2006/20 ING N ET ER ÅRSB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2006/20 ING N ET ER ÅRSB"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2006/2007

2 Indhold Indledning side 3 Medlemsfordeling side 6 DAKOFA-konferencer side 7 Status for gennemførelse af handlingsplan 2006/ side 8 DAKOFA-aktiviteter i internationale, nordiske og nationale udvalg side 12 Årsrapport fra arbejdsudvalgene side 17 Organisationsplan side 25 Bilag Regnskab for side 26 Bestyrelsen side 29 Teknisk Råd side 29 Arbejdsudvalg, medlemmer side 33 Medlemsfortegnelse side 38 DAKOFAs sekretariat Vesterbrogade 74, 3. sal 1620 København V Tlf: Fax: Hjemmeside: Medarbejdere i sekretariatet Suzanne Arup Veltzé, direktør Henrik Wejdling, Annette Mejia & Jens Peter Nørgaard, koordinatorer Grace Nørgaard, sekretær Kim Mikkelsen, økonomichef/it-projektleder Redaktionen af årsberetning 2006/2007 er afsluttet 6. juli 2007 Produktion: Hanne Koch, Design Konsortiet Tryk: Økotryk

3 Indledning DAKOFA har i undergået et hamskifte med nyt logo og design, men bygger stadig på de samme kerneværdier, der nu blot forhåbentlig kommer endnu mere til udtryk: Åben og alsidig videndeling mellem myndigheder, offentligheden og de private aktører, kombineret med formidling af nyheder, koblet med baggrundsviden på et sagligt grundlag. Al sammen forudsætningen for den nødvendige, løbende kompetenceopbygning hos medlemmerne, som konfronteres med stadige forandringer i hverdagen. I den strategi og handlingsplan for , som fremlægges på generalforsamlingen i år, foreslås en videre udvikling af DAKOFA i den retning. DAKOFA har således i det forgangne år traditionen tro summet af aktiviteter med månedlige konferencer og i snit mere end to arbejdsudvalgsmøder og -ekskursioner om måneden + en nyskabelse i form af seminarer rundt i landet, hvoraf tre allerede har været afholdt i skrivende stund, og yderligere tre vil være gennemført inden generalforsamlingen i september. Seminarerne adskiller sig fra konferencerne ved at gå mere i dybden med en specifik problemstilling. Seminaraktiviteterne er sammen med konferencerne og arbejdsudvalgsmøderne endnu et skridt i retning mod øget dialog og fordybelse og dermed et væsentligt bidrag til kompetenceopbygning hos medlemmerne. Viden bliver således først til kompetence, når modtagerne forstår at bruge den viden og de erfaringer, der formidles. Det sker gennem den dialog og de erfaringsudvekslinger, DAKOFAs mødeaktiviteter giver rum for. Også hjemmesiden understøtter aktivt videndelingsprocessen. Den har i det forløbne år således flimret med informationer og baggrundsviden. Siden december er nyhedssiden samlet op med jævne mellemrum i egentlige Nyhedsbreve, der er tilsendt medlemmerne såvel på papir som i elektronisk form sidstnævnte med links ind på hjemmesidens uddybende omtaler. Som vanligt har DAKOFA bestræbt sig på ikke blot at bringe nyheder, men også at sætte dem i perspektiv, så de forskellige medlemmer med hver deres tilgange og erfaringer har kunnet vurdere konsekvenserne. Typisk er nyhederne ledsaget af byger af links, som sender brugerne ud på trygge rejser på det informationsmættede internet. På denne måde udvikler DAKOFAs hjemmeside sig i stadig større udstrækning til en udadvendt portal til omverdenen snarere end til en indadvendt portal til foreningen. Et sundhedstegn for en forening, der ønsker at åbne sig mod verden og give medlemmerne indsigt, flyvehøjde og mulighed for at ruste sig til de løbende forandringer i en hektisk verden. DAKOFAs sekretariat bestræber sig på at opfange og fastholde de elementer i nyhedsstrømmen, der har eller kan få mere varig betydning for medlemmerne og deres ageren. Det sker i form af opbygning af særlige rum på hjemmesiden under Notater & Guidelines, hvor links-samlinger og omtaler giver adgang til aktuel baggrundsinformation. Eksempelvis er dette forum i årets løb suppleret med afsnit om den nye transportforordning, miljøansvarsdirektivet og dets gennemførelse i Danmark, om jordstrategien og jorddirektivet samt om affaldsforebyggelse og endelig revisionen af forbrændingsdirektivet ligesom opslaget om revisionen af affaldsrammedirektivet naturligvis løbende er blevet ajourført. Set i helikopter-perspektiv er der seks begivenheder, der har holdt hænder og øjne flittige i såvel DAKOFAs sekretariat som blandt medlemmerne i det forgangne år: Gennemførelsen af DAKOFAs og ISWAs verdenskongres Waste Site Stories i København, oktober 2006 EU s forhandlinger om revisionen af affaldsrammedirektivet Regeringens udspil og forlig om affaldssektorens fremtid og om energipolitikken Teknisk Råds øgede engagement i forskning og udvikling i affaldssektoren Kommunalreformen og dens trykbølger Diskussionerne om samlingen af affaldsforeningerne under fælles hat i Affaldets Hus. Waste Site Stories en ubetinget succes i alle måder Selv om DAKOFAs medlemmer sikkert er mætte af input om DAKOFAs og ISWAs verdenskongres i Bella Centret oktober 2006, er der grund til at dvæle lidt ved denne begivenhed, der må betragtes som en ubetinget succes: Tæt ved 700 affaldseksperter fra alle afkroge af verden var forsamlet i fire dage til overværelse af godt 70 præsentationer af såvel videnskabelig som politisk og mere praktisk karakter i en harmonisk blanding og med mere end 30 posters, hvoraf flere tillige præsenteredes på de mange tekniske ture. Det lykkedes DAKOFA at sætte den danske affaldssektor og dens teknologier og systemer på verdenskortet, og hvis antallet af danselystne til gallafesterne på ISWAs årskongresser er et mål for, hvorvidt også udfyldelsen af den sociale dimension på kongressen har sket fyldest, så må Waste Site Stories vist gå over i historien som den hidtil mest vellykkede. Udlægningen af samtlige indlæg og posters på den til lejligheden opbyggede hjemmeside, er udtryk for en landvinding, som har sikret videndeling langt ud over selve kongressen i såvel tid som rum, og hjemmesiden er fortsat en kærkommen kilde til viden. Også ISWAs videnskabelige tidsskrift, Waste Management & Research, har på forbilledlig vis opfanget perspektiverne og tyngden i den videnopbygning, som kon- 3

4 4 gressen var udtryk for, idet en række centrale indlæg nu er samlet i et temanummer i form af videnskabelige artikler, underkastet pear review. Kongressen trak sig således spor i såvel den videnskabelige som den mere praktiske del af affaldsverdenen, og de mange kontakter, der er blevet indgået og stimuleret undervejs, lader sig ikke gøre op i hverken tid eller penge. At kongressen så i tilgift endte med også at blive en økonomisk succes, kan DAKOFA selvfølgelig kun prise sig lykkelig over i dag, hvor konkurrencesituationen på DAKOFAs hovedindtjeningsområde, konferencerne, synes skærpet. Det vellykkede økonomiske resultat er selvfølgelig dels en følge af program- og organisationskomiteernes attraktive programlægning samt stramme planlægning og budgetstyring, dels og ikke mindst en følge af den massive opbakning fra sponsorer i medlemskredsen, der overhovedet gjorde det muligt for en forening af DAKOFAs størrelse at give sig i kast med dette millionprojekt. Revisionen af Affaldsrammedirektivet Den revision af affaldsrammedirektivet, som Kommissionen skød i gang med sit forslag i december 2005, udviklede sig i det forgangne år til noget nær en gyser, set med danske øjne, eftersom spørgsmålet om, hvorvidt forbrænding af affald med energiudnyttelse skal betragtes som nyttiggørelse eller bortskaffelse blev et kernepunkt i debatten mellem Kommissionen, Parlamentet og Rådet. Og ikke mindst i den danske debat om liberalisering af affaldssektoren: Hvis nyttiggørelse, da vil det kunne blive svært for de danske myndigheder at hold udenlandsk affald ude af danske ovne ved fuld liberalisering, hvilket fik regering og Folketing til at ryste på hånden. Det første halvlegsresultat blev som bekendt, at Rådet fastholder Kommissionens forslag om, at forbrænding er nyttiggørelse, hvis der opnås en vis minimums energieffektivitet, men de nationale myndigheder skal kunne holde udenlandsk affald ude, hvis importen indebærer, at indenlandsk affald ikke kan blive behandlet i overensstemmelse med en national affaldsplan. DAKOFA har i årets løb fulgt slagets gang på nærmeste hold, og løbende serviceret medlemmerne med nyheder fra slagmarken, idet der er oprettet et særligt opslag om revisionen på DAKOFAs hjemmeside, som løbende opdateres. Derudover gennemførtes en konference om revisionen i april med oplæg fra ind- og udland, som satte hele beslutningsprocessen og dens resultater i perspektiv, og konferencens hovedbudskaber kanaliseredes på DAKOFAs foranledning efterfølgende ind i EU-specialudvalget for Miljø. Nu går revisionen ind i sin anden runde og DAKOFA er stadig at finde i kommentatorboksen! Regeringsudspillet om affaldssektorens fremtid og om energipolitikken Regeringen fremlagde i februar sit længe ventede udspil om affaldssektorens fremtid og indgik ultimo juni et bredt politisk forlig herom med de fleste af Folketingets partier. Det indebar, at forbrændings- og deponeringsanlæggenes organisatoriske skæbne udskydes til efter Indtil da skal selskaberne kun regnskabs- (ikke selskabs-) -mæssigt udskilles og benchmarkes, styret fra Miljøstyrelsen. Genanvendeligt erhvervsaffald (farligt som ikke-farligt) fritstilles og kan sammen med ansvaret - afleveres til godkendte indsamlere og behandlingsanlæg med ensartede krav til behandlingen, idet kommunen afgør, om affald skal gå til genanvendelse. Genbrugsstationerne åbnes med ensartet gebyrfinansiering for erhverv i hjemstedskommunen. Myndighedsog driftsroller skal adskilles. Standardregulativer og nyt, fælles affaldsdata-system samt krav om fælles principper for gebyrfastsættelse og yderligere tre år uden tilskud til teknologiudvikling, er yderligere elementer i forliget. DAKOFA fulgte spillet tæt, og gennemførte i samarbejde med RenoSam og affald danmark en konference om udspillet, hvor alle sektorens aktører kom til orde og sendte budskaber til det politiske niveau. Samtidig fulgte DAKOFA også regeringsudspillet på energiområdet tæt, eftersom det lagde op til forbrænding af t affald på centrale kraftværker, og DAKOFA henledte i den forbindelse opmærksomheden på de klimamæssige implikationer, overflytning af affald fra en politisk styret, ikke-kvotebelagt sektor til en konkurrenceudsat, kvotebelagt sektor kan indebære. Det er bestyrelsens erklærede mål, at DAKOFA kan ytre sig om sådanne faglige temaer også i fremtiden. I forbindelse med DAKOFAs engagement i energipolitikken har DAKOFA også initieret en fælles ISWA/DAKOFAkonference om affald og klima i København november 2009 i forbindelse med FNs annoncerede topmøde om klimaforandringer. Forskning og udvikling hvad nu? Regeringsudspillet og det efterfølgende forlig vedr. affaldssektorens fremtid indledte endnu en æra uden direkte tilskudsmuligheder for teknologiudvikling m.v. indenfor affaldsområdet. DAKOFAs Tekniske Råd besluttede ellers på sit efterårsmøde i 2006 at øge fokus på forskning og udvikling indenfor affaldssektoren, og DAKOFA samlede derfor en ad-hoc-gruppe med særligt indseende på området til at bistå dels med tilrettelæggelse af et seminar om F&U for Teknisk Råd, dels med udarbejdelse af et udkast til en mere langsigtet strategi for DAKOFA på området. F&U-seminaret gennemførtes i f.m. rådets marts-møde i 2007 med en række eksterne indlæg, og rådet indstillede i forlængelse heraf, at ad-hoc-gruppen skulle fort-

5 sætte som et mere permanent netværk til sikring af koblingen mellem innovation, forskning og industriel udvikling indenfor affaldshåndtering, hvilket DAKOFAs bestyrelse siden tiltrådte. Også ad-hoc-gruppens indstilling om at sparke en sådan proces i gang med en Affalds-Camp vandt gehør, ligesom rådet tog nye begreber som triple helixorganisering til sig det fænomen, at udviklingen drives frem i et netværkssamarbejde mellem det politiske system, forskningen og industrien, hvor det politiske system bidrager med at skitsere retningen, skabe markedet og opstille programmer, mens forskningen etablerer platforme og samarbejdsprojekter og industrien bidrager med co-funding, samarbejdsprojekter og markedsviden. Det er således håbet, at forsknings- og udviklingsdampen i affaldssektoren kan blive holdt oppe, og de videre planer fremlægges for DAKOFAs generalforsamling som en integreret del af handlingsplanen for 2007/2008. siden arbejdet med denne sag, som senest blev aktualiseret af RenoSams udmelding i september 2006 om at man ønskede at etablere et konferencesekretariat i RenoSam. På et møde på Skjoldenæsholm i november 2006 med repræsentanter fra RenoSam, affald danmark og DAKO- FA enedes man om at finde en løsning på konferenceemnet i 2007 og at stile mod etablering af et fælles fagligt sekretariat pr. 1. januar På efterfølgende møder viste denne sidste plan sig imidlertid ikke bæredygtig. Der blev dog truffet beslutning om afholdelse af 3 fælles konferencer i 2007, og DAKOFA vil fortsat forsøge at undgå interessekonflikter og konkurrence med udbydere på konferenceområdet, idet dette ikke kan være i medlemmernes interesse, uafhængigt af, hvilken forening, det drejer sig om. Kommunalreformen og dens trykbølger På det organisatoriske plan er det selvfølgelig ikke gået upåagtet hen, at kommunalreformen har reduceret antallet af kommuner fra 270 til 98 og samtidig udraderet de 13 amter, hvilke sidste jo alle var medlemmer af DAKOFA. Generalforsamlingen vedtog sidste år som et erklæret mål, at DAKOFA så vidt muligt skulle fastholde de kommuner, der var medlemmer, også i det omfang de opslugtes af andre. Og det er lykkedes til fulde. I dag er således 68 ud af de 98 kommuner medlemmer (eller altså 2/3 af alle), mens det tidligere kun var 89 ud af de 270 (eller altså 1/3), der var medlemmer. Så det absolutte fald er i virkeligheden udtryk for en relativ stigning, og udfordringen bliver nu at fastholde de mange kommuner. Amterne er selvklart tabt, men det er da lykkedes at tiltrække foreløbig det statslige miljøcenter i Roskilde som medlem (der fungerer som miljøministeriets interne kompetencecenter på affaldsområdet), og derved sikre den fortsatte dialog mellem godkendelsesmyndigheder, anlæg, leverandører og rådgivere m.v., som har været et adelsmærke for DAKOFA. Den bølge af regelændringer, som kommunalreformen tillige indebar, har sat - og vil i nogen tid fremover sætte - sit præg på DAKOFAs aktiviteter det være sig på såvel konference- som arbejdsudvalgs- og seminarområdet. Affaldets hus DAKOFA foreslog i 2003 i sin handlingsplan til generalforsamlingen, at man analyserede de mange foreninger på affaldsområdet og afsøgte muligheden for et tættere samarbejde, specielt med affald danmark og RenoSam. I forbindelse hermed opstod også ideen med at finde et muligt fælles domicil. 5 I DAKOFAs sekretariat og bestyrelse har man derfor lige

6 Medlemsfordeling Gruppe IV III Myndigheder og kommunale selskaber 47% Organisationer, foreninger og læreanstalter 10% II 96 I Figur 1 viser fordelingen af medlemmer i DAKOFAs kontingentgrupper. Rådgivere 17% Leverandører, vognmænd og andre private virksomheder 26% Figur 2 viser fordelingen af medlemmer mellem private firmaer, myndigheder og offentligt ejede selskaber m.v. Kommuner 68 Leverandører 61 Rådgivere 42 Affaldsselskaber og anlæg 41 Organisationer og foreninger 21 Centrale myndigheder 7 Vognmænd 4 Universiteter Figur 3 viser mere detaljeret fordelingen på forskellige medlemskategorier Figur 4 viser udviklingen i medlemstallet siden Bemærk, at det kraftige fald i 2007 skyldes kommunalreformens reduktion i antallet af kommuner (nu er 68 kommuner medlemmer (eller 2/3 af alle landets kommuner) mod tidligere 89 (eller 1/3)) og bortfaldet af de 13 amter.

7 DAKOFA-konferencer og seminarer afholdt i efteråret 2006 og foråret august 2006 Nedtælling til 2007 / 91 deltagere oktober 2006 DAKOFAs årskonference i forbindelse med ISWAs årskongres / 697 deltagere 7. november 2006 Genanvendelse af Bygge- og Anlægsaffald / 64 deltagere 5. december 2006 Kommunerne, affaldet og selskaberne / 77 deltagere 12. december 2006 DAKOFA-seminar Ny lov om miljøansvar / 75 deltagere 6. februar 2007 Udbud og kontrakter på affaldsområdet 97 deltagere 8. februar 2007 DAKOFA-seminar Forbrændingskapaciteten der blev væk 36 deltagere 27. marts 2007 Affald et CO 2 neutralt brændsel? 78 deltagere 17. april 2007 Den nye affaldssektor Regeringens udspil 132 deltagere 23. april 2007 Affaldsrammedirektivet 1. behandling 58 deltagere 22. maj 2007 DAKOFA-seminar Affaldsforebyggelse til hverdag og fest 14 deltagere 6. juni 2007 Genanvendelse af kompost og slam 84 deltagere 7

8 Status for gennemførelse af handlingsplan for DAKOFA 2006/ Handlingsplanen, som vedtaget af generalforsamlingen den 2. oktober 2006, bestod af to afsnit: A) DAKOFAs indholdsmæssige handlingsplan B) DAKOFAs organisatoriske handlingsplan Nedenfor gennemgås de to afsnit, idet der for hvert underpunkt er indsat en status for planens gennemførelse pr. 1. juli 2007: ad. A) DAKOFAs indholdsmæssige handlingsplan A1 Perspektivering af affaldsrammedirektivet (formidling og konsekvensvurdering af forslag og ændringsforslag samt følgelovgivning hovedvægt på livscyklustankegang) Specielt spørgsmålet om inddragelse af livscyklustænkning, herunder en afbalancering mellem hierarkiet og egentlig livscyklusvurdering, skal sættes i fokus. Det gælder især i f.m. lanceringen af de to sæt guidelines for inddragelse af livscyklustankegang ved hhv. beslutning om behandling af organisk affald og generelt ved udarbejdelse af nationale affaldsplaner, som Kommissionen har varslet i 2006/2007 respektive. Herudover behov for formidling og analyse på følgende områder: Nationalt program for affaldsforebyggelse Marked for forbrænding af affald Sammenblanding af farligt affald Guidelines, bi-produkter (baseret på domme) Hvornår affald ophører med at være affald (kriterier i 2008 for kompost og tilslagsmaterialer) Minimumsstandarder for andre affaldsbehandlings-metoder end de IPPC-omfattede (eksport af affald hvis standarder udenfor DK er lavere) Guidelines, sham recovery Revision af slamdirektiv Status DAKOFA har løbende (i alt 26 optag på hjemmesidens nyhedsdel siden generalforsamlingen i oktober 2006) formidlet alle tilgængelige oplysninger om forhandlingerne vedr. forslaget til affaldsrammedirektiv, herunder forslagene fra Parlamentets miljøkomité samt ikke mindst resultatet af afstemningen i Parlamentet den 13. februar 2007 om ændringsforslag til direktivet samt Rådets politiske enighed fra juni 2007 (er formidlet via hjemmesiden, hvor relevante dokumenter er lagt ud eller linket), samt de kompromisforslag, som Rådet undervejs har haft følere ude omkring. A2 Sekretariatet har desuden deltaget i workshop om direktivforslaget i Bruxelles den 26. februar 2007 og formidlet resultaterne heraf på fællesmødet for DAKOFAs arbejdsudvalg dagen efter i København, ligesom DAKOFA gennemførte en konference den 23. april 2007 om de danske perspektiver efter 1. afstemning. Endvidere har status for affaldsrammedirektivet været sat på dagsordnerne i f.m. samtlige arbejdsudvalgsmøder året igennem, idet sekretariatet løbende har orienteret om de aspekter, der har været af særlig relevans for de respektive udvalg. M.h.t. livscyklustankegangen har sekretariatet formidlet de tiltag, som Kommissionen har gjort m.h.t. kompost, hvor der er igangsat et udredningsarbejde, hvilket har været formidlet via hjemmesiden. M.h.t. Guidelines for biprodukter har disse været stillet til rådighed for medlemmerne siden udstedelsen medio februar 2007 med en uddybende omtale, herunder om relationerne til de danske bestemmelser om homogene biprodukter, og de præsenteredes tillige på konferencen den 23. april M.h.t. markedet for forbrænding af affald har DAKOFA gennemført en konference i samarbejde med Dansk Energi og Dansk Standard om Affald et CO2-neutralt brændsel, som endevendte mange af problemstillingerne ved at gøre affald til et brændsel, således som det er på vej til at ske efter CENs vedtagelse af en række tekniske specifikationer for brændsel af fast affald. Endelig var en stor del af programmet for Waste Site Stories (ISWA- og DAKOFA-kongressen i Bella Centret oktober 2006) helliget spørgsmålet om LCA versus hierarki, ligesom der var indlæg fra såvel parlamentariker som embedsmand fra EU herom. Opfølgning på Regeringens redegørelse om organisering af affaldssektoren Herunder formidle de regelsæt, der vedtages omkring genanvendeligt erhvervsaffald (godkendelse af transportører og behandlere, opgørelse over hvilke affaldsfraktioner, der skal genanvendes, fastlæggelse af ensartede piktogrammer, vilkår for erhvervenes brug af (fælles)kommunale genbrugsstationer), nye gebyrregler, nye registrerings- og indberetningssystemer, nye standardregulativer for affald.

9 A3 A4 Status Regeringens redegørelse eller udspil, som det siden er omdøbt til - blev som bekendt yderligere forsinket og udkom således først den 8. februar 2007, hvor DAKOFA til gengæld på selve dagen sikrede en præsentation af hovedindholdet v/marianne Moth, Miljøstyrelsen på seminaret om forbrændingskapacitet, som DAKOFA gennemførte samme dag. Derudover formidledes udspillet og dets baggrund via hjemmesiden tillige med de mest centrale oplysninger fra det dialogmøde, Miljøstyrelsen holdt om udspillet kort før høringsfristens udløb. Endelig gennemførte DAKOFA i samarbejde med RenoSam og affald danmark en konference den 17. april 2007 om udspillet, ligesom resultaterne af det forlig, som blev indgået mellem regeringen og de fleste af Folketingets partier den 21. juni 2007 formidledes til medlemmerne straks efter og i øvrigt gøres til genstand for drøftelse på DAKOFAs årskonference den september 2007, hvor de fleste af de miljøpolitiske ordførere deltager med oplæg. Opfølgning på og konsekvensvurdering af regeringens lovforslag om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber Regeringen fremsatte i april 2006 ovennævnte lovforslag (L 176), som kan få betydning for den offentligt/private selskabsdannelse også på affaldsområdet. Den vedtagne lov og dens konsekvenser analyseres og formidles. Status L 176, der siden er vedtaget, men med undtagelse af såkaldte 60-selskaber, har været omtalt og konsekvensvurderet på DAKOFAs konferencer den 5. december 2006 (Kommunerne, affaldet og selskaberne) og 6. februar 2007 (Udbud og kontrakter på affaldsområdet). Eftersom loven ikke umiddelbart ses at få konsekvenser for de fælleskommunale affaldselskaber, har loven ikke været yderligere behandlet i DAKOFAregi. Opfølgning på kommunalreformen (erfa-udveksling mellem nye aktører) Herunder formidling af nye regelsæt og etablering af fora for drøftelser mellem de nye aktører, hvor der måtte forekomme kontaktflader på jord- og affaldsområdet (kommuner, regioner og statslige miljøcentre). A5 Status De nye regelsæt og konsekvenser af kommunalreformen har været gjort til genstand for indgående behandling på DAKOFAs konferencer den 29. august 2006 (Nedtælling til 2007), 5. december 2006 (Kommunerne, affaldet og selskaberne) og til dels 6. februar 2007 (Udbud og kontrakter på affaldsområdet). Sidstnævnte fulgtes op på et møde i DAKOFAs arbejdsudvalg for indsamling og transport den 13. februar 2007, hvor også de nye kommuners udbudsforhold var til drøftelse (hvilket så igen førte til afholdelse af et ekstraordinært møde i udvalget den 7. juni 2007 om web-baseret kommunikation mellem udbyder, indsamler og borger). Derudover er indgået aftale med det statslige miljøcenter i Roskilde om afholdelse af et møde hos dem med DAKOFAs arbejdsudvalg for forbrænding m.h.p. at drøfte de nye aktørroller på godkendelsesog tilsynsområdet. Også på DAKOFAs seminar om forbrændingskapaciteten, der blev væk (8.februar 2007) drøftedes det, hvorledes kapaciteten sikres i det nye myndighedssystem, ligesom sekretariatet løbende har formidlet tiltag på området herunder serviceret medlemmerne med oversigter over de mange høringer af regelændringer, der fulgte i kølvandet på kommunalreformen. Perspektivering af jord- og restproduktproblematikken i lyset af ny jordforureningslov og ændrede deponerings- og restproduktbekendtgørelser Samspillet mellem affaldsbekendtgørelsen og jordforureningsloven, herunder ikke mindst områdeudpegningen af arealer med lettere forurenet jord, belyses tillige med samspillet med deponerings- og restproduktbekendtgørelserne. Status Eftersom revisionen af deponeringsbekendtgørelsen har været udsat et antal gange, har der alene været gennemført et møde i DAKOFAs arbejdsudvalg for jordforurening den 30. oktober 2006, hvor planerne om områdeudpegning af arealer med lettere forurenet jord var til debat, og hvor Miljøstyrelsen redegjorde for de overvejelser, styrelsen på det tidspunkt gjorde sig. Sammenhængene mellem restproduktbekendtgørelsen, jordforureningsloven og acceptkriterier for deponeringsanlæg gjordes tillige til genstand for debat på DAKOFAs konference den 7. november 2006 om Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Efterfølgende er der indgået aftale med styrelsen om gennemførelse af en konference den 28. august 9

10 A om følgelovgivningen samt et seminar om kommunale jordstyringsregulativer den 11. september 2007, ligesom der er indgået aftale med RenoSam om gennemførelse af en fælles konference om acceptkriterierne, når disse måtte foreligge. Økonomiske virkemidler (affaldsafgifter i en ny verden) Forslaget til nyt affaldsrammedirektiv lægger op til øget anvendelse af økonomiske styringsinstrumenter, men disse kan jf. traktaten alene iværksættes nationalt. Den danske affaldsafgift og dens konsekvenser for affaldets håndtering skal belyses i den forbindelse. Status Ud over en bi-bemærkning i regeringens energiplan om, at afgiftsstrukturen bør revurderes (herunder afgifter på affald til med-forbrænding på centrale kraftværker) har der ikke været udspil fra officielt hold, hvilket derfor afventes. Dog blev økonomiske styringsinstrumenter et centralt emne på DAKOFAs seminar 22. maj 2007 om affaldsforebyggelse, hvor budskabet var, at uden tilskuds/afgiftsinstrumenter ville øget genbrug af produkter gennem reparation og opgradering næppe være en farbar vej til affaldsforebyggelse. sekretariatet med tilrettelæggelse af seminaret, og ad-hoc-gruppen udarbejdede tillige forslag til et udvidet kommissorium for etablering af et F&Unetværk, som tiltrådtes af Teknisk Råd. Et signal fra ikke mindst de eksterne oplægsholdere på rådets F&U-seminar pegede i øvrigt direkte på en såkaldt triple helix-model for det videre arbejde, hvor det politiske niveau i et netværkssamarbejde med videninstitutioner og sektorens aktører i øvrigt arbejder sammen om at løfte forskningen og udviklingen på affaldsområdet. F&U-netværket bistår nu med afrapporteringen til generalforsamlingen vedr. F&U-indsatsen, og bidrager herunder til den samlede handlingsplan for 2007/2008 også med finansieringsovervejelser. Herudover skal DAKOFA som vanligt overvåge, konsekvensvurdere og formidle øvrige myndighedsinitiativer (globalt, EU og nationalt) på affaldsområdet, samt løbende formidle eventuelle tilskudsmuligheder for forskning og udredning. Status DAKOFAs sekretariat har løbende formidlet diverse myndighedsinitiativer via hjemmesiden og nyhedsbreve. A7 Producentansvar erfaringer og perspektiver De erfaringer, der opsamles omkring producentansvar på elektronik- og bilområdet, opsamles og evalueres og perspektiveres i f.t. eventuel yderligere indførelse af producentansvar på andre områder. 10 A8 Status Emnet er sat på efterårets konference-program, nærmere betegnet 13. november 2007, hvor DAKOFA gennemfører en konference i samarbejde med RenoSam, affald danmark og Batteriforeningen om producentansvar indenfor elektronik og batterier. Forsknings- og udredningsbehov Der afgives inden næste generalforsamling en redegørelse for forsknings- og udredningsbehov blandt DAKOFAs medlemmer med forslag til finansiering. Status Spørgsmålet om DAKOFAs rolle i f.t. F&U var til debat på Teknisk Råds møde den 30. oktober 2006, hvor det besluttedes at tage emnet op som et egentligt tema for et udvidet seminar på det efterfølgende møde den 20. marts Der nedsattes en ad-hoc-gruppe, som har bistået

11 ad B) DAKOFAs organisatoriske handlingsplan B1 B2 B3 Etablering af et netværk for ISWAs nationalmedlemmer i EU-landene Etableres med henblik på at koordinere og drøfte ISWAs nationalmedlemmers indbyrdes holdning til EU-tiltag og derved sikre DAKOFAs medlemmer hurtigere og bedre informationer om udviklingstendenserne på affaldsområdet i Europa. Denne ydelse udføres af DAKOFA på ISWA s vegne og betales af ISWA. I ydelsen trækkes på DAKOFAs erfaringer på EU-området. Status Den 26. februar 2007 etableredes ved et møde i Bruxelles formelt et netværk bestående af de 18 nationale ISWA-medlemmer (ud af 27), der findes i Europa med sekretariatsbistand fra DAKOFA. Netværket fungerer foreløbig som en relativ uformel konstruktion, hvor det er de respektive medlemsforeningers særlige EU-kyndige, der indgår i netværket og udveksler erfaringer og synspunkter. Sikring af, at DAKOFAs medlemskreds bevares selv om strukturen i kommunernes sammensætning ændres. Der gennemføres tiltag, som kan tiltrække og fastholde de nye organisatoriske enheder i kommuner, regioner og statslige miljøcentre. Status Det er lykkedes at fastholde de kommuner, der var medlemmer før reformen, ligesom flere nye kommuner er indtrådt i DAKOFAs medlemskreds. Det betyder alt i alt, at der er en relativt større andel af de danske kommuner, der nu er medlemmer af DAKOFA, end tilfældet var det før kommunalreformen (således 1/3 (89 ud af 270) før reformen mod nu 2/3 (68 ud af 98). Det statslige miljøcenter i Roskilde (der samtidig er Miljøministeriets interne kompetencecenter på affaldsområdet) har indmeldt sig, og der arbejdes nu på at tiltrække Regionerne (forurenet jord, klinisk risikoaffald). Etablering af Affaldets Hus og på længere sigt en fælles forening. En arbejdsgruppe er nedsat til at identificere muligheden for et fælles domicil og en fælles forening. Dette arbejde fortsættes i 2006/2007. B4 Status Arbejdsgruppen, der havde repræsentanter for RenoSam, affald danmark og DAKOFA afholdt et todagesmøde primo november 2006, hvor man vurderede mulighederne for at etablere en fælles faglig forening pr. 1. januar 2008 og i den forbindelse etablere en overgangsordning i 2007 for RenoSams planlagte kursus- og konferenceaktiviteter. Status er, at der etableres en overgangsordning med 3 fælles konferencer i 2007 (RenoSam, affald danmark og DAKOFA), hvoraf en afholdes af RenoSam og de øvrige af DAKOFA, mens der ikke har kunnet opnås enighed om etablering af fælles forening. Rapport herom afgivet til DAKOFAs bestyrelse d. 23. februar 2007, som har taget rapporten til efterretning. RenoSam fortsætter derfor de planlagte konkurrerende aktiviteter i 2007 og kommende år. Vurdering af DAKOFAs konference-profil såvel m.h.t. indhold som geografi. DAKOFAs udbud af konferencer vil blive vurderet med henblik på forbedring af indhold og konference-faciliteter. Status Sekretariatet har bl.a. på baggrund af afgivne evalueringer fra deltagerne vurderet konferencernes form og indhold. Der synes at være behov for en mere dialog-præget konferenceform, hvilket i første omgang søges sikret gennem færre indlæg, men til gengæld mere tid til diskussion, herunder spørgsmål og svar. Desuden søges dialogfora etableret gennem afholdelse af egentlige seminarer som opfølgning på relevante konferencer eller som opfølgning på andre initiativer, idet der på seminarerne gives tid og rum til langt mere dialog og diskussion, ligesom disse seminarer søges henlagt til provinsen m.h.p. at imødekomme ønsker om mere landsdækkende aktivitet. Der har siden seneste generalforsamling været gennemført tre sådanne seminarer om hhv. miljøansvarsdirektivets danske implementering (12. december 2006), forbrændingskapaciteten, der blev væk (8. februar 2007) og affaldsforebyggelse (22. maj 2007), ligesom yderligere tre er planlagt inden næste generalforsamling (bioaffald, energiudnyttelse og RDF (4. september 2007), elektronisk borgerservice på affaldsområdet (6. september 2007) og jordstrømsregulativer (11. september 2007). 11

12 DAKOFA-aktiviteter i internationale, nordiske og nationale udvalg samt øvrige aktiviteter udenfor DAKOFAs arbejdsudvalg 12 ISWA DAKOFA er Danmarks nationale medlem af ISWA (International Solid Waste Association). DAKOFA har tidligere stillet en del af direktørens arbejdskraft til rådighed til varetagelse af ledelsen af ISWA-sekretariatet. Dette er fra 1. april ikke længere tilfældet, da DAKOFAs direktør har valgt at koncentrere sig fuldt ud om DAKOFAs nye aktiviteter. ISWA har derfor pr. 1. april 2007 ansat en ny direktør. DAKOFA fortsætter dog sit tætte samarbejde med ISWA-sekretariatet til gavn for alle DAKOFAs medlemmer, der herved fortsat kan nyde godt af en direkte adgang til et stort internationalt netværk. DAKOFA yder også mod betaling sekretariatsbistand til ISWA for ISWAs arbejdsgruppe for forbrænding og på EU-området. ISWAs øvrige national medlemmer kommer fra følgende lande: Argentina, Australien, Bosnien-Hercegovenia, Brasilien, Canada, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Italien, Israel, Japan, Kina, Letland, Holland, New Zealand, Norge, Portugal, Rumænien, Rusland, Singapore, Schweiz, Spanien, Storbritanien, Sverige, Sydkorea, Thailand, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, USA og Østrig. Endvidere har ISWA følgende tre indkommende nationalmedlemmer: Bulgarien, Indien og Serbien ISWA er høringsberettiget til EU-Kommissionen og afholder jævnligt interne møder med Kommissionen. I 2006/2007 har ISWA været i nær kontakt med Kommissionen vedr. revisionen af affaldsrammedirektivet, men også vedrørende den kommende revision af forbrændingsdirektivet. ISWA har i denne sammenhæng i samarbejde med CEWEP bistået Ökopol, der i øjeblikket udarbejder en rapport for Kommissionen om revisionen, baseret på et spørgeskema rundsendt til medlemsstaterne. ISWA har også i samarbejde med de øvrige affaldsorganisationer deltaget aktivt i videndelingen vedr. revisionen af affaldsrammedirektivet. ISWA har i denne forbindelse gennemført følgende aktiviteter: 5. oktober 2006 EU-seminar i København i samarbejde med CEWEP, FEAD, ECN og ASSURRE Udgivet pressemeddelelse i november 2006 Don t waste waste it s a ressource, i samarbejde med CEWEP, FEAD og ASSURRE 26. februar 2007 EU workshop arrangeret som optakt til Rådets behandling af Parlamentets 1. høring af affaldsrammedirektivet. Denne workshop var planlagt i samarbejde med FEAD, EEB og CEMR. 7. maj 2007 EU seminar i Bruxelles, rettet mod ISWA medlemmerne, der her fik muligheden for at høre div. aktører udtale sig om affaldsrammedirektivets forhandlinger. 15. maj 2007 EU forbrændingsseminar, hvor ISWAs forbrændingsgruppe i fællesskab med Kommissionen og assistent for MEP Johannes Blokland fik mulighed for at udveksle synspunkter på revisionen af forbrændingsdirektivet samt løsningen af det politiske spørgsmål om klassificering af affaldsforbrænding, enten som nyttiggørelse eller deponering. Et vigtigt synspunkt for ISWAs forbrændingsgruppe er at konventionelle affaldsanlæg ikke vil lide under en forfordeling af medforbrændingsanlæggene, der i dag, ifølge EF-domstolen, klassificeres som nyttiggørelsesanlæg. DAKOFA har som nationalmedlem af ISWA og via dets sekretariatsbistand til ISWA på EU-området og forbrændingsområdet, deltaget i alle ISWAs EU-aktiviteter på nær seminariet den 7. maj DAKOFA har i øvrigt initieret et sekretariatsbaseret EU-samarbejde mellem ISWAs nationalmedlemmer, lokaliseret inden for EU. DAKOFA har derved et meget tæt samarbejde med de øvrige europæiske affaldsforeninger, hvilket er til stor gavn for DAKOFAs medlemmer, der herved får en direkte adgang til information vedr. implementeringen af EUreguleringen i andre lande. Samtidig giver dette samarbejde DAKOFA en mulighed for at servere friske EUnyheder til vores medlemmer. DAKOFA har ikke i 2007 modtaget ISWAs EU-newsletter, da ISWA i stedet har valgt at bringe enkelte nyheder på deres hjemmeside. ISWA har dog annonceret et kommende sub-site til ISWAs hjemmeside, der vil indeholde informationer og nyheder om EU. DAKOFA yder den fornødne sekretariatsbistand hertil. ISWA har som international NGO ligeledes status som partner af FNs miljøprogram UNEP, hvilket betyder, at ISWA-repræsentanter deltager i UNEP-aktiviteter vedrørende affald. I juni 2007 deltog ISWA således i UNEPs møde i Stockholm om Sustainable Production and Consumption. ISWA underskrev i 2005 en partneraftale med netværksprojektet Methanes-to-Market (M2M) initieret af den amerikanske miljøstyrelse (US EPA). Dette projekt er opstartet under Kyoto-protokollen som en godkendt Kyoto-mekanisme. Under dette projekt har ISWA i 2006/2007 medvirket til gennemførelsen af følgende aktiviteter: Workshop om Methane to Markets november 2006 i Rimini. På ISWAs hjemmeside kan man læse mere om dette projekt samt den afholdte workshop. ISWA blev udvalgt til at støtte projektet Global

13 Methane-to-Markets Program in Nigeria, dette projekt vil dog være administreret af den amerikanske miljøstyrelse. Workshop i Moskva maj 2007 om Landfill Methane Utilization i partnerskab med WasteTech 2007, det russiske videnskabsministerium, den amerikanske miljøstyrelse, M2M, LFG Consult og SCS Engineers. Workshop i Istanbul landfill methane Utilization arrangeret som et partnerskab med ISWAs nationalmedlem i Tyrkiet og M2M. ISWAs bestyrelse besluttede ligeledes på deres bestyrelsesmøde i Paris 13. januar 2007 at yde økonomisk støtte på til hver af ISWAs regionale netværk (nemlig The Asian and Pacific Regional Network, The Balcanien, Middle East and Mediterranean Regional Network og The Latin America Regional Network ). Dette beløb er givet til netværkene for at højne ISWAs synlighed i disse områder af verden gennem f.eks. oversættelser af div. ISWA materialer. Holland er vært for ISWAs årskongres 2007 og dermed også ISWAs generalforsamling i Listen over værtslande for ISWAs generalforsamling ser herefter således ud: 2008 Singapore 2009 Portugal 2010 Tyskland DAKOFA er repræsenteret med følgende personer i ISWAs bestyrelse: Niels Jørn Hahn, præsident for ISWA Jørgen Haukohl, Rambøll, repræsentant for ISWAs virksomhedsmedlemmer De danske nationale repræsentanter, der repræsenterer DAKOFA på ISWAs generalforsamling, er: Niels Jørn Hahn, national repræsentant og præsident i ISWA. Ivar Green-Paulsen, I/S Vestforbrænding, national repræsentant og formand for DAKOFA Thomas Rand, Rambøll, national repræsentant og næstformand for DAKOFA I ISWAs arbejdsgrupper repræsenterer følgende personer DAKOFA: Kirsten Henriksen, Amagerforbrænding, medlem af ISWAs arbejdsgruppe for genanvendelse og affaldsminimering Søren Eriksen, R98, medlem af ISWAs arbejdsgruppe for indsamling og transport. Jens Aage Hansen, Tjalfe Poulsen AAU og Morten Brøgger, Solum, medlemmer af ISWAs arbejdsgruppe for biologisk affaldsbehandling Bettina Kamuk, Rambøll, formand for ISWAs arbejdsgruppe for farligt affald. Jan Thrane, Odense Renovationsselskab A/S, medlem af ISWAs arbejdsgruppe for deponering Suzanne Arup Veltzé, DAKOFA, medlem af ISWAs arbejdsgruppe for kommunikation og ISWAs arbejdsgruppe for jura NAF Formålet med NAF, Nordisk Affalds Forening, er at give baggrund for samarbejde og informationsudveksling mellem de nordiske landes foreninger på affaldsområdet: DAKOFA, Avfall Norge, Avfall Sverige og FENUR (Island) samt de to finske affaldsforeninger Avfallshanteringsföreningen og Affaldsverksföreningen. DAKOFA repræsenteres i NAFs bestyrelse af Ivar Green- Paulsen, Vestforbrænding, som samtidig er viceformand for NAF. Øvrige deltagere fra DAKOFA er Jørgen Haukohl, Rambøll, Niels Jørn Hahn, ISWA og Jacob Simonsen, RenoSam ligesom affald danmark til næste møde i NAF vil udpege en repræsentant. På årets møde, der fandt sted på Svalbard i dagene , præsenterede DAKOFA og de nordiske søsterorganisationer aktuelle affaldsforhold i de respektive lande. Liberalisering var et gennemgående tema, ligesom Avfall Norges eksperiment med at rumme såvel den offentlige som den private sektor var til drøftelse. Rummeligheden slutter, når det kommer til det politiske, hvor Avfall Norge fortsat repræsenterer de kommunale affaldsselskaber, hvorfor modellen næppe kan overføres umiddelbart til danske forhold. Også en eventuel videreførelse af den nordiske affaldsportal i foreningernes regi drøftedes, men fravalgtes til fordel for gensidige referencer til hinandens hjemmesider, idet opdateringsproblemet herved vil være løst. Der blev også tid til at studere de meget specielle forhold, der gør sig gældende for affaldshåndteringen under arktiske forhold. Den eneste biologiske omsætning, der sker i organisk affald, er den, der forestås af de arktiske gråmåger (som der derfor i fordums tid var store bøder for at skyde!), og løsningen, der nu vælges, indebærer en køkkenkværnsmodel og udledning urenset direkte til havet via kloakken, mens det øvrige affald sejles til Norge eller f.s.v.a. den inerte fraktion, deponeres på Svalbard. De godt 2000 indbyggere på øriget bor så godt som alle i den eneste, egentlige by, Longyearbyen, omgivet af isbjørne. Næste møde finder sted på Gotland i maj

14 14 Miljøministeriets EU-specialudvalg vedr. miljøspørgsmål I EU-Specialudvalget vedr. miljøspørgsmål deltager en bred kreds af ministerier og organisationer, herunder DAKOFA, til forberedelse af emner til møder i Folketingets Europaudvalg op til EU s miljøministerrådsmøder. Møder i Specialudvalget har to funktioner, nemlig afstemning af ministeriernes holdninger og høring af udvalgets organisationer før indstillinger sendes til Folketingets Europaudvalg. Disse indstillinger findes i såkaldte rammenotater, der blot er udkast fra Miljøministeriet og derfor endnu ikke officielt er oversendt til Folketinget. De kan derfor ikke offentliggøres på DAKOFAs hjemmeside. Centrale rammenotater forelægges derfor kun relevante arbejdsudvalg, men i takt med, at informationsniveauet på EUområdet generelt er højnet i DAKOFA, og eftersom de sager, der kommer op i Specialudvalget, alle er i slutningen af deres forhandlingsfase, har sagerne imidlertid sjældent nyhedens interesse for DAKOFAs medlemmer, der allerede er velinformerede. DAKOFA offentliggør dog relevante rammenotater til Folketingets Europaudvalg, så snart disse er officielle på Folketingets hjemmeside. I det forgangne år har den største interesse samlet sig om affaldsrammedirektivet, som har været diskuteret i Specialudvalget. DAKOFA deltog på mødet den 6. juni og bidrog med hovedkonklusionerne fra DAKOFAs konference 23. april 2007 om 1. runde for forhandlingerne om affaldsrammedirektivet. DAKOFAs bidrag kan læses i Miljøministeriets rammenotat oversendt til Folketingets Europaudvalg 15. juni 2007, forud for forhandlingerne på Ministerrådsmødet 28. juni På DAKOFAs hjemmeside kan man under Notater & Guidelines finde en særlig side for pakken om det nye affaldsrammedirektiv. På denne side kan historien om forhandlingerne følges, da denne løbende opdateres af sekretariatet, og således findes derfor også link til rammenotat af Her kan tillige findes direkte link til resultatet af Rådets forhandlinger den 28. juni Miljøministeriets kontaktforum om kommunalreformen DAKOFA blev i efteråret 2005 indbudt sammen med 25 andre organisationer og myndigheder til at medvirke i et af Miljøministeriet nedsat Kontaktforum i forbindelse med gennemførelsen af kommunalreformen. Kontaktforummet holdt sit første møde den 1. december 2005, fulgt op af endnu et møde d. 4. maj Yderligere møder har været afholdt d. 29. august og d. 16. november 2006, det sidste var det afsluttende møde. Møderne har haft karakter af information fra ministeriets side om reformens gennemførelse og de administrative konsekvenser heraf for miljøområdet. Emnerne har af denne grund i mindre omfang berørt affaldsområdet. DAKOFA har dog rejst problemstillingen omkring: Affaldsforebyggelse, tværgående indsats Harmoniseringsbestemmelser for affaldsordninger Godkendelse af og tilsyn med private og kommunale affaldsbehandlingsanlæg Opgavefordeling mellem kommune og (fælles) kommunalt affaldsselskab Kapacitetstilpasning samt lokalisering af og planlægning for større behandlingsanlæg (deponier, forbrændingsanlæg) Herunder kommunalt ansvar for ikke-anvisningspligtigt affald (homogene biprodukter, gødning og genanvendeligt erhvervsaffald) dvs: - Sikring af basiskapacitet (forbrænding/deponering) hvis markedet svigter - Sikring af nationale genanvendelsesmål (emballager) Anvendelse af affaldsprodukter på jord (Mbl 19), herunder spildevandsslam bioaske jord og restprodukter Forurenet jord Plantedirektoratets udvalg for gødninger mv. Plantedirektoratets udvalg for gødninger m.m. er rådgivende for Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og for Plantedirektoratet i spørgsmål om gødninger, komposteringspræparater, jordforbedringsmidler og voksemedier m.m. DAKOFA har haft sæde i udvalget siden 1999 som komposteringskyndig organisation, og er blevet genudpeget i foråret Udvalget har siden sidste årsberetning af interesse for affaldssektoren ud over de rutinemæssige drøftelser af kontrolrapporter vedr. gødninger, kompost, spagnum og kalk - specielt drøftet den nye gødningslov, som fremsattes og vedtoges i indeværende folketingssamling (pudsigt nok med DAKOFAs høringssvar som ét af de få, der nævntes i Folketingsdebatten, der ellers var en meget tam affære, og som endte med, at lovforslaget undergik både 2. og 3. behandling i samme ombæring). Revisionen af gødningsloven var udløst af et nyt, fælles gødningsdirektiv fra EU. Et centralt spørgsmål for såvel terrorsikring som kompost har været spørgsmålet om, hvorvidt loven også skulle regulere anvendelsen af gødninger, hvilket ikke var tilfældet i den tidligere lovgivning, og hvilket ej hel-

15 ler blev tilfældet i den nye. Når det er interessant i terrorsammenhæng, er det selvklart fordi der så ville kunne stilles eksplicitte krav til, hvem der må anvende eksplosive gødninger og hvordan, og i kompostperspektiv ville det være interessant, fordi gødningslovgivningen så kunne overtage reguleringen også af affaldsbaserede komposttyper, hvor der efter gældende regler stilles krav til anvendelsen. Også definitioner på organiske gødninger/organiske jordforbedringsmidler har været taget op til drøftelse i f.m. udarbejdelse af ny gødningsbekendtgørelse i forlængelse af revisionen af gødningsloven. Når sådanne definitioner kan forekomme interessante i affaldssammenhænge, skal det ses i sammenhæng med revisionen af affaldsrammedirektivet og forslaget om at indføre såkaldte End-of-waste-kriterier i forlængelse af dette. På sigt kan man således forestille sig, at kompost kan blive omklassificeret til et produkt, som herefter alene reguleres efter gødningslovgivningen, hvorfor DAKOFAs kompostproducerende medlemmer har en vis interesse i den endelige udformning af definitionerne. I skrivende stund forelå udkast til bekendtgørelsen imidlertid endnu ikke. Følgegruppe for driften af Videncenter for Affald Miljøstyrelsen nedsatte i maj 2002 en følgegruppe vedrørende driften af Videncenter for Affald, hvor bl.a. DAKOFA fik sæde. Følgegruppen har til opgave at vurdere forløbet og resultatet af Videncentrets aktiviteter, samt at bidrage med konstruktive input i forhold til udviklingen af Videncentret herunder fremkomme med forslag til, hvilke nye aktiviteter Videncentret bør inddrage i arbejdsprogrammerne for de enkelte kalenderår. I forlængelse af halveringen af Videncentrets bevilling på finansloven pr. 1. januar 2003 har følgegruppen været inddraget aktivt m.h.p. at rådgive om, hvilke områder, centret skulle koncentrere sig om en opgave, som er videreført også under centrets nuværende kontrakt, der indledtes i Følgegruppen har siden seneste generalforsamling været samlet den 6. december 2006, hvor en brugerundersøgelse fremlagdes, som viste, at der var stor tilfredshed blandt brugerne med centrets ydelser. Endvidere præsenteredes planerne om omlægningen af hjemmesiden, som fortrinsvis finansieres via en bevilling fra DRS (uindløste pantmidler) og følgegruppen tog stilling til arbejdsprogrammet for Dialogmøde om EUs transportforordning DAKOFA fik i foråret 2007 en henvendelse fra et af sine medlemmer, som ønskede at afholde en workshop om transportforordningen i samarbejde med DAKOFA. Baggrunden herfor var ikrafttrædelsen af den nye transportforordning pr og de problemer, der allerede eksisterede med den gældende omkring de anseelige mængder af grønt affald (skrot) til genvinding, som dagligt passerer de danske grænser. Der opstår jævnligt sager, hvor de involverede parter er uenige om, hvordan reglerne for disse transporter skal fortolkes. Der syntes derfor at være et behov for, at de involverede parter kunne mødes og få udtalt usikkerheder og afstemt uenigheder. H.J. Hansen Genvindingsindustri og DAKOFA tog derfor initiativ til dette dialogmøde, hvortil det lykkedes at samle en række personer med viden/erfaringer fra området den 15. maj 2007 hos H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S i Odense. Det væsentligste formål med dialogmødet var som nævnt at bringe parterne (Miljøstyrelsen, miljøcentrene, kommunerne, transportørerne, speditører/shippingfirmaer, politiet og genvindingsvirksomhederne) sammen, samt at kunne viderebringe vigtige signaler og udmeldinger fra de deltagende parter til Miljøstyrelsen, som den myndighed, der forhandler transportforordningen, og som i øvrigt skal rådgive på området. Derudover benyttede DAKOFAs sekretariat erfaringerne fra mødet til at vurdere behovet for en egentlig konference om emnet, ligesom DAKOFA på baggrund af den meget positive respons fra mødet, inviterede såvel mødets deltagere som DAKOFAs medlemmer til at indgå i et dialogforum om forbedring af kontrollen med overførsel af først og fremmest farligt affald til lande uden for EU. Dette sidste skete i forlængelse af regeringens udmelding i udkastet til revision af den danske bæredygtighedsstrategi, hvor det netop nævnes, at der er behov for at samle parterne herom. Endelig etablerede DAKOFA som en udløber af mødet et særligt opslag på hjemmesiden under Notater & Guidelines om gennemførelsen af den nye transportforordning, hvor bl.a. referatet fra mødet og relevante links til forordningen m.v. er lagt ind. Projekt vedr. fælles retningslinier for containerlåse på overførselspåhængsvogne DAKOFA har i det forløbne år deltaget i et projektarbejde, som havde til formål at skabe nogle fælles retningslinier/standarder for containerlåse på overførselspåhængsvogne. Projektet var kommet i stand på baggrund af en henvendelse fra I/S Vestforbrænding til affald danmark. Følgende organisationer og virksomheder har været indbudt til at deltage i arbejdet: 15

16 RenoSam, DAKOFA, Danaffald/DTL, DTL, Danaffald/ MLarsen, affald danmark, Foreningen af Danske Vognfabrikker, Vestforbrænding, L90, Engell Miljøprodukter A/S, Herning Containerfabrik APS, LASTO A/S samt Varig Teknik og Miljø. Baggrund for projektet var, at der ikke fandtes retningslinier for, hvordan affaldscontainere kan låses fast på overførselspåhængsvogne. Det er et stadig større problem, fordi sådanne anhængere bruges i stigende omfang ved tømning af containere fra f.eks. genbrugsstationer. De manglende retningslinjer betyder, at vognmænd, når de i forbindelse med et udbud overtager en transportopgave fra en anden vognmand, bliver nødt til at lave nye huller i containerne. Problemstillingen koster penge og giver unødige gener for kommuner og affaldsselskaber i overgangsperioden, hvor containerne bliver bygget om. Ydermere betyder den gentagne udskæring og lapning af huller i containernes vanger, at containerne over tid bliver svækket. Projektet havde således til formål at aftale nogle fælles retningslinier for containerlåse på overførselspåhængsvogne. Tanken var, at dette skulle foregå ved at skabe konsensus mellem de indbudte parter. Der var dog en udbredt forståelse for, at det var udbyderne af transportopgaverne (affaldsselskaber og kommuner), der skulle nå til enighed om de standarder, der anføres i udbudsmaterialet. 16 Efter kyndig vejledning fra containerbyggere og vognfabrikkerne lykkedes det således at skabe et sæt retningslinjer for, hvordan containerne fremover skal opbygges. Retningslinjerne har været sendt i høring blandt organisationernes medlemmer, herunder DAKOFAs arbejdsudvalg for indsamling og transport. Projektet er således afsluttet og DAKOFA har tilbudt at deltage i formidlingen af resultatet.

17 Årsrapporter fra arbejdsudvalg og Teknisk Råd Dagsordner og referater, herunder anvendte præsentationer m.v. fra møderne i DAKOFAs arbejdsudvalg og Teknisk Råd er tilgængelige via DAKOFAs hjemmeside. Nedenfor oplistes således blot de berørte hovedpunkter. Arbejdsudvalget for indsamling og transport DAKOFAs arbejdsudvalg for indsamling og transport har 34 medlemmer og formand for udvalget er Søren Eriksen, R98, der tillige er DAKOFAs nationale repræsentant i ISWAs arbejdsgruppe for indsamling og transport. Udvalget har siden sidste årsberetning afholdt to møder, nemlig: 13. februar 2007 hos Køge Kommune 7. juni 2007 hos DAKOFA Derudover er der aftalt møde den 10. december 2007 med et seminar om ADR-reglerne umiddelbart efter mødet. Mødet den 13. februar 2007 omhandlede de udfordringer, der ligger for kommuner og entreprenører i forbindelse med udbud af opgaven med at indsamle dagrenovation i kommunerne. Mødet tog udgangspunkt i to aktuelle cases: Københavns Kommune var på tidspunktet for mødets afholdelse i færd med at udbyde indsamlingen af dagrenovation efter den i mange år har været varetaget af R98 i en løbende koncession. I den forbindelse fortalte kommunens repræsentant om kommunens overvejelser i forbindelse med udbudsopgaven. Køge Kommune havde omvendt haft deres indsamling af husholdningsaffald i udbud flere gange, og fortalte om de tanker, kommunen havde gjort sig i forbindelse med det nye udbud, de var i gang med at gennemføre. Mødet den 7. juni 2007 var et opfølgende tema-møde om elektronisk kommunikation mellem borgere, kommune og indsamler, der udnytter Internettets store udbredelse, og derved giver kommunerne en ny mulighed for at effektivisere affaldsindsamlingen. Den bedre kommunikation kan også give mulighed for at gøre affaldsindsamlingen og takster mere fleksible. Til mødet havde DAKOFA indbudt tre udbydere af sådanne kommunikationssystemer til at præsentere deres systemer. Af yderligere emner har udvalget beskæftiget sig med: at udforme en standard for låsemekanismens placering på de overførelsesvogne, som i stigen grad bliver anvendt i forbindelse med transport af affald fra genbrugsstationerne. Standarderne er blevet aftalt, og bygger på en svensk standard. Resultatet er ved at blive formidlet til kommuner og affaldsselskaber, og det giver dem mulighed for at lægge standarden til grund for deres udbud af indsamlingsopgaver, som herved kan effektiviseres (se også omtale i forrige afsnit). Regeringens udspil om den fremtidige affaldssektor Registrering af affaldstransportører. Affaldstransportører skal efter affaldsbekendtgørelsens 12 lade sig registrere hos kommunen. Et affaldsselskab har konstateret, at der ikke er fuld overensstemmelse mellem kravet om vognmandstilladelse og kravet om registrering efter affaldsbekendtgørelsen, ligesom selskabet ser det som et problem, at transport af eget affald ikke er omfattet. Udvalget fandt, at problemet måtte løses i forbindelse med indførelse af den godkendelsesordning, som regeringen lagde op til i sit udspil om fremtidens affaldssektor. Yderligere har udvalget deltaget i planlægningen og gennemførelsen af DAKOFAs konference Udbud og kontrakter på affaldsområdet, der blev afholdt den 6. februar 2007, og som dannede optakt til temaet for det efterfølgende møde i arbejdsudvalget om netop udbud og kontraktindgåelse. ISWAs arbejdsgruppe for indsamling og transport Der har været afholdt 2 møder i den forløbne periode: september 2006 hos Ökopannan i Budapest, Ungarn april 2007 i Hamburg, Tyskland På møderne blev følgende emner præsenteret: ISWAs arbejdsgruppe for indsamling og transport har lavet et Position Paper om arbejdsmiljø, som nu ligger på ISWAs hjemmeside Udvalget arbejder på en præsentation, der skal anvendes i forbindelse kurser i 3.-verdenslande CEN-standard for udvalgets arbejdsområde Præsentation af resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse om gade-renholdelse Anvendelse af regionale omlastestationer 17 Et projekt, som DTL, affald danmark, Vestforbrænding og Vognfabrikantforeningen samt DAKOFA har udført sammen. Projektet handlede om

18 18 Arbejdsudvalget for genanvendelse og affaldsforebyggelse Arbejdsudvalget på 61 medlemmer er ledet af Kirsten Henriksen, Amagerforbrænding I/S som dels er formand for udvalget og dels DAKOFAs nationale repræsentant i ISWAs arbejdsgruppe for genanvendelse og affaldsminimering. Der har i dette år været afholdt følgende møder og aktiviteter: 29. november 2006 møde hos DAKOFA 22. maj 2007 møde hos Affald & Energi i Århus (tidligere Århus Kommunale værker) Seminar om forebyggelse den 22. maj 2007 i Århus Mødet den 29. november 2006 omhandlede følgende emner: Frederik Madsen, Batteriforeningen fremlagde de første fortolkninger af implementeringen af producentansvaret for batterier i Danmark. Forskelle og ligheder i forhold til WEEE- direktivet blev herunder diskuteret. Sidste nyt om revisionen af affaldsrammedirektivet - nyt fra forhandlingerne i Parlamentet og udspillet fra det finske formandskab blev fremlagt af sekretariatet. Samspillet mellem kommende affaldsrammedirektiv og miljøansvarsdirektiv samt konsekvenserne for fremtidens genanvendelse blev fremlagt af sekretariatet. Udvalget diskuterede sidste nyt om genanvendelse og affaldssektorens organisering i lyset af interesseorganisationernes politiske udspil, med fokus på: Genbrugsstationer Farligt affald fra husholdningerne på genbrugsstationerne Genanvendeligt erhvervsaffald Udvalget gennemgik første udkast til arbejdsprogram og kommissorium (dette vil blive fremlagt for Teknisk Råd på deres møde i oktober) Mødet den 22. maj 2007 blev holdt i fællesskab med underudvalget for elektronikskrot. Mødet blev holdt før eftermiddagens seminar om forebyggelse. På udvalgsmødet blev følgende emner diskuteret: Nationalt program for forebyggelse EU-Kommissionens meddelelse om klassificering af biprodukter. Kommissionen udsendte i februar 2007 guidelines i, hvordan medlemslandene bør klassificere biprodukter (baseret på praksis i EF-domstolen). Sekretariatet præsenterede de europæiske guidelines i relation til de eksisterende danske homogene biproduktbestemmelser og deres direktiv-konformitet. Dette gav anledning til mange overvejelser vedr. nye typer af biprodukter i Danmark. Regeringens udspil, Den nye affaldssektor og genanvendelsen blev igen diskuteret, og særligt spørgsmålet om åbning af genbrugsstationer for erhvervsaffald synes fortsat at give anledning til diskussion. Udvalget deltog i tilrettelæggelsen og afviklingen af seminaret om forebyggelse den 22. maj Kirsten Henriksen fremlagde her DAKOFAs udfordringer og opgaver i det fremtidige danske arbejde med forebyggelsesplaner og aktiviteter. Kirsten Henriksens oplæg findes på DAKOFAs hjemmesiden under udvalgsmødet den 22. maj ISWAs arbejdsgruppe for genanvendelse og minimering af affald ISWA arbejdsgruppe har afholdt følgende møder: 2. oktober 2006 i København i forbindelse med ISWA Kongressen i København 26. april 2007 i Budapest, Ungarn På mødet den 2. oktober 2006 blev følgende punkter diskuteret: ISWAs tekniske papirer om 1. Solid Waste Reduction and Material Use Practices in Product and Packaging Design og 2. Recycling as Part of Integrated Waste Management. De to tekniske papirer kan downloades fra ISWAs hjemmeside På mødet den 26. april i Budapest blev følgende emner diskuteret: ISWA mærkesager vedr. hhv. affaldsforebyggelse, ressource-management og globalisering af genanvendelsen Klimaforandringer, drivhusgasemissioner i relation til genanvendelse. Arbejdsgruppen diskuterede mulige aktiviteter inden for dette område ISWAs deltagelse i UNEP-mødet om Sustainable Consumption and production Underudvalget for elektronikskrot Underudvalget for elektronikskrot har 32 medlemmer. Der har igen i år været arrangeret et fællesmøde 22. maj 2007, som beskrevet under udvalget for genanvendelse og forebyggelse. Underudvalget har tidligere været ledet af Jens Brøbech Legarth, Force Technology, men formandspladsen er p.t. vakant. Udover fællesmødet den 22. maj 2007 har underudvalget afholdt møde 28. august 2006 med temaet ulovlig eksport af elektronikskrot. Lotte Wammen Rahbek, Helsingør Kommune, fremlagde problemstillingerne forbundet med kommunal håndtering af ulovlig eksport af elektronikaffald. Henning Jørgensen, RenoSam fremlagde herefter Renosams pressemeddelelse af 23. marts 2006 Pengene sender elektronikskrot til Afrika, hvori RenoSam udtrykker nervøsitet for, at ulovlig eksport af elektronikskrot ikke vil stoppe, efter der bliver indført producentansvar. På DAKOFAs hjemmeside findes link til begge indlæg. På mødet blev følgende emner ligeledes diskuteret: Diskussion af de foreløbige erfaringer med producentansvaret

19 Batteridirektivet i relation til WEEE-direktivets producentansvar Diskussion af fremtidig arbejdsprogram Revision af blybekendtgørelsen /RoHS direktivet WEEE-direktivets revision i lyset af EU s nye tematiske strategi for forebyggelse og genanvendelse af affald Arbejdsudvalget for miljørapportering og ledelsessystemer Arbejdsudvalget har 35 medlemmer med Annette Hou Olsen, I/S Vestforbrænding som formand. Arbejdsudvalget har intet spejludvalg i ISWA. Der har i det forløbne år været afholdt et møde: Den 30. april 2007 hos DAKOFA, København. På mødet blev Annette Hou Olsen valgt som formand for udvalget. Yderligere er der blevet nedsat et forretningsudvalg, som indtil videre ud over formanden og sekretæren - består at Birgitte Mogensen fra PriceWaterhouseCoopers. Det blev diskuteret, hvilke områder udvalget skulle arbejde med resten af 2007, idet emnerne certificering af miljøledelse samt LCA på kompost contra forbrænding tiltrådtes. Yderligere blev følgende emner behandlet: Kommunernes kvalitetssikringssystemer. I forbindelse med kommunalreformen blev det vedtaget, at kommunerne skal indføre kvalitetssikring i deres sagsbehandling. Der hersker en del usikkerhed på området, og der er behov for at få afklaret hvor usikkerhederne ligger og hvad kommunerne har brug for. Udvalget vil bidrage aktivt til gennemførelse af et seminar herom i efteråret Regeringsudspillet og dets betydning for miljøledelse blev præsenteret med særlig fokus på indberetning af affaldsmængder og typer samt virksomheder med miljøgodkendelser. Affaldsrammedirektivet og dets betydning blev behandlet med særlig fokus på betydningen af standardvilkår for genanvendelsesanlæg og guidelines for sham-recovery ( fingeret nyttiggørelse ). Det er ikke klart endnu, hvilken betydning affaldsrammedirektivet får på disse områder. Yderligere blev betydningen for slamområdet berørt. Grønne regnskaber blev også berørt, idet Miljøstyrelsen har nedsat et udvalg, der skal diskutere, hvordan man får revitaliseret de grønne regnskaber, som de senere år har levet en hensygnende tilværelse. En af måderne til at opnå mere interesse for de grønne regnskaber, er at lette på virksomhedernes øvrige indberetningskrav, dersom de aflægger fuldgyldige regnskaber. Arbejdsudvalget for forbrænding Arbejdsudvalget med 62 medlemmer er ledet af Peter Heymann Andersen, Rambøll. Udvalget er også gennem DAKOFAs nationale medlemskab repræsenteret i ISWAs forbrændingsudvalg. Rambøll udfylder også denne opgave via Jørgen Haukohl, der er næstformand i ISWAs forbrændingsgruppe. Forbrændingsudvalget har afholdt følgende møder og aktiviteter i året: 11. november 2006 møde hos DAKOFA 8. februar 2007 seminar: Forbrændingskapaciteten der blev væk! 27. marts 2007 konference: Affald - et CO 2 neutralt brændsel? 19. april 2007 møde hos DAKOFA Mødet den 11. november 2007 blev afholdt som temamøde om slagger og restprodukter. Kirsten Bojsen/Kim Crillesen fra I/S Vestforbrænding præsenterede ISWAs rapport om slagger og I/S Vestforbrændings aktuelle overvejelser om slutdisponering af røggasrensningsaffald. Jesper Holm fra DHI fremlagde efterfølgende DHI s overvejelser om byggevaredirektivet og dets forventelige krav til udvaskningsegenskaber ved produkter, der må indgå i konstruktionssammenhænge, herunder altså også f.eks. forbrændingsslagge. Oplæggene udgjorde en optakt til den efterfølgende drøftelse af slagge- og restproduktproblematikken. På mødet blev følgende emmer ligeledes diskuteret: Beredskabsstyrelsens forslag til regulering af oplag af brændbart affald Lovliggørelse af forbrænding af husdyrgødning Tilsyn med affaldsforbrændingsanlæg pr (myndighedsopdeling) Sekretariatet fremlagde resultatet af forhandlingerne om det nye affaldsrammedirektiv og herunder: a) Nyt om affaldsrammedirektivet, b) Rapport fra CEWEP ang. energieffektiviteten, c) Nyt fra Parlamentets forhandlinger og det finske kompromisforslag. Diskussion af kommende DAKOFA Konference om CEN standarden for Solid Recovered Fuel, hvor formanden Peter Heymann Andersen bidrog med et indlæg Peter Heymann Andersen præsenterede ligeledes den nye ISWA Waste-to-Energy rapport Udvalget diskuterede nyt arbejdsprogram og kommissorium (dette vil blive fremlagt for Teknisk Råd på deres møde i oktober) Seminaret den 8. februar 2007 om forbrændingskapaciteten der blev væk, blev holdt som et lyn-seminar, da der pludselig i efteråret 2006 opstod akutte kapacitetsproblemer. Seminaret blev netop afholdt på dagen for offentliggørelsen af regeringens ideoplæg for den nye affaldssektor. På seminaret blev der herved mulighed for at sammenkæde det akutte problem med regeringens 19

20 20 fremtidige planer for organiseringen af sektoren. Et interessant spørgsmål overskyggede derfor dette seminar, nemlig spørgsmålet om, hvordan man sikrer sig den fornødne kapacitet på et liberaliseret marked, særligt i relation til regeringens planer om at løse kapacitetsproblemet uden for den konventionelle affaldssektor, nemlig på et liberaliseret energimarked, ved at give mulighed for forbrænding af affald på eksempelvis kræftværkerne. Arbejdsudvalget bistod i programplanlægningen af konferencen den 27. marts 2007: Affald - et CO 2 neutralt brændsel? i samarbejde med Dansk Energi og Dansk Standard. På konferencen fremlagde formanden Peter Heymann Andersen de tekniske konsekvenser for konventionel affaldsforbrænding af, at der nu kommer standarder for affaldsbrændsler, som vil gøre det mere udbredt at udsortere de højværdige fraktioner af det brandbare affald. Det blev bl.a. af formanden fremhævet, at dersom affald med høj brændværdi trækkes ud af affaldsstrømmen og konverteres til fast affaldsbrændsel, efterlader det affald med lavere brændværdi og højere koncentrationer af miljøfremmede stoffer til den konventionelle affaldsforbrænding. Endvidere må det forudses, at PVC vil være uønsket i brændsler, og derfor vil udgøre en stigende andel af plasten i restaffaldet. Mødet den 19. april 2007 var arrangeret som en opfølgning på konferencen 27. marts 2007: Affald et CO2 neutralt brændsel, men da Dong Energy ønskede at deltage i diskussionen af dette emne og var forhindret i at deltage, blev dette punkt udskudt til et senere møde. Hovedtemaet for mødet var i stedet måling af emissioner til luften i relation til standarden DS/EN og bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg. Annemette Geertinger, FORCE Technology suppleret af Astrid Kragh Erbs, FLSmidth Airloq A/S fremlagde referencelaboratoriets rapport nr. 39, 2007: Anbefalinger til praktisk anvendelse af DS/EN og bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg, der rummer ikke mindre end 61 praktiske anbefalinger af, hvordan standarden for emissionsmåling i praksis anvendes i overensstemmelse med reglerne i de to bekendtgørelser. Mange af de fortolkningsproblemer, som udvalget tidligere havde vendt (f.eks. om AMS-udfald skal indgå i 4/60-timers-reglen for nedbrud), har herved fundet deres endelige løsning, idet Miljøstyrelsen har deltaget i styregruppen, og vejledningens anbefalinger kan og bør ifølge forordet benyttes umiddelbart efter udgivelsen. På mødet blev følgende emner ligeledes diskuteret: Sekretariatet fremlagde status for revisionen af affaldsrammedirektivet og diskussionen af bortskaffelse versus nyttiggørelse Samarbejdet med de nye, statslige miljøcentre (Roskilde Miljøcenter har tilbudt, at et møde i starten af 2008 kan blive afholdt hos dem med en præsentation af centrets arbejde) Sekretariatet fremlagde baggrunden for og arbejdet med revisionen af forbrændingsdirektivet. Sekretariatet har i denne forbindelse oprettet et særligt rum på hjemmesiden (under notater og guidelines) hvor medlemmerne kan følge revisionen Sekretariatet fremlagde regeringens udspil, Den nye affaldssektor i lyset af hvad dette kan betyde for affaldsforbrændingen, på trods af at der ikke tages initiativer for dette område i denne omgang Kommissorium og arbejdsprogram ISWAs arbejdsgruppe for forbrænding Følgende møder og aktiviteter blev afholdt: november 2006 i Arnoldstein, Østrig Workshop den 26. februar 2007 i Bruxelles om affaldsrammedirektivet marts 2007 i Bruxelles, Belgien På mødet den november gik turen til anlægget i Arnoldstein, hvor firmaet MARTIN arbejder på et full scale pilot projekt for SYNCOM plus processen. Denne proces var derfor også temaet for dette møde. På mødet blev følgende punkter herudover diskuteret: Arbejdsgruppens arbejde i relation til ISWA-missionen Godkendelse af ISWAs tekniske papir om affaldsforbrænding Klimaforandringer i relation til affaldsforbrænding EU-spørgsmål i relation til affaldsforbrænding Destruktion/reduktion af dioxin og andre POPs i røggasrensningsaffald Arbejdsgruppens nye version af rapporten Stateof-the-Art for affaldsforbrænding Kommende State-of-the-Art rapport om nyttiggørelse af slagge Kommende ny version af State-of-the-Art for behandling af røggasrensningsaffald. Metoder til højere energieffektivitet muligheder, restriktioner og risici Programmet for Beacon-konferencen i Malmö oktober 2007 Status for affaldsforbrænding i USA ISWAs arbejdsgruppe for forbrænding deltog også aktivt i ISWAs workshop i Bruxelles 26. februar 2007 arrangeret i samarbejde med andre europæiske affaldsforeninger. Workshoppen blev arrangeret som optakt til Rådets behandling af Parlamentets førstebehandling af forslaget til nyt affaldsrammedirektiv. På mødet marts blev den kommende revision af forbrændingsdirektivet det overordnede tema for mødet. Arbejdsudvalget gennemgik på mødet baggrunden for revisionen og eventuelle forbedringer til direktivet. Mødet blev efterfulgt af et særligt forbrændings EU-seminar 15. marts, hvor udvalget havde inviteret Kommissionen og assistenten for MEP Johannes Blokland for sammen at diskutere den kommende revi-

Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested

Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested DAKOFA Dansk Kompetencecenter for Affald er en medlemsorganisation for centrale og lokale myndigheder, forskningsinstitutioner, affaldsselskaber, affaldsproducenter,

Læs mere

Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2012/2013, som godkendt på DAKOFAs bestyrelsesseminar 30. maj 2012

Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2012/2013, som godkendt på DAKOFAs bestyrelsesseminar 30. maj 2012 DAKOFAs generalforsamling 2012 Dagsordenens pkt. 4 Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2012/2013, som godkendt på DAKOFAs bestyrelsesseminar 30. maj 2012 Handlingsplanen udgør 1.skridt i realiseringen

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere

Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10. Annette Schneider Miljøstyrelsen.

Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10. Annette Schneider Miljøstyrelsen. Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10 Annette Schneider Miljøstyrelsen Disposition Affaldsdirektivet Transportforordningen Særligt om artikel 16 i affaldsdirektivet

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald en handelsvare v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald Definition af affald: Ethvert stof eller enhver genstand, som virksomheden ønsker at eller

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Til orientering/efterretning.

Til orientering/efterretning. Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 15. september 2015 Til orientering/efterretning. 1. Status Feldballe Genbrugsstation Bestyrelsen meddelte på møde den 19. september 2012 (sag nr. 24-12) bevilling

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Klintholm kommunerne Affaldsplan 2009-2012 Del 1 - fællesdel November 2009 Godkendt af Langeland Kommunes Kommunalbestyrelse den 12 april 2010 Klintholm kommunerne Affaldsplan 2009-2012 November 2009 Dokumentnr

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 15. maj 2014 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 15. maj 2014 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 15. maj 2014 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 14-14 Regnskab for 1. kvartal 2014 15-14 Optagelse af anlægslån 16-14 Håndtering af shredderaffald nu og i fremtiden 17-14 Samarbejdsaftale

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010 INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på implementering af Lov om Infrastruktur for Geografisk Information 3.

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Høringsudkast BY/03.02.09 Affaldsplan 2009-2020 Høringsudkast Formanden på Miljøcenter Greve har daglig kontakt til borgerne Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. BAGGRUND FOR GREVE KOMMUNES MÅL OG

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Til medlemmerne af Kunstrådet. Møde i Kunstrådet Den 20. februar 2008, kl. 13.00 18.00

Til medlemmerne af Kunstrådet. Møde i Kunstrådet Den 20. februar 2008, kl. 13.00 18.00 Til medlemmerne af Kunstrådet Møde i Kunstrådet Den 20. februar 2008, kl. 13.00 18.00 Kunststyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, stuen Mødelokale: 8 (Gæstekantinen) Til stede: Medlemmer af Kunstrådet:

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen.

Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked. gennemgå en grønbog fra Kommissionen. Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 568 Offentligt 1 Tale til brug for teknisk gennemgang af Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Tak for interessen Tak til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat Møde: Bestyrelsesmøde 02-2015 Dato: Mandag den 9. marts kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug.. Et oplæg til holdningsbearbejdning og affaldshåndtering For ca. 85 grundforløbselever på RTS Hans Bjerre.. Velkommen.. Præsentation, sådan blev uge 9 brugt. Første

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

Ressourceplanen og Reno Djurs

Ressourceplanen og Reno Djurs Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Ressourceplanen og Reno Djurs Indledning Med dette notat ønsker administrationen at knytte kommentarer til udvalgte dele af ressourcestrategien.

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 27. marts 2012 /Lad Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 Deltagere: Søren Boas, Post Danmark Thomas Hvilsted Olsen, Novozymes Thomas Suse, DSV Ove

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Egedal Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr.

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere