2006/20 ING N ET ER ÅRSB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2006/20 ING N ET ER ÅRSB"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2006/2007

2 Indhold Indledning side 3 Medlemsfordeling side 6 DAKOFA-konferencer side 7 Status for gennemførelse af handlingsplan 2006/ side 8 DAKOFA-aktiviteter i internationale, nordiske og nationale udvalg side 12 Årsrapport fra arbejdsudvalgene side 17 Organisationsplan side 25 Bilag Regnskab for side 26 Bestyrelsen side 29 Teknisk Råd side 29 Arbejdsudvalg, medlemmer side 33 Medlemsfortegnelse side 38 DAKOFAs sekretariat Vesterbrogade 74, 3. sal 1620 København V Tlf: Fax: Hjemmeside: Medarbejdere i sekretariatet Suzanne Arup Veltzé, direktør Henrik Wejdling, Annette Mejia & Jens Peter Nørgaard, koordinatorer Grace Nørgaard, sekretær Kim Mikkelsen, økonomichef/it-projektleder Redaktionen af årsberetning 2006/2007 er afsluttet 6. juli 2007 Produktion: Hanne Koch, Design Konsortiet Tryk: Økotryk

3 Indledning DAKOFA har i undergået et hamskifte med nyt logo og design, men bygger stadig på de samme kerneværdier, der nu blot forhåbentlig kommer endnu mere til udtryk: Åben og alsidig videndeling mellem myndigheder, offentligheden og de private aktører, kombineret med formidling af nyheder, koblet med baggrundsviden på et sagligt grundlag. Al sammen forudsætningen for den nødvendige, løbende kompetenceopbygning hos medlemmerne, som konfronteres med stadige forandringer i hverdagen. I den strategi og handlingsplan for , som fremlægges på generalforsamlingen i år, foreslås en videre udvikling af DAKOFA i den retning. DAKOFA har således i det forgangne år traditionen tro summet af aktiviteter med månedlige konferencer og i snit mere end to arbejdsudvalgsmøder og -ekskursioner om måneden + en nyskabelse i form af seminarer rundt i landet, hvoraf tre allerede har været afholdt i skrivende stund, og yderligere tre vil være gennemført inden generalforsamlingen i september. Seminarerne adskiller sig fra konferencerne ved at gå mere i dybden med en specifik problemstilling. Seminaraktiviteterne er sammen med konferencerne og arbejdsudvalgsmøderne endnu et skridt i retning mod øget dialog og fordybelse og dermed et væsentligt bidrag til kompetenceopbygning hos medlemmerne. Viden bliver således først til kompetence, når modtagerne forstår at bruge den viden og de erfaringer, der formidles. Det sker gennem den dialog og de erfaringsudvekslinger, DAKOFAs mødeaktiviteter giver rum for. Også hjemmesiden understøtter aktivt videndelingsprocessen. Den har i det forløbne år således flimret med informationer og baggrundsviden. Siden december er nyhedssiden samlet op med jævne mellemrum i egentlige Nyhedsbreve, der er tilsendt medlemmerne såvel på papir som i elektronisk form sidstnævnte med links ind på hjemmesidens uddybende omtaler. Som vanligt har DAKOFA bestræbt sig på ikke blot at bringe nyheder, men også at sætte dem i perspektiv, så de forskellige medlemmer med hver deres tilgange og erfaringer har kunnet vurdere konsekvenserne. Typisk er nyhederne ledsaget af byger af links, som sender brugerne ud på trygge rejser på det informationsmættede internet. På denne måde udvikler DAKOFAs hjemmeside sig i stadig større udstrækning til en udadvendt portal til omverdenen snarere end til en indadvendt portal til foreningen. Et sundhedstegn for en forening, der ønsker at åbne sig mod verden og give medlemmerne indsigt, flyvehøjde og mulighed for at ruste sig til de løbende forandringer i en hektisk verden. DAKOFAs sekretariat bestræber sig på at opfange og fastholde de elementer i nyhedsstrømmen, der har eller kan få mere varig betydning for medlemmerne og deres ageren. Det sker i form af opbygning af særlige rum på hjemmesiden under Notater & Guidelines, hvor links-samlinger og omtaler giver adgang til aktuel baggrundsinformation. Eksempelvis er dette forum i årets løb suppleret med afsnit om den nye transportforordning, miljøansvarsdirektivet og dets gennemførelse i Danmark, om jordstrategien og jorddirektivet samt om affaldsforebyggelse og endelig revisionen af forbrændingsdirektivet ligesom opslaget om revisionen af affaldsrammedirektivet naturligvis løbende er blevet ajourført. Set i helikopter-perspektiv er der seks begivenheder, der har holdt hænder og øjne flittige i såvel DAKOFAs sekretariat som blandt medlemmerne i det forgangne år: Gennemførelsen af DAKOFAs og ISWAs verdenskongres Waste Site Stories i København, oktober 2006 EU s forhandlinger om revisionen af affaldsrammedirektivet Regeringens udspil og forlig om affaldssektorens fremtid og om energipolitikken Teknisk Råds øgede engagement i forskning og udvikling i affaldssektoren Kommunalreformen og dens trykbølger Diskussionerne om samlingen af affaldsforeningerne under fælles hat i Affaldets Hus. Waste Site Stories en ubetinget succes i alle måder Selv om DAKOFAs medlemmer sikkert er mætte af input om DAKOFAs og ISWAs verdenskongres i Bella Centret oktober 2006, er der grund til at dvæle lidt ved denne begivenhed, der må betragtes som en ubetinget succes: Tæt ved 700 affaldseksperter fra alle afkroge af verden var forsamlet i fire dage til overværelse af godt 70 præsentationer af såvel videnskabelig som politisk og mere praktisk karakter i en harmonisk blanding og med mere end 30 posters, hvoraf flere tillige præsenteredes på de mange tekniske ture. Det lykkedes DAKOFA at sætte den danske affaldssektor og dens teknologier og systemer på verdenskortet, og hvis antallet af danselystne til gallafesterne på ISWAs årskongresser er et mål for, hvorvidt også udfyldelsen af den sociale dimension på kongressen har sket fyldest, så må Waste Site Stories vist gå over i historien som den hidtil mest vellykkede. Udlægningen af samtlige indlæg og posters på den til lejligheden opbyggede hjemmeside, er udtryk for en landvinding, som har sikret videndeling langt ud over selve kongressen i såvel tid som rum, og hjemmesiden er fortsat en kærkommen kilde til viden. Også ISWAs videnskabelige tidsskrift, Waste Management & Research, har på forbilledlig vis opfanget perspektiverne og tyngden i den videnopbygning, som kon- 3

4 4 gressen var udtryk for, idet en række centrale indlæg nu er samlet i et temanummer i form af videnskabelige artikler, underkastet pear review. Kongressen trak sig således spor i såvel den videnskabelige som den mere praktiske del af affaldsverdenen, og de mange kontakter, der er blevet indgået og stimuleret undervejs, lader sig ikke gøre op i hverken tid eller penge. At kongressen så i tilgift endte med også at blive en økonomisk succes, kan DAKOFA selvfølgelig kun prise sig lykkelig over i dag, hvor konkurrencesituationen på DAKOFAs hovedindtjeningsområde, konferencerne, synes skærpet. Det vellykkede økonomiske resultat er selvfølgelig dels en følge af program- og organisationskomiteernes attraktive programlægning samt stramme planlægning og budgetstyring, dels og ikke mindst en følge af den massive opbakning fra sponsorer i medlemskredsen, der overhovedet gjorde det muligt for en forening af DAKOFAs størrelse at give sig i kast med dette millionprojekt. Revisionen af Affaldsrammedirektivet Den revision af affaldsrammedirektivet, som Kommissionen skød i gang med sit forslag i december 2005, udviklede sig i det forgangne år til noget nær en gyser, set med danske øjne, eftersom spørgsmålet om, hvorvidt forbrænding af affald med energiudnyttelse skal betragtes som nyttiggørelse eller bortskaffelse blev et kernepunkt i debatten mellem Kommissionen, Parlamentet og Rådet. Og ikke mindst i den danske debat om liberalisering af affaldssektoren: Hvis nyttiggørelse, da vil det kunne blive svært for de danske myndigheder at hold udenlandsk affald ude af danske ovne ved fuld liberalisering, hvilket fik regering og Folketing til at ryste på hånden. Det første halvlegsresultat blev som bekendt, at Rådet fastholder Kommissionens forslag om, at forbrænding er nyttiggørelse, hvis der opnås en vis minimums energieffektivitet, men de nationale myndigheder skal kunne holde udenlandsk affald ude, hvis importen indebærer, at indenlandsk affald ikke kan blive behandlet i overensstemmelse med en national affaldsplan. DAKOFA har i årets løb fulgt slagets gang på nærmeste hold, og løbende serviceret medlemmerne med nyheder fra slagmarken, idet der er oprettet et særligt opslag om revisionen på DAKOFAs hjemmeside, som løbende opdateres. Derudover gennemførtes en konference om revisionen i april med oplæg fra ind- og udland, som satte hele beslutningsprocessen og dens resultater i perspektiv, og konferencens hovedbudskaber kanaliseredes på DAKOFAs foranledning efterfølgende ind i EU-specialudvalget for Miljø. Nu går revisionen ind i sin anden runde og DAKOFA er stadig at finde i kommentatorboksen! Regeringsudspillet om affaldssektorens fremtid og om energipolitikken Regeringen fremlagde i februar sit længe ventede udspil om affaldssektorens fremtid og indgik ultimo juni et bredt politisk forlig herom med de fleste af Folketingets partier. Det indebar, at forbrændings- og deponeringsanlæggenes organisatoriske skæbne udskydes til efter Indtil da skal selskaberne kun regnskabs- (ikke selskabs-) -mæssigt udskilles og benchmarkes, styret fra Miljøstyrelsen. Genanvendeligt erhvervsaffald (farligt som ikke-farligt) fritstilles og kan sammen med ansvaret - afleveres til godkendte indsamlere og behandlingsanlæg med ensartede krav til behandlingen, idet kommunen afgør, om affald skal gå til genanvendelse. Genbrugsstationerne åbnes med ensartet gebyrfinansiering for erhverv i hjemstedskommunen. Myndighedsog driftsroller skal adskilles. Standardregulativer og nyt, fælles affaldsdata-system samt krav om fælles principper for gebyrfastsættelse og yderligere tre år uden tilskud til teknologiudvikling, er yderligere elementer i forliget. DAKOFA fulgte spillet tæt, og gennemførte i samarbejde med RenoSam og affald danmark en konference om udspillet, hvor alle sektorens aktører kom til orde og sendte budskaber til det politiske niveau. Samtidig fulgte DAKOFA også regeringsudspillet på energiområdet tæt, eftersom det lagde op til forbrænding af t affald på centrale kraftværker, og DAKOFA henledte i den forbindelse opmærksomheden på de klimamæssige implikationer, overflytning af affald fra en politisk styret, ikke-kvotebelagt sektor til en konkurrenceudsat, kvotebelagt sektor kan indebære. Det er bestyrelsens erklærede mål, at DAKOFA kan ytre sig om sådanne faglige temaer også i fremtiden. I forbindelse med DAKOFAs engagement i energipolitikken har DAKOFA også initieret en fælles ISWA/DAKOFAkonference om affald og klima i København november 2009 i forbindelse med FNs annoncerede topmøde om klimaforandringer. Forskning og udvikling hvad nu? Regeringsudspillet og det efterfølgende forlig vedr. affaldssektorens fremtid indledte endnu en æra uden direkte tilskudsmuligheder for teknologiudvikling m.v. indenfor affaldsområdet. DAKOFAs Tekniske Råd besluttede ellers på sit efterårsmøde i 2006 at øge fokus på forskning og udvikling indenfor affaldssektoren, og DAKOFA samlede derfor en ad-hoc-gruppe med særligt indseende på området til at bistå dels med tilrettelæggelse af et seminar om F&U for Teknisk Råd, dels med udarbejdelse af et udkast til en mere langsigtet strategi for DAKOFA på området. F&U-seminaret gennemførtes i f.m. rådets marts-møde i 2007 med en række eksterne indlæg, og rådet indstillede i forlængelse heraf, at ad-hoc-gruppen skulle fort-

5 sætte som et mere permanent netværk til sikring af koblingen mellem innovation, forskning og industriel udvikling indenfor affaldshåndtering, hvilket DAKOFAs bestyrelse siden tiltrådte. Også ad-hoc-gruppens indstilling om at sparke en sådan proces i gang med en Affalds-Camp vandt gehør, ligesom rådet tog nye begreber som triple helixorganisering til sig det fænomen, at udviklingen drives frem i et netværkssamarbejde mellem det politiske system, forskningen og industrien, hvor det politiske system bidrager med at skitsere retningen, skabe markedet og opstille programmer, mens forskningen etablerer platforme og samarbejdsprojekter og industrien bidrager med co-funding, samarbejdsprojekter og markedsviden. Det er således håbet, at forsknings- og udviklingsdampen i affaldssektoren kan blive holdt oppe, og de videre planer fremlægges for DAKOFAs generalforsamling som en integreret del af handlingsplanen for 2007/2008. siden arbejdet med denne sag, som senest blev aktualiseret af RenoSams udmelding i september 2006 om at man ønskede at etablere et konferencesekretariat i RenoSam. På et møde på Skjoldenæsholm i november 2006 med repræsentanter fra RenoSam, affald danmark og DAKO- FA enedes man om at finde en løsning på konferenceemnet i 2007 og at stile mod etablering af et fælles fagligt sekretariat pr. 1. januar På efterfølgende møder viste denne sidste plan sig imidlertid ikke bæredygtig. Der blev dog truffet beslutning om afholdelse af 3 fælles konferencer i 2007, og DAKOFA vil fortsat forsøge at undgå interessekonflikter og konkurrence med udbydere på konferenceområdet, idet dette ikke kan være i medlemmernes interesse, uafhængigt af, hvilken forening, det drejer sig om. Kommunalreformen og dens trykbølger På det organisatoriske plan er det selvfølgelig ikke gået upåagtet hen, at kommunalreformen har reduceret antallet af kommuner fra 270 til 98 og samtidig udraderet de 13 amter, hvilke sidste jo alle var medlemmer af DAKOFA. Generalforsamlingen vedtog sidste år som et erklæret mål, at DAKOFA så vidt muligt skulle fastholde de kommuner, der var medlemmer, også i det omfang de opslugtes af andre. Og det er lykkedes til fulde. I dag er således 68 ud af de 98 kommuner medlemmer (eller altså 2/3 af alle), mens det tidligere kun var 89 ud af de 270 (eller altså 1/3), der var medlemmer. Så det absolutte fald er i virkeligheden udtryk for en relativ stigning, og udfordringen bliver nu at fastholde de mange kommuner. Amterne er selvklart tabt, men det er da lykkedes at tiltrække foreløbig det statslige miljøcenter i Roskilde som medlem (der fungerer som miljøministeriets interne kompetencecenter på affaldsområdet), og derved sikre den fortsatte dialog mellem godkendelsesmyndigheder, anlæg, leverandører og rådgivere m.v., som har været et adelsmærke for DAKOFA. Den bølge af regelændringer, som kommunalreformen tillige indebar, har sat - og vil i nogen tid fremover sætte - sit præg på DAKOFAs aktiviteter det være sig på såvel konference- som arbejdsudvalgs- og seminarområdet. Affaldets hus DAKOFA foreslog i 2003 i sin handlingsplan til generalforsamlingen, at man analyserede de mange foreninger på affaldsområdet og afsøgte muligheden for et tættere samarbejde, specielt med affald danmark og RenoSam. I forbindelse hermed opstod også ideen med at finde et muligt fælles domicil. 5 I DAKOFAs sekretariat og bestyrelse har man derfor lige

6 Medlemsfordeling Gruppe IV III Myndigheder og kommunale selskaber 47% Organisationer, foreninger og læreanstalter 10% II 96 I Figur 1 viser fordelingen af medlemmer i DAKOFAs kontingentgrupper. Rådgivere 17% Leverandører, vognmænd og andre private virksomheder 26% Figur 2 viser fordelingen af medlemmer mellem private firmaer, myndigheder og offentligt ejede selskaber m.v. Kommuner 68 Leverandører 61 Rådgivere 42 Affaldsselskaber og anlæg 41 Organisationer og foreninger 21 Centrale myndigheder 7 Vognmænd 4 Universiteter Figur 3 viser mere detaljeret fordelingen på forskellige medlemskategorier Figur 4 viser udviklingen i medlemstallet siden Bemærk, at det kraftige fald i 2007 skyldes kommunalreformens reduktion i antallet af kommuner (nu er 68 kommuner medlemmer (eller 2/3 af alle landets kommuner) mod tidligere 89 (eller 1/3)) og bortfaldet af de 13 amter.

7 DAKOFA-konferencer og seminarer afholdt i efteråret 2006 og foråret august 2006 Nedtælling til 2007 / 91 deltagere oktober 2006 DAKOFAs årskonference i forbindelse med ISWAs årskongres / 697 deltagere 7. november 2006 Genanvendelse af Bygge- og Anlægsaffald / 64 deltagere 5. december 2006 Kommunerne, affaldet og selskaberne / 77 deltagere 12. december 2006 DAKOFA-seminar Ny lov om miljøansvar / 75 deltagere 6. februar 2007 Udbud og kontrakter på affaldsområdet 97 deltagere 8. februar 2007 DAKOFA-seminar Forbrændingskapaciteten der blev væk 36 deltagere 27. marts 2007 Affald et CO 2 neutralt brændsel? 78 deltagere 17. april 2007 Den nye affaldssektor Regeringens udspil 132 deltagere 23. april 2007 Affaldsrammedirektivet 1. behandling 58 deltagere 22. maj 2007 DAKOFA-seminar Affaldsforebyggelse til hverdag og fest 14 deltagere 6. juni 2007 Genanvendelse af kompost og slam 84 deltagere 7

8 Status for gennemførelse af handlingsplan for DAKOFA 2006/ Handlingsplanen, som vedtaget af generalforsamlingen den 2. oktober 2006, bestod af to afsnit: A) DAKOFAs indholdsmæssige handlingsplan B) DAKOFAs organisatoriske handlingsplan Nedenfor gennemgås de to afsnit, idet der for hvert underpunkt er indsat en status for planens gennemførelse pr. 1. juli 2007: ad. A) DAKOFAs indholdsmæssige handlingsplan A1 Perspektivering af affaldsrammedirektivet (formidling og konsekvensvurdering af forslag og ændringsforslag samt følgelovgivning hovedvægt på livscyklustankegang) Specielt spørgsmålet om inddragelse af livscyklustænkning, herunder en afbalancering mellem hierarkiet og egentlig livscyklusvurdering, skal sættes i fokus. Det gælder især i f.m. lanceringen af de to sæt guidelines for inddragelse af livscyklustankegang ved hhv. beslutning om behandling af organisk affald og generelt ved udarbejdelse af nationale affaldsplaner, som Kommissionen har varslet i 2006/2007 respektive. Herudover behov for formidling og analyse på følgende områder: Nationalt program for affaldsforebyggelse Marked for forbrænding af affald Sammenblanding af farligt affald Guidelines, bi-produkter (baseret på domme) Hvornår affald ophører med at være affald (kriterier i 2008 for kompost og tilslagsmaterialer) Minimumsstandarder for andre affaldsbehandlings-metoder end de IPPC-omfattede (eksport af affald hvis standarder udenfor DK er lavere) Guidelines, sham recovery Revision af slamdirektiv Status DAKOFA har løbende (i alt 26 optag på hjemmesidens nyhedsdel siden generalforsamlingen i oktober 2006) formidlet alle tilgængelige oplysninger om forhandlingerne vedr. forslaget til affaldsrammedirektiv, herunder forslagene fra Parlamentets miljøkomité samt ikke mindst resultatet af afstemningen i Parlamentet den 13. februar 2007 om ændringsforslag til direktivet samt Rådets politiske enighed fra juni 2007 (er formidlet via hjemmesiden, hvor relevante dokumenter er lagt ud eller linket), samt de kompromisforslag, som Rådet undervejs har haft følere ude omkring. A2 Sekretariatet har desuden deltaget i workshop om direktivforslaget i Bruxelles den 26. februar 2007 og formidlet resultaterne heraf på fællesmødet for DAKOFAs arbejdsudvalg dagen efter i København, ligesom DAKOFA gennemførte en konference den 23. april 2007 om de danske perspektiver efter 1. afstemning. Endvidere har status for affaldsrammedirektivet været sat på dagsordnerne i f.m. samtlige arbejdsudvalgsmøder året igennem, idet sekretariatet løbende har orienteret om de aspekter, der har været af særlig relevans for de respektive udvalg. M.h.t. livscyklustankegangen har sekretariatet formidlet de tiltag, som Kommissionen har gjort m.h.t. kompost, hvor der er igangsat et udredningsarbejde, hvilket har været formidlet via hjemmesiden. M.h.t. Guidelines for biprodukter har disse været stillet til rådighed for medlemmerne siden udstedelsen medio februar 2007 med en uddybende omtale, herunder om relationerne til de danske bestemmelser om homogene biprodukter, og de præsenteredes tillige på konferencen den 23. april M.h.t. markedet for forbrænding af affald har DAKOFA gennemført en konference i samarbejde med Dansk Energi og Dansk Standard om Affald et CO2-neutralt brændsel, som endevendte mange af problemstillingerne ved at gøre affald til et brændsel, således som det er på vej til at ske efter CENs vedtagelse af en række tekniske specifikationer for brændsel af fast affald. Endelig var en stor del af programmet for Waste Site Stories (ISWA- og DAKOFA-kongressen i Bella Centret oktober 2006) helliget spørgsmålet om LCA versus hierarki, ligesom der var indlæg fra såvel parlamentariker som embedsmand fra EU herom. Opfølgning på Regeringens redegørelse om organisering af affaldssektoren Herunder formidle de regelsæt, der vedtages omkring genanvendeligt erhvervsaffald (godkendelse af transportører og behandlere, opgørelse over hvilke affaldsfraktioner, der skal genanvendes, fastlæggelse af ensartede piktogrammer, vilkår for erhvervenes brug af (fælles)kommunale genbrugsstationer), nye gebyrregler, nye registrerings- og indberetningssystemer, nye standardregulativer for affald.

9 A3 A4 Status Regeringens redegørelse eller udspil, som det siden er omdøbt til - blev som bekendt yderligere forsinket og udkom således først den 8. februar 2007, hvor DAKOFA til gengæld på selve dagen sikrede en præsentation af hovedindholdet v/marianne Moth, Miljøstyrelsen på seminaret om forbrændingskapacitet, som DAKOFA gennemførte samme dag. Derudover formidledes udspillet og dets baggrund via hjemmesiden tillige med de mest centrale oplysninger fra det dialogmøde, Miljøstyrelsen holdt om udspillet kort før høringsfristens udløb. Endelig gennemførte DAKOFA i samarbejde med RenoSam og affald danmark en konference den 17. april 2007 om udspillet, ligesom resultaterne af det forlig, som blev indgået mellem regeringen og de fleste af Folketingets partier den 21. juni 2007 formidledes til medlemmerne straks efter og i øvrigt gøres til genstand for drøftelse på DAKOFAs årskonference den september 2007, hvor de fleste af de miljøpolitiske ordførere deltager med oplæg. Opfølgning på og konsekvensvurdering af regeringens lovforslag om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber Regeringen fremsatte i april 2006 ovennævnte lovforslag (L 176), som kan få betydning for den offentligt/private selskabsdannelse også på affaldsområdet. Den vedtagne lov og dens konsekvenser analyseres og formidles. Status L 176, der siden er vedtaget, men med undtagelse af såkaldte 60-selskaber, har været omtalt og konsekvensvurderet på DAKOFAs konferencer den 5. december 2006 (Kommunerne, affaldet og selskaberne) og 6. februar 2007 (Udbud og kontrakter på affaldsområdet). Eftersom loven ikke umiddelbart ses at få konsekvenser for de fælleskommunale affaldselskaber, har loven ikke været yderligere behandlet i DAKOFAregi. Opfølgning på kommunalreformen (erfa-udveksling mellem nye aktører) Herunder formidling af nye regelsæt og etablering af fora for drøftelser mellem de nye aktører, hvor der måtte forekomme kontaktflader på jord- og affaldsområdet (kommuner, regioner og statslige miljøcentre). A5 Status De nye regelsæt og konsekvenser af kommunalreformen har været gjort til genstand for indgående behandling på DAKOFAs konferencer den 29. august 2006 (Nedtælling til 2007), 5. december 2006 (Kommunerne, affaldet og selskaberne) og til dels 6. februar 2007 (Udbud og kontrakter på affaldsområdet). Sidstnævnte fulgtes op på et møde i DAKOFAs arbejdsudvalg for indsamling og transport den 13. februar 2007, hvor også de nye kommuners udbudsforhold var til drøftelse (hvilket så igen førte til afholdelse af et ekstraordinært møde i udvalget den 7. juni 2007 om web-baseret kommunikation mellem udbyder, indsamler og borger). Derudover er indgået aftale med det statslige miljøcenter i Roskilde om afholdelse af et møde hos dem med DAKOFAs arbejdsudvalg for forbrænding m.h.p. at drøfte de nye aktørroller på godkendelsesog tilsynsområdet. Også på DAKOFAs seminar om forbrændingskapaciteten, der blev væk (8.februar 2007) drøftedes det, hvorledes kapaciteten sikres i det nye myndighedssystem, ligesom sekretariatet løbende har formidlet tiltag på området herunder serviceret medlemmerne med oversigter over de mange høringer af regelændringer, der fulgte i kølvandet på kommunalreformen. Perspektivering af jord- og restproduktproblematikken i lyset af ny jordforureningslov og ændrede deponerings- og restproduktbekendtgørelser Samspillet mellem affaldsbekendtgørelsen og jordforureningsloven, herunder ikke mindst områdeudpegningen af arealer med lettere forurenet jord, belyses tillige med samspillet med deponerings- og restproduktbekendtgørelserne. Status Eftersom revisionen af deponeringsbekendtgørelsen har været udsat et antal gange, har der alene været gennemført et møde i DAKOFAs arbejdsudvalg for jordforurening den 30. oktober 2006, hvor planerne om områdeudpegning af arealer med lettere forurenet jord var til debat, og hvor Miljøstyrelsen redegjorde for de overvejelser, styrelsen på det tidspunkt gjorde sig. Sammenhængene mellem restproduktbekendtgørelsen, jordforureningsloven og acceptkriterier for deponeringsanlæg gjordes tillige til genstand for debat på DAKOFAs konference den 7. november 2006 om Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Efterfølgende er der indgået aftale med styrelsen om gennemførelse af en konference den 28. august 9

10 A om følgelovgivningen samt et seminar om kommunale jordstyringsregulativer den 11. september 2007, ligesom der er indgået aftale med RenoSam om gennemførelse af en fælles konference om acceptkriterierne, når disse måtte foreligge. Økonomiske virkemidler (affaldsafgifter i en ny verden) Forslaget til nyt affaldsrammedirektiv lægger op til øget anvendelse af økonomiske styringsinstrumenter, men disse kan jf. traktaten alene iværksættes nationalt. Den danske affaldsafgift og dens konsekvenser for affaldets håndtering skal belyses i den forbindelse. Status Ud over en bi-bemærkning i regeringens energiplan om, at afgiftsstrukturen bør revurderes (herunder afgifter på affald til med-forbrænding på centrale kraftværker) har der ikke været udspil fra officielt hold, hvilket derfor afventes. Dog blev økonomiske styringsinstrumenter et centralt emne på DAKOFAs seminar 22. maj 2007 om affaldsforebyggelse, hvor budskabet var, at uden tilskuds/afgiftsinstrumenter ville øget genbrug af produkter gennem reparation og opgradering næppe være en farbar vej til affaldsforebyggelse. sekretariatet med tilrettelæggelse af seminaret, og ad-hoc-gruppen udarbejdede tillige forslag til et udvidet kommissorium for etablering af et F&Unetværk, som tiltrådtes af Teknisk Råd. Et signal fra ikke mindst de eksterne oplægsholdere på rådets F&U-seminar pegede i øvrigt direkte på en såkaldt triple helix-model for det videre arbejde, hvor det politiske niveau i et netværkssamarbejde med videninstitutioner og sektorens aktører i øvrigt arbejder sammen om at løfte forskningen og udviklingen på affaldsområdet. F&U-netværket bistår nu med afrapporteringen til generalforsamlingen vedr. F&U-indsatsen, og bidrager herunder til den samlede handlingsplan for 2007/2008 også med finansieringsovervejelser. Herudover skal DAKOFA som vanligt overvåge, konsekvensvurdere og formidle øvrige myndighedsinitiativer (globalt, EU og nationalt) på affaldsområdet, samt løbende formidle eventuelle tilskudsmuligheder for forskning og udredning. Status DAKOFAs sekretariat har løbende formidlet diverse myndighedsinitiativer via hjemmesiden og nyhedsbreve. A7 Producentansvar erfaringer og perspektiver De erfaringer, der opsamles omkring producentansvar på elektronik- og bilområdet, opsamles og evalueres og perspektiveres i f.t. eventuel yderligere indførelse af producentansvar på andre områder. 10 A8 Status Emnet er sat på efterårets konference-program, nærmere betegnet 13. november 2007, hvor DAKOFA gennemfører en konference i samarbejde med RenoSam, affald danmark og Batteriforeningen om producentansvar indenfor elektronik og batterier. Forsknings- og udredningsbehov Der afgives inden næste generalforsamling en redegørelse for forsknings- og udredningsbehov blandt DAKOFAs medlemmer med forslag til finansiering. Status Spørgsmålet om DAKOFAs rolle i f.t. F&U var til debat på Teknisk Råds møde den 30. oktober 2006, hvor det besluttedes at tage emnet op som et egentligt tema for et udvidet seminar på det efterfølgende møde den 20. marts Der nedsattes en ad-hoc-gruppe, som har bistået

11 ad B) DAKOFAs organisatoriske handlingsplan B1 B2 B3 Etablering af et netværk for ISWAs nationalmedlemmer i EU-landene Etableres med henblik på at koordinere og drøfte ISWAs nationalmedlemmers indbyrdes holdning til EU-tiltag og derved sikre DAKOFAs medlemmer hurtigere og bedre informationer om udviklingstendenserne på affaldsområdet i Europa. Denne ydelse udføres af DAKOFA på ISWA s vegne og betales af ISWA. I ydelsen trækkes på DAKOFAs erfaringer på EU-området. Status Den 26. februar 2007 etableredes ved et møde i Bruxelles formelt et netværk bestående af de 18 nationale ISWA-medlemmer (ud af 27), der findes i Europa med sekretariatsbistand fra DAKOFA. Netværket fungerer foreløbig som en relativ uformel konstruktion, hvor det er de respektive medlemsforeningers særlige EU-kyndige, der indgår i netværket og udveksler erfaringer og synspunkter. Sikring af, at DAKOFAs medlemskreds bevares selv om strukturen i kommunernes sammensætning ændres. Der gennemføres tiltag, som kan tiltrække og fastholde de nye organisatoriske enheder i kommuner, regioner og statslige miljøcentre. Status Det er lykkedes at fastholde de kommuner, der var medlemmer før reformen, ligesom flere nye kommuner er indtrådt i DAKOFAs medlemskreds. Det betyder alt i alt, at der er en relativt større andel af de danske kommuner, der nu er medlemmer af DAKOFA, end tilfældet var det før kommunalreformen (således 1/3 (89 ud af 270) før reformen mod nu 2/3 (68 ud af 98). Det statslige miljøcenter i Roskilde (der samtidig er Miljøministeriets interne kompetencecenter på affaldsområdet) har indmeldt sig, og der arbejdes nu på at tiltrække Regionerne (forurenet jord, klinisk risikoaffald). Etablering af Affaldets Hus og på længere sigt en fælles forening. En arbejdsgruppe er nedsat til at identificere muligheden for et fælles domicil og en fælles forening. Dette arbejde fortsættes i 2006/2007. B4 Status Arbejdsgruppen, der havde repræsentanter for RenoSam, affald danmark og DAKOFA afholdt et todagesmøde primo november 2006, hvor man vurderede mulighederne for at etablere en fælles faglig forening pr. 1. januar 2008 og i den forbindelse etablere en overgangsordning i 2007 for RenoSams planlagte kursus- og konferenceaktiviteter. Status er, at der etableres en overgangsordning med 3 fælles konferencer i 2007 (RenoSam, affald danmark og DAKOFA), hvoraf en afholdes af RenoSam og de øvrige af DAKOFA, mens der ikke har kunnet opnås enighed om etablering af fælles forening. Rapport herom afgivet til DAKOFAs bestyrelse d. 23. februar 2007, som har taget rapporten til efterretning. RenoSam fortsætter derfor de planlagte konkurrerende aktiviteter i 2007 og kommende år. Vurdering af DAKOFAs konference-profil såvel m.h.t. indhold som geografi. DAKOFAs udbud af konferencer vil blive vurderet med henblik på forbedring af indhold og konference-faciliteter. Status Sekretariatet har bl.a. på baggrund af afgivne evalueringer fra deltagerne vurderet konferencernes form og indhold. Der synes at være behov for en mere dialog-præget konferenceform, hvilket i første omgang søges sikret gennem færre indlæg, men til gengæld mere tid til diskussion, herunder spørgsmål og svar. Desuden søges dialogfora etableret gennem afholdelse af egentlige seminarer som opfølgning på relevante konferencer eller som opfølgning på andre initiativer, idet der på seminarerne gives tid og rum til langt mere dialog og diskussion, ligesom disse seminarer søges henlagt til provinsen m.h.p. at imødekomme ønsker om mere landsdækkende aktivitet. Der har siden seneste generalforsamling været gennemført tre sådanne seminarer om hhv. miljøansvarsdirektivets danske implementering (12. december 2006), forbrændingskapaciteten, der blev væk (8. februar 2007) og affaldsforebyggelse (22. maj 2007), ligesom yderligere tre er planlagt inden næste generalforsamling (bioaffald, energiudnyttelse og RDF (4. september 2007), elektronisk borgerservice på affaldsområdet (6. september 2007) og jordstrømsregulativer (11. september 2007). 11

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning!

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning! POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE JANUAR 2008 NR. 1 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Klima Camp `08 Tværgående samarbejde om klima Kommuner skal kunne støtte billige boliger Byggesagsbehandling

Læs mere

DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum

DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Gammel Køge Landevej 55, 3., 2500 Valby CVR-nr. 25 55 16 05 Årsregnskab for perioden 1. juli 1999-31. december 2000 (1. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2009 Beretning fra formanden 2009 Et år præget af finanskrise Allerede fra starten af 2009 var året præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem i anden halvdel af 2008, og hermed

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Årsberetning 2014. Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K

Årsberetning 2014. Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K Årsberetning 2014 Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kampagner i 2014 8 Giftfri barndom Har du tænkt over, at dine apps har frit spil? Mindre kampagner De vigtigste

Læs mere

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT 2010 Dansk Producentansvars System 04-03-2011 CVR 29 02 88 42 Indholdsfortegnelse I. Del: Om DPA-System... 5 1. Oplysninger om den selvejende institution... 5 2.

Læs mere

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Afrapportering af netværkssession for affald under Miljøstyrelsens konference den 19. november 2010 om miljø og vækst.

Afrapportering af netværkssession for affald under Miljøstyrelsens konference den 19. november 2010 om miljø og vækst. 8. december 2010 HW/IW Afrapportering af netværkssession for affald under Miljøstyrelsens konference den 19. november 2010 om miljø og vækst. Miljøstyrelsen afholdt en konference om miljø og vækst status

Læs mere

Konkurrenceredegørelse

Konkurrenceredegørelse KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2002 KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2002 Maj 2002 KONKURRENCE REDEGØRELSE Oplag 1.000 Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos IT-& Telestyrelsen

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland

Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland Vilkår og muligheder for forankring og ejerskab Carsten Jahn Hansen Center for Regional Udvikling & Forskningsenheden Land Management Institut for Samfundsudvikling

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlet samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. september 2011 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING 2013 2014 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April 2014 1 Indhold Forord... 3 Ny indsamlingslov: Lovproces endelig igangsat... 4 Fundraisingkonference

Læs mere

Samarbejdsudvalg i staten

Samarbejdsudvalg i staten Centralrådet for statens samarbejdsudvalg Samarbejdsudvalg i staten Jubilæumsskrift udgivet i anledning af 50 året for de første statslige samarbejdsbestemmelser December 1999 Indhold Forord...............................

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte. Årsmøde 2001. Statusrapport

Forbundet af Offentligt Ansatte. Årsmøde 2001. Statusrapport Forbundet af Offentligt Ansatte Årsmøde 2001 Statusrapport Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Layout og indhold: Forbundet af Offentligt Ansatte Oplag: 300 Tryk: FOAs trykkeri INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K NÆRRADIO OG LOKAL-TV Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Betænkning nr. 1116 København 1987 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-6841-9

Læs mere

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 1 Indhold forord 3 eu s forfatningstraktat eu s forfatningstraktat 4 tværgående forhold eu s udvidelse 7 nye ansigter

Læs mere

National Sårbarhedsrapport 2008

National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 National Sårbarhedsrapport 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk

Læs mere

Beretning fra DRFs formand

Beretning fra DRFs formand Årsberetning 2012 Beretning fra s formand 2012 endnu et udfordrende år i en lang række 2012 blev om ikke et vendepunkt så et år, hvor det i det store hele er gået tilfredsstillende for den danske rejsebranche.

Læs mere

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission.

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. 22. marts 2012. Transparency International. Beretning 2011/2012. A. Indledning. Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. Vi passerede den

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04/2013 HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LUFTKORREKTION KRÆVER LOVHJEMMEL DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG LIDT OM

Læs mere