Klager. J.nr UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej Køge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge"

Transkript

1 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej Køge Nævnet har modtaget klagen den 20. maj Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i købsaftalen har angivet en fejlagtig kursværdi på det lån, køber skulle overtage i forbindelse med handlen, og om indklagede som følge heraf skal betale erstatning til klager. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klager ønskede at sælge sin ejendom og havde selv fundet en køber. Klager henvendte sig til indklagede, der på Internettet reklamerede med at lave Sælg- og købselvservice for et honorar på kr. Af klagers henvendelse fremgår bl.a.:

2 2 Vi har haft vores villa til salg uden ejendomsmægler og har nu fundet en køber. Vi er derfor interesseret i jeres Salg- og købselvservice (c) til kr , der ser ud til at kunne færdiggøre handlen. Vi har en salgsopstilling fra [...], fået lavet tilstandsrapport og energimærkning, [...]. Vi ønsker at give køber tilbud om ejerskifteforsikring. Der er tale om en kontant handel. Ved af 10. september 2009 oplyste indklagede klager om, hvilke dokumenter indklagede skulle bruge til udarbejdelse af købsaftale. Indklagede vejledte endvidere klager om reglerne om ejerskifteforsikring. Endvidere skrev indklagede bl.a.: Vi har noteret, at handlen sker direkte mellem køber og Jer (SælgSelvSalg), og at der er fundet en potentiel køber, hvorfor der skal udarbejdes en salgsopstilling og en købsaftale i henhold til DE s (Dansk Ejendomsmæglerforening) normer. [...] Vi varetager hele dokumentarbejdet i forbindelse med Jeres salg under henvisning til [indklagedes hjemmeside], hvor I kan se, at vort honorar for SæglSelvRådgivning beløber sig til i alt kr inkl. moms, når det omfatter rådgivning, dokument udfærdigelse og assistance m.v. til sælgeren, som selv har fundet eller finder køberen, og som ikke ønsker at benytte ejendomsmægler. Bolig Assistancen udfærdiger således købsaftalen med tilhørende salgsopstilling og modulet indbefatter, at I selv har fundet/finder køberen til Jeres ejendom, medens BoligAssistancen varetager papirarbejdet for jer som sælgere, og køber er repræsenteret ved egen rådgiver. Det er altid købers rådgiver, som forestår udarbejdelsen og berigtigelsen (tinglysningen) af skødet og refusionsopgørelsen, hvis indhold vi imidlertid kontrollerer på sælgers vegne. Vi koordinerer udarbejdelse af skøde med købers rådgiver, kontrollerer dette på Jeres vegne og følger skødets berigtigelse indtil dette er tinglyst uden anmærkninger og købesummen kan frigives i sin helhed til Jer. [...] Et af bolighandlens mest centrale dokumenter er Købsaftalen, som vi udarbejder for Jer og i hvilken forbindelse vi vejleder Jer om: hvornår I er bundet af Købsaftalen hvilke dokumenter, der skal underskrives af hvem og hvornår m.v. i hvilke tilfælde Købsaftalen kan fortrydes af køber hvordan og hvornår handlen berigtiges de øvrige forhold for sælger ved et boligsalg hvilke udgifter sælger har med bolighandlen Til brug for udarbejdelse af købsaftalen skal vi have oplyst, under hvilke forudsætninger I har solgt ejendommen, dvs. pris, overtagelsesdato, udbetaling, finansiering/kontanthandel, ligesom vi har behov for nedenstående dokumenter.

3 3 [...] De nødvendige dokumenter Bemærk at vi rekvirerer tingbogsattest og kommunale ejendomsoplysninger. Vi skal bruge kopi af følgende: Kopi af BBR-ejermeddelelsen Kopi af seneste ejendomsskattebillet 2009 med bilag (specifikation af a conto opkrævninger) samt kvittering for betaling af senest forfaldne rate. Herudover kopi af ejendomsskattebilletten for 2008 med bilag (specifikation af a conto opkrævninger) Kopi af seneste terminskvittering for evt. private pantebreve. Kopi af seneste årsopgørelse fra realkreditinstitut for indestående realkreditlån med kontrolkode samt seneste terminskvittering eller kopi af betalingsoversigt fra PBS Kopi af brandpolice/ejendomsforsikring for ejendommen Kopi af seneste betaling/opkrævning fra Grundejerforeningen Kopi af årsopgørelser for forbrugsudgifter (vand, varme, el, renovation m.v.) Når I sælger Jeres bolig skal ethvert lån med sikkerhed i boligen enten overtages af køber eller indfries/relakseres af Jer. Derfor skal I fremvise det seneste års opgørelser fra Jeres realkreditinstitut med relevante terminskvitteringer eller betalingsoversigt. Vi sørger for at koordinere indfrielse og aflysning/relaksering af disse pantehæftelser. [...] Køber skal have modtaget underretning om, at tilbuddet om ejerskifteforsikring skal være accepteret af køber før overtagelsesdagen eller før dispositionsdagen, hvis den ligger tidligere end overtagelsesdagen. Såfremt køber ønsker at benytte et andet forsikringsselskab end det tilbudte, afholder køber eventuelle ekstraomkostninger i denne forbindelse. Det er noteret, at I er ved at indhente forsikringstilbud og vi Det fremgik videre af indklagedes bl.a.: Samme dag skrev klager til indklagede og takkede ja til indklagedes tilbud. Klager oplyste samtidig, at det var aftalt mellem køber og klager at handle kontant, men at køber skulle overtage et indestående lån. Stadig samme dag svarede indklagede, at dagskursen for de bag lånet liggende obligationer skulle anvendes ved beregningen af kontantværdien af det lån, som køber skulle overtage.

4 4 Klager sendte oplysning om lånet til indklagede ved fremsendelse af udskrift fra Betalingsservice, hvoraf det fremgik, at lånets hovedstol var kr., og at restgælden pr. 30. juni 2009 udgjorde ,04 kr. Den 17. september 2009 udarbejdede indklagede salgsopstilling og købsaftale på en formular autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening. Salgsopstillingens rubrik vedrørende Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne med spørgsmål om mæglerens tilknytning til eller samarbejdsaftaler med andre var alle besvaret med nej. Den 21. september 2009 indbetalte klager kr. til indklagede. Indklagede udarbejdede herefter revideret købsaftale. Købsaftalen er udarbejdet på en formular autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening. Købsaftalen henviste for så vidt angår Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne til salgsopstillingen. I købsaftalen var overtagelsesdagen aftalt til den 1. november 2009, og kontantprisen var aftalt til kr. Indklagede havde i punkt 18 i aftalen anført købesummen således: Det fremgik videre af punkt 18 i aftalen bl.a.: Vedrørende det lån, som køber skulle overtage i købsaftalen, havde indklagede i købsaftalens punkt 20 anført:

5 5 Det fremgik af købsaftalens punkt 16 bl.a.: Handlen var fra købers side betinget både af pengeinstituts og rådgivers godkendelse. Den 25. september 2009 skrev indklagede til købers advokat, der havde sat spørgsmålstegn ved kontantprisen i købsaftalen. Indklagede oplyste, at den aftalte kontante købesum var kr., der under henvisning til reguleringsbestemmelsen i pkt. 16 i købsaftalen skulle berigtiges således: Kontant udbetaling ,00 kr. Kontant deponering ,09 kr.

6 6 Beregnet værdi af overtaget realkreditlån Kontant/finansieret købesum ,91 kr ,00 kr. Klager og køber underskrev købsaftalen den 30. september Det fremgår af aftalen, at køber fik udleveret salgsopstilling af 22. september Købers advokat udarbejdede refusionsopgørelse, hvoraf det vedrørende det overtagne lån fremgik: Regulering af overtaget restgæld: I købsaftalen er den restgæld, som køber har overtaget, opgjort til kr ,57. Rigtig restgæld andrager kr ,56. Køber gældsovertager en restgæld, der således er kr ,99 større end forudsat i købsaftalen, og sælger refunderer dette beløb kr ,99 Købers advokat havde herefter beregnet, at klager skulle betale en refusionssaldo på 6.017,22 kr. til køber. Den 16. december 2009 sendte indklagede refusionsopgørelsen til klager. Indklagede oplyste samtidig, at han fandt refusionsopgørelsen korrekt. Samme dag skrev klager til indklagede bl.a.: Kursværdien er jo ikke indregnet. Køber overtager eksisterende lån til den på overtagelsesdagen gennemsnitlige kurs på børsen i flg. vores kontrakt og ligeledes min bankrådgiver. Gns kursen på alle handlen for obligationsserien var 93,873 op til overtagelsesdagen ( ). Restgælden skal da reguleres med denne kurs, da dette er indfrielseskursen på lånet på overtagelsesdagen såfremt lånet blev handlet på børsen. Jeg går ud fra at du ved hvordan man beregner dette. Stadig samme dag skrev indklagede til købers advokat og meddelte, at refusionsopgørelsen ikke var korrekt, idet lånets restgæld skulle reguleres med kurs 93,873, som var kursen på overtagelsesdagen.

7 7 Den 17. december 2009 svarede købers advokat, at han ikke var enig i, at der skulle ske kursregulering, som anført af indklagede. Der skulle alene ske regulering i forhold til den i købsaftalen anførte restgæld. Den 18. december 2009 meddelte købers advokat, at berigtigelsen af handlen var tinglysningsmæssigt gennemført. Den 27. december 2009 skrev indklagede til købers advokat og oplyste, at da indklagede ikke kunne godkende den af købers advokat udarbejdede refusionsopgørelse, havde indklagede selv udarbejdet en korrekt refusionsopgørelse, der var i overensstemmelse med købsaftalens vilkår, herunder punkt 12, 15 og 16. Vedrørende det omhandlede lån fremgik: [...] [...] Indklagede bad købers advokat sørge for, at køber straks indbetalte refusionssaldo i klagers favør, ,55 kr. Den 8. januar 2010 sendte indklagede sin faktura, hvorved indklagede opkrævede 4.960,92 kr. for bl.a. rådgivning mv. ved salg af [klagers ejendom]. Herfra blev der trukket det beløb på kr., som klager allerede havde betalt, således at indklagedes tilgodehavende udgjorde 1.160,92 kr. Klager har til sagen oplyst, at indklagedes tilgodehavende ikke er betalt. Den 14. januar 2010 skrev købers advokat på ny til indklagede og meddelte, at der

8 8 ikke skulle indregnes en kursregulering i refusionsopgørelsen, idet det i købsaftalen var anført, at det overtagne lån indgik i kontantværdien til kurs 100. Den 15. januar 2010 skrev indklagede til købers advokat bl.a.: Den 22. januar 2010 meddelte klager, at han ikke ville betale indklagedes tilgodehavende ifølge faktura, når købesummen endnu ikke var frigivet. Den 27. januar 2010 skrev klager til indklagede og oplyste, at han havde søgt advokatbistand, og at klagers advokat var af den opfattelse, at det var indklagede, der havde udarbejdet en forkert købsaftale vedrørende det lån, køber skulle overtage. Klager henviste til punkt 18 i købsaftalen, hvor det var anført: Køber gøres i den forbindelse særligt opmærksom på og respekterer, at der ved udarbejdelsen er anvendt de senest noterede officielle børskurser (alle handler, gennemsnitskurs) forud for udarbejdelsen. Klager anførte videre: [...]

9 9 [...] Samme dag svarede indklagede bl.a.:

10 10 Klagers advokat overtog herefter korrespondancen med indklagede, men tvisten mellem klager og indklagede blev ikke løst. Klager har til sagen oplyst, at der ikke er underskrevet nogen refusionsopgørelse. Klager er alligevel blev tilrådet af sin advokat at betale den refusionssaldo, der fremgår af købers advokats refusionsopgørelse, idet klagers advokat ikke mener, at køber kan pålægges at betale den refusionssaldo i klagers favør, der fremgår af den refusionsopgørelse, som indklagede har udarbejdet. Klager har herefter den 7. maj 2010 betalt refusionssaldoen på 6.017,22 kr. til køber. Klagers advokat har fremsendt opkrævning på salær på kr. inkl. moms. Klager har oplyst, at han har fået henstand med betaling heraf. Klager har bl.a. anført: Indklagede skal betale erstatning til klager til dækning af tab som følge af fejlbehæftet købsaftale og renter heraf samt klagers advokatsalær. Indklagede skal tillige fortabe retten til betaling af sit resttilgodehavende. Den samlede erstatning kan opgøres således:

11 11 Indklagede har rådgivet klager i forbindelse med handlen samt udarbejdet handlens papirer, herunder købsaftalen. Køber ønskede at overtage et indestående lån. Indklagede har fejlagtigt angivet lånet med kurs 100 i købsaftalen i stedet for at anvende den aktuelle børskurs på ca. 95, til trods for at det af købsaftalen fremgik, at der var anvendt de seneste officielle kurser ved beregningen. Køber har forlangt, at han skal overtage lånet til kurs 100, selvom det af købsaftalen fremgår, at det er aftalt mellem parterne, at eventuel difference i den endelige kursværdi/restgæld i forbindelse med sælgers overtagelse af lånet (jf. endelig skæringsopgørelse fra Totalkredit ved gældsovertagelse) reguleres over refusionsopgørelsen. Det er ikke korrekt, som af indklagede anført, at klager og køber ændrede handlen fra en kontanthandel til en finansieret handel. Indklagede fik fra starten oplyst, at køber ønskede at overtage et indestående lån. Det er heller ikke rigtigt, at indklagede ikke modtog oplysning om lånets restgæld fra klager. Efter nævnets henvendelse har klager ønsket klagesagen udvidet med spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af sit salær, når der ikke mellem parterne er indgået en skriftlig aftale, der opfylder lovens krav herom, og når indklagede ikke har udarbejdet en salgsprovenuberegning til klager. Indklagede har bl.a. anført: Sagen bør afvises fra nævnsbehandling. Klagenævnet for Ejendomsformidling kan alene behandle klager over statsaut. ejendomsmæglere, men indklagede har ikke optrådt som ejendomsmægler eller ejendomsformidler i nærværende sag. Klager har således selv fundet en køber til sin ejendom, og indklagede har alene udfærdiget købsaftale på grundlag af de af sælger indhentede data og oplysninger diverse handelsdokumenter. Indklagede er først indtrådt i sagen, efter at ejendommen er

12 12 solgt. Nævnet bør også afvise sagen, fordi der er behov for omfattende bevis eller vidneførsel. Der er ikke indgået en skriftlig formidlingsaftale mellem parterne, og eftersom indklagede ikke har formidlet salget af ejendommen, er der i sagens natur ikke udarbejdet salgsprovenuberegning. Der er heller ikke udarbejdet salgsopstilling til køber. Den i sagen fremlagte salgsopstilling er alene udarbejdet til intern brug. Indklagede har hverken via sit brevpapir eller på hjemmesider udgivet sig for eller reklameret med at være ejendomsformidler eller ejendomsmægler. I retspraksis er det stadfæstet, at ordet formidling dækket det begreb, at man aktivt bringer køber og sælger sammen og gennem forhandling får disse parter til at indgå en handel, hvilket indklagede ikke har gjort i nærværende sag eller gør generelt. Indklagedes virksomhed er derfor ikke omfattet af reglerne i lov om omsætning af fast ejendom, men alene omfattet af lov om juridisk rådgivning. Det bestrides, at indklagede skal betale erstatning til klager. Klager må rette sit krav mod køber og dennes advokat. Indklagede har foretaget en korrekt sagsbehandling i relation til det stillede opdrag. Det var klager og køber, der ændrede handlen fra en kontant handel til en finansieret. Indklagede modtog imidlertid ikke korrekte data eller oplysning om restgælden på det indestående lån, som køber skulle overtage, hvorfor der i købsaftalen blev indsat en klar og uomtvistelig ansvarsfraskrivelse i købsaftalen vedrørende restgælden på det omhandlede lån. Købsaftalen er nøje gennemgået med klager, og klager har godkendt aftalens indhold og form, herunder ansvarsfraskrivelsesklausulen. Formuleringen i købsaftalen om, at de seneste officielle kurser er anvendt ved beregningen, er en fast formulering i alle købsaftaler, der ikke kan ændres. Køber og købers rådgiver har godkendt købsaftalens indhold, herunder bestemmelsen om, at eventuel difference i den endelige kursværdi/restgæld ved gældsovertagelsen skal reguleres over refusionsopgørelsen, samt bestemmelsen om, at der er taget forbehold for den anførte restgæld. Der kan således ikke være nogen tvivl om, at køber har accepteret at skulle refundere klager kursreguleringsforskellen for det overtagne lån. Det kan ikke lægges indklagede til last, at hverken klagers advokat eller købers advokat kan tolke købsaftalens indhold korrekt. Der er ikke nogen årsagssammenhæng mellem indklagedes udformning af købsaftalen og det forhold,

13 13 at købers advokat ikke vil opfylde købsaftalens bestemmelser. Indklagede har på intet tidspunkt tilsikret klager et bestemt kontant provenu, hvorfor klager ikke har haft forventninger til opnåelse af et bestemt resultat, og det er klager selv, der egenhændigt har haft ansvaret for markedsføring, fremvisning, salgsforhandlinger og fastsættelse af aftalevilkårene. Nævnet udtaler: Af lov om omsætning af fast ejendom 1, stk. 1, fremgår, at loven gælder for: 1) erhvervsmæssigt udbud og salg af fast ejendom, 2) erhvervsmæssig formidling af køb og salg af fast ejendom og 3) anden erhvervsmæssig rådgivning og bistand vedrørende omsætning af fast ejendom. Reglerne for udøvelse af ejendomsformidling, og de pligter, der påhviler en formidler, jf. lovens 1, stk. 1, nr. 2, er nærmere reguleret i lovens kapitel 3. Efter 17, der er en del af kapitel 3, skal en ejendomsformidler i forbindelse med et salgsopdrag: 1) værdiansætte ejendommen og aftale den kontantpris med opdragsgiver, som ejendommen skal udbydes til, jf. 3 og 4, 2) beregne brutto- og nettoudgift på baggrund af et finansieringsforslag, jf. stk. 2, 3) beregne salgsprovenu, jf. 20, 4) udarbejde en salgsopstilling med de oplysninger om ejendommen, som er nødvendige for en købsbeslutning, og 5) udarbejde udkast til købsaftale. Bestemmelserne i lov om fast ejendom kan ikke fraviges til skade for en forbruger. Efter 2 i nævnets vedtægter, behandler nævnet klager fra forbrugere over statsaut. ejendomsmæglere og andre mellemmænd, der beskæftiger sig med tilsvarende virksomhedsområder eller dele heraf. Nævnet må herefter tage stilling til, om den opgave, som indklagede i den konkrete sag har udført, er omfattet af lovens 1, stk. 1, nr. 2, eller nr. 3, og om sagen er omfattet af nævnets kompetence. Det beror på en konkret vurdering, om bistand i forbindelse med salget af en fast ejendom kan anses for formidling, jf. lovens 1, stk. 1, nr. 2. Det fremgår af forarbejderne til lov om omsætning af fast ejendom (betænkning 1241/1992, side 77), at bestemmelsen om, at loven ikke kan fraviges til skade for en forbruger, ikke [er] til hinder for hos en ejendomsformidler at købe enkeltydelser

14 14 der ellers indgår i et (samlet) formidlingsopdrag, f.eks. værdiansættelse eller økonomiberegning, når formidlerens udførelse af hvervet kan ske uden tilsidesættelse af de pligter, der påhviler en formidler i forhold til den anden part i en ejendomshandel. Ejendomsomsætningsudvalget har i et brev af 19. december 1995 til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udtalt, at muligheden for i praksis at splitte et formidlingsopdrag op i delelementer, for hvilke der kan kræves betaling uanset salg, synes relativt begrænset. Det kan således ikke antages, at et opdrag kan begrænses til udarbejdelse af salgsopstilling, provenuberegning og købsaftale, som det herefter overlades til sælger selv at benytte, uden at køber har mulighed for at få den yderligere oplysning og rådgivning, som ville være lovpligtig ved et egentligt formidlingsopdrag. Ligeledes må det anses for udelukket, at en formidler yder bistand ved de afsluttende salgsforhandlinger mellem sælger og køber uden herved at have pligt til omsorg for begges interesser. [ ] Begge de nævnte enkeltydelser synes således at være så centrale elementer i den funktion, som ejendomsformidlere har monopol på, at de kun kan udbydes af ejendomsformidlere, og at det kun kan ske i overensstemmelse med reglerne i lovens kapitel 3, [ ]. Hvad der forstås ved anden erhvervsmæssig rådgivning og bistand vedrørende omsætning af fast ejendom, jf. lovens 1, stk. 1, nr. 3, fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, jf. Folketingstidende , tillæg A, sp Det fremgår heraf bl.a.: Ifølge stk. 1, nr. 3, gælder lovforslaget endvidere for anden erhvervsmæssig rådgivning og bistand vedrørende omsætning af fast ejendom, såfremt denne aktivitet på tilsvarende måde er forbrugerrelateret. Dette gælder, hvad enten aktiviteten vedrører de økonomiske, tekniske eller juridiske aspekter af en ejendomshandel. Det betyder, at lovforslaget gælder, når f.eks. et pengeinstitut udfører økonomisk rådgivning for en forbruger i forbindelse med omsætning af fast ejendom. Lovforslaget omfatter ligeledes værdiansættelse, som omhandlet i 3, foretaget af f.eks. en rådgivende ingeniør. I det hele gælder lovforslaget for enhver erhvervsdrivende, der som led i sit erhverv yder rådgivning og bistand vedrørende omsætning af fast ejendom. Det er dog kun reglerne i kapitel 2, som direkte gælder for sådan rådgivning og bistand. Indgår der imidlertid i en erhvervsdrivendes opdrag elementer, som ellers hører ind under et formidlingsopdrag, stilles, efter omstændighederne via det generelle krav om god skik, de samme krav til information og ydelseskvalitet vedrørende sådanne elementer, som når de udføres i henhold til et formidlingsopdrag. Det fremgår af indklagedes brevpapir, at indklagede driver virksomhed inden for rådgivning af private boligkøbere og boligsælgere.

15 15 Det fremgår af sagen, at klager selv havde fundet en interesseret køber til sin ejendom og derefter rettede henvendelse til indklagede med henblik på færdiggørelse af handlen. Den ydelse, som klager valgte, bestod i rådgivning, dokumentudfærdigelse og assistance m.v. til sælgeren. Indklagede har udfærdiget købsaftalen med tilhørende salgsopstilling for klager, og det fremgår af indklagedes faktura, at han har ydet rådgivning m.v. vedrørende salg. Herefter og efter en samlet vurdering af det arbejde, som indklagede har udført, finder nævnet, at indklagedes arbejde i den foreliggende sag ikke alene kan anses for at være berigtigelse af en handel men må anses for at være en central ydelse i forbindelse med salget af den omhandlede faste ejendom og som sådan omfattet af lovens 1, stk. 1, nr. 2. Nævnet bemærker, at hvis det ikke var tilfældet, ville arbejdet være omfattet af lovens 1, stk. 1, nr. 3. Sagen er endvidere omfattet af nævnets kompetence, og nævnet finder ikke, at sagen har en sådan karakter, at den ikke kan bedømmes af nævnet. Det fremgår af 8, stk. 1, i lov om omsætning af fast ejendom, at virksomhed som ejendomsformidler kun må drives af ejendomsmæglere, der er registrerede, midlertidige tjenesteydere, der er registrerede og advokater med ret til udøvelse af advokatvirksomhed efter retsplejeloven. Af 8, stk. 5, fremgår, at forretningsstedet skal være ledet af en ejendomsmægler eller advokat, der har denne opgave som hovedbeskæftigelse, og som ikke samtidig må lede andet forretningssted. Indklagedes virksomhed ses ikke at have opfyldt denne bestemmelse, og nævnet skal derfor udtale alvorlig kritik af indklagedes ulovlige virksomhedsudøvelse, og nævnet finder, at indklagede som følge heraf skal fortabe sit krav på honorar og betaling af udlæg, i alt 4.960,92 kr., hvoraf klager har betalt kr. Indklagede har i købsaftalen angivet kontantværdien af det lån, køber skulle overtage i forbindelse med handlen til kurs 100. Det fremgår af købsaftalens punkt 18, at kursrisikoen er købers fra aftaletidspunktet, og af punkt 16 fremgår, at eventuel difference i den endelige kursværdi/restgæld i forbindelse med købers overtagelse af lånet skal reguleres over refusionsopgørelsen. Nævnet finder herefter, at den refusionsopgørelse, købers advokat har udarbejdet, er korrekt, idet der alene skal reguleres, såfremt restgælden når at ændre sig, inden gældsovertagelse har fundet sted. Nævnet skal udtale kritik af indklagedes mangelfulde arbejde, idet indklagede som den, der udarbejdede aftalegrundlaget mellem klager og køber, havde pligt til at undersøge, hvad kursen var på det lån, der skulle overtages, og til at anføre den korrekte kurs i kontantomregningen i købsaftalen, kurs 93,873. Nævnet finder ikke,

16 16 at indklagede kunne frasige sig denne forpligtelse. Nævnet finder, at klager som følge af indklagedes mangelfulde arbejde har lidt et tab, svarende til kursdifferencen på handelstidspunktet mellem kurs 100 og kurs 93,875 af ,57 kr. Indklagede skal herefter erstatte klager ,80 kr. Nævnet finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at pålægge indklagede at erstatte klagers udgifter til advokatbistand i forbindelse med refusionsopgørelsen. Nævnet har i en årrække lagt til grund, at nævnet i medfør af officialmaksimen er berettiget og forpligtet til at afgøre konkrete sager i overensstemmelse med lovgivningen eller fast nævnspraksis, uanset om klageren eller dennes repræsentant har været opmærksom på et fejlagtigt forhold. I sådanne tilfælde følger nævnet den praksis at henlede klagers opmærksomhed på forholdet med anmodning om klagers stillingtagen til, hvorvidt klager ønsker sin påstand udvidet. Denne procedure er tiltrådt af Forbrugerklagenævnet og er fulgt i nærværende sag. Nævnet udtaler derfor videre, at det er alvorligt kritisabelt, at indklagede ikke i forbindelse med handlens indgåelse udarbejdede en salgsprovenuberegning til klager, således at klager var bekendt med sit provenu før købsaftalens indgåelse. Da indklagede af anden grund allerede har mistet sit salær, jf. ovenfor, finder nævnet ikke anledning til yderligere i forbindelse med det manglende salgsprovenu. Efter sagens udfald skal indklagede betale klagegebyret på 700 kr. til klager. Konklusion: Indklagede skal herefter betale ,80 kr. til klager. Beløbet skal forrentes med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % fra datoen for klagens modtagelse i nævnet, til betaling finder sted. Indklagede skal endvidere betale klagegebyret på 700 kr. til klager. Da indklagede ikke løbende bidrager til nævnets drift via medlemskab af Dansk Ejendomsmæglerforening, skal indklagede, jf. 25, stk. 1 og 2, i Vedtægter for Klagenævnet for Ejendomsformidling, betale kr ,00 til nævnet for behandling af nærværende klagesag. Betalingerne skal ske inden 30 dage fra kendelsens dato. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2.

17 17 P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

5.1.1. Obligatoriske ydelser Ekskl. moms Inkl. moms Markedsføring på internettet 8.995,00 11.243,75

5.1.1. Obligatoriske ydelser Ekskl. moms Inkl. moms Markedsføring på internettet 8.995,00 11.243,75 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Vanløse, Alstrup & Ingemann ApS Jernbane Allé 54 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 22. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Olesen v/tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 19. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2010. Klagen

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har udført et

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager. 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Louise Lillelund Østergade 16 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 10. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haugbjerg Johansen Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 2. juni 2010. Sagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset.

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset. 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kenneth Jensen Skarridsøgade 1 4450 Jyderup Nævnet har modtaget klagen den 11. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje Nævnet har modtaget klagen den 22. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Lene Eg Madsen v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. oktober 2011. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Bjørke Jernbanevej 8B 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager, som

Læs mere

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov

København, den 19. januar 2010 KENDELSE. Klager. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 1 København, den 19. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Allan Bante ApS Vejby Centervej 8240 Risskov 2 Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere. Sagen angår

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen & Claus Prehn Allerød Torv, Torvestrædet 14 3450 Allerød Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012.

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager eller tåle

Læs mere

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup

Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Helle Lynge ApS Hovedgaden 28A 4140 Borup Sagen angår spørgsmålet om indklagede, der repræsenterede klagerne i forbindelse med handlen, i

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0241 UL/bib. København, den 14. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Erik Skjoldelev Kongensgade 14 3000 Helsingør

Klager. J.nr. 2010-0241 UL/bib. København, den 14. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Erik Skjoldelev Kongensgade 14 3000 Helsingør 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Erik Skjoldelev Kongensgade 14 3000 Helsingør Nævnet har modtaget klagen den 7. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Susanne Juul Østergade 44 5500 Middelfart Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at tinglysningsfristen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede har oplyst fejlagtigt om ejendommens varmeforbrug.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede har oplyst fejlagtigt om ejendommens varmeforbrug. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Morten Dahl Skomagergade 1 9240 Nibe Nævnet har modtaget klagen den 7. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagedes

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0153 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0153 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 27. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0133 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Nørregade 1 8700 Horsens

Klager. J.nr. 2011-0133 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Nørregade 1 8700 Horsens 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Nørregade 1 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 5. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0088 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0088 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 15. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 16. februar 2011. 2 Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 8850 Bjerringbro Sagen angår spørgsmålet, om indklagede indgik aftale om berigtigelse af handlen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv 2 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at indgå et skriftligt tillæg til formidlingsaftalen

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har undladt at udføre det aftalte mæglerarbejde og derfor skal tåle en salærreduktion,

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0031 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0031 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kim Søndergård Jægersborg Allé 6 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 14. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne, som følge af at indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt sin forpligtelse til at videregive tingbogsoplysninger

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Ernsø og Kenneth Thiemke Hovedgaden 514 2640 Hedehusene Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Sagens nærmere omstændigheder er følgende:

Sagens nærmere omstændigheder er følgende: 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Dennis Thyme-Duvald Strandvejen 100 2900 Hellerup Nævnet har modtaget klagen den 8. april 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på vederlag som krævet i forbindelse med et hurtigt salg.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på vederlag som krævet i forbindelse med et hurtigt salg. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Louise Lillelund og Claus Andersen Stengade 66 3000 Helsingør Nævnet har modtaget klagen den 4. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0152 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0152 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Allan Ørndrup og Bo Voergaard Ndr. Strandvej 119 F, 2 sal 3150 Hellebæk Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2010.

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med dennes indfrielse

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Vederlag i alt incl. moms kr. 74.844

Vederlag i alt incl. moms kr. 74.844 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Tim Rose A/S Nordstensvej 9 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket gennemførelsen af handlen og derfor er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Palle Ørtoft v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0171 li/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. statsaut. Ejendomsmægler MDE Morten Dahl Vejgaard Torv 1 9000 Aalborg

Klagerne. J.nr. 2012-0171 li/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. statsaut. Ejendomsmægler MDE Morten Dahl Vejgaard Torv 1 9000 Aalborg 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler MDE Morten Dahl Vejgaard Torv 1 9000 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 3. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Tony Robinsson Valby Langgade 211 2500 Valby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød 1 København, den 8. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at have

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Bo Eldrup Ny Østergade 11 3600 Frederikssund

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Bo Eldrup Ny Østergade 11 3600 Frederikssund 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Bo Eldrup Ny Østergade 11 3600 Frederikssund Sagen omhandler spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0176 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0176 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Rie Jakobsen v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 20. juli 2010. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af mangelfulde oplysninger om hjemfaldspligt.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af mangelfulde oplysninger om hjemfaldspligt. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Annemette Lyngh Frederikssundsvej 29 2400 København NV Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Mariagervej 106 8900 Randers Nævnet har modtaget klagen den 16. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Morten Dahl og Henrik Stage Hasseris Bymidte 3 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har krav på udgift

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 6. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Svensk Skov & Jagt v/ Mikkel Amager v/ advokat Carl-Sejr Jespersen Strandgade 12 9240 Nibe Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ideelle anpart og kontaktede derfor indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ideelle anpart og kontaktede derfor indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE klager ctr. Bengtson & Frydendall A/S Gentoftegade 27 A-B 2820 Gentofte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af

Læs mere