NÆSTVED KOMMUNES GIS-STRATEGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÆSTVED KOMMUNES GIS-STRATEGI 2013-2015"

Transkript

1 NÆSTVED KOMMUNES GIS-STRATEGI September 2013 Version 2.0

2 GIS-STRATEGI INDLEDNING OFFENTLIGE STRATEGIER OG INITIATIVER SÆTTER RAMMERNE FOR NÆSTVED KOMMUNES S GIS-STRATEGI DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI (DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD) DEN FÆLLESKOMMUNALE DIGITALISERINGSSTRATEGI NÆSTVED KOMMUNES DIGITALISERINGSSTRATEGI ØVRIGE RAMMER VISION OG MÅLSÆTNINGER NÆSTVED KOMMUNES VISION FOR GIS MÅLSÆTNINGER FOR GIS FOKUSOMRÅDER GEODATA GENERELT FAGSPECIFIKKE OMRÅDER OVERORDNET TIDSPLAN KRITERIER FOR IGANGSÆTTELSE AF PROJEKTER STATUS OG PRINCIPPER FOR GEODATA OG GIS-ANVENDELSE I NÆSTVED KOMMUNE SYSTEMARKITEKTUR GEODATA WEBGIS DESKTOP GIS INTEGRATIONER MELLEM GIS OG FAGSYSTEMER/ADMINISTRATIVE SYSTEMER GIS-ORGANISERING ØKONOMI Side 2 af 16

3 0. INDLEDNING Næstved Kommune udarbejdede i maj 2009 en GIS-strategi for perioden Dette dokument er en opfølgning på strategien, som dels skal videreføre ånden og visionerne i denne, men også tilpasse den de nationale og fælleskommunale digitaliseringstiltag der er iværksat gennem de senere år. Derudover sigter strategien mod i højere grad at understøtte de ikke-tekniske fagområder, hvor nye muligheder for at kombinere geodata med socioøkonomiske- og sundhedsdata har vist et stort potentiale for at kvalificere og målrette den kommunale indsats. Strategien er dynamisk og kan løbende ajourføres i takt med at rammer og forudsætninger ændres, og/eller nye behov og teknologiske muligheder opstår. Side 3 af 16

4 1. OFFENTLIGE STRATEGIER OG INITIATIVER SÆTTER RAMMERNE FOR NÆSTVED KOMMUNES GIS-STRATEGI Der er inden for de seneste par år vedtaget to offentlige digitaliseringsstrategier, som sætter nogle overordnede rammer for Næstved Kommunes GIS-strategi. De to strategier og udvalgte fokusområder herunder er kort omtalt i det følgende. 1.1 DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI (DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udkom i august Med den ønsker Regeringen, kommuner og regioner, at sætte endnu mere fart på anvendelsen af digitalisering til at forny den offentlige sektor og gøre den mere effektiv. Der er især 3 fokusområder, der relaterer sig til GIS- og geodataområdet: Effektiv digital kommunikation med borgerne. Den offentlige sektor skal tilbyde borgerne brugervenlige og effektive selvbetjeningsløsninger på alle væsentlige områder. For alle borgere der kan betjene sig selv på nettet, gøres det trinvist obligatorisk at anvende de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. Tættere offentligt digitalt samarbejde. Alle offentlige myndigheder skal bruge de relevante fælles løsninger, undgå dobbeltudvikling og genbruge relevante data. Det offentlige skal skærpe fokus på at høste digitaliseringens økonomiske gevinster, blandt andet ved langt mere systematisk at genbruge data og digitale løsninger på tværs af myndigheder. Fælles grunddata for alle myndigheder. Grunddata er af høj kvalitet og sammenhængende, så myndighederne hurtigt og enkelt kan betjene borgere og virksomheder. Alle myndigheder genbruger grunddata således, at borgere og virksomheder ikke skal indberette de samme oplysninger flere gange. Distributionen af grunddata sker mere smidigt, effektivt og stabilt ved hjælp af en fælles datafordeler. Link til Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Side 4 af 16

5 1.2 DEN FÆLLESKOMMUNALE DIGITALISERINGSSTRATEGI Strategien udkom i november 2010 og giver nogle anvisninger på, hvor kommunerne kan høste gevinsterne ved øget digitalisering. Strategien lægger op til et større samarbejde kommunerne imellem som skal understøttes gennem standardisering og fælles løsninger. Især tre indsatsområder på det tekniske område relaterer sig til GIS og geodata: Selvbetjening. Kommunerne skal etablere en række nye selvbetjeningsløsninger, herunder digital byggesagsbehandling. Omlægning af forvaltningsprocesser. Der etableres et ensartet grundlag gennem det Fælleskommunale Geodatasamarbejde (FKG) på geodataområdet, som skal medføre højere kvalitet og effektivitet. Desuden arbejdes der hen imod fælles digitalisering af arbejdet med planer, fx kommune- og miljøplaner, og digital dialog med borgerne. Endelig satses der på en mere effektiv ejendomsforvaltning i forhold til energianvendelse mv. Effektiv dataforvaltning. Effektivisering af dataproduktion, datavedligeholdelse og systemer til dataforvaltning. Link til Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi I forlængelse af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi er der udarbejdet en tilhørende handlingsplan Effektiv & Innovativ: digitalisering af den kommunale sektor der konkretiserer strategiens tilhørende handlinger. Link til Effektiv & Innovativ: digitalisering af den kommunale sektor Link til projektbeskrivelser under den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 1.3 NÆSTVED KOMMUNES DIGITALISERINGSSTRATEGI Næstved Kommune vedtog juni 2009 en digitaliseringsstrategi for En ny digitaliseringsstrategi for kommunen er under udarbejdelse og forventes vedtaget i løbet af efteråret Link til Næstved Kommunes digitaliseringsstrategi ØVRIGE RAMMER Ud over ovennævnte strategier og indsatsområder sigter Næstved Kommunes GIS-strategi mod at understøtte kommunens byrådsmål og aftaler indgået i forbindelse med vedtagelsen af budget Næstved Kommunes byrådsmål 2013 Næstved Kommunes byrådsmål 2014 (link til edoc-sag) (internt link) Budgetforlig, budget Side 5 af 16

6 2. VISION OG MÅLSÆTNINGER 2.1 NÆSTVED KOMMUNES VISION FOR GIS GIS FREMMER NÆSTVED KOMMUNES DIGITALE SERVICE FOR BORGERE OG VIRKSOMHEDER GIS EFFEKTIVISERER OG FORBEDRER KVALITETEN AF KOMMUNENS OPGAVELØSNING 2.2 MÅLSÆTNINGER FOR GIS GIS FORBEDRER KOMMUNENS SELVBETJENINGSLØSNINGER GIS anvendes bredt som interaktive kort, og indgår i selvbetjeningsløsninger, hvor borgere og virksomheder med fordel kan indsende oplysninger og ansøgninger til kommunen direkte via kort. NÆSTVED KOMMUNE DRAGER FORDEL AF NATIONALE STANDARDER OG FÆLLESOFFENTLIGE SYSTEMER PÅ GIS-OMRÅDET Systemer og geodata tilpasses de fællesoffentlige selvbetjeningsløsninger så disse kan anvendes i videst muligt omfang til gavn for kommunens borgere og virksomheder. Samtidig drager kommunen fordel af de rationaliseringsgevinster, der ligger i at tilslutte sig de fællesoffentlige driftsfællesskaber og løsninger. GIS GIVER INFORMATION OG OVERBLIK FOR BORGERNE Borgere og virksomheder kan finde relevante informationer i kommunens webgis, i integrerede kort på hjemmesiden eller andre GIS-platforme, hvor det efterspørges (Google Earth, mobile løsninger og lignende). Informationer og data skal være let tilgængelige og i videst mulig omfang tage udgangspunkt i brugernes ønsker og behov. GIS SKABER ÅBENHED OG FORBEDRER ARBEJDSGANGE I KOMMUNEN GIS anvendes bredt som værktøj og informationsplatform i alle kommunens centre. Alle informationer som har en geografisk relation kan findes i GIS, og GIS er dermed med til at skabe åbenhed på tværs i kommunen. GIS anvendes til at optimere arbejdsprocesser og til videndeling i og på tværs af teams og centre. GIS SKABER NY VIDEN OG FORBEDRER DET POLITISKE BESLUTNINGSGRUNDLAG GIS anvendes som værktøj til at understøtte og kvalificere det politiske beslutningsgrundlag. Ved hjælp af GIS foretages analyser, påvises mønstre og sammenhænge, udføres hvad nu hvis -scenarier og visualiseres kommende planer og projekter. GIS ER PÅ FORKANT MED UDVIKLINGEN Kommunens GIS-løsninger er under stadig udvikling, følger de nationale strategier og standarder og inddrager nye teknologiske muligheder, når disse kan bidrage til optimering af kommunens opgaveløsning. Side 6 af 16

7 3. FOKUSOMRÅDER Næstved Kommune har udpeget en række fokusområder, hvor der skal gøres en særlig indsats. Områderne skal understøtte dels de centrale strategier og handlingsplaner, og dels de mål og indsatsområder der i øvrigt er vedtaget i kommunen. Derudover er der tale om områder, hvor der forventes at være et uudnyttet potentiale for GISanvendelse. Udover at fokusere på de nævnte områder, er det selvsagt vigtigt fortsat at sikre den daglige drift og vedligeholdelse af systemer og data på GIS-området. 3.1 GEODATA GENERELT Den generelle del vedrører specielt datadelen (geodata) som er grundlaget for at kunne analysere og visualisere informationer i GIS. Standardisering af data og systemer i henhold til nationale og fælleskommunale standarder Lokale geodata og systemer skal harmoniseres, så de opfylder de nationale standarder, herunder Det Fælleskommunale Geodatasamarbejde (FKG). Herved kan geodata og systemer indgå i de kommende fællesoffentlige digitale systemer, herunder selvbetjeningssystemet Byg og Miljø. Frie grunddata hvordan kan vi drage fordel af det? Med frikøbet af grunddata pr. 1. januar 2013 er der fjernet en række økonomiske og tekniske barrierer for anvendelsen af data i såvel den offentlige som den private sektor. Næstved Kommune skal i videst mulige omfang sørge for at drage fordele af de nye muligheder, og sikre at data anvendes optimalt i kommunens administrative systemer. Kort og geodata med udgangspunkt i brugerens behov Ud over de mere komplekse interaktive GIS-kort og geografiske søgemuligheder på kommunens hjemmeside, skal der i højere grad fokuseres på enkle løsninger med mere brugervenlige kort og GIS-baserede værktøjer, som tager udgangspunkt i brugernes/borgernes behov. Hovedprincipperne skal være, at et kort skal være intuitivt nemt at forstå, enkelt at anvende og kun indeholde data, der er relevante i forhold til den kontekst, kortet indgår i. 3.2 FAGSPECIFIKKE OMRÅDER Den fagspecifikke del vedrører indsatser rettet mod konkrete fagområder. GIS har traditionelt været anvendt primært på det tekniske område, men der forventes at være et stort potentiale for GIS-understøttelse af opgaver, også uden for det tekniske område. Derfor vil der i særlig grad blive fokuseret på disse områder. Kørselsoptimering GIS skal i højere grad anvendes i forbindelse med analyser, planlægning og optimering af transport og kørsel i kommunalt regi, herunder skolekørsel (tema i budgetforliget, budget ). Side 7 af 16

8 Fagspecifikke områder Geodata generelt CO 2 og klima GIS skal som analyseværktøj og visualiseringsredskab understøtte arbejdet med reduktion af CO 2 - udledningen (byrådsmål 8) og med klimatilpasning i Næstved Kommune. Sundhed befolkningsundersøgelsen Befolkningsundersøgelsen i Næstved Kommune har resulteret i et omfattende datamateriale om indbyggernes sundhed. GIS skal anvendes til analyse og visualisering af resultaterne, således at resultaterne i højere grad kan bidrage til at kvalificere den fremtidige indsats på området. Socioøkonomiske kort GIS skal i højere grad anvendes til analyser og visualisering af socioøkonomiske data. Der skal udvikles interaktive og brugervenlige kort og analyseredskaber, som kan være med til at kvalificere prioriterings- og beslutningsgrundlaget på en række områder. Krisehåndtering/beredskab GIS skal som analyseværktøj og visualiseringsredskab understøtte beslutningsprocessen i forbindelse med planlægning, styring og håndtering af krisesituationer eksempelvis pandemisituationer, vandforureninger og lignende. Det skal understreges, at udviklingen på GIS-området går stærkt, og der kan løbende være behov for at inddrage nye fokusområder. Hvilke områder der fokuseres på, vil til enhver tid bero på en samlet prioritering af indsatsen. 3.3 OVERORDNET TIDSPLAN Fokusområde Standardisering af data og systemer Frie grunddata Brugervenlige kort og geodata Kørselsoptimering CO 2 og klima Befolkningsundersøgelsen Socioøkonomiske kort Krisehåndtering/beredskab Der vil blive udarbejdet en rullende handlingsplan indeholdende konkrete aktiviteter inden for de enkelte fokusområder. Handlingsplanen vil desuden omfatte driftsaktiviteter og skal fungere som et internt prioriteringsredskab. Side 8 af 16

9 3.4 KRITERIER FOR IGANGSÆTTELSE AF PROJEKTER Som redskab til prioritering af nye projekter på GIS-området anvendes følgende kriterier: Stor nytteværdi i forhold til indsats. Både i forhold til det borgerrettede niveau og det administrative niveau. Vægtningen skal ske både i forhold til her og nu samt på sigt Direkte eller indirekte økonomisk gevinst (inkl. medarbejderressourcer) Geodatagrundlaget er på plads Profilering af kommunen Effektivisering af arbejdsgange Side 9 af 16

10 4. STATUS OG PRINCIPPER FOR GEODATA OG GIS-ANVENDELSE I NÆSTVED KOMMUNE Dette afsnit indeholder status for anvendelse af GIS i Næstved Kommune samt hvilke overordnede principper der gælder for anvendelsen. Der henvises til mere uddybende beskrivelser på ERNA. 4.1 SYSTEMARKITEKTUR Næstved Kommunes GIS-systemarkitektur fremgår af figur 1. Arkitekturen indeholder grundlæggende følgende elementer: En række lokale geodatabaser SagsbehandlerGIS (intern webgis) som er administrationens primære indgang til GIS-informationer BorgerGIS (ekstern webgis) som er offentlighedens indgang til GIS-informationer Desktop-GIS som er GIS-fagsystemer til oprette data, foretage avancerede analyser og udføre beregninger Integrationer til en række eksterne databaser og webservices Integrationer til lokale fagsystemer og ESDH De enkelte elementer beskrives nærmere i de følgende afsnit. Side 10 af 16

11 Figur 1 Side 11 af 16

12 4.2 GEODATA Næstved Kommune følger standardiseringsarbejdet på geodataområdet tæt, og tilstræber at implementere de datamodeller og principper, der udarbejdes i regi af Det Fælleskommunale Geodatasamarbejde (FKG). Hovedprincippet er, at data opbevares og vedligeholdes ét sted, så man i videst muligt omfang undgår kopidata med deraf følgende risiko for fejl og dobbeltarbejde. Egne geodata Næstved Kommune producerer og vedligeholder en række lokale geodata som anvendes i administrationen, hvoraf en stor del udstilles som service til borgerne på kommunens hjemmeside. Eksempler herpå kan være oversvømmelsestruede områder, skoledistrikter, grønne områder og kommunale servicetilbud. Hovedparten af kommunens geodata stilles offentligt til rådighed via download fra hjemmesiden eller som webservices således at data kan hentes ind i eksterne brugeres GIS-systemer Læs mere om anvendelse af kommunens data i eget GIS-system på Næstved Kommunes hjemmeside. En del data, som Næstved Kommune er ansvarlig for, skabes og vedligeholdes i eksterne landsdækkende systemer, hvorfra de efterfølgende hentes ind i kommunens eget webgis via web-services, fx data fra Danmarks Miljøportal og PlansystemDK. Læs om Retningslinjer for GIS-temaer på ERNA (internt link) Eksterne geodata Eksterne geodata anvendes i stor udstrækning i kommunens egne systemer. Som hovedregel hentes data som webservice (i modsætning til download og lokal lagring), hvorved det sikres, at data altid er ajourførte. Som eksempel på eksterne dataleverandører kan nævnes Geodatastyrelsen og statens data i Danmarks Miljøportal. Registerdata Registerdata er data, der ikke i sig selv omfatter kortoplysning, men som kan stedfæstes via GIS. Eksempler herpå er CPR, CVR og data i Ejendoms- og miljødatabasen. Metadata Alle de nævnte geodata skal have tilknyttet metadata. Metadata indeholder information om indhold, kvalitet, temaejer, temaansvarlig, dataformater, etableringstidspunkt, anvendelse, referencer, distribution m.v. Læs mere om retningslinjer for metadata på ERNA (internt link) Temaansvarlig Til et kommunalt GIS-tema skal der være knyttet en temaansvarlig person, som er ansvarlig for temaets faglige indhold. Den temaansvarlige skal sørge for, at temaet altid er ajourført og at det indeholder korrekte oplysninger. Den temaansvarlige skal desuden sørge for, at temaets metadata er ajourførte og korrekte, herunder opdatere ajourføringsdatoen. Læs om oprettelse og vedligeholdelse af GIS-temaer på ERNA (internt link) Side 12 af 16

13 4.3 WEBGIS SagsbehandlerGIS ( er medarbejdernes primære indgang til geodata. Her findes en lang række GIS-temaer, som anvendes i administrationen. SagsbehandlerGIS anvendes bl.a. til at fremsøge oplysninger inden for en række fagområder, til at foretage sagsscreening (hvad gælder for ), til at stedfæste sager, til at foretage geografiske analyser og til at fremstille kortudsnit. BorgerGIS ( er en beskåret udgave af ovenstående, og er borgernes og virksomhedernes adgang til kommunens geodata. Derudover anvendes BorgerGIS som kommunikationsplatform i forbindelse med høring af planer, fx kommuneplan og spildevandsplan, og til visualisering af forskellige scenarier, herunder oversvømmelsesscenarier. Profiler. Geodata og temaer kan vises i webgis internt såvel som eksternt og i forskellige profiler, dvs. kortsider med foruddefinerede baggrundskort, temaer og funktionaliteter. Eksempler er: Kommuneplan ( Klimakort ( Husdyrgodkendelser ( Nye profiler kan oprettes efter aftale med GIS-funktionen. Minimaps er et modul til webgis der anvendes til visning af små interaktive kort indlejret i teksten på kommunens hjemmeside. Et eksempel på minimap ses herunder. Læs mere om minimaps på ERNA (internt link) Figur 2. Eksempel på anvendelse af minimap på hjemmesiden. Side 13 af 16

14 4.4 DESKTOP GIS MapInfo Pro anvendes til oprettelse/digitalisering og vedligeholdelse af geodata, og til kvalitetssikrings- og beslutningsunderstøttende dataanalyser. Derudover anvendes programmerne til produktion af mere eller mindre komplekse kort. MapInfo Pro kræver at brugeren som minimum har gennemgået et kursus i brugen af systemet. Læs vejledninger til MapInfo på ERNA (internt link) RouteFinder er et tilføjelsesprogram til MapInfo der kan anvendes til en række afstandsbaserede analyser, herunder ruteoptimering, afstandspolygoner, nærmeste centre m.v. Engage 3D er en udvidelse til MapInfo, der indeholder en række værktøjer til 3D-beregning, analyse og visualisering af data. Quantum GIS (QGIS) er et Open Source GIS-system, der anvendes som supplement til MapInfo. Det forventes at QGIS på sigt i et eller andet omfang vil kunne erstatte MapInfo som desktop-gis. 4.6 INTEGRATIONER MELLEM GIS OG FAGSYSTEMER/ADMINISTRATIVE SYSTEMER Alle integrationer mellem GIS og andre systemer skal koordineres med kommunens GIS-koordinatorer. Som eksempel på en integration kan nævnes integrationen mellem kommunens GIS og kommunens ESDH som gør det muligt at stedfæste en sag på kort og fremsøge sager i ESDH via GIS. Side 14 af 16

15 5. GIS-ORGANISERING GIS er organisatorisk og ansvarsmæssigt placeret i Center for Plan og Erhverv, team GIS og Data. GIS-funktionen er ansvarlig for den overordnede udvikling og anvendelse af GIS og geodata på tværs af fagcentrene i hele Næstved Kommune, herunder: implementering af nationale og regionale geodatatiltag drift og udvikling af kommunens GIS, herunder systemarkitektur, integration til fagsystemer, indkøb og vedligeholdelse af geodata mv. fremme digitalisering og anvendelse af geodata i selvbetjeningsløsninger konsulenttjeneste til hele organisationen omkring geodata: anvendelse, analyse, præsentation og formidling GIS-faglige ydelser i tværgående projekter og ad hoc opgaver, hvori geodata indgår udarbejdelse af GIS-strategi og handlingsplaner for GIS-området Derudover deltager GIS-funktionen i møder i de enkelte fagcentre og i fora i det omfang der er behov for det. Figur 3. Organisatorisk placering af GIS Side 15 af 16

16 6. ØKONOMI GIS budgettet dækker udgifter til generel drift, vedligeholdelse og udvikling, samt til specifikke GIS-relaterede projekter. Rammen for driftsbudgettet skal tages med forbehold, da der i øjeblikket er bortfaldet indtægt på kr for salg af kort, jævnfør Grunddataprogrammet. Budgetrammen for drift vil derfor sandsynligvis falde i perioden. Rammen for anlægsomkostningerne for 2014 og 2015 er knyttet til leasingrammen og justeres løbende. Anlægsomkostninger omfatter primært: - Anskaffelse af data og systemer Driftsomkostninger omfatter primært: - Systemvedligeholdelse, support og undervisning - Udvikling af GIS-funktionaliteter - Dataabonnementer og programlicenser - Medlemskaber af fællesoffentlige selskaber omkring GIS Side 16 af 16

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015

GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 1 Stor nytteværdi i forhold til indsats borgerrettet Stor nytteværdi i forhold til indsats internt Direkte eller indirekte økonomisk gevinst Sikre at datagrundlag er

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Nyt fra Geodatastyrelsen

Nyt fra Geodatastyrelsen Nyt fra Kåre Clemmesen, Jysk Fynsk GIS konference 2013 SIDE 1 Rammerne omkring os Finanskrisen: pres på offentlige budgetter Grøn omstilling Øget krav om frie data Krav om at effektivisere offentlige forvaltning

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL

Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 v. Pia Færch, kontorchef, KL Vision En decentralt funderet offentlige sektor, der på en gang yder og faciliterer nær og tilgængelig, sammenhængende og

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service? Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Kalundborg Kommunes Strategi for Geodataområdet - et fundament for digitalisering

Kalundborg Kommunes Strategi for Geodataområdet - et fundament for digitalisering Kalundborg Kommunes Strategi for Geodataområdet - et fundament for digitalisering 2017-2018 Tilgængelighed Geodata og GIS systemet skal være tilgængeligt for alle Borgere og Kommunens ansatte kan have

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé:

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Digitaliseringsprogram (er flyttet til ny projektdb)» SPOR» Kanal- og servicestrategi» Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Type: Dokument

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Aktuel skat 2015. Danmarks Skatteadvokater Den 30. november 2015

Aktuel skat 2015. Danmarks Skatteadvokater Den 30. november 2015 Aktuel skat 2015 Danmarks Skatteadvokater Den 30. november 2015 Oversigt Digitalisering i det offentlige Digitalisering i SKAT DIAS Mål og vision Løsningen Implementering Erfaringer & Fejl Fremtidig løsning

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Workshop. Udarbejdelse af GIS-strategi. til. Albertslund Kommune. Emnet er GIS-strategi i Albertslund Kommune, dvs. 3 begreber

Workshop. Udarbejdelse af GIS-strategi. til. Albertslund Kommune. Emnet er GIS-strategi i Albertslund Kommune, dvs. 3 begreber Workshop Udarbejdelse af GIS-strategi til Albertslund Kommune Udvalgte slides fra 11. januar 2007 Introduktion til dagen Emnet er GIS-strategi i Albertslund Kommune, dvs. 3 begreber GIS Strategi Albertslund

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Fremtidens adressedata Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58 Bilag 8, L 58 A Bilag 8, L 58 B Bilag 8 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef Allerød Kommune Job- personprofil for it-chef Allerød Kommune søger en ny it-chef. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland,

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Samarbejde om geodata Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Alle skal lave FOT. Kompleks teknisk opgave, som skal koordineres med staten (KMS). 27 kommuner (+ København og Bornholm).

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Principper for IT-arkitektur IT-Arkitektur principperne er en formulering af de generelle principper, der gælder for digitaliseringen i Odense Kommune. Principperne skal sikre, at digitaliseringen i Odense

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt Regeringen KL Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt samarbejde Nyt kapitel 25.09.2015 Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner, og

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD

VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD Arbejdsmarkedscenter Syd Gunnar Clausens Vej 90 8260 Viby J Tlf. 8713 6600 E-mail: amcsyd@aarhus.dk www.amcsyd.dk Juni 2012 2 VIRKSOMHEDSPLAN 2012/13

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune 1 1. Favrskov Kommune Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 47.000 indbyggere og væksten forventes

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Byggeri fra vugge til grav

Byggeri fra vugge til grav Der var en gang.. Byggeri fra vugge til grav Samspil med: Anlæg Drift, vedligehold og renovering (ejerskifte) Ide & Planlægning Projektering Byggesagsbebehandling Demontering også relevant for: Energi

Læs mere

Kompetencestrategi for Nota 2009-2012

Kompetencestrategi for Nota 2009-2012 Kompetencestrategi for Nota 2009-2012 Formålet med denne strategi er at sikre, at Notas ansatte besidder de kompetencer, der er nødvendige, for at Nota kan opfylde de mål, der er beskrevet i den overordnede

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

Etablering af national database om børns sundhed.

Etablering af national database om børns sundhed. Bilag A. Projektbeskrivelse for: Etablering af national database om børns sundhed. Indhold 1. Baggrund for Børnedatabase-projektet 2. Formål og metode 3. Projektets organisering 4. Den tekniske løsning

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse. Senest opdateret oktober 2013

FLIS - FAQ. Indholdsfortegnelse. Senest opdateret oktober 2013 FLIS - FAQ Indholdsfortegnelse Status og tidsplan for FLIS... 2 Hvor mange kommuner er tilsluttet FLIS?... 2 Hvornår tager min kommune FLIS i brug?... 2 Hvornår kommer fagområderne med i FLIS?... 2 Idriftsættelse

Læs mere

IT- og Arkitekturkonferencen 2009

IT- og Arkitekturkonferencen 2009 DIAS 1 IT- og Arkitekturkonferencen 2009 Rolf Sørensen, KMD A/S KORT OM KMD DIAS 2 _ Full it service provider - It til hele værdikæden: _Strategisk sparring, projektbeskrivelse og -ledelse, implementering,

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Beskrivelse af Arbejdstilsynet

Beskrivelse af Arbejdstilsynet 7.11.2005 BHD/ALW Beskrivelse af Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Grundlaget for Arbejdstilsynets opgaver er arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelser.

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

GeoDanmark arbejdsprogram

GeoDanmark arbejdsprogram GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk GeoDanmark arbejdsprogram 2017-18 31. marts 2017 Indhold Indledning...2 Fokusområder for det fælles arbejdsprogram...2 Ny

Læs mere

Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe

Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling,

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler

Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler Bilag 1: Arkitekturrapport, EDS Hjælpemidler (Bilag til dagsordenspunkt 2, Arkitekturrapporter fra Effektiv Digital Selvbetjening) Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug

Læs mere

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0 Kravspecifikation for Indholdskanalen 2.0 August 2011 2 Indhold 1. Kort projektbeskrivelse... 3 2. Erfaringer fra Indholdskanalen... 3 Konsekvenser... 3 3. Tekniske krav... 4 Redaktionsværktøjet og indholdsproduktion...

Læs mere

Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014

Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014 Strategi for Energitilsynet 2013 og 2014 1. Indledning: Præsentation af Energitilsynet Energitilsynet arbejder for velfungerende sektorer inden for el, gas og varme. Energitilsynet består af en formand,

Læs mere

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh Digital Kommuneplan Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet landinspektør Martin Høgh Agenda 1. Hvad er en digital kommuneplan? - Hvilke datatyper indgår, forskellige ambitionsniveauer,

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN DIREKTIONENS STRATEGIPLAN INDLEDNING Direktionens strategiplan angiver den overordnede retning for Direktionens arbejde i 2015 og 2016. Direktionen har arbejdet med emnet hen over efteråret for at afklare

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Jeg har en fornemmelse af, at vi arbejder for at gøre tingene nemmere for os selv ikke for borgeren. Borgerservicemedarbejder i Hørsholm kommune

Jeg har en fornemmelse af, at vi arbejder for at gøre tingene nemmere for os selv ikke for borgeren. Borgerservicemedarbejder i Hørsholm kommune Jeg har en fornemmelse af, at vi arbejder for at gøre tingene nemmere for os selv ikke for borgeren. Borgerservicemedarbejder i Hørsholm kommune Januar KL: Klade for ny strategi Web-analyse Transaktionsanalyse

Læs mere

Mens vi venter på 100 % digitalisering

Mens vi venter på 100 % digitalisering Mens vi venter på 100 % digitalisering - Vil du så frigøre 4 min. 120 gange om dagen? Det handler om fejlfri og fyldestgørende journalisering og sagsdannelse via påført stregkode Arbejdsgangsbanken En

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Strøm til opgavestyringen

Strøm til opgavestyringen Strøm til opgavestyringen Ole Skree Nielsen Gladsaxe Kommune - Driftsafdelingen 21. maj 2015 Kort om Gladsaxe Driftsafdeling/Materielgård Udførende enhed med arbejdsområde inden for sektoren Vej- og Park

Læs mere

Forslag til driftsudvidelser Budget 2015-18

Forslag til driftsudvidelser Budget 2015-18 Demografifremskrivning ældreområdet Social- og ældreudvalget Ændringer i driftsbudgettet -900-675 4.100 9.300 Siden kommunesammenlægningen er der årligt sket en beregning af de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere