LOKALPLAN MØLLEMOSEPARKEN. Indeholder tillæg til Kommuneplan ALLERØD KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 2-291 MØLLEMOSEPARKEN. Indeholder tillæg til Kommuneplan 1997-2009 ALLERØD KOMMUNE"

Transkript

1 LOKALPLAN MØLLEMOSEPARKEN Indeholder tillæg til Kommuneplan ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen 2006

2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR FOR MØLLEMOSEPARKEN FORORD 3 BESTEMMELSER 6 1 LOKALPLANENS FORMÅL 2 AFGRÆNSNING, OPDELING OG ZONESTATUS 3 OMRÅDETS ANVENDELSE UDSTYKNINGER 8 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD LEDNINGSANLÆG M.M BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 12 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 14 9 UBEBYGGEDE AREALER FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE GRUNDEJERFORENINGER TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER OPHÆVELSE AF LOKALPLANER LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER VEDTAGELSESPÅTEGNING 19 REDEGØRELSE 20 Lokalplanområdets beliggenhed Baggrund og formål med lokalplanen Eksisterende forhold 22 Lokalplanens indhold 23 Forhold til anden planlægning 30 TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN MILJØVURDERING Miljøscreening, -scoping og rapport Denne lokalplan er udarbejdet af Niras Denne Konsulenterne lokalplan A/S er i udarbejdet samarbejde af med Forvaltningen Lind & Risør A/S i Allerød og Forvaltningen Kommune i Allerød Kommune. KORTBILAG Kortbilag 1 Eksisterende forhold Kortbilag 2 Områdets anvendelse Kortbilag 3 Veje, Stier og Parkering Kortbilag 4 Illustrionsplan med beplantning, søer m.m. 2

3 FORORD Hvad er en lokalplan? Byrådet kan efter Lov om Planlægning beslutte udarbejde en lokalplan for sikre en bestemt udvikling. Byrådet har desuden pligt til udarbejde en lokalplan før der gennemføres større udstykninger eller bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse. En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: - hvad området og bygningerne skal bruges til - hvor og hvordan, der skal bygges nyt - hvilke bygninger, der skal bevares - hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes Lokalplanen gælder kun fremtidige forhold og der er ikke handlepligt efter en lokalplan. Den er altså ikke til hinder for eksisterende bebyggelse kan blive liggende. Den hindrer heller ikke den hidtidige anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer kan fortsætte - hvis det er lovlige forhold. Lokalplanen består af en række paragraffer og kortbilag. Herudover en redegørelse for planens indhold og forhold til anden planlægning. Bagerst i hæftet er der en miljøvurdering af planen. Hvordan er fremgangsmåden? Når byrådet har vedtaget et lokalplanforslag fremlægges det offentligt i mindst 8 uger. Ved offentliggørelsen træder»lokalplanens midlertidige retsvirkninger«i kraft, se næste side. I de 8 uger kan enhver fremsende bemærkninger og indsigelser, som behandles ved byrådets vurdering af lokalplanforslaget. Herefter kan byrådet vedtage lokalplanen. Ved offentliggørelsen af den endelige lokalplan træder»lokalplanens retsvirkninger«i kraft, se 14 i lokalplanbestemmelserne 3

4 Lokalplanens offentlige fremlæggelse Lokalplanforslaget har været fremlagt i 13 uger fra tirsdag den 4. juli 2006 til tirsdag den 3. oktober I høringsperioden fremkom en række bemærkninger som har medført loklaplanforslaget blev tilrettet på en række punkter. 4

5 BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanen har til formål sikre, området udlægges til åben-lav og tæt-lav boligbebyggel se i overensstemmelse med den retningsgivende udstykningsplan, kortbilag 2, bebyggelsen placeres så friarealer også kan anvendes af de tilstødende bebyggelser, der etableres grønne kiler, således alle boliger så vidt muligt har direkte adgang til grønne områder, udstykning og bebyggelse sker under hensyntagen til eksisterende stendige, sø, bevoksning, boldbane og kloakledning, stisystemet udformes så både Allerød Villapark, Rønneholtparken og det nye boligområde får en sikker adgang til de nye idrætsarealer syd for lokalplanområdet, der etableres ny beplantning med skov og mindre trægrupper, som vist på kortbilag 4. 5

6 2. AFGRÆNSNING, OPDELING OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses, som vist på kortbilag 1 og omfter mr. nr. 10yd, 10yr, 10yq samt del af mr.nr.10æ, Lillerød By, Lillerød, og dele af mr.nr. 7a, 10a, 10b, 10m, 20 Kollerød By, Lynge, samt alle parceller, der efter lokalplanforslagets offentliggørelse udstykkes fra ejendommene. 2.2 Lokalplanens område opdeles i boligområderne B.1, B.2 og B.3 og fælles friarealer som markeret på kortbilag 2. Friarealerne opdeles i: - Blomstereng - Byfælled - Skov 2.3 En mindre del af lokalplanområdet er beliggende i byzone som vist på kortbilag 1. Den øvrige del af lokalplanområdet ligger i landzone, og overføres ved lokalplanens endelige vedtagelse og offentliggørelse til byzone. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Områderne B.1, B.2 og B.3 må kun anvendes til helårsbeboelse, se kortbilag Byrådet kan tillade, der på boligejendommene drives en sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelsesområder, under forudsætning af: ejendommens karakter af beboelsesejendom, f.eks. ved skiltning, ikke forandres, virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende, virksomheden ikke medfører behov for ekstra parkering. 6

7 3.3 Område B.1 må kun anvendes til åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse) med én bolig pr. parcel. Område B.2 og B.3 må kun anvendes til tæt-lav boligbebyggelse (række-, kæde- eller gårdhuse). 3.4 Fælles friarealer må ikke bebygges, og skal være tilgængelige for offentligheden. 3.5 Blomsterengen må kun anvendes til friareal for bebyggelsen med karakter af blomstereng. Der må ikke etableres belagte stier i disse kiler. 3.6 Byfælleden må kun anvendes til fælles opholdsarealer med boldbaner, legepladser og lign. Byfælleden skal have en plejet karakter. 3.7 Skovarealerne skal etableres som blandet løvskov og arealerne må ikke bebygges. I skovarealer skal der etableres støjvold i henhold til UDSTYKNINGER 4.1 Udstykning af område B.1 skal ske i princippet som vist på kortbilag Såfremt der udstykkes grunde til de enkelte ejendomme i område B.2 og B.3, kan disse udstykkes uanset bestemmelser i Småhusreglementet (BR-S98) om afstand mellem sammenbyggede huse. 4.3 De enkelte boliger i områderne B.2 og B.3 skal placeres og vejbetjenes på en måde, hvor de senere kan udstykkes. 7

8 4.4 Grunde i område B.1 skal minimum have en størrelse på 700 m2 og grunde i område B.2 og B.3 skal minimum have en størrelse på 150 m2. 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 5.1 Der udlægges areal til nye veje med en beliggenhed og udformning i princippet som vist på kortbilag 3. Vejen A-A udlægges i en bredde af 13 m. og med en kørebane på 7 m. Adgangsvejene B udlægges i en bredde af 10 m med en kørebane på 6 m. Boligveje C-C udlægges i en bredde af 10 m med en kørebane på 5,5 m, som vist på principskitsen til venstre. Vejen afsluttes med en vendeplads. 5.2 Der udlægges areal til nye stier med en beliggenhed og udformning i princippet som vist på kortbilag 3. Stier skal anlægges med følgende udlæg og belægning: Den regionale sti a-a (nr. 31) udlægges med en bredde på 3 m og skal have en kørefast belægning. Hovedstien b-b skal udlægges i en bredde på 3 m. Belægning skal være asfalt, som enten kan indfarves eller belægges med f.eks. O-B belægning. Lokalstier c-c skal udlægges i en bredde på 3 m. Belægning kan være stenmel eller asfalt, som enten kan indfarves eller belægges med f.eks. O-B belægning. Gangstien d-d udlægges i en bredde af 3,0 m og skal belægges med græsarmeringssten. 8

9 5.3 Der skal etableres stitunnel under vejen A-A både ved krydsningen af den regionale stiforbindelse a-a mod Børstingerød Mose, og ved krydsningen med hovedstien b-b mod boldbanerne, som vist på kortbilag Der skal udlægges areal til parkering, mindst svarende til: 2 p-pladser på egen grund pr. bolig i område B.1. 1,5 p-plads pr. bolig i områderne B.2 og B.3. Heraf minimum 1 plads på egen grund eller som fællesparkering tæt på boligen. 5.5 Byrådet kan tillade, der anlægges et mindre antal p-pladser end de i 5.4 nævnte, når forholdene taler herfor. Det resterende antal p-pladser kan kræves anlagt, såfremt der efter Byrådets skøn er behov herfor. 5.6 Vejen C-C opstribes efter etablering af indkørsler med arealer til gæsteparkering på selve vejbanen i en passende afstand og vekslende fra side til side, således der opnås en 2-1 effekt (fartdæmpning), som vist på nedenstående illustrion. Boligvejen C-C. Skitsen fi ndes i større mål i lokalplanens redegørelsesdel. Gæsteparkering afmærkes efter etablering af indkørsler til de enkelte grunde 9

10 5.7 Der etableres fortov i begge sider af vejen C-C i en bredde af minimum 1,2 m. Overkørsler til den enkelte parcel må ikke have en bredde der overstiger 6,0 m. 5.8 Veje, parkeringspladser og adgangsforhold skal indrettes i overensstemmelse med forslagene i Udearealer for alle, DS- Håndbog 105 Planlægning og indretning af udendørsarealer med henblik på handicappedes færden, april Grusvejen fra Violvej nedlægges indenfor lokalplanens område, og landbrugsejendommen mod vest tilsluttes i stedet stamvejen A-A, som vist på kortbilag Der udlægges areal til en eventuel fremtidig videreførelse af vejen A-A, som vist på kortbilag Der kan etableres parkering som vist på kortbilag 3. 6 LEDNINGSANLÆG M.M. 6.1 El-ledninger, herunder til vejbelysning, må ikke fremføres som luftledninger, men skal alene udføres som jordkabler. 6.2 Der skal sikres mulighed for placering af kabelskabe for elforsyning, master til gadebelysning, fællesantenne m.v. på grunden indtil en afstand af 0,5 m fra skel mod vej, parkerings- og vendepladser. 6.3 Inden for lokalplanområdet kan der opføres et fællesantenneanlæg, efter Byrådets nærmere godkendelse af anlæggets udformning og placering. Individuelle antenner, herunder parabolantenner må ikke monteres på bygninger, og ikke i en højde som overstiger 1 meter, målt til overkant af parabolen. 6.4 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstioner til områdets forsyning, når de ikke har mere end 30 m2 bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn. 10

11 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1 For område B.1 gælder: bebyggelsesprocenten for den enkelte parcel ikke må overstige 30%. Andel af fællesarealer må ikke medregnes i bebyggelsesprocenten, bebyggelsen højst må opføres i én etage, tage skal udformes med en taghældning på maksimalt 30 grader, intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagfl ade må gives en højde der overstiger 7,0 m over terræn (niveauplan), målt efter reglerne herom i bygningsreglementet, bebyggelse skal placeres i en afstand på minimum 3 m fra naboskel og skel mod henholdsvis vej og grønne områder, bebyggelse skal placeres vinkelret på, eller parallelt med veje. Hvor der kan være tvivl, skal bebyggelse placeres i overensstemmelse med de angivne retningspile på kortbilag For område B.2 gælder: bebyggelsesprocenten for de enkelte delområder ikke må overstige 40%, for hvert af områderne under eet. bebyggelsen højst må opføres i én etage, tage skal udformes med en taghældning på maksimalt 30grader, intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagfl ade må gives en højde der overstiger 7,0 m over terræn (niveauplan), målt efter reglerne herom i bygningsreglementet, bebyggelse skal placeres i en afstand på minimum 1 m fra delområders afgrænsning mod vej og i øvrigt inden for delområdeafgrænsningen, 11

12 der ikke kan ske etablering af tilbygninger som skal med regnes i bebyggelsesprocenten. 7.3 For område B.3 gælder: bebyggelsesprocenten for området som helhed ikke må overstige 50% (det prikkede areal på kortbilag 2 kan medregnes i bebyggelsesprocenten, men må ikke bebyg ges), bebyggelsen højst må opføres i to etager, tage skal udformes med en taghældning på maksimalt 30 grader, intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagfl ade må gives en højde der overstiger 8,5 m over terræn (niveauplan), målt efter reglerne herom i bygningsreglementet, bebyggelse skal placeres i en afstand på minimum 3 m fra delområders afgrænsning mod henholdsvis vej, byfælled og prikket friareal markeret på kortbilag 2, det ikke er tilladt etablere individuelle udestuer m.m., udover det som forefindes ved byggeriets opførelse. 7.4 Carporte, garager og udhuse. Område B.1: Garager, carporte og udhuse kan placeres i en afstand på minimum 3 m fra vejskel og blomstereng. Afstand til naboskel fra bygningsside skal være minimum 1,2 m, med et tilladeligt tagudhæng på 0,75 m. Tagets højde må ikke overstige 2,5 m i en afstand på 1,2 m fra skel, og må intetsteds have en højde som overstiger 4,5 m. Tage skal udformes med en taghældning på maksimalt 30 grader. Område B.2 og B.3: Carporte, garager og udhuse skal placeres i en afstand på minimum 0,5 m fra vejskel og kan sammenbygges over skel. 12

13 Tage på garager/carporte skal udformes med en taghældning på maksimalt 30 grader. På fritstående udhuse kan tage udformes med en taghældning på maksimalt 45 grader. 7.5 Der kan på det anviste byggefelt på kortbilag 2 opføres et klubhus. Huset må være op til 300m2 og kan opføres i én etage med udnyttet kælder. Bebyggelsens udseende reguleres af bestemmelsen for område B.3. 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 8.1 Refl ekterende og blanke tag- og facademerialer må kun anvendes i forbindelse med anlæg til udnyttelse af vedvarende energi og må da kun udgøre 30% af tagfl aden. 8.2 Der må ikke opføres bjælkehuse. 8.3 Tagrender må ikke udføres i plast. 8.4 Facader og tage i delområderne B.2 og B.3 skal etableres og fastholdes med en ensartet karakter indenfor de enkelte delområder, både hvad angår merialer og farver og bygningshøjde. 8.5 Såfremt der efter opførelsestidspunktet, i delområderne B.2 og B.3, er ønske om etablere pergolaer, overdækkede terrasser, udestuer eller lignende skal dette udføres efter en samlet designmanual, som skal godkendes af Byrådet. 8.6 Skiltning og reklamering må kun finde sted med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 13

14 9 UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Beplantning i de grønne kiler og langs adgangsvejen A-A skal etableres i princippet som vist på kortbilag Der skal etableres en støjvold langs vejen A-A imod bebyggelserne Tunet og Allerød Villapark, med en udstrækning og udformning som vist på kortbilag 2. Mod vejen skal skrænten være præcis og have en højde på minimum 2 meter, mod bebyggelser skal volden bearbejdes mere organisk, så der skabes en jævn og nurlig stigning. Langs vejeforløbet A-A etableres støjskærme som vist på kortbilag 2. Såvel skærm som støjvold skal vedligeholdes af grundejerne i området. 9.3 I forbindelse med byggemodningen af området kan der foretages de nødvendige terrænreguleringer i forhold til etablering af veje og kloak. Efter byggemodningen af området må der ikke foretages terrænregulering på de enkelte grunde nærmere naboskel end 1,0 m og på mere end +/- 0,5 m i forhold til terræn. 9.4 For alle områder gælder, ubebyggede arealer ved beplantning, befæstelse eller lignende skal gives et ordentligt udseende. Henstilling af campingvogne og lystbåde samt parkering af lastbiler/-trailers må ikke finde sted. 9.5 Med undtagelse ad vejen A-A må belysning af veje ikke, uden Byrådets særlige tilladelse, udføres som andet end parkbelysning med en lyspunkthøjde på højst 3,5 m. Belysning på stier skal opsættes som pullertbelysning. 9.6 Søer skal anlægges med skråningshældninger som ikke overstiger 1:5, både over og under vandspejl, og med en principiel placering, som vist på kortbilag Der skal plantes bøgehække mellem de enkelte parceller i område B.1, som skal holdes i en højde på mellem 1,8 og 2,1 m, således de kan danne en homogen ramme om de varierende boligtyper. 14

15 9.8 Der må ikke etableres hæk imod vej, men kun afskærmes med buske og lignende, således bebyggelsen får et åbent og landskabeligt præg. Der skal plantes hæk imod byfælleden, mens der kun må etableres hæk mod blomsterengen langs adgangsvejen og i den nordlige kile, som vist på kortbilag 2. Der kan dog etableres en hæk på maksimalt 1 meters højde, som vist på fi gur 1. 3 m Figur 1: Hæk af maks 1 meters højde kan etableres 3 m fra skel mod vej som vist med rød stiplet linie. Den må ikke sammenplantes med de andre hække. 9.9 Eventuelle hække i områderne B.2 og B.3 skal ligeledes være bøgehække, men disse kan etableres med en ensartet valgfri højde på minimum 1,0 m indenfor hver enkelt boliggruppe. Højden fastlægges indenfor den enkelte grundejerforening Beplantning af blomsterengen og byfælleden skal ske i princippet som vist på kortbilag 4, i henhold til en af Byrådet godkendt beplantningsplan. Beplantningsplanen skal tage udgangspunkt i artsvalget som er beskrevet i lokalplanens redegørelsesdel På hver enkelt parcel i område B.1, skal der plantes minimum ét større træ i en afstand fra vejskel på 1,5-2,5 meter, således der skabes en allévirkning af de individuelle beplantninger. Træarterne kan være forskellige typer af Birk, Ask, Eg, Bøg, Kirsebær, Fyr eller Plan Legepladser skal placeres i princippet som vist på kortbilag FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet nurgasanlægget i området. Byrådet kan efter ansøgning i hvert enkelt tilfælde dispensere fra dette tilslutningspåbud, såfremt bygningerne i væsentligt omfang opvarmes med anvendelse af alterniv energi. 15

16 10.2 Ny bebyggelse i området må ikke tages i brug før, den på kortbilaget viste beplantning for den pågældende etape er etableret Ny bebyggelse indenfor støjkonsekvenszonen må først tages i brug, når fl yvepladsen er nedlagt helt, miljøgodkendelsen annulleret, og støjkonsekvenszonen som følge heraf ophævet Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før støjvold mod Tunet og Allerød Villapark er etableret. 11 GRUNDEJERFORENINGER 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige beboere af ejendomme indenfor lokalplanens område Grundejerforeningen skal stiftes når Allerød Byråd kræver det. Herudover kan Byrådet kræve, der stiftes grundejerforeninger indenfor lokalplanens enkelte delområder med medlemspligt for samtlige grundejere indenfor det enkelte delområde. Dette fritager dog ikke for forpligtigelsen til være medlem af grundejerforeningen for hele området. Grundejerforeningerne, som nævnt i 11.2 stiftes af grundejerne Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de fælles friarealer, herunder blomsterenge med søer (regnvandsbassiner) og byfælled med legepladser m.m. samt veje, stier og parkeringspladser, såfremt driften af disse ikke overtages af anden ansvarlig myndighed. Stiftes der grundejerforeninger for de enkelte delområder, skal de forestå drift og vedligeholdelse af pladser, torve, stier, veje, fælleshuse m.v. inden for de enkelte delområder. 16

17 11.4 Grundejerforeningerne, jvf og 11.2, skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningerne Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri, jvf og grundejerforeningernes vedtægter og ændringer heri jvf. 11.2, skal godkendes af Allerød Byråd Grundejerforeningerne er berettiget til, ved opkrævning hos medlemmerne og eller ved optagelse af lån, fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrionen af foreningens opgaver, samt til kræve fornøden sikkerhed herfor Grundejerforeningen(erne) er pligtige til tage skøde på de i lokalplanen udlagte og anlagte veje, stier og fællesarealer. 12 TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 12.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse fra Jordbrugskommissionen til ophævelse af landbrugspligten Allerød kommune skal underrette Nordsjællands Folkemuseum når der udstedes byggetilladelser jf. Museumsloven, kapitel 8, 24, stk Der skal ifølge museumsloven ansøges om dispension ved fjernelse af beskyttede diger eller dele af disse. 13 OPHÆVELSE AF LOKALPLANER 13.1 Lokalplan 281 ophæves indenfor lokalplanens område, og ersttes af bestemmelserne i denne lokalplan. 17

18 13.2 Lokalplan 248 for fl yvepladsen ophæves indenfor lokalplanens område, og ersttes af bestemmelserne i denne lokalplan. Note: Den del af lokalplanområdet, der er omftet af støjkonsekvenszonen fra Allerød Flyveplads, kan først anvendes til boligformål når lokalplan 248 ophæves i sin helhed, fl yvepladsen nedlægges helt, miljøgodkendelsen annulleres, og støjkonsekvenszonen som følge heraf ophæves. 14 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 14.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omftet af planen ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til udføre de anlæg, der er indeholdt i planen Prive byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med lokalplanen fortrænges af denne Byrådet kan meddele dispension fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensionen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Dispension kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre Byrådet skønner, dispensionen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens 19 og 20) I henhold til planlovens 47 kan der foretages ekspropriion af fast ejendom, der tilhører prive, eller prive rettigheder over fast ejendom, når ekspropriionen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. 18

19 VEDTAGELSESPÅTEGNING Forslag vedtaget af Allerød Byråd den 21 juni Endeligt vedtaget af Allerød Byråd den 13.december Eva Nejstgaard Borgmester Peter Funder Kommunaldirektør Lokalplanen er offentlig bekendtgjort den 19. december

20 REDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af Lillerød, mellem Allerød Villapark og Transportkorridoren. Mod syd grænser området op til et planlagt idrætsområde, som tænkes afgrænset af beplantning. Nord for lokalplanområdet ligger dels et renseanlæg og dels det fredede nurområde Børstingerød Mose, som rummer store landskabelige kvaliteter. Nord for lokalplanområdet ligger arealer med store nurværdier. Lokalplanområdet indtegnet på luftfoto Baggrund og formål med lokalplanen Forud for udarbejdelsen af lokalplanen har der været afholdt en arkitektkonkurrence om bebyggelsesplanen for området. Konkurrencen blev vundet af Niras Konsulenterne A/S. Konkurrenceforslaget er efterfølgende blevet justeret i forhold til konkrete ønsker fra grundejerne Lind & Risør A/S samt Allerød Kommune, Frederiksborg Amt og HUR. 20

21 Formålet med arkitektkonkurrencen, og efterfølgende lokalplanen, har været skabe et meget traktivt boligområde med store landskabelige kvaliteter. Illustrion fra konkurrenceforslaget udarbejdet af Niras Konsulenterne. Der har undervejs været arbejdet med fem hovedprincipper for udformningen af bebyggelsen: Planen skal være robust Lokalplanen skal være så fl eksibel, den kan fungere, uanset ændringer i arkitektoniske strømninger, boformer og konjunkturer. Der er derfor en stor arkitektonisk frihed i lokalplanen, hvor eneste markante begrænsning er, parcelhuse kun må opføres i én etage. Planen skal bygge på landskabelige kvaliteter Det gælder om bygge videre på de kvaliteter og muligheder landskabet i og omkring lokalplanområdet rummer. Små nuancer i landskabet skal omdannes til store oplevelser. Planen skal være sikker færdes i Det skal være let og sikkert bevæge sig rundt i området, uanset om man er cyklist eller gående. Der skal være let og sikker 21

22 adgang til nuren rundt om konkurrenceområdet og til idrætsarealerne mod syd. Adgangen til institutioner og skoler skal kunne foregå uden børnene skal krydse befærdede veje. Planen skal sikre et godt naboskab med tilstødende bebyggelser. Planen skal sikre, der skabes et oplevelsesrigt landskab i forbindelse med byudviklingen, som ikke kun vil være til glæde for de nye beboere i området, men også for beboerne i Allerød Villapark, Rønneholtparken og det øvrige Allerød. Planen skal være fornuftig Planen skal bygge på en vis grad af snusfornuft, forstået på den måde, byudviklingen sker under hensyntagen til de eksisterende ledningsanlæg i området, herunder nedgravede kloaker og elkabler, således de samfundsmæssige og totaløkonomiske omkostninger i forbindelse med byggemodningen minimeres. Eksisterende forhold Lokalplanområdet henligger overvejende som sammenhængende og svagt kuperede landbrugsarealer, hvor Møllemosegård har dannet de fysiske rammer om en mindre fl yveplads. Møllemosegård set fra øst Allerød Villapark Mod øst fremtræder Allerød Villapark som en markant retlinet kant, ligesom en fodboldbane centralt i området med omkransende pilebeplantning fremtræder markant. Dette baneanlæg og et mindre område nord herfor (mr.nr. 10yd og 10yr) indgår i Rønneholtparkens friarealer, og kan således ikke medregnes som friareal for dette område. Den regionale sti (nr. 31) gennemskærer området og giver adgang til det fine nurområde Børstingerød Mose nord for lokalplanområdet. Fra Violvej leder en grusvej ned til en gård, som ligger vest for lokalplanområdet. Området gennemskæres herudover af en diagonal digestruktur, som i den sydlige del fremtræder som en relivt dyb grøft. I forlængelse heraf ligger et mindre stendige. Den regionale stiforbindelse (nr. 31) Endelig er der nedgravet en række ledningsanlæg, herunder kloakledning, nesa-kabel og regnvandsledning, som vist på kortbilag 1. 22

23 Lokalplanens indhold Bebyggelsesplanen Bebyggelsesplanen består, kort fortalt, af et snoet bybånd med en central boligvej som landskabeligt opdeler lokalplanområdet i et ydre landskab udlagt til blomstereng, og et indre landskab udlagt til byfælled. I den sydlige del af lokalplanområdet er større arealer udlagt til skovrejsning, så man ved ankomsten til området vil komme til køre igennem en skov. Bebyggelsen Lokalplanforslaget rummer 102 grunde varierende fra ca m2, hvor der kan bygges enfamiliehuse i ét plan, og arealer udlagt til tæt-lav bebyggelse i op til 2 etager, her vil der samlet kunne etableres ca. 110 boliger. Grunde, som støder direkte op til blomsterengen med udsigt herudover vil kunne være relivt små uden føles indeklemte. 23

24 Hække Der skal etableres bøgehække i skel mellem naboer som skal være mellem 1,8 og 2,1 meter høje. Mod byfælleden etableres ligeledes hæk, således aktivitetsniveauet her ikke generer den enkelte bolig. De parceller, som støder op til blomsterengen uden stier placeres med direkte udsigt over blomsterengen uden hæk mod landskabet. Der bliver herved også mulighed for, man kan opdele haven i en del med plejet karakter mod vejen og en meget nurpræget baghave mod landskabet, hvor der er mulighed for fortsætte blomsterengen helt ind til bygningen. Der er mulighed for placere bygninger med direkte udsigt over blomsterengen, ligesom blomsterengen kan trækkes med ind i den enkelte have. Der må ikke etableres hæk mod vejen, hvorved der skabes en varieret parkmæssig karakter gennem de træer, som de individuelle grundejere planter. 24

25 Arkitektur Lokalplanen rummer stor valgfrihed med hensyn til valg af merialer og farver. Enfamiliehuse skal blot opføres i maksimalt én etage og med en makismal taghældning på 30 grader. Dette er fastlagt for sikre et harmonisk samspil med nabobebyggelsen Allerød Villapark, for skabe en glidende overgang til landskabet, og for sikre en overordnet skalamæssig homogenitet på trods af store individuelle frihedsgrader for den enkelte grundejer. Samtidig hindres indbliksgener i de prive haver. Der kan dog ikke bygges bjælkehuse, da disse arkitektonisk spiller dårligt sammen med de fl este andre boligtyper. De fl este huse i området bliver givetvis huse fra Lind & Risør A/S som gennemfører hele byggemodningen. Til venstre er vist eksempler på byggerier fra Lind & Risør A/S som vil kunne indpasses på en fin måde i området. De tæt-lave bebyggelser er grupperet omkring de indre kiler i bebyggelsen. Hvor bebyggelserne ligger op til blomsterengen, vil det være nurligt trække denne karakter helt op til husene, eksempelvis gårdhavehuse, sådan der skabes et præcist møde mellem bebyggelse og landskab. Bebyggelserne skal placeres indenfor de i lokalplanen fastlagte delområder, i den angivne maksimale højde, og med minimum 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Den præcise udformning af bebyggelserne vil afhænge af efterspørgsel og detailprojekteringen, men der stilles krav om, bebyggelserne skal opføres i de samme merialer indenfor hver enkelt boliggruppe. Etapedeling Boligområdet skal gradvist udbygges fra syd mod nord, derfor vil det være nurligt opdele boligudbygningen i 3 etaper defineret af tilkørselsvejene til stamvejen. Såfremt lokalplanen kan vedtages endeligt ultimo 2006, kan indfl ytning i 1. etape påbegyndes primo 2008, i 2. etape primo 2009 og i 3. etape ultimo

26 Landskabet Allerød Kommune er karakteriseret ved et varieret landskab med store skovarealer, mange småsøer, og fl ere arealer med overdrevskarakter, herunder de meget fine arealer nord for lokalplanområdet ved Børstingerød Mose. Disse landskabselementer er gjort til hovedmotiver i forslaget. Søerne Der udlægges en række regnvandssøer i de laveste områder, som på denne måde er med til fremhæve landskabets topografi. Disse bruges som forsinkelsesbassiner for overfl adevand fra veje samt regnvand fra tage. Søerne vil have en stor rekreiv værdi, samtidig med de vil blive vigtige levesteder for en lang række fugle, padder m.m. Den præcise udstrækning og placering af disse søer vil afhænge af detailprojekteringen. De grønne områder De grønne områder opdeles af det snoede boligbånd i to væsensforskellige landskabstyper. Imod landbrugsarealerne, stamvejen og Børstingerød Mose udlægges meget nurprægede friarealer med karakter af blomstereng med robuste træarter som hvidtjørn, mirabel, hæg m.m. Mod Allerød Villapark udlægges en byfælled med plejet karakter, klippet plæne og mere kulturprægede trælunde af birk, fuglekirsebær, skovfyr, hængepil m.m. Byfælleden kan rumme en lang række faciliteter til leg, rekreion m.m. som både henvender sig til det nye boligområde, Rønneholtparken og Allerød Villapark, så dette kan blive et sted, hvor beboerne mødes på tværs. Blomsterengen som udlægges fra stamvejen og langt ind i boligbebyggelsen etableres som en ligelig blanding af Fåresvingel og en blanding af blomsterarterne Klinte, Kornblomst, Kornvalmue, Alm. Røllike, Hvid Okseøje, Cikorie, Gulerod, Slangehoved, Gul Snerre, Alm. Kællingetand, Hulkr. Kodriver, Dagpragtstjerne, Blæresmelde, Esparsette og Havre. Blomsterengen vil få et varieret udtryk, hvor jordbundsforhold og fugtighed vil afgøre hvilke plantetyper der klarer sig bedst lokalt. Blomsterengen afhøstes kun én gang årligt, og vil således også have stor variion året igennem. 26

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Salgsvilkår Lamavej og Gl. Romaltvej omfatter 17 grunde, som ligger øst for Randers Centrum i dyrekvarteret i Gl. Romalt. Ind imellem de nye bebyggelser er der også

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Boligprojekt på Urvej i Hammel

Boligprojekt på Urvej i Hammel Lokalplan 318 Boligprojekt på Urvej i Hammel Favrskov Kommune, ortofoto 2006 August 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse,

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere