NR 25 OKTOBER 2001 VINDFORMATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR 25 OKTOBER 2001 VINDFORMATION"

Transkript

1 NR 25 OKTOBER 2001 N Y H E D E R F R A V I N D M Ø L L E I N D U S T R I E N VINDFORMATION

2 DANSK VINDKRAFT I 2000 Størstedelen af den fremtidige danske udbygning med vindkraft kommer til at foregå på havet. VINDFORMATION, Nr. 25 oktober Udgives af Vindmølleindustrien. Må gerne citeres med kildeangivelse. Redaktionen er afsluttet den 21. september 2001 Ansvh. redaktør: Søren Krohn Redaktør: Christian Kjær Redaktion: Anja Pedersen, Hanne Jersild og Katrine Sandstrøm Forside: Havmølleparken på Middelgrunden, København Forsidefoto: Christian Kjær Foto: Søren Krohn, Katrine Sandstrøm, Hanne Jersild og Christian Kjær Grafik: Martin Starcke Jensen og Morten Steen Jacobsen Design og produktion: United Designers Tryk: From & Co. A/S ISSN CHRISTIAN KJÆR De danske vindmøllefabrikanter omsatte sidste år for ca.13 mia.kr.og formåede at fastholde en verdensmarkedsandel på 50 pct. De danske vindmøller producerede sidste år strøm nok til at dække elforbruget i 1,1 millioner danske husstande. Vindmølleindustrien forventer,at de danske vindmøllefabrikanters omsætning i 2001 vil nå op på ca. 20 mia. kr. en stigning på mere end 50 pct. i forhold til NYT REKORDÅR Den danske vindmølleindustris salg af vindmøller (inkl. salg fra udenlandske datterselskaber) steg ca. 12 pct. i Ganske vist viser statistikken en tilbagegang på knap 5 pct. fra MW i 1999 til MW i 2000, men det skyldes tekniske omlægninger af statistikken (ændret periodisering) 1. Den gennemsnitlige årlige vækst i løbet af de seneste fem år har været 30 pct. Den lavere vækst i 2000 skyldes et midlertidigt bortfald af den føderale PTC-skatteordning (Production Tax Credit) til støtte for vedvarende energi i USA. Den nuværende PTC-ordning løber frem til 31. december 2001, og salget af vindmøller til USA ventes at stige kraftigt i En halvering af afsætningen til det spanske marked og et mindre fald i salget af vindmøller til Tyskland påvirkede også de danske vindmøllefabrikanter i I positiv retning trak en øget afsætning på hjemmemarkedet. DET HALVE VERDENSMARKED De danske vindmøllefabrikanter formåede at fastholde en verdensmarkedsandel på ca. 50 pct. i 2000 og knap 65 pct., når udenlandske joint ventures (associerede selskaber) medregnes. Den danske vindmølleindustris suverænt største markeder i 2000 var Tyskland (710 MW) og Danmark (566 MW), som tilsammen tegne- Abonnement er gratis i Danmark og bestilles på eller fax Tidligere numre af Vindformation kan downloades fra: Side 2

3 de sig for 60 pct. af fabrikanternes salg af vindmøller. Derefter fulgte Italien (113 MW), Grækenland (111 MW)og USA (105 MW) BESKÆFTIGEDE Beskæftigelsen i de danske vindmøllefabrikker var i 2000 i gennemsnit ca Derudover beskæftigede industrien ca hos underleverandører, heraf ca ved vingeproduktion. Endvidere beskæftigede sig med opstilling og installation af vindmøller i Danmark. Den samlede direkte og indirekte beskæftigelse i den danske vindmølleindustri var således på ca i SØREN KROHN OMSÆTNING: 13 MIA. KR. De danske vindmøllefabrikanters omsætning steg en anelse til ca. 13 mia. kr. sidste år. Derudover blev der eksporteret komponenter til vindmøller for ca. 1 mia. kr. fra danske underleverandører til udenlandske vindmøllefabrikanter. Vindmølleindustrien forventer, at de danske vindmøllefabrikanters omsætning i 2001 vil stige med over 50 pct. ift til ca. 20 mia. kr. VINDMØLLERNE VOKSER Gennemsnitsstørrelsen for danske vindmøller steg fra 796 kw i 1999 til 861 kw i De vindmøller, der blev solgt til hjemmemarkedet, er med 890 kw større end gennemsnittet. De møller, der blev afsat i andre lande, havde en gennemsnitlig generatorstørrelse på 851 kw. Med en gennemsnitlig møllestørrelse på kw var Tyskland det land, der aftog de største danske vindmøller i REKORDÅR I DANMARK De danske vindmølleproducenter solgte 636 vindmøller med en samlet effekt på 566 MW til hjemmemarkedet i Det er det hidtil bedste år i Danmark. I 1999 blev der solgt 516 vindmøller med en samlet effekt på 388 MW.Ved udgangen af 2000 var der vindmøller i Danmark med en samlet effekt på MW. Ud af de 636 vindmøller (566 MW), der blev solgt i Danmark, blev 396 (340 MW) købt af enkeltpersoner, 179 (166 MW) af vindmøllelaug, og 61 (60 MW) blev købt af elværker. Vindmølleindustrien forventer en kraftig nedgang i salget af vindmøller i Danmark i Den planlagte nye betalingsordning for vindkraft baseret på handel med grønne VEbeviser skaber fortsat usikkerhed, hvilket gør det umuligt for potentielle vindmølleinvestorer at få finansieret nye vindmøller. En ny ordning om udskiftning af ældre danske vindmøller ventes at få ringe effekt på salget af nye vindmøller til hjemmemarkedet i EL TIL 1,1 MIO. HUSSTANDE I 2000 var vindens energiindhold 93 pct. af et normalt vindårs energi, dvs. noget under middel. De danske vindmøller producerede 4,44 TWh (4,44 mia. kwh) elektricitet i 2000 svarende til 13,5 pct. af Danmarks elforbrug eller elforbruget i mere end 1,1 mio. danske gennemsnitshusstande. Hvis vindens energiindhold havde været som et gennemsnitsår, havde vindkraftens andel ligget på 14,5 pct. Elproduktionen fra de danske vindmøller sparede afbrænding af ca. halvanden mio. ton kul svarende til et 600 km langt kultog.vindmøllerne sparede miljøet for udledning af ca. 3,7 mio. ton kuldioxid (CO 2 ), ton svolvdioxider (SO 2 ), ton kvælstofilter (NO X )og ca ton slagger og flyveaske. 1 Ca. 330 MW fra 1998 er inkluderet i Vindmølleindustriens tal for Var disse blevet medregnet i 1998, ville 2000 have udvist en vækst på 12 pct. i stedet for et fald på 5 pct. ift. året før. På samme måde ville væksten fra 1998 til 1999 have været på 20 pct. i stedet for 84 pct. Side 3

4 VINDKRAFT BILLIGST Af Anja Pedersen Prisen på el fra kul og olie ville fordobles, og prisen på gas ville stige med 30 pct., hvis nogle af miljøomkostningerne blev medregnet i elprisen.det er hovedkonklusionerne i en ny undersøgelse fra EU-Kommissionen. Rapporten slår også fast,at vind- og vandkraft har de laveste eksterne (miljø)omkostninger af alle former for elgenerering.»nogle brændsler og teknologier er mere skadelige end andre. Et stort netværk af europæiske forskere er nået frem til, at kul f.eks. er tre gange mere skadelig end gas, og gas er mere skadelig end atomkraft og vedvarende energi,«siger Domenico Rossetti, videnskabelig medarbejder i EUs forskningsdirektorat. EKSTERNE OMKOSTNINGER Man har i mange år været klar over, at der er eksterne omkostninger forbundet med traditionel elproduktion. Disse optræder bl.a. i form af forurening, global opvarmning og forringet folkesundhed og indgår ikke i elpriserne. Netop de eksterne omkostninger er et af de væsentligste argumenter for at udbygge med vedvarende energi.»i begyndelsen af halvfemserne talte man meget om energibeskatning og om en fælles europæisk energibeskatning. Mange miljøøkonomer mente, at størrelsen på beskatningen burde være på niveau med de eksterne omkostninger,«fortæller Rosetti.»I det virkelige liv er det dog meget svært at tage højde for alle eksterne omkostninger, da det ville betyde en fordobling af prisen på kul, hvilket nok ville være socialt og politisk uacceptabelt. Men man kan tage højde for de eksterne omkostninger ikke kun ved at beskatte de mest forurenende brændsler og teknologier, men også ved at støtte de mindre forurenende. Det ville for mig at se være en passende måde at stile mod et mere bæredygtigt energisystem i Europa.«De eksterne omkostninger ved elproduktion beløber sig til 1-2 pct. af EUs bruttonationalprodukt, hvilket svarer til mia. kroner. Heri er kun indregnet skader fra forurening og forringet folkesund- Side 4

5 hed, mens omkostningerne ved global opvarmning ikke er med. De eksterne omkostninger betales ikke over elregningen, men de europæiske borgere lider altså en skade, som EU-Kommissionen vurderer til det nævnte milliardbeløb. Undersøgelsen har bl.a. beregnet de eksterne omkostninger for vind til 0,1 eurocent/kwh (0,75 øre) mod 4-7 eurocent/kwh (30-52 øre) for kul og brunkul i Danmark (se tabel). Rapporten er blevet til i et forsøg på at gøre debatten om valget af forskellige energiformer mere nuanceret samt skabe mere ligeværdige konkurrencevilkår mellem forskellige former for elproduktion. Det kan ifølge EUs forskningskommissær Philippe Busquin ikke gøres ved beskatning af de mere forurenende produktionsformer, da det er næsten umuligt at indføre fælles skatteregler i EU. I stedet bør støtten til den vedvarende energi øges, siger kommissæren. $/kwh (25-33 øre), det samme som prisen på el fra nye kulkraftværker. Oveni prisen på fossile brændsler skal man så lægge de eksterne omkostninger. Specielt kulkraft har store samfundsøkonomiske omkostninger.»2.000 amerikanske minearbejdere dør årligt på grund af kulstøv, og siden 1973 har The Federal Black Lung-Disease Benefits Program (amerikansk program for lungepatienter, red.) udbetalt 35 milliarder dollars (ca. 290 mia. kr.) i kompensation,«påpeger de to professorer. I energidebatten i USA har der på det seneste været fokus på at øge mængden af kulkraft. I 2000 kom 52 pct. af det amerikanske elforbrug fra kulkraft vind udgjorde 0,1 pct. Professorerne konkluderer, at eftersom produktionsomkostningerne (uden miljøhensyn) er næsten lige KUL DOBBELT SÅ DYR En anden ny undersøgelse foretaget af to professorer Mark Z. Jakobson og Gilbert M. Masters fra Stanford University i Californien kommer frem til nogenlunde samme resultat.»vindkraft er nu billigere end kulkraft,«konkluderer de. Forskerne vurderer, at de nyeste møller producerer el til 0,03-0,04 Side 5

6 SØREN KROHN store for de to energiformer, og kulkraft giver samfundet så mange ekstra omkostninger, er kulkraft i realiteten næsten dobbelt så dyr for samfundet som el fra vindmøller.» møller kunne erstatte 10 pct. af kulkraftproduktionen (...) Alene besparelserne fra The Federal Black Lung-Disease Benefits Program kunne finansiere investeringerne i vindmøller,«skriver forskerne. REN KONKURRENCE Forskerne fra Stanford er ikke de eneste, som mener, at vindkraften er ved at kunne konkurrere på prisen. Konsulent David Milborow har i magasinet WindStats Newsletter (vol. 14, nr. 2) sammenlignet produktionsomkostningerne ved de forskellige energiformer bl.a. baseret på tal fra det amerikanske energiministerium. Ifølge artiklen kan en kilowatttime vindkraft produceres til mellem 25 og 50 øre/kwh afhængig af placeringen og vindressourcerne. Prisen på en middelgod placering anslås af ministeriet til at være ca. 36 øre/kwh. Til sammenligning er prisen for en kilowatttime traditionel kul fra nye kulkraftværker ca. 33 øre/kwh, prisen for såkaldt ren kul (mindre skadelig kulproduktion, der dog stadig forurener) er øre/kwh, og prisen på atomkraft øre/kwh. Med andre ord er vindkraft på en god placering lige så billig eller billigere end traditionel kulkraft og koster næsten det halve i forhold til atomkraft. På en middelgod placering er vindkraften stadig en anelse dyrere end kulkraft. David Milborrow har ikke medtaget de eksterne omkostninger i sin sammenligning. Han mener dog, at de eksterne omkostninger er vigtige i debatten:»nogle eksterne omkostninger er nemme at beregne som f.eks. forsuring af søerne og nedbrydelse af træer og murværk osv. Men omkostningerne ved global opvarmning kan meget vel blive så omfattende, at jeg mener, at vedvarende energi skal have en moderat støtte for at skabe lige konkurrencevilkår.«side 6

7 REKORDÅR I USA Tekst og foto af Christian Kjær Oliestaten Texas fører an i den største vindmøllesatsning i USAs historie. Det amerikanske marked ser ud til at slå alle rekorder i år. Derefter vil udviklingen i USA i høj grad afhænge af, om Kongressen forlænger den føderale skatteordning til vindmølleejere, der foreløbig løber frem til 31. december Production Tax Credit (PTC)- ordningen giver ca.20 øre/kwh til vindkraft. Interview med Jaime Steve, den amerikanske vindkraftorganisation AWEAs politiske direktør. Vil den amerikanske kongres forlænge PTC-ordningen? Det tror vi på. De lovforslag, der er ude i øjeblikket, spænder fra en forlængelse på mellem fem og ti år til en permanent forlængelse, og vi håber at se en femårig forlængelse i det endelige udkast. Repræsentanternes Hus har allerede vedtaget at forlænge ordningen med fem år, og Senatet tager snart stilling. Hvad kan forhindre en forlængelse? En af de største udfordringer er, hvis Kongressen vælger ikke at vedtage den store energipakke, som PTCordningen er en lille del af. Så vil vi sandsynligvis i stedet se en mindre skattepakke, som vi må kæmpe for at få PTC-ordningen inkluderet i. Vi har imidlertid stor opbakning blandt demokrater og republikanere i både Repræsentanternes Hus og i Senatet, så vi tror på, at også en mindre skattepakke vil indeholde en forlængelse af PTC-ordningen. Hvordan går salget af vindmøller i USA i år? Det bliver et rigtig godt år i år. På grund af udløbet af PTC-ordningen den 31. december 2001 kæmpes der med at få mange møller opstillet og sat i drift inden årsskiftet.vi vil sandsynligvis se noget nær en fordobling af den installerede vindmøllekapacitet i USA fra det nuværende niveau på ca MW til ca MW måske mere ved udgangen af 2001.Vi regner således med et marked i 2001 på mellem og MW. Hvad er udsigterne for 2002? Vi vil sandsynligvis se en nedgang næste år pga. udløbet af den nuværende PTC-ordning. Selvom ordningen skulle blive forlænget, tager det tid at bestille maskiner og få dem stillet op. Det væsentligste er, at PTC-ordningen fortsætter og helst så længe som muligt. Det er derfor, vi skubber på for en forlængelse på fem år, hver gang vi tager turen op til Capitol Hill i Washington. Vindkraften gnaver sig hastigt ind på det amerikanske elmarked. Side 7

8 PÅ FARTEN Af Hanne Jersild HANNE JERSILD Vindformation søger tilbage til vindmøllebranchens rødder. I en serie artikler går vi tæt på nogle af de personer, der var med til at forme vindmøllerne og vindmølleindustrien. Tidligere artikler:»møllebyggeren fra Skærbæk«om Christian Riisager»Mod Strømmen«om Leon Bjervig»Luft under vingerne«om Helge Petersen Tidligere numre af Vindformation kan downloades fra En forårsdag i 1980 er en gruppe mænd samlet ved Ejer Baunehøj, Danmarks højeste punkt. Det er med stor koncentration og ikke så få sommerfugle i maven,de er i gang med deres forehavende at montere og tilslutte Vestas' første, kommercielle vindmølle. For en af mændene, Bent Abildtrup, bliver det blot den første af mange møllerejsninger i både ind- og udland. Vindformation har talt med en af branchens første montører. Vi sidder på Bent Abildtrups terrasse i Ringkøbing en lun formiddag i august. Foran os på bordet ligger en bunke fotos, en samling minder fra vindmølleårene hos Vestas.»Jeg kom i lære som maskinarbejder på Vestas i januar 1967, der dengang primært producerede landbrugsmaskiner. Efter jeg blev udlært, var jeg først et par år i køleafdelingen og så i kranafdelingen,«fortæller Bent Abildtrup.»Omkring 1978 spurgte jeg værkføreren, om jeg ikke kunne komme til at lave noget andet, for jeg fandt det bare ekstremt kedeligt at være i kranafdelingen. Det endte med, at jeg blev tilbudt at være med til at bygge Vestas første vindmølle. Og den var jeg selvfølgelig med på lige med det samme.«folkevogn ELLER ROLLS ROYCE? Vestas' første mølle er en vertikalakslet Darrieus-mølle en vindmølle, der på ingen måde ligner de møller,vestas er kendt for i dag (se interview med Leon Bjervig, Vindformation 23). Vindmøllen er et eksperiment og bliver aldrig til andet. I 1979 køber Vestas i stedet Herborg Vindkrafts vindmøllekoncept og begynder at serieproducere trebladede vindmøller som dem, vi kender i dag. Bent Abildtrup er i starten både med til at bygge og opstille dem. Side 8

9 »Selv om Herborg Vindkraft havde lavet en god mølle, fandt vi hurtigt ud af, at der var nogle ting, som godt kunne være lidt anderledes. Man diskuterede dengang på Vestas, om man skulle lave en Folkevogn eller en Rolls Royce. Og svaret var klart:vi skal lave en Rolls Royce vi skal være de bedste,«fortæller Bent Abildtrup.»Så vi blev der tit efter normal fyraftenstid jeg arbejdede rigtig mange timer dengang, vi byggede og samlede de første 30 og 55 kw-møller.« KM OM ÅRET Det begynder snart at gå hurtigt for Vestas nye vindmølleafdeling. Flere og flere danskere får blod på tanden og vil til at producere deres egen, rene energi. Bent Abildtrup begynder at køre Danmark tyndt som servicemontør.»det var altså noget af en oplevelse for sådan en knægt, der kommer fra en lille landsby i det vestjyske, pludselig at komme rundt i det ganske land. Der skete jo en masse omkring os,«mindes Bent Abildtrup.»Vi havde altid fri i weekenden, men ellers var det lidt af et sigøjnerliv.vi kørte hjemmefra mandag morgen og kom tit først hjem igen fredag aften. De første to år kørte jeg ca km om året med Vestas' servicevogn. Den bil blev nærmest en del af mit hjem.«når montørerne er på farten, overnatter de som regel på kroer og hoteller. Men ikke altid:»nogle gange kom man så tæt på familien, at de tilbød én, at man kunne sove der. Jeg lærte rigtig mange mennesker at kende i de år.«øvelse GØR MESTER I starten tager det cirka to dage for Bent Abildtrup og hans kolleger at samle og rejse en mølle, men de bliver hurtigere og hurtigere, efterhånden som de får større erfaring og det rigtige udstyr.»i begyndelsen havde vi en huskeseddel med hjemmefra. Det var ikke så meget det med at samle møllen det kørte bare derudad men alt kabel- og elarbejde havde vi skrevet ned, indtil det sad på rygraden,«fortæller Bent Abildtrup.»De erfaringer, jeg havde gjort i løbet af min læretid på Vestas, havde givet mig indsigt i mange ting udover de direkte maskintekniske. Bent Abildtrup og servicebilen, som han tilbagelagde flere hundredtusind kilometer i de første år, han kørte rundt i landet som montør. SVEND ENEVOLDSEN Side 9

10 Det nåede at blive til mange ture op og ned ad gittertårne for Bent Abildtrup. Her ses han i en af de 55 kw-møller, som han i starten af 1980erne var med til at servicere. Men frem for alt gjaldt det om at være videbegærlig og have viljen og evnen til at løse opgaver af forskellig og ofte uforudsigelig art. Man skulle f.eks. være lidt af en brandslukker, hvis en mølle løb løbsk. Så skulle det bare gå stærkt. Det var virkelig noget, der kunne få adrenalinet til at pumpe.«men montørernes arbejde er andet og mere end at stille møller op og servicere dem.»vi skrev noter alle de ting, vi oplevede ude i marken, blev givet tilbage til civilingeniøren.vindmøller var et temmelig uudforsket terræn dengang, så det gjaldt om at holde øjnene åbne,«fortæller Bent Abildtrup.»Jeg er sikker på, at vi i virkeligheden havde større indflydelse, end vi selv var klar over. De moderne møller bærer jo præg af de iagttagelser, vi var med til at gøre i starten. Der var mange børnesygdomme, der blev kureret de første par år.«handlekraft Det er ikke mindst, når der skal stilles møller op i udlandet, at der er brug for handlekraftige montører med blik for kreative løsninger. Bent Abildtrup er bl.a. med til at stille de første seks Vestas-vindmøller op i USA i starten af erne. Det amerikanske firma Zond er køber af to af møllerne.»jeg kan huske, at vi havde sagt, at betingelsen var, at vi skulle være hjemme til jul, men hos Zond havde de vist ikke taget det helt alvorligt. Der var i hvert fald ingen fundamenter klar, da vi kom ingenting. Og så ville de tilmed ikke lade os samle tårnene. De mente, at det var de selv eksperter i, for ham den ene fyr havde arbejdet med boretårne oppe i Alaska i mange år.vi blev enige om bare at lade dem rode med det så ville de nok blive klogere.ved fyraftenstid havde de stadig ikke fundet ud af det, og så besluttede vi at ta røven på dem og ordne det hele inden næste dag. Hold kæft, hvor vi knoklede. Vi havde ikke noget at flytte tårnene med, da de var blevet samlet, så vi måtte kortslutte en terrængående truck. Det kan nok være, at amerikanerne gloede en ekstra gang, da de kom næste morgen og så de to tårne ligge lige parat til at blive rejst.«muskelmand I DET FRI Efter fem år som montør bliver Bent Abildtrup værkfører i Vestas forsøgs- og udviklingsafdeling, hvor han bl.a. er med til at teste vingernes holdbarhed Side 10

11 og udvikle nye maskiner, der kan gøre montørernes arbejde lettere.»jeg var simpelthen træt af at køre som montør på det tidspunkt. Nogle gange skulle man op og ned ad en 18 m høj vindmølle 30 gange på en dag,«fortæller Bent Abildtrup.»Vi forsøgte selvfølgelig at undgå at kravle ned mere end højst nødvendigt, så vi fyldte en stor stofpose med det værktøj, vi mente, vi ville få brug for. Hvis man var rigtig god, kunne man hive 30 kg op, når man først var kommet op i kurven oppe ved mølletoppen. Det var med håndkraft, så det krævede nogle gode armmuskler. Men sommetider havde man ikke lige fået det hele med, eller man kunne være så uheldig at tabe et eller andet, og så måtte man ned igen. Dengang stod vi jo direkte i Vorherres natur. Det var ikke som i dag nu er møllehuset blevet en hel stue!«ud PÅ SIDELINIEN 1986 bliver et turbulent år. Da den amerikanske efterspørgsel forsvinder som dug for solen, rives tæppet væk ikke blot under Vestas, men også under de fleste andre danske vindmøllefabrikanter.»vi var dengang godt 900 medarbejdere på Vestas. Vindmølleproduktionen var vokset eksplosivt i løbet af blot få år. Men ved juletid kom min chef i udviklingsafdelingen ind og sagde, at nu var det slut. Det var nemmere, at nævne de, der skulle blive, end de, der skulle siges op. Desværre var jeg én af de mange, der røg ud.«i dag er det længe siden, Bent Abildtrup skiftede branche. Vindmølleårene er dog langt fra glemt.»jeg følger stadig med fra sidelinien.vestas var jo en stor del af mit liv i næsten 20 år, og jeg havde egentlig regnet med at blive der hele livet,«fortæller Bent Abildtrup.»Jeg synes, det er imponerende at se, hvor store vindmøllerne er blevet i dag, og jeg er overbevist om, at de bliver endnu større i de kommende år. Men det er ikke noget, der forskrækker mig. For de, der arbejder med møllerne til daglig, er det et spørgsmål om at vide, hvad de har med at gøre en vindmølle er langt stærkere, end man gør sig begreb om.«side 11 HANNE JERSILD

12 DE BREMSER VINDMØLLERNE Tekst og foto af Katrine Sandstrøm Det begyndte i det 19. århundrede med en ganske almindelig maskinfabrik, men ved at ride med på vindmølleindustriens bølge i 1990erne har den gamle fabrik vokset sig stor. Svendborg Brakes A/S er i dag en større koncern i hastig vækst med flere datterselskaber i udlandet og en årlig omsætning på den rigtige side af 100 mio. kr. Eventyret starter i 1893, da Maskinfabrikken Svendborg bliver grundlagt. I 1972 lukker fabrikken, og lager og maskineri flyttes til Vejstrup, en lille by i nærheden af Svendborg. Først i 1988 tager firmaet den form, vi kender i dag; Maskinfabrikken Svendborg får en ny ejer, Jens Frandsen, der starter produktionen af bremser og omdøber firmaet til Svendborg Brakes A/S. Ti år senere, i 1998, tager udviklingen for alvor fart. To tidligere salgschefer, Erik Skærbech og Jan Struve, overtager ejerskabet og ledelsen af Svendborg Brakes. Siden da har Svendborg Brakes oplevet en kraftig vækst. Salg såvel som antal ansatte er mere end fordoblet, og Erik Skærbech viser vej. det gamle firma er gået hen og blevet en international koncern, der tæller otte datterselskaber, heraf tre i udlandet. BEGYNDELSEN»Da Svendborg Brakes kom ind i vindmølleindustrien i 1992, skete det på en temmelig utraditionel måde,«fortæller adm. dir. Erik Skærbech.»Vi havde naturligvis arbejdet for at få vores produkter ind, men før man nåede til en vindmøllestørrelse på 500 kw, havde vores produkter været for teknisk avancerede for vindmøllefabrikanterne. Imidlertid havde teknikere og ingeniører hos Svendborg Brakes lavet beregninger, der viste, at ved 500 kw-vindmøller kunne fabrikanterne ikke længere anvende de bremsesystemer, de ellers havde brugt, pga. nogle termiske problemer. Så vi startede med at udvikle en bremse, som vi vidste kunne anvendes på 500 kw-møllerne. Og det faldt så heldigt, at udviklingen af denne bremse var færdig samtidig med, at behovet for at producere 500 kwmøller opstod. Den bremse hed MonoSpring 300, og første gang, den blev brugt, var i 1992 i en Nordtank 500 kw-vindmølle.«videre SUCCES Siden da har Svendborg Brakes støt udvidet sit område indenfor vindmølleindustrien. I dag leverer firmaet til syv af de ti største vindmøllefabrikanter på verdensplan. Udover bremser sælger Svendborg Brakes også hydrauliksystemer til at aktivere bremser, hydrauliksy- Mekanisk vindmøllebremse med Svendborg Brakes karakteristiske orange farve. Svendborg Brakes leverer i dag bremser til syv af de ti største vindmøllefabrikanter i verden. SØREN KROHN Side 12

13 stemer til pitching af vindmøllevinger samt elektronik som elektroniske styringsenheder, elektroniske indikatorer mv. Seneste skud på stammen er det såkaldte SOBO (soft-braking option) bremsesystem, der er et særligt styrestystem til hydrauliske bremser, som muliggør en blødere, mere nænsom opbremsning.»udviklingen har bestemt været med Svendborg Brakes, hvad angår vindmøller,«fortæller Erik Skærbech.»Vi har været heldige meget hurtigt at få en stor markedsandel, og det har været muligt for os at fastholde denne markedsandel. I dag udgør salg til vindmølleindustrien omkring 50 pct. af Svendborg Brakes samlede omsætning, som vi i år regner med vil nå op på 130 mio. kr. Det ser ud til, at vi også næste år kan opretholde en vækst på cirka 30 pct. hvilket svarer mere eller mindre til den vækstrate, virksomheden har haft de sidste fire år.«vokseværk Det var ikke kun 1992, der kom til at stå som et skelsættende år i Svendborg Brakes historie. I foråret 1998 blev der gennemført et management buy out. Det var, da to daværende salgschefer, Erik Skærbech og Jan Struve, købte hele virksomheden og indtog de ledende poster. Siden hen er aktionærkredsen blevet udvidet til desuden at omfatte ni ledende medarbejdere, der tilsammen har 10 pct. af aktierne. Siden 1998 er omsætningen mere end fordoblet, og virksomheden er ikke længere kun ét selskab. I dag er Svendborg Brakes moderselskab i en koncern, der omfatter otte selskaber, hvoraf fem ligger i Danmark, og tre er fordelt på Tyskland, Spanien og Tjekkiet.»Grunden til, at vi har etableret selskaber i Tyskland og Spanien, er faktisk, at vi ønskede at følge vindmølleindustrien ud over landets grænser,«forklarer Erik Skærbech.»Vi etablerede selskabet i Tyskland i 1995, da Tyskland begyndte at være et virkelig godt marked. Tilsvarende blev datterselskabet i Spanien etableret i 1999, da markedet her begyndte at folde sig ud.«tjekkisk INSOURCING Nyeste ekspansion er, at Svendborg Brakes netop har købt en fabrik i Tjekkiet. Det er en typisk underleverandørfabrik, der er blevet insourcet. Den fabrik er så stor, at Svendborg Brakes med sit nye køb har fordoblet sit medarbejderantal og er nået op på 150 ansatte. Erik Skærbech fortæller om købet:»årsagen til, at vi har investeret i Tjekkiet, er, at Svendborg Brakes ændrer sin strategi.vi ønsker at gøre os mere og mere attraktive overfor vores kunder, specielt vindmøllebranchen, og en af måderne at gøre det på er selvfølgelig at bevæge sig over mod at sælge løsninger i stedet for komponenter. Jeg tror på, at fremtidens kunde kræver, at leverandøren er en systemleverandør, der leverer stor værdi, i stedet for blot en komponentleverandør, der sådan set kun kan levere en hyldevare.jeg kan roligt sige, at vi ikke er færdige med vores opkøbs-politik,«fortsætter han.»vi forudsætter, at vi inden for de næste 12 måneder, har opkøbt to andre virksomheder. Det vil enten være underleverandører eller virksomheder, som kan udvide vores produktlinie.«nye MULIGE MARKEDER Men det stopper ikke der. Det ligger nemlig også i Svendborg Brakes fremtidsplaner, at virksomheden vil følge med vindmøllefabrikanterne, når de indtager nye markeder.»vi går naturligvis ligesom mange andre og afventer en afgørelse vedrørende PTC-ordningen i USA (vindmøllegunstig skatteordning, red.),«fortæller Erik Skærbech.»Forhåbentlig vil vi indenfor et halvt år have afklaret, om markedet i USA bliver ligeså stort, som vi håber, og der er ingen tvivl fra Svendborg Brakes side om, at vi vil følge vindmøllebranchen over til USA og producere lokalt.«han fortsætter:»for at understrege alvoren i det har vi for nylig ansat en amerikaner, som med base i Danmark skal tage sig af det amerikanske marked med det hovedformål at etablere et selskab eller finde en joint venture partner.«udover USA ser Erik Skærbech også et muligt potentiale i det kinesiske marked:»alle går jo også og forudser, at markedet i Kina vil boome om tre-fem år, og Svendborg Brakes har allerede taget de første skridt til at undersøge markedet med henblik på at oprette produktion til den tid.«læs mere på: Svendborg Brakes har egen udstillingsbus, som også lejes ud til andre virksomheder. Side 13

14 FLERTAL FOR VINDKRAFT: DANSKERNE VENDER ATOMKRAFT RYGGEN Tekst og foto af Christian Kjær Side 14

15 68 pct. af den danske befolkning mener, at Danmark skal fortsætte udbygningen med vindmøller. Det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet SONAR har udarbejdet for Morgenavisen Jyllands-Posten. 18 pct. af danskerne mener, at det nuværende antal er passende, 7 pct. synes, at der allerede er for mange vindmøller, og 7 pct. har ikke taget stilling til spørgsmålet. Analysen viser desuden, at der blandt samtlige af Folketingets partiers vælgere er et stort flertal for mere vindkraft. De største tilhængere findes i Centrum-Demokratiets vælgerkorps. 84 pct. er tilhængere af mere vindkraft, mens 1 pct. af CD-vælgerne mener, at der allerede er opført for mange vindmøller. Den laveste opbakning til vindmøllerne findes blandt Dansk Folkepartis vælgere. 59 pct. af Pia Kjærsgaards vælgere mener, at vi skal have mere vindkraft, 25 pct. synes, at det nuværende niveau er passende, mens 8 pct. mener, at vi allerede har for mange. USVÆKKET TILSLUTNING TIL VINDKRAFT Undersøgelsens overordnede konklusioner falder godt i tråd med tidligere undersøgelser af danskernes holdning til vindkraften. I en undersøgelse fra 1996, som Greens Analyseinstitut foretog for elselskabet ELSAM, blev der spurgt: Det svenske atomkraftværk Ringhals ved Halmstad nord for Helsingborg.»Hvis De selv kunne vælge, ville De da foretrække, at den el, De bruger, er produceret ved hjælp af kul, olie, naturgas, halm og biomasse, vind, importeret vindkraft, vandkraft, solenergi eller atomkraft?«59 pct. foretrak vindkraft, 20 pct. importeret vindkraft, 4 pct. ønskede kul, 5 pct. foretrak olie, og 5 pct. valgte atomkraft som deres foretrukne energikilde. I 1994 udarbejdede analyseinstituttet Gallup en undersøgelse af befolkningens holdning til vindkraft for Danske Elværkers Forening (det nuværende Dansk Energi). Dengang erklærede 68 pct. af danskerne sig»villig til at acceptere en højere elpris, hvis elselskaberne bruger mere vedvarende energi til elproduktion for at skåne miljøet«. UPOPULÆR ATOMKRAFT Mens danskerne fortsat bakker op om vindkraften, viser en undersøgelse, som analyseinstituttet SONAR har foretaget for Morgenavisen Jyllands-Posten i maj 2001, at danskerne er blevet mere skeptiske overfor indførelse af atomkraft i Danmark. Kernekraft har ikke haft den store opbakning i befolkningen i mange år, og undersøgelsen viser, at skepsisen er blevet mere udtalt det seneste årti. I dag er 86 pct. af danskerne ifølge undersøgelsen modstandere af, at der produceres el med atomkraft i Danmark. Det er en stigning på 10 procentpoint ift. 1990, hvor 76 pct. af befolkningen var imod produktion af atomkraft indenfor landets grænser. Antallet af tilhængere er i samme periode faldet fra 13 pct. i 1990 til 5 pct. i Side 15

NR 31 MARTS 2003 VINDFORMATION

NR 31 MARTS 2003 VINDFORMATION NR 31 MARTS 2003 N Y H E D E R F R A V I N D M Ø L L E I N D U S T R I E N VINDFORMATION VEJEN TIL ET BEDRE KLIMA EU VENTER PÅ BENDTSEN Den 21. marts 2002 gav økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen

Læs mere

-En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter. Vejleder: Lone Samuelsen

-En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter. Vejleder: Lone Samuelsen Det nye Vestas -En virksomhed i modvind? Bachelorprojekt 2005 Roskilde UniversitetsCenter Vejleder: Lone Samuelsen Af:Sultan Cevik Martin Sømod Jensen Casper Saust Lars Kyrø Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1

Læs mere

Havmølleparker skal ned i pris

Havmølleparker skal ned i pris IEA: Øget energieffektivitet forbedrer konkurrenceevnen USA har billigere energi end resten af verden. Mindre forbrug i virksomheder og hjem er svaret på den udfordring, mener Det Internationale Energiagentur

Læs mere

VINDFORMATION NR 9 SEPTEMBER 1997. INDUSTRI MED VINDEN I RYGGEN side 2. 6.700 MEGAWATT VINDKRAFT side 3. KOVENDING I HØJLANDET side 4

VINDFORMATION NR 9 SEPTEMBER 1997. INDUSTRI MED VINDEN I RYGGEN side 2. 6.700 MEGAWATT VINDKRAFT side 3. KOVENDING I HØJLANDET side 4 NR 9 SEPTEMBER 1997 INDUSTRI MED VINDEN I RYGGEN side 2 6.700 MEGAWATT VINDKRAFT side 3 KOVENDING I HØJLANDET side 4 VIND PÅ NETTET side 6 DRIVHUSEFFEKT OG HAVMØLLER side 8 LUXEMBOURGS FØRSTE VINDMØLLEPARK

Læs mere

NR 13 OKTOBER 1998 VINDFORMATION

NR 13 OKTOBER 1998 VINDFORMATION NR 13 OKTOBER 1998 N Y H E D E R F R A V I N D M Ø L L E I N D U S T R I E N VINDFORMATION STORE FORVENTNINGER TIL 2. HALVÅR 1998 Den danske vindmølleindustri er oppe i fart igen. I vindmølleindustrien

Læs mere

temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse

temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse 2009 temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse NORDISK MILJØMÆRKNING Sparepære Det kræver lige lovlig meget fantasi at forestille sig en verden uden strøm og varme. Derfor

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 Vind på havet DANMARKS ENERGI TIL VÆKST Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 De udvalgte Vindindustrien har masser af jobs. Mød et af de unge talenter. Side 22

Læs mere

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere

pengenyt i år 29 Elektronisk Kunstige hjerner og pc'er, der virker, men ingen aviser på italiensk pensionen olie nok? hvad betyder det for dig?

pengenyt i år 29 Elektronisk Kunstige hjerner og pc'er, der virker, men ingen aviser på italiensk pensionen olie nok? hvad betyder det for dig? 3 pengenyt 2009 Betal mere til pensionen i år du må, og du får mere ud af det Kunstige hjerner og pc'er, der virker, men ingen aviser spændende bud på, hvordan verden ser ud, når du går på pension 29 Elektronisk

Læs mere

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003 Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Projektmedarbejder: Jacob Skjødt Nielsen Projektsekretær:

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Miljø Danmark 02.05. 30: Vild med edderkopper

Miljø Danmark 02.05. 30: Vild med edderkopper Miljø Danmark 02.05 MAGASIN OM NATUR OG MILJØ 30: Vild med edderkopper 6: Københavns miljø var en katastrofe 11: Ingen kender verdens sande tilstand 20: Vindmøller redder Nakskov Miljø Danmark MiljøDanmark

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2013. Mere gas fra Nordsøen?

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2013. Mere gas fra Nordsøen? Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2013 Mere gas fra Nordsøen? International Gas Union Research Conference 17.-19. september 2014 i Tivoli Congress Center, København Sidste frist for indsendelse

Læs mere

alle de møller? Tjener den energien hjem igen? Allerede på under et halv år har en vindmølle produceret den mængde

alle de møller? Tjener den energien hjem igen? Allerede på under et halv år har en vindmølle produceret den mængde 12 mytedræbere Debatten om nye vindmøller bølger i lokalaviser, på borgermøder, på sidelinjen til fodboldkampen. Her er den saglige, sobre og konkret viden, debatten skriger efter. Danmarks Vindmølleforening

Læs mere

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 venture VÆKSTFONDENS MAGASIN / NR. 1 / JUNI 2011 KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 EJERSKIFTE SKABER VÆKST Læs

Læs mere

Himmelvid forskel på lysløsninger hvad vælger du? SIDE 6. Bruger du dine målerdata smart? Velkommen til Rasmus Helveg Petersen Side 2

Himmelvid forskel på lysløsninger hvad vælger du? SIDE 6. Bruger du dine målerdata smart? Velkommen til Rasmus Helveg Petersen Side 2 LED-kvaliteten stiger priserne rasler ned. Professor Marc Fontoynont ( Mona Lisa) tager imod lysrevolutionen med et smil. Side 22 N RI FOTO: THOMAS STEEN SØRENSEN Rift om kursus i energirenovering En ny

Læs mere

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 2. TEORIAPPARAT 9 2.1 SAMMENHÆNG I ANALYSESTRUKTUREN

Læs mere

Vestas en strategisk analyse

Vestas en strategisk analyse Vestas en strategisk analyse HD(IB) Afgangsprojekt, forår 2014 Mads Hylleberg (mahy10ab) Vejleder: Kristian Sørensen Projektets længde: 151.858 anslag (inkl. mellemrum) Executive summary Vestas Wind System

Læs mere

Kort arbejdsuge - lang weekend. Side 8-10

Kort arbejdsuge - lang weekend. Side 8-10 nr. 05 maj 2005 Kort arbejdsuge - lang weekend Side 8-10 Robotter hindrer udflytning Side 3-7 Udflytning uden social dumping Side 11 Et helt liv på samme arbejdsplads Side 12-13 Udflytningens omkostninger

Læs mere

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 nr.1 2011 erhverv i n s p i r at io n t i l g o d e n e r g i i di n v i r k s o m h e d ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 ENERGIRÅDGIVNING HOS VOLA

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

pengenyt skattereformen Så er vedtaget... Stop tyven! Hvad får jeg ud af det? Prøv at Kapitalpensionen er død længe leve aldersopsparingen

pengenyt skattereformen Så er vedtaget... Stop tyven! Hvad får jeg ud af det? Prøv at Kapitalpensionen er død længe leve aldersopsparingen 3 2012 luner i tegnebogen pengenyt Så er skattereformen vedtaget... Hvad får jeg ud af det? Prøv at spørge det værste, der kan ske, er, at du får et høfligt nej Hov, der røg børnechecken eller gjorde den?

Læs mere

08 Farvel til fossile brændstoffer?

08 Farvel til fossile brændstoffer? April 2012 08 Farvel til fossile brændstoffer? Tyskland er verdens største energilaboratorium Oxford-professor: Verdens undergang er tættere på, end du tror Den kinesiske drage viser svaghedstegn Mini-futures

Læs mere

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr.

Magasinet. Succes med jobsøgning. Tillidsrepræsentantens nye rolle. Vikararbejde vinder frem. Undgår ny Ikadan-konflikt. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2003 Succes med jobsøgning Tillidsrepræsentantens nye rolle Vikararbejde vinder frem Undgår ny Ikadan-konflikt Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

Samsø. Vedvarende Energi-Ø. 10 års Udvikling og Evaluering. side

Samsø. Vedvarende Energi-Ø. 10 års Udvikling og Evaluering. side Samsø Vedvarende Energi-Ø 10 års Udvikling og Evaluering side side Samsø - Vedvarende Energi-Ø 10 års Udvikling og Evaluering Beskrivelse og evaluering af de sidste 10 års arbejde med omlægning af Samsø

Læs mere

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet.

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. dansk fjernvarmes magasin nr. 1 januar 2014 nyheder Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. ny viden Prærørstest med blandede resultater

Læs mere

Afgangsprojekt Vestas Wind System

Afgangsprojekt Vestas Wind System Vejen ud af krisen Afgangsprojekt Vestas Wind System HD-studiets 1. del AAU, maj 2015 Mads Bjørn, Anders Agerbo og Mikkel Lund 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Problemstilling:... 2 Problemformulering...

Læs mere