners beslutninger og handlinger. Implikationerne af disse forandringer kan således både komme til udtryk hos enkeltgrupper eller på systemniveau. I dette fremsyn, som har en tidshorisont på 3-8 år, er der fokus på trends, som vurderes at få betydning på dette sigt. 2 Med afsæt i den opstillede fremtidige situation om erhvervsmæssige rammevilkår og i beskrivelsen af de nuværende GTS-tilbud er der gennemført følgende fremsyn: 1. Opstilling af et sæt af fremtidsbilleder, som ud fra forskellige tilgange og perspektiver tilsammen giver et mange-facetteret billede af fremtiden for Smarte Produkter og IoT. 2. Sammenholdning af fremtidsbillederne med potentialer og behov i danske virksomheder. 2 Inspireret af 9

10 3. Skitsering af innovationsinfrastrukturens (GTS-institutternes) fremtidige ydelser med påpegning af det spring, der er imellem nu-situationen og skitserede fremtidsmuligheder. I forlængelse heraf opstilles en SWOT-analyse for GTS-institutternes muligheder for at udfylde disse ønsker og behov, som danner grundlag for et Strategic Outlook for, hvordan GTS-institutterne kan bringe sig i en position til at opfylde de fremtidige ønsker og behov. 4. Gennem en interessenthøring foretages en vurdering af det mulige og det ønskelige ved den nye innovationsinfrastruktur herunder GTS-ydelser Organisering Fremsynet er organiseret omkring en arbejdsgruppe, GTS-sekretariatet og et analyseteam: GTS-arbejdsgruppen består af 1-2 eksperter fra hvert af de deltagende GTS-institutter: Martin Møller, Alexandra Instituttet, Projektleder og formand for gruppen Mirko Presser, Alexandra Instituttet Morten Wagner, DELTA, Johan Nicolai Hartnack, DHI Kurt Nielsen, Teknologisk Institut Lars Dalgaard, Teknologisk Institut Troels Oliver Vilms Pedersen, Teknologisk Institut Jesper Mazanti Aaslyng, Agrotech Henrik Hassing, FORCE Technology Peter Krogsgaard Sørensen, FORCE Technology Lars Fremerey, GTS-sekretariatet Arbejdsgruppen har fulgt arbejdet med fremsynet og har rådgivet om strategiske valg i projektet fx udpegning af teknologi- og markedsområder, udvælgelse af litteratur og eksperter til interview samt varetaget kontakten til de involverede GTS-institutter. Arbejdsgruppen har holdt 2 møder, ligesom der har været en løbende dialog mellem gruppen og analysetemaet. Herudover har arbejdsgruppen været involveret i at arrangere SWOT-workshop og et interessentmøde. GTS-Sekretariatet har varetaget den løbende kontakt til interessenter og har stået for det indledende interessentmøde og den afsluttende interessenthøring. Desuden har GTSsekretariatet bidraget med sparring til analyseteamet. Analyseteamet fra Teknologisk Instituts Center for Analyse og Erhvervsfremme, har stor erfaring med scenarieudvikling, teknologiske kortlægninger, interviewundersøgelser, proceshåndtering mv. 10

11 2. State of the art: Litteraturoverblik 2.1. Definitioner Internet of Things I litteraturen har der i de senere år været stor fokus på at formulere en fælles, global definition af Internet Of Things, som dækker de mange facetter af begrebet. ITU-T 3 har udarbejdet en terminologisk anbefaling, som definerer IoT således: A global infrastructure for the information society, enabling advanced services by interconnecting (physical and virtual) things based on existing and evolving interoperable information and communication technologies (International Telecommunication Union, 2013). ITU-T tilføjer selv følgende i noter til definitioner: Ved at udnytte identifikation, datafangst, databehandling og kommunikation giver IoT mulighed for at anvende ting til at yde service inden for alle mulige anvendelsesområder, når det skal sikres, at sikkerhed og privatlivsbeskyttelse respekteres. Fra et bredere perspektiv kan IoT anskues som en vision med teknologiske og samfundsmæssige implikationer. Den definition, som anvendes af IERC, European Research Cluster on the Internet of Things 4, lyder som følger: Internet of things is an integrated part of Future Internet and could be defined as a dynamic global network infrastructure with self-configuring capabilities based on standard and interoperable communication protocols where physical and virtual things have identities, physical attributes, and virtual personalities and use intelligent interfaces, and are seamlessly integrated into the information network (Friess & Ibanez, 2014, s. 3). Som det ses lægger definitionen vægt på følgende karakteristika ved IoT: Der er tale om en global infrastruktur, der baserer sig på standardiserede og indbyrdes kompatible protokoller. De ting, der er tale om, har identitet, fysiske attributter og virtuel personlighed, bruger intelligente grænseflader og er integrerede i et informations-netværk. Med udgangspunkt i denne meget stringente definition kan IoT næppe siges at være fuldt realiseret, specielt er udviklingen langt fra tilendebragt for så vidt angår standardisering og interoperabilitet. Trods dette, og som vi vil se i de følgende kapitler, er IoT en særdeles nærværende realitet blot i form af mere lokaliserede (geografi og domæne) anvendelser Smarte Produkter Hvor betegnelsen Internet of Things lægger vægt på konnektiviteten og på de muligheder som ligger i udvekslingen af data og informationer, lægger betegnelsen Smarte Produkter vægten på produkters egenskaber og de forbedringer i funktionalitet, der kan opnås gennem tilføjelse af smarte funktionaliteter. Der eksisterer ikke en udbredt konsensus om, hvad der kendetegner Smarte Produkter, og somme tider bruges også andre betegnelser. For eksempel findes i Horizon 2020-programmet betegnelsen Cyber-Physical Systems som beskrives som 3 ITU=International Telecommunication Union. ITU-T er fællesbetegnelse for standardiseringinitiativer under ITU. 4 IERC er en forskningsplatform og program under EU, som finansierer et antal europæiske forskningsprojekter inden for Internet of Things. 11

12 indlejrede IKT-systemer, som er indbyrdes forbundne og samarbejdende, herunder igennem Internet of Things, og som forsyner borgere og virksomheder med et bredt spektrum af innovative anvendelsesmuligheder og services (European Commission, 2013). En nylig artikel definerer Smarte Produkter som produkter, der indeholder tre kerneelementer: Fysiske komponenter (de mekaniske og elektroniske dele eller basisproduktet ), Smarte komponenter (produkternes sanser, hjerne og lemmer ): sensorer, mikroprocessorer, datalagring, styring, software, operativsystem og brugergrænseflade. Smarte komponenter giver produkterne værdi ved at udvide produkternes evner til at reagere på omverdenen uden menneskelig indgriben. Opkoblingskomponenter (porte, antenner og protokoller, som gør produkterne i stand til at kommunikere med omverdenen, og dermed blandt andet gør det muligt at indsamle, analysere og distribuere data om produktets placering, tilstand og brug). (Porter & Heppelmann, 2014, s. 5). I denne forståelse er konnektiviteten en forudsætning for at kunne kalde produkter for smarte, men der lægges ikke vægt på, om konnektiviteten er lokal (interface til en eller et begrænset antal brugere) eller global (via IoT). I denne forståelse er fx robotter af en hver art således smarte, uanset om de er koblet op på internettet eller ej. Det er imidlertid ikke alle forståelser af Smarte Produkter, som forudsætter at produktet har opkoblingskomponenter. Et eksempel kunne være fx et plaster, der skifter farve eller lyser op, når det skal skiftes. Der er således tale en progression, hvor Smarte Produkter er i stand til at sanse omverdenen og interagere med direkte brugere uden opkobling, mens Smarte Forbundne Produkter er forbundet til internettet og dermed kan generere data, som igen muliggør analyser af lokalisering, tilstand og brug. Forbundetheden giver igen mulighed for at forbinde produkterne i systemer, se Figur 1. Produkt (fx traktor) Smart produkt (traktor med gps eller andre sensorer og teknologi, som gør traktoren i stand til at reagere på signal fra omverdene)) Smart, forbundet produkt (traktor med sensorer og forbindelse til internettet, så den kan monitoreres og kontrolleres trådløst via fx smartphone eller tablet) Produktsystem (Flere af eller alle gårdens maskiner er indbyrdes forbundne) System af systemer (maskinsystemet er forbundet med andre systemer i et bedriftstyringssystem Figur 1: Progression af Smarte Produkter Kilde: Bearbejdet efter Porter & Heppelmann (2014), s

13 I det følgende vil vi for enkelheds skyld anvende betegnelsen Smarte Produkter om alle fire trin på denne trappe Hvor sker væksten nu og i de nærmeste år De potentielle anvendelser af Internet of Things er mangeartede og breder sig potentielt til nærmest alle dele af hverdagen for individer, virksomheder og samfundet. Udviklingen af Smarte Produkter drives i øjeblikket i høj grad af efterspørgsel efter smarte forbrugerprodukter. Udbredelsen af smartphones har understøttet efterspørgsel efter udstyr, som kan aflæse brugerens fysiske tilstand, enten i forbindelse med sport eller med sygdomsforebyggende formål og levere data ind til smartphone-apps, som dels muliggør at brugeren følger sine egne data (fx løbe-kilometer, puls, kalorieforbrug, blodtryk, søvnmønstre), dels at brugeren uploader data til skyen og dermed bliver i stand til at sammenligne sine egen præstationer eller tilstand med andres. Det seneste skud på denne stamme er smarte ure, som har både sensorer, databehandlingskapacitet og konnektivitet indbygget. Men også andre typer produkter end forbrugerprodukter påvirkes af udviklingen. For eksempel indbygger Rolls Royce sensorer i sine flymotorer, som muliggør, at motorerne sender løbende data til jorden, således, at man allerede inden flyet lander kan afgøre, om der er behov for service på motoren (The Economist, 2009). Ligeledes arbejder energiselskaber og vindmølleproducenter over hele verden sammen om at forsyne vindmøller med forskellige sensorer. Det muliggør dels vurdering af den indbyrdes placering af vindmøllerne med henblik på planlægning af fremtidige parker, dels opsamling af data om vindmøllernes tilstand, som muliggør intelligent vedligehold og intelligent skrotning (Jensen & Grønvold, Ingen dato). Men ud over at tilbyde nye funktionaliteter i industriprodukter, forventes Internet of Things at adressere voksende udfordringer i forbindelse med transport, helbred, demografi, klimaudfordringer mv. (Vermesan, et al., Internet of Things - Position Paper on Research Priorities for FP8, 2010, s. 5). Internet of Things Strategic Agenda (SRA) har identificeret de vigtigste anvendelsesområder for IoT. Anvendelsesområderne omfatter talrige domæner: Smart Energi, Smart Helbred, Smarte Bygninger, Smart Transport, Smart Living og Smarte Byer. Listen nedenfor viser en række anvendelsesområder, hvor litteraturen om IoT beskriver, at der i øjeblikket er vækst. Listen inkluderer de scenarier, som er beskrevet af fleste af de gennemgåede kilder. Smarte byer (trafik, forsyningsinfrastruktur mm) Smarte energiløsninger (effektivisering, komfort) Smarte klimaløsninger (minimering af udledninger, styring af overfladevand og varslingssystemer) Sikkerhed og nødsituationer Detailhandel Logistik Avancerede produktionssystemer Smart landbrug (både agerbrug og animalsk produktion) Smarte boliger Sundhed og velfærd 13

14 I det følgende afsnit præsenteres de vigtigste anvendelsesområder, som er identificeret af IERC, Internet of Things European Research Cluster, som særligt væsentlige for Europa (Vermesan, et al., Internet of Things Strategic Research and Innovation Agenda, 2014). Smarte byer Verdens byer vokser eksplosivt, og i dag bor mere end halvdelen af verdens befolkning i byerne. Sammenhobningen af befolkningerne fører en række udfordringer med sig, som er uløst i mange af verdens storbyer: Dårlig isolering af bygninger, utidssvarende affaldshåndtering, trafikkaos, gamle kloaksystemer, støj, forurening og utilstrækkelig eller generende udendørs belysning. Som begreb er smarte byer rundet af en interesse for at løse disse og andre presserende samfundsproblemer knyttet til urbanisering (Vermesan, et al., 2012, s. 42). Smarte byer er et overbegreb for en lang række anvendelser af digitale løsninger til at understøtte bedre bymiljø. Eksempler på løsninger, som kan udgøre komponenter i smarte byer, omfatter: Digitale løsninger til styring af trafik; energibesparende og tryghedsfremmende gadebelysning ( smart lys, som er intelligent og vejrjusterende gadelygter (Vermesan, et al., 2014, s. 38)). Smarte byer kan også omfatte fx smart turisme, hvor apps til smartphones understøtter digitale lag oven på den fysiske virkelighed (augmented reality). Disse lag består af interessant og brugbar information om byen for turister, som for eksempel om arkitektur, museer, gallerier eller andre turistattraktioner. På denne måde bliver IKT et strategisk redskab for byerne. Som det er tilfældet for Smarte Produkter, kan de smarte by-løsninger også tænkes fritstående eller i større eller mindre grad sammenkoblet til systemer af systemer. Smart energi Såvel klimaændringer som geopolitiske spændinger har øget opmærksomheden på energiforsyning, energiforbrug og infrastruktur i de seneste år. Derfor har der været store interesse for IoT-løsninger, som kan optimere energiforsyning, energilagring og energiforbrug (Vermesan, et al., 2012, s. 47). Smart Grid er en fællesbetegnelse for intelligente systemer til overvågning og styring af energiforbrug. I et Smart Grid overvåges forbruget, og prisstrukturen afspejler belastningen. Samtidig muliggør intelligente installationer hos forbrugerne at forbrugsmønstre kan registreres og analyseres med henblik på at optimere forsyningen. Endelig er optimering af energiproduktionen et væsentligt område for IoT. Interessen har især samlet sig om mulighederne for at optimere udbyttet af vindmølleparker ved at indsamle og analysere klimadata og produktionsdata med henblik på at fastslå den optimale indbyrdes placering af møller i en vindmøllepark. (Vermesan & Friess, 2014, s. 35). Smart mobilitet og transport Smarte funktioner i køretøjer (især biler) og kobling af biler og veje til internettet er et område i eksplosiv vækst. Der er store forhåbninger til, at smart mobilitet kan gøre transport hurtigere og sikrere. Der er allerede mange biler på markedet med smarte funktioner som automatisk opbremsning, parkeringsassistance/parkeringsautomatik, adaptive lighting som styrer belysningen i forhold til lysforhold, vejr og modkørende trafik, trafikskiltassistent, som reagerer på vejskilte. Desuden en hel række funktioner koblet til GPS-data. Smarte produkter og IoT er således allerede i dag en naturlig del af køretøjer og driftssystemer og forventes i fremtiden at få en endnu større betydning. 14

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

Den Danske Ingeniør 2020. Jobfunktioner og Kompetencekrav

Den Danske Ingeniør 2020. Jobfunktioner og Kompetencekrav Den Danske Ingeniør 2020 Jobfunktioner og Kompetencekrav Analyse og Erhvervsfremme Maj 2013 Indhold RESUMÉ... 4 SUMMARY IN ENGLISH... 7 1. INDLEDNING...10 1.1. FORMÅL... 10 1.2. BAGGRUND... 10 1.3. METODE

Læs mere

Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer

Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer December 2014 Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer 1. Indledning... 3 2. Om big data... 4 2.1. Datadreven vækst i Danmark... 6 2.2. Effekter og potentialer...

Læs mere

- incitamenter og barrierer for virksomheder og forbrugere.

- incitamenter og barrierer for virksomheder og forbrugere. - incitamenter og barrierer for virksomheder og forbrugere. Speciale af Mads Pedersen Årskortnummer 19970401 Vejleder Dr. phil. Jens Christensen Institut for Informations- og Medievidenskab Aarhus Universitet,

Læs mere

Sundhedsydelser med IT

Sundhedsydelser med IT Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2006/11 1 Sundhedsydelser med IT

Læs mere

VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST. Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025

VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST. Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025 VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025 KOLOFON BIG FUTURE 2025 FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST - Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

Specialeafhandling: Cloud Computing I et teknisk og stratgisk perspektiv. Cloud computing - i et teknisk og strategisk perspektiv 7

Specialeafhandling: Cloud Computing I et teknisk og stratgisk perspektiv. Cloud computing - i et teknisk og strategisk perspektiv 7 Abstract The thesis explores the unique opportunities that cloud computing has brought to the delivery of IT-services, both from a technical point of view and as a new business model. Very few businesses

Læs mere

Bredbånds betydning for den regionale udvikling

Bredbånds betydning for den regionale udvikling FACULTY OF SOCIAL SCIENCES DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Bredbånds betydning for den regionale udvikling Jean-Paul Péronard & Flemming Just Danish Institute of Rural Research and Development (IFUL)

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv Erhvervsstyrelsen Digitalisering af dansk erhvervsliv Januar 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Erhvervslivets brug af it... 4 1.2. Effekter af it- investeringer i

Læs mere

Den teknologiske udviklings mulige miljøkonsekvenser

Den teknologiske udviklings mulige miljøkonsekvenser Miljøprojekt Nr. 753 2003 Den teknologiske udviklings mulige miljøkonsekvenser - belyst via eksisterende teknologiske fremsyn Birgitte Rasmussen og Mads Borup Forskningscenter Risø, Systemanalyse Miljøstyrelsen

Læs mere

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Kandidatafhandling Af Andreas Ejbye Andersen Uddannelse Cand.ling.merc,

Læs mere

Anne Dorthe Josiassen og Jørgen Rosted. Nye Aktører. Design og teknologi i samfundets interesse. Dansk Design Center A

Anne Dorthe Josiassen og Jørgen Rosted. Nye Aktører. Design og teknologi i samfundets interesse. Dansk Design Center A Anne Dorthe Josiassen og Jørgen Rosted Nye Innovations- Aktører Design og teknologi i samfundets interesse Dansk Design Center A Anne Dorthe Josiassen og Jørgen Rosted Nye innovationsaktører Design og

Læs mere

Indhold. Resumé og konklusioner... 3. 1. Baggrund... 8

Indhold. Resumé og konklusioner... 3. 1. Baggrund... 8 Indhold Resumé og konklusioner... 3 1. Baggrund... 8 2. Arbejdsgruppens observationer... 9 2.1 Forskning for en usikker fremtid... 9 2.2 Megatrends for husholdninger... 9 2.3 Svag formidling af forskningsresultater...

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

Smartere mad. En smartere planet. Smartere byer

Smartere mad. En smartere planet. Smartere byer En smartere planet Smartere handel Smartere mad Smartere sundhed Smartere trafik En smartere planet Smartere energi Smartere bank Smartere byer Smartere forvaltning En smartere verden Verden er ikke effektiv.

Læs mere

Contract Management - Et proaktivt værktøj til virksomheders håndtering af kontrakter

Contract Management - Et proaktivt værktøj til virksomheders håndtering af kontrakter Eksamensnummer: 410571 Vejleder: René Franz Henschel 1. maj 2013 Institut: Business and Social Science Århus Universitet Juridisk Institut Contract Management - Et proaktivt værktøj til virksomheders håndtering

Læs mere

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE side 1 manifest DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE Success does not happen by accident, it happens by design. Gordon Brown premierminister, UK side 2 DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE DANSKE DESIGNERES

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Social medie strategi for Sønderborg Kommune

Social medie strategi for Sønderborg Kommune Kandidatafhandling af Institut for marketing og statistik Aarhus School of Business Ved vejleder Lars Haahr Cand IT - ITKO August 2012 Social medie strategi for Sønderborg Kommune Abstract The municipality

Læs mere

Socio-teknologiske innovationer

Socio-teknologiske innovationer Medlemsrapport 4-1996 Socio-teknologiske innovationer Telearbejde Teleundervisning Teleshopping Teletransportløsninger Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning Medlemsrapport

Læs mere

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid ud af boksen og ind i det fælles rum Flere muligheder Grøn omstilling

Læs mere

Teknologisk Fremsyn spådom uden Hokus Pokus Usikkerhed er frugtbar Konvergens kommunikationssystemers iboende natur

Teknologisk Fremsyn spådom uden Hokus Pokus Usikkerhed er frugtbar Konvergens kommunikationssystemers iboende natur Teknologisk Fremsyn spådom uden Hokus Pokus Usikkerhed er frugtbar Konvergens kommunikationssystemers iboende natur Teknologisk Fremsyn Spådom uden Hokus Pokus Vi lever i et konvergerende samfund. Teknologier,

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler damvad.com Forord Kære læser, 2.875.777 danskere bruger

Læs mere

Digitalt Tv. - En analyse af Tv-udbydernes innovative, konkurrencemæssige udfordringer og. muligheder ved overgang til digitalt betalings. Tv.

Digitalt Tv. - En analyse af Tv-udbydernes innovative, konkurrencemæssige udfordringer og. muligheder ved overgang til digitalt betalings. Tv. Digitalt Tv - En analyse af Tv-udbydernes innovative, konkurrencemæssige udfordringer og muligheder ved overgang til digitalt betalings Tv. Digital TV - An analysis of TV providers innovative, competitive

Læs mere

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 2.1 Web 1.0... 6 2.2 Web 2.0... 6 2.3 Udviklingen... 7 3. Sociale

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5

Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5 Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5 3.1 PROBLEMFORMULERING 6 3.2 AFGRÆNSNING 6 3.3 METODEVALG 7 3.4 KILDEKRITIK 8 3.5 STRUKTUR 9 3.5.1 STRUKTUR AF STRATEGISK

Læs mere