Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det:"

Transkript

1 Kendelse af 21. november (j.nr ) Anmeldte binavne registreringsnægtet, da de var egnede til at fremkalde det indtryk, at der er tale om pengeinstitutter henholdsvis realkreditinstitutter Lov om finansiel virksomhed 7, stk. 5 og 8, stk. 5. (Susanne Nielsen, Niels Bolt Jørgensen og Ulla Staal) Ved skrivelse af 26. oktober 2004 har K1 A/S på egne og K2 ApS vegne klaget over Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004, hvorved de for K2 ApS anmeldte binavne A ApS, B ApS og C ApS og de for K1 A/S anmeldte binavne D A/S, E A/S, F A/S og G A/S er nægtet registreret som værende i strid med lov om finansiel virksomhed 7, stk. 5, og 8, stk. 5. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det: K2 ApS har anmeldt følgende binavne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: - A ApS - B ApS - C ApS K1 A/S har anmeldt følgende binavne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: - D A/S - E A/S - F A/S - G A/S I henhold til 7, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed har pengeinstitutter eneret til at benytte betegnelserne bank, sparekasse eller andelskasse i deres navn. Andre virksomheder må ikke anvende navne eller betegnelser for deres virksomhed, som er egnet til at fremkalde det indtryk, at de er pengeinstitutter. I henhold til lov om finansiel virksomhed 8, stk. 5, må andre virksomheder ikke benytte betegnelserne realkreditinstitut, realkreditaktieselskab, kreditforening eller realkreditfond. Ligeledes må andre virksomheder ikke bruge navne eller betegnelser, der er egnet til at fremkalde det indtryk, at de er realkreditinstitutter. Dette er begrundet i at sikre offentlighedens tillid til penge- og realkreditinstitutter, således at det allerede af navnet fremgår, at der er tale om en virksomhed, der er undergivet bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed og dermed underkastet offentligt tilsyn. Finanstilsynet finder, at betegnelsen andelskredit og afledninger heraf er egnet til at fremkalde det indtryk, at der er tale om en andelskasse. Anvendelsen af denne betegnelse og afledninger heraf er således i strid med lov om finansiel virksomhed 7, stk. 5. Finanstilsynet finder endvidere, at betegnelsen boligkredit og afledninger heraf er egnet til at fremkalde det indtryk, at der er tale om et realkreditinstitut. Anvendelsen af denne betegnelse og afledninger heraf er således i strid med lov om finansiel virksomhed 8, stk. 5. Samtlige de anmeldte binavne er således i strid med reglerne om navne privilegier i lov om finansiel virksomhed 7, stk. 5, og 8, stk. 5. Disse binavne kan derfor ikke registreres.

2 I klageskrivelsen af 26. oktober 2004 har K1 A/S anført: Indledningsvis skal det fastslås, at sigtet med de valgte binavne er etablering af et selskab, der skal tilbyde lån til ejere af andelsboliger. De omhandlede binavne er valgt med ønsket om, at vi med selskabets navn kan signalere til denne kundegruppe, at vi tilbyder dem et relevant produkt. Vi ønsker bestemt ikke at fremkalde et indtryk af, at det nye selskab er et pengeinstitut eller et realkreditinstitut. Selskabets eksistensberettigelse skal netop være, at vi som et mindre finansieringsselskab kan arbejde anderledes end en bank eller en kreditforening kan. Omkring 7, stk. 5, der sigter på at navnet ikke må fremkalde det indtryk, at der er tale om en bank, sparekasse eller andelskasse, har vi følgende kommentarer. Vi finder, at der er meget lang afstand mellem navnene og begreberne andelskasse og andelskredit. Vi har vanskeligt ved at forstå den kobling, der må ligge til grund for tilsynets afgørelse. Derfor beder vi nævnet vurdere rigtigheden af den af tilsynet trufne afgørelse. Omkring 8 stk. 5, der sigter på at navnet ikke må fremkalde det indtryk, at der er tale om et realkreditinstitut, har vi følgende kommentarer. Tilsynet mener at betegnelsen boligkredit fremkalder indtrykket af, at der er tale om et realkreditinstitut. Vi finder, at der er en så udpræget viden om navnene på realkreditinstitutterne, at det er meget svært at tro, at alene betegnelsen boligkredit skulle skabe det indtryk, at der er tale om et nyt realkreditinstitut. Samtidig finder vi, at der tale om klar afvigelse fra praksis, idet flere selskaber i dag er registreret med navne, der rummer betegnelsen boligkredit. Se venligst vedlagte dokumentation, CVR-nr.. H ApS og CVR-nr.. I A/S. Derfor beder vi nævnet vurdere rigtigheden af den af tilsynet trufne afgørelse. Som nævnt skal det nye selskabs navn signalere til ejere af andelsboliger, at vi kan tilbyde dem lån. Hverken mere eller mindre. Når vi her vælger at klage over tilsynets beslutninger hænger det sammen med, at de valgte selskabsnavne sender præcis dette signal til ejere af andelsboliger. Med tilsynets beslutning har vi vanskeligt ved at se, hvad et sådan selskab alternativt kan få lov at hedde. Derfor vil en effektuering af tilsynets beslutning medføre en manglende konkurrence til de pengeinstitutter, der i dag sidder på markedet for lån til ejere af andelsboliger. I anledning af klagen har Finanstilsynet i skrivelse af 1. december 2004 udtalt: 1. Sagsfremstilling... K2 ApS' formål er at fungere som holdningsselskab, herunder at besidde aktier eller anparter i datterselskaber eller associeret virksomhed. K1 A/S har til formål at drive finansiel- og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

3 Ingen af selskaberne har til formål at drive pengeinstitut- eller realkreditvirksomhed. Direktør for begge selskaber, J, har tillige oplyst telefonisk til Finanstilsynet, at selskaberne heller ikke på sigt har til hensigt at drive pengeinstituteller realkreditvirksomhed. J har videre oplyst, at hensigten med navnene er, at folk skal vide, hvad selskaberne beskæftiger sig med. I forbindelse med sin sagsbehandling oplyste Finanstilsynet selskaberne i af 18. august 2004, hvilke oplysninger Finanstilsynet ville fremlægge for Det Finansielle Virksomhedsråd i forbindelse med afgørelse af sagen og anmodede om kommentarer. Selskaberne oplyste i af 23. august 2004, at binavnene er registreret for på et tidspunkt at drive virksomhed med udlån til ejere af andelsboligejere i et selskab med ét af de reserverede navne. Selskaberne havde ikke yderlige kommentarer. I afgørelse af 28. september 2004 meddelte Finanstilsynet K2 ApS og K1 A/S påbud om ikke at benytte samtlige de anmeldte binavne 2. Afgørelsens retlige grundlag I henhold til 7, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed har pengeinstitutter eneret til at benytte betegnelsen "bank", "sparekasse" eller "andelskasse" i deres navn. Andre virksomheder må ikke anvende navne for deres virksomhed, som er egnet til at fremkalde det indtryk, at de er pengeinstitutter. I henhold til lov om finansiel virksomhed 8, stk. 5, må andre virksomheder end realkreditinstitutter ikke benytte betegnelserne "realkreditinstitut", "realkreditaktieselskab", "kreditforening" eller "realkreditfond". Ligeledes må andre virksomheder ikke bruge navne eller betegnelser, der er egnet til at fremkalde det indtryk, at de er realkreditinstitutter. Det fremgår af forarbejderne til de pågældende bestemmelser, som viderefører de dagældende bestemmelser fra bank- og sparekasseloven og realkreditloven, at forbuddet mod at anvende de nævnte betegnelser er begrundet i at sikre offentlighedens tillid til penge- og realkreditinstitutter, således at det allerede af navnet fremgår, at der er tale om en virksomhed, der er undergivet bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed og dermed underkastet offentligt tilsyn. Det kan endvidere udledes af bemærkningerne, at hensynet til offentligheden nærmere kan karakteriseres som et hensyn til indskydere og investorer i de finansielle virksomheder. Dette hensyn har betydelig vægt, idet det også samfundsøkonomisk har stor betydning, at man uden problemer kan identificere de institutioner, der har tilladelse til at forvalte værdier. Af denne grund må selv den svageste mulighed for forveksling ikke kunne finde sted. Hensynet til offentligheden må således veje tungere end hensynet til den enkelte virksomheds mulighed for at anvende betegnelserne for sin virksomhedsudøvelse. Finanstilsynet har i 1997 truffet afgørelse i en sag vedrørende et anpartsselskab, der tilbød låneformidling under navnet "L". Dette fandt Finanstilsynet var i strid med den dagældende bestemmelse om, at kun realkreditinstitutter må benytte betegnelser, der kan fremkalde det indtryk, at selskabet driver realkreditvirksomhed 3. Finanstilsynets vurdering Som det fremgår under afsnit 1, har ingen af selskaberne til formål at drive pengeinstitut- eller realkreditvirksomhed. Endvidere er det oplyst at, selskaberne heller ikke på sigt har til hensigt at drive pengeinstitut- eller realkreditvirksomhed. Som det ligeledes fremgår under afsnittet om retligt grundlag er det kun virksomheder, som har tilladelse til at drive penge- eller realkreditinstitutvirksomhed, der har ret til at anvende betegnelserne "bank", "sparekasse" eller

4 "andelskasse" samt "realkreditinstitut", "realkreditaktieselskab", "kreditforening" eller "realkreditfond" (eneretten). Andre virksomheder må ikke benytte de betegnelser, der er omfattet af eneretten, eller betegnelser, der kan forveksles med de af eneretten omfattede. Det er Finanstilsynets opfattelse, at det afgørende er, at det ikke kan misforstås, hvorvidt et selskab driver pengeeller realkreditinstitutvirksomhed eller anden virksomhed. Dette gælder, uanset hvad selskabets nuværende registrerede formål er, eller hvad selskabet på sigt har til hensyn at drive virksomhed som. Det relevante er, om selskabet har tilladelse til at drive penge- eller realkreditinstitutvirksomhed og derfor har ret til at benytte de af eneretten omfattede betegnelser. Finanstilsynet finder, at selskabernes anvendelse af betegnelsen andelskredit og afledninger heraf er egnet til at fremkalde det indtryk, at der er tale om en andelskasse. Dette følger af præfikset andel- i sammenhæng med ordet kredit, der har for nær sammenhæng med ordet andelskasse. Finanstilsynet finder endvidere, at anvendelsen af betegnelsen boligkredit og afledninger heraf er egnet til at fremkalde det indtryk, at der er tale om et realkreditinstitut. Dette følger af, at præfikset bolig- henleder tanken på fast ejendom, hvilket i sammenhæng med ordet kredit har for nær sammenhæng med ordet realkredit. De af K1 A/S og K2 ApS registrerede binavne kan således skabe misforståelser med hensyn til selskabernes karakter og aktivitetsområde. Med henvisning til det af K1 A/S og K2 ApS anførte vedrørende CVR-nr. H A/S og CVR-nr. I A/S kan det oplyses, at Finanstilsynet ikke har godkendt disse navne. Finanstilsynet har d.d. skrevet til de pågældende virksomheder og påbudt dem at afklare forholdet. I skrivelse af 5. januar 2005 har K1 A/S supplerende anført: De fem valgte selskabsnavne, som tilsynet mener har for tæt sammenhæng med andelskasse; A ApS B ApS CApS D A/S E A/S rummer ikke ordet andelskasse, men alene ordet andel. Derfor har vi svært ved at se, at nogen skulle kunne forveksle selskaberne med en andelskasse. Hertil kommer, at det formentlig kun er en minoritet, som kender til virksomhedsformen andelskasse. Og endnu færre er klar over, at en andelskasse er et pengeinstitut. Der er således på alle måder lang afstand fra ordet andel til begrebet pengeinstitut. Forbrugeren vil derfor efter vores opfattelse associere selskabsnavnene med en virksomhed, der tilbyder lån/kredit til ejere af andelsboliger. De to valgte selskabsnavne, der findes at have for tæt sammenhæng med realkredit;

5 F A/S G A/S rummer ikke ordet realkredit, men alene ordet kredit. Tilsynet giver ikke nogen begrundelse for, at ejere af andelsboliger skulle forledes til at tro at et selskab med dette navn skulle være et realkreditinstitut. Hvor er sammenhængen mellem boligkredit og realkredit? Og ville det betyde, at vi ikke måtte hedde M A/S? Hertil kommer, at de fleste låntagere kender navnene på de forholdsvis få realkreditinstitutter, der er herhjemme. Folk ved udmærket, hvad der er en kreditforening og hvad der er et finansieringsselskab. Vi finder ikke grund til at betvivle, at forbrugeren associerer det valgte navn med et finansieringsselskab, der har specialiseret sig i at tilbyde lån/kredit til ejere af andelsboliger.... Ved skrivelse af 7. februar 2005 har Finanstilsynet yderligere bemærket: Finanstilsynet fastholder, at navneprivilegiet ifølge lov om finansiel virksomhed er absolut. Dette illustreres af afgørelsen U , i hvilken retten udtalte: "Det findes ved bedømmelsen af sagen at være uden betydning, om virksomhedens aktuelle beskæftigelse adskiller sig væsentligt fra den af banker drevne virksomhed, idet virksomhedens karakter kan ændres." Det er således uden betydning, hvad virksomhedens aktuelle, fortidige eller fremtidige formål og konkrete virksomhed er. Forbuddet gælder til alle tider. K2 ApS og K1 A/S anfører, at " ( ) det formentlig kun er en minoritet, der kender til virksomhedsformen andelskasse. Og endnu færre er klar over, at en andelskasse er et pengeinstitut ( )" til støtte for K2 ApS og K1 A/S' anbringende om, at præfikset "andel-" i forbindelse med kredit ikke kan give anledning til forveksling med et pengeinstitut. K2 ApS og K1 A/S fastholder, at præfikset "andel-" derfor ikke er omfattet af lov om finansiel virksomheds bestemmelse om, at der ikke må anvendes navne eller betegnelser for en virksomhed, der kan give anledning til at forveksle virksomheden med et pengeinstitut. Finanstilsynet skal i den forbindelse bemærke, at det er irrelevant, hvorvidt der er få, der kender betegnelsen andelskasse eller ej. Endvidere anfører K2 ApS og K1 A/S, at "de fleste låntagere kender navnene på de forholdsvis få realkreditinstitutter, der er herhjemme. Folk ved udmærket, hvad der er en kreditforening og hvad der er et finansieringsselskab." K2 mener derfor ikke, ordet boligkredit kan forveksles med realkreditinstitut. Finanstilsynet fastholder også overfor dette anbringende, at navneprivilegiet ikke kan indskrænkes, uanset om mange kender til en virksomhedstype. Finanstilsynet finder endvidere, at K2 ApS og K1 A/S' anbringende om at ikke mange kender virksomhedstypen andelskasse, hvorfor denne ikke bør nyde særlig beskyttelse, er i modstrid med anbringendet om, at alle kender realkreditinstitutterne, hvorfor de ikke bør nyde særlig beskyttelse. Binavne indeholdende betegnelsen "andelskredit": K2 ApS og K1 A/S anfører, at ordet andelskredit ikke kan forveksles med ordet andelskasse.

6 Efter Finanstilsynets opfattelse minder disse to ord meget om hinanden, da de begge har præfikset "andel-" efterfulgt af ordet "kasse" henholdsvis ordet "kredit". Endvidere er en andelskasse en virksomhed, der yder kredit, hvorfor andelskasse kan forveksles med andelskredit. Dette understøttes af aktieselskabsloven med kommentarer [af Lone Sneholdt og Niels Thomsen, 1994], hvor det på side 502 fremgår at "brug af enkeltbetegnelser, hvis benyttelse i henhold til særlovgivning er forbeholdt bestemte virksomheder, er ulovlig og dermed vildledende, hvis den i særlovgivningen fastsatte forudsætning for brugen ikke er opfyldt f.eks. kreditinstitut, kreditkasse ". Disse begreber er derfor egnet til at fremkalde det indtryk, at der er tale om et pengeinstitut. Det er således tilstrækkeligt til, at der kan ske forveksling, at en del af betegnelsen er identisk med den beskyttede betegnelse. Binavne indeholdende betegnelsen "boligkredit": K2 ApS og K1 A/S anfører, at der ikke er en sammenhæng mellem "boligkredit" og "realkredit", der gør, at disse to kan forveksles. Realkreditinstitutter yder realkreditlån baseret på en eneret til at udstede realkreditobligationer, jf. lov om finansiel virksomhed 8, stk. 1. Realkreditlån har blandt andet til formål at finansiere boliger. Med finansiering menes kredit til boligkøb, hvorfor realkredit kan "oversættes" med "at give kredit til boliger". Derfor finder Finanstilsynet, at ordet boligkredit kan forveksles med ordet realkredit. Ankenævnet udtaler: K2 ApS har til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anmeldt binavnene A ApS, B ApS og C ApS, og K1 A/S har anmeldt binavnene D A/S, E A/S, F A/S og G A/S. K2 ApS og K1 A/S har oplyst, at hensigten med de valgte binavne er at etablere et selskab, der kan tilbyde lån til ejere af andelsboliger. Ankenævnet finder, at anvendelsen af ordene andelskredit og boligkredit samt afledninger heraf som en del af navnet for et finansieringsinstitut for ejere af andelsboliger kan give anledning til forveksling med henholdsvis et pengeinstitut i form af en andelskasse og et realkreditinstitut. De til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anmeldte binavne for K2 ApS og K1 A/S findes således egnede til at fremkalde det indtryk, at der er tale om pengeinstitutter og realkreditinstitutter, og navnene må derfor ikke anvendes, jf. lov om finansiel virksomhed 7, stk. 5, og 8, stk. 5. Ankenævnet stadfæster derfor Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 om ikke at registrere de anmeldte binavne.

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2005 - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2005. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 22. oktober 2008 (J.nr. 2007-0014728). Modeller til spilsystem indebærer en sådan mulighed for tilbageførsel af indskudte midler, at det må betragtes som indlån, jf. 7, stk. 1 i lov om finansiel

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033525). Tilladelse til at

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Finanstilsynets foreløbige konklusioner vedrørende undersøgelsen blev drøftet med K på møder den 12. november 2004 og den 10. januar 2005.

Finanstilsynets foreløbige konklusioner vedrørende undersøgelsen blev drøftet med K på møder den 12. november 2004 og den 10. januar 2005. Kendelse af 22. juni 2006 (J.nr. 2005-0002559). Påbud om berigtigelse af realkreditlån ophævet Lov om realkreditlån og realkreditobligationer og bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. juni 2014 (J.nr. 2013-0036082) Ulovlig selvfinansiering

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006.

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006. Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005657). En investeringsforenings afdelings negative saldo på en konto i få dage udgjorde en overtrædelse af låneforbudet i 43 i investeringsloven. Lov om investeringsforeninger

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009.

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009. Kendelse af 23. december 2010 (J.nr. 2010-0021377) Påbud om overholdelse af en række pligter i henhold til hvidvaskloven tiltrådt. Hvidvasklovens 1, stk. 1, nr. 12, samt 34, stk. 1 og stk. 7. (Elisabeth

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere