Amtsvandinspektør Kæm, Kite

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amtsvandinspektør Kæm, Kite"

Transkript

1 Amtsvandinspektør Kæm, Kite U d a k r i t t af landvæsanakosmisøioxiaprotokollm. ter TMNUI X«tet«A m«ir* Aar 1940 dan 11. >Ai Kl. 10 Formiddag holdt Åfvanélngakommiaaionen for Klba Åwtara&dakrada Illade paa romirierkontorat i Varde til Behandling af projektet oa Regulerinj; og Udt^bning at Kongaaaen fra <Jad«tfd Bi^alle til Havet. At Rommisaionena lladlemmer Vftr k»a f^rmmkåmn %11 8t«4«* lavrigt var ingen nødt. Der fremlagdes s StcTJdkaat til Kendelse, der er tiltraadt og underekrevet at KommieaioiMiia lledleid3qar«formeu:iden ataagde heretter Kendelsen i Overenaatemmelse hermed, hvilken Kendelae Inc^ør^e^i f^rolok^l^n ø ialydende s K e n d e l s e. I anledning at at Andragende at 4. Februar 1936 uc Grundtorbedringsudvaiget tor Ribe aætaraadakreda fra 42 LoQs^jcTet åer har ix>d<^er 1 de Ift^ndllderi^de Arealer i llaaraken imigs Kongeaaen fra Jedsted Ifelle til Havet og & & ønskede en at det daneke Uedeaalakab kulturtekniaka Kontor i Tssnder udarbejdet Plan til en Hegulering og tjddyb-* ning at Kongeaaen fra Jedi^ted læell^s til H vet genna«fart hanviata Ministeriet for imti bruf: og Fiekeri ved Skrivelse at la. feiarta IS^^ieirfe Porolagac til Behandling v d den at navnte Mniateriu«i Henhold til haw (8r. lo6) af ^1. Sparta '5tk, nedaatta Atvandineakommiaoi«tor Bibe ÅJStsraudakrada, beataaende at Doffiorør K«Cortaan, Varde, aom Fon&and og AmtaveJ* og Vandinape>.tør, Xngeniar ; Kmmt Hiba, Land* inspekter H. B* Pedersen, Varda, UmdvaBBenskommiaHair, Ilussiand Glut Krltttensen, Fuglsig, Faaborg pr. Varda og Gaardejer Jens Jensen.^ I RIBE AMTS J^a i Kughola pr. Øasiat. I VANDIØBSV. i9^/q.>^ Kommiaaionen afholdt Aastedaforratning den 16. Apiril 1936 og athoht nen 14. mi Vilslev Foraanlingahus Had«med todaejarna«

2 Amtsvandinspektør Kæm, Ribe. p å s k r i f t at landvæsenskoiamisaionaprotokollen tor Varde icisbstad m. v«_aar 1940^^an 11, ^jk Formiddag holdt Afvandingskommissionen for Ribe Årotsraadskreds Møde paa lommerkontoret i Varda til Behandling at te>jektet oa Regulering og Uddybning af Kongaaaen fra Jedsted Malle ^j.1 Havet. At Kommisaionena MadlesuMr var kun forjaanden til Steds* løvrigt var ingen nedt* Der fremlagdes t KtøUdkaat til Kendelse, dar er tiltraadt og underskrevet at Kommissionens Medlesuaer. Formilden afsagde herefter Kendelsen i Overensstemmelse hermed, hvilken Kendelse inkltfør^e^i }fro$okel^n ffkalydende i K e n d e l s e «I Anlsdninj^ at at Andrai^nda at 4. Februar 1936 tic Grund* torbedringsudvaiget tor Ribe Mætsraadskrada fra 42 Lodsejere, der har Lodder i de If^ndlideade Arealer i Marsken langs Kongeaaan fra Jedsted Mølle til Havet og SØB ønakeda en at det danske Uedeselakab kulturtekniske Kontor i Tønder udarbejdet Flan til en negulering og Dddyb* ning at Kongaaaen fra Jedsted Uølle til H. vet gennemført, henviste ^ixiisteriet for Ian bruf; og Fisksri ved Skrivelse at l<i. ^arts 1936atfclfe Foralag««til Behandling v d dart at nævnte Mnisteriua i Henhold til Lov (Rr. lo6) at 51«torts , 3.iitk. nedsatte iitvandingskoaaiission tor Itibe åsstsraadskreds, beataaende at lostiosr iv«cortsen, Varde, som Fonaand og Amtavej- og Vundinapaktar, Ingenier r:. Kam, Hiba, Land* inapaktar H. B. Pedersen, Varda, LundvæsenskoomiiSBfflr, HusaKind Oluf Kristensen, Fuglsig, Faaborg pr. Varde og Gaardejer Jens Jensen^ Kristensen, irugxsig, raaoorg ^Tm vurue og uti.&i.irutsjvx' UCHP «*'»f""*n,. -i I RIBE AMTS Jil_j»ughola pr. Gainat. I VANDLØBSV. IS^/p..} Kommissionen afholdt Aastadsforretning den 16. Api*il 1936 ug athoodt ubn 14. laj 1936 i Vilslev Foraanlini^hua Mød«med Lodsejema«

3 Til dette Møde var dels ved Forkyndelse ved Sttevningsmi^de^e, dels ved Indkaldelfje gennem Dagbladene de i Afvandingen Interesserede Lodsejere m. fl» indvarslet* Faa detta :/øde paa hvilket var mødt ca. ISalvdelen af de indvaarelede Lodsejere,"^lev der gjort fede for den at Bedeselakabat forelagte Tlan, og Lodssjeme havde Lejlighed til at udtale sig. Kogle at Lodsejerne øn.kede Flanen gennemført som den forelaa, medens andre ønskede <&n indskrtmket til kun at angaa en Pel at Strækningen«IfiBT blev derhos af Kepraae en tanter for Jedsted reelles -iektricitetsv^rk, der vilde blive berørt af den planlagte Uddybning, givet Oplysninger om Værkets Kapacitet og økonomiske Forhold og dets eventuelle Interesse i Uddybningen«KomiBissionen besluttede at tage ^pørgsmaalet om, hvorvidt der kunde paalagges Klektrioitotaværket Bidrag til Reguleringen. under Overvejelse, og paa et Mede afholdt den 3«Oktober 1936 i Bramminge, drattede Komiaissionen saavel dette Spargsmaal som selve Flanen i sin Helhed, og det vedtoges her at lade udarbejde en skitsemamisig Flan meå Overslag vedrørende Forholdene øst tor F^øllen«Ligeledes vedtog Kommieslø* nen, at Flanen ændredes derhen, at Lodsejerne vest u^ øst for ^mmmxm. ^Aaen vaerende StemmeviErk ikke paalseggea lige store Anparter i Beguleringan, men at Lodaejeme vest for Stemmeværket betaler 2/3 at Anlægaudgittern«og Lodsejei^e øst tor Stemmev «rket 1/3 af disse Udgifter, dog at et evt. Tilskud fra Jedsted v'ølla torlods tradragaa i øidstsasvntas Andel i Udgifterne. i)et vedtoges derhos, da der i Overslaget ikke var taget Henøyn til Udgifter til mgelæg m. v* at Kngkroga, at forhøje Overslagssummen fra 17o«ooo Kr«til Ido.ooo tr» Faa et åen 27. Oktober 1936 afholdt ^løde i Braamiinge vedtog Kommissionen, at en eventuel Videreførelse af Reguleringen øst for Jedsted ^lølle ikke var til Hinder for, at der nu paalagdea Møllen Bidrag til Reguleringen, men var man i Tvivl om, hvilken Vaardi den Kordel, Vi^rket maatte opnaa ved Flanens Gennemførelse, kunne ansj^ttes til, idet rmn ikke ansaa de nu foreliggende Udregnlagwp for tilstrdekkeliga, hvorfor det vedtoges at Indhent«en sagkyndig Udtalels«herom«Da det oplystes, at den vedtagne Forhøjelse af Overslagssummen med lo.ooo Kr. udelukkende vilde falde paa Strsskningen veat tor Stemmevaiirket, vedtoges det at foraalaa Udgifterne tordelt

4 med 5/1 og Z/1 paa Lodaejeme henholdsvis vest og øst tor Stemmevai^Mrli saaledas at Tllakudet fra Jedsted Mølle stadig alene skulde komme Lodsejerne øst tor Stesaoevmrket til Gode«Samme Dag afholdtes i Vilslev Forsamlingshus H^de med Lodsejerne, paa hvilket Møde blev redegjort for det ^idtil passerede og givet Oplysninger om Forholdene ved Jedsted»"følle og om den Fordeling at Udgifterne, som Kommissionen vilde toreslaa. Faa liledet blev der forhandlot mød Bestyrelsen tor Llektrioitata- VffiTket om et Tilskud til Reguleringen, men kunde Bestyrelsen ikke treastette noget Tilbud, fer ^agam var blevet drøftet paa en Generaltoroamling«Ligeledes blev det paa?%det at Lodsejerudvalgets Formand udtalt, at oagen ikke vilde kunne gennemførea med niindre im-n opnaaed«tilskud fra Stat og ^^mt i Lighed i^d, hvad d«r var sket ved andre Aareguleringer, og vilde Lodsejerudvalget freaisende Andragende om aaadi^tnne l^ilskud«etter at der i Henhold til Kommissionens Vedtagelse paa et Møde den 21. Kovamber 1936 var indhentet et Heej^onaum fra Ingeniør H. T«Uøller, Horaens, om Jedsted Møllea Tilskud til Heguleringen, afholdtes den 1«JMTtn 1937 i Braaiininge et Møde mod Lodsejerudvalget og Bestyrelsen fra Jedsted ^llea Hlektrioitetsværk. Herunder tilbød Bestyrelsen for Jedsted u^ølla at yde et Tilskud til Reguleringen paa lo«ooo Kr«, men erklærede Kommissionen, at den maatte ftnsa et Tilskud paa 15.ooo Fr. tor passende, og at den var sindet i en eventuel Kendelse at paalægg«møllen dette Bidrag. Ben lo. Maj 1937 afholdtes i Vilslev Koraamlingshu«Møde med Lodaejem«, hvorunder der fra Jedsted V.ølles bida blev p»» teateret mod, at aer blev paalagt Møllen Bidrag, idet man bestred Kommiaaionena Kompetence hertil«liindvidere havde en bel Lodaejere Lejlighed til at«udtale sig, og efter at der var toretaget en åf- Btemning af d«mødende Lodsejere om ^agen, hvilken Afstemning vist««t Flortal tor Flanens aenntimferelse, vedtog Kommissionen at arbejd«viderø med Sagen. Sndvidere vedtog Kommissionen efter at have forataget Aastedsforretning, at en Lei Lodsejere akuide fritagaa for Deltagelse i AnldBgeudgiftem«, medvna en Lel andre Lodsejer«, der ikke havd«

5 s været inddraget under Flanen, nu blev medtaget under denne. KoffiiRieaionen afholdt derefter den 31. ^Æj, 7. Juni og 26. Juni 1937 Aaatedsmøder med de Lodsejer«, hvis AS»al«r gennemskt^rea at det ny«aalab til Fastsættelse at Krstatningea for Afgivelse af Jord og for Ulemper ved Oplægning at Fyld, r.ndvidare toretog et Udvalg af Kommissionen sammen med 2 at Lodaejerudvalget udpegede JMa^ en Gennemgang af Forslaget til Fartatordelingen den 26. og 27. Juli 1937, hvilken Gennemgang medførte visse 'ndringer i Takstern«, hvorhos dar blev torealaaet at tablere 4 nye Tilløbsgrefter. X et Møde mod Lodsejerudvalget i Bsramming«den 2o. Beoember 1957 vedtog Koiiaiasionen, at kun 2 af de 4 foreslaaede Tilløbsgrøfter burde etableres og saisme i^ag afholdtes der 1 Vilslev Forsamlingshus Møde med U>daejern«, Herunder indkom der en af 119 Lodsejere underskrevet Protest mod Reguleringen og under t^ødet udtalte flere Lodsejere aig tor Sagena Udsættelse eller for en Begraisning at Flanen. Bndvidare blev ånr fra FerskvandBfiskeriforeningen stillet Krav om en Fisketrappa vad Jedsted Mølle, hvis Heguleringen gennemtørtea. Hfter at der paa Ilødet var valgt et nyt Lodsejerudvalg, vedtog Kommissionen under Hensyn til de sket«forarbejder at udsætte Sagott, tor at det n^9 Lodaejerudvalg kunde tag«stilling til Pl*anen og «ventuelt fremkomme med Forslag til ii^dringer i saiume. * ht ændret Forslag, hvorefter Udgifterne for Lodsejerne blev 78«ooo Kr. blev udarbejdet og blev drattet paa et *>de i liramtning«den 12, Marts 1938 med Lodsejerudvalget. Kommissionen vedtog, at den, forinden den tog iitilling til det ændred«frojekt, vilde lade et Udvalg af Kommiseionen aammen må 2 af Lodsejerudv«>lget udpegede >ænd gennemgaa den foreliggende Fartaforoeling med Henblik paa de ^ndrinj^er med Hensyn til medtagne Arealer og TakatansatittelBer, som nedvandiggjordea ved den ringere Uddybning itl«det foreliggende ijid ring«fors lag. i*:ndvidere vedtoges det at lade udarbejde aaidrede Overslag oele over Bekostningen ifølg«det oprindelige Irojekt, suppleret med t:dgifterne ved FyIdflytningen 1 &ennebh3kæriné^eme og med de sted'undne Prisstigninger paa Arbejdslaa, og dels over det ændrede xrojekt under Hensyn til de foretagne Åndrlneer i Fartafordelingen, F^^a et nyt uøde med Loosejerudvalget i hrasa»in^«den 23, ^j 1956 drøftede Kommissionen de foreliggende

6 to Projekter og erklisrede, at den, aom Forholden«laa, ikk«kund«anbefale Gennemførelsen at det lille Frojekt, da den fandt Fordelen«ved aet atørre Frojekt aaa iøjnefaldende, og da Udgifterne for Lodaejeme efter begge Projekter vilde bliv«omtrent de samme, men at man ikke nu vilde tage atilling til.ea nan overhovedet vilde asdvirke til Gennemførelsen af det lille Frojekt. Lodsejerudvalget udtalte derhos, at 5 af dets Medlemmer var stemt for Gennemførelsen af det store Frojekt, medens 2 af Udvalget ikke var stemt herfor, men ikke vilde modarbejd«det store Frojekts øemiemførels««udvalget erklsrede endvidere, at det viloe fremsend«andragende til fiegering og Amtsraad om en jrorøgelae at de offentlige filskud svarende til den Merudgift som Frisstigriingen,særlig paa Arbejdsløn, liar medført«tt«r at yderligere offentlig«tilskud var bevilg«de, holdt««paany Mød«med Lodsejerudvalget i liramminge den 17«Lecember 1938, hvor Kommlsaionen vedtug paa et Lodsejermød«at for«8laa Projektet gennemført efter den oprindelige store Flan med de senere sket«iiidringer og med Anbringelse at 2 Tilløbsgrøfter, saaledes at Udgittorme blev fordelt med 2/7 paa Lodsejeitie øst tor Stemmevasrket og 5/7 paa Lodsejerne vest for Sterrnneværket og saaledes at et Tilalcud fra Jedsted ^:øll«forlods kom Lodsejerne øst for Stemmevasrket til Oode. Ligel«des vedtoges det at søge Afdrags - og Forrentnings vi Ikamv«- n«for de Beløb Amtsraadet kommer til at udlagg«, ordnede saaledea^ at Beløbet forrentedes med 4 y p. a. og efter 5 Aars Afdaragsfrihed blev afdraget i htstet af 15 Aar med V3o i hver halvaarlige Termin, ligesom det vedtoges at søge nærmere Oplysning om det af Ferskvandsfiskeriforeningen fremsatte Krav om Anlæg af en Fiaketrapp«ved Jedsted ^lle. tter at Hib«Amtsraad havde meddelt, at det Beløb soa maatte bhv«udlagt at Amtsraadet, skulde forrentes med 4 '^ og etter 3 Aars Afdragsfrihed afdi*agea i 15 Aar med l/3o halvaarllg, og efter at der fra Dansk Biologisk Station var fremkommet Fo3Pslag til og Overslag over Omkostningerne ved en Fisketrappe ved Jedsted Kølle, afholdt Kommiasionsn i Vilslev f^'oraamlingshus den 19. Juni 1939 «t almindeligt Lodsejermød«. ffta dette Mfsåe fremkom en

7 Frotestakrivelea, undertagnet et 116 Lodaejer«, og efter at det ved en afholdt Afstemning havde vist sig, at der blandt de mødend«lodeejere var Plartal mod Uennemfarelse af Kegulgringon, idet af 149 mødte Lodsejer«36 repra»senterend«et Areal paa 235 ha og Farter stemte for Froj«kt«t, medens 95 repræeenterond«328,78 ha og F.^rter atemte imod, vedtog Konrøiaslonen, at der h rafter ikk«var Gn;eidlag tor vider«ar^«jd«for flanens Gennemføre la«, og optog i^agen til Ktfndels«. Forinden Kendelsenø Afslgels«modtog Kommiaaionan an ;ikriv«l3e at 7. Juli 1939 fra Lod8«j«rudvalg«t, hvori dette henstill«r til Kommissionen, at den, forinden Kendelse afsiges i 3ag«n, onderaøgar Muligheden tor OennemførelBøn at at billig«r8 og mlndr«frojekt. I Anledning at denn«;5krivelse afholdt KoBmiisaion«n den 24. Juli 1939 st kød«i.'^ramminga med ixidsejerudvalget i hvilket "4øde Kommissionen gav Lodaejerudvalget en Friat paa 14 Lag«til Fromakaftels«at tomøuon Tilslutning fra Lodsejerne til enten 1) et Frojekt, hvorefter Aabunden hasv«e 1 m i forhold til a«t oprindelige irojekt, og hvorefter Udgiftern«afhold««respektiv«af Lotia^jem«v«at og aat for 3tffiev»rket i Forhold til Lioltationssummsn tor de to Strs^nnin^r eller i-"^*imua&di»rt'i*ia'^.** V^'l'i:?""^' nrfviitrt) «t Frojekt der begrnaaea til Stratkningon vest tor StemiMVåerkøt, og Saaledes at Udgifterne alene afholdes at Lodsejerne vest tor JtøBsaevatirket samt en mindre I el at d«nttrm«st øst for stemmeværket interesserede Lodsejer«, lodaejerudvalget lovede at tilatille Kommlsaionen da tomødn«und«rekrifter, og den 27..mgust fremsendtes Fortegnelser ind«- hol. ende underskrifter at B6 Lodaejer«,..voraf 6 ønskede den u-der 1) nævnte Flan gennemført og 8o ønskede gennemført den under 2) narvnt«flan. Fi-ia et ;^«de i Graten den 4. September 1939 vedtog Kommissionen under Hensyn til den Tilalutning der var for Gennemførelse af Flan 2) at søge et mindre Projekt gennemført og anmodede Hedeselskabet om at udarbejd«et saadant Jrojekt, idet det var en i'orudsaftning for Planen, at Sundkoten h-^oa 1 m, men at Bundbredden bliver tilsvarende større, saaledøa at <len øverste el at Frotilen bib«hold««uforandr«t«faa «t.«de den la. Ijovembsr 1939 i iraiomlng«flwxl«m

8 KoBmissionsa og Lodsejerudvalgst tor«lagd«s det osomldte Frojekt, hvorhos d«t oplyat«s at, forudsat at der kan opnaa«tilskud twi istat og Amt i samme Forhold som til det oprindelige store Frojekt, vil Udgiften pr. iart blive noget starre end efter det tidligere Frojekt, Lodaejerudvalget var dog stemt tor at søge Projektet gennemført under Forudsætning at, at Arbejdet, toriélen Kendels«atsigea, søges udlioiterat, og at der fra Stat og Amt forelaa Tilsagn OB Tilafeud mindst i samme Forhold soa v«d de tidligere irojekter. Kommissionen erkliered«, at den vel maatte beklage, at det oprindelige Frojekt ikk^ kunde gennemføre«, men at man ansaa det tor haabløst at gøre yderligere Forsisg paa at gennemfør«d«tt«. Pa det toreligg«nd«frojekt dog skønnedes at skab««n betydelig Forbedring for de intereaa«- rede Lodaejeres Arealer mente Kommissionen det forsvarligt at gaa Ind j ^ ' det foreliggend«mindre X^rojekt og at anbefal«lodsejerudvalgeta Andragende om Tilskud. Kommissionen var ligeledes villig til at anmoae Hedeselskabet om at trastfe Forberedelse til Arbejdet«Udlicitering«Xn^i;eniør Jacobsen fra Hedeselskabet, der var til Stede ved i^ødet, erklærede sig villig til at torbere.«licitationen«fua et l/^øde i Bramminge åen 13. Januar 194o mellem KommiosiflBen og Lodsejerudvalget blev det oplyat, at der var ^ Mulighed for genn«m Sooialmini8teri«t at erhold«tilskud til en Uel at den anvendte Arbojdakraft forudsat at Arbejdet udførea af langvarigt Arbejdsl««««let oplystes derhoa, at da Landbrugsministeriet havde vist elg uvillig til at yå9 yderligere Tilskud til den foreliggende Flan og overhovedet kua med Betamkelighed vilde yde det tidligere tilsagte Tilskud til Regulerin<^*,en, da man fra det Offentlige«Side helat aa«heguleringen gennemført helt op til Jedsted "øll«, havd«lodsejerudvalget paa et -vjød«i Gredstedbro den IV , ved hvilket var til atede Ingeniør Jakobsen, Tender, og Medlem af Komniissionen Jens Jensen, Rugholm, drøftet en Flan om aennemførelse at Reguleringen helt op til Jedsted i^ølle, men saalsd««at der sker «n mlndr«uddybning and Oi-rindelig planlagt og saaledes at Udgifterne til Reguleringen øst for Stemmevitrket afholdes af Lodse Jern«øst for dette, medens t^* gitterne til Reguleringen vest tor St«ffimev;i;rket alene afholdes af Lodsejerne vest for Stemnev^rket«Pet Jedsted ^løllo paahvilende

9 Bidrag Bkuld«al«n«komme Lodaejem«øst for Stsimnevs^ket til god««bndelig blev der paa Mødet døn 15/1 4o redegjort for Resultatet at Licitationen, der var toretaget under Hensyntagen til den ovaeldt«flan om Kegulering helt op til ^tøllen. Det vedtoges derefter at søge en Fori:Uindling med Jeéttod Møll«om «t Tilskud til en mindre Regulering at Aaen øst for Stemmeværket o^; ligeledea at forhandle med samtlige Lodsejere øst for Stemmeva^rket om deres ;>tilling til en saadan Hegulering, hvorefter der skulde optages yderligere Forhandlinger med atat og Amt om Tilskud, saaledes at Resultatet heraf kunde foreligge inden det almindelige Lodsejermød«* Faa et Møde i Vilslev Forsamlingshus den 22. Januar 1940 mad Bestyrelsen for Jedsted f^ølles i^lektrioitetsvark ^v denne Tilsagn om, at den til Kommissionen vild«fremsende Besked om, hvorvidt Møllen vilde yde et 'rilskud til Heguleringen, naar den havd«forhandlet med Møllens tekniske sagkyndige. Faa et Mød«samme Lag med Lodaejem«aat tor SteuMværket blev disse gjort bekendt med de med Stat og Amt førte Forhandlinger om Tilskud, med de ved Licitationen fremkomne Tilbud samt mod, at de Omkostninger der herefter vil kunne paaregne«for Strsskningen øst for ;:)temmeværket antagelig vilde kunne holdea indenfor 2,5o Kr. pr. i^rt efter at Tilakudene er fradraget. Ved en Afstemning blandt de 34 mødt«lodsejere stemte 16 for Flanens Gennemførela«øst for Stemmevasrket og 9 imod, medens Resten afholdt sig fra at stsmme«ingen af de mødte stemte imod en Gennemf^else at Reguleringen vest for Stemmevairket, for saa vidt Heguleringen øst for Stemmevasrket ikke blev gennemført, hvurved bemierkes, at Landbrugsministeriet havde ønsket fremskaffet en saadan i^^rklæring. Komi»iseion«n vodtog herefter at søge Aaregulerin^on gennemført fra Jedsted A.ølle til Havet, hvorhos don anmodede hedeselskabet om at søg«oplyst, hvilk«afslag d«r kund«gives i Tilbudssummerne, saafremt det >\rbejd«der kan udførea vad Huandkraft, kan blive udført oom Nødhjælpsarbejde. Lodaejerudvalget vilde derhos søge Forhandling mod Socialmlniaterlat, Landbru^ministeriet og Amtsraadet om Tilskud. Vad Skrivelse at lo/ fra Lancisretasagføror Hov«,

10 Koldin«, gav denna for Jedsted Mølle Tilbud om, at Mølløn vilde yd«6000 Kr. til Haguleringan paa visse næimer«pi^boiserede Fetingel««r«V«d Skriv«lse af 13«Mart«194o gav Landbrugsministeriet Tilsagn om et Tilskud paa 5706o Kr. og ved Skrivelse at 16«s. M«gav Socialministeriet Tilsagn om Tilskud til Heguleringen, idet Statskassen vilde betale loo V- af den til de henviste Arbejdere udbetalte Arbejdsløn, iindvidere gav Amtsraadet i Møde åen 15. a. M. Tilsagn om et Tilskud paa 4o,ooo Kr., hvorhos det bestemtes, at Lodsejernes Bidrag, der forskudsvis afholdes af Amtsfonden, torrentes med 5 / p. a. og V, efter 3 Aars Afdragsfrihed afdrages i 15 Aar med l/3o hver ordlnac Juni og Peoember Termin«Vien 3o.?4irte 194o afholdt Kommissionen i Vilslev Forsamlin^hus Made med Lodse jam«, først s^d Lodsejerne øst for Stemmeværket og derefter med Lodsejerne vest for Stemmeværket. For Kommissio* nen forelaa åer et af Hedeselskabet udarbejdet Frojekt for en Regulering og Uddybning at Kongeaaen fra Jedsted Mølle til Havet givende en mindre Uddybning end etter det oprindelig«frojekt«faa Eødet med Lodsejerne øst for Stemmeværket blev der redegjort tor de givne Tilbud om Tilskud fra Stat og Amt samt fra Jodsted Møll«, samt at den anslaaede Udgift pr. Fart vilde blive oa. 2,24 Kr. iiltter at Lodsejerne havde haft Lejlighed til at udtale sig, foretoges en Afstemning. Af 44 Lodsejere var mødt 36, hvoiaf 15 stemt«for Projektets aemiemforelae og 7 imod, medens Resten afholdt sig fra at stem^}««herefter fastslog Kommissionen, at der var overvejdada Stemning tor Gennemførelse tor denne Del af Frojektet, og holdt deretter Uøde med Lodsejerne veat for Stemmev^itrket. Ktter at der var givet Oplysning om de Tilskud der kunde for^rentes, havde Lodsejerne Lejlighed til at udtale sig,hvorefter åer etter tx-emaat Ønske blev foretaget en skriftlig Afstemning, dar gav til Resultat, at af 116 mødte Lodsejere afgaves lo5 Stemmor, deraf 61 for l'rojektot og 41 imod, 2 Stemmesedler var blanke og 1 utilstrækkelig udiyidt«kommissionen optog herefter iugen til Kendels««Under Hensyn til de foretagne Afstemninger, da aer ved

11 d«l«en at d«foran ni^vnte Tilskud fra Stat og Amt og at d«paar«gned«tilskud fra Jedatad Mølle maa si^s at rmkis tilvejebragt «n rim«lig økonåmisk Basis for Flanen«Oennemlørelse, og da Kommissionen maa tofo«b«, &t Cennemtørelsen at Flanen vil tilføre de interesserede Lodsttj«r«en Værdiforøgelse udover de med lianens GennemføreIse forbundn«udgift«r b«stemme«kommis8ion«n, at den paa :^,jaet den 3o. iv^rts 194o fremlagt«plan for Uddybning og Hogulering af Kongoaaen fra Jedsted Mølle til Havet vil vær«at udfør«, alt i Over«nastemmelBe med den nedenfor anførte Eeskrlvelse. Med Hensyn til det af Jedsted Møllos i:i«ktricitetsværk givn«tilbud b«mflbrkes, at Tilbudet er paa 6000 ^r^t men at der stilles en Hække nærmere definerede Betingelser, aom skal opfylde«, hvia Møllen skal vare bundet af Tilbudet«løvxlgt har Møllens otilling vaorot den, at saafremt Kommissionen ikke kunde aooepter«dot givn«tilbud, maatte &løll«n protestere imod, at aer blev paulagt f^løllen noget Tilskud, idet den vilde gøre gasldend«, at Kommissionen ikk«havd«kompetenc«til at paulisgge Møllen at yd«bidzmg. J)a KommiBsionen ikk«har ment at kunne garantere Opfyldelsen at de af '^^ellen stillede Betingelser, har den ikke kunnet modtage Møllens Tilbud. Men da Kommissionen skønner, at ^^øllen har Nytte og Interesse af Heguleringen«Foretagelse, hvilket ogsaa fremgaar at, at 'Jøllen 3elv har tilbudt at yde et vist Tilskud til Reguleringen, vil tiellen i r-edfør at Vandatledningslovens 20 være pligtig at deltage i Udgifterne til Heguleringen, og Kommissionen har fastsat dette Tilskud til 6000 Kr«I MII UPI iiwjwiiimwiw Let bemsrkes i denne Forbindelse at Kommissionen efter Vandløbalovgivningen mener at have fuld Kompetence til at paalægg«é«i Vandløbets Heguløring og Uddybning interesserede Tilskud dertil atter bedste Skønnende«Per er under ^Sagens Behandling af Fer8kvand8fiskeriforening«n tor Lanmark rejst Spørgsmaal om imbringelse af en Fisketrappe. KoamisBionen har indhentet et Overslag over 13e«kostnlngen over en saadan Fisketrappa og har konfereret med Fiskeridirektoratet om Sagen, men har Kommissionen besluttet, at ikke kunde paakend«dette ;Spergsinaal mider oagen, da det er tvivlsomt, om Kommissionen er kompetent hertil, og da do i Fisketrappen inteteasered«delvis er andr«

12 end d«i H«^ule3ring«n int«r«88«rad«, hvorved bemærke«, at ogsaa lodaejere aat tor Jedsted Mølle vil vore intereasersde i Spørg«Mkal«t vedrørende fisketrappen«i«be8lcrit«ls««kongeaaen fra Jedsted Y^ølle til flavet bliver at reguler««g uddybe 1 Overenssteronielse mod det i Kødet den 3o«l^larts 194o fremlagt«frojekt, udarbejdet af Hedeselskabets Afdeling i Tønder, dog akal det under Arbejdets Udførelse vsere tilladt at foretag«aaadann«mlndr«>]^drlnger, som maatte vise sig henolgtsmæssige og billiges af dat nedenfor under IV ommeldte tekniske Tilsyn,hvilke i:ndringer senere foreliiaggea Afvandlngskommissionsn til Godkendelse«Under Heguleringen hører Bygningen af et Stemmeværk og en ny Gangbro samt etablering af 2 Tilløbsgrøfter Bød oluser, alt som nedenfor nærmere besiirevet«ben opgravede Fyld skal anvendes og anbringe«i Overensateso«!««med d«i Licitationabetingeldeme anførte s^erlige lestemmelser, s«bilag L«Fol. 5-8, horunder anvendes til i^tablering af de her ommeldt«læinninger og Idger«Å, Uddybningen og Reguleringen af selve Aalobet, Aaløbet uddybes og reguleres ved Gennomskaeringer som det fremgaar at det under Bilag tz 3 frealagte Irofil og det under l»bilag V% 4 fremlagto Kort samt af Lloitationabetingelseme Bilag le Fol. 3*5, idet s*rlig bem^irkes i Lundkoterne skal vore følgende t Station O - 2,oo m (ved Jedsted Ji^ølle) atation 23^^ - 1,13» ( Vilslev Stemmeværk) Station $1-0,00 m Station l,5o m ved Slusen i Havdigst«Bundbredden skal v^r«i Station O til Station 23 10,oo m Station 23^ - til Station 31 ^ varierend«fra 10,oo ffi til 8,5o B«Station 31 ** til otation 63 - Qf5o m. skal overalt vmra 1,5

13 B«Etablering at to Tilløbagrøfter mod Sluser«Station 0 Station Station Station Station Ler etableres en Tillobagrøtt langs det østre Si el at Hatr. Nr«I06 a og 13 i, Vilslev (Grøft L) og en Tilløbsgrøft lang«det vestar«skel at Matr. Nr. 56 t, og 56 h Jedsted ( Grøft A) jfr. Bilag Bd. Grøft A._ Bundkotori rne si 2" 2^9 2^ ,55 m 0,45 m Indløb i Slusen«.0,40 m Udløb at Slusen«0,20 m Bundbredden skal vssr«l,oo m«sidøanlaget skul vær«1«0,19 m Udløb i kong«aa«n«station 2^^ til Station 2^^ en Beton^Uus«må Mmt^nmåmlyklm* Vandsluget for Slusen skal vare 1,25 B* >tation O Grøft L, Station 3^^ Lundkoteme skal være s o,35 m 0,18 m Indløb i Slusen«Station 3 o,13 a Udløb af Slusen. 37 ttation 3 -^0,07 m Station 4 Bundbredden skal vtere l,oo m. Sideanlæg«t akal vær«1«*h:),12 m Udløb i kongoaaoa* Station 3 til Station 3 n Betonslus«med Højvandslukk«. Vandsluget tor i^lusen skal voer«1,25 m«løvrigt henvises med Honayn til Greftorn«A og L og d«1 «a: T«rond«Sluser til Bilagen«Kbj^ og fcib^«c. ligning af otemæeværk. Ved Station 23 byggas et ^ateamievtfrk i Overenssteamielse med Flan 3, Bilag Lg og Lioitationsbetingelsem«Bilag L«Fol 8-11, idet bemiiirkeø t at Vandsluget skal vtier«12,00 m at Bunden skal ligg«i Kote l,oo m

14 ag Flod«mattlet akal vu^e det asmisa»om tor det nuværend«stonmeværk. Flodomaalet vil vsro at anbringe paa det a^f utemmeva^rk«l. %gning af Gangbro«Ved atatlon 18 bygges «n Gangbro for Klrk«ati med Vandslttg 12,00 a og overenasteim&ende mad Flan 4, Bilag I}h og Xd.citationsbetingelserne Bilag Fe Fcl 8-11«25 let bemærkes, at den ved Station 12 varende BetonbitJ for Sognev«j med Vandslug 18,oo m ikke berøres af Eaguleringen«E. Vandingskanaler, Sommørdiger, Færdselsd^aaninger«Let gamle Aalab beholdes fra det nye Stemmevaark til Indlobat i de nuværende Bevandingskanaler med følgende Dimensioner t Bundbredd«6,oo a. Anlieg 1,5. Bundkot«r» Bundkotexne i Bevandingekanalen ved d«nuværend«indløb«endvidere bevares det gamle Aaleb til Vandingskanalen til dot nordr«skel at ;:atr«isir. 5^a Jedsted med følgende Dimensioner s Båndbredde l.oo m. Anlfiftg 1,5«Bundkot«1,75 a. Bet gamle Aaløb bevares fra det nuværende ^t«aubflvitfrk, hvor d«r bygges en Færdselsdsemning til det nye Aaløb. Bimsnaionemo tor donne titrskning skal vaare følgende t Bundbredde 2,oo m«anlæg 1,5«Bundkoton akal vær«l,oo m vod det nuvserendo Stoamevasrk og o,8o m vod Uuomenløbet. Færdselsdsrømingen torsynes mod ot 5o ca Horgonnoffiløb, oom vod øvre j.nde forsynes med et ;5tigbord. Fra Vanding«- og Afvandingskanalens Udlsb i det gaml«aaløb i Skellet meller. Matr. Nr. 12 a og I atr, Hr. 87 b Jedsted bevares det gamle Aaløb til dette«udløb i Gennomakæringon mod følgende Limenaioner t Bundbredd«3,oo a. Anlæg 1,5«Bundkot«skal viere ^ o,20 m«?ra Åfvandingskanaleaa tlalab 1 dot Mle Aaløb i Bkelløt

15 mall«ffl lisatr. Kr. 26 r og ivlatr. Kr. 12 z Vilslev, bevares det gaml«aaløb fra dette Udløb til Gsnneaakæringøn«øverste fjnd«a«d tølgend«dimensioner i Bwidbredde 2,oo m. Anlaeg 1,5«Lundkoto skal rmre -f o,2o m. Ler opføres nye dommerdigor fra Station» tf^ til Station oa. 33 med følgende Bimet^ioner s kronekot«2,5o m. Kronebrodde l,oo m«sideanlæg mod Aaen 3«SideanliSg mod ^gen 2«FierdaeløditiBiningor til de fraskaame Engkroge udtør««mad Kronebredde 5,oo a og Sideanlæg 1,5 og Kronekot«svuronde til Terræntorholden«* Med Uenayn til etablering at Soasierdiger og F^rdseløtaMaiftiBr henvises til 14citationsbetingeIsorne Bilag Lo Fol 6-7«F. Skraaninrsaikring«BSod Henøyn til eventuel Skraanlngasikring hsnviaea til Bilag V9 fol. 11 Og Flan 6 Bilag.,1. II. Erstatninger. I Henhold til 5 19 i Lov at 28. Maj 188o oa Vand«Afledning og AtbonyttelBO skal Koamiiasionen fastsoitto, hvilke lirstatninger der tilkommer d«paagæltiend«bjor«for Afsavn af Grund samt øvrig«skader o-^ Ulemp«r, og er der til dette Brug optaget en Protokol Bilag åa, der indeholder Fortegnelse over 1) Værdien at de Ar«al«r, der anvendes til Gennemskæring at nyt Aaløb,Udvidelse at øoimmelt Aaløb og Oplægning at Fyldjord, ottftst ansat pr. ha. 2) Vssrdien at d«areal«r der traskser««ved d«t n^/e Aaløb, og am«overtages at Ånlaigg«t,.^dvidere indeholder neevnt«frotokol Forlig indgaaot w$é forskellig«lodsejero oa Magalseg at traskaamo.^ngkrogo, om

16 Overtagelse at aaadanno, hvorhos don indeholder foit«itfla«ai Faatsfflttelso at Erstatninger for Ulemper m. v. Det bomærkes, at Eosmiisaionen i Møde den IS.November 1939 har torhøjet de efter Bilag AB fastsatte Erstatninger Wiå 10 '^«Forsaavidt d^r ikke er truffet Overenskomst med.:jere at fraskaame Cngkroge beraaerkes, at de fraskaame ^.ngkrog«enten aageltagge««hvor de har samsirø boniteret Areal, eller tillsaggeo Ejeren af Arealot paa den modsatte Aabrad tor saa vidt de ikke i^r et Areal der 2 overstiger 1400 m eller overtages at Anlæget, der senere vil søge dem afhaoidet«let bemærke«sier ligt, at de Lektor Andersen, Billerød, og Fru Cecilie Xhoasen ( eller nu hendes Arvinger) tilhørende ;ngkrogo magela^ges, og det samme er Tilfældet iied de A. Andersen og (^evold Kristensen tilhørende Og er pa^evi«lige stor«. ngkrogo, hvilke vngkrogo hsr saimno Bonitet Med Hensyn til d«fra &'.atr. ^r. ao Jedsted og 54p Jedsted atskaarne Arealer bomarkea sterlig, at der, saafremt disse ikke overtages af gjeron af Matr. Nr«62 m. ti. Vilslev, Anders Andersen, skal skaffes denne Adgang fra hans Fenner til det nye Aaløb, oaa at han altid har Adgang til rindende Vand«La de Arealer, a^m afgives til Opl;:dgning af i^ldjord, treatådig vedbliver at henhør«tmder de resp«.tive >:jendomm«, vil det vær«n^vondigt etter Arbejdets FuldføreIso at toretage en ny Vurdering tor at fastsajtto den Vajrdiforringelso Arealerne har lidt ved Oplægning af Fyldjord, og da Kommissionen ikke tor Tiden vil være i atand til aod tilatra^kelig Sikkerhed at træffe Afgørelse om Størrelsen at de sidst n^tnrnte arealer og ej heller af de Arealer, dar fraakaøares eller afgives til nyt Aaløb og Udvidelse af gammelt Aaløb, forinden Arbejdet er fuldført, maa den 'Ml af iirstatnlngssjoørgsmaalet gøres til Genstand for senere Behandling, dog bemærkosp at ^ratftitning torx Afgivelse af Jord eller tor Ulemper i flere Tilfalde er ondelig fastsat delvis ved Forlig, hvorom nærmer«hanvises til Bilag Aæ«Angående Forholdet mellem Ejer og Bruger forsaavidt aiigaar B»atatøing«r, henvis««til lieatemmelsen i 26 l,3tk«i Lov at

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

00723.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00723.00. Fredningen vedrører: Dybesø. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

00723.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00723.00. Fredningen vedrører: Dybesø. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 00723.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00723.00 Fredningen vedrører: Dybesø Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet 24-10-1942 Fredningsnævnet 05-12-1939 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898.

Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898. Frydendal Vandværk I forbindelse med skrivning om mine erindringer, vakte det min interesse, at søge oplysning om vandforsyningsforholdene tilbage i tiden i mit barndomskvarter. På Aalborg Stadsarkiv fandt

Læs mere

Bekendtgørelse af Lov om naturfredning.

Bekendtgørelse af Lov om naturfredning. Statsministeriets lovbekendtgorelse nr. 194 aj16. juni 1961. Bekendtgørelse af Lov om naturfredning. Herved bokend.f;gorca lov nr. 140 af 7. maj 1937 om naturfredning med de ændringer, der falger Il! lov

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Regulativ for Værebro Å

Regulativ for Værebro Å Roskilde Amt Regulativ for Værebro Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR VÆREBRO Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet...

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

BETÆNKNING VIDNER BETÆNKNING NR. 316 AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 9. DECEMBER 1958 NEDSATTE UDVALG

BETÆNKNING VIDNER BETÆNKNING NR. 316 AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 9. DECEMBER 1958 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING OM VIDNER AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 9. DECEMBER 1958 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 316 1962 INDHOLD Udvalgets nedsættelse 5 Indledning 7 1. afsnit. Vidneudelukkelse 11 Kap.

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret On the Incorporation of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Danish Law With a Summary in English

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere