Energiforskningsprogram Program for udbygning af dansk energiforskning og udvikling i perioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energiforskningsprogram 2000. Program for udbygning af dansk energiforskning og udvikling i perioden 2000-02"

Transkript

1 Energiforskningsprogram 2000 Program for udbygning af dansk energiforskning og udvikling i perioden Energistyrelsen København Januar 2002

2 Forord Energistyrelsen har siden 1980 årligt udgivet en publikation, der redegør for indholdet af det pågældende års Energiforskningsprogram (EFP). Nærværende publikation indeholder en beskrivelse af igangsatte projekter i EFP Indholdet er baseret på udskrifter fra Risø Biblioteks database Nordisk Energi Indeks (NEI), som blandt andet indeholder beskrivelser af samtlige igangsatte og afsluttede EFPprojekter. Databasen NEI er gratis tilgængelig på www. risoe.dk/nei. Nærværende publikation foreligger ikke trykt, men kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside ISBN ISSN

3 Energiforskningsprogram 2000 Indhold Indledning s. 4 Olie og naturgas s. 5 Miljøvenlig produktion af el og varme s. 15 Vindenergi s. 34 Bygninger og solenergi s. 43 Energieffektivitet i produkter og industrielle processer s. 58 Energi og samfund s. 65 Særligt perspektivrige projekter uden for områder s. 73 Andre projekter (internationalt samarbejde, udredninger, dokumentation mv.) s. 80

4 Indledning I juni 1999 indkaldtes projektforslag til Energiforskningsprogram 2000 med ansøgningsfrist den 1. oktober Der indkom 238 projektforslag med ansøgning om støtte på i alt 465 mio. kr. Projektforslagene havde et samlet budget på 736 mio. kr. Der er i EFP 2000 ydet støtte på knap 107 mio. kr. til i alt 66 forsknings- og udviklingsprojekter inde for de prioriterede indsatsområder, der var anført i ansøgningsmaterialet. Ved vurderingen af projektforslagene er de generelle bedømmelseskriterier, der er angivet i ansøgningsmaterialet, lagt til grund. Ud over støtte til forsknings- og udviklingsprojekter er der ydet støtte til internationalt samarbejde og dokumentation.

5 Afsnit 1: Olie og naturgas Samlet budgetoverslag Energistyrelsens udgifter til projekter vedrørende olie og naturgas under EFP-2000 andrager skønsmæssigt: Projekt Total (i kr.) Nye kulbrintesystemer i den østlige Nordsø Kænozoisk bassinudvikling Aarhus Universitet. Geologisk Institut s. 6 En stratigrafisk undersøgelse af de palæogene lag i området Øst for Centralgraven i dansk Nordsø GEUS. Stratigrafisk Afdeling s. 7 Kulbrintepotentialet i det Norsk-Danske Bassin GEUS. Geofysisk afdeling s. 8 Fortrængnings- og deformationsprocesser i sprækket reservoirkalk Geoteknisk Institut. Afdelingen for forsøg s. 9 Reservoir simulering af deformationsprocesser I reservoirkalk Geoteknisk Institut. Afdelingen for forsøg 500 s.10 Kortlægning af sprækkeintensitet i kalkreservoirer Ødegaard A/S 612 s.11 Model for voksinhibitor. Calsep A/S 500 s.12 Free span burial inspection pig - phase B FORCE Instituttet. Div. For Apparat- og Sensortekn s.13 Forbedret designgrundlag for offshore fleksible rør NKT Cables A/S * s.14 I alt * Projekt 1313/ er en omformulering af 1313/ og den nye bevilling på kr. erstatter således bevillingen fra 1999 på kr. 5

6 6

7 Afsnit 1: Olie og naturgas Nye kulbrintesystemer i den østlige Nordsø - Kænozoisk bassinudvikling, seismisk inversion og 3-D modellering. (j.nr. 1313/ ) Detaljeret kortlægning af Top Kalk overfladen øst for Central Graven indikerer eksistensen af et kulbrintesystem i lighed med det, der ligger til grund for Siri-feltet. Projektet skal undersøge dette kulbrintesystem. Systemet er defineret ved reservoirer i karbonatbanker primært af Danien alder samt i paleogæne grovklastiske aflejringer i relation til strukturer i Top Kalk. Nedre palæogene lerbjergarter udgør det regionale segl, og kildebjergarten formodes hovedsageligt at være øvre jurassiske aflejringer i Centralgraven. Undersøgelsen omfatter tolkning af eksisterende seismiske data, inversion af seismiske data for porøsitet, kortlægning af mulige migrationsveje, palæogeografisk rekonstruktion, 3D tektonisk modellering samt integreret 3D modellering af kulbrintedannelse og migration Aarhus Universitet. Geologisk Institut C.F. Møllers Alle, Bygning Århus C Tlf: , Fax: , Olaf Michelsen Ødegaard A/S 16 årsværk Totalbudget: kr. EFP-tilskud: kr kr. Ødegaard A/S: kr. 7

8 Afsnit 1: Olie og naturgas En stratigrafisk undersøgelse af de palæogene lag i området øst for Centralgraven i dansk Nordsø. (j.nr. 1313/ ) Paleocænt sand aflejret i kanalsystemer er identificeret som et kulbrintereservoir øst for Centralgraven i dansk Nordsø. Potentielle prospekter er også påvist i sandstenslegemer af Eocæn og Oligocæn alder. Projektet søger at forbedre og systematisere den eksisterende viden om efterforskningsmulighederne igennem en geologisk undersøgelse af den palæogene lagserie øst for Centralgraven med fokus på opstilling af en ny robust stratigrafisk ramme med hovedvægt på en ny litostratigrafisk inddeling, støttet af detaljeret biostratigrafi. Den ny litostratigrafiske inddeling skal være umiddelbart anvendelig til identifikation og korrelation af litologiske enheder i nye 5. runde boringer udfra logmønstre og skylleprøver. Inddelingen skal baseres på 1) en detaljeret litologisk analyse af eksisterende logmateriale fra et større antal boringer, 2) en forbedret biostratigrafi som relaterer direkte til - og støtter - den opstillede logstratigrafi. Projektet er tværfagligt, og integrerer kvalitativ logtolkning, biostratigrafi, med resultater fra sedimentologiske undersøgelser og, i begrænset omfang, seismisk attributanalyse og konventionel seismisk tolkning. Projektet søger også at kortlægge aflejringsmiljø og palæo-bathymetri for de litologiske enheder vha. palynofacies-undersøgelser og mikropalæontologi, støttet af sedimentologiske studier Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS). Stratigrafisk afdeling Thoravej København NV Tlf: , Fax: , Poul Schiøler DONG 5 årsværk Totalbudget: kr. EFP-tilskud: kr kr. DONG: kr. 8

9 Afsnit 1: Olie og naturgas Kulbrintepotentialet i det Norsk-Danske Bassin. (j.nr. 1313/ ) Projektets hovedmål er at undersøge den mest betydningsfulde risikofaktor i forbindelse med kulbrinte efterforskning i det Norsk- Danske Bassin nemlig tilstedeværelsen af gode og modne kildebjergarter. Dette vil blive løst ved at opstille en konceptuel model for udviklingen af dele af den Mesozoiske lagserie i det Norsk-Danske Bassin med særlig henblik på forekomsten og udbredelsen af potentielle kildebjergarter. Modellen vil blive baseret på et integreret geologisk/geofysisk/geokemisk studie. Studiet vil omfatte kompilering af eksisterende data samt inddragelse og produktion af nye data. Hovedvægten vil blive lagt på kortlægning af genkendelig nøgleflader af sekvensstratigrafisk signifikans, koblet med studiet af genkendelige enheders kildebjergartspotentiale. Der vil endvidere blive lagt vægt på at identificere steder hvor eventuelle gode kildebjergarter kan være modne. Projektet gennemføres på frigivne materialer som GEUS har adgang til. Hvis der i projektets løbetid fremkommer nye data fra eventuelle efterforskningsaktiviteter i området, vil disse blive inddraget i det omfang, der kan opnås tilladelse hertil Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS). Geofysisk afdeling Thoravej København NV Tlf: , Fax: , Torben Bidstrup 3 årsværk Totalbudget: kr. EFP-tilskud: kr kr. 9

10 Afsnit 1: Olie og naturgas Fortrængnings- og deformationsprocesser i sprækket reservoirkalk. (j.nr. 1313/ ) Projektets formål er gennem en kombination af petrofysiske og bjergartsmekaniske målemetoder at opnå en bedre forståelse af fortrængningsprocesserne i sprækket kalk. I projektet vil vi beskrive og kvantificere, hvordan de mekaniske egenskaber (kompaktion og krybning) ændrer sig under vandinjektion som funktion af poretryk og mætning. Projektet vil integrere viden fra tidligere EFP-projekter vedrørende sprækket kalks egenskaber med erfaringer fra Joint Chalk Research-projekter vedrørende vandinjektion og kalk-vand interaktion. Desuden vil helt ny viden fra universitet i Bergen vedrørende strømningsprocesser i sprækket kalk blive inddraget. Projektet vil indeholde forsøg i 3 størrelsesforhold, som ved brug af resistivitetsmålinger til at fastlægge mætningsprofilet vil muliggøre en opskalering til faktiske reservoirforhold. Den opnåede bedre forståelse af, hvordan kalkens mekaniske egenskaber påvirkes af fortrængningsprocessen vil blive udnyttet til at opstille bedre modeller for, hvordan vandinjektion påvirker sprækket kalk. Disse modeller vil tillade en bedre fremskrivning af kalkens kompaktion og krybning, som senere kan anvendes i en sædvanlig reservoirmodellering Geoteknisk Institut. Afdelingen for Forsøg Maglebjergvej Lyngby Tlf: , Fax: , Helle Foged Christensen Danmarks Tekniske Universitet. Institut for Geologi og Geoteknik (IGG); Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS); Danmarks Tekniske Universitet. Institut for Strømningsmekanik og Vandbygning (ISVA); Mærsk Olie og Gas AS; BP Amoco (Norway) 5 årsværk Totalbudget: kr. EFP-tilskud: kr kr. DTU. IGG: kr. GEUS: kr. DTU. ISWA: kr. Anden finansiering: kr. 10

11 Afsnit 1: Olie og naturgas Reservoir simulering af deformationsprocesser i reservoirkalk. (j.nr. 1313/ ) Projektets formål er at integrere bjergarts-mekaniske deformationsmodeller i reservoirsimulering. På baggrund af eksisterende vandinjektionsforsøg på ikke opsprækket kalk samt nye forsøg med vandinjektion i opsprækket kalk vil vi opstille matematiske og numeriske modeller for kompaktion og krybning i opsprækket kalk. Forsøgene vil blive simuleret med reservoir simulatoren COSI på finskala niveau dels for at hjælpe med at tolke injektionsforsøgene og dels for at efterprøve, hvor godt den observerede kompaktion og krybning kan simuleres ved at modificere de allerede eksisterende inputparametre, kom-pressibilitetsfaktorer og permeabilitetsgradienter. Parametrenes skalaafhængighed vil blive undersøgt og en model for tryk, rate og mætningsafhængigheden vil blive forsøgt opstillet til brug for praktisk reservoirsimulering Geoteknisk Institut. Afdeling for Forsøg Maglebjergvej Lyngby Tlf: , Fax: , Helle Foged Christensen COWI Rådgivende Ingeniører AS; BP Amoco (Norway) 1 årsværk Totalbudget: kr. EFP-tilskud: kr kr. COWI Rådgivende Ingeniører AS: kr. BP Amoco, Oslo (NO): kr. 11

12 Afsnit 1: Olie og naturgas Kortlægning af sprækkeintensitet i kalkreservoirer. (j.nr. 1313/ ) Projektet vil udvikle og demonstrere metode til bestemmelse af sprækkeintensitet i kalk baseret på seismiske data kalibreret med brøndobservationer. Projektet baseres på data fra PRIORITY projektet og omhandler således nedre kridt. Da disse data er svære at arbejde med, planlægges der også at medtage et datasæt fra øvre kridt, hvor metoderne kan testes og kalibreres, før de anvendes på nedre kridtdata. Datasættet fra øvre kridt udvælges i tæt samarbejde med Mærsk Olie og Gas. Projektet indledes med en afdækningsfase, hvor sprækkernes indflydelse på de seismiske data beskrives. Projektet vil udvikle en ny sprækkeattribut, der kortlægger variationer langs en seismisk reflektor af sprække-/forkastningsintensiteten. Den enkelte sprække er under seismisk opløselighed, hvorfor det er variationerne i sprækkeintensiteten, der vil blive bestemt. Metoden vil blive verificeret ved sammenlignende studier med sprække-tolkninger baseret på kerne- og image-log data. Tidligere arbejder med seismiske attributter - specielt kohærensteknikker i samarbejde med Amoco's forskningsenhed i Tulsa og med Coherence Technology Company i Houston - har vist, at det er en fordel at arbejde med inverterede seismiske data. De seismiske data vil derfor blive inverteret, hvorfor et akustisk impedansvolumen er et biprodukt ved projektet. Et biprodukt, der kan være af nytte for andre i PRIORITY projektet Ødegaard A/S Kroghsgade København Ø Tlf: , Fax: , Jacob Mørch Pedersen 1 årsværk Totalbudget: kr. EFP-tilskud: kr kr. 12

13 Afsnit 1: Olie og naturgas Model for voksinhibitorer. (j.nr. 1313/ ) Voks opslæmmet i olie øver betydelig indflydelse på viskositeten. Bliver mængden af voks tilstrækkelig stor, når man 'pour point'. Det er den temperatur, hvor olien vil stivne under driftsstop. Det er meget vanskeligt at starte en rørledning op, der er fyldt med en olie under sit 'pour point'. Også ved temperaturer over 'pour point' øver opslæmmet voks stor indflydelse på flow-forholdene i en rørledning. Udfældet voks kan få viskositeten til at øges med en faktor på flere hundrede, og det har en betydelig indflydelse på tryktabet i rørledningen. Forholdene kompliceres yderligere af, at oliens flowegenskaber ændrer karakter fra newtonsk til ikke-newtonsk, dvs. viskositeten bliver afhængig af strømnings-hastigheden. Calsep har i samarbejde med Statoil udviklet en 'shearrate'-afhængig model til beskrivelse af viskositeten af olier med opslæmmet voks. For at mindske problemerne knyttet til transport af olier med opslæmmet voks, tilsættes ofte voksinhibitorer. Disse har til formål at mindske viskositets-effekten af opslæmmet voks og ikke mindst at sænke oliens 'pour point'. Statoil i Stavanger råder over et stort datamateriale for viskositeten af olier med og uden voksinhibitor. Statoil har indvilget i at stille dette datamateriale til rådighed for Calsep i forbindelse med det aktuelle EFP-projekt. Projektet skal bl.a. søge at afklare de grundlæggende mekanismer i voksinhibering. Den færdige model vil blive indbygget i Calseps eksisterende kommercielle simulator til beskrivelse af flow i rørledninger, der transporterer voksholdige fluider. Denne simulator benyttes i øjeblikket primært til beskrivelse af tryktabet i en rørledning som følge af voksafsætning på rørvæggen Calsep A/S Gl. Lundtoftevej Lyngby Tlf: , Fax: , Peter Christensen STATOIL, Stavanger (NO) 2 årsværk Totalbudget: kr. EFP-tilskud: kr kr. 13

14 Afsnit 1: Olie og naturgas Free span burial inspection pig - phase B. (j.nr. 1313/ ) Det overordnede mål med projektet er at udvikle en instrumentering til indvendig on-line inspektion af off-shore gasledninger for tildækning, frie spænd og tab af betonkappe. Måleprincippet udnytter analyse af naturlig gammastråling udsendt af havbundssedimenter og beton til at karakterisere rørledningens tilstand. Måleprincippets anvendelighed blev tidligt bekræftet ved et Thermie-92 demonstrationsprojekt. Demonstrationsmålinger i en gasledning viste imidlertid også, at et indhold af den radioaktive gas Radon-222 kunne optræde i naturgassen. Den radioaktive gas forårsagede et strålingsbidrag, som i konsekvens af instrumentopbygningen gjorde, at det blev umuligt at tolke målingerne. I fase A af dette fortsættelsesprojekt er der udviklet en ny og meget strålingsfølsom detektorkonfiguration, som gør det muligt, at eliminere strålingsbidrag fremkaldt af Radon-222 i naturgassen. Der er gennemført testmålinger, og der er afprøvet en analyseprocedure, som kan programmeres til databehandlingen. I den nu igangsatte fase B af projektet, monteres den nye detektor i en pipeline pig bygget til 30 tommer gasledninger. Der gennemføres først en afprøvning i en forsøgsopstilling med en 12,5 m lang sektion af et betonklædt gasrør. Derefter gennemføres demonstrationsmåling i gasledningen under Storebælt FORCE Instituttet. Divisionen for Apparat- og Sensorteknologi Park Alle Brøndby Tlf: , Fax: , Allan Northeved Dansk Olie og Naturgas A/S. Offshore operations 1 årsværk Totalbudget: kr. EFP-tilskud: kr kr. Dansk Olie og Naturgas A/S: kr. 14

15 EFP-99 Afsnit 1: Olie og naturgas Forbedret design-grundlag for offshore fleksible rør. (j.nr. 1313/ ; j.nr. 1313/ ) Formålet med projektet er ved måling og modellering af diffusion gennem polymerlinere i fleksible rør at forbedre design-grundlaget for offshore fleksible rør. Der er mangelfuldt kendskab til diffusion gennem polymere barrierer ved høj temperatur og højt tryk i et kemisk aggressivt miljø med samtidig diffusion af flere komponenter. Gennem målinger under moderate og ekstreme driftsbetingelser opnås data, der kan anvendes til en mere sikker modellering af koncentrationen af gasser i annulus, hvor metalarmering er placeret. Hermed fås en bedre estimering af korrosionsforhold og dermed levetid for fleksible rør. Beregningsmodellen skal kunne beregne diffusion gennem liner og koncentration af metan og kuldioxid ved varierende driftsbetingelser inkl. langsomme og hurtige ændringer, ved forskellige materialevalg og dimensionering samt forskellige konstruktioner af offshore fleksible rør. En fuldskala test skal bruges til at vurdere brugbarheden af beregningsmodeller, og til at foretage nødvendige tilpasninger af disse, så det sikres at korrelation med fuldskala drift er mulig. Resultater kan evt. danne grundlag for nye forskningsprojekter vedrørende korrosion af metalarmering, samt vurdering af muligheden for korrosions-induceret udmattelse i offshore fleksible rør NKT Cables A/S. Power Cables Division Priorparken Brøndby Tlf: , Fax: Joachim Karthäuser Danmarks Tekniske Universitet. Institut for Kemiteknik 11 årsværk Totalbudget: kr. EFP-tilskud: * kr kr. NKT Cables A/S. Flexibles: kr. DTU. Institut for Kemiteknik: kr. * Projekt 1313/ er en omformulering af 1313/ og den nye bevilling på kr. erstatter således bevillingen fra 1999 på kr. 15

16 Afsnit 2: Miljøvenlig produktion af el og varme Samlet budgetoverslag Energistyrelsens udgifter til projekter vedrørende miljøvenlig produktion af el og varme under EFP-2000 andrager skønsmæssigt: Projekt Total (i kr.) Optimering af ristefyrede processer for inhomogene brændsler FLS miljø a/s. BS Incineration Technology Centre s.17 Forbedring af biomassefyrede kedlers elvirkningsgrad Producentspecifik del Dansk Maritimt Institut. Afdeling for Industriel Strømningsmekanik 600 s.18 Termisk omsætning af biomasse og affald kinetik, mekanismer, emissioner og belægninger Danmarks Tekniske Universitet. Institut for Kemiteknik s.19 Undersøgelser af belægningsdannelse forårsaget af let tjære Danmarks Tekniske Universitet. Institut for Energiteknik s.20 Modellering af strømningsforhold og kanaldannelse i fixed koksbed Danmarks Tekniske Universitet. Inst. For Energiteknik s.21 Optimering af cirkulerende fluid-bed forgasningsprocesser til biomasse/halm. ReaTech s.22 Videre undersøgelser af lavtemperatur cirkulerende fluid bed forgasser Danish Fluid bed Technology ApS 900 s.23 Biomasseforgasning med tør gasrensning og regenerativ varmegenindving dk-teknik. Afd. For Brændsler,Ttermiske Processer og Restprodukter s.24 Verificering og validering af manuel tjæremålemetode Teknologik Institut. Energi s.25 fortsættes 16

17 Afsnit 2: Miljøvenlig produktion af el og varme (fortsat) Projekt Total (i kr.) Deltagelse i europæisk netværk PyNe, der beskæftiger sig med pyrolyse og beslægtede teknologier for termisk omdannelse af biomasse Teknologisk Institut. Kemiteknik 440 s.26 Produktion af letvægtsklinker på baggrund af aske med højt restkulindhold og spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg Elsamprojekt A/S 526 s.27 Forbedring af virkningsgrader i varme- og kraftvarmeværker ved forøgelse af turbulens i varmevekslere Lund Tekniska Högskola. Institut för värme- och kraftteknik 538 s.28 Udvikling af nye metoder til forebyggelse og bekæmpelse af biokorrosion Teknologisk Institut. Sektionen for Miljøstyring s.29 Driftsoptimering af fjernvarmebrugerinstallation vha. selvlærende fjernvarmemåler Teknologik Institut. Energidivisionen s.30 Partikeltransport i elektrofiltre energi- og miljøoptimering Dansk Maritimt Institut. Afd. For Strømningsmekanik s.31 Emissionsbegrænsende foranstaltninger (fælles projekt) Elsam A/S. Udvikling og analyse s.32 Analyse og karakterisering af motordrift på forgasningsgas Danmarks Tekniske Universitet. Inst. for Mekanik, Energi og Konstruktion s.33 I alt

18 Afsnit 2: Miljøvenlig produktion af el og varme Optimering af ristefyrede processer for inhomogene brændsler. (j.nr. 1373/ ) Kravene til ristefyrede forbrændingsanlæg skærpes løbende. Sidst har EU's direktiv for affaldsforbrænding indført grænseværdier for emission af nye stoffer (f.eks. dioxin) og skærpet eksisterende grænseværdier. Direktivet har desuden skærpet kravet til dokumentation af røggassens temperatur og opholdstid i anlægget, og der kan i fremtiden forventes stigende krav til emissionsbegrænsning, herunder begrænsninger opnået med fyringsmæssige tiltag - primære tiltag. Samtidig kræver anlægsejerne, at anlæggene er i stand til at forbrænde inhomogene brændsler med en meget stor variation i brændværdi med en høj total termisk og elektrisk virkningsgrad. Projektets formål, at forbedre virkningsgrader og reducere miljøbelastningen via primære tiltag - dvs. gennem fyringsmæssige tiltag, opnås ved: 1) At udvikle et forbedret dimensionerings-, diagnosticerings- og opskaleringsværktøj for fremtidige anlæg og opgradering af eksisterende anlæg ved at forbinde kemiske modeller af forbrændingsprocesserne på rist, fyrrum og efter-forbrændingskammer med fluiddynamiske modeller for simulering af forbrændings- og strømningsforhold til og med tredje tomme træk i kedlen. 2) At udvikle modeller for optimering af driften af ristefyrede anlæg på basis af informationer omkring lokale forbrændingsforhold. Modellerne skal kunne fastlægge de lokale behov for tilførsel af forbrændingsluft og recirkuleret røggas samt hastigheder for indfødning og transport af affald på risten. 3) At verificere de opstillede modeller ved gennemførelse af et måleprogram på et aktuelt fuldskala-anlæg FLS miljø a/s. BS Incineration Tecnology Centre Aldersrovej Århus N Tlf: , Fax: , Hans Bøgh Andersen 5 årsværk Totalbudget: kr. EFP-tilskud: kr kr. 18

19 Afsnit 2: Miljøvenlig produktion af el og varme Forbedring af biomassefyrede kedlers elvirkningsgrad producentspecifik del. (j.nr. 1373/ ) Projektets mål er at øge elvirkningsgraden for biomassefyrede kedler (specifikt halm), som er et bærende element i regeringens handleplan 'Energi21'. Projektet fokuserer på belægningsdannelse, der er af væsentlig betydning for halmfyrede anlægs energieffektivitet, rådighedstid, stabilitet og korrosion. Projektmålet nås gennem implementering af et integreret beregnings- og udlægningsværktøj. Værktøjet består af en integreret CFD-baseret model, der simulerer fysiske processer relateret til forbrænding af biomasse, samt de processer, der styrer belægnings-opbygning på hedeflader og i rørbundter. Værktøjet implementeres i Ansaldo Vølunds eksisterende designprocedure, der er baseret på det kommercielle CFD-program 'Fluent'. Afdækning af belægningsopbygning som funktion af askesammensætning, overhedergeometri og driftsbetingelser anvendes til at optimere anlægslayout med henblik på at reducere belægningernes betydning for effektivitet, anlægsstabilitet, rådighedstid samt korrosion. Ud over at føre til øget elvirkningsgrad, forventes værktøjet at medføre lavere anlægsinvesteringer, højere driftstider, bedre brændsels-udnyttelse og mindsket miljøbelastning Dansk Maritimt Institut. Afdeling for Industriel Strømningsmekanik Hjortekærsvej Lyngby Tlf: , Fax: , Søren Lovmand Hvid Ansaldo Vølund A/S; Aalborg Universitet. Institut for Energiteknik 1 årsværk Totalbudget: kr. EFP-tilskud: kr kr. Ansaldo Vølund A/S: kr. AAU. Institut for Energiteknik: kr. 19

20 Afsnit 2: Miljøvenlig produktion af el og varme Termisk omsætning af biomasse og affald. Kinetik, mekanismer, emissioner og belægninger. (j.nr. 1373/ ) Delprojekt 1. Emissioner fra ristefyring af halm. Formål: Det overordnede formål med delprojektet er bl.a. at kunne besvare de fleste af følgende og heraf afledte spørgsmål: 1) Hvilke forhold forårsager afvigelserne imellem tidligere målinger af SO2 på halmfyrede kedler, og hvordan bør der måles fremover? 2) Hvordan er sammenhængen mellem halmens indhold af uorganiske bestanddele, de procestekniske forhold og emissionerne af SO2 og HC1? 3) Er det muligt at øge askeindbindingen af SO2 og HC1 samtidig, eller vil lav SO2 emission give høj HC1 emission og vice versa? 4) Er der sammenhæng mellem halmens alder og emissionsforholdene (tidspunkt fra høst)? 5) Er der sammenhæng imellem askekemi og NOx emission? Indhold: Projektet omfatter følgende dele: 1) Systematisk litteraturgennemgang med henblik på at kortlægge internationale erfaringer med emissionsforhold fra anlæg fyret med især etårige afgrøder. 2) Systematisering af danske erfaringer med emissioner fra ristefyring af halm. 3) Opstilling af arbejdshypoteser for observationer. 4) Planlægning af forsøgs- og måleprogram omfattende både fuldskalamålinger og forsøg i laboratoriet, herunder test af muligheden for at optimere svovlindbinding i aske. 5) Fuldskalamålinger. 6) Laboratorieforsøg. Delprojekt 2. Belægningsdannelse ved forbrænding af biomasse og affald. Formålene med den her ansøgte del af projektet er at påbegynde en kortlægning af det kemiske miljø for dannelse af salte og silikater af flygtige komponenter som K, Zn og Pb fra affald samt at afdække årsager til korrosion i halmfyrede kedlers koldere dele. Disse formål vil blive søgt opfyldt igennem en blanding af fuldskala- og laboratorieforsøg samt teoretiske beregninger Danmarks Tekniske Universitet. Institut for Kemiteknik Bygning Lyngby Tlf: , Fax: Kim Dam-Johansen 11 årsværk Totalbudget: kr. EFP-tilskud: kr kr. 20

21 Afsnit 2: Miljøvenlig produktion af el og varme Undersøgelse af belægningsdannelse forårsaget af let tjære. (j.nr. 1373/ ) Den lette tjære, som er til stede i væsentlige mængder i pyrolysgas og den producerede gas fra modstrømsforgassere udgør en potentiel risiko for belægningsdannelse i de anvendte gasmotorer. Projektets formål er dels at identificere de for belægningsdannelsen kritiske forbindelser samt at karakterisere disse og dels ved direkte motorundersøgelser at etablere en korrelation mellem gaskvalitet og driftsforhold, og emission af bl.a. PAH. De termiske reaktioner vil blive udført i et flow system i en atmosfære, der simulerer den producerede gas. Undersøgelserne indebærer en kvantificering af belægningsdannelsen fra en række centrale komponenter såvel som autentisk let tjære isoleret fra kondensat. Endvidere planlægges en bredt anlagt karakterisering af belægningen ved fysiske/kemiske metoder, så som GC/MS, PY/GC/MS, TGA, FTIR, ESCA, SEM og AFM. Der bliver foretaget undersøgelser af gasmotorer, der anvender forgasningsgas som brændstof. I forbindelse med serviceeftersyn vil der blive foretaget inspektion af motorerne samt udtagelse af prøver fra eventuel belægningsdannelse til videre analyse. Herudover vil der på disse motorer blive foretaget målinger af PAH emissionerne fra motoren. Der vil blive foretaget undersøgelser på en et-cylindret 0,6 liters forsøgsmotor. Det anvendte brændstof vil være en gas, som simulerer forgasningsgas og som vil blive tilført de forbindelser, der i de rent termiske undersøgelser giver anledning til belægningsdannelse. Der vil blive foretaget undersøgelser af motoremissionen specielt mht. PAH i udstødningsgassen. Projektet vil give kvantitative mål for den mulige belægningsdannelse og en detaljeret fysisk/kemisk karakterisering af belægningen, samt tjene til fastlæggelsen af de krav til gaskvalitet, der er nødvendige for at sikre en stabil drift Danmarks Tekniske Universitet. Institut for Energiteknik Niels Koppels Alle, Bygning Lyngby Tlf: , Fax: , Bjørn Qvale 1 årsværk Totalbudget: kr. EFP-tilskud: kr kr. 21

22 Afsnit 2: Miljøvenlig produktion af el og varme Modellering af strømningsforhold og kanaldannelse i fixed koksbed. (j.nr. 1373/ ) Formålet med dette projekt er at opbygge strømningsmodeller af gasstrømningen i fixed koksbed reaktorer under forgasning af biomasse. Dette skal resultere i en væsentlig forbedring af modelgrundlaget for fixed bed koksforgassere. Disse modeller vil kunne finde driftsforhold, der leder til kanaldannelse og anden ustabil drift, således at dette kan forhindres ved driften af fixed bed forgassere. Modellerne skal anvendes til optimering af reaktordesign og til forudsigelse af opskaleringspotentialet for forskellige fixed bed baserede forgassere. Det er i dag klart, at der er behov for disse modeller som værktøj til design og dimensionering ved opskalering af forgassere Danmarks Tekniske Universitet. Institut for Energiteknik Bygning Lyngby Tlf: , Fax: , Bjørn Qvale 2 årsværk Totalbudget: kr. EFP-tilskud: kr. COWI AS: kr. 22

23 Afsnit 2: Miljøvenlig produktion af el og varme Optimering af cirkulerende fluid-bed forgasningsprocesser til biomasse/halm (OCIFF). (j.nr. 1373/ ) Udvalgte additiver og bedmaterialer testes med henblik på at finde optimale blandingsforhold og mængder samt driftsforhold ved cirkulerende fluid-bed forgasning. Beregningsmodeller afstemmes mod laboratorieeksperimenter, småskala fluid bed og i bedste fald resultater fra pilotskalaforsøg. Projektet består af en beregningsmæssig, en eksperimentel og en praktisk del. Laboratorieforsøg med termogravimetrisk udstyr udføres af ReaTech og Inst. for Energiteknik, DTU. Med henblik på forudsigelse af smeltning og sintring samt brændselsreaktivitet udføres ligevægtsberegninger af ReaTech med programmerne 'FACT' og 'HSC-Chemistry'. Programmet 'Gaussian' bruges af AUC Esbjerg til at udvide de aktuelle databaser med termodynamiske data. Koksens fysiske struktur og strukturens afhængighed af omdannelsen samt halmens forbehandling undersøges af ReaTech og RUC. Forsøg planlægges på VTT's 'Process Development Unit'. Kvaliteten af restprodukterne følges. Prøver fra anlæggene vil blive analyseret. Under projektet 'Grund-læggende Processer i Biomasseforgasning (BIOG)' har ReaTech undersøgt forgasning af halm i cirkulerende fluid bed forgassere især med henblik på at eliminere agglomerering og sintrings-problemer og samtidig opretholde høj kulstofomdannelse. HSC-Chemistry og FACT er anvendt til evaluering af additiver og askesammensætninger relevante for CFBG anlæg. Reaktivitets- og askeegenskaber er undersøgt eksperimentelt ReaTech Postboks Roskilde Tlf: , Fax: , LHS- Lasse Holst Sørensen EK-energi; Danmarks Tekniske Universitet. Energiteknik; Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS); Aalborg Universitet Esbjerg; Roskilde Universitetscenter 4 årsværk Totalbudget: kr. EFP-tilskud: kr kr. Elkraft A.m.b.A.: kr. 23

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi

rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi 1 Baggrund Siden efteråret 2006 har partnerskabet Megavind arbejdet med at udvikle

Læs mere

Naturlig ventilation med varmegenvinding

Naturlig ventilation med varmegenvinding Naturlig ventilation med varmegenvinding af Line Louise Overgaard og Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut, Energi Teknologisk Institut har udviklet en varmeveksler med lavt tryktab på luftsiden til naturlig

Læs mere

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller Indsatsområde: Solceller Tidsplan PSO omkostninger Projektorganisation: Teknologisk Institut sep. 2001 til sep. 2003 4.4 mio. kr. PSO

Læs mere

FORCE Technology Fra viden til værdi

FORCE Technology Fra viden til værdi Velkommen til FORCE Technology Fra viden til værdi FORCE Technology - fakta 60-års erfaring med innovation og anvendelse af viden og teknologi Omsætning ca. 800 mio. kr. 35% af omsætningen genereres i

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

Geoteknik på DTU Byg. Sektionen for geoteknik

Geoteknik på DTU Byg. Sektionen for geoteknik Geoteknik på DTU Byg Sektionen for geoteknik Sektionen for geoteknik VIP Anette Krogsbøll Ida Fabricius Ole Hededal Anders Monzurul Alam Stuhr-Jørgensen Varvara Zania PhD Ahmed Awadalkarim Ernest Mbia

Læs mere

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM)

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Bent F. Sørensen Afdelingen for Materialeforskning Risø National Laboratoriet for Bæredygtig Energi Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

C.V. for PER NIELSEN

C.V. for PER NIELSEN NAVN: Per Nielsen ADRESSE: Bistrup Park 81 3460 Birkerød e mail: per42nielsen@gmail.com FØDT: 25. juli 1961 UDDANNELSE: 1991 Ph.D., Danmarks Tekniske Universitet, Laboratoriet for Anvendt Matematisk Fysik

Læs mere

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi 26-11-2012 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key

Læs mere

Måleteknik best practice om løbende verificering gennem diagnosedata. John Frederiksen, Ingeniør jof@teknologisk.dk

Måleteknik best practice om løbende verificering gennem diagnosedata. John Frederiksen, Ingeniør jof@teknologisk.dk Måleteknik best practice om løbende verificering gennem diagnosedata John Frederiksen, Ingeniør jof@teknologisk.dk Teknologisk Institut har eksisteret siden 1906 Selvejende, almennyttigt non-profit institut.

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

Projektresumé. Udført for: Energinet.dk ForskEl projekt nr. 7191

Projektresumé. Udført for: Energinet.dk ForskEl projekt nr. 7191 Forenkling, system- og driftsoptimering af trinopdelt forgasningsanlæg til kraftvarmeproduktion (Castor anlægget i Græsted). Desuden teknisk, organisatorisk og finansiel forberedelse til opskalering af

Læs mere

Korrosion på affaldsanlæg

Korrosion på affaldsanlæg Korrosion på affaldsanlæg Korrosion i forskellige miljøer Temadag på Haldor Topsøe d. 15. september Rikke Mattsson R&D Engineer Kort introduktion til Babcock & Wilcox Vølund Præsentation af et affaldsanlæg

Læs mere

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Henrik B. Møller Aarhus Universitet, DJF Nyt forskningsanlæg på Foulum Aarhus universitet giver enestående muligheder for forskning i biogas

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Hvilke roller og opgaver skal kommunernes energiselskaber have i udvikling af optimale rammer for fjernvarmen, og hvordan skal selskaberne samarbejde på tværs af kommuner?

Læs mere

Markedsintroduktion af alternative biomasser til energiformål

Markedsintroduktion af alternative biomasser til energiformål Markedsintroduktion af alternative biomasser til energiformål Forskningscenter Foulum 21. September 2011 Lars Nikolaisen Center for Vedvarende Energi & Transport, Teknologisk Institut Projektets formål

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

Her udnytter vi affaldet 100 %

Her udnytter vi affaldet 100 % Her udnytter vi affaldet 100 % Sammen kan vi gøre det bedre TAS I/S er et fælleskommunalt interessentselskab ejet af Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. TAS står for Trekantområdets Affaldsselskab.

Læs mere

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Følgegruppemøde 19-03-2012, GEUS, Århus De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Læs mere

Flow- og energimåling

Flow- og energimåling Et samarbejde mellem og Temadag om Flow- og energimåling - om måletekniske udfordringer i forsynings- og energisektoren århus 13. december 2007 Flow- og energimåling i forsynings- og energisektoren In

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

Permeable belægninger til naturlig dræning

Permeable belægninger til naturlig dræning Permeable belægninger til naturlig dræning Thomas Pilegaard Madsen Teknologisk Institut Betoncentret 11. maj 2011 Lokal håndtering af regnvand Lokal afledning af regnvand hvor det falder forkortes LAR

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

Eksempler på nye lovende værdikæder 1

Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Biomasse Blå biomasse: fiskeudsmid (discard) og fiskeaffald Fødevareingredienser, proteinrigt dyrefoder, fiskeolie til human brug Lavværdi foder, biogas kystregioner

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Skifergasi Danmark. Og i Furesø Kommune? Af Nick Svendsen

Skifergasi Danmark. Og i Furesø Kommune? Af Nick Svendsen Skifergasi Danmark Og i Furesø Kommune? Af Nick Svendsen Hvad er skiffer gas? Kulbrintedannelsenbehøver fire komponenter: 1. Moderbjergart 2. Reservoir 3. Forsegling 4. Fælde Moderbjergart? En moderbjergartindeholder

Læs mere

Bilag 4.A s MASH. Indhold

Bilag 4.A s MASH. Indhold Bilag 4.A s MASH Indhold 1.1 Indledning 1 1.1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.1.2 Beskrivelse af smash metoden 1 1.2 s MASH målinger (omfang, placering og resultater) 1.2.1 Undersøgelsens forløb 5 5 1.2.2

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Driftsoptimering af Smart Gridfjernvarmesystemer

Driftsoptimering af Smart Gridfjernvarmesystemer Driftsoptimering af Smart Gridfjernvarmesystemer for lavtemperatur DANSK FJERNVARMES 56. LANDSMØDE Aalborg 31. oktober 2014 Anders Niemann, konsulent, Teknologisk Institut SMART GRID-Definition Et Smart

Læs mere

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Ver. BLP/01.06.2015 Baggrund Fossile brændsler skal udfases Øget elektrificering - udbygning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 ZBC Ringsted

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Divisionen for Byggeri og Anlæg Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Selvejende, almennyttigt non-profit institut Over 1.000 innovative

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88)

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Tema: Århundredets vejr John Cappelen og Niels Woetmann Nielsen Danmarks

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010 NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER GENERELLE OPLYSNINGER OM PROJEKTET SE NEDENSTÅENDE 01.09.2010 Demonstrationsanlæg for afprøvning af ny proces til raffinering

Læs mere

Undersøgelse af radonsikring

Undersøgelse af radonsikring Undersøgelse af radonsikring Nybyggeri Mette Neerup Jeppesen Temadag, Vintermøde 2011 Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde 2011 1 / 62 Overordnet projektpræsentation formål

Læs mere

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE Engaged Engineering STENSBO leverer konsulentydelser med engagement, troværdighed og loyalitet. Fleksibilitet STENSBO tilbyder fleksibel arbejdskraft, der effektivt

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion

Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Skal vi satse på geotermisk varme? Med udsigt til at skaffe varme til den halve pris og en mere bæredygtig varmeproduktion Giv din mening til kende på Tønder Fjernvarmes generalforsamling den 7. september

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet Opdateret december 2013

Læs mere

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark Beskrivelse Sol og flis i Varmeværk med solfangere og flisfyr. Fjernvarmeværket i får varmen fra 2.500 m2 solfangere og en 900 kw kedel, der fyres med træflis. Ideen til værket kom i 1998. En gruppe borgere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 ZBC

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

November 2012. Navn: JACOB GUDBJERG. Nationalitet: Fødselsår: 1974

November 2012. Navn: JACOB GUDBJERG. Nationalitet: Fødselsår: 1974 Firma: HydroInform Navn: Nationalitet: JACOB GUDBJERG Dansk Fødselsår: 1974 Profession: Civilingeniør, Ph.D. SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER: Jacob Gudbjerg har over 10 års erfaring som softwareudvikler og softwarearkitekt

Læs mere

Klimavarmeplan 2010. Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030:

Klimavarmeplan 2010. Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030: Klimavarmeplan 2010 Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030: Byrådet i Aarhus ønsker at tilgodese: Forsyningssikkerhed Mindre CO 2 Energieffektivitet

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

Lagring af vedvarende energi

Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Et skridt på vejen mod en CO2-neutral Øresundsregion er at undersøge, hvilke løsninger til lagring af vedvarende energi, der kan tilpasses fremtidens

Læs mere

Reduktion af NOx emission

Reduktion af NOx emission Reduktion af NOx emission Gastekniske dage 16.05.2012 Torben Kvist, DGC, tkv@dgc.dk Baggrund NO x -afgiften øges fra 5 til 25 kr./kg Afgiften kan opgøres på baggrund af Naturgasforbrug Emissionsmåling

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi

Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi Holstebro Tekniske Gymnasium Teknologi B, Projekt 02 Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi Hvordan skal jeg dog få energi til at stå her og sove Udleveret: Tirsdag den 27. september 2005 Afleveret:

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark Beskrivelse 8000 m2 solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion. Solvarmeanlægget producerer varme til fjernvarmenettet sammen med 2 gasmotorer. Solvarmeanlægget er det første af sin art, der i så stor målestok

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Projektrapport November 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Optimized Brain reading (C-63) Deltagere/partnere: Brainreader Institut for datalogi, Aarhus Universitet Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-63

Læs mere

Kvælstofs vej fra mark til recipient

Kvælstofs vej fra mark til recipient Konstituerende møde for Norsminde Fjord Oplandsråd, 10. maj 2012, Odder Kvælstofs vej fra mark til recipient Jens Christian Refsgaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

EFP ELFORSK ForskEL. Informationsmøde 2006. Energiforskningsprogrammerne. De danske energiforskningsprogrammer. kriterier og grænseflader

EFP ELFORSK ForskEL. Informationsmøde 2006. Energiforskningsprogrammerne. De danske energiforskningsprogrammer. kriterier og grænseflader Informationsmøde 2006 Energiforskningsprogrammerne EFP ELFORSK ForskEL De danske energiforskningsprogrammer kriterier og grænseflader Kim Behnke, sektionschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk REFU strategien

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Online WAsP. Projekteringsværktøj for husstandsmøller. Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Online WAsP. Projekteringsværktøj for husstandsmøller. Et nyt initiativ fra DTU og EMD Projekteringsværktøj for husstandsmøller Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD til beregning af energiproduktion, støjemission og økonomiske nøgletal for små og mellemstore vindmøller Projekteringsværktøj

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Gør tanke til handling VIA University College Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Inga Sørensen, Senior lektor, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Udnyttelse af

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Stikledningen Nr. 28 Februar 2015 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Gasbranchens installationsvejledninger Rørvalg til gasinstallationer

Læs mere

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Senest revideret juni 2011 Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Energistyrelsen benytter et klassifikationssystem for kulbrinter til at opgøre Danmarks olie- og gasressourcer,

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED?

REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED? REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED? EVA TEMAMØDE 21. MAJ 2015, NYBORG: DET URBANE VANDKREDSLØB SØREN THORNDAHL, AALBORG UNIVERSITET Indhold Dimensionering af regnvandsledninger Niveau 1 jf. SVK Skrift 27

Læs mere

Energieffektivitet produktion 2010 TJ

Energieffektivitet produktion 2010 TJ Energieffektivitet produktion 2010 TJ Brændselsforbrug Energiproduktion Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens

Læs mere