DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34)"

Transkript

1 L 258/11 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34) (2014/541/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 3.1, første led, artikel 12.1, artikel 18.1, andet led, og artikel 34.1, andet led, under henvisning til retningslinje ECB/2011/14 af 20. september 2011 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer ( 1 ), under henvisning til retningslinje ECB/2013/4 af 20. marts 2013 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed og om ændring af retningslinje ECB/2007/9 ( 2 ), og ud fra følgende betragtninger: (1) I henhold til artikel 18.1 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank kan Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (herefter»de nationale centralbanker«), udføre lånetransaktioner med kreditinstitutter og andre markedsdeltagere, hvor lån ydes imod passende sikkerhed. (2) For at opfylde sit mandat til at fastholde prisstabilitet besluttede Styrelsesrådet den 5. juni 2014 at indføre foranstaltninger til at styrke den pengepolitiske transmissionsmekanismes funktion ved at understøtte långivningen til realøkonomien. En af foranstaltningerne, som Styrelsesrådet offentliggjorde med henblik på dette formål, var beslutningen om at gennemføre en række målrettede langfristede markedsoperationer (targeted longer-termed refinancing operations, TLTROs) over en toårig periode. Med gennemførelsen af de målrettede langfristede markedsoperationer sigter Styrelsesrådet på at støtte bankernes långivning til den ikke-finansielle private sektor, dvs. husholdninger og ikke-finansielle selskaber, i medlemsstater, der har euroen som valuta. Denne foranstaltning behandler ikke långivning til husholdninger til boligkøb. Godkendt långivning til den ikke-finansielle private sektor, der er ydet i forbindelse med denne foranstaltning, omfatter således ikke lån til husholdninger til boligkøb. (3) For at fremme deltagelsen blandt de institutter, der af organisatoriske grunde optager lån hos Eurosystemet via en gruppestruktur, påtænkes det at muliggøre deltagelse i de målrettede langfristede markedsoperationer på gruppebasis, hvis der er et institutionelt grundlag for gruppebehandling. Deltagelse som gruppe vil blive udført gennem et konkret gruppemedlem og i overensstemmelse med de anførte betingelser. For at imødegå spørgsmål vedrørende den gruppeinterne distribution af likviditet er det endvidere, for så vidt angår grupper, som er etableret på grundlag af snævre forbindelser mellem medlemmerne, sikret, at alle gruppemedlemmer formelt og skriftligt vil skulle bekræfte deres deltagelse i gruppen. (4) Deltagere i de målrettede langfristede markedsoperationer vil være underlagt lånegrænser. De vil være berettiget til at optage lån inden for en initial låneramme, for så vidt angår de to målrettede langfristede markedsoperationer, der gennemføres i september og december Beløbet, der kan optages til lån i forbindelse med denne initiale låneramme, vil blive fastsat på baggrund af en deltagers samlede udestående beløb vedrørende godkendte lån til den ikke-finansielle private sektor pr. 30. april Uanset om deltagerne deltog i de målrettede langfristede markedsoperationer i 2014, vil de være berettiget til yderligere lånerammer, for så vidt angår de efterfølgende seks ( 1 ) EUT L 331 af , s. 1. ( 2 ) EUT L 95 af , s. 23.

2 L 258/ målrettede langfristede markedsoperationer, der gennemføres i 2015 og De beløb, der kan optages til lån i forbindelse med disse yderligere lånerammer, vil blive fastsat på baggrund af en del af en deltagers godkendte nettolångivning til den ikke-finansielle sektor, beregnet i overensstemmelse med de anførte kriterier i en fastsat periode, der overskrider et specifikt benchmark. I forbindelse med fastsættelsen af det benchmark, der skal anvendes, bestræber Styrelsesrådet sig på at balancere behovet for at bevare foranstaltningens målrettede natur med målet om at opnå tilstrækkelig deltagelse i disse operationer for at opnå en relevant virkning på den pengepolitiske transmissionsmekanisme. (5) Med begyndelse 24 måneder efter hver målrettet langfristet markedsoperation vil deltagerne have mulighed for at tilbagebetale de tildelte beløb i overensstemmelse med de anførte procedurer. (6) Formålene med den målrettede langfristede markedsoperation underbygges af et krav om obligatorisk førtidig tilbagebetaling i september 2016, hvis den godkendte nettolångivning for en deltager, der har optaget lån i forbindelse med de målrettede langfristede markedsoperationer, beregnet i overensstemmelse med de anførte kriterier i en fastsat periode, ligger under det fastsatte benchmark. (7) Institutter, der ønsker at deltage i de målrettede langfristede markedsoperationer, vil være underlagt visse indberetningskrav. De indberettede data vil blive anvendt til at fastsætte den initiale låneramme og de yderligere lånerammer, beregne benchmarket, der skal finde anvendelse, og alle obligatoriske førtidige tilbagebetalinger samt til at overvåge virkningen af de målrettede langfristede markedsoperationer. Det påtænkes endvidere, at de nationale centralbanker efter modtagelse af de indberettede data vil kunne udveksle disse inden for Eurosystemet i det omfang og i den grad, der er nødvendig for den korrekte gennemførelse samt analyse af virkningen af rammerne for de målrettede langfristede markedsoperationer. Statistiske data, der er indsamlet, kan videregives inden for Eurosystemet med henblik på en passende validering af de indsendte data VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: I denne afgørelse forstås ved: Artikel 1 Definitioner 1)»referencemåned for tildeling«: den seneste måned for hvilken data for den godkendte nettolångivning er tilgængelige for hver tildeling i de målrettede langfristede markedsoperationer 2)»kreditinstitut«: et kreditinstitut som defineret i appendiks 2 (ordliste) til bilag I til retningslinje ECB/2011/14 3)»godkendte lån«: lån til ikke-finansielle selskaber og husholdninger (herunder non-profit institutioner rettet mod husholdninger), som er residente i medlemsstater, der har euroen som valuta, undtagen lån til husholdninger til boligkøb, og»resident«har i denne sammenhæng samme betydning som definitionen i artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 ( 1 ) 4)»godkendt nettolångivning«: bruttolångivning i form af godkendte lån efter tilbagebetaling af udestående beløb vedrørende godkendte lån i en specifik periode, jf. nærmere bilag II 5)»monetær finansiel institution (MFI)«: samme betydning som i artikel 1 i Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 25/2009 (ECB/2008/32) ( 2 ) 6)»MFI-kode«: en særlig identifikationskode for en monetær finansiel institution på listen over monetære finansielle institutioner, som ECB vedligeholder og offentliggør til statistiske formål i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 25/2009 (ECB/2008/32) 7)»udestående beløb vedrørende godkendte lån«: udestående godkendte lån på balancen, undtagen godkendte lån, der er sekuritiserede eller på anden måde overført, men som ikke er ophørt med at være indregnet på balancen, jf. bilag II 8)»deltager«: en modpart, der er godkendt i forbindelse med Eurosystemets pengepolitiske markedsoperationer i overensstemmelse med bilag I til retningslinje ECB/2011/14, og som afgiver bud i auktionerne vedrørende de målrettede langfristede markedsoperationer, enten på individuel basis eller på gruppebasis som det ledende institut, og som er underlagt alle rettigheder og forpligtelser knyttet til deltagelsen i auktionerne vedrørende de målrettede langfristede markedsoperationer 9)»relevant national centralbank«: den nationale centralbank i den medlemsstat i euroområdet, hvor en deltager er etableret. ( 1 ) Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner (EFT L 318 af , s. 8). ( 2 ) Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 25/2009 af 19. december 2008 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/2008/32) (EUT L 15 af , s. 14) som fra og med den 1. januar 2015 erstattes af Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1071/2013 af 24. september 2013 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/2013/33) (EUT L 297 af , s. 1).

3 L 258/13 Artikel 2 Målrettede langfristede markedsoperationer 1. Eurosystemet gennemfører otte målrettede langfristede markedsoperationer i henhold til en tidslinje, som offentliggøres på ECB's websted. 2. Alle udestående målrettede langfristede markedsoperationer udløber på en bestemt dato, som offentliggøres på ECB's websted. 3. De målrettede langfristede markedsoperationer: a) er likviditetstilførende tilbageførselsoperationer, b) udføres decentralt af de nationale centralbanker, c) udføres gennem standardauktioner, og d) i form af auktioner til fast rente. 4. Standardbetingelserne i henhold til hvilke, de nationale centralbanker er rede til at indgå i lånetransaktioner, gælder for de målrettede langfristede markedsoperationer, med mindre andet fremgår af denne afgørelse. Disse betingelser omfatter procedurerne for gennemførelse af markedsoperationer, kriterierne for godkendelse af modparter og afgørelse af belånbarheden af sikkerhedsstillelse med henblik på Eurosystemets lånetransaktioner og sanktioner ved modpartens manglende opfyldelse af sine forpligtelser, således som disse er fastlagt i de generelle og midlertidige retlige rammer for markedsoperationer og gennemført i de nationale centralbankers kontrakt- og/eller lovgivningsmæssige nationale rammer. 5. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne afgørelse og retningslinje ECB/2011/14 sammenholdt med enhver anden ECB-retsakt, der fastsætter de retlige rammer for langfristede markedsoperationer, og/eller enhver national foranstaltning, der gennemfører disse på nationalt plan, har denne afgørelse forrang. Artikel 3 Deltagelse 1. Institutter kan deltage i de målrettede langfristede markedsoperationer på individuel basis, hvis de er godkendte modparter for Eurosystemets pengepolitiske markedsoperationer. Et institut, der deltager i de målrettede langfristede markedsoperationer på individuel basis, må ikke deltage på gruppebasis. 2. Institutter kan deltage i de målrettede langfristede markedsoperationer på gruppebasis ved at danne en gruppe for målrettede langfristede markedsoperationer. Deltagelse på gruppebasis er relevant i forbindelse med beregning af de lånegrænser og benchmarks, der skal finde anvendelse jf. artikel 4, og de tilknyttede indberetningsforpligtelser, jf. artikel 8. Deltagelse på gruppebasis er underlagt følgende begrænsninger: a) et institut må højst være medlem af én gruppe for målrettede langfristede markedsoperationer b) et institut, der deltager i målrettede langfristede markedsoperationer på gruppebasis, må ikke deltage på individuelt grundlag c) det institut, der udpeges som ledende institut, er det eneste medlem af gruppen for målrettede langfristede markedsoperationer, der må deltage i auktionerne vedrørende de målrettede langfristede markedsoperationer, og d) sammensætningen af og det ledende institut for en gruppe for målrettede langfristede markedsoperationer skal forblive uændret for alle otte målrettede langfristede markedsoperationer, jf. dog stk. 5 og Følgende betingelser skal være opfyldt for at kunne deltage i de målrettede langfristede markedsoperationer gennem en gruppe for målrettede langfristede markedsoperationer: a) Pr. den 31. juli 2014 skal hvert gruppemedlem: i) være snævert forbundet med et andet gruppemedlem i henhold til betydningen af»snæver forbindelse«, der er specificeret i ordlisten til bilag I til retningslinje ECB/2011/14, og henvisningerne deri til»modpart«,»garant«,»udsteder«eller»debitor«skal forstås som henvisninger til et gruppemedlem, eller ii) holde reservekravsbeholdninger hos Eurosystemet i overensstemmelse med Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) ( 1 ) indirekte gennem et andet gruppemedlem eller anvendes af et andet gruppemedlem til indirekte at holde reservekravsbeholdninger hos Eurosystemet. ( 1 ) Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 1745/2003 af 12. september 2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9) (EUT L 250 af , s. 10).

4 L 258/ b) Gruppen udpeger et medlem som det ledende institut for gruppen. Det ledende institut skal være en godkendt modpart for Eurosystemets pengepolitiske markedsoperationer. c) Alle medlemmer af gruppen for målrettede langfristede markedsoperationer skal være kreditinstitutter, som er etableret i medlemsstater, der har euroen som valuta, og som opfylder kriterierne i litra a) og b) i afsnit 2.1 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14. d) Det ledende institut ansøger om gruppedeltagelse hos sin nationale centralbank i overensstemmelse med de tidsfrister, som Styrelsesrådet har godkendt, og som er offentliggjort på ECB's websted. Ansøgningen skal omfatte: i) det ledende instituts navn ii) listen over MFI-koder og navne på alle institutter, som indgår i gruppen for målrettede langfristede markedsoperationer iii) en begrundelse for gruppeansøgningen, herunder en liste over de snævre forbindelser og/eller forhold mellem gruppemedlemmerne vedrørende de indirekte reservebeholdninger (hver hvert medlem identificeres ved sin MFI-kode) iv) for så vidt angår gruppemedlemmer, for hvilke stk. 3, litra a), romertal ii), finder anvendelse: En skriftlig bekræftelse fra det ledende institut, der certificerer, at hvert gruppemedlem formelt har besluttet at være medlem af den pågældende gruppe for målrettede langfristede markedsoperationer og ikke at deltage i de målrettede langfristede markedsoperationer som individuel modpart eller som medlem af andre grupper for målrettede langfristede markedsoperationer, sammen med tilstrækkelig dokumentation for at den relevante skriftlige bekræftelse fra det ledende institut er blevet vedtaget af de behørigt godkendte underskriftsberettigede; forekomsten af gyldige aftaler, som f.eks. aftaler om indirekte beholdninger af mindstereserver i henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9), skal gøre det muligt for det ledende institut at foretage den nødvendige certificering, for så vidt angår medlemmerne af gruppen for målrettede langsigtede markedsoperationer, hvor disse aftaler udtrykkeligt fastslår, at de relevante gruppemedlemmer udelukkende deltager i Eurosystemets markedsoperationer via det ledende institut; den relevante nationale centralbank kan i samarbejde med de nationale centralbanker for de relevante gruppemedlemmer træffe beslutning om at udløse efterfølgende kontroller vedrørende form og indhold for så vidt angår gyldigheden af sådanne skriftelige bekræftelser, og v) for så vidt angår gruppemedlemmer, for hvilke stk. 3, litra a), romertal i), finder anvendelse: 1) en skriftlig bekræftelse fra hvert medlem om dettes formelle beslutning om at være medlem af den pågældende gruppe for målrettede langfristede markedsoperationer og om ikke at deltage i de målrettede langfristede markedsoperationer som individuel modpart eller som medlem af andre grupper for målrettede langfristede markedsoperationer, og 2) tilstrækkelig dokumentation, der er bekræftet af den nationale centralbank for det relevante gruppemedlem, om at denne formelle beslutning er truffet på det højeste beslutningstagende niveau i medlemmets selskabsstruktur (som f.eks. bestyrelsen eller et tilsvarende beslutningstagende organ) i overensstemmelse med alle gældende retlige og lovgivningsmæssige bestemmelser. e) Det ledende institut har modtaget bekræftelse fra sin nationale centralbank om, at gruppen for målrettede langfristede markedsoperationer er blevet godkendt som sådan. Forud for udstedelsen af sin bekræftelse kan den relevante nationale centralbank anmode det ledende institut om yderligere oplysninger, der er relevante for vurderingen af den potentielle gruppe for målrettede langfristede markedsoperationer. I forbindelse med vurderingen af en gruppeansøgning skal den relevante nationale centralbank også tage højde for de nationale centralbankers vurderinger af gruppemedlemmerne, der kan være nødvendige, som f.eks. verificeringer af den dokumentation, som er fremsendt i henhold til stk. 3, litra d) ovenfor. For så vidt angår denne afgørelse kan kreditinstitutter, der er underlagt konsolideret tilsyn, herunder filialer af det samme kreditinstitut, også vurderes som egnede kandidater i forbindelse med godkendelse af grupper for målrettede langfristede markedsoperationer, og de er tilsvarende underlagt denne artikels restriktioner og betingelser. Denne bestemmelse skal fremme dannelsen af grupper for målrettede langfristede markedsoperationer blandt institutter, som udgør en del af den samme juridiske enhed. Bestemmelserne i stk. 3, litra d), romertal iv), og stk. 6, litra c), romertal ii), nr. 4), finder anvendelse ved afgivelse af en bekræftelse i forbindelse med henholdsvis dannelse eller ændring af sammensætningen af en gruppe for målrettede langfristede markedsoperationer af denne art. 4. Hvis en eller flere af institutterne, der er omfattet af ansøgningen om godkendelse som en gruppe for målrettede langfristede markedsoperationer, ikke opfylder betingelserne i stk. 3, kan den relevante nationale centralbank afvise gruppeansøgningen delvist. I det tilfælde træffer de ansøgende institutter beslutning om, hvorvidt de vil handle som en gruppe med en reduceret sammensætning eller trække ansøgningen om godkendelse som gruppe tilbage. 5. I helt særlige tilfælde hvor objektive begrundelser er til stede, kan Styrelsesrådet beslutte at se bort fra restriktionerne og betingelserne i stk. 2 og Uden at berøre stk. 5 ovenfor ændres sammensætningen af en gruppe, der er godkendt i overensstemmelse med stk. 3, i følgende tilfælde: a) Et medlem ekskluderes fra gruppen for målrettede langfristede markedsoperationer, såfremt: i) det mister sin status som et kreditinstitut, eller ii) det ikke længere opfylder kravene i stk. 3, litra a) og c).

5 L 258/15 For så vidt angår romertal i) eller ii) ovenfor, skal det ledende institut underrette sin nationale centralbank om ændringen af sit(sine) gruppemedlem(mers) status. b) Såfremt et ledende institut ikke længere er godkendt som modpart for Eurosystemets pengepolitiske markedsoperationer, mister gruppen sin godkendelse som gruppe for målrettede langfristede markedsoperationer. c) Hvis der blev etableret yderligere snævre forbindelser eller indirekte reservekravsbeholdninger i forhold til gruppen for målrettede langfristede markedsoperationer efter den 31. juli 2014, kan gruppesammensætningen ændres for at tillade et nyt medlem af gruppen, forudsat at: i) det ledende institut sender en ansøgning til sin nationale centralbank om at godkende en ændring af gruppesammensætningen ii) ansøgningen indeholder: 1) det ledende instituts navn, 2) listen over MFI-koder og navnene på alle institutter, der skal indgå i den nye gruppesammensætning, 3) en begrundelse for ansøgningen, herunder en liste over ændringerne af de snævre forbindelser og/eller forhold mellem gruppemedlemmerne vedrørende de indirekte reservebeholdninger (hvert medlem identificeres ved sin MFI-kode), 4) for så vidt angår gruppemedlemmer, for hvilke stk. 3, litra a), romertal ii) finder anvendelse: en skriftlig bekræftelse fra det ledende institut, der certificerer, at hvert gruppemedlem formelt har besluttet at være medlem af den pågældende gruppe for målrettede langfristede markedsoperationer og ikke at deltage i de målrettede langfristede markedsoperationer som individuel modpart eller som medlem af andre grupper for målrettede langfristede markedsoperationer; forekomsten af gyldige aftaler, som f.eks. aftaler om indirekte beholdninger af mindstereserver i henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9), skal gøre det muligt for et ledende institut at foretage den nødvendige certificering, for så vidt angår medlemmerne af gruppen for målrettede langsigtede markedsoperationer, hvor disse aftaler udtrykkeligt fastslår, at de relevante gruppemedlemmer udelukkende deltager i Eurosystemets markedsoperationer via det ledende institut; den relevante nationale centralbank kan i samarbejde med de nationale centralbanker for de relevante gruppemedlemmer træffe beslutning om at udløse efterfølgende kontroller vedrørende form og indhold for så vidt angår gyldigheden af sådanne skriftelige bekræftelser, og 5) for så vidt angår gruppemedlemmer, for hvilke stk. 3, litra a), romertal i), finder anvendelse, en skriftlig bekræftelse fra hvert yderligere medlem om dettes formelle beslutning om at være medlem af den pågældende gruppe for målrettede langfristede markedsoperationer og om ikke at deltage i de målrettede langfristede markedsoperationer som individuel modpart eller som medlem af andre grupper for målrettede langfristede markedsoperationer, en skriftlig bekræftelse fra hvert institut i gruppen (herunder i gruppens hidtidige og nuværende sammensætning) om dettes formelle beslutning om at tilslutte sig den nye gruppesammensætning sammen med tilstrækkelig dokumentation, der er bekræftet af det relevante gruppemedlems nationale centralbank, som anført i stk. 3, litra d), romertal v), ovenfor iii) det ledende institut har modtaget bekræftelse fra sin nationale centralbank om, at gruppen for målrettede langfristede markedsoperationer er blevet godkendt som sådan. Forud for udstedelsen af sin bekræftelse kan den relevante nationale centralbank anmode det ledende institut om yderligere oplysninger, der er relevante for vurderingen af den nye gruppesammensætning. I forbindelse med vurderingen af en gruppeansøgning skal den relevante nationale centralbank også tage højde for de nationale centralbankers vurderinger af gruppemedlemmerne, der kan være nødvendige, som f.eks. verificeringer af den dokumentation, som er fremsendt i henhold til stk. 6, litra c), romertal ii) ovenfor. 7. Forudsat at fakta, der indebærer et gruppemedlems eksklusion, er dukket op eller ændringer af sammensætningen af en gruppe for målrettede langfristede markedsoperationer er blevet godkendt af Styrelsesrådet i overensstemmelse med stk. 5 og 6 finder følgende krav anvendelse, med mindre Styrelsesrådet træffer anden beslutning: a) det ledende institut kan deltage i en målrettet langfristet markedsoperation i den nye gruppesammensætning for første gang seks uger efter, at det ledende institut har fremsendt den godkendte ansøgning om ændring af gruppesammensætningen til sin nationale centralbank b) et institut, der ikke længere er medlem af en gruppe for målrettede langfristede markedsoperationer, må ikke deltage i yderligere målrettede langfristede markedsoperationer, hverken individuelt eller som medlem af en anden gruppe for målrettede langfristede markedsoperationer, med mindre det indsender en ny ansøgning i overensstemmelse med stk. 1, 3 eller 6. Artikel 4 Lånegrænser 1. Deltagelse i målrettede langfristede markedsoperationer på individuel basis eller som det ledende institut for en gruppe for målrettede langfristede markedsoperationer er underlagt bestemte lånegrænser. Lånegrænserne for den enkelte deltager beregnes på grundlag af lånedata for udestående beløb vedrørende godkendte lån og den enkelte deltagers godkendte nettolångivning. Lånegrænserne for det ledende institut i en gruppe for målrettede langfristede markedsoperationer beregnes på grundlag af de aggregerede lånedata for udestående beløb vedrørende godkendte lån og alle gruppemedlemmers nettolångivning. Hvis ændringer af en gruppesammensætning er blevet godkendt i overensstemmelse med artikel 3, stk. 5 eller 6, udføres alle yderligere beregninger af lånegrænserne på grundlag af data vedrørende balancen for den nye gruppesammensætning. Lånegrænserne for den enkelte deltager vedrørende hver målrettet langfristet

6 L 258/ markedsoperation skal forstås som et højeste budbeløb for hver deltager, og reglerne for bud, der overstiger det højeste budbeløb, i afsnit i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 finder anvendelse. 2. I de to efterfølgende målrettede langfristede markedsoperationer, der gennemføres i september og december 2014, har hver deltager ret til at låne et beløb, der kumulativt ikke overstiger den initiale låneramme for de målrettede langfristede markedsoperationer. Hver deltagers initiale låneramme er lig med 7 % af deres samlede udestående beløb vedrørende godkendte lån pr. 30. april De relevante tekniske beregninger er nærmere beskrevet i bilag I. Ubrugte initiale lånerammer for de målrettede langfristede markedsoperationer kan ikke anvendes i efterfølgende målrettede langfristede markedsoperationer. 3. For så vidt angår hver efterfølgende målrettede langfristede markedsoperation, der gennemføres kvartalsvis i perioden fra marts 2015 til juni 2016, har hver deltager ret til en yderligere låneramme. Hver deltagers yderligere låneramme er lig med den højeste af i) nul og ii) tre gange deltagerens kumulative godkendte nettolångivning, der er ydet mellem 1. maj 2014 og den pågældende referencedato for tildeling, som overskrider det benchmark, der er fastsat i overensstemmelse med stk. 4 nedenfor, fratrukket alle beløb, der tidligere er lånt i de målrettede langfristede markedsoperationer, som gennemføres i perioden fra marts De relevante tekniske beregninger er nærmere beskrevet i bilag I. 4. En deltagers benchmark fastsættes på grundlag af den godkendte nettolångivning i en tolvmåneders periode fra 1. maj 2013 til 30. april 2014 (»benchmarkreferenceperioden«), som følger: a) for deltagere, som indberetter positiv godkendt nettolångivning i benchmarkreferenceperioden eller hvis deltageren blev etableret efter 1. maj 2013, er benchmarket nul. b) for deltagere, der indberetter negativ godkendt nettolångivning i benchmarkreferenceperioden, beregnes benchmarket ved at fastslå den gennemsnitlige månedlige nettolångivning for hver deltager i benchmarkreferenceperioden, og dette gennemsnitlige tal multipliceres med antallet af måneder, der er forløbet mellem 30. april 2014 og udgangen af referencemåneden for tildeling. Denne formel anvendes for referencemånederne for tildeling til og med april Derefter forbliver benchmarket uændret ved den værdi, der opnås den 30. april De relevante tekniske beregninger er nærmere beskrevet i bilag I. Artikel 5 Renter Renten for de målrettede langfristede markedsoperationer er fast for hver operations løbetid og sættes til renten for de primære markedsoperationer, der er gældende på tidspunktet for auktionsmeddelelsen for den relevante målrettede langfristede markedsoperation, plus et fast spænd på ti basispoint. Alt efter omstændighederne forfalder renten til betaling bagud ved operationens udløb, eller ved førtidig tilbagebetaling som fastsat i artikel 6 og 7. Artikel 6 Førtidig tilbagebetaling 1. Med begyndelse 24 måneder efter hver målrettet langfristet markedsoperation har deltagerne mulighed for at reducere beløbet på eller bringe de målrettede langfristede markedsoperationer til ophør før udløbstid. 2. Datoer for førtidig tilbagebetaling fastsættes med en hyppighed på seks måneder til datoer, der falder sammen med afviklingsdage for Eurosystemets primære markedsoperationer, og som specificeres nærmere af Eurosystemet. 3. En deltager skal for at kunne gøre brug af proceduren for førtidig tilbagebetaling underrette den relevante nationale centralbank senest en uge før den førtidige tilbagebetalingsdato om, at deltageren agter at foretage en tilbagebetaling i henhold til proceduren for førtidig tilbagebetaling på den pågældende tilbagebetalingsdato. 4. Meddelelsen i stk. 3 får bindende virkning for deltageren én uge før datoen for den førtidige tilbagebetaling, som meddelelsen henviser til. Har deltageren i henhold til proceduren for den førtidige tilbagebetaling ikke afviklet det forfaldne beløb helt eller delvist på tilbagebetalingsdatoen, kan det resultere i, at deltageren bliver pålagt et gebyr i henhold til punkt 1 i appendiks 6 til bilag I til retningslinje ECB/2011/14. Bestemmelserne i det punkt, som finder anvendelse på overtrædelse af reglerne for auktioner, skal finde anvendelse, hvis en deltager ikke afvikler det forfaldne beløb helt eller delvist på den pågældende dato for førtidig tilbagebetaling. Pålæggelsen af et gebyr berører ikke den nationale centralbanks ret til i tilfælde af misligholdelse at gøre brug af midlerne fastsat i bilag II til retningslinje ECB/2011/14.

7 L 258/17 Artikel 7 Obligatorisk førtidig tilbagebetaling 1. Deltagere i de målrettede langfristede markedsoperationer, hvis kumulative godkendte nettolångivning i perioden fra 1. maj 2014 til 30. april 2016 ligger under deres fastsatte benchmark pr. 30. april 2016, skal indfri deres initiale og yderligere lån i de målrettede langfristede markedsoperationer helt den 29. september 2016, med mindre Eurosystemet har specificeret en alternativ dato. De tekniske beregninger er nærmere beskrevet i bilag I. 2. Hvis en deltagers samlede lån i forbindelse med dennes yderligere låneramme i de målrettede langfristede markedsoperationer, som gennemføres fra marts 2015 til juni 2016, overskrider den yderligere låneramme, der er beregnet pr. april 2016 som referencemåneden for tildeling, forfalder beløbet for denne overskridende yderligere låntagning til betaling den 29. september 2016, med mindre Eurosystemet har specificeret en alternativ dato. De tekniske beregninger er nærmere beskrevet i bilag I. 3. Hvis ændringer af sammensætningen af en gruppe for målrettede langfristede markedsoperationer er blevet godkendt i overensstemmelse med artikel 3, stk. 5 og 6, udføres beregningen for så vidt angår det ledende instituts obligatoriske førtidige tilbagebetalinger (herunder det fastsatte benchmark) på grundlag af data for balancen for den nye sammensætning vedrørende alle lån, uanset om de er gennemført før eller efter ændringen af gruppen for målrettede langfristede markedsoperationer. 4. Den relevante nationale centralbank underretter de af sine deltagere, der omfattes af den obligatoriske førtidige tilbagebetaling, senest den 31. august 2016, med mindre Eurosystemet har specificeret en alternativ dato. En meddelelse om obligatorisk førtidig tilbagebetaling fra en national centralbank i henhold til denne artikel eller artikel 9 udgør ikke en meddelelse om misligholdelse. 5. Har deltageren i henhold til proceduren for den obligatoriske førtidige tilbagebetaling ikke afviklet det forfaldne beløb helt eller delvist på tilbagebetalingsdatoen, kan det medføre, at deltageren bliver pålagt et gebyr i henhold til punkt 1 i appendiks 6 til bilag I til retningslinje ECB/2011/14. Bestemmelserne i det punkt, som finder anvendelse på overtrædelse af reglerne for auktioner, finder anvendelse, hvis en deltager ikke afvikler det forfaldne beløb helt eller delvist på den pågældende dato for den obligatoriske førtidige tilbagebetaling. Pålæggelsen af et gebyr berører ikke den nationale centralbanks ret til i tilfælde af misligholdelse at gøre brug af midlerne fastsat i bilag II til retningslinje ECB/2011/14, hvis en deltager ikke afvikler det forfaldne beløb helt eller delvist i henhold til proceduren for den obligatoriske førtidige tilbagebetalingsprocedure på tilbagebetalingsdatoen. Artikel 8 Indberetningskrav 1. Deltagere i de målrettede langfristede markedsoperationer skal indsende korrekt udfyldte indberetningsskemaer til deres nationale centralbank i overensstemmelse med: a) det indhold og de tidsfrister, der er godkendt af Styrelsesrådet og offentliggjort på ECB's websted, og b) retningslinjerne i bilag II. 2. Begreberne i indberetningsskemaerne skal forstås med henvisning til begreberne, der er defineret i forordning (EF) nr. 25/2009 (ECB/2008/32). 3. I forbindelse med opfyldelse af indberetningskravene, som de er underlagt i henhold til stk. 1, skal deltagerne anvende mindstestandarderne for overførsel, nøjagtighed, begrebsmæssig overensstemmelse og revisioner specificeret i bilag IV til forordning (EF) nr. 25/2009 (ECB/2008/32). 4. Et institut skal, hvis det deltager i en målrettet langfristet markedsoperation, og så længe det har udestående kredit i en målrettet langfristet markedsoperation, hvert kvartal indsende udfyldte dataindberetningsskemaer i overensstemmelse med stk. 1 indtil september 2018 eller indtil fuld førtidig tilbagebetaling er sket. 5. Deltagere skal indsende indberetningsskemaer vedrørende benchmarkreferenceperioden forud for den første deltagelse i de målrettede langsigtede markedsoperationer inden for de frister for indsendelse af udfyldte indberetningsskemaer til den relevante nationale centralbank, som er offentliggjort på ECB's websted. 6. Ledende institutter i grupper for målrettede langsigtede markedsoperationer indsender indberetningsskemaer, der afspejler de aggregerede data på tværs af alle medlemmer af gruppen. Det ledende instituts nationale centralbank eller et gruppemedlems nationale centralbank kan, under forudsætning af koordinering med det ledende instituts nationale centralbank, kræve, at det ledende institut indsender ikkeaggregerede data for hvert gruppemedlem.

8 L 258/ Hvis ændringer af en gruppesammensætning er blevet godkendt i overensstemmelse med artikel 3, stk. 5 eller 6, indsender det ledende institut indberetningsskemaer for at fastsætte den relevante låneramme og det gældende benchmark, der afspejler den nye gruppesammensætning inden for de frister for indsendelse af udfyldte indberetningsskemaer til den relevante nationale centralbank, der er offentliggjort på ECB's websted. 8. Deltagere i målrettede langfristede markedsoperationer skal årligt gennemgå en undersøgelse af nøjagtigheden af de data, der er indsendt i overensstemmelse med stk. 1. Denne undersøgelse kan udføres af en ekstern revisor og vil kunne ske i forbindelse med den årlige revision. Deltagere kan anvende tilsvarende ordninger, der er godkendt af Eurosystemet, i stedet for at gøre brug af en ekstern revisor. Deltagerens nationale centralbank skal underrettes om resultatet af undersøgelsen, som i tilfælde af gruppedeltagelse skal videregives til gruppemedlemmernes nationale centralbanker. På anmodning af deltagerens nationale centralbank fremsendes detaljerede resultater fra de undersøgelser, der udføres i henhold til dette stykke, til den nationale centralbank og i tilfælde af gruppedeltagelse til gruppemedlemmernes nationale centralbanker. 9. Oplysninger om sammensætningen af grupperne for målrettede langfristede markedsoperationer opbevares i Register of Institutions and Affiliates Database (RIAD) og kan videregives på tværs af Eurosystemet. Artikel 9 Manglende opfyldelse af indberetningskravene 1. Såfremt en deltager ikke opfylder indberetningskravene i artikel 8: a) sættes lånegrænserne til nul, hvis en deltager ikke inden for den relevante frist indberetter data vedrørende beregningen af lånegrænserne for enten den initiale låneramme eller de yderligere lånerammer, og b) forfalder det fulde beløb for långivning vedrørende alle målrettede langfristede refinansieringstransaktioner til betaling, hvis en deltager ikke indberetter de data, der skal bruges til vurdering af, hvorvidt obligatoriske førtidige tilbagebetalinger skal finde sted og om nødvendigt beregningen af de relevante tilbagebetalinger. Før en foranstaltning indledes i henhold til dette stykke skal den berørte deltager have mulighed for at fremlægge forklaringer, hvis den er af den opfattelse, at den manglende overholdelse skyldes omstændigheder, som den ikke kunne forventes at have kontrol over. 2. Bestemmelserne i stk. 1 berører ikke sanktioner, der pålægges i overensstemmelse med afgørelse ECB/2010/10 ( 1 ) vedrørende indberetningsforpligtelserne i forordning (EF) nr. 25/2009 (ECB/2008/32). 3. Hvis en deltager eller den nationale centralbank identificerer fejl i de fremsendte data i indberetningsskemaerne og underretter Eurosystemet herom, skal Eurosystemet foretage en vurdering af virkningen af den pågældende fejl og træffe passende foranstaltninger, herunder muligheden for at kræve obligatorisk førtidig tilbagebetaling. Denne afgørelse træder i kraft på dagen for dens vedtagelse. Artikel 10 Ikrafttræden Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 29. juli Mario DRAGHI Formand for ECB ( 1 ) Afgørelse ECB/2010/10 af 19. august 2010 om manglende overholdelse af statistiske indberetningskrav (EUT L 226 af , s. 48).

9 L 258/19 BILAG I GENNEMFØRELSE AF MÅLRETTEDE LANGFRISTEDE MARKEDSOPERATIONER 1. Beregning af lånegrænser Deltagere i en målrettet langfristet markedsoperation, der enten handler alene eller som det ledende institut i en gruppe for målrettede langfristede markedsoperationer, er omfattet af bestemte lånegrænser. De beregnede lånegrænser rundes op til det næste multiplum af EUR. Lånegrænserne (og eventuelle obligatoriske førtidige tilbagebetalinger), der gælder for den enkelte deltager i de målrettede langfristede markedsoperationer, beregnes på grundlag af de udestående beløb for lån og nettolångivning, som den enkelte deltager har ydet til ikke-finansielle selskaber og husholdninger i euroområdet, undtagen lån til husholdninger til boligkøb. Lånegrænserne (og eventuelle obligatoriske førtidige tilbagebetalinger), der gælder for det ledende institut i en gruppe for målrettede langfristede markedsoperationer, beregnes på grundlag af de aggregerede udestående beløb vedrørende godkendte lån og godkendt nettolångivning, som alle medlemmer i gruppen for målrettede langfristede markedsoperationer har ydet. Lad C k 0 være en deltagers ( 1 ) långivning i den målrettede langfristede markedsoperation k (hvor k = 1,,8). Den initiale låneramme for denne deltager (IA) er: IA ¼ 0,07 OL OLer det udestående beløb vedrørende godkendte lån, som deltageren har ydet den 30. april I de to første målrettede langfristede markedsoperationer skal følgende grænser overholdes: C 1 + C 2 IA Dette medfører, at den samlede låntagning i de første to målrettede langfristede markedsoperationer ikke må overskride beløbet for den initiale låneramme. Lad NL m være en deltagers godkendte nettolångivning i kalendermåned m. Lad NL ¼ 1 12 ðnl maj2013 þ NL juni2013 þ þ NL april2014 Þ være deltagerens gennemsnitlige godkendte nettolångivning fra maj 2013 til april Ved BE k angives en deltagers benchmark for den målrettede langfristede markedsoperation k (hvor k = 3,,8, dvs. de målrettede langfristede markedsoperationer, der skal gennemføres mellem marts 2015 og juni 2016). Hvis NL 0 (dvs. hvis deltageren havde en positiv eller ingen godkendt nettolångivning i løbet af de tolv måneder indtil 30. april 2014) eller hvis deltageren først blev etableret efter den 1. maj 2013, er BE k = 0 for alle målrettede langfristede markedsoperationer k = 3,,8. Hvis NL < 0 (dvs. hvis deltageren havde en negativ godkendt långivning i de tolv måneder til den 30. april 2014), så er: BE k ¼ NL n k, hvor n k, er defineret således: k Måned for den målrettede langfristede markedsoperation Referencemåned for tildeling ( 1 ) Mar Juni 2015 Sept Dec Mar Juni 2016 Jan Apr Juli 2015 Okt Jan Apr n k ( 1 ) Referencemåneden for tildeling af den målrettede langfristede markedsoperation k er den seneste måned, hvor data for nettolångivning er tilgængelige for den målrettede langfristede markedsoperation k (hvor en operation gennemføres i kalendermåneden m, anvendes data for måneden, der ligger to kalendermåneder tilbage). ( 1 ) Henvisninger til en»deltager«bør forstås som gældende for individuelle deltagere eller grupper for målrettede langfristede markedsoperationer.

10 L 258/ Dette betyder, at benchmarket for hver referencemåned for tildeling af målrettede langfristede markedsoperationer er lig med den gennemsnitlige månedlige godkendte nettolångivning i 12 måneder frem til 30. april 2014 (NL), multipliceret med antallet af måneder, der er forløbet mellem den 30. april 2014 og udgangen af referencemåneden for tildeling. Dette gælder dog kun for referencemåneder for tildeling til og med april Derefter forbliver benchmarket uændret ved den værdi, der er opnået i april Grundlaget for beregningen af en yderligere låneramme for en deltager i den målrettede langfristede markedsoperation ker: AA k = 3 ( CNL k BE k ), hvor CNL k (cumulative net lending) defineres således: k Måned for den målrettede langfristede markedsoperation Referencemåned for tildeling CNL k 3 Mar Jan NL maj NL juni NL jan Juni 2015 Apr NL maj NL juni NL april Sept Juli 2015 NL maj NL juni NL juli Dec Okt NL maj NL juni N okt Mar Jan NL maj NL juni NL jan Juni 2016 Apr NL maj NL juni NL april2016 For de sidste seks målrettede langfristede markedsoperationer k = 3,,8 (dvs. for alle målrettede langfristede markedsoperationer, for hvilke yderligere lånerammer gøres gældende), skal følgende begrænsninger overholdes ( 1 ): ( ) C k max 0,AA k Xk 1 C j j ¼ 3 Dette medfører, at i hver målrettet langfristet markedsoperation k, kan deltageren ikke låne mere end tre gange det beløb, som den godkendte nettolångivning, der er tildelt mellem 30. april 2014 og den respektive referencemåned for tildeling (CNL k ), overskrider benchmarket i den pågældende referencemåned for tildeling (BE k ), fratrukket alle beløb, der er blevet lånt i tidligere målrettede langfristede markedsoperationer, som fandt sted i perioden fra marts Beregning af obligatoriske førtidige tilbagebetalinger Deltagere, der har optaget lån i forbindelse med de målrettede langfristede markedsoperationer, men hvis godkendte nettolångivning i perioden fra 1. maj 2014 til 30. april 2016 ligger under benchmarket, vil skulle betale deres lån tilbage i september En deltagers obligatoriske førtidige tilbagebetaling i september 2016 er: MR ¼ X8 C k, hvis BE 8 > CNL 8 Dette betyder, at hvis den samlede godkendte nettolångivning, som en deltager har ydet i perioden fra 1. maj 2014 til 30. april 2016, ligger under benchmarket for april 2016 som referencemåneden for tildeling, skal det fulde beløb for långivningen i alle målrettede langfristede markedsoperationer tilbagebetales i september Hvis BE 8 CNL 8 men X8 j ¼ 3 C j > AA 8 skal deltageren betale tilbage i september 2016 for de sidste seks målrettede langfristede markedsoperationer. ð X8 C j Þ AA 8 Med andre ord, hvis en deltagers samlede låntagning i de målrettede langfristede markedsoperationer fra marts 2015 til juni 2016 C j overskrider grundlaget for beregningen af j ¼ 3! X 8 den yderligere låneramme for april 2016 som referencemåneden for tildeling (AA 8 ), skal overskridelsesbeløbet betales tilbage i september j ¼ 3 ( 1 ) For den målrettede langfristede markedsoperation, der skal gennemføres i marts 2015 (k = 3), er begrænsningen C 3 max{0,aa 3 }.

11 L 258/21 BILAG II MÅLRETTEDE LANGFRISTEDE MARKEDSOPERATIONER VEJLEDNING I FORBINDELSE MED UDFYL DELSE AF INDBERETNINGSSKEMAET 1. Indledning I denne vejledning findes instruktioner til udfyldelse af indberetningsskemaet, der skal indsendes af deltagere i ECB's målrettede langfristede markedsoperationer (targeted longer-term refinancing operations, TLTROs). Denne vejledning specificerer navnlig indberetningskravene for de ledende institutter i de grupper for målrettede langfristede markedsoperationer, der deltager i operationerne. Det følgende afsnit indeholder generelle oplysninger vedrørende udfyldelsen og indsendelsen af skemaet, mens det efterfølgende afsnit gennemgår de indikatorer, der skal indberettes. 2. Generelle oplysninger De foranstaltninger, der skal anvendes til beregning af lånerammerne (grænserne) og de obligatoriske førtidige tilbagebetalinger, vedrører lån til ikke-finansielle selskaber i euroområdet og lån til husholdninger ( 1 ) i euroområdet, undtagen lån til boligkøb, i alle valutaer. For hver specificeret indberetningsperiode skal oplysninger om udestående beløb vedrørende godkendte lån ultimo måneden, der går forud for starten og slutningen af perioden, samt godkendt nettolångivning i løbet af perioden (beregnet som bruttolångivning efter tilbagebetaling af lån) indberettes særskilt for ikke-finansielle selskaber og husholdninger. Disse indikatorer tilpasses virkningen af traditionel sekuritisering og andre overførsler af lån. Detaljerede oplysninger om de relevante delkomponenter af disse poster samt virkninger, der medfører ændringer i de udestående beløb, men som ikke vedrører transaktioner (herefter»tilpasninger af de udestående beløb«) skal også indgå. Det skal i forbindelse med anvendelsen af de indsamlede oplysninger understreges, at data om udestående beløb vedrørende godkendte lån fra og med den 30. april 2014 vil blive anvendt til at fastsætte den initiale låneramme, mens data om godkendt nettolångivning i perioden fra 1. maj 2013 til 30. april 2014 vil blive anvendt til beregningen af benchmarket. Data for udestående beløb vedrørende godkendte lån og godkendt nettolångivning for indberetningsperioderne indtil den 30. april 2016 vil blive anvendt til beregning af yderligere lånerammer og obligatoriske førtidige tilbagebetalinger (for indberetningsperioder fra 1. maj 2014 til 30. april 2016) samt i overvågningsøjemed. Data, der efterfølgende indberettes for perioderne indtil operationernes udløb i september 2018 vil kun blive brugt i overvågningsøjemed. Alle andre indikatorer omfattet af skemaet er nødvendige til verificering af den interne konsistens af oplysningerne og overensstemmelsen med de statistiske data, der er indsamlet inden for Eurosystemet, samt til indgående overvågning af virkningen af programmet for de målrettede langfristede markedsoperationer. De generelle rammer for udfyldelse af indberetningsskemaet følger af indberetningskravene for MFI'er i euroområdet i forbindelse med balancestatistik for MFI'er, som specificeret i ECB's forordning vedrørende balancestatistik. Disse vejledninger henviser til kravene i Den Europæiske Centralbanks omarbejdede forordning (EU) nr. 1071/2013 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (ECB/2013/33) ( 2 ), hvorefter de første indberetningskrav påbegyndes med data fra december 2014 ( 3 ). For så vidt angår lån, kræver artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) navnlig, at de»skal indberettes ved deres nominelle udestående beløb ultimo måneden. Af- og nedskrivninger som defineret i den gældende regnskabspraksis er ikke indeholdt i dette beløb. [ ] lån skal ikke opgøres netto i forhold til andre aktiver og passiver«. I modsætning til reglerne i artikel 8, stk. 2, som også indebærer, at lån skal indberettes med hensættelser, fastslår artikel 8, stk. 4, at»de nationale centralbanker kan tillade indberetning af udlån, på hvilke der er foretaget hensættelser, uden hensættelser, og indberetning af erhvervede udlån til den pris, der er betalt ved erhvervelsen [dvs. ( 1 ) I indberetningsskemaet omfatter»husholdninger«non-profit institutioner rettet mod husholdninger. ( 2 ) Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1071/2013 af 24. september 2013 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (omarbejdning) (ECB/2013/33) (EUT L 297 af , s. 1) ( 3 ) Indberetning vedrørende MFI'er i henhold til forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) påbegyndes med virkning fra december 2014 som referencemåned. Forordning (EF) nr. 25/2009 (ECB/2008/32) dannede som den foregående retsakt grundlag for indberetning af balancestatistik. Denne forordning gælder derfor for indberetning af data for de målrettede langfristede markedsoperationer for referenceperioderne indtil december Forskellene mellem de to forordninger har dog ingen betydning i forbindelse med deres virkning på programmet for de målrettede langfristede markedsoperationer, med undtagelse af definitionen af»ikke-finansielle selskaber«(jf. fodnoten nedenfor).

12 L 258/ deres transaktionsværdi], på den betingelse at denne indberetningspraksis anvendes af alle residente indberetningsenheder«. Følgerne, som denne afvigelse fra den generelle vejledning om balancestatistik har for udfyldelse af indberetningsskemaet, er gengivet i yderligere detaljer nedenfor. Forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) bør derfor også anvendes som referencedokument for så vidt angår de definitioner, der skal anvendes ved udfyldelse af skemaet. Se navnlig artikel 1 vedrørende de generelle definitioner og del 2 og 3 i bilag II for en definition af de instrumenter, der er omfattet af henholdsvis»lån«og deltagernes sektorer ( 1 ). Det bemærkes, at i rammerne for balancestatistik bogføres påløbne renter på lån som regel mens de påløber (dvs. periodiseres, og ikke når de reelt modtages), men bør undtages fra data for udestående beløb på lån. Kapitaliseret rente bør dog bogføres som en del af det udestående beløb. Selv om meget af den data, der skal indberettes i skemaet, allerede er indsamlet af MFI'erne i overensstemmelse med kravene i forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) skal visse yderligere oplysninger indsamles fra de deltagere, der afgiver bud i de målrettede langfristede markedsoperationer. De metodologiske rammer for balancestatistik, som fastsat i manualen for MFI-balancestatistik ( 2 ) indeholder alle baggrundsoplysninger, der er nødvendige for at kunne indsamle disse yderligere data. Yderligere detaljer findes i definitionerne af de individuelle indikatorer nedenfor. 3. Generelle indberetningsinstrukser a) Skemaets struktur Skemaet indeholder en angivelse af den periode, som dataene omhandler, og grupperer indikatorerne i to blokke: Lån til ikke-finansielle selskaber i euroområdet og lån til husholdninger i euroområdet, undtagen lån til boligkøb. Dataene i alle felter, der er markeret gule, beregnes automatisk ud fra data i de øvrige felter på grundlag af de anviste formler. Datavalideringen udføres også i skemaet ved at verificere konsistensen mellem udestående beløb og transaktioner. Data indberettes i tusinde euro. b) Definition af»indberetningsperiode«indberetningsperioden angiver datointervallet, som dataene henviser til. Indikatorer, der vedrører udestående beløb, skal indberettes ultimo måneden forud for starten på indberetningsperioden og ved udgangen af indberetningsperioden, dvs. for indberetningsperioden fra 1. maj 2013 til 30. april 2014 skal udestående beløb indberettes pr. den 30. april 2013 og den 30. april Data for transaktioner og tilpasninger skal dække alle relevante virkninger, som finder sted i løbet af indberetningsperioden. c) Indberetning for så vidt angår grupper for målrettede langfristede markedsoperationer For så vidt angår gruppedeltagelse i de målrettede langfristede markedsoperationer, bør data som hovedregel indberettes på aggregeret basis. De nationale centralbanker har dog mulighed for at indsamle oplysninger for de enkelte institutter, hvis dette er hensigtsmæssigt. d) Indsendelse af skemaet Det udfyldte indberetningsskema bør indsendes til den relevante nationale centralbank som specificeret i de generelle regler og i overensstemmelse med den officielle kalender, der også angiver de referenceperioder, som skal dækkes i hver indsendelse, og hvilke dataserier, der bør anvendes ved udfyldelsen af skemaet. 4. Definitioner Dette afsnit indeholder detaljerede definitioner af de forskellige poster, der skal indberettes i skemaet, og nummereringen, der anvendes i skemaet, er angivet i parentes. ( 1 ) Sektorklassificeringen af hovedsæder og holdingselskaber for ikke-finansielle selskaber i forordning (EF) nr. 25/2009 (ECB/2008/32) er blevet ændret ved forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) for at afspejle ændringerne i internationale statistiske standarder. I henhold til forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) omklassificeres hovedsæder og holdingselskaber for ikke-finansielle selskaber som finansielle selskaber. Indberetning for målrettede langfristede markedsoperationer skal i princippet være på line med rammerne for balancestatistik: Med virkning fra december 2014 bør data ikke dække hovedsæder og holdingselskaber, og tilpasninger bør overføres i overensstemmelse hermed. ( 2 ) Jf.»Manual on MFI balance sheet statistics«, ECB, april 2012, som findes på Navnlig afsnit 2.1.4, s. 76, omhandler den statistiske indberetning af lån.

13 L 258/23 a) Udestående beløb vedrørende godkendte lån (1 og 4) Data i disse felter beregnes automatisk på grundlag af de tal, der indberettes vedrørende de efterfølgende poster, navnlig»udestående beløb på balancen«(1.1 og 4.1), minus»udestående beløb vedrørende lån, som er sekuritiserede eller på anden måde overført, men som ikke er ophørt med at være indregnet på balancen«(1.2 og 4.2), plus»udestående hensættelser for godkendte lån«(1.3 og 4.3). Det sidstnævnte delbegreb er kun relevant i de tilfælde, hvor lån i modsætning til generel praksis for balancestatistik indberettes efter hensættelser. i) Udestående beløb på balancen (1.1 og 4.1) Denne post omfatter udestående beløb vedrørende lån ydet til ikke-finansielle selskaber og husholdninger i euroområdet, undtagen lån til boligkøb. I modsætning til kapitaliseret rente, undtages påløbne renter fra indikatorerne. Disse skemafelter kan udfyldes med data, der er indsamlet for at opfylde kravene i del 2 i bilag I til forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) (blok 2 i tabel 1 over månedlige beholdninger). For en mere detaljeret definition af posterne, der skal indgå i skemaet, jf. del 2 i bilag II til forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) og afsnit i manualen om MFI-balancestatistik. ii) Udestående beløb vedrørende lån, som er sekuritiserede eller på anden måde overført, men som ikke er ophørt med at være indregnet på balancen (1.2 og 4.2) Denne post omfatter udestående beløb vedrørende lån, som er sekuritiserede eller på anden måde overført, men som ikke er ophørt med at være indregnet på balancen. Alle sekuritiseringsaktiviteter skal indberettes, uanset hvor de involverede financial vehicle corporations er residente. Lån, der er ydet som sikkerhed for Eurosystemets pengepolitiske lånetransaktioner i form af gældsfordringer, som medfører en overførsel uden at disse ophører med at være indregnet på balancen, indgår ikke i denne post. Del 5 i bilag I til forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) (blok 5.1 i tabel 5a over månedlige data) dækker de nødvendige oplysninger om sekuritiserede lån til ikke-finansielle selskaber og husholdninger, der ikke er ophørt med at være indregnet på balancen, men kræver ikke at sidstnævnte opdeles efter formål. Derudover er udestående beløb vedrørende lån, som på anden måde er overført (dvs. ikke gennem sekuritisering), men som ikke er ophørt med at være indregnet på balancen, ikke dækket af forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33). I forbindelse med udfyldelse af indberetningsskemaet, er særskilte ekstraheringer af data fra MFI'ernes interne databaser derfor nødvendige. For en mere detaljeret definition af posterne, der skal indgå i skemaet, jf. del 5 i bilag I til forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) og afsnit 2.3 i manualen om MFI-balancestatistik. iii) Udestående hensættelser for godkendte lån (1.3 og 4.3) Disse data er kun relevante for de institutter, som i modsætning til generel praksis for balancestatistik, indberetter lån efter hensættelser. For institutter, der byder som en gruppe for målrettede langfristede markedsoperationer, gælder dette krav kun for de institutter i gruppen, som bogfører lån efter hensættelser. Denne post omfatter individuelle og kollektive hensættelser for værdiforringelser og låntab (før af-/nedskrivning har fundet sted).data skal henvise til udestående godkendte lån på balancen, dvs. undtagen lån, som er sekuritiserede eller på anden overført, og som ikke er ophørt med at være indregnet på balancen. Som anført ovenfor bør lån i balancestatistikken som hovedregel indberettes ved det nominelle udestående beløb med tilsvarende hensættelser, der er anført under»kapital og reserver«. I sådanne tilfælde bør der ikke indberettes særskilte oplysninger om hensættelser.hvor lån samtidig indberettes efter hensættelser, bør disse yderligere oplysninger indberettes for at kunne samle fuldt ud sammenlignelige data på tværs af MFI'erne. Hvis der er praksis for at indberette udestående beløb vedrørende lån efter hensættelser, har de nationale centralbanker mulighed for at gør indberetningen af disse oplysninger frivillig.i sådanne tilfælde baseres beregningerne i henhold til rammerne for de målrettede langfristede markedsoperationer på beløb vedrørende udestående lån på balancen efter hensættelser ( 1 ). ( 1 ) Denne undtagelse har konsekvenser for indberetningen af data om af-/nedskrivninger, som præciseret nedenfor.

14 L 258/ For visse yderligere detaljer se henvisninger til bestemmelserne i definitionen af»kapital og reserver«i del 2 i bilag II til forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33). b) Godkendt nettolångivning (2) Disse skemafelter registrerer nettolångivningen (transaktioner), der er ydet i løbet af indberetningsperioden. Dataene beregnes automatisk på grundlag af tallene, der indberettes for delposterne, navnlig»bruttolångivning«(2.1) minus»tilbagebetalinger«(2.2). Lån, som genforhandles i indberetningsperioden, bør indberettes både som»tilbagebetalinger«og»bruttolångivning«på tidspunktet for genforhandlingen. Tilpasningsdata skal omfatte virkninger, der vedrører genforhandlingen af lån. Tilbageførte transaktioner i løbet af perioden (dvs. lån, der er ydet og tilbagebetalt i løbet af perioden) bør i princippet indberettes både som»bruttolångivning«og»tilbagebetalinger«. Det er dog også tilladt for bydende MFI'er at undtage disse operationer, når de udfylder skemaet, i det omfang dette vil lette deres indberetningsbyrde. I det tilfælde bør de oplyse herom i feltet»bemærkninger«og dataene om tilpasningerne af de udestående beløb skal også undtage virkninger, der vedrører disse tilbageførte operationer. Denne undtagelse gælder ikke for lån, som er ydet i perioden, og som er sekuritiserede eller på anden måde overført. Gæld på kreditkort, revolverende lån og overtræk bør også overvejes. For disse instrumenter bør ændringer på balancen, som skyldes beløb, der er blevet anvendt eller trukket i indberetningsperioderne, anvendes som tilnærmede værdier for nettolångivningen. Positive beløb bør indberettes som»bruttolångivning«(2.1), hvorimod negative beløb bør indberettes (med positivt fortegn) som»tilbagebetalinger«(2.2). i) Bruttolångivning (2.1) Denne post omfatter bruttostrømme af nye lån i indberetningsperioden, undtagen erhvervelser af lån. Kredit, der er ydet vedrørende gæld på kreditkort, revolverende lån og overtræk, bør også indberettes, jf. ovenfor. Beløb, der i perioden er lagt til kundebalancen som følge af f.eks. rentekapitalisering (i modsætning til påløbne renter) og gebyrer, bør også indgå. ii) Tilbagebetalinger (2.2) Denne post omfatter strømme af tilbagebetalinger af hovedstolen i indberetningsperioden, undtagen tilbagebetalinger, der vedrører sekuritiserede eller på anden måde overførte lån, som ikke er ophørt med at være indregnet på balancen. Tilbagebetalinger, der vedrører gæld på kreditkort, revolverende lån og overtræk bør også indberettes, jf. ovenfor. Rentebetalinger, der vedrører påløbne renter, som endnu ikke er kapitaliserede, afhændelser af lån og andre tilpasninger af de udestående beløb (herunder af- og nedskrivninger) bør ikke indberettes. c) Tilpasning af udestående beløb Disse skemafelter anvendes til indberetning af ændringer i de udestående beløb (reduktioner ( ) og stigninger (+)), der opstår i indberetningsperioden, og som ikke vedrører nettolångivning. Sådanne ændringer hidrører fra operationer som f.eks. lånesekuritisation og andre overførsler af lån i indberetningsperioden, og fra andre tilpasninger, der vedrører værdiændringer som følge af ændringer i valutakurser, af-/nedskrivninger af lån og omklassificeringer. Data i disse felter beregnes automatisk på grundlag af tallene, der er indberettet i delposterne, navnlig»afhændelser og erhvervelser af lån og andre overførsler af lån i indberetningsperioden«(3.1) plus»andre tilpasninger«(3.2). i) Afhændelser og erhvervelser af lån og andre overførsler af lån i indberetningsperioden (3.1) Nettostrømme af sekuritiserede lån med en indvirkning på lånebeholdningerne (3.1A) Denne post omfatter nettobeløbene vedrørende lån, som er sekuritiserede i indberetningsperioden, og som har en indvirkning på indberettede lånebeholdninger, beregnet som erhvervelser minus afhændelser ( 1 ). Alle sekuritiseringsaktiviteter skal indberettes, uanset hvor de involverede financial vehicle corporations er residente. ( 1 ) Denne tegnkonvention (som er modsat kravene i forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33)) er konsistent med det generelle krav vedrørende tilpasningsdata, som specificeret ovenfor navnlig virkninger, der medfører stigninger (reduktioner) i udestående beløb, som skal rapporteres med positivt (negativt) fortegn.

15 L 258/25 Overførsler af lån bør bogføres til det nominelle beløb efter af-/nedskrivninger på salgstidspunktet. Disse af-/nedskrivninger bør indberettes, hvis de kan identificeres, under post 3.2B i skemaet (jf. nedenfor). For så vidt angår MFI'er, som indberetter lån efter hensættelser, bør overførsler bogføres til balanceværdien (dvs. det nominelle beløb efter udestående hensættelser) ( 1 ). Kravene i del 5 i bilag I til forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) (blok 1.1 i tabel 5a over månedlige data og tabel 5b over kvartalsdata) dækker disse elementer. For en mere detaljeret definition af posterne, der skal indberettes, jf. del 5 i bilag I til forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) og afsnit 2.3 i manualen om MFI balancestatistik. Nettostrømme af lån, som på anden måde er overført, med en indvirkning på lånebeholdninger (3.1B) Denne post omfatter nettobeløbet vedrørende lån, som er afhændet eller erhvervet i perioden med en virkning på indberettede lånebeholdninger i operationer, der ikke vedrører sekuritiseringsaktiviteter, og beregnes som erhvervelser minus afhændelser. Overførsler af lån bør bogføres til det nominelle beløb efter af-/nedskrivninger på salgstidspunktet. Disse af-/nedskrivninger bør indberettes, hvis de kan identificeres, under post 3.2B i skemaet (jf. nedenfor). For så vidt angår MFI'er, som indberetter lån efter hensættelser, bør overførsler bogføres til balanceværdien (dvs. det nominelle beløb efter udestående hensættelser). Kravene i del 5 i bilag I til forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) dækker disse elementer delvist. Blok 1.2 i tabel 5a over månedlige data og tabel 5b over kvartalsdata dækker data for nettostrømme af lån, der på anden måde er overført, med en virkning på lånebeholdninger, men omfatter ikke: 1) lån afhændet til eller erhvervet fra en anden indenlandsk MFI, herunder gruppeinterne overførsler som følge af omstruktureringer af virksomheder (f.eks. overførsel af en pulje af lån fra et indenlandsk MFI-datterselskab til moderselskabet) ( 2 ) 2) overførsler af lån i forbindelse med gruppeinterne omstruktureringer som følge af fusioner, erhvervelser og spaltninger. Alle disse virkninger skal indberettes i forbindelse med udfyldelse af indberetningsskemaet for de målrettede langfristede markedsoperationer. For en mere detaljeret definition af posterne, der skal indberettes, jf. del 5 i bilag I til forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) og afsnit 2.3 i manualen om MFI balancestatistik. Hvad angår»ændringer af MFI-sektorstrukturen«, giver afsnit i manualen for MFI-balancestatistik (og det tilhørende afsnit 5.2 i bilag 1.1) en detaljeret beskrivelse af gruppeinterne overførsler, hvori der skelnes mellem tilfælde, hvor overførsler finder sted mellem særskilte institutionelle enheder (f.eks. før en eller flere af enhederne ophører med at eksistere i en fusion eller erhvervelse), og overførsler, der finder sted på det tidspunkt, hvor nogle enheder ophører med at eksistere, hvorefter der bør foretages en statistisk omklassificering. I forbindelse med udfyldelse af indberetningsskemaerne for de målrettede langfristede markedsoperationer, hvor indvirkningerne i begge tilfælde er de samme, bør dataene indberettes under post 3.1C (og ikke under post 3.2C). Nettostrømme af lån, som er sekuritiserede eller på anden måde er overført, uden indvirkning på lånebeholdningerne (3.1C) Denne post omfatter nettobeløbene vedrørende lån, som er sekuritiserede eller på anden måde overført i indberetningsperioden, uden indvirkning på de indberettede lånebeholdninger, og beregnes som erhvervelser minus afhændelser. Overførsler af lån bør bogføres til det nominelle beløb efter af-/nedskrivninger på salgstidspunktet. Disse af-/nedskrivninger bør indberettes, hvis de kan identificeres, under post 3.2B i indberetningsskemaet (jf. nedenfor). For så vidt angår MFI'er, som indberetter lån efter hensættelser, bør overførsler bogføres til balanceværdien (dvs. det nominelle beløb efter udestående hensættelser). Nettostrømme vedrørende ydelse af lån som sikkerhed for Eurosystemets pengepolitiske lånetransaktioner i form af gældsfordringer, som medfører en overførsel, hvor disse ikke ophører med at være indregnet på balancen, indgår ikke i denne post. ( 1 ) Som anført ovenfor, tillader forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33), at MFI'er indberetter erhvervede lån til deres transaktionsværdi (så længe dette udgør en national praksis, som anvendes af alle MFI'er, der er residente i landet). I sådanne tilfælde kan der opstå komponenter i værdiændringen, der skal indberettes i skemaet under post 3.2B. ( 2 ) I overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 25/2009 (ECB/2008/32), som MFI'er skal anvende, når de indberetter balancestatistik indtil referencemåneden november 2014, undtages alle overførsler mellem MFI'er i euroområdet, og ikke kun overførsler mellem de indenlandske MFI'er, fra nettostrømmene.

16 L 258/ Kravene i del 5 i bilag I til forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) dækker disse elementer delvist. Blok 2.1 i tabel 5a over månedlige data og tabel 5b over kvartalsdata dækker data for nettostrømme af lån, som er sekuritiserede eller på anden måde overført uden indvirkning på lånebeholdningerne, men lån til husholdninger til boligkøb identificeres ikke separat og bør derfor ekstraheres særskilt fra MFI'erne interne databaser. Som specificeret ovenfor omfatter kravene ikke: 1) lån afhændet til eller erhvervet fra en anden indenlandsk MFI, herunder gruppeinterne overførsler som følge af omstruktureringer af virksomheder (f.eks. når et indenlandsk MFI-datterselskab overfører en pulje af lån til moderselskabet) 2) overførsler af lån i forbindelse med gruppeinterne omstruktureringer som følge af fusioner, erhvervelser og spaltninger. Alle disse virkninger skal indberettes i forbindelse med udfyldelse af indberetningsskemaet for de målrettede langfristede markedsoperationer. For en mere detaljeret definition af posterne, der skal omfattes, jf. del 5 i bilag I til forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) og afsnit 2.3 i manualen om MFI balancestatistik. ii) Andre tilpasninger (3.2) Data om andre tilpasninger skal indberettes for udestående godkendte lån på balancen, undtagen sekuritiserede eller på anden måde overførte lån, som ikke er ophørt med at være indregnet på balancen. Værdiændringer som følge af valutakursændringer (3.2A) Bevægelser i valutakurser over for euroen medfører ændringer i værdien af lån, der er denomineret i fremmed valuta, når de udtrykkes i euro. Data om disse virkninger bør indberettes med et negativt (positivt) fortegn, når de netto giver anledning til en reduktion (stigning) i udestående beløb, og er nødvendige for at muliggøre en fuld afstemning af nettolångivning og ændringer i udestående beløb. Disse tilpasninger er ikke dækket af kravene i forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33). I forbindelse med indberetningsskemaet for de målrettede langfristede markedsoperationer kan data (eller tilnærmelser heraf), hvis disse ikke er let tilgængelige for MFI'erne, beregnes i overensstemmelse med vejledningen i afsnit i manualen for MFI-balancestatistik. Den foreslåede estimeringsprocedure begrænser omfanget af beregningerne til større valutaer og er baseret på følgende trin: 1) de udestående beløb vedrørende godkendte lån ultimo måneden forud for starten på perioden og ved udgangen af perioden (post 1 og 4) opdeles efter denomineringsvaluta, og fokuserer på puljer af lån denomineret i GBP, USD, CHF og JPY (hvis disse data ikke er let tilgængelige, kan data for samlede udestående beløb på balancen, herunder sekuritiserede eller på anden måde overførte lån, som ikke er ophørt med at være indregnet på balancen post 1.1 og 4.1 anvendes) 2) hver pulje af lån behandles på følgende måde (de relevante tal i manualen for MFI-balancestatistik er angivet i parentes): udestående beløb ultimo måneden forud for starten af indberetningsperioden og ved udgangen af perioden konverteres til den oprindelige denomineringsvaluta ved at anvende de korresponderende nominelle valutakurser ( 1 ) (ligning [4.2.2] og [4.2.3]) ændringen i udestående beløb i referenceperioden denomineret i fremmed valuta beregnes og konverteres tilbage til euro ved at anvende den gennemsnitlige værdi af de daglige valutakurser i indberetningsperioden (ligning [4.2.4] forskellen mellem ændringen i de udestående beløb konverteret til euro, som beregnet i det forrige trin, og ændringen i udestående beløb i euro beregnes (ligning [4.2.5] med modsat fortegn), 3) den endelige valutakurstilpasning estimeres som summen af tilpasningerne for hver valuta. For yderligere oplysninger, jf. afsnit og i manualen for MFI balancestatistikker. ( 1 ) ECB's valutareferencerenter bør anvendes. Jf. pressemeddelelse af 8. juli 1998 om fastsættelse af fælles markedstandarder, som findes på ECB's websted (

17 L 258/27 Afskrivninger/nedskrivninger (3.2B) I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) forstås ved»nedskrivning«den direkte reduktion af hovedstolen på et udlån på den (statistiske) balance som følge af dets misligholdelse. Tilsvarende forstås ved»afskrivning«en nedskrivning af hovedstolen på et udlån, der medfører, at det fjernes fra balancen. Virkningerne af ned- og afskrivninger bør indberettes med et negativt (positivt) fortegn, hvis de netto medfører en reduktion (stigning) i udestående beløb. Disse data er nødvendige for at muliggøre en fuld afstemning mellem nettolångivning og ændringer i udestående beløb. For så vidt angår af-/nedskrivninger, der vedrører udestående lån på balancen, kan data, der er indsamlet for at opfylde mindstekravene i del 4 i bilag I til forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) (blok 2 i tabel 1A over tilpasninger vedrørende værdiændringer), anvendes. Det er dog nødvendigt at foretage en særskilt dataekstrahering fra MFI'ernes interne databaser for at adskille virkningen af af-/nedskrivninger på sekuritiserede eller på anden måde overførte lån, som ikke er ophørt med at være indregnet på balancen. I princippet er data for udestående beløb vedrørende godkendte lån (post 1 og 4) korrigerede for de udestående beløb vedrørende hensættelser i tilfælde, hvor lån er registrerede efter hensættelserne på den statistiske balance. Hvis deltagerne indberetter posterne 1.3 og 4.3, bør data for af-/nedskrivninger af lån omfatte opsigelsen af tidligere hensættelser på lån, som (helt eller delvist) ikke kan inddrives, og bør i tillæg hertil, hvor det er relevant, også omfatte alle tab, der overskrider hensættelserne. Hvis et lån med hensættelser er blevet sekuritiseret eller på anden måde er overført, skal en af-/nedskrivning, som er lig den udestående hensættelse, ligeledes bogføres med modsat fortegn for at afstemme ændringen af værdien på balancen, korrigeret for hensættelsesbeløbene og værdien af nettostrømmen. Hensættelser kan ændre sig over tid som følge af nye hensættelser for værdiforringelser og låntab (efter eventuelle tilbageførsler, herunder sådanne, der finder sted, når låntager tilbagebetaler et lån). Sådanne ændringer bør ikke bogføres i indberetningsskemaet for de målrettede langfristede markedsoperationer som en del af af-/nedskrivningerne (da skemaet genskaber bruttoværdier for hensættelserne) ( 1 ). Adskillelse af virkningen af af-/nedskrivninger på sekuritiserede eller på anden måde overførte lån, som ikke er ophørt med at være indregnet på balancen, kan udelades, hvis særskilte data for hensættelser ikke kan ekstraheres fra MFI'ernes interne databaser. Hvis der er praksis for, at udestående beløb vedrørende lån indberettes efter hensættelser, men de relevante poster (1.3 og 4.3) vedrørende hensættelser ikke indberettes (jf. ovenfor), skal af-/nedskrivninger omfatte nye hensættelser for værdiforringelser og låntab på låneporteføljen (efter mulige tilbageførsler, herunder sådanne, der finder sted, når låntager tilbagebetaler et lån) ( 2 ). Det er ikke nødvendigt at adskille virkningen af af-/nedskrivninger på sekuritiserede eller på anden måde overførte lån, som ikke er ophørt med at være indregnet på balancen, hvis særskilte data for hensættelser ikke kan ekstraheres fra MFI'ernes interne databaser. I princippet dækker disse poster også værdiændringer, der opstår, når lån sekuritiseres eller på anden måde overføres, og transaktionsværdien er forskellig fra det nominelle udestående beløb på tidspunktet for overførslen. Disse værdiændringer skal indberettes, hvis de kan identificeres, og bør beregnes som forskellen mellem transaktionsværdien og det nominelle udestående beløb på salgstidspunktet. For yderligere oplysninger, jf. del 4 i bilag I til forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) og afsnit i manualen for MFI-balancestatistik. Omklassificeringer (3.2C) Omklassificeringer registrerer alle andre virkninger, der ikke vedrører nettolångivning, som defineret ovenfor, men som medfører ændringer i de udestående beløb vedrørende lån på balancen, undtagen sekuritiserede eller på anden måde overførte lån, som ikke er ophørt med at være indregnet på balancen. ( 1 ) Det bemærkes, at dette krav adskiller sig fra indberetningskravene i forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33). ( 2 ) Dette krav er det samme som de oplysninger, der skal indberettes af MFI'er, som registrerer lån fratrukket hensættelser i henhold til forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33).

18 L 258/ Disse virkninger er ikke dækket af kravene i forordning (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33), og deres virkning estimeres normalt på aggregeret basis ved indsamlingen af makroøkonomiske statistikker. De er dog vigtige på niveauet for de enkelte institutter (eller grupper for målrettede langfristede markedsoperationer) for at kunne afstemme nettolångivningen og ændringerne i udestående beløb. Følgende virkninger skal indberettes for udestående beløb vedrørende lån på balancen, undtagen sekuritiserede eller på anden måde overførte lån, som ikke er ophørt med at være fratrukket på balancen, og den almindelige konvention for registrering af virkninger, der medfører reduktioner (stigninger) i udestående beløb med et negativt (positivt) fortegn finder anvendelse. 1) Ændringer i sektorklassificeringen eller låntagers hjemsted som medfører ændringer i de indberettede udestående positioner, der ikke skyldes nettolångivning, skal således registreres ( 1 ). 2) Ændringer i klassifikationen af instrumenter. Disse kan også påvirke indikatorerne, hvis de udestående beløb vedrørende lån stiger (reduceres) som følge af eksempelvis omklassificeringen af et gældsværdipapir (lån) til et lån (gældsværdipapir). 3) Tilpasninger, der følger af korrektion af indberetningsfejl. Virkninger, der vedrører overførsler af lån, som opstår i forbindelse med omstruktureringen af virksomheder og gruppeinterne omstruktureringer som følge af fusioner, erhvervelser og spaltninger skal indberettes under post 3.1B. Omklassificeringer er ikke nødvendige, hvad angår ændringer i sammensætningen af grupper for målrettede langfristede markedsoperationer, da indberetningsskemaerne i disse tilfælde skal indsendes igen for at afspejle den nye gruppesammensætning. For yderligere oplysninger, jf. afsnit i manualen for MFI-balancestatistik. De begrebsmæssige forskelle, der er belyst ovenfor, bør dog holdes for øje i forbindelse med udledning af omklassificeringsdata på niveauet for de enkelte institutter. ( 1 ) Virkningerne af omklassificeringen af hovedsæder og holdingselskaber for ikke-finansielle selskaber som finansielle selskaber, der finder sted i december 2014, bør registreres under post 3.2C.

19 L 258/29

B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 02016D0010 DA 31.10.2016 001.001 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, 17.12.2016 L 344/117 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/2299 af 2. november 2016 om ændring af retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, L 14/30 21.1.2016 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/65 af 18. november 2015 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2015/35)

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 14/36 DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/66 af 26. november 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/24 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013

L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013 L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 26. september 2013 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar

Læs mere

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer 19.6.2015 L 154/15 RETNINGSLINJER DEN EURPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19)

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, 21.1.2016 L 14/25 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/64 af 18. november 2015 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 13.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 73/5 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. oktober 2012 om et forslag til Kommissionens forordning

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer

Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer Februar 2015 1 Overordnede instruktioner, som gælder begge

Læs mere

ECB Månedsoversigt Juni 2014

ECB Månedsoversigt Juni 2014 LEDER For at opfylde sit mandat til at fastholde prisstabilitet besluttede Styrelsesrådet på mødet den 5. juni 2014 at indføre en kombination af foranstaltninger til at lempe pengepolitikken yderligere

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003O0002 DA 17.02.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 6. februar 2003 om visse krav

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 16,

RETNINGSLINJER. under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 16, L 173/102 30.6.2016 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1061 af 26. maj 2016 om ændring af retningslinje ECB/2008/8 om indsamling af data om euro og driften af Currency Information

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 123/94 Den Europæiske Unions Tidende 19.5.2009 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. maj 2009 om ændring af retningslinje ECB/2007/2 om TARGET2 (Trans-European

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 EBA-retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 London, den 27. juli 2012 Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i medfør af artikel

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) [2017/XX*] af 24. april 2017 om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2017 (ECB/2017/11) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.11.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 16. november 2009 om forslag til Rådets forordning om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter,

Læs mere

L 330/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 330/20 Den Europæiske Unions Tidende L 330/20 Den Europæiske Unions Tidende 15.12.2007 DEN ROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 1489/2007 af 29. november 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) om den konsoliderede

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2000D0014 01/01/2004 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk.

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 5.6.2014 L 166/33 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 12. marts 2014 om ændring af retningslinje ECB/2011/14 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2014/10)

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

9480/17 taa/js/sr/mta DGG 1C

9480/17 taa/js/sr/mta DGG 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0360 (COD) 9480/17 EF 103 ECOFIN 434 CCG 16 CODEC 873 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 213/16 Den Europæiske Unions Tidende 20.7.2011 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. marts 2011 om en henstilling

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/23 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 11. december 2015 om vurderingen af tredjelandes

Læs mere

tilsynsgebyrfaktorer

tilsynsgebyrfaktorer Instruktion i at udfylde formularerne "Aktiver i alt" og "Samlet risikoeksponering" til indsamling af tilsynsgebyrfaktorer April 2016 1 Overordnet information vedrørende begge formularer 1 "Navn", "MFI-kode"

Læs mere

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 London, 27. juli 2012 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning (EBA/GL/2012/4) Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder

Læs mere

(2014/192/EU) under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46.

(2014/192/EU) under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5 og 46. L 104/72 DA 8.4.2014 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 24. februar 2014 om Det Europæiske System af Centralbankers tilrettelæggelse af de forberedende foranstaltninger til indsamlingen af granulære

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 1745/2003 af 12. september 2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 1745/2003 af 12. september 2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9) L 250/10 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 1745/2003 af 12. september 2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR under henvisning

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK Nationalbanken beslutter, hvilke aktiver der kan tjene til sikkerhed for kredit i danske kroner. Nationalbankens

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1163/2014 af 22. oktober 2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2014/41)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1163/2014 af 22. oktober 2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2014/41) 31.10.2014 L 311/23 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1163/2014 af 22. oktober 2014 om tilsynsgebyrer (ECB/2014/41) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR under henvisning til

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 273/2 Den Europæiske Unions Tidende 16.9.2011 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 23. august 2011 om et forslag

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 40/72 17.2.2017 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/274 af 10. februar 2017 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003R1745 DA 18.01.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 1745/2003 af 12. september

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 9.7.2003 Den Europæiske Unions Tidende C 160/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK SKABELON TIL AFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG [tiltrædende stats nationale centralbank] ( 1 ) DENNE AFTALE er indgået

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (ECB/2010/29) (2011/67/EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (ECB/2010/29) (2011/67/EU) L 35/26 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2011 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (omarbejdning) (ECB/2010/29) (2011/67/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

Retningslinjer. for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver. 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03

Retningslinjer. for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver. 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03 RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGGØRELSE AF BEHÆFTEDE OG UBEHÆFTEDE AKTIVER 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03 Retningslinjer for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver EBA-retningslinjer for offentliggørelse

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Retningslinjer for konstatering af, hvornår realisering af aktiver og passiver ved almindelig insolvensbehandling kan have negative virkninger for et eller flere finansielle markeder

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 13.4.2017 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder

Læs mere

for restancer og tvangsauktion

for restancer og tvangsauktion EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EBA retningslinjer for restancer og tvangsauktion 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 14 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

19. juni 2014 EBA/GL/2014/04. Retningslinjer

19. juni 2014 EBA/GL/2014/04. Retningslinjer 19. juni 2014 EBA/GL/2014/04 Retningslinjer vedrørende harmoniserede definitioner og indberetningsskemaer for kreditinstitutters finansieringsplaner i medfør af henstilling A4 i ESRB/2012/2 1 EBA's retningslinjer

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE L 330/14 Den Europæiske Unions Tidende 15.12.2010 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 25. november 2010 om proceduren for kvalitetsgodkendelse af producenter af eurosedler (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005 ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 5 DA Hovedformålet med de statistikker, som Den Europæiske Centralbank (ECB) udarbejder, er at understøtte ECBs pengepolitik og andre opgaver, som udføres af Eurosystemet

Læs mere

INTERNATIONALE AFTALER

INTERNATIONALE AFTALER 30.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 320/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) INTERNATIONALE AFTALER Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Den Europæiske Centralbank om de praktiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten, for

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING. af 4. april 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING. af 4. april 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Retningslinjer for de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel mod den finansielle stabilitet, og for elementerne i tilknytning til effektiviteten af virksomhedssalgsværktøjet

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0003 DA 29.03.2015 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 4. marts 2004 om aktindsigt i

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Endelige retningslinjer for satsen for konvertering af gæld til egenkapital ved bail-in 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette dokument

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere