Amtsvandinspektør Kæm, Kite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amtsvandinspektør Kæm, Kite"

Transkript

1 Amtsvandinspektør Kæm, Kite U d a k r i t t af landvæsanakosmisøioxiaprotokollm. ter TMNUI X«tet«A m«ir* Aar 1940 dan 11. >Ai Kl. 10 Formiddag holdt Åfvanélngakommiaaionen for Klba Åwtara&dakrada Illade paa romirierkontorat i Varde til Behandling af projektet oa Regulerinj; og Udt^bning at Kongaaaen fra <Jad«tfd Bi^alle til Havet. At Rommisaionena lladlemmer Vftr k»a f^rmmkåmn %11 8t«4«* lavrigt var ingen nødt. Der fremlagdes s StcTJdkaat til Kendelse, der er tiltraadt og underekrevet at KommieaioiMiia lledleid3qar«formeu:iden ataagde heretter Kendelsen i Overenaatemmelse hermed, hvilken Kendelae Inc^ør^e^i f^rolok^l^n ø ialydende s K e n d e l s e. I anledning at at Andragende at 4. Februar 1936 uc Grundtorbedringsudvaiget tor Ribe aætaraadakreda fra 42 LoQs^jcTet åer har ix>d<^er 1 de Ift^ndllderi^de Arealer i llaaraken imigs Kongeaaen fra Jedsted Ifelle til Havet og & & ønskede en at det daneke Uedeaalakab kulturtekniaka Kontor i Tssnder udarbejdet Plan til en Hegulering og tjddyb-* ning at Kongeaaen fra Jedi^ted læell^s til H vet genna«fart hanviata Ministeriet for imti bruf: og Fiekeri ved Skrivelse at la. feiarta IS^^ieirfe Porolagac til Behandling v d den at navnte Mniateriu«i Henhold til haw (8r. lo6) af ^1. Sparta '5tk, nedaatta Atvandineakommiaoi«tor Bibe ÅJStsraudakrada, beataaende at Doffiorør K«Cortaan, Varde, aom Fon&and og AmtaveJ* og Vandinape>.tør, Xngeniar ; Kmmt Hiba, Land* inspekter H. B* Pedersen, Varda, UmdvaBBenskommiaHair, Ilussiand Glut Krltttensen, Fuglsig, Faaborg pr. Varda og Gaardejer Jens Jensen.^ I RIBE AMTS J^a i Kughola pr. Øasiat. I VANDIØBSV. i9^/q.>^ Kommiaaionen afholdt Aastedaforratning den 16. Apiril 1936 og athoht nen 14. mi Vilslev Foraanlingahus Had«med todaejarna«

2 Amtsvandinspektør Kæm, Ribe. p å s k r i f t at landvæsenskoiamisaionaprotokollen tor Varde icisbstad m. v«_aar 1940^^an 11, ^jk Formiddag holdt Afvandingskommissionen for Ribe Årotsraadskreds Møde paa lommerkontoret i Varda til Behandling at te>jektet oa Regulering og Uddybning af Kongaaaen fra Jedsted Malle ^j.1 Havet. At Kommisaionena MadlesuMr var kun forjaanden til Steds* løvrigt var ingen nedt* Der fremlagdes t KtøUdkaat til Kendelse, dar er tiltraadt og underskrevet at Kommissionens Medlesuaer. Formilden afsagde herefter Kendelsen i Overensstemmelse hermed, hvilken Kendelse inkltfør^e^i }fro$okel^n ffkalydende i K e n d e l s e «I Anlsdninj^ at at Andrai^nda at 4. Februar 1936 tic Grund* torbedringsudvaiget tor Ribe Mætsraadskrada fra 42 Lodsejere, der har Lodder i de If^ndlideade Arealer i Marsken langs Kongeaaan fra Jedsted Mølle til Havet og SØB ønakeda en at det danske Uedeselakab kulturtekniske Kontor i Tønder udarbejdet Flan til en negulering og Dddyb* ning at Kongaaaen fra Jedsted Uølle til H. vet gennemført, henviste ^ixiisteriet for Ian bruf; og Fisksri ved Skrivelse at l<i. ^arts 1936atfclfe Foralag««til Behandling v d dart at nævnte Mnisteriua i Henhold til Lov (Rr. lo6) at 51«torts , 3.iitk. nedsatte iitvandingskoaaiission tor Itibe åsstsraadskreds, beataaende at lostiosr iv«cortsen, Varde, som Fonaand og Amtavej- og Vundinapaktar, Ingenier r:. Kam, Hiba, Land* inapaktar H. B. Pedersen, Varda, LundvæsenskoomiiSBfflr, HusaKind Oluf Kristensen, Fuglsig, Faaborg pr. Varde og Gaardejer Jens Jensen^ Kristensen, irugxsig, raaoorg ^Tm vurue og uti.&i.irutsjvx' UCHP «*'»f""*n,. -i I RIBE AMTS Jil_j»ughola pr. Gainat. I VANDLØBSV. IS^/p..} Kommissionen afholdt Aastadsforretning den 16. Api*il 1936 ug athoodt ubn 14. laj 1936 i Vilslev Foraanlini^hua Mød«med Lodsejema«

3 Til dette Møde var dels ved Forkyndelse ved Sttevningsmi^de^e, dels ved Indkaldelfje gennem Dagbladene de i Afvandingen Interesserede Lodsejere m. fl» indvarslet* Faa detta :/øde paa hvilket var mødt ca. ISalvdelen af de indvaarelede Lodsejere,"^lev der gjort fede for den at Bedeselakabat forelagte Tlan, og Lodssjeme havde Lejlighed til at udtale sig. Kogle at Lodsejerne øn.kede Flanen gennemført som den forelaa, medens andre ønskede <&n indskrtmket til kun at angaa en Pel at Strækningen«IfiBT blev derhos af Kepraae en tanter for Jedsted reelles -iektricitetsv^rk, der vilde blive berørt af den planlagte Uddybning, givet Oplysninger om Værkets Kapacitet og økonomiske Forhold og dets eventuelle Interesse i Uddybningen«KomiBissionen besluttede at tage ^pørgsmaalet om, hvorvidt der kunde paalagges Klektrioitotaværket Bidrag til Reguleringen. under Overvejelse, og paa et Mede afholdt den 3«Oktober 1936 i Bramminge, drattede Komiaissionen saavel dette Spargsmaal som selve Flanen i sin Helhed, og det vedtoges her at lade udarbejde en skitsemamisig Flan meå Overslag vedrørende Forholdene øst tor F^øllen«Ligeledes vedtog Kommieslø* nen, at Flanen ændredes derhen, at Lodsejerne vest u^ øst for ^mmmxm. ^Aaen vaerende StemmeviErk ikke paalseggea lige store Anparter i Beguleringan, men at Lodaejeme vest for Stemmeværket betaler 2/3 at Anlægaudgittern«og Lodsejei^e øst tor Stemmev «rket 1/3 af disse Udgifter, dog at et evt. Tilskud fra Jedsted v'ølla torlods tradragaa i øidstsasvntas Andel i Udgifterne. i)et vedtoges derhos, da der i Overslaget ikke var taget Henøyn til Udgifter til mgelæg m. v* at Kngkroga, at forhøje Overslagssummen fra 17o«ooo Kr«til Ido.ooo tr» Faa et åen 27. Oktober 1936 afholdt ^løde i Braamiinge vedtog Kommissionen, at en eventuel Videreførelse af Reguleringen øst for Jedsted ^lølle ikke var til Hinder for, at der nu paalagdea Møllen Bidrag til Reguleringen, men var man i Tvivl om, hvilken Vaardi den Kordel, Vi^rket maatte opnaa ved Flanens Gennemførelse, kunne ansj^ttes til, idet rmn ikke ansaa de nu foreliggende Udregnlagwp for tilstrdekkeliga, hvorfor det vedtoges at Indhent«en sagkyndig Udtalels«herom«Da det oplystes, at den vedtagne Forhøjelse af Overslagssummen med lo.ooo Kr. udelukkende vilde falde paa Strsskningen veat tor Stemmevaiirket, vedtoges det at foraalaa Udgifterne tordelt

4 med 5/1 og Z/1 paa Lodaejeme henholdsvis vest og øst tor Stemmevai^Mrli saaledas at Tllakudet fra Jedsted Mølle stadig alene skulde komme Lodsejerne øst tor Stesaoevmrket til Gode«Samme Dag afholdtes i Vilslev Forsamlingshus H^de med Lodsejerne, paa hvilket Møde blev redegjort for det ^idtil passerede og givet Oplysninger om Forholdene ved Jedsted»"følle og om den Fordeling at Udgifterne, som Kommissionen vilde toreslaa. Faa liledet blev der forhandlot mød Bestyrelsen tor Llektrioitata- VffiTket om et Tilskud til Reguleringen, men kunde Bestyrelsen ikke treastette noget Tilbud, fer ^agam var blevet drøftet paa en Generaltoroamling«Ligeledes blev det paa?%det at Lodsejerudvalgets Formand udtalt, at oagen ikke vilde kunne gennemførea med niindre im-n opnaaed«tilskud fra Stat og ^^mt i Lighed i^d, hvad d«r var sket ved andre Aareguleringer, og vilde Lodsejerudvalget freaisende Andragende om aaadi^tnne l^ilskud«etter at der i Henhold til Kommissionens Vedtagelse paa et Møde den 21. Kovamber 1936 var indhentet et Heej^onaum fra Ingeniør H. T«Uøller, Horaens, om Jedsted Møllea Tilskud til Heguleringen, afholdtes den 1«JMTtn 1937 i Braaiininge et Møde mod Lodsejerudvalget og Bestyrelsen fra Jedsted ^llea Hlektrioitetsværk. Herunder tilbød Bestyrelsen for Jedsted u^ølla at yde et Tilskud til Reguleringen paa lo«ooo Kr«, men erklærede Kommissionen, at den maatte ftnsa et Tilskud paa 15.ooo Fr. tor passende, og at den var sindet i en eventuel Kendelse at paalægg«møllen dette Bidrag. Ben lo. Maj 1937 afholdtes i Vilslev Koraamlingshu«Møde med Lodaejem«, hvorunder der fra Jedsted V.ølles bida blev p»» teateret mod, at aer blev paalagt Møllen Bidrag, idet man bestred Kommiaaionena Kompetence hertil«liindvidere havde en bel Lodaejere Lejlighed til at«udtale sig, og efter at der var toretaget en åf- Btemning af d«mødende Lodsejere om ^agen, hvilken Afstemning vist««t Flortal tor Flanens aenntimferelse, vedtog Kommissionen at arbejd«viderø med Sagen. Sndvidere vedtog Kommissionen efter at have forataget Aastedsforretning, at en Lei Lodsejere akuide fritagaa for Deltagelse i AnldBgeudgiftem«, medvna en Lel andre Lodsejer«, der ikke havd«

5 s været inddraget under Flanen, nu blev medtaget under denne. KoffiiRieaionen afholdt derefter den 31. ^Æj, 7. Juni og 26. Juni 1937 Aaatedsmøder med de Lodsejer«, hvis AS»al«r gennemskt^rea at det ny«aalab til Fastsættelse at Krstatningea for Afgivelse af Jord og for Ulemper ved Oplægning at Fyld, r.ndvidare toretog et Udvalg af Kommissionen sammen med 2 at Lodaejerudvalget udpegede JMa^ en Gennemgang af Forslaget til Fartatordelingen den 26. og 27. Juli 1937, hvilken Gennemgang medførte visse 'ndringer i Takstern«, hvorhos dar blev torealaaet at tablere 4 nye Tilløbsgrefter. X et Møde mod Lodsejerudvalget i Bsramming«den 2o. Beoember 1957 vedtog Koiiaiasionen, at kun 2 af de 4 foreslaaede Tilløbsgrøfter burde etableres og saisme i^ag afholdtes der 1 Vilslev Forsamlingshus Møde med U>daejern«, Herunder indkom der en af 119 Lodsejere underskrevet Protest mod Reguleringen og under t^ødet udtalte flere Lodsejere aig tor Sagena Udsættelse eller for en Begraisning at Flanen. Bndvidare blev ånr fra FerskvandBfiskeriforeningen stillet Krav om en Fisketrappa vad Jedsted Mølle, hvis Heguleringen gennemtørtea. Hfter at der paa Ilødet var valgt et nyt Lodsejerudvalg, vedtog Kommissionen under Hensyn til de sket«forarbejder at udsætte Sagott, tor at det n^9 Lodaejerudvalg kunde tag«stilling til Pl*anen og «ventuelt fremkomme med Forslag til ii^dringer i saiume. * ht ændret Forslag, hvorefter Udgifterne for Lodsejerne blev 78«ooo Kr. blev udarbejdet og blev drattet paa et *>de i liramtning«den 12, Marts 1938 med Lodsejerudvalget. Kommissionen vedtog, at den, forinden den tog iitilling til det ændred«frojekt, vilde lade et Udvalg af Kommiseionen aammen må 2 af Lodsejerudv«>lget udpegede >ænd gennemgaa den foreliggende Fartaforoeling med Henblik paa de ^ndrinj^er med Hensyn til medtagne Arealer og TakatansatittelBer, som nedvandiggjordea ved den ringere Uddybning itl«det foreliggende ijid ring«fors lag. i*:ndvidere vedtoges det at lade udarbejde aaidrede Overslag oele over Bekostningen ifølg«det oprindelige Irojekt, suppleret med t:dgifterne ved FyIdflytningen 1 &ennebh3kæriné^eme og med de sted'undne Prisstigninger paa Arbejdslaa, og dels over det ændrede xrojekt under Hensyn til de foretagne Åndrlneer i Fartafordelingen, F^^a et nyt uøde med Loosejerudvalget i hrasa»in^«den 23, ^j 1956 drøftede Kommissionen de foreliggende

6 to Projekter og erklisrede, at den, aom Forholden«laa, ikk«kund«anbefale Gennemførelsen at det lille Frojekt, da den fandt Fordelen«ved aet atørre Frojekt aaa iøjnefaldende, og da Udgifterne for Lodaejeme efter begge Projekter vilde bliv«omtrent de samme, men at man ikke nu vilde tage atilling til.ea nan overhovedet vilde asdvirke til Gennemførelsen af det lille Frojekt. Lodsejerudvalget udtalte derhos, at 5 af dets Medlemmer var stemt for Gennemførelsen af det store Frojekt, medens 2 af Udvalget ikke var stemt herfor, men ikke vilde modarbejd«det store Frojekts øemiemførels««udvalget erklsrede endvidere, at det viloe fremsend«andragende til fiegering og Amtsraad om en jrorøgelae at de offentlige filskud svarende til den Merudgift som Frisstigriingen,særlig paa Arbejdsløn, liar medført«tt«r at yderligere offentlig«tilskud var bevilg«de, holdt««paany Mød«med Lodsejerudvalget i liramminge den 17«Lecember 1938, hvor Kommlsaionen vedtug paa et Lodsejermød«at for«8laa Projektet gennemført efter den oprindelige store Flan med de senere sket«iiidringer og med Anbringelse at 2 Tilløbsgrøfter, saaledes at Udgittorme blev fordelt med 2/7 paa Lodsejeitie øst tor Stemmevasrket og 5/7 paa Lodsejerne vest for Sterrnneværket og saaledes at et Tilalcud fra Jedsted ^:øll«forlods kom Lodsejerne øst for Stemmevasrket til Oode. Ligel«des vedtoges det at søge Afdrags - og Forrentnings vi Ikamv«- n«for de Beløb Amtsraadet kommer til at udlagg«, ordnede saaledea^ at Beløbet forrentedes med 4 y p. a. og efter 5 Aars Afdaragsfrihed blev afdraget i htstet af 15 Aar med V3o i hver halvaarlige Termin, ligesom det vedtoges at søge nærmere Oplysning om det af Ferskvandsfiskeriforeningen fremsatte Krav om Anlæg af en Fiaketrapp«ved Jedsted ^lle. tter at Hib«Amtsraad havde meddelt, at det Beløb soa maatte bhv«udlagt at Amtsraadet, skulde forrentes med 4 '^ og etter 3 Aars Afdragsfrihed afdi*agea i 15 Aar med l/3o halvaarllg, og efter at der fra Dansk Biologisk Station var fremkommet Fo3Pslag til og Overslag over Omkostningerne ved en Fisketrappe ved Jedsted Kølle, afholdt Kommiasionsn i Vilslev f^'oraamlingshus den 19. Juni 1939 «t almindeligt Lodsejermød«. ffta dette Mfsåe fremkom en

7 Frotestakrivelea, undertagnet et 116 Lodaejer«, og efter at det ved en afholdt Afstemning havde vist sig, at der blandt de mødend«lodeejere var Plartal mod Uennemfarelse af Kegulgringon, idet af 149 mødte Lodsejer«36 repra»senterend«et Areal paa 235 ha og Farter stemte for Froj«kt«t, medens 95 repræeenterond«328,78 ha og F.^rter atemte imod, vedtog Konrøiaslonen, at der h rafter ikk«var Gn;eidlag tor vider«ar^«jd«for flanens Gennemføre la«, og optog i^agen til Ktfndels«. Forinden Kendelsenø Afslgels«modtog Kommiaaionan an ;ikriv«l3e at 7. Juli 1939 fra Lod8«j«rudvalg«t, hvori dette henstill«r til Kommissionen, at den, forinden Kendelse afsiges i 3ag«n, onderaøgar Muligheden tor OennemførelBøn at at billig«r8 og mlndr«frojekt. I Anledning at denn«;5krivelse afholdt KoBmiisaion«n den 24. Juli 1939 st kød«i.'^ramminga med ixidsejerudvalget i hvilket "4øde Kommissionen gav Lodaejerudvalget en Friat paa 14 Lag«til Fromakaftels«at tomøuon Tilslutning fra Lodsejerne til enten 1) et Frojekt, hvorefter Aabunden hasv«e 1 m i forhold til a«t oprindelige irojekt, og hvorefter Udgiftern«afhold««respektiv«af Lotia^jem«v«at og aat for 3tffiev»rket i Forhold til Lioltationssummsn tor de to Strs^nnin^r eller i-"^*imua&di»rt'i*ia'^.** V^'l'i:?""^' nrfviitrt) «t Frojekt der begrnaaea til Stratkningon vest tor StemiMVåerkøt, og Saaledes at Udgifterne alene afholdes at Lodsejerne vest tor JtøBsaevatirket samt en mindre I el at d«nttrm«st øst for stemmeværket interesserede Lodsejer«, lodaejerudvalget lovede at tilatille Kommlsaionen da tomødn«und«rekrifter, og den 27..mgust fremsendtes Fortegnelser ind«- hol. ende underskrifter at B6 Lodaejer«,..voraf 6 ønskede den u-der 1) nævnte Flan gennemført og 8o ønskede gennemført den under 2) narvnt«flan. Fi-ia et ;^«de i Graten den 4. September 1939 vedtog Kommissionen under Hensyn til den Tilalutning der var for Gennemførelse af Flan 2) at søge et mindre Projekt gennemført og anmodede Hedeselskabet om at udarbejd«et saadant Jrojekt, idet det var en i'orudsaftning for Planen, at Sundkoten h-^oa 1 m, men at Bundbredden bliver tilsvarende større, saaledøa at <len øverste el at Frotilen bib«hold««uforandr«t«faa «t.«de den la. Ijovembsr 1939 i iraiomlng«flwxl«m

8 KoBmissionsa og Lodsejerudvalgst tor«lagd«s det osomldte Frojekt, hvorhos d«t oplyat«s at, forudsat at der kan opnaa«tilskud twi istat og Amt i samme Forhold som til det oprindelige store Frojekt, vil Udgiften pr. iart blive noget starre end efter det tidligere Frojekt, Lodaejerudvalget var dog stemt tor at søge Projektet gennemført under Forudsætning at, at Arbejdet, toriélen Kendels«atsigea, søges udlioiterat, og at der fra Stat og Amt forelaa Tilsagn OB Tilafeud mindst i samme Forhold soa v«d de tidligere irojekter. Kommissionen erkliered«, at den vel maatte beklage, at det oprindelige Frojekt ikk^ kunde gennemføre«, men at man ansaa det tor haabløst at gøre yderligere Forsisg paa at gennemfør«d«tt«. Pa det toreligg«nd«frojekt dog skønnedes at skab««n betydelig Forbedring for de intereaa«- rede Lodaejeres Arealer mente Kommissionen det forsvarligt at gaa Ind j ^ ' det foreliggend«mindre X^rojekt og at anbefal«lodsejerudvalgeta Andragende om Tilskud. Kommissionen var ligeledes villig til at anmoae Hedeselskabet om at trastfe Forberedelse til Arbejdet«Udlicitering«Xn^i;eniør Jacobsen fra Hedeselskabet, der var til Stede ved i^ødet, erklærede sig villig til at torbere.«licitationen«fua et l/^øde i Bramminge åen 13. Januar 194o mellem KommiosiflBen og Lodsejerudvalget blev det oplyat, at der var ^ Mulighed for genn«m Sooialmini8teri«t at erhold«tilskud til en Uel at den anvendte Arbojdakraft forudsat at Arbejdet udførea af langvarigt Arbejdsl««««let oplystes derhoa, at da Landbrugsministeriet havde vist elg uvillig til at yå9 yderligere Tilskud til den foreliggende Flan og overhovedet kua med Betamkelighed vilde yde det tidligere tilsagte Tilskud til Regulerin<^*,en, da man fra det Offentlige«Side helat aa«heguleringen gennemført helt op til Jedsted "øll«, havd«lodsejerudvalget paa et -vjød«i Gredstedbro den IV , ved hvilket var til atede Ingeniør Jakobsen, Tender, og Medlem af Komniissionen Jens Jensen, Rugholm, drøftet en Flan om aennemførelse at Reguleringen helt op til Jedsted i^ølle, men saalsd««at der sker «n mlndr«uddybning and Oi-rindelig planlagt og saaledes at Udgifterne til Reguleringen øst for Stemmevitrket afholdes af Lodse Jern«øst for dette, medens t^* gitterne til Reguleringen vest tor St«ffimev;i;rket alene afholdes af Lodsejerne vest for Stemnev^rket«Pet Jedsted ^løllo paahvilende

9 Bidrag Bkuld«al«n«komme Lodaejem«øst for Stsimnevs^ket til god««bndelig blev der paa Mødet døn 15/1 4o redegjort for Resultatet at Licitationen, der var toretaget under Hensyntagen til den ovaeldt«flan om Kegulering helt op til ^tøllen. Det vedtoges derefter at søge en Fori:Uindling med Jeéttod Møll«om «t Tilskud til en mindre Regulering at Aaen øst for Stemmeværket o^; ligeledea at forhandle med samtlige Lodsejere øst for Stemmeva^rket om deres ;>tilling til en saadan Hegulering, hvorefter der skulde optages yderligere Forhandlinger med atat og Amt om Tilskud, saaledes at Resultatet heraf kunde foreligge inden det almindelige Lodsejermød«* Faa et Møde i Vilslev Forsamlingshus den 22. Januar 1940 mad Bestyrelsen for Jedsted f^ølles i^lektrioitetsvark ^v denne Tilsagn om, at den til Kommissionen vild«fremsende Besked om, hvorvidt Møllen vilde yde et 'rilskud til Heguleringen, naar den havd«forhandlet med Møllens tekniske sagkyndige. Faa et Mød«samme Lag med Lodaejem«aat tor SteuMværket blev disse gjort bekendt med de med Stat og Amt førte Forhandlinger om Tilskud, med de ved Licitationen fremkomne Tilbud samt mod, at de Omkostninger der herefter vil kunne paaregne«for Strsskningen øst for ;:)temmeværket antagelig vilde kunne holdea indenfor 2,5o Kr. pr. i^rt efter at Tilakudene er fradraget. Ved en Afstemning blandt de 34 mødt«lodsejere stemte 16 for Flanens Gennemførela«øst for Stemmevasrket og 9 imod, medens Resten afholdt sig fra at stsmme«ingen af de mødte stemte imod en Gennemf^else at Reguleringen vest for Stemmevairket, for saa vidt Heguleringen øst for Stemmevasrket ikke blev gennemført, hvurved bemierkes, at Landbrugsministeriet havde ønsket fremskaffet en saadan i^^rklæring. Komi»iseion«n vodtog herefter at søge Aaregulerin^on gennemført fra Jedsted A.ølle til Havet, hvorhos don anmodede hedeselskabet om at søg«oplyst, hvilk«afslag d«r kund«gives i Tilbudssummerne, saafremt det >\rbejd«der kan udførea vad Huandkraft, kan blive udført oom Nødhjælpsarbejde. Lodaejerudvalget vilde derhos søge Forhandling mod Socialmlniaterlat, Landbru^ministeriet og Amtsraadet om Tilskud. Vad Skrivelse at lo/ fra Lancisretasagføror Hov«,

10 Koldin«, gav denna for Jedsted Mølle Tilbud om, at Mølløn vilde yd«6000 Kr. til Haguleringan paa visse næimer«pi^boiserede Fetingel««r«V«d Skriv«lse af 13«Mart«194o gav Landbrugsministeriet Tilsagn om et Tilskud paa 5706o Kr. og ved Skrivelse at 16«s. M«gav Socialministeriet Tilsagn om Tilskud til Heguleringen, idet Statskassen vilde betale loo V- af den til de henviste Arbejdere udbetalte Arbejdsløn, iindvidere gav Amtsraadet i Møde åen 15. a. M. Tilsagn om et Tilskud paa 4o,ooo Kr., hvorhos det bestemtes, at Lodsejernes Bidrag, der forskudsvis afholdes af Amtsfonden, torrentes med 5 / p. a. og V, efter 3 Aars Afdragsfrihed afdrages i 15 Aar med l/3o hver ordlnac Juni og Peoember Termin«Vien 3o.?4irte 194o afholdt Kommissionen i Vilslev Forsamlin^hus Made med Lodse jam«, først s^d Lodsejerne øst for Stemmeværket og derefter med Lodsejerne vest for Stemmeværket. For Kommissio* nen forelaa åer et af Hedeselskabet udarbejdet Frojekt for en Regulering og Uddybning at Kongeaaen fra Jedsted Mølle til Havet givende en mindre Uddybning end etter det oprindelig«frojekt«faa Eødet med Lodsejerne øst for Stemmeværket blev der redegjort tor de givne Tilbud om Tilskud fra Stat og Amt samt fra Jodsted Møll«, samt at den anslaaede Udgift pr. Fart vilde blive oa. 2,24 Kr. iiltter at Lodsejerne havde haft Lejlighed til at udtale sig, foretoges en Afstemning. Af 44 Lodsejere var mødt 36, hvoiaf 15 stemt«for Projektets aemiemforelae og 7 imod, medens Resten afholdt sig fra at stem^}««herefter fastslog Kommissionen, at der var overvejdada Stemning tor Gennemførelse tor denne Del af Frojektet, og holdt deretter Uøde med Lodsejerne veat for Stemmev^itrket. Ktter at der var givet Oplysning om de Tilskud der kunde for^rentes, havde Lodsejerne Lejlighed til at udtale sig,hvorefter åer etter tx-emaat Ønske blev foretaget en skriftlig Afstemning, dar gav til Resultat, at af 116 mødte Lodsejere afgaves lo5 Stemmor, deraf 61 for l'rojektot og 41 imod, 2 Stemmesedler var blanke og 1 utilstrækkelig udiyidt«kommissionen optog herefter iugen til Kendels««Under Hensyn til de foretagne Afstemninger, da aer ved

11 d«l«en at d«foran ni^vnte Tilskud fra Stat og Amt og at d«paar«gned«tilskud fra Jedatad Mølle maa si^s at rmkis tilvejebragt «n rim«lig økonåmisk Basis for Flanen«Oennemlørelse, og da Kommissionen maa tofo«b«, &t Cennemtørelsen at Flanen vil tilføre de interesserede Lodsttj«r«en Værdiforøgelse udover de med lianens GennemføreIse forbundn«udgift«r b«stemme«kommis8ion«n, at den paa :^,jaet den 3o. iv^rts 194o fremlagt«plan for Uddybning og Hogulering af Kongoaaen fra Jedsted Mølle til Havet vil vær«at udfør«, alt i Over«nastemmelBe med den nedenfor anførte Eeskrlvelse. Med Hensyn til det af Jedsted Møllos i:i«ktricitetsværk givn«tilbud b«mflbrkes, at Tilbudet er paa 6000 ^r^t men at der stilles en Hække nærmere definerede Betingelser, aom skal opfylde«, hvia Møllen skal vare bundet af Tilbudet«løvxlgt har Møllens otilling vaorot den, at saafremt Kommissionen ikke kunde aooepter«dot givn«tilbud, maatte &løll«n protestere imod, at aer blev paulagt f^løllen noget Tilskud, idet den vilde gøre gasldend«, at Kommissionen ikk«havd«kompetenc«til at paulisgge Møllen at yd«bidzmg. J)a KommiBsionen ikk«har ment at kunne garantere Opfyldelsen at de af '^^ellen stillede Betingelser, har den ikke kunnet modtage Møllens Tilbud. Men da Kommissionen skønner, at ^^øllen har Nytte og Interesse af Heguleringen«Foretagelse, hvilket ogsaa fremgaar at, at 'Jøllen 3elv har tilbudt at yde et vist Tilskud til Reguleringen, vil tiellen i r-edfør at Vandatledningslovens 20 være pligtig at deltage i Udgifterne til Heguleringen, og Kommissionen har fastsat dette Tilskud til 6000 Kr«I MII UPI iiwjwiiimwiw Let bemsrkes i denne Forbindelse at Kommissionen efter Vandløbalovgivningen mener at have fuld Kompetence til at paalægg«é«i Vandløbets Heguløring og Uddybning interesserede Tilskud dertil atter bedste Skønnende«Per er under ^Sagens Behandling af Fer8kvand8fiskeriforening«n tor Lanmark rejst Spørgsmaal om imbringelse af en Fisketrappe. KoamisBionen har indhentet et Overslag over 13e«kostnlngen over en saadan Fisketrappa og har konfereret med Fiskeridirektoratet om Sagen, men har Kommissionen besluttet, at ikke kunde paakend«dette ;Spergsinaal mider oagen, da det er tvivlsomt, om Kommissionen er kompetent hertil, og da do i Fisketrappen inteteasered«delvis er andr«

12 end d«i H«^ule3ring«n int«r«88«rad«, hvorved bemærke«, at ogsaa lodaejere aat tor Jedsted Mølle vil vore intereasersde i Spørg«Mkal«t vedrørende fisketrappen«i«be8lcrit«ls««kongeaaen fra Jedsted Y^ølle til flavet bliver at reguler««g uddybe 1 Overenssteronielse mod det i Kødet den 3o«l^larts 194o fremlagt«frojekt, udarbejdet af Hedeselskabets Afdeling i Tønder, dog akal det under Arbejdets Udførelse vsere tilladt at foretag«aaadann«mlndr«>]^drlnger, som maatte vise sig henolgtsmæssige og billiges af dat nedenfor under IV ommeldte tekniske Tilsyn,hvilke i:ndringer senere foreliiaggea Afvandlngskommissionsn til Godkendelse«Under Heguleringen hører Bygningen af et Stemmeværk og en ny Gangbro samt etablering af 2 Tilløbsgrøfter Bød oluser, alt som nedenfor nærmere besiirevet«ben opgravede Fyld skal anvendes og anbringe«i Overensateso«!««med d«i Licitationabetingeldeme anførte s^erlige lestemmelser, s«bilag L«Fol. 5-8, horunder anvendes til i^tablering af de her ommeldt«læinninger og Idger«Å, Uddybningen og Reguleringen af selve Aalobet, Aaløbet uddybes og reguleres ved Gennomskaeringer som det fremgaar at det under Bilag tz 3 frealagte Irofil og det under l»bilag V% 4 fremlagto Kort samt af Lloitationabetingelseme Bilag le Fol. 3*5, idet s*rlig bem^irkes i Lundkoterne skal vore følgende t Station O - 2,oo m (ved Jedsted Ji^ølle) atation 23^^ - 1,13» ( Vilslev Stemmeværk) Station $1-0,00 m Station l,5o m ved Slusen i Havdigst«Bundbredden skal v^r«i Station O til Station 23 10,oo m Station 23^ - til Station 31 ^ varierend«fra 10,oo ffi til 8,5o B«Station 31 ** til otation 63 - Qf5o m. skal overalt vmra 1,5

13 B«Etablering at to Tilløbagrøfter mod Sluser«Station 0 Station Station Station Station Ler etableres en Tillobagrøtt langs det østre Si el at Hatr. Nr«I06 a og 13 i, Vilslev (Grøft L) og en Tilløbsgrøft lang«det vestar«skel at Matr. Nr. 56 t, og 56 h Jedsted ( Grøft A) jfr. Bilag Bd. Grøft A._ Bundkotori rne si 2" 2^9 2^ ,55 m 0,45 m Indløb i Slusen«.0,40 m Udløb at Slusen«0,20 m Bundbredden skal vssr«l,oo m«sidøanlaget skul vær«1«0,19 m Udløb i kong«aa«n«station 2^^ til Station 2^^ en Beton^Uus«må Mmt^nmåmlyklm* Vandsluget for Slusen skal vare 1,25 B* >tation O Grøft L, Station 3^^ Lundkoteme skal være s o,35 m 0,18 m Indløb i Slusen«Station 3 o,13 a Udløb af Slusen. 37 ttation 3 -^0,07 m Station 4 Bundbredden skal vtere l,oo m. Sideanlæg«t akal vær«1«*h:),12 m Udløb i kongoaaoa* Station 3 til Station 3 n Betonslus«med Højvandslukk«. Vandsluget tor i^lusen skal voer«1,25 m«løvrigt henvises med Honayn til Greftorn«A og L og d«1 «a: T«rond«Sluser til Bilagen«Kbj^ og fcib^«c. ligning af otemæeværk. Ved Station 23 byggas et ^ateamievtfrk i Overenssteamielse med Flan 3, Bilag Lg og Lioitationsbetingelsem«Bilag L«Fol 8-11, idet bemiiirkeø t at Vandsluget skal vtier«12,00 m at Bunden skal ligg«i Kote l,oo m

14 ag Flod«mattlet akal vu^e det asmisa»om tor det nuværend«stonmeværk. Flodomaalet vil vsro at anbringe paa det a^f utemmeva^rk«l. %gning af Gangbro«Ved atatlon 18 bygges «n Gangbro for Klrk«ati med Vandslttg 12,00 a og overenasteim&ende mad Flan 4, Bilag I}h og Xd.citationsbetingelserne Bilag Fe Fcl 8-11«25 let bemærkes, at den ved Station 12 varende BetonbitJ for Sognev«j med Vandslug 18,oo m ikke berøres af Eaguleringen«E. Vandingskanaler, Sommørdiger, Færdselsd^aaninger«Let gamle Aalab beholdes fra det nye Stemmevaark til Indlobat i de nuværende Bevandingskanaler med følgende Dimensioner t Bundbredd«6,oo a. Anlieg 1,5. Bundkot«r» Bundkotexne i Bevandingekanalen ved d«nuværend«indløb«endvidere bevares det gamle Aaleb til Vandingskanalen til dot nordr«skel at ;:atr«isir. 5^a Jedsted med følgende Dimensioner s Båndbredde l.oo m. Anlfiftg 1,5«Bundkot«1,75 a. Bet gamle Aaløb bevares fra det nuværende ^t«aubflvitfrk, hvor d«r bygges en Færdselsdsemning til det nye Aaløb. Bimsnaionemo tor donne titrskning skal vaare følgende t Bundbredde 2,oo m«anlæg 1,5«Bundkoton akal vær«l,oo m vod det nuvserendo Stoamevasrk og o,8o m vod Uuomenløbet. Færdselsdsrømingen torsynes mod ot 5o ca Horgonnoffiløb, oom vod øvre j.nde forsynes med et ;5tigbord. Fra Vanding«- og Afvandingskanalens Udlsb i det gaml«aaløb i Skellet meller. Matr. Nr. 12 a og I atr, Hr. 87 b Jedsted bevares det gamle Aaløb til dette«udløb i Gennomakæringon mod følgende Limenaioner t Bundbredd«3,oo a. Anlæg 1,5«Bundkot«skal viere ^ o,20 m«?ra Åfvandingskanaleaa tlalab 1 dot Mle Aaløb i Bkelløt

15 mall«ffl lisatr. Kr. 26 r og ivlatr. Kr. 12 z Vilslev, bevares det gaml«aaløb fra dette Udløb til Gsnneaakæringøn«øverste fjnd«a«d tølgend«dimensioner i Bwidbredde 2,oo m. Anlaeg 1,5«Lundkoto skal rmre -f o,2o m. Ler opføres nye dommerdigor fra Station» tf^ til Station oa. 33 med følgende Bimet^ioner s kronekot«2,5o m. Kronebrodde l,oo m«sideanlæg mod Aaen 3«SideanliSg mod ^gen 2«FierdaeløditiBiningor til de fraskaame Engkroge udtør««mad Kronebredde 5,oo a og Sideanlæg 1,5 og Kronekot«svuronde til Terræntorholden«* Med Uenayn til etablering at Soasierdiger og F^rdseløtaMaiftiBr henvises til 14citationsbetingeIsorne Bilag Lo Fol 6-7«F. Skraaninrsaikring«BSod Henøyn til eventuel Skraanlngasikring hsnviaea til Bilag V9 fol. 11 Og Flan 6 Bilag.,1. II. Erstatninger. I Henhold til 5 19 i Lov at 28. Maj 188o oa Vand«Afledning og AtbonyttelBO skal Koamiiasionen fastsoitto, hvilke lirstatninger der tilkommer d«paagæltiend«bjor«for Afsavn af Grund samt øvrig«skader o-^ Ulemp«r, og er der til dette Brug optaget en Protokol Bilag åa, der indeholder Fortegnelse over 1) Værdien at de Ar«al«r, der anvendes til Gennemskæring at nyt Aaløb,Udvidelse at øoimmelt Aaløb og Oplægning at Fyldjord, ottftst ansat pr. ha. 2) Vssrdien at d«areal«r der traskser««ved d«t n^/e Aaløb, og am«overtages at Ånlaigg«t,.^dvidere indeholder neevnt«frotokol Forlig indgaaot w$é forskellig«lodsejero oa Magalseg at traskaamo.^ngkrogo, om

16 Overtagelse at aaadanno, hvorhos don indeholder foit«itfla«ai Faatsfflttelso at Erstatninger for Ulemper m. v. Det bomærkes, at Eosmiisaionen i Møde den IS.November 1939 har torhøjet de efter Bilag AB fastsatte Erstatninger Wiå 10 '^«Forsaavidt d^r ikke er truffet Overenskomst med.:jere at fraskaame Cngkroge beraaerkes, at de fraskaame ^.ngkrog«enten aageltagge««hvor de har samsirø boniteret Areal, eller tillsaggeo Ejeren af Arealot paa den modsatte Aabrad tor saa vidt de ikke i^r et Areal der 2 overstiger 1400 m eller overtages at Anlæget, der senere vil søge dem afhaoidet«let bemærke«sier ligt, at de Lektor Andersen, Billerød, og Fru Cecilie Xhoasen ( eller nu hendes Arvinger) tilhørende ;ngkrogo magela^ges, og det samme er Tilfældet iied de A. Andersen og (^evold Kristensen tilhørende Og er pa^evi«lige stor«. ngkrogo, hvilke vngkrogo hsr saimno Bonitet Med Hensyn til d«fra &'.atr. ^r. ao Jedsted og 54p Jedsted atskaarne Arealer bomarkea sterlig, at der, saafremt disse ikke overtages af gjeron af Matr. Nr«62 m. ti. Vilslev, Anders Andersen, skal skaffes denne Adgang fra hans Fenner til det nye Aaløb, oaa at han altid har Adgang til rindende Vand«La de Arealer, a^m afgives til Opl;:dgning af i^ldjord, treatådig vedbliver at henhør«tmder de resp«.tive >:jendomm«, vil det vær«n^vondigt etter Arbejdets FuldføreIso at toretage en ny Vurdering tor at fastsajtto den Vajrdiforringelso Arealerne har lidt ved Oplægning af Fyldjord, og da Kommissionen ikke tor Tiden vil være i atand til aod tilatra^kelig Sikkerhed at træffe Afgørelse om Størrelsen at de sidst n^tnrnte arealer og ej heller af de Arealer, dar fraakaøares eller afgives til nyt Aaløb og Udvidelse af gammelt Aaløb, forinden Arbejdet er fuldført, maa den 'Ml af iirstatnlngssjoørgsmaalet gøres til Genstand for senere Behandling, dog bemærkosp at ^ratftitning torx Afgivelse af Jord eller tor Ulemper i flere Tilfalde er ondelig fastsat delvis ved Forlig, hvorom nærmer«hanvises til Bilag Aæ«Angående Forholdet mellem Ejer og Bruger forsaavidt aiigaar B»atatøing«r, henvis««til lieatemmelsen i 26 l,3tk«i Lov at

17 28. Kaj I880 oa Vands Afledning og AfbazQrttelse, hvorhos der må Bensyn til Erstatninger der er tilkendt Ejendomm«der er pantebehætted«henvises til saimae Lovs 79«Forsaavidt t^rstatningen ikke aaatto vær«fastsat enten T«i Forlig «ll«r ved Koa^ssionen (jfr«bilag Aæ) vil denne være at fastsætte at SdiffiKlaMæ»*9ira]ftbmiaiasionen efter Arbejdets Udførelse efter normer«besigtigelse, hvorved bemt^kes, at Kommissionen vil have at forhandle med i^jeme af Arealer, hvor der er sket Ejerskift«3iaen den i Bilag Aæ toretagno Besigtlgelseaforretning, Kndvidere vil Kommissionen have at tage Stilling til om og hvor meget der skal betaleo tor det nedlagte Aaløb, og om det nedlagte Aaleib skal bidrage til Reguleringon og i bekra^ftende Fald etter hvilken Takst«III«Vedligeholdelse og Oprensning. For åen regulerede Aastrækning vil der ved Fiiba Aatøzaada Foranstaltning vs^e at oprette et nyt Kegulativ. Len fremtidige VedllgeholdelBes- og OprensningøpXigt %liv«r for don regulerede Aastrækning at fordele sak^ledeø 1 Udgifterne til Vedligaholcielse og Oprensning paalægges a«d 1/3 i Forhold til Bredlængd«og m«d 2/3 i Forhold til Parter,hvorho8 Jedsted Uallo udover dens Vodlieeholdslses- og Oprensningspligt i Forhold til de denno tor Landbrugøaroaleme paalagte Farter skal bidrage til den fremtidige Vedligeholdelse og Oprenaning af Aaotntiiningen fra tmåmtmå bøllen til Stemmeværket med 1/5 at samtlige Udgifter «aalode8 at ku- de 4/5 deraf fordeles i Forhold til Bredlængd«og Farter som ovenfor nævnt«ved den aurlig«oprensning okal Fyldon, som Bredejeme er pligtige at modtag«og evt. fjerne uden Betaling, oplægge«i en Afstand af mindst 1 m fra Aabreddon og aaa vidt muligt små Halvdalen til hvor Side«Vedligeholdelao og don aarlig«oprensning saavelsom det aarlig«eftersyn sker ved Kibe AmtsTaadlnspektorats Foranstaltning«Til Brug v«d Faaligning af de aarlig«bidrag til Vodligohold«la«øg Opr«nBning vil der efter Regulering«arbejdet«Fuldf«r«lse

18 v^^o at affatte en Fortegnelse over d«int«re««erede Lodoejero, indoholdende Oplysning oa Navne,Matr, Nr., Bredlængdo for hvert enkelt Matr. Ur. og de hver enkelt Lodsejer patilignede I arter«angaaende Forholdet mellom Kjer og Bruger i horomhandledo Henseende henvises til Stk. i Lov af 28. Maj 138o om V^-nd«Afledning og Afbenyttelse. Dot bemærkoa særlig s at det ny Stemmeværk overtages og vedligeholdes at Ejeren at det gamle stemmeværk (Jedsted-Vllslev Kanallnterossentskab), der ogsaa beholder Forpligtolsen til at vedligeholde Digerne langs det gamle Aaløb øst tor det gamle Stemmeværk, medens Oprensningen at Aaen mellem det nye Løb og alle ved Reguleringen etablerede Vandingskanaler indgaar i åen almindelige Vedligeholdelse, hvilket ogsaa er Tilfældet mod Hensyn til Vedligeholdelsen at Rørledningen aed Otigbord, som anbringes genn«m Ftttrdaelsdt^smingan vad det nuværende Jtommeværk«Spangen ved Kirken vedligeholdea at Vilslev Sogneraad, der tillige vedligeholder Broen ved r/^jeriet«le to Tilløbsgrøfter ( A og L) regnet fra det ny Løb til honholcl avis Jedsted riazak kanal og Lange tage Kanal vedligeholde«under Hovedvandløbet«Færdaelad< mning«r v«dligehold«8 at de tærdael8b«r«ttig«d«* IV«Arbejdet«Faabegyndslø«og Afalutning«Arbejdet, der skal udføre«i Overensstemmelse med narværenft«kendolaa og vad kibe Aatsraada Koranstaitning under teknisk Tilsyn at H«d«aelskabat, skal paabegyndes snarest muligt og framm««saa hurtigt aom muligt og være fuldføirt senest dan 1. P^^arte 1941«V. Udredelao af Udgifterne. Lo med i-rojektets Gennemførelse torbundne Udgifter,hesrunder Udgifter til Jordarbejdet m. v., Krstatningor for Atgiv«lse at Jord til Gennemskæringer og for de ved disse fraskaame»garealler, åer er ekspropriorot og oufortagea af Anlægøt, til Afgivelse af Jord til Udvidelse at det gamle Aaløb, tor hijendomsforringelss ved Oplægning

19 at Fyldjord, bliver at udred«af do inter««««red«loda«jara, henholdsvis øst og vest tor Stemmevuirket i Overensstemmelse mad de under Bilag Ba^ og Lz^ fremlagte Fartefordelin^er. Log fradrag««forsaavidt angaar Strs^cningon øst for ^tøamneværkot det offentiiga Tilskud fra Stat og Amt paa 50 ;, et yderligere Tilskud fra otat og Aat paa 5000 Kr* og Jedsted ^^øllos Bidrag paa 8000 r.«for Strækningen vest tor 3t jbmieværket fradrages det offentlige Tilakud fra Stat og Amt ligeledes paa 50 /, hvorhos der for begge Strækningers Vedkommend«ses bort fra det Feløb der medgaar til Udbetalinger til beskæftigede lai3gvarigt Arbejdsløse,^^om udredes at Oocialmlnlsteriet«^ De Beløb som efter det under II anført«fastsættss aom Krstatninger forrentes med 5, af det skyldige B^^løb fra åen 1, Juni 1940 at røgne«udgittemo til Eedeaelskabet for Udarbejdelse af Frojekt m«v«til Tilsynet, til Kendelsens eventuelle Tinglysning og til den matrikulære Ordning af ;jagen udredes at de interesserede Lodsejer«i det i Fartsfordelingen anglvn«forhold. Le Lodsejerne paalagte Udgifter udrede«forskudevla at Rib«Amtsraad, torrantes med 5 p. a. og afdrages efter 3 A^trø ^ Afdragsfrihed i 15 Aar mød V3o hver ordinær Juni og Lecember Teroln«fhi o r a g t e s i Len bagærede Regulering af Kongoaaen tra Jedsted Mt^llo til Bavet vil være at udføre og de dertil fornødne Jordareal«r m«ai«at afgive som foran beskrevet. Udgifterne ved Anlæget og de aarllge Vedllgeholdelse«- og Opa:«naningsudgitt«r afholdes af dø interesserede Lodaejer«som foran fastsat. Jedsted Møllea S&ktrioitetav^rk betaler 6000 Kr. til Heguleringen og deltager i oo aarligo Vedligeholdelses- og Oprenaaing«* udgiftora«^ som foran tastsat. L«t forbeholdes, at Størrelsen af de ved R«gulering«tt foranledigede.erstatninger tor Afstaaelse at Jord til Udvidelse af

20 dot gamle Aaløb og til Gennemskæringer at nyt Aaløb, aaavelsom Kratatninger for Aøskaarne Arealer og for Forringelse at de Areal«r, der anvendes til Oplægning af Fyldjord m«v, i fomøåent Omtang fastsættes BÉ Kommissionen, efter at Anlæget at det tekniske Tilsyn er fundet at være fuldført, ret forbeholdes ligeledes, at komimiseionen efter Arbejdets Idførelso vil have at tage ntllling til om og hvor meget der skal betales for dot nedlagte Aaløb, og om det nedlagte Aaløb skal bidrage til Reguleringen og i bekræftond«fald efter hvilken Takat. Tidspunktet for Udredelsen at de ved nærværende Kendelse paalagte Bidrag til Heguleringen og gratatningor bliver at fastsætte at Hibe Amtsraad. Le med Afvandingskoffimissionens Virksomhed forbundn«udgitt«r, herunder aekretærhonorar, udrede«af Staten i henhold til 5 9 i Lov Nr. 33 af 26/ At efterkomm«under Adfærd efter Loven«Knud Cortsen. ^«^ a««a* OliKf XvU^maen«H. B. Fedava««Mpmw Kattt« Udakrittenø Rigtighed bekræftes«i VARDEK.^.-.3TAD m. V. g i MAJ- 1940

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en.

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en. 01403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke Domme Taksations kom m ission en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1950, 21-10-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet

01203.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00. Fredningen vedrører: Visborg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet 01203.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01203.00 Fredningen vedrører: Visborg Kirke e Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-11-1949 Fredningsnævnet 04-04-1949 Kendelser Deklarationer

Læs mere

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds.

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds. U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadsreds. Aar 1943, Mandag den 22.November afsagde Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt i Sagen om Fredning af Humlebæk

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

01548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00. Fredningen vedrører: Hesbjerg. Domme. Taksations komm issione n. Naturklagenævnet

01548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00. Fredningen vedrører: Hesbjerg. Domme. Taksations komm issione n. Naturklagenævnet 01548.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01548.00 Fredningen vedrører: Hesbjerg Domme Taksations komm issione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-03-1952 Fredningsnævnet 23-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 *

Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 * Udvalget til Realisation af Barakiter m.v. CP«Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, Beskæftigelsescentralen,, 9 7 ah n København, den 1047 laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 * Under Dags

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

1 1 FEB. 3. Der ansøges endvidere om tilladelse til at måtte spule den bestående rørledning som vist i bilag A og eventuelt udskifte defekte rør.

1 1 FEB. 3. Der ansøges endvidere om tilladelse til at måtte spule den bestående rørledning som vist i bilag A og eventuelt udskifte defekte rør. INDGÅET 1 1 FEB. Hedensted Kommune Snaptun den Til Borgmester Kirsten Therkelsen Vedr. cykelsti Snaptun-Glud og opfyldning af jord i min eng. I forbindelse med telefonisk samtale med Mariane Søgård Jensen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen. 00832.00.Afgørelser - Reg. nr.: 00832.00 Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet. 19-10-1942 fe Fredningsnævnet 07-05-1942

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet. Domme. la ksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet. Domme. la ksations kom miss ionen. 01279.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01279.00 Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-10-1950 Fredningsnævnet 20-01-1950 Kendelser

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 00535.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-08-1937 Fredningsnævnet 16-12-1936 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

AAKIRKEBY KOMMUNE REG. NR.

AAKIRKEBY KOMMUNE REG. NR. 01183.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01183.00 Fredningen vedrører: Almindingen, skovparter, bøgetræer Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-11-1948 Kendelser

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Strib Odde. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Strib Odde. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet 00045.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00045.00 Fredningen vedrører: Strib Odde Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-05-1919 Fredni ngsnævnet 21-12-1918 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 01352.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00 I. Domme Fredningen vedrører: Lysnet Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-01-1951 Fredningsnævnet 29-07-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00. Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00. Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00837.00 Fredningen vedrører: Østerbølle Lynghede Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævn~t Overfredningsnævnet 03-11-1942 Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Fundet det uhjemlet, at et socialt udvalg ikke ved beregningen af et tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4,

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Havnen Havnen i Almindelighed Kommunelæger Lodsvæsen, Lodser Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.""."""".""""""""""""""".""""""""""".. ""."".. ""."".. "... "... ""...

Læs mere

PROCESSKRIFT IV. København d. 23. september 2015. Rytterager 62 2791 Dragør (advokat Hanne Magnussen) ctr.

PROCESSKRIFT IV. København d. 23. september 2015. Rytterager 62 2791 Dragør (advokat Hanne Magnussen) ctr. ADVOKAT (H) HANNE MAGNUSSEN HM@MAZANTI.DK TEL +45 3319 3701 J.nr. 41054 Dokument id: 1228 København d. 23. september 2015 PROCESSKRIFT IV Københavns Byret 21C-1275/2012 Foreningen Fonden Live c/o Jens

Læs mere

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00 Fredningen vedrører: Tviskloster Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-05-1969 Fredningsnævnet 04-03-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Udvalget for Kommunens Jorder og Ejendomme til Efterretning, idet man skal anmode om, at Arealet maa blive opsat og opmaalt, saafremt Grosserer N.

Udvalget for Kommunens Jorder og Ejendomme til Efterretning, idet man skal anmode om, at Arealet maa blive opsat og opmaalt, saafremt Grosserer N. Udvalget for Kommunens Jorder og Ejendomme til Efterretning, idet man skal anmode om, at Arealet maa blive opsat og opmaalt, saafremt Grosserer N. Fr. Petersen matte erklære sig villig til at købe, herom

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

01441.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01441.00. Fredningen vedrører: Nødebo Kirke. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01441.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01441.00. Fredningen vedrører: Nødebo Kirke. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01441.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01441.00 Fredningen vedrører: Nødebo Kirke la., Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1950 Kendelser Deklarationer ('\

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

01543.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00. Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke 17-04-1951. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01543.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00. Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke 17-04-1951. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. 01543.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00 Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNING~NÆVNET>

Læs mere

LOKALPLAN Område mellem Kong Hans Allé og Farumbanen Vadgård kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1978

LOKALPLAN Område mellem Kong Hans Allé og Farumbanen Vadgård kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1978 LOKALPLAN 16.01 Område mellem Kong Hans Allé og Farumbanen Vadgård kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1978 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Næsby Strand. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Næsby Strand. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 00005.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00005.00 Fredningen vedrører: Næsby Strand Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 27-09-1918 Fredningsnævnet 08-12-1917 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet"... "".".. ""... """.. "".. ".".. """... ".... """.. "".. "... ""."...

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen i Guldvangen

AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen i Guldvangen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2014 J.nr.: NMK-43-00448 Ref.: CATGK/KENKN AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Alslev Å Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 Kvl. nr. A 1 Alslev Å ESBJERG KOMMUNE - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 0.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø Fremsendt via Gribskov Kommune Frederiksberg, den 19. oktober 2010 Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00919.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00 Fredningen vedrører: Høje Skodsborg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-01-1945 Fredningsnævnet 03-04-1944 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen.

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen. 05627.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00 Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-03-1973 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Flade Sdr. Draaby Kommunes Vandsynsprotokol, side Afskrift foretaget af Peder V. Nielsen, den 10. jan 2013

Flade Sdr. Draaby Kommunes Vandsynsprotokol, side Afskrift foretaget af Peder V. Nielsen, den 10. jan 2013 Flade Sdr. Draaby Kommunes Vandsynsprotokol, side 64-70 Afskrift foretaget af Peder V. Nielsen, den 10. jan 2013 1943 Den 19. Marts Vandsynsforretning i Draaby paa Begæring af Bager Larsen og Villads Madsen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland Forretningen den 18. juni 2013, Sag SJ 5-2013 Sag: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af ca. 11,27 ha.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

00060.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00. Fredningen vedrører: Kanderende Sti. Domme. la ksations kom miss ionen.

00060.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00. Fredningen vedrører: Kanderende Sti. Domme. la ksations kom miss ionen. 00060.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00 Fredningen vedrører: Kanderende Sti Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 14-11-1919 Fredningsnævnet 28-07-1919 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Strib Vesterstrand. Domme. la ksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Strib Vesterstrand. Domme. la ksations komm iss ionen. 00510.01 Afgørelser - Reg. nr.: 00510.01 Fredningen vedrører: Strib Vesterstrand Domme la ksations komm iss ionen 'Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1936 Fredningsnævnet 27-04-1936 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Originalt emne Aarhus-Hallen Bygningsvæsen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. september 1935 2) Byrådsmødet den 12.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Ankestyrelsens brev til en borger 2014-215574 Dato: 13-06-2017 Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Du rettede den 22. januar 2013 henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 493-1937) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 20. august 1937 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

forhold er dog meget afhængigt af den aktuelle afstand mellem havmølleparkerne og nettilslutningspunktet.

forhold er dog meget afhængigt af den aktuelle afstand mellem havmølleparkerne og nettilslutningspunktet. Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenå Dato: 13. august 2010 J.nr.: 567.378 - hca Sekr.: Ulla Visby/hc-d Dir. Tlf.: 79127518 E-mail: uvi@dahllaw.dk Fakta: DAHL er 145 jurister blandt 300 medarbejdere og

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/7 1910 Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN

Læs mere

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE udpeget i henhold til AB 92 46 1. Reglernes baggrund og formål Med reglerne om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. i AB 92 46, er indført et nyt retsinstitut som en

Læs mere