juridisk vurdering af 16-års valgret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "juridisk vurdering af 16-års valgret"

Transkript

1 k. Redegørelse juridisk vurdering af 16-års valgret Af Michael Hansen Jensen, professor, dr.jur. Kasper Steensgaard, adjunkt, ph.d. og Caroline Adolphsen, ph.d.-studerende, cand.jur. Aarhus Universitet Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement Valgretskommissionen c/o DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej København Ø ISBN: December 2011

2

3 Juridisk vurdering af 16-års valgret Juridisk vurdering af 16-års valgret Notat om nogle centrale juridiske aspekter vedrørende nedsættelse af valgretsalderen til 16 år og åriges valgbarhed til folketing, regionsråd og kommunalbestyrelser. 1. De grundlovsmæssige rammer for nedsættelse af valgretsalderen til 16 år og åriges valgbarhed til folketing, regionsråd, kommunalbestyrelser m.v. uanset myndighedsalderen fortsat er 18 år I dette afsnit foretages en vurdering af følgende spørgsmål: Kan alderen for valgret til Folketinget sænkes til 16 år? Hvis alderen for valgret til Folketinget sænkes til 16 år, kan en 16-årig da vælges til Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser? Begge spørgsmål og besvarelsen af disse har som forudsætning, at myndighedsalderen fortsat er 18 år. 1.1 Kan alderen for valgret til Folketinget sænkes til 16 år (uanset myndighedsalderen fortsat er 18 år)? Grundlovens 29 indeholder de grundlæggende regler for valgret til Folketinget. Grundlovens 29 har følgende ordlyd: 29. Valgret til Folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, fast bopæl i riget og har nået den i stk. 2 omhandlede valgretsalder, medmindre vedkommende er umyndiggjort. Det bestemmes ved lov, i hvilket omfang straf og understøttelse, der i lovgivningen betragtes som fattighjælp, medfører tab af valgret. Stk. 2. Valgretsalderen er den, som har opnået flertal ved folkeafstemning i overensstemmelse med lov af 25. marts Ændring af den til enhver tid gældende valgretsalder kan ske ved lov. Et af Folketinget vedtaget forslag til en sådan lov kan først stadfæstes af kongen, når bestemmelsen om ændring af valgretsalderen i overensstemmelse med 42, stk. 5 har været undergivet en folkeafstemning, der ikke har medført bestemmelsens bortfald. En fortolkning baseret på ordlyden af Grundlovens 29 giver ikke grundlag for at antage, at lovgivningsmagten er afskåret fra at nedsætte alderen for valgret til Folketinget til 16 år. Det fremgår tværtimod udtrykkeligt af bestemmelsen i stk. 2, at den til enhver tid gældende valgretsalder kan ændres ved en lov, der har været underkastet folkeafstemning i overensstemmelse med grundlovens 42, stk

4 Og i Forfatningskommissionens betænkning siges om bestemmelsen i stk. 2, at fremtidige ændringer af valgretsalderen skal kunne ske ved almindelig lov, som har været underkastet folkeafstemning i overensstemmelse med reglerne i Grundlovens 42, stk Det bemærkes, at bestemmelsen i Grundlovens 29, stk. 1, om fortabelse af valgret som følge af umyndiggørelse ikke omhandler en almindelig aldersgrænse for valgret, men vedrører fratagelse af valgret som følge af, at den pågældende på grund af sindssygdom, hæmmet psykisk udvikling m.v. er frataget retlig handleevne vedrørende økonomiske forhold. Bestemmelsens betydning for nedsættelse af valgretsalderen til 16 år omtales nærmere nedenfor. Herefter er spørgsmålet, om bestemmelsens formål er til hinder for en nedsættelse af alderen for valgret til Folketinget til 16 år uden en samtidig nedsættelse af myndighedsalderen. Det er nærliggende at antage, at Grundlovens krav om en bestemt alder for opnåelse af valgret har sit overordnede grundlag i, at det er en betingelse for udøvelse af valgret, at vælgerne har en vis åndelig modenhed. Af retstekniske grunde må kravet om en vis åndelig modenhed nødvendigvis udformes som et alderskrav. På den grundlovgivende rigsforsamling blev den vedtagne aldersgrænse på 30 år for valg til Rigsdagen da også af ordføreren Hall motiveret med, at det netop er den Alderstid, i hvilken den væsentligste Udvikling foregaar hos Manden. 2 Det kan være vanskeligt at give en god begrundelse for, på hvilket alderstrin den fornødne åndelige modenhed vil være til stede. Der er dog næppe grundlag for at antage, at den fornødne modenhed ikke skulle være indtrådt ved det fyldte 16. år. Hensynet til at sikre den fornødne åndelige udvikling og modenhed hos vælgerne vil således næppe være til hinder for, at alderen for valgret til Folketinget nedsættes til 16 år. Det er endvidere nærliggende at tage udgangspunkt i, at også bestemmelsen i Grundlovens 29, stk. 1 om fortabelse af valgret som følge af umyndiggørelse i væsentlig grad har sit overordnede grundlag i, at vælgere skal være i besiddelse af et vist minimum af åndsevner, evne til at handle fornuftsmæssigt. Når Grundlovens 29 anvender udtrykket umyndiggørelse, så er det således nærliggende at antage, at det ikke mindst skyldes, at man herved har formuleret et præcist og anvendeligt kriterium for, hvornår evnen til at handle fornuftsmæssigt ikke anses at foreligge hos en person, som i øvrigt opfylder betingelserne for have valgret. 3 Et hensyn til at sikre, at de enkelte personer, som mangler evnen til at handle fornuftsmæssigt, kan fratages valgretten, taler ikke imod en nedsættelse af valgretsalderen, 1 Betænkning afgivet af Forfatningskommissionen af 1946, 1953, s. 34. Ved den i overensstemmelse med lov af 25. marts 1953 afholdte folkeafstemning blev der stemt om, hvorvidt valgretten skulle være 23 år eller 21 år. Resultatet af afstemningen blev, at valgretsalderen blev fastsat til 23 år. Ved lov nr. 207 af 16. juni 1961 blev valgretsalderen nedsat til 21 år, ved lov nr. 445 af 5. oktober 1971 til 20 år og ved lov nr. 483 af 27. september 1978 til de nuværende 18 år. 2 Jf. Beretning om Forhandlingerne paa Rigsdagen, 1849, sp Jf. herved Alf Ross, Dansk statsforfatningsret 1, 2. udgave, 1980, s Hertil Max Sørensen, Statsforfatningsret, 2. udgave, 1973, s

5 Juridisk vurdering af 16-års valgret hvis det samtidig sikres, at også 16-årige og 17-årige som altså ikke er myndige kan fratages valgretten på grund af manglende evne til at handle fornuftsmæssigt. Videre må det vurderes, om der i øvrigt knytter sig sådanne historiske forudsætninger til grundlovens 29, at en nedsættelse af valgretsalderen til Folketinget til 16 år ikke kan gennemføres i hvert fald ikke uden en tilsvarende nedsættelse af myndighedsalderen. Der kan næppe herske større tvivl om, at man på den grundlovgivende rigsforsamling generelt ikke forestillede sig, at valgretsalderen kunne være lavere end myndighedsalderen, som var 25 år. Valgretsalderen blev som nævnt fastsat til 30 år, idet der under forhandlingerne dog var flere, der gav udtryk for, at valgretsalderen burde falde sammen med myndighedsalderen. 4 Det blev også tilkendegivet, at valgretten altid må udelukkes Børn, Umyndige, Fruentimmer, Forbrydere og flere Andre. 5 At man ikke forestillede sig, at personer uden formueretlig handleevne havde valgret, kom til udtryk i 1849-Grundlovens 35, der afskar valgretten for mænd, der er ude af Raadigheden over sit Bo. Disse forhold kan dog ikke begrunde, at lovgivningsmagten i dag er forfatningsretligt afskåret fra at nedsætte valgretsalderen til 16 år. Selvom man måtte lægge til grund, at man på den grundlovgivende rigsforsamling forudsatte, at en mand uden rådighed over sit bo, herunder som følge af, at han ikke har nået myndighedsalderen, ikke har stemmeret, må det antages, at denne forudsætning ikke længere er bindende. Ved grundlovsrevisionen i 1915 begrænsede man reglen om manglende valgret ved urådighed over sit bo til at gælde de tilfælde, hvor urådigheden over bo skyldes konkurs eller umyndiggørelse. Og ved grundlovsrevisionen i 1953, hvor Grundlovens 29 fik sin nuværende ordlyd, blev bestemmelsen yderligere indskrænket, idet valgretten nu kun fortabes ved umyndiggørelse. Det fremhæves i Forfatningskommissionens betænkning, at der var enighed om, at konkurs ikke længere skulle komme i betragtning som udelukkelsesgrund. Grundlovgiver har således ved de seneste grundlovsrevisioner opgivet, at urådighed over bo i sig selv medfører fortabelse af valgret. Som udelukkelsesgrund har man alene bevaret umyndiggørelse. Som omtalt ovenfor et det nærliggende at antage, at bestemmelsen om fortabelse af valgret som følge af umyndiggørelse i det væsentlige har sit grundlag i, at vælgere skal være i besiddelse af evne til at handle fornuftsmæssigt. Ved at knytte fortabelse af valgret til umyndiggørelse har man valgt en retsteknisk enkel løsning på konstatering af, om en person mangler evnen til at handle fornuftsmæssigt. Endvidere kan det konstateres, at grundlovgiver i 1953 overlod det til lovgivnings- 4 Beretning om Forhandlingerne paa Rigsdagen, 1849, bl.a. sp f. (Barfod). 5 Anf. st., bl.a. sp (Algreen-Ussing). 291

6 magten og vælgerbefolkningen at fastsætte valgretsalderen. Grundlovgiver overlod således til senere lovgivningsmagter og vælgerbefolkninger at bestemme, på hvilket alderstrin det må formodes, at man generelt set besidder en sådan modenhed, at man bør have valgret. På denne baggrund må det antages, at en fortolkning af Grundlovens 29, der er baseret på bestemmelsens ordlyd, formål og historiske forudsætninger, fører til det resultat, at lovgivningsmagten forfatningsretligt set ikke er afskåret fra at nedsætte valgretsalderen til 16 år, hvis det samtidigt sikres, at også 16-årige og 17-årige kan fratages valgretten på grund af manglende evne til at handle fornuftsmæssigt. Det bemærkes i øvrigt, at det fremgår af Grundlovens 86, at valgretsalderen til de kommunale råd er den for valg til Folketinget til enhver tid gældende. 1.2 Hvis alderen for valgret til Folketinget sænkes til 16 år, kan en 16-årig da vælges til Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser? Valgbarhed til Folketinget Ifølge Grundlovens 30 er enhver, som har valgret, valgbar til Folketinget, medmindre vedkommende er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem af Folketinget. Grundlovens 30 gør udtømmende op med betingelserne for at være valgbar til Folketinget. Det følger af bestemmelsen, at personer, der har valgret, også er valgbare til Folketinget. Nedsættes alderen for valgret til Folketinget til 16 år, vil en 16-årig eller 17-årig, der i øvrigt opfylder betingelserne for at have valgret, således være valgbar til Folketinget medmindre vedkommende er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem af Folketinget. Nedsættes alderen for valgret til Folketinget til 16 år, vil en 16-årig således efter Grundloven kunne indvælges i Folketinget. Om betydningen af gældende lovgivning vedrørende mindreårige for adgangen for en 16-årig eller 17-årig til at være medlem af Folketinget se nedenfor, afsnit 2. Valgbarhed til regionsråd og kommunalbestyrelser Nedsættes alderen for valgret til Folketinget og til regionale råd og kommunalbestyrelser til 16 år, er Grundloven ikke til hinder for, at lovgivningsmagten ændrer lov om kommunale og regionale valg, således at også 16-årige og 17-årige kan indvælges i regionsråd henholdsvis kommunalbestyrelser på lige fod med ældre personer. Om betydningen af gældende lovgivning vedrørende mindreårige for adgangen for en 16-årig eller 17-årig til at være medlem af regionsråd henholdsvis kommunalbestyrelser se nedenfor, afsnit

7 Juridisk vurdering af 16-års valgret 2. Betydningen af lovgivningen vedrørende mindreårige for åriges adgang til at være medlem af folketing, regionsråd, kommunalbestyrelser m.v. uanset myndighedsalderen fortsat er 18 år 2.1 Indledning I dette afsnit vurderes betydningen af gældende lovgivning vedrørende mindreårige for de åriges mulighed for at fungere som medlem af folketing, regionsråd og kommunalbestyrelser. Den eksisterende lovgivning vedrørende mindreårige indskrænker i forskellige henseender mindreåriges evne til at handle på egen hånd. Reglerne har i vidt omfang karakter af beskyttelsesregler, som skal sikre, at mindreårige ikke foretager handlinger og dispositioner, som de ikke er i stand til at overskue konsekvenserne af. Det antages nedenfor, at den eksisterende lovgivning vedrørende mindreårige ikke vil være til hinder for, at årige kan være medlem af Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser, når forældremyndighedsindehaver giver samtykke hertil. Endvidere antages, at medlemskab af regionsråd og kommunalbestyrelse også kræver samtykke fra den mindreåriges værge. 2.2 Generelt om umyndighed og forældremyndighed Grundlæggende begreber og udgangspunkter Enhver har i kraft af sin eksistens retsevne, d.v.s. evne til at være del af et retligt forhold. Handleevne er evnen til ved egne handlinger at bestemme over egne retsforhold. 6 Retsevnen og handleevnen er uafhængige af hinanden, idet ikke alle personer har fuld handleevne. En mindreårig mangler fuld handleevne altså evne til at handle i forskellige henseender. 7 I denne sammenhæng er navnlig tre begreber relevante. Retshandelsevnen bestemmer evnen til at råde over sin formue og forpligte sig i retshandler, der går ud på at stifte, forandre eller ophæve ret. Den angår altså en persons evne til at påtage sig forpligtelser ved løfter og aftaler. En mindreårig mangler som udgangspunkt retshandelsevne. I kraft af sin retsevne kan han eller hun imidlertid alligevel inden for nærmere bestemte rammer blive forpligtet af dispositioner, som foretages af én værgen som handler på vedkommendes vegne. Retsbrudsevnen er en persons evne til at pådrage sig en forpligtelse ved skadevoldende adfærd, navnlig efter reglerne om erstatning uden for kontrakt. 8 Også mindreårige kan 6 Andersen, Iversen og Nørgaard, Umyndiges formue, 1988, s Der anvendes i det følgende samme terminologi som i Andersen, Iversen og Nørgaard, Umyndiges formue, Derudover opererer Andersen, Iversen og Nørgaard med én yderligere gruppe, som har begrænset interesse i denne henseende, nemlig habiliteten ved andre retsstiftende kendsgerninger. Det omfatter eksempelvis pligtindstiftelse gennem varetagelse af andres anliggender under grundsætningen om negotiorum gestio. 293

8 almindeligvis pådrage sig et erstatningsansvar. Der opereres derudover med evnen til at råde over egen person. Som betegnelsen antyder, er det eksempelvis retten til at bestemme, hvor man skal opholde sig, hvad man skal beskæftige sig med, eller hvordan der ved sygdomstilfælde skal ske behandling. En mindreårig kan som almindeligt udgangspunkt ikke råde selvstændigt i personlige forhold, idet kompetencen hertil ligger hos forældremyndighedsindehaveren Umyndighed efter værgemålsloven og forældremyndighed efter forældreansvarsloven Det følger af værgemålslovens 1, stk.1, at børn og unge under 18 år, der ikke har indgået ægteskab, er mindreårige og dermed umyndige. Unge under 18 år, der har indgået ægteskab, er dog mindreårige og dermed umyndige, hvis statsforvaltningen ved tilladelsen til ægteskabet har fastsat vilkår herom. Af værgemålslovens 1, stk. 2 følger, at mindreårige ikke selv kan forpligte sig ved retshandler eller råde over deres formue, medmindre andet er bestemt. Mindreårige mangler således fuld retshandelsevne. Og i værgemålslovens 1, stk. 3 siges, at det er værgen, der handler på den mindreåriges vegne i økonomiske anliggender medmindre andet særlig er bestemt. I 2 bestemmes, at den mindreåriges værge er den eller de personer, der er indehaveren af forældremyndigheden bortset fra ganske særlige tilfælde. Det følger af forældreansvarslovens 1, at børn og unge under 18 år endvidere er undergivet forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. I forældreansvarslovens 2 siges, at forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet og kan træffe afgørelse om dets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov. Af forældreansvarsloven følger, at det som udgangspunkt er den mindreåriges forældre, som er indehaver af forældremyndigheden Høringspligt af mindreårige Uanset mindreårige ikke kan handle på egen hånd, har de i visse tilfælde et krav på at blive hørt, inden værgen træffer beslutning. Således bestemmes i værgemålslovens 26, at mindreårige, der er fyldt 15 år, har krav på at blive hørt, inden værgen træffer beslutning i vigtigere (økonomiske) anliggender. Generelt set er lovgiver imidlertid i stigende grad gået væk fra at opstille nedre faste grænser for, hvornår et barn skal høres, og lovgivningen lægger i stedet vægt på, om det enkelte barn i den konkrete situation har tilstrækkelige forudsætninger og fornøden modenhed til at magte inddragelsen. Dette ses f.eks. i sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær, jf. forældreansvarslovens 34, og i sager om iværksættelse af sociale foranstaltninger, jf. social servicelov 48. I forældreansvarslovens 5 anføres mere gene- 294

9 Juridisk vurdering af 16-års valgret relt, at der i alle forhold vedrørende barnet skal tages hensyn til barnets egne synspunkter alt efter alder og modenhed Særlige kompetencer for mindreårige i forskellige henseender Mindreårige er i forskellige henseender blevet tillagt konkret kompetence. Eksempelvis kan 16-årige tage kørekort til traktor 9 og lille knallert. 10 Som et yderligere eksempel kan nævnes, at en patient, der er fyldt 15 år, selv kan give informeret samtykke til behandling (idet forældremyndighedens indehaver tillige skal have information og inddrages i den mindreåriges stillingtagen). 11 Herudover gælder visse aldersgrænser i forbindelse med forbud, som tillader mindreårige en handleadgang. F.eks. må 16-årige købe alkoholiske drikkevarer (med en volumenprocent på under 16,5) i detailsalgsbutikker men ikke tobaksvarer. 12 Yderligere kan nævnes, at man bliver seksuelt myndig, når man fylder 15 år, jf. straffelovens 222 forudsætningsvis. 13 Medierådet for børn og unge kan kun bestemme, at film er uegnede for personer under 15 år, hvorfor de må vises offentligt for ældre personer uden voksenledsagelse, jf. filmlovens Mindreåriges handleevne i økonomiske henseender betydningen for mindreåriges medlemskab af Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser Adgangen til at råde over egen formue og til at forpligte sig selv Som hovedregel kan en person med manglende retshandelsevne ikke afgive løfter, påbud (i det omfang, det indeholder et løfte), indgå aftaler eller forpligte sig selv. Det har den refleksvirkning, at aftaler, som er indgået af umyndige, som udgangspunkt er ugyldige, jf. værgemålslovens 44. Der er tale om en såkaldt stærk ugyldighedsgrund, hvorfor det er uden betydning, om aftalepartneren var i god tro om den umyndiges evne til at indgå aftalen. Det anførte er dog ikke uden undtagelser. Eksempelvis kan mindreårige modtage gaver, uanset om det reelt set er en aftale. Det skyldes, at accept af løfter med et rent erhvervende indhold (eksempelvis gaveløfter) ikke indebærer, at den mindreårige også forpligter sig (eksempelvis til at yde en modydelse). Rent erhvervende løfter anerkendes derfor, såfremt den mindreårige er i stand til at forstå indholdet af løftet. Herudover har mindreårige råderet over visse økonomiske midler. Det drejer sig om 9 Jf. færdselslovens Jf. færdselslovens 63. I en ny tilføjelse til færdselsloven ( 63 a), som endnu ikke er trådt i kraft, forbydes det erhvervsdrivende at stille knallerter til rådighed for personer under 16 år, medmindre forældremyndighedsindehaveren har givet skriftligt samtykke dertil. 11 Jf. sundhedslovens Jf. Lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år. 13 Denne bestemmelse er ikke blevet tilpasset ved nedsættelsen af den kriminelle lavalder, hvorfor der kan opstå vanskeligheder, hvis to 14-årige har samleje med hinanden. Det blev ved ændringen forudsat klaret med tiltalefrafald, jf. note 1 til ændringen af 15 i lov nr

10 selverhverv (indtægter ved eget arbejde efter det fyldte 15. år), friarv og hvad værgen har overladt dem efter værgemålslovens 25, stk. 3 (eksempelvis lommepenge). 14 Derfor er aftaler, som mindreårige indgår med disse midler, ikke ugyldige efter værgemålslovens 44. Mindreårige vil imidlertid ofte være svage aktører på det frie marked, og derfor kan aftalen undertiden være ugyldig i kraft af aftalelovens generelle ugyldighedsregler eksempelvis på grund af urimelighed eller udnyttelse. Adgangen til at råde over visse midler indebærer imidlertid ikke, at den mindreårige kan råde over fremtidige indtægter. Mindreårige kan altså ikke påtage sig gældsforpligtelser, uanset om det, han eller hun agter at betale med, er fremtidige midler, som vedkommende i kraft af værgemålslovens 42 vil kunne råde over. Til illustration kan en 16-årig købe en cykel for sine lommepenge og arbejdsindtægter, men kan ikke erhverve én på kredit uagtet han eller hun agter at betale med næste måneds lommepenge. Derudover bestemmer værgemålsbekendtgørelsens 7, at værgen skal have statsforvaltningens godkendelse til at stifte gæld ud over, hvad der sædvanlig kræves til fyldestgørelse af fornødenhederne for den, der er under værgemål Mindreårige medlemmer af Folketinget, regionsråd og kommunal- bestyrelser kan gyldigt disponere på disse organers vegne En mindreårig kan gyldigt træffe dispositioner på vegne af andre. Selv uden retshandelsevne, som indebærer, at mindreårige ikke kan binde sig selv, kan de efter omstændighederne optræde på andres vegne. Det følger af de almindelige fuldmagtsregler, og det ses eksempelvis, når en 16-årig står ved kassen i den lokale kiosk. Det er nemlig ikke den mindreårige, men butikken, som bliver bundet af aftalen, som indgås med kunden. 15 På samme måde vil et mindreårigt folketings-, regionsråds- eller kommunalbestyrelsesmedlem, som skriver under på love, beslutninger, økonomiske dispositioner og lignende, ikke derved forpligte sig selv, men det organ, som vedkommende repræsenterer i den konkrete situation. Sådanne gyldige dispositioner kræver ikke samtykke fra værgen. Dog skal man være opmærksom på, at mindreårige, der overskrider deres bemyndigelse som fuldmægtig, som udgangspunkt ikke vil kunne blive erstatningsansvarlige efter den strenge regel i aftalelovens 25, men kun efter de almindelige regler som normalt kun dækker det umiddelbare tab og ikke eksempelvis tabt fortjeneste. Særligt med hensyn til et nyvalgt folketingsmedlems underskrift på den i Grundlovens 32, stk. 7 omtalte forsikring om Grundlovens overholdelse bemærkes i øvrigt, at underskriften ikke påfører det pågældende medlem nye forpligtelser. 14 Jf. værgemålslovens 42, stk Jf. aftalelovens 10, stk

11 Juridisk vurdering af 16-års valgret Mindreåriges medlemskab af regionsråd og kommunalbestyrelser kræver antagelig værgens samtykke Retsbrudsevnen er evnen til at pådrage sig et erstatningsansvar for skadegørende handlinger. Den er ikke aldersbestemt, men fastlægges ud fra en bedømmelse af den mindreåriges forståelse for konsekvenserne af den pågældende adfærd. I retspraksis er børn ned til under 4 år blevet kendt erstatningsansvarlige. Det er fast praksis, at såfremt man optræder i en professionel sammenhæng, bliver ens handlinger bedømt på grundlag af den professionelle standard. En mindreårig skadevolder kan derfor ikke forvente, at der altid vil blive givet ungdomsrabat på et eventuelt erstatningsansvar. Som beskrevet ovenfor kan mindreårige ikke forpligte sig selv. Det må antages, at der også er tale om en (eventual)forpligtelse som kræver samtykke hvis den mindreårige ved at påbegynde en bestemt aktivitet påtager sig risikoen for økonomiske sanktioner, der rækker ud over området for det almindelige erstatningsansvar. Efter kommunestyrelseslovens 50 b og c har statsforvaltningen mulighed for at udstede tvangsbøder og anlægge erstatningssag mod de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer, som er ansvarlige for undladelser og/eller skadevoldende handlinger. Ifølge regionsloven finder disse regler også anvendelse i statsforvaltningers tilsyn med regionerne, jf. regionslovens 21. Kommunestyrelseslovens 50 b bestemmer, at de medlemmer, som er ansvarlige for, at kommunalbestyrelsen ikke udfører en foranstaltning, som den efter loven er forpligtet til at udføre, kan pålægges tvangsbøder. Da pålæggelse af en sådan tvangsbøde har karakter af en særlig sanktion over for kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer med henblik på at gennemtvinge en opfyldelse af en dem påhvilende lovbestemt forpligtelse, taler det for, at medlemskab af kommunalbestyrelse eller regionsråd kræver værgens samtykke. Kommunestyrelseslovens 50 c hjemler ydermere adgang for statsforvaltningen til at anlægge erstatningssag mod et kommunalbestyrelsesmedlem, som er ansvarligt for, at kommunen er påført et tab. Det fremgår ikke af loven, på hvilket grundlag de pågældende kommunalbestyrelsesmedlemmer er ansvarlige, men det er almindeligt antaget, at det er dansk rets almindelige erstatningsretlige regler, som finder anvendelse. 16 Som beskrevet ovenfor kan også mindreårige blive pålagt et erstatningsansvar efter de almindelige regler. Det skal dog bemærkes, at kommunestyrelseslovens 50 c, stk. 2 antagelig udvider ansvaret for undladelser ud over det, som følger af de almindelige regler. Den bestemmer 16 Thomsen, Christensen og Brandi-Hansen: Lov om kommunernes styrelse med kommentarer. København: Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2010, p

12 nemlig, at kommunalbestyrelsesmedlemmer, som undlader at stemme, ikke derved kan unddrage sig et ansvar. Derved ifalder man nemmere ansvar. Det betyder, at mindreårige, ved at indtræde i en kommunalbestyrelse udsætter sig for en større risiko for at blive ansvarlig for en skade, end de ellers ville have været. Det er antagelig en forpligtelse, som den mindreårige ikke kan påtage sig på egen hånd, jf. ovenfor om mindreåriges adgang til at forpligte sig selv. Også dette forhold taler for, at medlemskab af kommunalbestyrelse eller regionsråd kræver værgens samtykke. Det forhold, at medlemskab af kommunale og regionale råd principielt er et borgerligt ombud, kan næppe føre til et andet resultat. Det bemærkes herved, at den opstillede kandidat kan undgå at blive opstillet for en liste ved at undlade at underskrive listebetegnelsen, jf. lov om kommunale og regionale valg 24. I øvrigt bemærkes, at der for nylig er blevet indført en regel, som betyder, at forældre hæfter for de første kr. af de skader, som deres hjemmeboende børn forvolder, jf. 1 i lov om hæftelse for børns erstatningsansvar. 2.4 Evnen til at råde over egen person Kompetencefordeling I personlige forhold er det ikke værgen, men forældremyndighedsindehaveren, der træffer afgørelse på den mindreåriges vegne. Dette følger af forældreansvarslovens 2, stk. 1, hvorefter forældremyndighedsindehaveren skal drage omsorg for barnet og kan træffe afgørelse om dets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov. Er der fælles forældremyndighed, kan hver af forældrene træffe dagligdags beslutninger på barnets vegne, hvorimod væsentlige beslutninger kræver enighed mellem forældrene, jf. lovens 3, stk. 1. Bor barnet hos den ene forælder, har denne som udgangspunkt alene kompetencen til at træffe dagligdags beslutninger, selvom begge har del i forældremyndigheden. Forældremyndighedens nærmere indhold er ikke reguleret, men efter bemærkningerne til forældreansvarsloven 17 indeholder forældremyndigheden ud over den daglige omsorg for barnet også beslutninger af mere væsentlig karakter som skolevalg, uddannelsesvalg, navnevalg og indmeldelse i trossamfund. Forældremyndighedsindehaveren har også ret til at bestemme, hvor barnet skal bo. 18 Betydningen af retten til at vælge barnets bopæl behandles nærmere nedenfor under afsnit Forældremyndighedsindehaveren har et meget vidt spillerum i forhold til at træffe afgørelser på den mindreåriges vegne. At alle afgørelser efter lovens 2, stk. 1 skal træffes til barnets bedste, indebærer ikke nogen større indskrænkning i forældrenes kompetence. 17 Folketingstidende, tillæg A 2006/2007, s Folketingstidende, tillæg A 2006/2007, s

13 Juridisk vurdering af 16-års valgret Kun i særlige tilfælde, hvor f.eks. den sociale lovgivning giver mulighed herfor, kan forældrenes beslutningskompetence tilsidesættes. Udgangspunktet om, at forældremyndighedsindehaveren råder på barnets vegne i personlige forhold, indtil dette fylder 18 år, er fraveget en række steder i den velfærdsrelaterede lovgivning, hvor beslutningskompetencen enten overgår helt til den mindreårige eller bliver delt mellem parterne. Som et eksempel på en egentlig selvbestemmelsesret kan nævnes samtykke til sundhedsfaglig behandling m.v., hvor unge, der er fyldt 15 år, selv kan give samtykke til behandling. 19 Selvom man ikke er myndig, kan man altså selv vælge, om man vil behandles, hvilket af flere tilgængelige behandlingsalternativer man ønsker, og om man ønsker, at behandlingen skal ophøre. Beslutningskompetencen på sundhedsområdet er dog ikke på alle områder absolut. Eksempelvis gælder der en 18-års-grænse for abort (medmindre forældrene samtykker) og en absolut aldersgrænse for kosmetiske indgreb. Et andet eksempel er, at børn over 12 år med Barnets reform er blevet tillagt en række selvstændige rettigheder i sager om tvangsmæssige foranstaltninger, herunder ret til at se alle sagens dokumenter, ret til advokatbistand og ret til at klage over afgørelsen. Selvstændig samtykkekompetence får mindreårige i sociale sager dog først, fra de fylder 15/18 år, alt afhængigt af, hvilken foranstaltning der er tale om. Ud over de situationer, hvor en inddragelsespligt udtrykkeligt fremgår af loven, antages det almindeligvis, at mindreårige i takt med alderen får en stigende grad af frihed og selvbestemmelse over personlige forhold. Dette princip er for så vidt angår inddragelse i sager om barnets forhold udtrykkeligt lovfæstet i forældreansvarslovens 5, hvorefter der i alle forhold vedrørende barnets liv skal tages hensyn til dets synspunkter alt efter dets alder og modenhed. Graden af frihed må dog i sagens natur afhænge af, hvilke personlige forhold der er tale om, og mere vidtrækkende beslutninger vil den mindreårige ikke kunne træffe selvstændigt, før han/hun fylder 18 år. En rettesnor i den forbindelse kan være, at beslutninger, der er så væsentlige, at de kræver enighed mellem forældremyndighedsindehaverne, i hvert fald ikke kan træffes af den mindreårige på egen hånd Særligt om påtagelse af arbejdsforpligtelser Mindreårige kan kun påtage sig tjeneste eller andet personligt arbejde, såfremt forældremyndighedsindehaveren samtykker, jf. forældreansvarslovens 43, 1. led. Er en sådan arbejdsaftale indgået, kan en 15-årig på egen hånd ophæve den og påtage sig arbejde af lignende art, medmindre forældremyndighedsindehaveren modsætter sig, jf. forældreansvarslovens 43, 2. led. Såfremt hensynet til den unges opdragelse eller velfærd kræver 19 Dette følger af sundhedslovens 17, stk. 1. Selvom det også følger af bestemmelsen, at forældremyndighedsindehaveren skal inddrages, er det forudsat i forarbejderne til loven, at den endelige beslutningskompetence ligger hos den unge patient. 299

14 det, kan forældremyndighedsindehaveren ophæve arbejdsaftalen, jf. forældreansvarslovens Mindreåriges medlemskab af Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser må kræve forældremyndighedsindehaverens samtykke Som omtalt ovenfor følger det af forældreansvarsloven, at beslutninger vedrørende også åriges personlige forhold af mere væsentlig karakter eksempelvis vedrørende skolevalg, uddannelsesvalg, indmeldelse i trossamfund og bopæl kræver forældremyndighedsindehavers medvirken/samtykke. Videre fremgår af lovens 43, at mindreårige kun kan påtage sig tjeneste eller andet personligt arbejde, såfremt forældremyndighedsindehaver samtykker. Da medlemskab af Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser utvivlsomt må betragtes som værende af væsentlig betydning for den pågældende mindreårige, og da medlemskab af disse organer ganske vist næppe kan sidestilles med et egentligt arbejdsforhold omfattet af forældreansvarslovens 43, men dog ofte vil have større betydning for den pågældendes forhold end et sådant, må det antages, at medlemskab af Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser kræver forældremyndighedsindehavers samtykke. Det forhold, at medlemskab af kommunalbestyrelser og regionale råd principielt er et borgerligt ombud, kan næppe føre til et andet resultat for disse organers vedkommende. Som tidligere omtalt må herved bemærkes, at den opstillede kandidat kan undgå at blive opstillet for en liste ved at undlade at underskrive listebetegnelsen, jf. lov om kommunale og regionale valg Forældremyndighedsindehaverens bestemmelse over den mindreåriges bopæl Efter den kommunale og regionale valglovs 20 3, jf. 1, stk. 1, er man alene valgbar til kommunalbestyrelsen og regionsrådet, hvis man har bopæl i kommunen henholdsvis regionen, og efter samme lovs 100 mister man valgbarheden, hvis man fraflytter kommunen/regionen. Da det følger forudsætningsvis af reglerne om forældremyndighed og barnets bopæl i forældreansvarsloven, at barnet bor hos den ene eller begge forældre, vil konsekvensen af forældrenes flytning altså i udgangspunktet være, at den mindreårige må træde ud af kommunalbestyrelsen/regionsrådet. Dette hænger sammen med, at omsorgs- og forsørgelsespligten påhviler forældremyndighedsindehaveren, indtil den unge fylder 18 år. Kun med forældrenes samtykke kan den mindreårige blive boende i kommunen enten ved at den unge flytter for sig selv, eller ved at den unge flytter ind hos andre, jf. herved social servicelov Lovbekendtgørelse nr. 105 af 08/02/2011 om kommunale og regionale valg. 300

15 Juridisk vurdering af 16-års valgret Uanset om parterne skulle vælge, at den mindreårige kunne flytte for sig selv eller ind hos en anden familie, påhviler forsørgelsespligten fortsat forældremyndighedsindehaveren. Da mindreårige som ovenfor nævnt ikke kan indgå gensidigt bebyrdende aftaler, vil den mindreårige ikke selv kunne indtræde i et lejemål til et værelse/en lejlighed eller optage et lån til boligkøb. 2.5 Genstand for strafferetlige sanktioner Den kriminelle lavalder fastsætter, hvornår en ung person straffes for sine handlinger. Grænsen er fastsat ud fra en vurdering af, hvornår man er i stand til at overskue konsekvenserne af sine egne handlinger. I øjeblikket er grænsen fastsat til 14 år, jf. straffelovens 15 modsætningsvist, og enhver over den alder kan som udgangspunkt blive genstand for strafferetlige sanktioner. Denne 14-års-grænse er også gældende for straffebestemmelser i særlovgivningen, medmindre andet er konkret bestemt. En almindelig forudsætning om, at også udøvere af valgte offentlige hverv kan straffes for strafbare handlinger i forbindelse med udøvelse af hvervet, jf. herved eksempelvis kommunestyrelseslovens 61, er derfor opfyldt. 2.6 Sammenfatning Det må på baggrund af ovenstående antages, at gældende lovgivning vedrørende mindreårige ikke vil være til hinder for, at årige kan være medlem af Folketinget, regionsråd eller kommunalbestyrelser, når forældremyndighedsindehaver giver samtykke hertil. Endvidere må formentlig antages, at medlemskab af regionsråd og kommunalbestyrelse også kræver samtykke fra den mindreåriges værge. Det bemærkes, at forældremyndighedsindehaverne, der som udgangspunkt er den mindreåriges forældre, normalt også fungerer som værger. Endvidere må antages, at mindreårige medlemmer af Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser uden samtykke fra værge kan foretage de dispositioner, som knytter sig til virket i det pågældende organ. 2.7 Medlemskab af Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser uden samtykke fra forældremyndighedsindehaver/værge Som anført må det antages, at åriges medlemskab af Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser efter gældende lovgivning vedrørende mindreårige kræver forældremyndighedsindehaverens/værgens samtykke. Måtte det ønskes, at årige kan være medlemmer Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser uden forældremyndighedsindehaverens/værgens samtykke, vil dette kunne gennemføres ved ny lovgivning i forbindelse med nedsættelse af valgretsalderen til 16 år. 301

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 18. juni 2014 i sag nr. 8/2014 [A] mod [Sejlklubben] Sagen er behandlet af Lis Hævdholm, Ole Borch, Birte Rasmussen, Ulla Ingerslev og Claus Juel

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Hvordan kan man med en demenssygdom længst muligt have indflydelse og selvbestemmelse på eget liv? 2 hovedspørgsmål: Hvad kan man selv gøre

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling CAROLINE ADOLPHSEN Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Caroline Adolphsen Mindreåriges retsstilling

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt:

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt: www.per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog En ærlig Grundlov Per-Olof Johansson [Læserbrev trykt i Jyllands-Posten 19.9.1969], på Internet her: En ærlig Grundlov Hjulpet af nutidens teknik har jeg

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Værgemål. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved advokat Johan Hartmann Stæger

Værgemål. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved advokat Johan Hartmann Stæger Værgemål Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved advokat Johan Hartmann Stæger Program Hvem kan komme under værgemål? Betingelser for værgemål Typer af værgemål Hvad kan og skal værgen? Hvad

Læs mere

Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen

Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen Værgemål ud fra Region Syddanmarks erfaringer Middelfart, den 14. juni 2012 1 v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen VÆRGEMÅL 1) Hvad er værgemål? 2) Typer af værgemål 3) Betingelser

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene?

Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene? - 1 Kan forældre bruge penge tilhørende det umyndige barn, når pengene hidrører fra gaver fra bedsteforældrene? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læser med stor interesse artiklerne i

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt

Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt - 1 Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter regeringens udspil til en kontanthjælpsreform, således som det er offentliggjort på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

NOTAT. 8. februar 2010. Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND

NOTAT. 8. februar 2010. Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND NOTAT 8. februar 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien mindreåriges retsstilling AF KNUD KRISTENSEN, Landsforeningen SIND Indledning I en konkret sag vedrørende indlæggelse på Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M Brug din stemme - Demokrati og deltagelse T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse der omhandler børn, unge og deltagelse. Eleverne præsenteres for forskellige udsagn som de tager stilling til og efterfølgende

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening Navn og hjemsted 1, stk 1. Foreningens navn er Vibenshusbeboerne`s Antenneforening 1, stk. 2. Foreningens hjemsted er bebyggelsen Vibenshus, beliggende på Buddinge Hovedgade 283-299 og Vibevænget 4-54

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere