LOKALPLAN MØLLEMOSEPARKEN. Indeholder tillæg til Kommuneplan ALLERØD KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 2-291 MØLLEMOSEPARKEN. Indeholder tillæg til Kommuneplan 1997-2009 ALLERØD KOMMUNE"

Transkript

1 LOKALPLAN MØLLEMOSEPARKEN Indeholder tillæg til Kommuneplan ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen 2006

2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR FOR MØLLEMOSEPARKEN FORORD 3 BESTEMMELSER 6 1 LOKALPLANENS FORMÅL 2 AFGRÆNSNING, OPDELING OG ZONESTATUS 3 OMRÅDETS ANVENDELSE UDSTYKNINGER 8 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD LEDNINGSANLÆG M.M BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 12 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 14 9 UBEBYGGEDE AREALER FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE GRUNDEJERFORENINGER TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER OPHÆVELSE AF LOKALPLANER LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER VEDTAGELSESPÅTEGNING 19 REDEGØRELSE 20 Lokalplanområdets beliggenhed Baggrund og formål med lokalplanen Eksisterende forhold 22 Lokalplanens indhold 23 Forhold til anden planlægning 30 TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN MILJØVURDERING Miljøscreening, -scoping og rapport Denne lokalplan er udarbejdet af Niras Denne Konsulenterne lokalplan A/S er i udarbejdet samarbejde af med Forvaltningen Lind & Risør A/S i Allerød og Forvaltningen Kommune i Allerød Kommune. KORTBILAG Kortbilag 1 Eksisterende forhold Kortbilag 2 Områdets anvendelse Kortbilag 3 Veje, Stier og Parkering Kortbilag 4 Illustrionsplan med beplantning, søer m.m. 2

3 FORORD Hvad er en lokalplan? Byrådet kan efter Lov om Planlægning beslutte udarbejde en lokalplan for sikre en bestemt udvikling. Byrådet har desuden pligt til udarbejde en lokalplan før der gennemføres større udstykninger eller bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse. En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Det kan være et større område eller en enkelt ejendom. Lokalplanen kan bestemme: - hvad området og bygningerne skal bruges til - hvor og hvordan, der skal bygges nyt - hvilke bygninger, der skal bevares - hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes Lokalplanen gælder kun fremtidige forhold og der er ikke handlepligt efter en lokalplan. Den er altså ikke til hinder for eksisterende bebyggelse kan blive liggende. Den hindrer heller ikke den hidtidige anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer kan fortsætte - hvis det er lovlige forhold. Lokalplanen består af en række paragraffer og kortbilag. Herudover en redegørelse for planens indhold og forhold til anden planlægning. Bagerst i hæftet er der en miljøvurdering af planen. Hvordan er fremgangsmåden? Når byrådet har vedtaget et lokalplanforslag fremlægges det offentligt i mindst 8 uger. Ved offentliggørelsen træder»lokalplanens midlertidige retsvirkninger«i kraft, se næste side. I de 8 uger kan enhver fremsende bemærkninger og indsigelser, som behandles ved byrådets vurdering af lokalplanforslaget. Herefter kan byrådet vedtage lokalplanen. Ved offentliggørelsen af den endelige lokalplan træder»lokalplanens retsvirkninger«i kraft, se 14 i lokalplanbestemmelserne 3

4 Lokalplanens offentlige fremlæggelse Lokalplanforslaget har været fremlagt i 13 uger fra tirsdag den 4. juli 2006 til tirsdag den 3. oktober I høringsperioden fremkom en række bemærkninger som har medført loklaplanforslaget blev tilrettet på en række punkter. 4

5 BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanen har til formål sikre, området udlægges til åben-lav og tæt-lav boligbebyggel se i overensstemmelse med den retningsgivende udstykningsplan, kortbilag 2, bebyggelsen placeres så friarealer også kan anvendes af de tilstødende bebyggelser, der etableres grønne kiler, således alle boliger så vidt muligt har direkte adgang til grønne områder, udstykning og bebyggelse sker under hensyntagen til eksisterende stendige, sø, bevoksning, boldbane og kloakledning, stisystemet udformes så både Allerød Villapark, Rønneholtparken og det nye boligområde får en sikker adgang til de nye idrætsarealer syd for lokalplanområdet, der etableres ny beplantning med skov og mindre trægrupper, som vist på kortbilag 4. 5

6 2. AFGRÆNSNING, OPDELING OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses, som vist på kortbilag 1 og omfter mr. nr. 10yd, 10yr, 10yq samt del af mr.nr.10æ, Lillerød By, Lillerød, og dele af mr.nr. 7a, 10a, 10b, 10m, 20 Kollerød By, Lynge, samt alle parceller, der efter lokalplanforslagets offentliggørelse udstykkes fra ejendommene. 2.2 Lokalplanens område opdeles i boligområderne B.1, B.2 og B.3 og fælles friarealer som markeret på kortbilag 2. Friarealerne opdeles i: - Blomstereng - Byfælled - Skov 2.3 En mindre del af lokalplanområdet er beliggende i byzone som vist på kortbilag 1. Den øvrige del af lokalplanområdet ligger i landzone, og overføres ved lokalplanens endelige vedtagelse og offentliggørelse til byzone. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Områderne B.1, B.2 og B.3 må kun anvendes til helårsbeboelse, se kortbilag Byrådet kan tillade, der på boligejendommene drives en sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelsesområder, under forudsætning af: ejendommens karakter af beboelsesejendom, f.eks. ved skiltning, ikke forandres, virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende, virksomheden ikke medfører behov for ekstra parkering. 6

7 3.3 Område B.1 må kun anvendes til åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse) med én bolig pr. parcel. Område B.2 og B.3 må kun anvendes til tæt-lav boligbebyggelse (række-, kæde- eller gårdhuse). 3.4 Fælles friarealer må ikke bebygges, og skal være tilgængelige for offentligheden. 3.5 Blomsterengen må kun anvendes til friareal for bebyggelsen med karakter af blomstereng. Der må ikke etableres belagte stier i disse kiler. 3.6 Byfælleden må kun anvendes til fælles opholdsarealer med boldbaner, legepladser og lign. Byfælleden skal have en plejet karakter. 3.7 Skovarealerne skal etableres som blandet løvskov og arealerne må ikke bebygges. I skovarealer skal der etableres støjvold i henhold til UDSTYKNINGER 4.1 Udstykning af område B.1 skal ske i princippet som vist på kortbilag Såfremt der udstykkes grunde til de enkelte ejendomme i område B.2 og B.3, kan disse udstykkes uanset bestemmelser i Småhusreglementet (BR-S98) om afstand mellem sammenbyggede huse. 4.3 De enkelte boliger i områderne B.2 og B.3 skal placeres og vejbetjenes på en måde, hvor de senere kan udstykkes. 7

8 4.4 Grunde i område B.1 skal minimum have en størrelse på 700 m2 og grunde i område B.2 og B.3 skal minimum have en størrelse på 150 m2. 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 5.1 Der udlægges areal til nye veje med en beliggenhed og udformning i princippet som vist på kortbilag 3. Vejen A-A udlægges i en bredde af 13 m. og med en kørebane på 7 m. Adgangsvejene B udlægges i en bredde af 10 m med en kørebane på 6 m. Boligveje C-C udlægges i en bredde af 10 m med en kørebane på 5,5 m, som vist på principskitsen til venstre. Vejen afsluttes med en vendeplads. 5.2 Der udlægges areal til nye stier med en beliggenhed og udformning i princippet som vist på kortbilag 3. Stier skal anlægges med følgende udlæg og belægning: Den regionale sti a-a (nr. 31) udlægges med en bredde på 3 m og skal have en kørefast belægning. Hovedstien b-b skal udlægges i en bredde på 3 m. Belægning skal være asfalt, som enten kan indfarves eller belægges med f.eks. O-B belægning. Lokalstier c-c skal udlægges i en bredde på 3 m. Belægning kan være stenmel eller asfalt, som enten kan indfarves eller belægges med f.eks. O-B belægning. Gangstien d-d udlægges i en bredde af 3,0 m og skal belægges med græsarmeringssten. 8

9 5.3 Der skal etableres stitunnel under vejen A-A både ved krydsningen af den regionale stiforbindelse a-a mod Børstingerød Mose, og ved krydsningen med hovedstien b-b mod boldbanerne, som vist på kortbilag Der skal udlægges areal til parkering, mindst svarende til: 2 p-pladser på egen grund pr. bolig i område B.1. 1,5 p-plads pr. bolig i områderne B.2 og B.3. Heraf minimum 1 plads på egen grund eller som fællesparkering tæt på boligen. 5.5 Byrådet kan tillade, der anlægges et mindre antal p-pladser end de i 5.4 nævnte, når forholdene taler herfor. Det resterende antal p-pladser kan kræves anlagt, såfremt der efter Byrådets skøn er behov herfor. 5.6 Vejen C-C opstribes efter etablering af indkørsler med arealer til gæsteparkering på selve vejbanen i en passende afstand og vekslende fra side til side, således der opnås en 2-1 effekt (fartdæmpning), som vist på nedenstående illustrion. Boligvejen C-C. Skitsen fi ndes i større mål i lokalplanens redegørelsesdel. Gæsteparkering afmærkes efter etablering af indkørsler til de enkelte grunde 9

10 5.7 Der etableres fortov i begge sider af vejen C-C i en bredde af minimum 1,2 m. Overkørsler til den enkelte parcel må ikke have en bredde der overstiger 6,0 m. 5.8 Veje, parkeringspladser og adgangsforhold skal indrettes i overensstemmelse med forslagene i Udearealer for alle, DS- Håndbog 105 Planlægning og indretning af udendørsarealer med henblik på handicappedes færden, april Grusvejen fra Violvej nedlægges indenfor lokalplanens område, og landbrugsejendommen mod vest tilsluttes i stedet stamvejen A-A, som vist på kortbilag Der udlægges areal til en eventuel fremtidig videreførelse af vejen A-A, som vist på kortbilag Der kan etableres parkering som vist på kortbilag 3. 6 LEDNINGSANLÆG M.M. 6.1 El-ledninger, herunder til vejbelysning, må ikke fremføres som luftledninger, men skal alene udføres som jordkabler. 6.2 Der skal sikres mulighed for placering af kabelskabe for elforsyning, master til gadebelysning, fællesantenne m.v. på grunden indtil en afstand af 0,5 m fra skel mod vej, parkerings- og vendepladser. 6.3 Inden for lokalplanområdet kan der opføres et fællesantenneanlæg, efter Byrådets nærmere godkendelse af anlæggets udformning og placering. Individuelle antenner, herunder parabolantenner må ikke monteres på bygninger, og ikke i en højde som overstiger 1 meter, målt til overkant af parabolen. 6.4 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstioner til områdets forsyning, når de ikke har mere end 30 m2 bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn. 10

11 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 7.1 For område B.1 gælder: bebyggelsesprocenten for den enkelte parcel ikke må overstige 30%. Andel af fællesarealer må ikke medregnes i bebyggelsesprocenten, bebyggelsen højst må opføres i én etage, tage skal udformes med en taghældning på maksimalt 30 grader, intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagfl ade må gives en højde der overstiger 7,0 m over terræn (niveauplan), målt efter reglerne herom i bygningsreglementet, bebyggelse skal placeres i en afstand på minimum 3 m fra naboskel og skel mod henholdsvis vej og grønne områder, bebyggelse skal placeres vinkelret på, eller parallelt med veje. Hvor der kan være tvivl, skal bebyggelse placeres i overensstemmelse med de angivne retningspile på kortbilag For område B.2 gælder: bebyggelsesprocenten for de enkelte delområder ikke må overstige 40%, for hvert af områderne under eet. bebyggelsen højst må opføres i én etage, tage skal udformes med en taghældning på maksimalt 30grader, intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagfl ade må gives en højde der overstiger 7,0 m over terræn (niveauplan), målt efter reglerne herom i bygningsreglementet, bebyggelse skal placeres i en afstand på minimum 1 m fra delområders afgrænsning mod vej og i øvrigt inden for delområdeafgrænsningen, 11

12 der ikke kan ske etablering af tilbygninger som skal med regnes i bebyggelsesprocenten. 7.3 For område B.3 gælder: bebyggelsesprocenten for området som helhed ikke må overstige 50% (det prikkede areal på kortbilag 2 kan medregnes i bebyggelsesprocenten, men må ikke bebyg ges), bebyggelsen højst må opføres i to etager, tage skal udformes med en taghældning på maksimalt 30 grader, intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagfl ade må gives en højde der overstiger 8,5 m over terræn (niveauplan), målt efter reglerne herom i bygningsreglementet, bebyggelse skal placeres i en afstand på minimum 3 m fra delområders afgrænsning mod henholdsvis vej, byfælled og prikket friareal markeret på kortbilag 2, det ikke er tilladt etablere individuelle udestuer m.m., udover det som forefindes ved byggeriets opførelse. 7.4 Carporte, garager og udhuse. Område B.1: Garager, carporte og udhuse kan placeres i en afstand på minimum 3 m fra vejskel og blomstereng. Afstand til naboskel fra bygningsside skal være minimum 1,2 m, med et tilladeligt tagudhæng på 0,75 m. Tagets højde må ikke overstige 2,5 m i en afstand på 1,2 m fra skel, og må intetsteds have en højde som overstiger 4,5 m. Tage skal udformes med en taghældning på maksimalt 30 grader. Område B.2 og B.3: Carporte, garager og udhuse skal placeres i en afstand på minimum 0,5 m fra vejskel og kan sammenbygges over skel. 12

13 Tage på garager/carporte skal udformes med en taghældning på maksimalt 30 grader. På fritstående udhuse kan tage udformes med en taghældning på maksimalt 45 grader. 7.5 Der kan på det anviste byggefelt på kortbilag 2 opføres et klubhus. Huset må være op til 300m2 og kan opføres i én etage med udnyttet kælder. Bebyggelsens udseende reguleres af bestemmelsen for område B.3. 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 8.1 Refl ekterende og blanke tag- og facademerialer må kun anvendes i forbindelse med anlæg til udnyttelse af vedvarende energi og må da kun udgøre 30% af tagfl aden. 8.2 Der må ikke opføres bjælkehuse. 8.3 Tagrender må ikke udføres i plast. 8.4 Facader og tage i delområderne B.2 og B.3 skal etableres og fastholdes med en ensartet karakter indenfor de enkelte delområder, både hvad angår merialer og farver og bygningshøjde. 8.5 Såfremt der efter opførelsestidspunktet, i delområderne B.2 og B.3, er ønske om etablere pergolaer, overdækkede terrasser, udestuer eller lignende skal dette udføres efter en samlet designmanual, som skal godkendes af Byrådet. 8.6 Skiltning og reklamering må kun finde sted med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 13

14 9 UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Beplantning i de grønne kiler og langs adgangsvejen A-A skal etableres i princippet som vist på kortbilag Der skal etableres en støjvold langs vejen A-A imod bebyggelserne Tunet og Allerød Villapark, med en udstrækning og udformning som vist på kortbilag 2. Mod vejen skal skrænten være præcis og have en højde på minimum 2 meter, mod bebyggelser skal volden bearbejdes mere organisk, så der skabes en jævn og nurlig stigning. Langs vejeforløbet A-A etableres støjskærme som vist på kortbilag 2. Såvel skærm som støjvold skal vedligeholdes af grundejerne i området. 9.3 I forbindelse med byggemodningen af området kan der foretages de nødvendige terrænreguleringer i forhold til etablering af veje og kloak. Efter byggemodningen af området må der ikke foretages terrænregulering på de enkelte grunde nærmere naboskel end 1,0 m og på mere end +/- 0,5 m i forhold til terræn. 9.4 For alle områder gælder, ubebyggede arealer ved beplantning, befæstelse eller lignende skal gives et ordentligt udseende. Henstilling af campingvogne og lystbåde samt parkering af lastbiler/-trailers må ikke finde sted. 9.5 Med undtagelse ad vejen A-A må belysning af veje ikke, uden Byrådets særlige tilladelse, udføres som andet end parkbelysning med en lyspunkthøjde på højst 3,5 m. Belysning på stier skal opsættes som pullertbelysning. 9.6 Søer skal anlægges med skråningshældninger som ikke overstiger 1:5, både over og under vandspejl, og med en principiel placering, som vist på kortbilag Der skal plantes bøgehække mellem de enkelte parceller i område B.1, som skal holdes i en højde på mellem 1,8 og 2,1 m, således de kan danne en homogen ramme om de varierende boligtyper. 14

15 9.8 Der må ikke etableres hæk imod vej, men kun afskærmes med buske og lignende, således bebyggelsen får et åbent og landskabeligt præg. Der skal plantes hæk imod byfælleden, mens der kun må etableres hæk mod blomsterengen langs adgangsvejen og i den nordlige kile, som vist på kortbilag 2. Der kan dog etableres en hæk på maksimalt 1 meters højde, som vist på fi gur 1. 3 m Figur 1: Hæk af maks 1 meters højde kan etableres 3 m fra skel mod vej som vist med rød stiplet linie. Den må ikke sammenplantes med de andre hække. 9.9 Eventuelle hække i områderne B.2 og B.3 skal ligeledes være bøgehække, men disse kan etableres med en ensartet valgfri højde på minimum 1,0 m indenfor hver enkelt boliggruppe. Højden fastlægges indenfor den enkelte grundejerforening Beplantning af blomsterengen og byfælleden skal ske i princippet som vist på kortbilag 4, i henhold til en af Byrådet godkendt beplantningsplan. Beplantningsplanen skal tage udgangspunkt i artsvalget som er beskrevet i lokalplanens redegørelsesdel På hver enkelt parcel i område B.1, skal der plantes minimum ét større træ i en afstand fra vejskel på 1,5-2,5 meter, således der skabes en allévirkning af de individuelle beplantninger. Træarterne kan være forskellige typer af Birk, Ask, Eg, Bøg, Kirsebær, Fyr eller Plan Legepladser skal placeres i princippet som vist på kortbilag FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet nurgasanlægget i området. Byrådet kan efter ansøgning i hvert enkelt tilfælde dispensere fra dette tilslutningspåbud, såfremt bygningerne i væsentligt omfang opvarmes med anvendelse af alterniv energi. 15

16 10.2 Ny bebyggelse i området må ikke tages i brug før, den på kortbilaget viste beplantning for den pågældende etape er etableret Ny bebyggelse indenfor støjkonsekvenszonen må først tages i brug, når fl yvepladsen er nedlagt helt, miljøgodkendelsen annulleret, og støjkonsekvenszonen som følge heraf ophævet Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før støjvold mod Tunet og Allerød Villapark er etableret. 11 GRUNDEJERFORENINGER 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige beboere af ejendomme indenfor lokalplanens område Grundejerforeningen skal stiftes når Allerød Byråd kræver det. Herudover kan Byrådet kræve, der stiftes grundejerforeninger indenfor lokalplanens enkelte delområder med medlemspligt for samtlige grundejere indenfor det enkelte delområde. Dette fritager dog ikke for forpligtigelsen til være medlem af grundejerforeningen for hele området. Grundejerforeningerne, som nævnt i 11.2 stiftes af grundejerne Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de fælles friarealer, herunder blomsterenge med søer (regnvandsbassiner) og byfælled med legepladser m.m. samt veje, stier og parkeringspladser, såfremt driften af disse ikke overtages af anden ansvarlig myndighed. Stiftes der grundejerforeninger for de enkelte delområder, skal de forestå drift og vedligeholdelse af pladser, torve, stier, veje, fælleshuse m.v. inden for de enkelte delområder. 16

17 11.4 Grundejerforeningerne, jvf og 11.2, skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningerne Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri, jvf og grundejerforeningernes vedtægter og ændringer heri jvf. 11.2, skal godkendes af Allerød Byråd Grundejerforeningerne er berettiget til, ved opkrævning hos medlemmerne og eller ved optagelse af lån, fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrionen af foreningens opgaver, samt til kræve fornøden sikkerhed herfor Grundejerforeningen(erne) er pligtige til tage skøde på de i lokalplanen udlagte og anlagte veje, stier og fællesarealer. 12 TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 12.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse fra Jordbrugskommissionen til ophævelse af landbrugspligten Allerød kommune skal underrette Nordsjællands Folkemuseum når der udstedes byggetilladelser jf. Museumsloven, kapitel 8, 24, stk Der skal ifølge museumsloven ansøges om dispension ved fjernelse af beskyttede diger eller dele af disse. 13 OPHÆVELSE AF LOKALPLANER 13.1 Lokalplan 281 ophæves indenfor lokalplanens område, og ersttes af bestemmelserne i denne lokalplan. 17

18 13.2 Lokalplan 248 for fl yvepladsen ophæves indenfor lokalplanens område, og ersttes af bestemmelserne i denne lokalplan. Note: Den del af lokalplanområdet, der er omftet af støjkonsekvenszonen fra Allerød Flyveplads, kan først anvendes til boligformål når lokalplan 248 ophæves i sin helhed, fl yvepladsen nedlægges helt, miljøgodkendelsen annulleres, og støjkonsekvenszonen som følge heraf ophæves. 14 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 14.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omftet af planen ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til udføre de anlæg, der er indeholdt i planen Prive byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med lokalplanen fortrænges af denne Byrådet kan meddele dispension fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensionen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Dispension kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre Byrådet skønner, dispensionen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens 19 og 20) I henhold til planlovens 47 kan der foretages ekspropriion af fast ejendom, der tilhører prive, eller prive rettigheder over fast ejendom, når ekspropriionen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. 18

19 VEDTAGELSESPÅTEGNING Forslag vedtaget af Allerød Byråd den 21 juni Endeligt vedtaget af Allerød Byråd den 13.december Eva Nejstgaard Borgmester Peter Funder Kommunaldirektør Lokalplanen er offentlig bekendtgjort den 19. december

20 REDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af Lillerød, mellem Allerød Villapark og Transportkorridoren. Mod syd grænser området op til et planlagt idrætsområde, som tænkes afgrænset af beplantning. Nord for lokalplanområdet ligger dels et renseanlæg og dels det fredede nurområde Børstingerød Mose, som rummer store landskabelige kvaliteter. Nord for lokalplanområdet ligger arealer med store nurværdier. Lokalplanområdet indtegnet på luftfoto Baggrund og formål med lokalplanen Forud for udarbejdelsen af lokalplanen har der været afholdt en arkitektkonkurrence om bebyggelsesplanen for området. Konkurrencen blev vundet af Niras Konsulenterne A/S. Konkurrenceforslaget er efterfølgende blevet justeret i forhold til konkrete ønsker fra grundejerne Lind & Risør A/S samt Allerød Kommune, Frederiksborg Amt og HUR. 20

21 Formålet med arkitektkonkurrencen, og efterfølgende lokalplanen, har været skabe et meget traktivt boligområde med store landskabelige kvaliteter. Illustrion fra konkurrenceforslaget udarbejdet af Niras Konsulenterne. Der har undervejs været arbejdet med fem hovedprincipper for udformningen af bebyggelsen: Planen skal være robust Lokalplanen skal være så fl eksibel, den kan fungere, uanset ændringer i arkitektoniske strømninger, boformer og konjunkturer. Der er derfor en stor arkitektonisk frihed i lokalplanen, hvor eneste markante begrænsning er, parcelhuse kun må opføres i én etage. Planen skal bygge på landskabelige kvaliteter Det gælder om bygge videre på de kvaliteter og muligheder landskabet i og omkring lokalplanområdet rummer. Små nuancer i landskabet skal omdannes til store oplevelser. Planen skal være sikker færdes i Det skal være let og sikkert bevæge sig rundt i området, uanset om man er cyklist eller gående. Der skal være let og sikker 21

22 adgang til nuren rundt om konkurrenceområdet og til idrætsarealerne mod syd. Adgangen til institutioner og skoler skal kunne foregå uden børnene skal krydse befærdede veje. Planen skal sikre et godt naboskab med tilstødende bebyggelser. Planen skal sikre, der skabes et oplevelsesrigt landskab i forbindelse med byudviklingen, som ikke kun vil være til glæde for de nye beboere i området, men også for beboerne i Allerød Villapark, Rønneholtparken og det øvrige Allerød. Planen skal være fornuftig Planen skal bygge på en vis grad af snusfornuft, forstået på den måde, byudviklingen sker under hensyntagen til de eksisterende ledningsanlæg i området, herunder nedgravede kloaker og elkabler, således de samfundsmæssige og totaløkonomiske omkostninger i forbindelse med byggemodningen minimeres. Eksisterende forhold Lokalplanområdet henligger overvejende som sammenhængende og svagt kuperede landbrugsarealer, hvor Møllemosegård har dannet de fysiske rammer om en mindre fl yveplads. Møllemosegård set fra øst Allerød Villapark Mod øst fremtræder Allerød Villapark som en markant retlinet kant, ligesom en fodboldbane centralt i området med omkransende pilebeplantning fremtræder markant. Dette baneanlæg og et mindre område nord herfor (mr.nr. 10yd og 10yr) indgår i Rønneholtparkens friarealer, og kan således ikke medregnes som friareal for dette område. Den regionale sti (nr. 31) gennemskærer området og giver adgang til det fine nurområde Børstingerød Mose nord for lokalplanområdet. Fra Violvej leder en grusvej ned til en gård, som ligger vest for lokalplanområdet. Området gennemskæres herudover af en diagonal digestruktur, som i den sydlige del fremtræder som en relivt dyb grøft. I forlængelse heraf ligger et mindre stendige. Den regionale stiforbindelse (nr. 31) Endelig er der nedgravet en række ledningsanlæg, herunder kloakledning, nesa-kabel og regnvandsledning, som vist på kortbilag 1. 22

23 Lokalplanens indhold Bebyggelsesplanen Bebyggelsesplanen består, kort fortalt, af et snoet bybånd med en central boligvej som landskabeligt opdeler lokalplanområdet i et ydre landskab udlagt til blomstereng, og et indre landskab udlagt til byfælled. I den sydlige del af lokalplanområdet er større arealer udlagt til skovrejsning, så man ved ankomsten til området vil komme til køre igennem en skov. Bebyggelsen Lokalplanforslaget rummer 102 grunde varierende fra ca m2, hvor der kan bygges enfamiliehuse i ét plan, og arealer udlagt til tæt-lav bebyggelse i op til 2 etager, her vil der samlet kunne etableres ca. 110 boliger. Grunde, som støder direkte op til blomsterengen med udsigt herudover vil kunne være relivt små uden føles indeklemte. 23

24 Hække Der skal etableres bøgehække i skel mellem naboer som skal være mellem 1,8 og 2,1 meter høje. Mod byfælleden etableres ligeledes hæk, således aktivitetsniveauet her ikke generer den enkelte bolig. De parceller, som støder op til blomsterengen uden stier placeres med direkte udsigt over blomsterengen uden hæk mod landskabet. Der bliver herved også mulighed for, man kan opdele haven i en del med plejet karakter mod vejen og en meget nurpræget baghave mod landskabet, hvor der er mulighed for fortsætte blomsterengen helt ind til bygningen. Der er mulighed for placere bygninger med direkte udsigt over blomsterengen, ligesom blomsterengen kan trækkes med ind i den enkelte have. Der må ikke etableres hæk mod vejen, hvorved der skabes en varieret parkmæssig karakter gennem de træer, som de individuelle grundejere planter. 24

25 Arkitektur Lokalplanen rummer stor valgfrihed med hensyn til valg af merialer og farver. Enfamiliehuse skal blot opføres i maksimalt én etage og med en makismal taghældning på 30 grader. Dette er fastlagt for sikre et harmonisk samspil med nabobebyggelsen Allerød Villapark, for skabe en glidende overgang til landskabet, og for sikre en overordnet skalamæssig homogenitet på trods af store individuelle frihedsgrader for den enkelte grundejer. Samtidig hindres indbliksgener i de prive haver. Der kan dog ikke bygges bjælkehuse, da disse arkitektonisk spiller dårligt sammen med de fl este andre boligtyper. De fl este huse i området bliver givetvis huse fra Lind & Risør A/S som gennemfører hele byggemodningen. Til venstre er vist eksempler på byggerier fra Lind & Risør A/S som vil kunne indpasses på en fin måde i området. De tæt-lave bebyggelser er grupperet omkring de indre kiler i bebyggelsen. Hvor bebyggelserne ligger op til blomsterengen, vil det være nurligt trække denne karakter helt op til husene, eksempelvis gårdhavehuse, sådan der skabes et præcist møde mellem bebyggelse og landskab. Bebyggelserne skal placeres indenfor de i lokalplanen fastlagte delområder, i den angivne maksimale højde, og med minimum 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Den præcise udformning af bebyggelserne vil afhænge af efterspørgsel og detailprojekteringen, men der stilles krav om, bebyggelserne skal opføres i de samme merialer indenfor hver enkelt boliggruppe. Etapedeling Boligområdet skal gradvist udbygges fra syd mod nord, derfor vil det være nurligt opdele boligudbygningen i 3 etaper defineret af tilkørselsvejene til stamvejen. Såfremt lokalplanen kan vedtages endeligt ultimo 2006, kan indfl ytning i 1. etape påbegyndes primo 2008, i 2. etape primo 2009 og i 3. etape ultimo

26 Landskabet Allerød Kommune er karakteriseret ved et varieret landskab med store skovarealer, mange småsøer, og fl ere arealer med overdrevskarakter, herunder de meget fine arealer nord for lokalplanområdet ved Børstingerød Mose. Disse landskabselementer er gjort til hovedmotiver i forslaget. Søerne Der udlægges en række regnvandssøer i de laveste områder, som på denne måde er med til fremhæve landskabets topografi. Disse bruges som forsinkelsesbassiner for overfl adevand fra veje samt regnvand fra tage. Søerne vil have en stor rekreiv værdi, samtidig med de vil blive vigtige levesteder for en lang række fugle, padder m.m. Den præcise udstrækning og placering af disse søer vil afhænge af detailprojekteringen. De grønne områder De grønne områder opdeles af det snoede boligbånd i to væsensforskellige landskabstyper. Imod landbrugsarealerne, stamvejen og Børstingerød Mose udlægges meget nurprægede friarealer med karakter af blomstereng med robuste træarter som hvidtjørn, mirabel, hæg m.m. Mod Allerød Villapark udlægges en byfælled med plejet karakter, klippet plæne og mere kulturprægede trælunde af birk, fuglekirsebær, skovfyr, hængepil m.m. Byfælleden kan rumme en lang række faciliteter til leg, rekreion m.m. som både henvender sig til det nye boligområde, Rønneholtparken og Allerød Villapark, så dette kan blive et sted, hvor beboerne mødes på tværs. Blomsterengen som udlægges fra stamvejen og langt ind i boligbebyggelsen etableres som en ligelig blanding af Fåresvingel og en blanding af blomsterarterne Klinte, Kornblomst, Kornvalmue, Alm. Røllike, Hvid Okseøje, Cikorie, Gulerod, Slangehoved, Gul Snerre, Alm. Kællingetand, Hulkr. Kodriver, Dagpragtstjerne, Blæresmelde, Esparsette og Havre. Blomsterengen vil få et varieret udtryk, hvor jordbundsforhold og fugtighed vil afgøre hvilke plantetyper der klarer sig bedst lokalt. Blomsterengen afhøstes kun én gang årligt, og vil således også have stor variion året igennem. 26

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 346 FOR ET BOLIGOMRÅDE V/ MAGLEVANGEN I LYNGE. 1. LOKALPLANENS FORMÅL. Lokalplanen har til formål at sikre:

LOKALPLAN NR. 346 FOR ET BOLIGOMRÅDE V/ MAGLEVANGEN I LYNGE. 1. LOKALPLANENS FORMÅL. Lokalplanen har til formål at sikre: INDLEDNING I 1993 vedtog Byrådet en lokalplan nr. 341 'for et boligområde øst for Lynge Center', som gav mulighed for opførelse af et antal boliger som dobbelthuse. Planen var udformet således et byggeri

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Screening vedvarende energi

Screening vedvarende energi Dato: 5. januar 2017 qweqwe Screening vedvarende energi Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Kommuneplan 2013 vedvarende energikilder ved boliger

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

INDLEDNING. På kommunens ejendom er man i vinteren i færd med at udstykke og byggemodne 19 villagrunde.

INDLEDNING. På kommunens ejendom er man i vinteren i færd med at udstykke og byggemodne 19 villagrunde. INDLEDNING I 1990 vedtog Byrådet en lokalplan for et område i Enghave - kvarteret. I overensstemmelse med denne plan er Enghave Parkvej anlagt fra Frederiksborgvej til en ny rundkørsel, som giver adgang

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Miljøvurdering - screening

Miljøvurdering - screening Miljøvurdering - screening Plan nr.: Tekst: Lokalplan for grønt område ved Sønderparken Skema status Dato Udfyldt/rev. Beskrivelse af rev. af Bygherre A 26/10-2012 LIFA v/jch Team Plan B Miljøvurderingsgruppen

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere