1. Indledning Proces og resultat Redegørelse Proces Ritual Social erindring Resultat...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning... 2. 2. Proces og resultat...2. 3. Redegørelse...3. 4. Proces...5. 4.1 Ritual...5. 4.2 Social erindring...8. 5. Resultat..."

Transkript

1 Opgformulering: Redegør for flere forskellige analyser som behandler ritualer og social errindring. Diskuter begreberne, og illustrer med empiriske eksempler. 1. Indledning Proces og resultat Redegørelse Proces Ritual Social erindring Resultat Ritual Social erindring Afrunding Kilder

2 1. Indledning Jeg vil i min opgave tage udgangspunkt i en problematik, som har kørt mange år i antropologien, nemlig hvilken værdi en analyse, på den ene side har, hvis de mennesker den handler om ikke kan genkende sig selv i den, og på den anden side, hvilken værdi den har, hvis den ikke når ud over informantens egen opfattelse. Jeg vil forsøge at forene de to retninger, fordi jeg mener, at en god analyse bør indeholde elementer af begge dele. Det skal ikke forstås sådan, at en analyse nødvendigvis bør indeholde noget informanterne ikke kan genkende sig selv i, men jeg mener, at det er en forudsætning for en god analyse, at forfatteren, i det omfang han selv har skabt sine analytiske begreber, er i stand til at forsvare de værktøjer og metoder, han har brugt i sin analyse. Den del af processen kan man ikke forvente, at informanterne kan genkende sig selv i. Omvendt er det også et vigtigt element, at man på trods af brugen af abstrakte analytiske værktøjer er i stand til at bringe sin analyse ned på et niveau, hvor informanten gennem det færdige resultat kan genkende sig selv. For at belyse min påstand om, at en god analyse bør indeholde begge dele, vil jeg tage udgangspunkt i to begreber: ritualer og social erindring. Her vil jeg se på tre forfatteres bud på, hvordan disse begreber bliver brugt som værktøjer i konkrete analyser, samt hvordan deres analytiske begreber kædes sammen med den empiri, de benytter. De tre analyser jeg har valgt at kigge på, er Dominic Bryans Orange Parades Paul Connertons: How Societies Remember og David Kertzers: Ritual, Politics and Power. 2. Proces og resultat Jeg vil inddele min behandling i to dele ved at fokusere på processen som den ene og resultatet som den anden. I praksis kan det være umuligt at skille de to fra hinanden, men ved at se dem som analytiske kategorier, vil jeg prøve at placere de tre analyser i forhold til processen; -den del hvor de analytiske begreber udvikles, præsenteres, og bruges- og resultatet; -den del hvor begreberne kædes sammen med konkrete empiriske eksempler som understøtter og bekræfter forfatternes projekter.- 2

3 For at forstå min pointe må vi se på proces og resultat, som to forskellige funktioner i en analyse. Et eksempel til at belyse det kan være en patients besøg hos lægen. Skal en patient for eksempel selv kende til alle lægekunstens regler og metoder for at kunne blive helbredt? Nej, for patienten vil det være nok at have tillid lægen og dermed nå til en erkende at lægen må have gjort det rigtige, såfremt patienten siden hen bliver rask. Altså er det for patienten resultatet, der er det afgørende. Det samme gælder inden for antropologien. Man kan spørge sig selv; skal informanten så nødvendigvis kende til vores metoder og værktøjer for at stole på at vores undersøgelser er troværdige? Nej, For dem er det ikke processen men resultatet, der er sammenligneligt og kan overbevise dem om, at analysen er troværdig. Derimod forholder det sig anderledes med selve processen end det ville gøre hos lægen. Og det er her, det bliver spændende i antropologien. Vi har nemlig i modsætning til lægen mulighed for helt selv at skabe det værktøj, vi vil bruge. Dette er klart en fordel og en hjælp til at nå ind til kernen i det, vi undersøger. Men netop det at vi har adgang til selv at definere vores værktøjer, betyder også, at det i endnu højere grad er en forudsætning, at vi også er i stand til at redegøre for vores brug af værktøjet. Da valget af redskaber er forskellligt fra analyse til analyse, er det selvfølgelig klart at vi hver gang må sørge for at klargøre hvilke redskaber vi har benyttet. Gennem analysen er det derfor afgørende, at vi definerer præcist, hvad vi mener, når vi benytter en bestemt analytisk term til at organisere vores data ud fra. På den måde er vores mere frie valg af værktøjer med til at gøre selve processen mere kompleks, og selvom man ikke kan forvente at informanten forstår denne del, er det alligevel nødvendigt at kunne redegøre for måden, vi er gået frem på, i en given analyse. Derfor mener jeg, at det ikke blot er resultatet, men i lige så høj grad processen som udgør en vigtig del af analysen. 3. Redegørelse. De tre forfattere jeg har valgt at tage udgangspunkt i, har det til fælles, at de mener, at rituelle hændelser og symbolske fremstillinger ofte er nøgleelementer i både konstruktionen og opretholdelsen af kollektiv identitet.(a) Ud fra det forsøger de på hver sin måde, at forklare styrken og kontinuiteten i ritualer og performance.. Kertzer og Bryan 3

4 har yderligere det til fælles, at de i deres analyser opløser dikotomien mellem form, og indhold. De mener begge at ritualer ikke kun hører til i primitive samfund, men tværtimod i høj grad er betydningsfulde i moderne samfund. Hvor Kertzer går ud fra eksempler på symboler i politik ved generelt at se på ritualer i vestlige samfund, ser Bryan mere konkret på et bestemt ritual nemlig de Nordirske orange parader. Bryan viser gennem sin monografi, hvordan paraderne i Irland har eksisteret gennem 300 år, og op gennem tiden har været genstand for mange forskellige forsøg på at definere hvad, og hvordan de skal fremstå som symboler. Han ser paraderne som ritualer, og viser at de på den ene side har en fast form, i den forstand at mens verden har ændret sig, har paraderne haft status som noget uændret og kontinuert. Samtidig understreger han, at der internt forgår en kamp, som ikke kun handler om oppositionen mellem katolikker og protestanter, men at der også internt blandt protestanterne, findes mange modstridende interesser. Disse forhandles blandt andet gennem paraderne. Kertzer fokuserer også på kampen om ritualernes betydning. Han benytter, tre karakteristika ved de symboler som indgår i ritualer, nemlig kondensering, flertydighed og multivokalitet. Ved hjælp af disse tre egenskaber argumenterer han for, at ritualerne både er med til at skabe kontinuitet men også indeholder kimen til at skabe ændringer i sig. Han argumenterer ved at se symboler som et klassifikationssystem for, hvordan de symboler, som omgiver ritualerne, er nødvendige for, at folk kan forholde sig til dem og tillægge dem afgørende betydning. Dette viser Kertzer ved hjælp af en række eksempler, hvor symboler har spillet en afgørende rolle på den politiske scene. Også Connerton behandler ritualer og deres betydning, men hans fokus er ikke på ritualerne i sig selv men snarere på, hvordan en gruppes hukommelse videreføres og opretholdes. Han argumentere for, at det er en forudsætning for at være en del af en social orden, at man har en fælles erindring (Connerton 1989:3) Hans projekt er at vise at centrale værdier og færdigheder bliver overført gennem det ikke diskursive, og på et ikke bevidst kropsligt plan. De bliver aldrig eksplicit formuleret. Og det gør dem svære at ændre. På den måde kan man sige, at alle tre forfattere forsøger at forklare kontinuitet og styrke i ritualer og performance, men med forskellige begreber som redskaber i analysen og i høj grad med brug af forskellige metoder i forhold til empirien. Jeg vil nu se, hvad analyserne 4

5 kan med deres forskellige indgangsvinkler ved at fokusere på hvordan ritualer og social erindring behandles i konkrete analyser. 4. Proces Ofte er det område antropologer forsker i meget komplekst. Der er ikke to felter der er ens, på samme måde som heller ikke to analyser der præsenterer det ens. Derfor er det vigtigt at vi hver gang vi benytter en bestemt begreb får redegjort for præcist, hvordan vi bruger det, og hvad vi mener, når vi bruger det. Vi står ikke bare, og skal levere et resultat der i den sidste ende er godt nok, vi skal, gennem hele processen kunne vise hvordan, vi kommer frem til vores resultater. jeg har valgt at kalde det en proces, for at vise at det er noget der sker løbende, og at der er tale om en udvikling i samspillet mellem vores teori og den empiriske data, vi er i besiddelse af. 4.1 Ritual Både Kertzer og Bryan er enige om, at ritualer hjælper med at skabe solidaritet mellem grupper, hvor konsensus ikke er tilstede. (Kertzer 1988:14 og Bryan 2000:19) De er også enige om, at symboler har en afgørende betydning i forhold til ritualer, og at ritualer ikke kun er noget, som spiller en rolle i mere tilbagestående samfund. Kertzer siger om ritualer: I define rituals as a symbolic behaviour that is socially standardized and repetitive. (Kertzer 1988:9) Men han understreger også, at symbolerne, som ritualet er omgivet af er afgørende. Han siger videre: Standardized repetitive action lacking such symbolisation is an example of habit or custom and not ritual. (ibid.) Denne definition ligger tæt op ad Bryans. Bryan tager udgangspunkt i, at ritualer ligger et sted mellem handling og mening. Han siger: 5

6 Ritual is a formalised, apparently standardised and structured action - But then so is much of social life it is invariantly rule-bound and as such appears to be unchanging. Rituals gives the impression of continuity. (Bryan 2000:18) Pointen her, er at styrken i ritualerne ligger i at de ser ud som om, de er på samme måde, som de altid har været. Fælles for Kertzer og Bryan er også, at de fokuserer på både det uforanderlige og det fleksible i ritualerne. De mener begge, at styrken ligger i idéen om, at formen, som noget fast og uændret, skaber kontinuitet, mens man alligevel internt i ritualerne konstant kæmper om at præge symbolerne. Det er altså ikke i selve indholdet, vi skal finde de store forskelle på de to, men ser vi derimod den måde, de udvikler deres begreber på, er forskellen til at få øje på. Hvis vi skal se på Bryans ritualbegreb, kan man sige, det ikke er nær så eksplicit formuleret som Kertzers. Bryan tager udgangspunkt i andre teoretikere og relatere efterfølgende mere konkret til sin empiri. Man får her indtrykket af at udviklingen sker løbende, og i et samspil mellem teorien og empirien. Han kommer ikke med en klar definition men forholder sig til, hvad andre har sagt i forhold til de begreber, han bruger i sin analyse. For eksempel ønsker han, ligesom Durkheim, at undersøge ritualets betydning for samfundet, men tager dog afstand fra både Durkheim og Radcliffe-Brown på det punkt af han ikke mener ritualer er til fordi deres funktion er at opretholde samfundet. Han henviser i stedet til Humphrey Laidlaw, der ligesom han selv, forsøger at gøre op med dikotomien mellem form og indhold i ritualer. Et eksempel på hvordan Bryans begreber udvikles i samspil mellem teori og empiri ses i måden han definerer respectable orangeism Han skriver: He [James C. Scott] argues that what he calls the public transcript of the relationship between the powerful and weak does not reveal the totality of that relation. [ ] Public appearance will be dominated by the self-image of the dominant and will rarely be opposed. This self-image in 6

7 orangeism is what I will consistently describe as respectable orangeism. (Bryan 2000:22) Her ser vi, hvordan han bygger videre på andre teoretikeres definitioner, men også at han får dem præcist knyttet til sin egen empiri. Selvom han ikke eksplicit får formuleret sin egen teori, er man ikke i tvivl om hvad han selv mener når han benytter forskellige begreber i sin analyse. Ved læsning af Kertzers analyse ser vi en anden måde at udvikle begreber på. Han er mere eksplicit i sine definitioner, og hans teori er i sig selv lettere at forholde sig til end Bryans fordi den ikke er uløseligt forbundet til en bestemt empiri. Til gengæld har man ikke den samme følelse, af at der sker en løbende proces eller et samspil mellem teori og empiri. Kertzers udvikling af begreber giver et indtryk af, at teorien og empirien er to ting, der ikke har meget med hinanden at gøre i selve processen. Et eksempel er hans teori om, at symboler er en form for klassifikationssystem. Han argumenterer for, at dette system er et schema, som et hvert individ er i besiddelse af. Schemaet gør os i stand til at kategorisere, og sortere alle de indtryk vi får, på en måde så vi er i stand til at forholde os til hele den sociale verden. (Kertzer 1989:80) Han siger: The person who employs an inappropriate schema can pay a high price. In battle the soldier who divides people up by the colour of their hair rather than the colour of their uniform may not live to make another schematic mistake. (Kertzer 1989:81) Kertzers argumentation med eksemplet med soldaten er lidt sødt. Man sidder med et lille smil på læben bagefter og er egentlig overbevist og har fanget hans pointe. Men spørgsmålet er nu, hvad en analyse skal, for at overbevise læseren om troværdigheden. Er det nok, som Kertzer, at appellere til en logisk anerkendelse af, at han har ret, blot fordi læseren med det samme kan sætte sig ind i konsekvenserne af soldatens fejltagelse. Han forklarer sin teori, men viser ikke empirisk hvad han mener. Der er ikke noget direkte forkert i Kertzers fremgangsmåde, men jeg savner at se et samspil mellem udviklingen af 7

8 begreber og et mere konkret empirisk materiale. Han viser hvordan han er kommet frem til sine teser ved hjælp af tænkte situationer. Jeg savner at kunne følge processen og forstå hvordan han er kommet frem til teserne ud fra det empiriske materiale, han er i besiddelse af. De konkrete empiriske eksempler præsenteres dog senere i analysen, men stadig ikke med den samme tæthed mellem teori og empiri, som vi finder hos Bryan. Man kan sige at selve processen med at præsentere begreber, kan gøres på mange måder og med meget eller lidt empirisk materiale som supplement. Man kan sige at Bryan med sit begrænsede felt kan gå mere grundigt og konkret til værks, mens Kertzer med sin indgangsvinkel er i stand til at dække et større område og dermed svare på et mere bredt spørgsmål. Begge dele har sine fordele og ulemper, men personligt foretrækker jeg dog Bryans fremgangsmåde, da jeg synes han præsterer at skabe en meget fin balance mellem sine analytiske redskaber og den empiriske data han præsenterer 4.2 Social erindring Også Connerton har en interessant teoretisk indgangsvinkel. Han forsøger at belyse hvordan gruppers hukommelse opretholdes og videreføres i et samfund. Men han bygger hele sit argument op på en antagelse om, at der i en hver gruppe eksistere en fælles erindring. Han skriver: Participants in any social order must presuppose shared memory [ ] and images of the past are sustained by performances. (Connerton 1989:3) Denne antagelse kommenterer han ikke yderligere udover at, henvise til at der er mange andre der før har beskæftiget sig med det. Umiddelbart synes jeg det er et brist i hans analyse at han baserer det hele på en antagelse, han ikke forholder sig til. Det giver hele analysen et præg at hypotetiske overvejelser mere end reel analyse. Alligevel er han værd at tage med i en sammenligning, fordi han udvikler sine begreber ved hjælp af andre begreber, hvilket jeg synes er en interessant fremgangsmåde. For eksempel viser han hvad social erindring er ved hjælp at beskrive comemorative ceremonier, og ser igen på comemorative ceremoniers virkning, ved at se på, hvordan kropslig praksis indlejres i 8

9 kroppen gennem disse ceremonier. For at undersøge hvordan kropslig praksis indlejres stiller han yderligere to begreber op foran hinanden, nemlig inscribing practice og incorporating practice. Herom skriver han: In suggesting more particularly how memory is sedimented or amassed, in the body, I want to distinguish between two fundamentally different types of social practice. (Connerton 1989:72) Her præsentere han incorporating practice som; et smil, et håndtryk eller den måde vi taler på når vi henvender os til nogen vi ikke kender. Inscribing practice dækker over de moderne redskaber vi har til at fastholde informationer, fx bånd computere, encyklopædier. Dette dækker over måden at fastholde informationer i en konkret og eksplicit formuleret form. Hans pointe er at inscribing practice dækker over det der eksplicit kan formuleres, mens den inkorporerede indbefatter alt det man gør ureflekteret. Netop det ureflekterede er det der føres bedst videre i samfundet fordi det er vanskeligere at konfrontere eller ændre. Hans pointe er at social erindring formidles til os, ikke bare gennem indholdet i det vi tænker og gør, men også gennem måden at gøre det på. Connerton bruger gennem hele analysen fremgangsmåden med at vise ting ved hjælp af modstillinger. Hans udvikling af begreber sker gennem hele analysen ved at han stiller begreber op overfor hinanden for at belyse hvad han mener, men man spekulerer ofte på hvordan hans teorier vil virke i den virkelige verden. I forhold til Kertzer og Bryans teoretiske indgangsvinkler, appellerer Connerton meget til videre tænkning med sin mere kognitive tilgang. 5. Resultat En afgørende ting i forhold til resultatet af en analyse er, at folkene i analysen kan genkende sig selv. Jeg mener ikke nødvendigvis, at en analyse bør komme ud over det, informanterne selv ved, men det er derimod afgørende, at vi ikke kun forstår informanterne men også konkret i analysen er i stand til at formidle vores viden på en måde, så en læser kan se, hvad vi mener. I etnografiske analyser er der stor forskel på, 9

10 hvordan man vælger at vise dette. Et konkret eksempel, der belyser forskellen, ses i den måde Kertzer og Bryan vælger at vise de kampe, der foregår indenfor ritualer. 5.1 Ritual Kertzer tager fat på drabet på den italienske politikker Aldo Moro, og argumentere for at dét at fejre hans død med en mindehøjtidelighed har en afgørende symbolsk betydning for hans partifæller, men at det har en ligeså afgørende betydning for den afdødes pårørende, at hans død netop ikke skal bruges i nogen form for politisk kampagne. Med eksemplet viser han, hvordan en handling kan bruges på flere måder, og at der er modstridende interesser i kampen om, hvad politikerens død skal symbolisere. Kertzer viser ikke, hvordan disse symbolske handlinger virker, på folk der ser dem, på trods af at han i sine teoretiske overvejelser tager fat i hvordan evnen til at tolke symboler er indlejret i individet. Hans projekt er så bredt og overordnet, at han slet ikke når ned til den enkelte aktør i sine empiriske eksempler. Man kan sige at han fokuserer på hvordan symboler skabes, men ser ikke på hvordan de modtages. Dermed tildeles aktøren en meget lille rolle i hans empiriske fremstilling. Bryans indgangsvinkel er en anden: My approach is to examine the more conscious and overt political pressures exerted on the twelfth. (Bryan 2000:154) I modsætning til Kertzer fokuserer Bryan på hvordan folk selv ser situationen, og tillægger aktøren en større rolle. Bryan ser også på hvordan der kan være modstridende interesser indenfor samme felt, og hvordan, ikke alle deltagere i samme ritual, har samme formål med deltage. Dette viser han her: The events at Scarva, however also show some of he contradictions found at the twelfth. In a neighboring field, discreetly hidden by trees, is a large marquee containing a bar. Blackmen and bandsmen, with their female following wander down to the bar out of sight of the main event. 10

11 Whilst elderly men support a pint of beer, teenagers are found sitting in groups or with a partner polling about in the grass. Just as with the twelfth the previous day, thirteenth is as much about drinking as it is about protestant temperance and as much about teenage sexuality as it is about loyalty to the throne. (Bryan 2000:154) Han beskriver detaljeret hvordan folk praktiserer ting. Dette gør at man ikke er i tvivl om hvad han vil vise med sine empirisk eksempler. Et problem ved Bryan er dog at en stor del af hans empiriske materiale er noget der ligger længere tilbage i historien. Det kan ofte være forbundet med usikkerhed, at basere en analyse for meget på ting der ligger længere tilbage i historie, netop fordi der er begrænset adgang til at skabe et nuanceret billede af, hvad der er sket. Bryan præsterer dog at nuancere, på en måde så meningerne er bredt repræsenteret. For eksempel ses det i hans måde at dække debatten omkring bands rolle i paraderne. Man får her et indtryk af at debattens holdninger er bredt præsenteret, for eksempel citere han en ung unionist, en engelsk besøgende. et bandmedlem, og uddrag fra et brev til Belfast Newsletter. (Bryan 2000:66-69) Igen hænger hans valg af eksempler, som alle er uddrag fra avisen, sammen med hans projekt i analysen, men da hans projekt i høj grad drejer sig om at vise hvordan paraderne har set ud gennem de sidste 300 år, er det selvfølgelig en stor del af hans data som skal findes i litteraturen og ikke kun i felten. Dette ser jeg i sig selv som en svaghed i en analyse, netop på grund af den begrænsede adgang til data. Man fristes næsten til at bruge Connertons begreber inscribing og incorporated practice til at illustrere hvordan der kan være stor forskel på, om man tager udgangspunkt i avisens eksplicitte formidling, eller om man ser på den måde folk i praksis forholder sig til en situation. Ud over dette, synes det er en klar ulempe at han vælger at præsentere stort set hele Irlands historie omkring paraderne ud fra én kilde, Belfast Newsletter. Valget af citater synes at vise meget godt, hvad Bryan ønsker at vise, men man kan undre sig over, om en avis med egne interesser skulle kunne give et repræsentativt billede af det samfund og de ritualer, Bryan forsøger at tegne et billede af. På baggrund af eksemplerne kan vi se hvor afgørende empirien er for resultatet i en analyse. Empirien er den del som bekræfter eller afkræfter de teoretiske overvejelser man har gjort sig gennem processen.. 11

12 5.2 Social erindring Ser vi på Connertons sociale erindring, står det lysende klart frem som et analytisk begreb, men kommer ikke ind på hvordan den enkelte informant rent konkret er med til at videregive denne sociale erindring. Man kan spørge sig selv om Connertons teori ville holde i praksis, men udfra hans analyse, er det ikke til at se. Gennem analysen bruger han en sporadisk blanding af empiri og tænkte eksempler, men empirien er ikke central for ham. Som jeg ser hans bog er det ikke en rigtig etnografisk analyse. Hans analyse er dog heller ikke at betegne som en monografi men nærmere et essay, hvilket betyder at han går mere teoretisk til værks. Til forskel fra monografierne som indeholder en væsentlig empirisk del, indeholder Connertons essay nærmere ræsonnementer og teoretiske overvejelser. Man kan sige at Connertons bog har den del jeg kalder processen, hvor han udvikler og forsvare en række analytiske begreber og på en højt abstraktionsniveau forsøger at løse en problem. Men den har ikke selve resultatet, hvor man empirisk understøtter sin teori på en måde så aktøren let kan finde sig selv i analysen. Connertons essay er nok en form for analyse, men ikke en etnografisk analyse på samme måde som Kertzer og Bryans. Jeg synes ikke den lever op til det jeg forventer af en analyse da den mangler et resultat i from af den empiriske data som kan bekræfte teorien. 6. Afrunding Jeg har i min opgave argumenteret for, hvordan en analyse bør indeholde to dele. Processen, hvor man præsentere sine teoretiske værktøjer og viser hvordan man vil bruge dem, og resultatet som den del hvor man får analysen ned på et niveau hvor aktøren i analysen kan genkende sig selv, og hvor forfatterens projekt bekræftes ved hjælp af indsamlet empirisk data. jeg har forsøgt at vise hvad jeg mener ved hjælp at tre konkrete forfattere som på hver sin måde benytter begreberne ritual og social erindring i deres analyser. jeg har forsøgt både at fokusere på analyserne komparativt, men også ved hjælp af analysernes empiriske 12

13 eksempler at vise hvordan de hver for sig forholder sig til deres begreber, og den empiri som understøtter dem. Hvis man kort placere de tre forfattere i forhold hinanden kan man sige at vi har Connerton i den ene ende. Han forholder sig teoretisk til feltet, men har til gengæld har skabt en model der er god at tænke med og god rent kognitivt. I den anden ende ligger Bryan som ikke er gået så dybt rent teoretisk, men til gengæld har skabt en e fin balance mellem den teori han har brugt og det empirisk materiale han i monografien har præsenteret. Midt i mellem ligger Kertzer. Hans teoretiske indgangsvinkel er detaljeret og han underbygger analysen med empiriske eksempler, men på en så overordnet måde at den enkelte informant ikke får en nævneværdig rolle i hans analyse. Går vi tilbage til eksemplet med lægen, kan man se Connerton som lægen der ikke beskæftiger sig med patienter, men kun udviklingen af nye metoder. Kertzer får doneret medicin, og formentlig også den rigtige, men glemmer at fortælle patienten hvilken sammenhæng der er mellem symptomerne, medicinen og den diagnose han har stillet. Bryan derimod er den der kommer tættest på at være en god læge Netop fordi han formår at kæde proces og resultat sammen til en analyse hvor der sker et løbende samspil mellem teori og empiri fra start til slut. Som jeg har argumenteret for gennem opgaven skal der to ting til for at man kan snakke om en god etnografisk analyse, nemlig processen og resultatet. I praksis kan det være umuligt at skille de to fra hinanden, men ved at se dem som analytiske kategorier, som jeg har gjort her i opgaven har det været muligt at forholde sig til stoffet på en måde som kun kan lade sig gøre på det abstrakte analytiske plan. Man kan sige at i sig selv ville de teoretiske begreber intet være bevendt uden et konkret empirisk felt at bruge dem på, men omvendt ville resultatet alene heller ikke være noget bevendt uden der foregående proces. Hele kunsten indenfor antropologisk analyse ligger i formidlingen. Men netop kunsten både at kunne favne den abstrakte teoretiske del og derefter at få det ført over på et samfund, på en måde der er acceptabel for dem den handler om, -det er præcist det der er målet i en god analyse. 13

14 7. Kilder Bryan, Dominic. Orange parades the politics of ritual, tradition, and control. PlutoPress London 2000 Connerton, Paul. How societies remember. Cambridge university press 1989 Kertzer David. Rituals, politics, and power introduction kap. 1,5,7 og 9. Yale university press New haven and London 1988 Scott James C. Domination and the Arts of Resistance hidden transcripts Yale university press New haven and London 1990 (a) From Outrage to Apathy? The Disputes over Parades, Parades, Neil Jarman, Institute for Conflict Research, Belfast Hentet fra Internettet d. 5 /

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Synopsis og proces Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Din største synopsisudfordring Synopsis og proces Struktur giver overblik I skal formidle jeres niveau af viden Dagsorden for i dag Lidt

Læs mere

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk antropologi som metode implementeres i de videregående

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Redegørfor begrebet funktion hos henholdsvis Malinowski og Radcliffe-Brown

Redegørfor begrebet funktion hos henholdsvis Malinowski og Radcliffe-Brown Redegørfor begrebet funktion hos henholdsvis Malinowski og Radcliffe-Brown Indholdsfortegnelse: 1 Indledning...2 2 Ståsted.2 3.1 Samfundet....2 3.2 Individet.....3 3.3 Hvordan kundskab videregives... 4

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

A Child Friendly Model of Tinnitus

A Child Friendly Model of Tinnitus A Child Friendly Model of Tinnitus Kort om modellen Modellen kan bruges både til børn og deres forældre Den skaber ramme for både indsamling af information og psyko-edukation. Informationen indsamles normalt

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

How Bodies Matter: Five Themes for Interaction Design

How Bodies Matter: Five Themes for Interaction Design How Bodies Matter: Five Themes for Interaction Design Scott R. Klemmer, Björn Hartmann Stanford University HCL Group Leila Takayama Stanford University CHIMe Lab Kroppen spiller en central rolle i den

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Sådan laver du et godt Pitch

Sådan laver du et godt Pitch Dansk HG AAJ september 2015 Sådan laver du et godt Pitch Definition (wikipedia): Et pitch er en ultrakort præsentation, med det formål at "sælge" en idé, et koncept eller lignende, typisk en forretningsidé

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere

QUESTIONNAIRE DESIGN. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) betydningen heraf for datakvalitet. Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau.

QUESTIONNAIRE DESIGN. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) betydningen heraf for datakvalitet. Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau. QUESTIONNAIRE DESIGN og betydningen heraf for datakvalitet Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau.dk Center for OPinion & ANalyse (COPAN) 1 QUESTIONNAIRE DESIGN Design er her ikke lig layout

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Mundtlighed i Dansk II. Genfortællingen som genre

Mundtlighed i Dansk II. Genfortællingen som genre Mundtlighed i Dansk II Genfortællingen som genre Program 1. Opsamling fra sidste gang 2. Genfortællingen genfortalt ved RABO 3. Praktisk øvelse med de forberedte genfortællinger 4. Opsamling og refleksion

Læs mere

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk Praktisk Ledelse Uddrag af artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

Den sproglige vending i filosofien

Den sproglige vending i filosofien ge til forståelsen af de begreber, med hvilke man udtrykte og talte om denne viden. Det blev kimen til en afgørende ændring af forståelsen af forholdet mellem empirisk videnskab og filosofisk refleksion,

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$ Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$! Gruppenummer:!6! Fag!og!semester:!Journalistik$F2015! Vejleder:!Mikkel$Prytz! Et!projekt!udarbejdet!af:! Maria$Bülow$Bach,$Pernille$Germansen,$$

Læs mere

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Fremstillingsformer Fremstillingsformer Vurdere Konkludere Fortolke/tolke Diskutere Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Udtrykke eller Vurder: bestemme På baggrund af biologisk

Læs mere

I dag. Velkommen Program: 9.00: Oplæg v. Nis 10.00: Mødes med techno-folk 11.00: Oplæg v. Tanja 13.00: Øvelser (formidling)

I dag. Velkommen Program: 9.00: Oplæg v. Nis 10.00: Mødes med techno-folk 11.00: Oplæg v. Tanja 13.00: Øvelser (formidling) Design & etnografi - Med udgangspunkt Heath & Luff (1992): Collaboration and control; Crisis management and multimedia technology in London Underground line control rooms. I dag Velkommen Program: 9.00:

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS I-BAR Arbejdsmiljø Topmøde 26. oktober 2016 Jacob Heinricy Jensen, Head of QHSE, DONG Oil & Gas Introduktion DONG Oil & Gas og vores nuværende performance

Læs mere

Bare tænk på politikerne. Det den ene kalder manipulation, kalder den anden måske information og objektiv analyse.

Bare tænk på politikerne. Det den ene kalder manipulation, kalder den anden måske information og objektiv analyse. Manipulation strider principielt imod retorikkens etik. Men nogle gange kan manipulation være et nyttigt kneb til at få din vilje i dagligdagen. Den praktiske side lærer dig at mestre manipulations sorte

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Hvordan har unge det i de nordiske lande?

Hvordan har unge det i de nordiske lande? Hvordan har unge det i de nordiske lande? Nordisk topmøde om psykisk helse Oslo 27. februar 2017 Pernille Due Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Formål med oplægget Hvordan har nordiske

Læs mere

Væksten i det gode liv

Væksten i det gode liv Væksten i det gode liv Nyt politisk redskab i Syddanmark 01 --- Det Gode Liv - INDEX 02 --- Det Gode Liv - INDEX Du får det, du måler Fra tid til anden gør vi op, hvad vi har at leve for. I familien, i

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Generelt om faget: (Eventuelle kommentarer til højre) - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum?

Generelt om faget: (Eventuelle kommentarer til højre) - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum? - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum? Meget Godt Godt % 6 t 3% 2 Dårligt % Meget Dårligt % % 25% 5% 5% % - Givet målbeskrivelsen ovenfor, hvordan vurderer du så pensum? it is

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Patient- og pårørende centrering i sygeplejen

Patient- og pårørende centrering i sygeplejen Dilemma i kræftsygeplejen - fra kurativ til palliativ pleje og behandling Patient- og pårørende centrering i sygeplejen Landskursus 2013 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling,

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Better driving experience guaranteed!

Better driving experience guaranteed! MAXIMUM RESPONCE Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin MAXIMUM RESPONCE Better driving experience guaranteed! Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin For at forbedre

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Bent Haller Af Louise Molbæk

Bent Haller Af Louise Molbæk 1/7 Bent Haller Af Louise Molbæk Niveau 5. - 6.klasse Varighed 16-20 lektioner Faglige mål Målet med forløbet om Bent haller er, at eleverne får kendskab til forfatterskabet generelt, dvs. hans forskellige

Læs mere

Spil i undervisningen

Spil i undervisningen Indledning tema 1: Spil i undervisningen Steffen Löfvall Chefkonsulent Dekansekretariatet for uddannelse Copenhagen Business School sl.edu@cbs.dk Michael Pedersen Specialkonsulent Akademisk IT Roskilde

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere