Syddanmark Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i"

Transkript

1 Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid

2 Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere et solidt grundlag for monitorering og evaluering af den erhvervspolitiske indsats har Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik, de fem regioner og Bornholms Regionskommune udviklet et værktøj, som gør det muligt at følge udviklingen i de virksomheder, der deltager i erhvervsudviklingsprojekter. Endvidere kan værktøjet anvendes til vurdere, om deltagelse i projekterne har givet effekt for deltagervirksomhederne. Værktøjet baseres på data fra Danmarks Statistiks registeroplysninger om danske virksomheder, og deres beskæftigelse, omsætning mv. I nærværende rapport er værktøjet anvendt til at monitorere og effektvurdere strukturfondsindsatsen inden for syddanske erhvervsstrategiske forretningsområder. I analysen betragtes alle projekter inden for det samme område samlet. Rapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem Danmarks Statistik, Erhvervsstyrelsen og Region Syddanmark. Indhold Baggrund og metode / side 4 Projekter Virksomheder Monitorering deltagervirksomheder / side 7 Lokalisering Alder, branche og størrelse Beskætigelse Omsætning Effektvurdering indsatsområder / side 16 Beskæftigelse Omsætning Regional Udvikling / Strategi & Analyse December 2015 Foto: Lasse Hyldager Fotografi

3 monitorering og Effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Syddanmark Deltagervirksomhederne og deres udvikling I perioden 2007 til blev der med støtte fra EU-midler igangsat 69 syddanske projekter, indstillet af Syddansk Vækstforum, inden for områderne Design og kreative erhverv, Energieffektivisering, Offshore, Sundheds- og vel- færdsinnovation, Turisme og Brede indsatser. Strukturfondsprojekterne har samlet indberettet deltagervirksomheder. Virksomhederne, der har deltaget i syddanske strukturfondsprojekter, kommer primært fra regionens 22 kommuner, men der er også er deltagere fra kommuner i de andre danske regioner. Relativt mange store virksomheder Erhvervslivet i Danmark er kendetegnet af mange små og mellemstore virksomheder. Blandt deltagervirksomhederne er der også flest små virksomheder, men sammenlignet med den generelle erhvervsstruktur er der mange store deltagervirksomheder (100 eller flere ansatte). Mange industrivirksomheder På tværs af områderne er der deltagervirksomheder fra de fleste brancher. I projekterne startet i hele perioden fra 2007 til har der deltaget forholdsvis mange industrivirksomheder i alle seks områder. Stigende beskæftigelse og omsætning Den samlede beskæftigelse i deltagervirksomhederne er steget i alle områder. I de ældste projekter har væksten været størst inden for sundheds- og velfærdsinnovation, mens væksten har været størst i offshore for deltagerne i projekterne startet i og. For strukturfondsprojekter startet i og indikeres, at der i perioden til er skabt 530 fuldtidsarbejdspladser inden for Design og kreative erhverv, 800 job inden for Energieffektivisering, 400 job inden for Offshore, 470 job inden for Sundheds- og velfærdsinnovation og 860 fuldtidsarbejdspladser inden for Brede indsatser i deltagervirksomheder med under 100 årsværk. Vækst i omsætning er der i fem ud af seks områder for begge projektperioder. I Energieffektivisering er omsætningen mere end fordoblet fra til for deltagerne i projekter startet i perioden 2007 til. For projekterne startet i og er omsætningen i deltagervirksomhederne inden for Offshore steget med 37 procent fra til. Tallene kan ikke lægges sammen på tværs af og projektstartsperioder. Effekt på omsætningen Effektvurderingen med fokus på omsætning viser, at der i perioden er tegn på signifikante omsætningseffekter i Energieffektivisering og Offshore for projekter startet i perioden 2007 til. Effekt på beskæftigelse Måling af effekt kræver andet end monitorering. Der effektmåles ved at sammenligne deltagergruppen med en kontrolgruppe og undersøge, om der er statistisk signifikant forskel på udviklingen i de to grupper. Tegn på signifikante beskæftigelseseffekter af projekterne startet i 2007 til kan efter 5 år konstateres i områderne Energieffektivisering, Offshore, Turisme og Brede indsatser. Tilsvarende kan tegn på signifikante beskæftigelseseffekter efter 3 år af projekterne startet i til konstateres i områderne Design og kreative erhverv, Energieffektivisering, Offshore, Sundheds- og velfærdsinnovation og Brede indsatser. I perioden er der tegn på signifikante omsætningseffekter i Design og kreative erhverv, Sundheds- og velfærdsinnovation og Brede indsatser for projekter startet i og. Forsigtig tolkning Resultaterne indikerer, at strukturfondsprojekterne har haft en effekt. Alligevel bør de tolkes forsigtigt. Effektmålingen sikrer, at deltagergruppen og kontrolgruppen ligner hinanden mht. virksomhedsstørrelse, branche, lokalisering og vækst forud for effektmålingsperioden. På andre karakteristika som virksomhedernes motivation og engagement, vækstorientering, udviklingsbehov mv. kan det ikke udelukkes, at deltagervirksomhederne adskiller sig fra kontrolgruppen. Effektvurderingen indikerer, at de syddanske strukturfondsprojekter, der blev startet fra 2007 til i efterfølgende periode fra til har skabt 400 fuldtidsarbejdspladser inden for Energieffektivisering, 800 job inden for Offshore, 320 job inden for Turisme og 430 fuldtidsarbejdspladser inden for Brede indsatser i deltagervirksomheder med under 100 årsværk. Desuden er det alene virksomheder med under 100 ansatte, der indgår i effektmålingen. De større virksomheder udelades for at undgå, at de dominerer målingen. Var de medtaget ville de målte effekter muligvis blive større, men usikkerheden om, hvorvidt de kunne tilskrives projektdeltagelsen ville øges. REGION SYDDANMARK -- regional vækst- og udviklingsstrategi -- / 3

4 Baggrund & metode Værktøj til monitorering og effektmåling Danmark Statistik, Erhvervsstyrelsen, de fem regioner og Bornholms Regionskommune har udviklet et værktøj, som gør det muligt at følge (monitorere) den faktiske udvikling i de virksomheder, der deltager i bl.a. erhvervsfremmeprojekter. Data stammer fra Danmarks Statistiks registeroplysninger om danske virksomheders beskæftigelse og omsætning. Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsen har stået for dataanalyserne, mens fortolkninger og konklusioner er foretaget af Region Syddanmark og Erhvervsstyrelsen. Ud over monitorering kan værktøjet bruges til at effektvurdere projekter. Effektvurderingen sker ved at sammenligne udviklingen i de deltagende virksomheder med en kontrolgruppe af virksomheder, som ligner deltagervirksomheder, men ikke har deltaget i projektet. Hvis deltagerne klarer sig bedre end kontrolgruppen (fx målt på jobskabelse), indikerer dette, at projektet har haft positive effekter. Indsatområder Nærværende effektvurdering har fokus på de områder, som erhvervsudviklingsindsatsen i Region Syddanmark er bygget op omkring. I nærværende analyse betragtes alle projekter inden for samme område samlet. Den syddanske erhvervsstrategi fokuserer indsatsen om fem områder: Sundheds- og velfærdsinnovation Energieffektivisering Offshore Design og kreative erhverv Turisme I denne analyse er desuden medtaget deltagervirksomheder fra tværgående projekter. Deltagervirksomhederne fra disse projekter er, hvor det har været muligt, fordelt ud på de fem indsatsområder. Virksomheder, der ikke kunne placeres, er samlet i en gruppe kaldet Brede indsatser, som så består af virksomheder uden for de fem indsatsområder. Analysen betragter derfor seks områder. De projekter, som indgår i monitoreringen og effektvurderingen har forskellige start- og slutdatoer. De tidligste er igangsat i 2007, mens de yngste projekter i denne analyse er igangsat i. At betragte alle projekter inden for samme indsatsområde samlet (dvs. som ét projekt) giver et godt overblik og kan også mindske den statistiske usikkerhed på effektvurderingen. Til gengæld introduceres nye usikkerhedsmomenter, som betyder, at man er nødt til at tage nogle ekstra forbehold over for de estimerede effekter. I analysen deles projekterne i to grupper. Projekter hhv. med opstart 2007 og. Strukturfondsprojekter Der kigges udelukkende på strukturfondsprojekter. I alt er 69 strukturfondsprojekter igangsat i perioden 2007 inden for de seks områder. I alt støttes projekterne efter indstilling fra Syddansk Vækstforum med 563 mio. kr. EU-midler. EU-midlerne medfinansierer op til 50 pct. af et strukturfondsprojekts samlede udgifter. Så det samlede budget for de 69 projekter er mindst mio. kr. Private deltagervirksomheder Alle strukturfondsprojekter indrapporterer hvert halve år til Erhvervsstyrelsen, hvilke konkrete virksomheder, der har deltaget i projektet. I alt har de 69 strukturfondsprojekter samlet indrapporteret næsten virksomheder. Monitoreringen og effektvurderingen har fokus på de private virksomheder. De offentlige deltagere vil typisk også få udbytte af at deltage i projekterne, men de effekter er vanskelige at belyse med Danmarks Statistiks registerdata. Af de virksomheder fratrækkes derfor offentlige virksomheder. Desuden fratrækkes dubletter, dvs. virksomheder der har deltaget i flere projekter. En virksomhed kan kun indgå under det samme område én gang i hver af de to projektperioder. Tilgengæld kan en virksomhed godt indgå i mere end et område og i begge projektperioder. Det har den vigtige konsekvens, at man ikke kan addere tal og effekter på tværs af områder og de to projektperioder. De 69 strukturfondsprojekter har forskel- Monitorering og effektmåling af projekter startet i hhv. perioden 2007 til og perioden til inden for seks områder: Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser Fokus på private deltagervirksomheder Virksomhedernes p numre kobles med Danmarks Statistiks registre Monitorering af udviklingen i deltagervirksomhedernes beskæftigelse, og omsætning Vurdering af indsatsens effekt på beskæftigelse og omsætning i de seks områder Projektstart 2007 til : 44 projekter har indrapporteret deltagervirksomheder. Dubletter, offentlige, ophørte og inaktive virksomheder frasorteres. 767 virksomheder følges i perioden 2. halvår til Projektstart og : 25 projekter har indrapporteret deltagervirksomheder. Dubletter, offentlige, ophørte og inaktive virksomheder frasorteres virksomheder følges i perioden 2. halvår til lige start- og slutdatoer. De tidligste er igangsat i 2007, de seneste i. Herudover kan der inden for det enkelte projekt være forskel på, hvornår virksomhederne er startet og sluttet i projektet. Det tages der ikke højde for i analysen. Alle projekter og tilhørende deltagervirksomheder inden for det enkelte område betragtes samlet i hver af de to projektperioder uanset det enkelte projekts startog slutdato, og uanset hvornår virksomheden har taget del i det enkelte projekt monitorering og effektmåling /

5 69 projekter startet i årene 2007 til har indrapporteret deltagervirksomheder Fordeling af deltagervirksomheder efter projektets startår og område projekter igangsat fra 2007 til har indberettet deltagervirksomheder 25 projekter igangsat i eller har indberettet deltagervirksomheder Antal deltagervirksomheder Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser 69 projekter igangsat fra 2007 til støttes med i alt 563 mio. kr. EU midler Tilsagn i mio. kr Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser Antal projekter Antal projekter EU-støtte i mio.kr. REGION SYDDANMARK -- regional vækst- og udviklingsstrategi -- / 5

6 Fra til blev omsætningen mere end fordoblet for deltagerne i projekter startet i 2007 inden for Energieffektivisering 6 -- monitorering og effektmåling /

7 faktabaseret Monitorering Solid ny viden om deltagervirksomheder I perioden 2007 til blev der med støtte fra EU-midler igangsat 69 syddanske projekter inden for områderne Design og kreative erhverv, Energieffektivisering, Offshore, Sundheds- og velfærdsinnovation, Turisme og Brede indsatser. De 69 strukturfondsprojekter indberetter løbende til Erhvervsstyrelsen, hvilke virksomheder, der deltager i projekter. Fra indberetningerne fra projekterne med start i 2007 kan 767 private deltagervirksomheder genfindes og følges i Danmarks Statistiks registre (se forklaring side 4). Fra projekterne startet i og kan af de indberettede virksomheder genfindes i registrene. For disse virksomheder er det derfor muligt at få detaljeret faktuel viden om deres lokalisering, virksomhedernes alder, branchetilknytning og størrelse. Derudover er det muligt at følge virksomhedernes udvikling i antal beskæftigede og omsætning. Fra hele regionen Virksomhederne, der har deltaget i syddanske strukturfondsprojekter, kommer primært fra regionens 22 kommuner, men der er også er deltagere fra kommuner i de andre danske regioner. Relativt mange store virksomheder Erhvervslivet i Danmark er kendetegnet af mange små og mellemstore virksomheder. Blandt deltagervirksomhederne er der også flest små virksomheder, men sammenlignet med den generelle erhvervsstruktur er der mange store deltagervirksomheder (100 eller flere ansatte). Enkelte af disse er så store, at deres udvikling let vil kunne overskygge udviklingen i et stort antal mindre virksomheder. For at reducere risikoen for, at enkelte store virksomheder dominerer den samlede udvikling inden for et område, udelades virksomheder med 100 eller flere ansatte i monitoreringen af udvikling i beskæftigelse og omsætning. Mange industrivirksomheder I begge projektperioder og på tværs af områderne er der deltagervirksomheder fra de fleste brancher. I projekterne startet i hele perioden fra 2007 til har der deltaget forholdsvis mange industrivirksomheder i alle seks områder. På landsplan er 5 pct. af virksomhederne industrivirksomheder inden for området offshore er 4 ud af 10 deltagere industrivirksomheder. Stigende beskæftigelse og omsætning Når der kigges på virksomhedernes nøgletal kan de ikke lægges sammen på tværs af indsatsområder og de to projektperioder, da samme virksomhed kan have deltaget i mere end ét område og i begge perioder. Den samlede beskæftigelse i deltagervirksomhederne er steget i begge perioder og i alle områder. I de ældste projekter har væksten været størst inden for sundheds- og velfærdsinnovation, mens væksten har været størst i offshore for deltagerne i projekterne startet i og. Vækst i omsætning er der i fem ud af seks områder for begge projektperioder. I Energieffektivisering er omsætningen mere end fordoblet fra til for deltagerne i projekter startet i perioden 2007 til. For projekterne startet i og er omsætningen i deltagervirksomhederne inden for Offshore steget med 37 procent fra til. 25% Hver fjerde deltagervirksomhed i offshoreprojekter med opstart i og er fra handel- og transportbranchen REGION SYDDANMARK -- regional vækst- og udviklingsstrategi -- / 7

8 Projektstart: 2007 Nogen forskel på deltagervirksomhedernes lokalitet på tværs af indsatsområder Deltagervirksomheder fordelt på region og indsatsområde Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser 0% 20% 40% 60% 80% 100% Syddanmark Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Sjælland Projektstart: Stor overvægt af syddanske deltagervirksomheder i alle indsatsområder Deltagervirksomheder fordelt på region og indsatsområde Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser 0% 20% 40% 60% 80% 100% Syddanmark Midtjylland Hovedstaden Nordjylland Sjælland 8 -- monitorering og effektmåling /

9 Projektstart: 2007 Flest helt små virksomheder, undtagen i offshore Andel deltagervirksomheder fordelt på størrelse og indsatsområde, procent procent Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser Under 5 årsværk 5-10 årsværk årsværk årsværk årsværk årsværk 250+ årsværk Projektstart: Lidt flere større virksomheder end tidligere Andel deltagervirksomheder fordelt på størrelse og indsatsområde, procent procent Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser Under 5 årsværk 5-10 årsværk årsværk årsværk årsværk årsværk 250+ årsværk REGION SYDDANMARK -- regional vækst- og udviklingsstrategi -- / 9

10 Projektstart: 2007 Få nyetablerede deltagervirksomheder Andel virksomheder fordelt på etableringsår og område, procent procent før efter 2006 Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser Projektstart: Mix af unge og ældre virksomheder Andel virksomheder fordelt på etableringsår og område, procent procent før efter 2006 Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser monitorering og effektmåling /

11 Design og kreative erhverv Deltagervirksomheder fordelt på branche, procent 3 ud af 4 deltagere er virksomheder inden for Erhvervsservice, Industri, Handel og transport. Erhvervsservice Industri Handel og transport Information og kommunikation Kultur, fritid og anden service Ejendomshandel og udlejning Bygge og anlæg Finansiering og forsikring Landbrug, mv. Hoteller og restauranter Projekter Projekter - Offentlig adminstration, mv procent Energieffektivisering Deltagervirksomheder fordelt på branche, procent Bygge og anlæg Industri Erhvervsservice Handel og transport Kultur, fritid og anden service Landbrug, mv. Finansiering og forsikring Et flertal af deltagerne er virksomheder fra Bygge og anlæg og Industri. Desuden er der i projekterne med start i og kommet relativt mange med fra Handel og transport samt Landbrug. Information og kommunikation Ejendomshandel og udlejning Hoteller og restauranter Projekter Projekter - Offentlig adminstration, mv procent Offshore Deltagervirksomheder fordelt på branche, procent Industri 4 ud af 10 deltagere er virksomheder fra industrien Erhvervsservice Handel og transport Kultur, fritid og anden service Landbrug, mv. Bygge og anlæg Information og kommunikation Offentlig adminstration, mv. Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Projekter Projekter - Hoteller og restauranter procent REGION SYDDANMARK -- regional vækst- og udviklingsstrategi -- / 11

12 Sundheds- og velfærdsinnovation Deltagervirksomheder fordelt på branche, procent Industri Handel og transport Erhvervsservice Information og kommunikation Flest industrivirksomheder blandt projektdeltagerne. Kultur, fritid og anden service Offentlig adminstration, mv. Bygge og anlæg Landbrug, mv. Ejendomshandel og udlejning Finansiering og forsikring Projekter Projekter - Hoteller og restauranter procent Turisme Deltagervirksomheder fordelt på branche, procent I de ældste projekter er næsten hver anden deltagervirksomhed hotel eller restaurant. I projekter med start i og er der stadig relativ mange fra denne branche, men branchesammensætningen er betydeligt bredere. Hoteller og restauranter Kultur, fritid og anden service Handel og transport Erhvervsservice Landbrug, mv. Industri Ejendomshandel og udlejning Information og kommunikation Offentlig adminstration, mv. Bygge og anlæg Projekter Projekter - Finansiering og forsikring procent Brede indsatser Deltagervirksomheder fordelt på branche, procent Industri Erhvervsservice Handel og transport Kultur, fritid og anden service Information og kommunikation Deltagervirksomhederne i de brede indsatser er fra alle brancher Finansiering og forsikring Bygge og anlæg Ejendomshandel og udlejning Landbrug, mv. Hoteller og restauranter Projekter Projekter - Offentlig adminstration, mv procent monitorering og effektmåling /

13 Projektstart: 2007 Positiv beskæftigelsesudvikling i alle områder Udvikling i antal fuldtidsbeskæftigede i deltagervirksomheder fra og fem år frem ( = indeks 100) Sundheds- og velfærdsinnovation Offshore Energieffektivisering Design Brede indsatser Turisme Projektstart: Stor beskæftigelsesvækst i offshore Udvikling i antal fuldtidsbeskæftigede i deltagervirksomheder fra og tre år frem ( = indeks 100) 140 Offshore 130 Sundheds- og velfærdsinnovation Energieffektivisering 120 Brede indsatser 110 Turisme 100 Design 90 REGION SYDDANMARK -- regional vækst- og udviklingsstrategi -- / 13

14 Projektstart: 2007 Mere end fordoblet omsætning i energieffektivisering Udvikling i omsætning i deltagervirksomheder fra og fem år frem ( = indeks 100) 240 Energieffektivisering 210 Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Brede indsatser 120 Design Turisme 90 Projektstart: Omsætningsudvikling med stor variation Udvikling i omsætning i deltagervirksomheder fra og tre år frem ( = indeks 100) 140 Offshore 130 Sundheds- og velfærdsinnovation 120 Brede indsatser 110 Energieffektivisering Design 100 Turisme monitorering og effektmåling /

15 REGION SYDDANMARK -- regional vækst- og udviklingsstrategi -- / 15

16 effektvurdering kan deltagervirksomhedernes vækst tilskrives den regionale indsats? Effektvurdering Måling af effekt foretages ved at sammenligne andelen af deltagervirksomheder med positiv vækst med den tilsvarende andel i en kontrolgruppe, som ligner deltagerne, men ikke har deltaget i et syddansk strukturfondsprojekt. Ved sammensætning af kontrolgruppen kontrolleres for virksomhedernes lokalisering, branche, størrelse og historiske vækst. Alle projekter inden for samme område betragtes som ét projekt, uanset de enkelte projekters indhold, start- og slutdato og evt. variationer i, hvornår effekter kan forventes at indtræffe. Effektvurderingen sker for perioden for projekter startet i årene 2007 til, og for perioden til for projekter startet i og. Det er aktuelt kun muligt at effektmåle på beskæftigelse og omsætning, og deltagervirksomheder med over 100 årsværk er udeladt af målingen (jf. forklaring side 3 og 4). til konstateres i områderne Design og kreative erhverv, Energieffektivisering, Offshore, Sundheds- og velfærdsinnovation og Brede indsatser. Effektvurderingen indikerer, at de syddanske strukturfondsprojekter, der blev startet fra 2007 til i efterfølgende periode fra til har skabt 400 fuldtidsarbejdspladser inden for Energieffektivisering, 800 job inden for Offshore, 320 job inden for Turisme og 430 fuldtidsarbejdspladser inden for Brede indsatser i deltagervirksomheder med under 100 årsværk. For strukturfondsprojekter startet i og indikeres, at der i perioden til 2. halvår er skabt 530 fuldtidsarbejdspladser inden for Design og kreative erhverv, 800 job inden for Energieffektivisering, 400 job inden for Offshore, 470 job inden for Sundheds- og velfærdsinnovation og 860 fuldtidsarbejdspladser inden for Brede indsatser i deltagervirksomheder med under 100 årsværk. Tallene kan ikke lægges sammen på tværs af indsatsområderne og de to projektstartsperioder. Forsigtig tolkning Bemærk, at nogle projekter kan have effekt på både beskæftigelse og omsætning uden for det tidsrum, hvor der måles. Tilsvarende kan projekterne have haft andre vigtige effekter end dem, som kan måles med Danmarks Statistiks registerdata. Effekt på omsætningen Effektvurderingen med fokus på omsætning viser, at der i perioden er tegn på signifikante omsætningseffekter i Energieffektivisering og Offshore for projekter startet i perioden 2007 til. Signifikante beskæftigelseseffekter Tegn på signifikante beskæftigelseseffekter af projekterne startet i 2007 til kan efter 5 år konstateres i områderne Energieffektivisering, Offshore, Turisme og Brede indsatser. I perioden er der tegn på signifikante omsætningseffekter i Design og kreative erhverv, Sundheds- og velfærdsinnovation og Brede indsatser for projekter startet i og. Tilsvarende kan tegn på signifikante beskæftigelseseffekter efter 3 år af projekterne startet i monitorering og effektmåling /

17 hvordan måles effekterne? Andelen af deltagervirksomheder med positiv vækst sammenlignes med den tilsvarende andel i en kontrolgruppe af virksomheder, som ligner deltagerne, men ikke har deltaget i den syddanske indsats Kontrolgruppen sammensættes, så der kontrolleres for virksomhedernes lokalisering, branche, størrelse og historiske vækst Der måles i perioden - på virksomheder, der har deltaget i strukturfondsprojekter startet i perioden 2007-, og i perioden - på virksomheder, der har deltaget i strukturfondsprojekter startet i og Der tages ikke højde for projekternes forskellige indhold eller tidsperspektiv. Effektvurdering foretages for hvert af de seks områder og omsættes til absolutte beskæftigelses- og omsætningseffekter Virksomheder med over 100 årsværk er udeladt af effektmålingen for at reducere risikoen for, at enkelte meget store virksomheder dominerer de aggregerede tal En virksomhed kan have deltaget i flere indsatsområder, hvorfor man ikke kan lægge effekter sammen på tværs af områderne Alle projekter kan have haft andre vigtige effekter end dem, som kan måles med Danmarks Statistiks registerdata sådan læses resultaterne Tabellerne på de næste sider viser for hvert af de seks regionale områder andelen af succes er (virksomheder med positiv beskæftigelses- eller omsætningsvækst i hhv. perioden - og perioden 2.halvår -2.halvår ) i henholdsvis deltagergruppen og kontrolgruppen. Eksempelvis havde 44 procent af deltagerne i designprojekter startet i 2007 til en positiv vækst i beskæftigelsen fra til, mens det samme kun var tilfældet i 33 procent af de virksomheder, som ikke har deltaget i indsatsen, men som ligner de deltagende virksomheder. Forskellen på deltagergruppen og kontrolgruppen kan i princippet skyldes statistiske tilfældigheder. Det kan man teste statistisk. Hvis p-værdien er tæt på 0 (jf. tabellerne), betyder det, at man kan afvise, at forskellen på deltager- og kontrolgruppen skyldes statistiske tilfældigheder. P-værdien for eksemplet fra design og kreative erhverv fortæller, at der er 11 procents sandsynlighed for, at forskellen på deltager- og referencegruppen skyldes statistiske tilfældigheder efter 1 år. Normalt forudsætter man, at p-værdien skal være 0,05 (5 procent signifikansniveau) eller lavere for at afvise, at forskellene skyldes tilfældigheder. I eksemplet fra design og kreative erhverv er p-værdien højere end signifikansniveauet, hvilket indikerer, at det ikke kan afvises, at andelen af virksomheder med positiv vækst i deltagergruppen og kontrolgruppen er ens. Med andre ord, så er forskellen på andelen af succes er i de to grupper af virksomheder ikke statistisk signifikant. I figurerne på de efterfølgende sider med estimater på beskæftigelses- og omsætningseffekter viser de mørke kurver den faktiske samlede beskæftigelseseller omsætningsudvikling i deltagervirksomhederne i hhv. perioden til og perioden til. De gule hhv. lyseblå kurver viser den kontrafaktiske udvikling, dvs. effektmålingens estimat på, hvordan den samlede beskæftigelse i deltagervirksomhederne ville have været, hvis virksomhederne ikke havde deltaget i strukturfondsprojekterne. Jf. forklaringen side 3 og 4 skal resultaterne tolkes forsigtigt. REGION SYDDANMARK -- regional vækst- og udviklingsstrategi -- / 17

18 Design og kreative erhverv, Energieffektivisering og Offshore effektvurdering af beskæftigelses- og omsætningsudvikling Andel virksomheder med positiv vækst i beskæftigelse og omsætning Design og kreative erhverv Fuldtidsbeskæftigelse Andel virksomheder med vækst Omsætning Andel virksomheder med vækst Projektstart Deltagergruppe Kontrolgruppe P-værdi Deltagergruppe Kontrolgruppe P-værdi til 44% 33% 0,11 62% 57% 0,44 til 48% 35% 0,07 67% 57% 0,13 til 43% 31% 0,10 72% 53% 0,00* til 39% 32% 0,27 62% 52% 0,12 til 38% 31% 0,33 64% 48% 0,02* Projektstart og Deltagergruppe Kontrolgruppe P-værdi Deltagergruppe Kontrolgruppe P-værdi til 43% 38% 0,07 56% 46% 0,00* til 49% 36% 0,00* 60% 47% 0,00* til 50% 37% 0,00* 61% 46% 0,00* Energieffektivisering Fuldtidsbeskæftigelse Andel virksomheder med vækst Omsætning Andel virksomheder med vækst Projektstart Deltagergruppe Kontrolgruppe P-værdi Deltagergruppe Kontrolgruppe P-værdi til 48% 41% 0,13 56% 51% 0,25 til 51% 41% 0,03* 60% 57% 0,48 til 59% 38% 0,00* 65% 56% 0,03* til 56% 38% 0,00* 62% 55% 0,08 til 60% 38% 0,00* 65% 54% 0,01* Projektstart og Deltagergruppe Kontrolgruppe P-værdi Deltagergruppe Kontrolgruppe P-værdi til 59% 41% 0,00* 58% 48% 0,01* til 57% 39% 0,00* 55% 50% 0,16 til 54% 41% 0,00* 53% 50% 0,46 Offshore Fuldtidsbeskæftigelse Andel virksomheder med vækst Omsætning Andel virksomheder med vækst Projektstart Deltagergruppe Kontrolgruppe P-værdi Deltagergruppe Kontrolgruppe P-værdi til 65% 36% 0,00* 67% 55% 0,07 til 62% 39% 0,00* 80% 57% 0,00* til 63% 36% 0,00* 80% 52% 0,00* til 62% 34% 0,00* 75% 51% 0,00* til 73% 35% 0,00* 77% 49% 0,00* Projektstart og Deltagergruppe Kontrolgruppe P-værdi Deltagergruppe Kontrolgruppe P-værdi til 81% 40% 0,00* 63% 49% 0,04* til 75% 38% 0,00* 72% 47% 0,00* til 79% 40% 0,00* 63% 51% 0,09 * Andelen af virksomheder med positiv vækst i beskæftigelse eller omsætning er signifikant højere i deltagergruppen end i kontrolgruppen (5 pct. signifikansniveau) monitorering og effektmåling /

19 Sundheds- og velfærdsinnovation, Turisme og Brede indsatser effektvurdering af beskæftigelses- og omsætningsudvikling Andel virksomheder med positiv vækst i beskæftigelse og omsætning Sundheds- og velfærdsinnovation Fuldtidsbeskæftigelse Andel virksomheder med vækst Omsætning Andel virksomheder med vækst Projektstart Deltagergruppe Kontrolgruppe P-værdi Deltagergruppe Kontrolgruppe P-værdi Der kan ikke foretages effektvurdering pga. få deltagervirksomheder Projektstart og Deltagergruppe Kontrolgruppe P-værdi Deltagergruppe Kontrolgruppe P-værdi til 55% 42% 0,00* 55% 51% 0,43 til 58% 40% 0,00* 62% 51% 0,01 * til 58% 41% 0,00* 64% 49% 0,00* Turisme Fuldtidsbeskæftigelse Andel virksomheder med vækst Omsætning Andel virksomheder med vækst Projektstart Deltagergruppe Kontrolgruppe P-værdi Deltagergruppe Kontrolgruppe P-værdi til 48% 40% 0,01* 52% 52% 0,97 til 48% 42% 0,08 51% 56% 0,18 til 47% 38% 0,01* 55% 55% 0,99 til 50% 37% 0,00* 58% 54% 0,19 til 50% 35% 0,00* 55% 52% 0,30 Projektstart og Deltagergruppe Kontrolgruppe P-værdi Deltagergruppe Kontrolgruppe P-værdi til 53% 47% 0,39 51% 53% 0,76 til 55% 41% 0,03* 59% 50% 0,16 til 55% 46% 0,15 59% 54% 0,39 Brede indsatser Fuldtidsbeskæftigelse Andel virksomheder med vækst Omsætning Andel virksomheder med vækst Projektstart Deltagergruppe Kontrolgruppe P-værdi Deltagergruppe Kontrolgruppe P-værdi til 59% 39% 0,00* 55% 55% 0,93 til 59% 40% 0,00* 59% 57% 0,81 til 58% 35% 0,00* 62% 54% 0,14 til 52% 34% 0,00* 62% 53% 0,10 til 54% 34% 0,00* 55% 51% 0,55 Projektstart og Deltagergruppe Kontrolgruppe P-værdi Deltagergruppe Kontrolgruppe P-værdi til 55% 40% 0,00* 55% 46% 0,00* til 55% 40% 0,00* 60% 49% 0,00* til 58% 41% 0,00* 63% 48% 0,00* * Andelen af virksomheder med positiv vækst i beskæftigelse eller omsætning er signifikant højere i deltagergruppen end i kontrolgruppen (5 pct. signifikansniveau) REGION SYDDANMARK -- regional vækst- og udviklingsstrategi -- / 19

20 Beregning af Effekt Estimater Signifikante effekter Som det fremgår af tabellerne på side 18 og 19, så kan der konstares tegn på signifikante beskæftigelseseffekter af projekterne startet i 2007 til efter 5 år i områderne Energieffektivisering, Offshore, Turisme og Brede indsatser. Tilsvarende kan tegn på signifikante beskæftigelseseffekter efter 3 år af projekterne startet i til konstateres i områderne Design og kreative erhverv, Energieffektivisering, Offshore, Sundheds- og velfærdsinnovation og Brede indsatser. Effektvurderingen med fokus på omsætning viser, at der i perioden er tegn på signifikante omsætningseffekter i Energieffektivisering og Offshore for projekter startet i perioden 2007 til. For projekter startet i 2007 til er beregnet estimater efter hhv. 1, 2, 3, 4 og 5 år. For projekter startet i og er der beregnet effektestimater efter hhv. 1, 2 og 3 år. Visualisering af effekt-estimater I figurerne med estimater på beskæftigelses- og omsætningseffekter viser de mørke kurver den faktiske samlede beskæftigelses- og omsætningsudvikling i deltagervirksomhederne i hhv. perioden til. og perioden til. De gule hhv. lyseblå kurver viser den kontrafaktiske udvikling, dvs. effektmålingens estimat på, hvordan den samlede beskæftigelse i deltagervirksomhederne ville have været, hvis virksomhederne ikke havde deltaget i strukturfondsprojekterne. I perioden er der tegn på signifikante omsætningseffekter i Design og kreative erhverv, Sundheds- og velfærdsinnovation og Brede indsatser for projekter startet i og. Tallene kan ikke lægges sammen på tværs af indsatsområderne og de to projektstartsperioder. Beregning af effekt på beskæftigelse og omsætning For de områder og de projektstartsperioder, hvor der er konstateret tegn på signifikante effekter er der beregnet estimater på beskæftigelses- og omsætningseffekter. Projektstart: 2007 Estimater på beskæftigelseseffekter inden for Energieffektivisering Beskæftigelsesudvikling i deltagervirksomhederne og estimeret jobskabelse antal fuldtidsarbejdspladser job* 324 job* 389 job* 415 job* Beskæftigelsesudvikling, hvis deltagerne havde fulgt udviklingen i kontrolgruppen Kontrafaktisk udvikling * Andelen af virksomheder med positiv vækst er signifikant højere i deltagergruppen end i kontrolgruppen (5 pct. signifikansniveau) monitorering og effektmåling /

21 Projektstart: 2007 Estimater på beskæftigelseseffekter inden for Offshore Beskæftigelsesudvikling i deltagervirksomhederne og estimeret jobskabelse antal fuldtidsarbejdspladser job* 268 job* 465 job* 690 job* 808 job* Beskæftigelsesudvikling, hvis deltagerne havde fulgt udviklingen i kontrolgruppen Kontrafaktisk udvikling * Andelen af virksomheder med positiv vækst er signifikant højere i deltagergruppen end i kontrolgruppen (5 pct. signifikansniveau) Projektstart: 2007 Estimater på beskæftigelseseffekter inden for Turisme Beskæftigelsesudvikling i deltagervirksomhederne og estimeret jobskabelse antal fuldtidsarbejdspladser job* 132 job* 284 job* 320 job* Beskæftigelsesudvikling, hvis deltagerne havde fulgt udviklingen i kontrolgruppen Kontrafaktisk udvikling * Andelen af virksomheder med positiv vækst er signifikant højere i deltagergruppen end i kontrolgruppen (5 pct. signifikansniveau) REGION SYDDANMARK -- regional vækst- og udviklingsstrategi -- / 21

22 Projektstart: 2007 Estimater på beskæftigelseseffekter inden for Brede indsatser Beskæftigelsesudvikling i deltagervirksomhederne og estimeret jobskabelse antal fuldtidsarbejdspladser job* 301 job* 435 job* 419 job* 434 job* Beskæftigelsesudvikling, hvis deltagerne havde fulgt udviklingen i kontrolgruppen Kontrafaktisk udvikling * Andelen af virksomheder med positiv vækst er signifikant højere i deltagergruppen end i kontrolgruppen (5 pct. signifikansniveau) Projektstart: Estimater på beskæftigelseseffekter inden for Design og kreative erhverv Beskæftigelsesudvikling i deltagervirksomhederne og estimeret jobskabelse antal fuldtidsarbejdspladser job* 532 job* Beskæftigelsesudvikling, hvis deltagerne havde fulgt udviklingen i kontrolgruppen Kontrafaktisk udvikling * Andelen af virksomheder med positiv vækst er signifikant højere i deltagergruppen end i kontrolgruppen (5 pct. signifikansniveau) monitorering og effektmåling /

23 Projektstart: Estimater på beskæftigelseseffekter inden for Energieffektivisering Beskæftigelsesudvikling i deltagervirksomhederne og estimeret jobskabelse antal fuldtidsarbejdspladser job* 575 job* 808 job* Beskæftigelsesudvikling, hvis deltagerne havde fulgt udviklingen i kontrolgruppen Kontrafaktisk udvikling * Andelen af virksomheder med positiv vækst er signifikant højere i deltagergruppen end i kontrolgruppen (5 pct. signifikansniveau) Projektstart: Estimater på beskæftigelseseffekter inden for Offshore Beskæftigelsesudvikling i deltagervirksomhederne og estimeret jobskabelse antal fuldtidsarbejdspladser job* 238 job* 409 job* Beskæftigelsesudvikling, hvis deltagerne havde fulgt udviklingen i kontrolgruppen 700 Kontrafaktisk udvikling * Andelen af virksomheder med positiv vækst er signifikant højere i deltagergruppen end i kontrolgruppen (5 pct. signifikansniveau) REGION SYDDANMARK -- regional vækst- og udviklingsstrategi -- / 23

24 Projektstart: Estimater på beskæftigelseseffekter inden for Sundheds- og velfærdsinnovation Beskæftigelsesudvikling i deltagervirksomhederne og estimeret jobskabelse antal fuldtidsarbejdspladser job* 268 job* 473 job* Beskæftigelsesudvikling, hvis deltagerne havde fulgt udviklingen i kontrolgruppen Kontrafaktisk udvikling * Andelen af virksomheder med positiv vækst er signifikant højere i deltagergruppen end i kontrolgruppen (5 pct. signifikansniveau) Projektstart: Estimater på beskæftigelseseffekter inden for Brede indsatser Beskæftigelsesudvikling i deltagervirksomhederne og estimeret jobskabelse antal fuldtidsarbejdspladser job* 633 job* 864 job* Beskæftigelsesudvikling, hvis deltagerne havde fulgt udviklingen i kontrolgruppen Kontrafaktisk udvikling * Andelen af virksomheder med positiv vækst er signifikant højere i deltagergruppen end i kontrolgruppen (5 pct. signifikansniveau) monitorering og effektmåling /

25 Projektstart: 2007 Estimater på omsætningseffekter inden for Energieffektivisering Omsætningsudvikling i deltagervirksomhederne og estimeret skabt omsætning mio. kr mio.kr.* mio.kr.* Omsætningsudvikling, hvis deltagerne havde fulgt udviklingen i kontrolgruppen Kontrafaktisk udvikling * Andelen af virksomheder med positiv vækst er signifikant højere i deltagergruppen end i kontrolgruppen (5 pct. signifikansniveau) Projektstart: 2007 Estimater på omsætningseffekter inden for Offshore Omsætningsudvikling i deltagervirksomhederne og estimeret skabt omsætning mio. kr mio.kr.* 507 mio.kr.* 495 mio.kr.* 569 mio.kr.* Omsætningsudvikling, hvis deltagerne havde fulgt udviklingen i kontrolgruppen Kontrafaktisk udvikling * Andelen af virksomheder med positiv vækst er signifikant højere i deltagergruppen end i kontrolgruppen (5 pct. signifikansniveau) REGION SYDDANMARK -- regional vækst- og udviklingsstrategi -- / 25

26 Projektstart: Estimater på omsætningseffekter inden for Design og kreative erhverv Omsætningsudvikling i deltagervirksomhederne og estimeret skabt omsætning Omsætningsudvikling, hvis deltagerne havde fulgt udviklingen i kontrolgruppen mio. kr Kontrafaktisk udvikling * Andelen af virksomheder med positiv vækst er signifikant højere i deltagergruppen end i kontrolgruppen (5 pct. signifikansniveau) Projektstart: Estimater på omsætningseffekter inden for Sundheds- og velfærdsinnovation Omsætningsudvikling i deltagervirksomhederne og estimeret skabt omsætning mio. kr mio.kr.* 526 mio.kr.* Omsætningsudvikling, hvis deltagerne havde fulgt udviklingen i kontrolgruppen Kontrafaktisk udvikling * Andelen af virksomheder med positiv vækst er signifikant højere i deltagergruppen end i kontrolgruppen (5 pct. signifikansniveau) monitorering og effektmåling /

27 Projektstart: Estimater på beskæftigelseseffekter inden for Brede indsatser Omsætningsudvikling i deltagervirksomhederne og estimeret skabt omsætning mio.kr.* mio.kr.* mio.kr.* mio. kr Omsætningsudvikling, hvis deltagerne havde fulgt udviklingen i kontrolgruppen Kontrafaktisk udvikling * Andelen af virksomheder med positiv vækst er signifikant højere i deltagergruppen end i kontrolgruppen (5 pct. signifikansniveau) REGION SYDDANMARK -- regional vækst- og udviklingsstrategi -- / 27

28 attraktiv aktiv produktiv Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere et solidt grundlag for monitorering og evaluering af den erhvervspolitiske indsats har Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik, de fem regioner og Bornholms Regionskommune udviklet et værktøj, som gør det muligt at følge udviklingen i de virksomheder, der deltager i erhvervsudviklingsprojekter. Endvidere kan værktøjet anvendes til vurdere, om deltagelse i projekterne har givet effekt for deltager virksomhederne. Værktøjet er baseret på data fra Danmarks Statistiks registeroplysninger om danske virksomheders beskæftigelse, omsætning, værditilvækst, eksport mv. I nærværende rapport er værktøjet anvendt til at monitorere og effektvurdere strukturfondsindsatsen inden for syddanske erhvervsstrategiske forretningsområder. I analysen betragtes alle projekter inden for det samme område samlet. VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI Se flere analyser på: detgodeliv.regionsyddanmark.dk Regional Udvikling / Strategi & Analyse Damhaven Vejle

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007 2010 Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland.

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland. Danmarks Statistik, regionerne, Bornholms regionskommune og Erhvervsstyrelsen har udviklet et værktøj, som gør det muligt at følge (monitorere) den faktiske udvikling i de virksomheder, der deltager i

Læs mere

Syddanmark. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i

Syddanmark. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark Sundheds- og Bæredygtig energi Oplevelseserhverv Klynger og spirende klynger DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen Side 1 Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering De fem regioner, Bornholms Regionskommune, Danmarks Statistik

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 De unge deltagervirksomheder Indeværende monitorering og effektvurdering omfatter strukturfondsprojekter

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder Indholdsfortegnelse

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder Indholdsfortegnelse 9. november 215 /Brikam Sag Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder 27-214 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Energi og miljø... 5 3. Fødevarer...

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Bornholms vækstforums indsatsområder

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Bornholms vækstforums indsatsområder 23. november 2015 /Brikam Sag Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Bornholms vækstforums indsatsområder 2007-2013 Hovedparten af de erhvervsudviklingsprojekter, som medfinansieres med strukturfondsmidler(regionalfonden

Læs mere

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark v/ vicedirektør Anders Hoffmann Kort om strukturfondsindsatsen i Danmark DK har i 2007-2013 fået ca. ½ mia. kr. årligt

Læs mere

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Lysten til at starte ny virksomhed: CVR-registreringer: Danmark 180 Antal CVR-registeringer (2001=100) 160 140 120 100 80 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Læs mere

Monitorering og effektvurdering af de syv tværregionale indsatsområder

Monitorering og effektvurdering af de syv tværregionale indsatsområder 9. marts 2016 Monitorering og effektvurdering af de syv tværregionale indsatsområder 1. Indledning Hovedparten af de regionale erhvervsudviklingsprojekter, som medfinansieres med strukturfondsmidler fra

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Monitorering og effektmåling af Vækstforum Midtjyllands indsats igangsat i

Monitorering og effektmåling af Vækstforum Midtjyllands indsats igangsat i 22. november 2016 Monitorering og effektmåling af Vækstforum Midtjyllands indsats igangsat i 2010-2012 Resumé: Effektmålingen omfatter 14 virksomhedsrettede projekter, som Vækstforum Midtjylland har igangsat

Læs mere

BILAG september 2016 /ERST. Sag. Vejlsøvej Silkeborg

BILAG september 2016 /ERST. Sag. Vejlsøvej Silkeborg BILAG 3 22. september 2016 /ERST Sag Metodenotat: Registerbaseret effektmåling af den regionale virksomhedsrettede erhvervsfremmeindsats Danmarks Statistik har i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, de fem

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

VÆKST- IVÆRKSÆTTERE TEMA. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKST- IVÆRKSÆTTERE TEMA. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKST- IVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING INDHOLD BAGGRUND OG ANALYSE I kølvandet på

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Vækstbarometer. Elever og lærlinge. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Elever og lærlinge. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Elever og lærlinge Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer. Elever og lærlinge

Region Hovedstadens Vækstbarometer. Elever og lærlinge Region Hovedstadens Vækstbarometer Elever og lærlinge Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Vækstvirksomheder. - tal & fakta. Glenda Napier Analysechef 28. april, 2009

Vækstvirksomheder. - tal & fakta. Glenda Napier Analysechef 28. april, 2009 Vækstvirksomheder - tal & fakta Glenda Napier Analysechef 28. april, 29 Præsentation > FORA vækstprojekt > Vækstvirksomheder? > Vækstvirksomheders DNA? Hvad er vækstvirksomheder? Vækstvirksomheder er alle

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik Ny eksportstatistik giver dig overblikket over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Danmarks Statistik og Eksportrådet har estatistik udviklet en ny eksportstatistik. Statistikken fokuserer

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Historiske lav pris- og lønudvikling.

Historiske lav pris- og lønudvikling. 13-0542 - poul - 27.08.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Historiske lav pris- og lønudvikling. Nu har Danmarks Statistik også offentliggjort lønudviklingen i den private sektor

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 7. MARTS 2014 Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN En samlet analyse af tilkendelsespraksis 2003-2012 Formålet med dette notat er at give en samlet beskrivelse

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland 22. september 2008 Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i Region Midtjylland køber oplevelser til deres medarbejdere, kunder, leverandører

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Innovations- og erhvervsfremmeordninger i Region Midtjylland

Innovations- og erhvervsfremmeordninger i Region Midtjylland Innovations- og erhvervsfremmeordninger i Region Midtjylland Analyse af virksomheders brug af regionale og nationale innovations- og erhvervsfremmeordninger i Region Midtjylland i 2007-2013 Februar 2015

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

Rigets tilstand. Preben Gregersen, regionalchef, 28. april 2016

Rigets tilstand. Preben Gregersen, regionalchef, 28. april 2016 Rigets tilstand Preben Gregersen, regionalchef, 28. april 2016 Fokus på vækst og udvikling i hele Danmark 1000 kr. ale variationer i BNP pr. indbygger al bruttonationalprodukt pr. indbygger (1000 kr.),

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv.

Faktisk udvikling 1.-2. kv. Faktisk udvikling 1.-2. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. Forventet udvikling 2.-3. kv. 1 1. Overordnede tendenser. Tabel 1. i 2. kvartal ift. 1. kvartal 1999 og forventet i 3. kvartal 1999 ift. 2. kvartal 1999. Nettotal. Produktion Ordreindgang Beskæftigelse Investering Salgspriser Konkurrenceevne

Læs mere

Vækstbarometer. Konjunkturer. Region Hovedstaden. Udsigt 2017

Vækstbarometer. Konjunkturer. Region Hovedstaden. Udsigt 2017 Vækstbarometer Region Hovedstaden Konjunkturer Udsigt 2017 Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

5. Vækst og udvikling i hele Danmark

5. Vækst og udvikling i hele Danmark 5. 5. Vækst og udvikling i hele Danmark Vækst og udvikling i hele Danmark Der er fremgang i Danmark efter krisen. Der har været stigende beskæftigelse de seneste år især i hovedstadsområdet og omkring

Læs mere

Virksomhedernes kendskab til euv

Virksomhedernes kendskab til euv Virksomhedernes kendskab til euv DERSØ G UN KSNE ER SU DD R RV VO ER H VE 3 EV A Virksomhedernes kendskab til erhvervsuddannelse for voksne (euv) og deres vurderinger af hvor attraktiv euv er A N NELSE

Læs mere

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 I globaliseringsaftalen fra 2006 blev det besluttet at fordoble det årlige ph.d.-optag fra 2003 til 2010 1. Ved globaliseringsaftalens udløb

Læs mere

Virksomhedspraktik til flygtninge

Virksomhedspraktik til flygtninge Virksomhedspraktik til flygtninge Af Lasse Vej Toft, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at give viden om hvad der har betydning for om flygtninge kommer i arbejde efter virksomhedspraktik Analysens

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE - et statistisk portræt Juli 2011 1 Fakta om statistikken Kvindelige Iværksættere - et statistisk portræt indeholder en række statistikker om henholdsvis en typisk kvindelig og

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012 Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Ufaglærte udgør 36 pct. af de ledige i

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

STATUS og de næste skridt..

STATUS og de næste skridt.. STATUS og de næste skridt.. Erhvervsudviklingsdøgnet 2015, Viborg den 19. marts 2015 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk Ved indgangen til den nye programperiode, 2014-2020 Justeret

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2016

National aftale for Væksthusene i 2016 National aftale for Væksthusene i 2016 24. juni 2015 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S I

Læs mere

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Jysk Analyse 15. september 2009 Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Erhvervskonjunkturer. Mere end hver anden mindre virksomhed i Region Midtjylland forventer færre ansatte.

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen,

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, Vækstlagsanalysen Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, www.vaekstforum.rm.dk Behovet for et stærkere regionalt analyseværktøj Hvad har vi? Omfattende og solid viden fra mange evalueringer

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

Faglærte iværksættere skaber nye jobs og virksomheder som overlever

Faglærte iværksættere skaber nye jobs og virksomheder som overlever Den 10.6.2016 Faglærte iværksættere skaber nye jobs og virksomheder som overlever Iværksættere udgør et vigtigt element i den danske økonomi, og undersøgelser viser, at iværksættere skaber nye job især

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

Solide og lønsomme virksomheder får oftere et ja i banken

Solide og lønsomme virksomheder får oftere et ja i banken Solide og lønsomme virksomheder får oftere et ja i banken Banken står klar med kapital og vil gerne låne ud til sunde og kreditværdige erhverv. Solid egenkapital og en lønsom forrentning er afgørende,

Læs mere

Erhvervsfremme under lup

Erhvervsfremme under lup 016 Randers Erhvervsfremme under lup - fakta, effekter og benchmarking med andre kommuner Et nyt videngrundlag for den lokale erhvervspolitik Hvert år vejledes mere end 50.000 iværksættere og virksomheder

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

2. kvartal september 2013

2. kvartal september 2013 2. kvartal 2013 1. september 2013 Velkommen til Væksthusstatikken! Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus pr. 30. juni 2013. Når året er omme, opgøres Væksthusenes samlede resultater for 2013 og offentliggøres

Læs mere

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse

Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Uddannelsesfiasko i Danmark Mere end hver 3. indvandrerdreng i Danmark får ingen uddannelse Regeringens 2015-målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse er langt fra opfyldt.

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Punkt 5. Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne 2015-011700 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering rapport

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Virksomhedernes brug af IT i Region Syddanmark

Virksomhedernes brug af IT i Region Syddanmark 20. februar 2009 Virksomhedernes brug af IT i Region Syddanmark Figur 3 I hvilken grad køber virksomheden varer og ydelser via Internettet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 44% 40% 30% 28% 20% 10% 0% 12% 13% 2%

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 11. juni 2012 10XXXX Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM) den 15. juni 2009 får kommunerne i 2013 i alt 96.600.000

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2014 20. maj 2015 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2014 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 3 Statistikken indeholder oplysninger

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

2. Den danske jobkrise

2. Den danske jobkrise 2. Den danske jobkrise 2.1 Sammenfatning 65 2.2 Den private sektor i jobkrise 66 2.3 Krisen har ramt brancherne forskelligt 72 2.4 Krisen har ramt Danmark skævt 75 Bilag 2.1 Regional beskæftigelse 80 2.2

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere