Amtsvandinspektør Kæm, Kite

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amtsvandinspektør Kæm, Kite"

Transkript

1 Amtsvandinspektør Kæm, Kite U d a k r i t t af landvæsanakosmisøioxiaprotokollm. ter TMNUI X«tet«A m«ir* Aar 1940 dan 11. >Ai Kl. 10 Formiddag holdt Åfvanélngakommiaaionen for Klba Åwtara&dakrada Illade paa romirierkontorat i Varde til Behandling af projektet oa Regulerinj; og Udt^bning at Kongaaaen fra <Jad«tfd Bi^alle til Havet. At Rommisaionena lladlemmer Vftr k»a f^rmmkåmn %11 8t«4«* lavrigt var ingen nødt. Der fremlagdes s StcTJdkaat til Kendelse, der er tiltraadt og underekrevet at KommieaioiMiia lledleid3qar«formeu:iden ataagde heretter Kendelsen i Overenaatemmelse hermed, hvilken Kendelae Inc^ør^e^i f^rolok^l^n ø ialydende s K e n d e l s e. I anledning at at Andragende at 4. Februar 1936 uc Grundtorbedringsudvaiget tor Ribe aætaraadakreda fra 42 LoQs^jcTet åer har ix>d<^er 1 de Ift^ndllderi^de Arealer i llaaraken imigs Kongeaaen fra Jedsted Ifelle til Havet og & & ønskede en at det daneke Uedeaalakab kulturtekniaka Kontor i Tssnder udarbejdet Plan til en Hegulering og tjddyb-* ning at Kongeaaen fra Jedi^ted læell^s til H vet genna«fart hanviata Ministeriet for imti bruf: og Fiekeri ved Skrivelse at la. feiarta IS^^ieirfe Porolagac til Behandling v d den at navnte Mniateriu«i Henhold til haw (8r. lo6) af ^1. Sparta '5tk, nedaatta Atvandineakommiaoi«tor Bibe ÅJStsraudakrada, beataaende at Doffiorør K«Cortaan, Varde, aom Fon&and og AmtaveJ* og Vandinape>.tør, Xngeniar ; Kmmt Hiba, Land* inspekter H. B* Pedersen, Varda, UmdvaBBenskommiaHair, Ilussiand Glut Krltttensen, Fuglsig, Faaborg pr. Varda og Gaardejer Jens Jensen.^ I RIBE AMTS J^a i Kughola pr. Øasiat. I VANDIØBSV. i9^/q.>^ Kommiaaionen afholdt Aastedaforratning den 16. Apiril 1936 og athoht nen 14. mi Vilslev Foraanlingahus Had«med todaejarna«

2 Amtsvandinspektør Kæm, Ribe. p å s k r i f t at landvæsenskoiamisaionaprotokollen tor Varde icisbstad m. v«_aar 1940^^an 11, ^jk Formiddag holdt Afvandingskommissionen for Ribe Årotsraadskreds Møde paa lommerkontoret i Varda til Behandling at te>jektet oa Regulering og Uddybning af Kongaaaen fra Jedsted Malle ^j.1 Havet. At Kommisaionena MadlesuMr var kun forjaanden til Steds* løvrigt var ingen nedt* Der fremlagdes t KtøUdkaat til Kendelse, dar er tiltraadt og underskrevet at Kommissionens Medlesuaer. Formilden afsagde herefter Kendelsen i Overensstemmelse hermed, hvilken Kendelse inkltfør^e^i }fro$okel^n ffkalydende i K e n d e l s e «I Anlsdninj^ at at Andrai^nda at 4. Februar 1936 tic Grund* torbedringsudvaiget tor Ribe Mætsraadskrada fra 42 Lodsejere, der har Lodder i de If^ndlideade Arealer i Marsken langs Kongeaaan fra Jedsted Mølle til Havet og SØB ønakeda en at det danske Uedeselakab kulturtekniske Kontor i Tønder udarbejdet Flan til en negulering og Dddyb* ning at Kongaaaen fra Jedsted Uølle til H. vet gennemført, henviste ^ixiisteriet for Ian bruf; og Fisksri ved Skrivelse at l<i. ^arts 1936atfclfe Foralag««til Behandling v d dart at nævnte Mnisteriua i Henhold til Lov (Rr. lo6) at 51«torts , 3.iitk. nedsatte iitvandingskoaaiission tor Itibe åsstsraadskreds, beataaende at lostiosr iv«cortsen, Varde, som Fonaand og Amtavej- og Vundinapaktar, Ingenier r:. Kam, Hiba, Land* inapaktar H. B. Pedersen, Varda, LundvæsenskoomiiSBfflr, HusaKind Oluf Kristensen, Fuglsig, Faaborg pr. Varde og Gaardejer Jens Jensen^ Kristensen, irugxsig, raaoorg ^Tm vurue og uti.&i.irutsjvx' UCHP «*'»f""*n,. -i I RIBE AMTS Jil_j»ughola pr. Gainat. I VANDLØBSV. IS^/p..} Kommissionen afholdt Aastadsforretning den 16. Api*il 1936 ug athoodt ubn 14. laj 1936 i Vilslev Foraanlini^hua Mød«med Lodsejema«

3 Til dette Møde var dels ved Forkyndelse ved Sttevningsmi^de^e, dels ved Indkaldelfje gennem Dagbladene de i Afvandingen Interesserede Lodsejere m. fl» indvarslet* Faa detta :/øde paa hvilket var mødt ca. ISalvdelen af de indvaarelede Lodsejere,"^lev der gjort fede for den at Bedeselakabat forelagte Tlan, og Lodssjeme havde Lejlighed til at udtale sig. Kogle at Lodsejerne øn.kede Flanen gennemført som den forelaa, medens andre ønskede <&n indskrtmket til kun at angaa en Pel at Strækningen«IfiBT blev derhos af Kepraae en tanter for Jedsted reelles -iektricitetsv^rk, der vilde blive berørt af den planlagte Uddybning, givet Oplysninger om Værkets Kapacitet og økonomiske Forhold og dets eventuelle Interesse i Uddybningen«KomiBissionen besluttede at tage ^pørgsmaalet om, hvorvidt der kunde paalagges Klektrioitotaværket Bidrag til Reguleringen. under Overvejelse, og paa et Mede afholdt den 3«Oktober 1936 i Bramminge, drattede Komiaissionen saavel dette Spargsmaal som selve Flanen i sin Helhed, og det vedtoges her at lade udarbejde en skitsemamisig Flan meå Overslag vedrørende Forholdene øst tor F^øllen«Ligeledes vedtog Kommieslø* nen, at Flanen ændredes derhen, at Lodsejerne vest u^ øst for ^mmmxm. ^Aaen vaerende StemmeviErk ikke paalseggea lige store Anparter i Beguleringan, men at Lodaejeme vest for Stemmeværket betaler 2/3 at Anlægaudgittern«og Lodsejei^e øst tor Stemmev «rket 1/3 af disse Udgifter, dog at et evt. Tilskud fra Jedsted v'ølla torlods tradragaa i øidstsasvntas Andel i Udgifterne. i)et vedtoges derhos, da der i Overslaget ikke var taget Henøyn til Udgifter til mgelæg m. v* at Kngkroga, at forhøje Overslagssummen fra 17o«ooo Kr«til Ido.ooo tr» Faa et åen 27. Oktober 1936 afholdt ^løde i Braamiinge vedtog Kommissionen, at en eventuel Videreførelse af Reguleringen øst for Jedsted ^lølle ikke var til Hinder for, at der nu paalagdea Møllen Bidrag til Reguleringen, men var man i Tvivl om, hvilken Vaardi den Kordel, Vi^rket maatte opnaa ved Flanens Gennemførelse, kunne ansj^ttes til, idet rmn ikke ansaa de nu foreliggende Udregnlagwp for tilstrdekkeliga, hvorfor det vedtoges at Indhent«en sagkyndig Udtalels«herom«Da det oplystes, at den vedtagne Forhøjelse af Overslagssummen med lo.ooo Kr. udelukkende vilde falde paa Strsskningen veat tor Stemmevaiirket, vedtoges det at foraalaa Udgifterne tordelt

4 med 5/1 og Z/1 paa Lodaejeme henholdsvis vest og øst tor Stemmevai^Mrli saaledas at Tllakudet fra Jedsted Mølle stadig alene skulde komme Lodsejerne øst tor Stesaoevmrket til Gode«Samme Dag afholdtes i Vilslev Forsamlingshus H^de med Lodsejerne, paa hvilket Møde blev redegjort for det ^idtil passerede og givet Oplysninger om Forholdene ved Jedsted»"følle og om den Fordeling at Udgifterne, som Kommissionen vilde toreslaa. Faa liledet blev der forhandlot mød Bestyrelsen tor Llektrioitata- VffiTket om et Tilskud til Reguleringen, men kunde Bestyrelsen ikke treastette noget Tilbud, fer ^agam var blevet drøftet paa en Generaltoroamling«Ligeledes blev det paa?%det at Lodsejerudvalgets Formand udtalt, at oagen ikke vilde kunne gennemførea med niindre im-n opnaaed«tilskud fra Stat og ^^mt i Lighed i^d, hvad d«r var sket ved andre Aareguleringer, og vilde Lodsejerudvalget freaisende Andragende om aaadi^tnne l^ilskud«etter at der i Henhold til Kommissionens Vedtagelse paa et Møde den 21. Kovamber 1936 var indhentet et Heej^onaum fra Ingeniør H. T«Uøller, Horaens, om Jedsted Møllea Tilskud til Heguleringen, afholdtes den 1«JMTtn 1937 i Braaiininge et Møde mod Lodsejerudvalget og Bestyrelsen fra Jedsted ^llea Hlektrioitetsværk. Herunder tilbød Bestyrelsen for Jedsted u^ølla at yde et Tilskud til Reguleringen paa lo«ooo Kr«, men erklærede Kommissionen, at den maatte ftnsa et Tilskud paa 15.ooo Fr. tor passende, og at den var sindet i en eventuel Kendelse at paalægg«møllen dette Bidrag. Ben lo. Maj 1937 afholdtes i Vilslev Koraamlingshu«Møde med Lodaejem«, hvorunder der fra Jedsted V.ølles bida blev p»» teateret mod, at aer blev paalagt Møllen Bidrag, idet man bestred Kommiaaionena Kompetence hertil«liindvidere havde en bel Lodaejere Lejlighed til at«udtale sig, og efter at der var toretaget en åf- Btemning af d«mødende Lodsejere om ^agen, hvilken Afstemning vist««t Flortal tor Flanens aenntimferelse, vedtog Kommissionen at arbejd«viderø med Sagen. Sndvidere vedtog Kommissionen efter at have forataget Aastedsforretning, at en Lei Lodsejere akuide fritagaa for Deltagelse i AnldBgeudgiftem«, medvna en Lel andre Lodsejer«, der ikke havd«

5 s været inddraget under Flanen, nu blev medtaget under denne. KoffiiRieaionen afholdt derefter den 31. ^Æj, 7. Juni og 26. Juni 1937 Aaatedsmøder med de Lodsejer«, hvis AS»al«r gennemskt^rea at det ny«aalab til Fastsættelse at Krstatningea for Afgivelse af Jord og for Ulemper ved Oplægning at Fyld, r.ndvidare toretog et Udvalg af Kommissionen sammen med 2 at Lodaejerudvalget udpegede JMa^ en Gennemgang af Forslaget til Fartatordelingen den 26. og 27. Juli 1937, hvilken Gennemgang medførte visse 'ndringer i Takstern«, hvorhos dar blev torealaaet at tablere 4 nye Tilløbsgrefter. X et Møde mod Lodsejerudvalget i Bsramming«den 2o. Beoember 1957 vedtog Koiiaiasionen, at kun 2 af de 4 foreslaaede Tilløbsgrøfter burde etableres og saisme i^ag afholdtes der 1 Vilslev Forsamlingshus Møde med U>daejern«, Herunder indkom der en af 119 Lodsejere underskrevet Protest mod Reguleringen og under t^ødet udtalte flere Lodsejere aig tor Sagena Udsættelse eller for en Begraisning at Flanen. Bndvidare blev ånr fra FerskvandBfiskeriforeningen stillet Krav om en Fisketrappa vad Jedsted Mølle, hvis Heguleringen gennemtørtea. Hfter at der paa Ilødet var valgt et nyt Lodsejerudvalg, vedtog Kommissionen under Hensyn til de sket«forarbejder at udsætte Sagott, tor at det n^9 Lodaejerudvalg kunde tag«stilling til Pl*anen og «ventuelt fremkomme med Forslag til ii^dringer i saiume. * ht ændret Forslag, hvorefter Udgifterne for Lodsejerne blev 78«ooo Kr. blev udarbejdet og blev drattet paa et *>de i liramtning«den 12, Marts 1938 med Lodsejerudvalget. Kommissionen vedtog, at den, forinden den tog iitilling til det ændred«frojekt, vilde lade et Udvalg af Kommiseionen aammen må 2 af Lodsejerudv«>lget udpegede >ænd gennemgaa den foreliggende Fartaforoeling med Henblik paa de ^ndrinj^er med Hensyn til medtagne Arealer og TakatansatittelBer, som nedvandiggjordea ved den ringere Uddybning itl«det foreliggende ijid ring«fors lag. i*:ndvidere vedtoges det at lade udarbejde aaidrede Overslag oele over Bekostningen ifølg«det oprindelige Irojekt, suppleret med t:dgifterne ved FyIdflytningen 1 &ennebh3kæriné^eme og med de sted'undne Prisstigninger paa Arbejdslaa, og dels over det ændrede xrojekt under Hensyn til de foretagne Åndrlneer i Fartafordelingen, F^^a et nyt uøde med Loosejerudvalget i hrasa»in^«den 23, ^j 1956 drøftede Kommissionen de foreliggende

6 to Projekter og erklisrede, at den, aom Forholden«laa, ikk«kund«anbefale Gennemførelsen at det lille Frojekt, da den fandt Fordelen«ved aet atørre Frojekt aaa iøjnefaldende, og da Udgifterne for Lodaejeme efter begge Projekter vilde bliv«omtrent de samme, men at man ikke nu vilde tage atilling til.ea nan overhovedet vilde asdvirke til Gennemførelsen af det lille Frojekt. Lodsejerudvalget udtalte derhos, at 5 af dets Medlemmer var stemt for Gennemførelsen af det store Frojekt, medens 2 af Udvalget ikke var stemt herfor, men ikke vilde modarbejd«det store Frojekts øemiemførels««udvalget erklsrede endvidere, at det viloe fremsend«andragende til fiegering og Amtsraad om en jrorøgelae at de offentlige filskud svarende til den Merudgift som Frisstigriingen,særlig paa Arbejdsløn, liar medført«tt«r at yderligere offentlig«tilskud var bevilg«de, holdt««paany Mød«med Lodsejerudvalget i liramminge den 17«Lecember 1938, hvor Kommlsaionen vedtug paa et Lodsejermød«at for«8laa Projektet gennemført efter den oprindelige store Flan med de senere sket«iiidringer og med Anbringelse at 2 Tilløbsgrøfter, saaledes at Udgittorme blev fordelt med 2/7 paa Lodsejeitie øst tor Stemmevasrket og 5/7 paa Lodsejerne vest for Sterrnneværket og saaledes at et Tilalcud fra Jedsted ^:øll«forlods kom Lodsejerne øst for Stemmevasrket til Oode. Ligel«des vedtoges det at søge Afdrags - og Forrentnings vi Ikamv«- n«for de Beløb Amtsraadet kommer til at udlagg«, ordnede saaledea^ at Beløbet forrentedes med 4 y p. a. og efter 5 Aars Afdaragsfrihed blev afdraget i htstet af 15 Aar med V3o i hver halvaarlige Termin, ligesom det vedtoges at søge nærmere Oplysning om det af Ferskvandsfiskeriforeningen fremsatte Krav om Anlæg af en Fiaketrapp«ved Jedsted ^lle. tter at Hib«Amtsraad havde meddelt, at det Beløb soa maatte bhv«udlagt at Amtsraadet, skulde forrentes med 4 '^ og etter 3 Aars Afdragsfrihed afdi*agea i 15 Aar med l/3o halvaarllg, og efter at der fra Dansk Biologisk Station var fremkommet Fo3Pslag til og Overslag over Omkostningerne ved en Fisketrappe ved Jedsted Kølle, afholdt Kommiasionsn i Vilslev f^'oraamlingshus den 19. Juni 1939 «t almindeligt Lodsejermød«. ffta dette Mfsåe fremkom en

7 Frotestakrivelea, undertagnet et 116 Lodaejer«, og efter at det ved en afholdt Afstemning havde vist sig, at der blandt de mødend«lodeejere var Plartal mod Uennemfarelse af Kegulgringon, idet af 149 mødte Lodsejer«36 repra»senterend«et Areal paa 235 ha og Farter stemte for Froj«kt«t, medens 95 repræeenterond«328,78 ha og F.^rter atemte imod, vedtog Konrøiaslonen, at der h rafter ikk«var Gn;eidlag tor vider«ar^«jd«for flanens Gennemføre la«, og optog i^agen til Ktfndels«. Forinden Kendelsenø Afslgels«modtog Kommiaaionan an ;ikriv«l3e at 7. Juli 1939 fra Lod8«j«rudvalg«t, hvori dette henstill«r til Kommissionen, at den, forinden Kendelse afsiges i 3ag«n, onderaøgar Muligheden tor OennemførelBøn at at billig«r8 og mlndr«frojekt. I Anledning at denn«;5krivelse afholdt KoBmiisaion«n den 24. Juli 1939 st kød«i.'^ramminga med ixidsejerudvalget i hvilket "4øde Kommissionen gav Lodaejerudvalget en Friat paa 14 Lag«til Fromakaftels«at tomøuon Tilslutning fra Lodsejerne til enten 1) et Frojekt, hvorefter Aabunden hasv«e 1 m i forhold til a«t oprindelige irojekt, og hvorefter Udgiftern«afhold««respektiv«af Lotia^jem«v«at og aat for 3tffiev»rket i Forhold til Lioltationssummsn tor de to Strs^nnin^r eller i-"^*imua&di»rt'i*ia'^.** V^'l'i:?""^' nrfviitrt) «t Frojekt der begrnaaea til Stratkningon vest tor StemiMVåerkøt, og Saaledes at Udgifterne alene afholdes at Lodsejerne vest tor JtøBsaevatirket samt en mindre I el at d«nttrm«st øst for stemmeværket interesserede Lodsejer«, lodaejerudvalget lovede at tilatille Kommlsaionen da tomødn«und«rekrifter, og den 27..mgust fremsendtes Fortegnelser ind«- hol. ende underskrifter at B6 Lodaejer«,..voraf 6 ønskede den u-der 1) nævnte Flan gennemført og 8o ønskede gennemført den under 2) narvnt«flan. Fi-ia et ;^«de i Graten den 4. September 1939 vedtog Kommissionen under Hensyn til den Tilalutning der var for Gennemførelse af Flan 2) at søge et mindre Projekt gennemført og anmodede Hedeselskabet om at udarbejd«et saadant Jrojekt, idet det var en i'orudsaftning for Planen, at Sundkoten h-^oa 1 m, men at Bundbredden bliver tilsvarende større, saaledøa at <len øverste el at Frotilen bib«hold««uforandr«t«faa «t.«de den la. Ijovembsr 1939 i iraiomlng«flwxl«m

8 KoBmissionsa og Lodsejerudvalgst tor«lagd«s det osomldte Frojekt, hvorhos d«t oplyat«s at, forudsat at der kan opnaa«tilskud twi istat og Amt i samme Forhold som til det oprindelige store Frojekt, vil Udgiften pr. iart blive noget starre end efter det tidligere Frojekt, Lodaejerudvalget var dog stemt tor at søge Projektet gennemført under Forudsætning at, at Arbejdet, toriélen Kendels«atsigea, søges udlioiterat, og at der fra Stat og Amt forelaa Tilsagn OB Tilafeud mindst i samme Forhold soa v«d de tidligere irojekter. Kommissionen erkliered«, at den vel maatte beklage, at det oprindelige Frojekt ikk^ kunde gennemføre«, men at man ansaa det tor haabløst at gøre yderligere Forsisg paa at gennemfør«d«tt«. Pa det toreligg«nd«frojekt dog skønnedes at skab««n betydelig Forbedring for de intereaa«- rede Lodaejeres Arealer mente Kommissionen det forsvarligt at gaa Ind j ^ ' det foreliggend«mindre X^rojekt og at anbefal«lodsejerudvalgeta Andragende om Tilskud. Kommissionen var ligeledes villig til at anmoae Hedeselskabet om at trastfe Forberedelse til Arbejdet«Udlicitering«Xn^i;eniør Jacobsen fra Hedeselskabet, der var til Stede ved i^ødet, erklærede sig villig til at torbere.«licitationen«fua et l/^øde i Bramminge åen 13. Januar 194o mellem KommiosiflBen og Lodsejerudvalget blev det oplyat, at der var ^ Mulighed for genn«m Sooialmini8teri«t at erhold«tilskud til en Uel at den anvendte Arbojdakraft forudsat at Arbejdet udførea af langvarigt Arbejdsl««««let oplystes derhoa, at da Landbrugsministeriet havde vist elg uvillig til at yå9 yderligere Tilskud til den foreliggende Flan og overhovedet kua med Betamkelighed vilde yde det tidligere tilsagte Tilskud til Regulerin<^*,en, da man fra det Offentlige«Side helat aa«heguleringen gennemført helt op til Jedsted "øll«, havd«lodsejerudvalget paa et -vjød«i Gredstedbro den IV , ved hvilket var til atede Ingeniør Jakobsen, Tender, og Medlem af Komniissionen Jens Jensen, Rugholm, drøftet en Flan om aennemførelse at Reguleringen helt op til Jedsted i^ølle, men saalsd««at der sker «n mlndr«uddybning and Oi-rindelig planlagt og saaledes at Udgifterne til Reguleringen øst for Stemmevitrket afholdes af Lodse Jern«øst for dette, medens t^* gitterne til Reguleringen vest tor St«ffimev;i;rket alene afholdes af Lodsejerne vest for Stemnev^rket«Pet Jedsted ^løllo paahvilende

9 Bidrag Bkuld«al«n«komme Lodaejem«øst for Stsimnevs^ket til god««bndelig blev der paa Mødet døn 15/1 4o redegjort for Resultatet at Licitationen, der var toretaget under Hensyntagen til den ovaeldt«flan om Kegulering helt op til ^tøllen. Det vedtoges derefter at søge en Fori:Uindling med Jeéttod Møll«om «t Tilskud til en mindre Regulering at Aaen øst for Stemmeværket o^; ligeledea at forhandle med samtlige Lodsejere øst for Stemmeva^rket om deres ;>tilling til en saadan Hegulering, hvorefter der skulde optages yderligere Forhandlinger med atat og Amt om Tilskud, saaledes at Resultatet heraf kunde foreligge inden det almindelige Lodsejermød«* Faa et Møde i Vilslev Forsamlingshus den 22. Januar 1940 mad Bestyrelsen for Jedsted f^ølles i^lektrioitetsvark ^v denne Tilsagn om, at den til Kommissionen vild«fremsende Besked om, hvorvidt Møllen vilde yde et 'rilskud til Heguleringen, naar den havd«forhandlet med Møllens tekniske sagkyndige. Faa et Mød«samme Lag med Lodaejem«aat tor SteuMværket blev disse gjort bekendt med de med Stat og Amt førte Forhandlinger om Tilskud, med de ved Licitationen fremkomne Tilbud samt mod, at de Omkostninger der herefter vil kunne paaregne«for Strsskningen øst for ;:)temmeværket antagelig vilde kunne holdea indenfor 2,5o Kr. pr. i^rt efter at Tilakudene er fradraget. Ved en Afstemning blandt de 34 mødt«lodsejere stemte 16 for Flanens Gennemførela«øst for Stemmevasrket og 9 imod, medens Resten afholdt sig fra at stsmme«ingen af de mødte stemte imod en Gennemf^else at Reguleringen vest for Stemmevairket, for saa vidt Heguleringen øst for Stemmevasrket ikke blev gennemført, hvurved bemierkes, at Landbrugsministeriet havde ønsket fremskaffet en saadan i^^rklæring. Komi»iseion«n vodtog herefter at søge Aaregulerin^on gennemført fra Jedsted A.ølle til Havet, hvorhos don anmodede hedeselskabet om at søg«oplyst, hvilk«afslag d«r kund«gives i Tilbudssummerne, saafremt det >\rbejd«der kan udførea vad Huandkraft, kan blive udført oom Nødhjælpsarbejde. Lodaejerudvalget vilde derhos søge Forhandling mod Socialmlniaterlat, Landbru^ministeriet og Amtsraadet om Tilskud. Vad Skrivelse at lo/ fra Lancisretasagføror Hov«,

10 Koldin«, gav denna for Jedsted Mølle Tilbud om, at Mølløn vilde yd«6000 Kr. til Haguleringan paa visse næimer«pi^boiserede Fetingel««r«V«d Skriv«lse af 13«Mart«194o gav Landbrugsministeriet Tilsagn om et Tilskud paa 5706o Kr. og ved Skrivelse at 16«s. M«gav Socialministeriet Tilsagn om Tilskud til Heguleringen, idet Statskassen vilde betale loo V- af den til de henviste Arbejdere udbetalte Arbejdsløn, iindvidere gav Amtsraadet i Møde åen 15. a. M. Tilsagn om et Tilskud paa 4o,ooo Kr., hvorhos det bestemtes, at Lodsejernes Bidrag, der forskudsvis afholdes af Amtsfonden, torrentes med 5 / p. a. og V, efter 3 Aars Afdragsfrihed afdrages i 15 Aar med l/3o hver ordlnac Juni og Peoember Termin«Vien 3o.?4irte 194o afholdt Kommissionen i Vilslev Forsamlin^hus Made med Lodse jam«, først s^d Lodsejerne øst for Stemmeværket og derefter med Lodsejerne vest for Stemmeværket. For Kommissio* nen forelaa åer et af Hedeselskabet udarbejdet Frojekt for en Regulering og Uddybning at Kongeaaen fra Jedsted Mølle til Havet givende en mindre Uddybning end etter det oprindelig«frojekt«faa Eødet med Lodsejerne øst for Stemmeværket blev der redegjort tor de givne Tilbud om Tilskud fra Stat og Amt samt fra Jodsted Møll«, samt at den anslaaede Udgift pr. Fart vilde blive oa. 2,24 Kr. iiltter at Lodsejerne havde haft Lejlighed til at udtale sig, foretoges en Afstemning. Af 44 Lodsejere var mødt 36, hvoiaf 15 stemt«for Projektets aemiemforelae og 7 imod, medens Resten afholdt sig fra at stem^}««herefter fastslog Kommissionen, at der var overvejdada Stemning tor Gennemførelse tor denne Del af Frojektet, og holdt deretter Uøde med Lodsejerne veat for Stemmev^itrket. Ktter at der var givet Oplysning om de Tilskud der kunde for^rentes, havde Lodsejerne Lejlighed til at udtale sig,hvorefter åer etter tx-emaat Ønske blev foretaget en skriftlig Afstemning, dar gav til Resultat, at af 116 mødte Lodsejere afgaves lo5 Stemmor, deraf 61 for l'rojektot og 41 imod, 2 Stemmesedler var blanke og 1 utilstrækkelig udiyidt«kommissionen optog herefter iugen til Kendels««Under Hensyn til de foretagne Afstemninger, da aer ved

11 d«l«en at d«foran ni^vnte Tilskud fra Stat og Amt og at d«paar«gned«tilskud fra Jedatad Mølle maa si^s at rmkis tilvejebragt «n rim«lig økonåmisk Basis for Flanen«Oennemlørelse, og da Kommissionen maa tofo«b«, &t Cennemtørelsen at Flanen vil tilføre de interesserede Lodsttj«r«en Værdiforøgelse udover de med lianens GennemføreIse forbundn«udgift«r b«stemme«kommis8ion«n, at den paa :^,jaet den 3o. iv^rts 194o fremlagt«plan for Uddybning og Hogulering af Kongoaaen fra Jedsted Mølle til Havet vil vær«at udfør«, alt i Over«nastemmelBe med den nedenfor anførte Eeskrlvelse. Med Hensyn til det af Jedsted Møllos i:i«ktricitetsværk givn«tilbud b«mflbrkes, at Tilbudet er paa 6000 ^r^t men at der stilles en Hække nærmere definerede Betingelser, aom skal opfylde«, hvia Møllen skal vare bundet af Tilbudet«løvxlgt har Møllens otilling vaorot den, at saafremt Kommissionen ikke kunde aooepter«dot givn«tilbud, maatte &løll«n protestere imod, at aer blev paulagt f^løllen noget Tilskud, idet den vilde gøre gasldend«, at Kommissionen ikk«havd«kompetenc«til at paulisgge Møllen at yd«bidzmg. J)a KommiBsionen ikk«har ment at kunne garantere Opfyldelsen at de af '^^ellen stillede Betingelser, har den ikke kunnet modtage Møllens Tilbud. Men da Kommissionen skønner, at ^^øllen har Nytte og Interesse af Heguleringen«Foretagelse, hvilket ogsaa fremgaar at, at 'Jøllen 3elv har tilbudt at yde et vist Tilskud til Reguleringen, vil tiellen i r-edfør at Vandatledningslovens 20 være pligtig at deltage i Udgifterne til Heguleringen, og Kommissionen har fastsat dette Tilskud til 6000 Kr«I MII UPI iiwjwiiimwiw Let bemsrkes i denne Forbindelse at Kommissionen efter Vandløbalovgivningen mener at have fuld Kompetence til at paalægg«é«i Vandløbets Heguløring og Uddybning interesserede Tilskud dertil atter bedste Skønnende«Per er under ^Sagens Behandling af Fer8kvand8fiskeriforening«n tor Lanmark rejst Spørgsmaal om imbringelse af en Fisketrappe. KoamisBionen har indhentet et Overslag over 13e«kostnlngen over en saadan Fisketrappa og har konfereret med Fiskeridirektoratet om Sagen, men har Kommissionen besluttet, at ikke kunde paakend«dette ;Spergsinaal mider oagen, da det er tvivlsomt, om Kommissionen er kompetent hertil, og da do i Fisketrappen inteteasered«delvis er andr«

12 end d«i H«^ule3ring«n int«r«88«rad«, hvorved bemærke«, at ogsaa lodaejere aat tor Jedsted Mølle vil vore intereasersde i Spørg«Mkal«t vedrørende fisketrappen«i«be8lcrit«ls««kongeaaen fra Jedsted Y^ølle til flavet bliver at reguler««g uddybe 1 Overenssteronielse mod det i Kødet den 3o«l^larts 194o fremlagt«frojekt, udarbejdet af Hedeselskabets Afdeling i Tønder, dog akal det under Arbejdets Udførelse vsere tilladt at foretag«aaadann«mlndr«>]^drlnger, som maatte vise sig henolgtsmæssige og billiges af dat nedenfor under IV ommeldte tekniske Tilsyn,hvilke i:ndringer senere foreliiaggea Afvandlngskommissionsn til Godkendelse«Under Heguleringen hører Bygningen af et Stemmeværk og en ny Gangbro samt etablering af 2 Tilløbsgrøfter Bød oluser, alt som nedenfor nærmere besiirevet«ben opgravede Fyld skal anvendes og anbringe«i Overensateso«!««med d«i Licitationabetingeldeme anførte s^erlige lestemmelser, s«bilag L«Fol. 5-8, horunder anvendes til i^tablering af de her ommeldt«læinninger og Idger«Å, Uddybningen og Reguleringen af selve Aalobet, Aaløbet uddybes og reguleres ved Gennomskaeringer som det fremgaar at det under Bilag tz 3 frealagte Irofil og det under l»bilag V% 4 fremlagto Kort samt af Lloitationabetingelseme Bilag le Fol. 3*5, idet s*rlig bem^irkes i Lundkoterne skal vore følgende t Station O - 2,oo m (ved Jedsted Ji^ølle) atation 23^^ - 1,13» ( Vilslev Stemmeværk) Station $1-0,00 m Station l,5o m ved Slusen i Havdigst«Bundbredden skal v^r«i Station O til Station 23 10,oo m Station 23^ - til Station 31 ^ varierend«fra 10,oo ffi til 8,5o B«Station 31 ** til otation 63 - Qf5o m. skal overalt vmra 1,5

13 B«Etablering at to Tilløbagrøfter mod Sluser«Station 0 Station Station Station Station Ler etableres en Tillobagrøtt langs det østre Si el at Hatr. Nr«I06 a og 13 i, Vilslev (Grøft L) og en Tilløbsgrøft lang«det vestar«skel at Matr. Nr. 56 t, og 56 h Jedsted ( Grøft A) jfr. Bilag Bd. Grøft A._ Bundkotori rne si 2" 2^9 2^ ,55 m 0,45 m Indløb i Slusen«.0,40 m Udløb at Slusen«0,20 m Bundbredden skal vssr«l,oo m«sidøanlaget skul vær«1«0,19 m Udløb i kong«aa«n«station 2^^ til Station 2^^ en Beton^Uus«må Mmt^nmåmlyklm* Vandsluget for Slusen skal vare 1,25 B* >tation O Grøft L, Station 3^^ Lundkoteme skal være s o,35 m 0,18 m Indløb i Slusen«Station 3 o,13 a Udløb af Slusen. 37 ttation 3 -^0,07 m Station 4 Bundbredden skal vtere l,oo m. Sideanlæg«t akal vær«1«*h:),12 m Udløb i kongoaaoa* Station 3 til Station 3 n Betonslus«med Højvandslukk«. Vandsluget tor i^lusen skal voer«1,25 m«løvrigt henvises med Honayn til Greftorn«A og L og d«1 «a: T«rond«Sluser til Bilagen«Kbj^ og fcib^«c. ligning af otemæeværk. Ved Station 23 byggas et ^ateamievtfrk i Overenssteamielse med Flan 3, Bilag Lg og Lioitationsbetingelsem«Bilag L«Fol 8-11, idet bemiiirkeø t at Vandsluget skal vtier«12,00 m at Bunden skal ligg«i Kote l,oo m

14 ag Flod«mattlet akal vu^e det asmisa»om tor det nuværend«stonmeværk. Flodomaalet vil vsro at anbringe paa det a^f utemmeva^rk«l. %gning af Gangbro«Ved atatlon 18 bygges «n Gangbro for Klrk«ati med Vandslttg 12,00 a og overenasteim&ende mad Flan 4, Bilag I}h og Xd.citationsbetingelserne Bilag Fe Fcl 8-11«25 let bemærkes, at den ved Station 12 varende BetonbitJ for Sognev«j med Vandslug 18,oo m ikke berøres af Eaguleringen«E. Vandingskanaler, Sommørdiger, Færdselsd^aaninger«Let gamle Aalab beholdes fra det nye Stemmevaark til Indlobat i de nuværende Bevandingskanaler med følgende Dimensioner t Bundbredd«6,oo a. Anlieg 1,5. Bundkot«r» Bundkotexne i Bevandingekanalen ved d«nuværend«indløb«endvidere bevares det gamle Aaleb til Vandingskanalen til dot nordr«skel at ;:atr«isir. 5^a Jedsted med følgende Dimensioner s Båndbredde l.oo m. Anlfiftg 1,5«Bundkot«1,75 a. Bet gamle Aaløb bevares fra det nuværende ^t«aubflvitfrk, hvor d«r bygges en Færdselsdsemning til det nye Aaløb. Bimsnaionemo tor donne titrskning skal vaare følgende t Bundbredde 2,oo m«anlæg 1,5«Bundkoton akal vær«l,oo m vod det nuvserendo Stoamevasrk og o,8o m vod Uuomenløbet. Færdselsdsrømingen torsynes mod ot 5o ca Horgonnoffiløb, oom vod øvre j.nde forsynes med et ;5tigbord. Fra Vanding«- og Afvandingskanalens Udlsb i det gaml«aaløb i Skellet meller. Matr. Nr. 12 a og I atr, Hr. 87 b Jedsted bevares det gamle Aaløb til dette«udløb i Gennomakæringon mod følgende Limenaioner t Bundbredd«3,oo a. Anlæg 1,5«Bundkot«skal viere ^ o,20 m«?ra Åfvandingskanaleaa tlalab 1 dot Mle Aaløb i Bkelløt

15 mall«ffl lisatr. Kr. 26 r og ivlatr. Kr. 12 z Vilslev, bevares det gaml«aaløb fra dette Udløb til Gsnneaakæringøn«øverste fjnd«a«d tølgend«dimensioner i Bwidbredde 2,oo m. Anlaeg 1,5«Lundkoto skal rmre -f o,2o m. Ler opføres nye dommerdigor fra Station» tf^ til Station oa. 33 med følgende Bimet^ioner s kronekot«2,5o m. Kronebrodde l,oo m«sideanlæg mod Aaen 3«SideanliSg mod ^gen 2«FierdaeløditiBiningor til de fraskaame Engkroge udtør««mad Kronebredde 5,oo a og Sideanlæg 1,5 og Kronekot«svuronde til Terræntorholden«* Med Uenayn til etablering at Soasierdiger og F^rdseløtaMaiftiBr henvises til 14citationsbetingeIsorne Bilag Lo Fol 6-7«F. Skraaninrsaikring«BSod Henøyn til eventuel Skraanlngasikring hsnviaea til Bilag V9 fol. 11 Og Flan 6 Bilag.,1. II. Erstatninger. I Henhold til 5 19 i Lov at 28. Maj 188o oa Vand«Afledning og AtbonyttelBO skal Koamiiasionen fastsoitto, hvilke lirstatninger der tilkommer d«paagæltiend«bjor«for Afsavn af Grund samt øvrig«skader o-^ Ulemp«r, og er der til dette Brug optaget en Protokol Bilag åa, der indeholder Fortegnelse over 1) Værdien at de Ar«al«r, der anvendes til Gennemskæring at nyt Aaløb,Udvidelse at øoimmelt Aaløb og Oplægning at Fyldjord, ottftst ansat pr. ha. 2) Vssrdien at d«areal«r der traskser««ved d«t n^/e Aaløb, og am«overtages at Ånlaigg«t,.^dvidere indeholder neevnt«frotokol Forlig indgaaot w$é forskellig«lodsejero oa Magalseg at traskaamo.^ngkrogo, om

16 Overtagelse at aaadanno, hvorhos don indeholder foit«itfla«ai Faatsfflttelso at Erstatninger for Ulemper m. v. Det bomærkes, at Eosmiisaionen i Møde den IS.November 1939 har torhøjet de efter Bilag AB fastsatte Erstatninger Wiå 10 '^«Forsaavidt d^r ikke er truffet Overenskomst med.:jere at fraskaame Cngkroge beraaerkes, at de fraskaame ^.ngkrog«enten aageltagge««hvor de har samsirø boniteret Areal, eller tillsaggeo Ejeren af Arealot paa den modsatte Aabrad tor saa vidt de ikke i^r et Areal der 2 overstiger 1400 m eller overtages at Anlæget, der senere vil søge dem afhaoidet«let bemærke«sier ligt, at de Lektor Andersen, Billerød, og Fru Cecilie Xhoasen ( eller nu hendes Arvinger) tilhørende ;ngkrogo magela^ges, og det samme er Tilfældet iied de A. Andersen og (^evold Kristensen tilhørende Og er pa^evi«lige stor«. ngkrogo, hvilke vngkrogo hsr saimno Bonitet Med Hensyn til d«fra &'.atr. ^r. ao Jedsted og 54p Jedsted atskaarne Arealer bomarkea sterlig, at der, saafremt disse ikke overtages af gjeron af Matr. Nr«62 m. ti. Vilslev, Anders Andersen, skal skaffes denne Adgang fra hans Fenner til det nye Aaløb, oaa at han altid har Adgang til rindende Vand«La de Arealer, a^m afgives til Opl;:dgning af i^ldjord, treatådig vedbliver at henhør«tmder de resp«.tive >:jendomm«, vil det vær«n^vondigt etter Arbejdets FuldføreIso at toretage en ny Vurdering tor at fastsajtto den Vajrdiforringelso Arealerne har lidt ved Oplægning af Fyldjord, og da Kommissionen ikke tor Tiden vil være i atand til aod tilatra^kelig Sikkerhed at træffe Afgørelse om Størrelsen at de sidst n^tnrnte arealer og ej heller af de Arealer, dar fraakaøares eller afgives til nyt Aaløb og Udvidelse af gammelt Aaløb, forinden Arbejdet er fuldført, maa den 'Ml af iirstatnlngssjoørgsmaalet gøres til Genstand for senere Behandling, dog bemærkosp at ^ratftitning torx Afgivelse af Jord eller tor Ulemper i flere Tilfalde er ondelig fastsat delvis ved Forlig, hvorom nærmer«hanvises til Bilag Aæ«Angående Forholdet mellem Ejer og Bruger forsaavidt aiigaar B»atatøing«r, henvis««til lieatemmelsen i 26 l,3tk«i Lov at

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

1 1 FEB. 3. Der ansøges endvidere om tilladelse til at måtte spule den bestående rørledning som vist i bilag A og eventuelt udskifte defekte rør.

1 1 FEB. 3. Der ansøges endvidere om tilladelse til at måtte spule den bestående rørledning som vist i bilag A og eventuelt udskifte defekte rør. INDGÅET 1 1 FEB. Hedensted Kommune Snaptun den Til Borgmester Kirsten Therkelsen Vedr. cykelsti Snaptun-Glud og opfyldning af jord i min eng. I forbindelse med telefonisk samtale med Mariane Søgård Jensen

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00919.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00 Fredningen vedrører: Høje Skodsborg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-01-1945 Fredningsnævnet 03-04-1944 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø Fremsendt via Gribskov Kommune Frederiksberg, den 19. oktober 2010 Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland Forretningen den 18. juni 2013, Sag SJ 5-2013 Sag: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af ca. 11,27 ha.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

PROCESSKRIFT IV. København d. 23. september 2015. Rytterager 62 2791 Dragør (advokat Hanne Magnussen) ctr.

PROCESSKRIFT IV. København d. 23. september 2015. Rytterager 62 2791 Dragør (advokat Hanne Magnussen) ctr. ADVOKAT (H) HANNE MAGNUSSEN HM@MAZANTI.DK TEL +45 3319 3701 J.nr. 41054 Dokument id: 1228 København d. 23. september 2015 PROCESSKRIFT IV Københavns Byret 21C-1275/2012 Foreningen Fonden Live c/o Jens

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

00204.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00204.00. Fredningen vedrører: Asen. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

00204.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00204.00. Fredningen vedrører: Asen. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 00204.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00204.00 Fredningen vedrører: Asen Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 03-02-1928 - Fredningsnævnet 28-06-1927 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 27. februar 2007 KENDELSE Klager ctr. Estatemæglerne Birkelev & Thobo ApS Nørregade 24 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted Nævnet har modtaget klagen den 28. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Vejledning til lov om mark- og vejfred

Vejledning til lov om mark- og vejfred Vejledning til lov om mark- og vejfred Mark og Vejfredsloven (Husdyransvar og grundejerfred) (Se mark og vejfredsloven indsat under Love) Ifølge Mark og Vejfredsloven er det således, at en ejer skal erstatte

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek J.nr. 06642 ptk/uw Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek Ca. 220 medlemmer var repræsenteret. Klubbens formand, Aase

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Anne Crone A/S Hovedvejen 126 2600 Glostrup Nævnet har modtaget klagen den 12. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid gældende

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

00481.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00481.00. Fredningen vedrører: Hylleholt Strande. Domme. Naturklagenævnet. Overfred ningsnævnet

00481.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00481.00. Fredningen vedrører: Hylleholt Strande. Domme. Naturklagenævnet. Overfred ningsnævnet 00481.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00481.00 Fredningen vedrører: Hylleholt Strande Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet Fredningsnævnet 01-07-1935 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Lov om Indførelse af dansk Personret, Familieret og Arveret i de sønderjyske Landsdele.

Lov om Indførelse af dansk Personret, Familieret og Arveret i de sønderjyske Landsdele. Lov om Indførelse af dansk Personret, Familieret og Arveret i de sønderjyske Landsdele. ( Jf. Lov 519. 21.December 1921 og Lov 212. 1.Juni 1922) 1. I de sønderjydske Landsdele skal dansk Personret, Familieret

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

PROTOKOL. over. Torsdag den 10 juli 2008 kl.9.00 mødtes repræsentanter for Odder Kommune med de berørte lodsejere.

PROTOKOL. over. Torsdag den 10 juli 2008 kl.9.00 mødtes repræsentanter for Odder Kommune med de berørte lodsejere. PROTOKOL over Åstedsforretning afholdt i henhold til lov om offentlige veje, LBK nr. 671 af 19.08.99, 43, 45, 47-49 og 51-67 vedrørende erhvervelse af areal til svingbane på Rådhusgade. Torsdag den 10

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY 0 E K LARAT I ON for et parcelhusområde i SAKSILD BY ODDER KOMMUNE DEKLARATION FOR ET PARCELHUSO~DE I SAKSILD Undertegnede ejere af det på vedhæftede kortbilag med prikket linie viste område omfattende

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Hvornår er et vandløb et vandløb

Hvornår er et vandløb et vandløb Hvornår er et et Vejledning i hvilke der er omfattet af slovens 2. Vejledningen viser en række stilistiske skitser, som er eksempler på, hvornår der er tale om et eller ej jfr. 2 i Bagest i vejledningen

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag 1. Kystsikringslagets dannelse. Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12. juni 1922 (ændret ved lov nr. 108 af 5. marts 1988 og senere ændringer)

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Vedtægt for. det offentlige. Lysabild-Skovby landvindingslag. i Sønderborg Kommune

Vedtægt for. det offentlige. Lysabild-Skovby landvindingslag. i Sønderborg Kommune Vedtægt for det offentlige Lysabild-Skovby landvindingslag i Sønderborg Kommune Lysabild- Skovby Landvindingslag består af et digelag og et afvandingslag og er oprettet i henhold til Vandløbslovens 39

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Kystsikringslaget - Ålsgårde Boderne Ellekilde (Vedtaget 14-08-2000, godkendt 14.08.2001). 1. Kystsikringslagets dannelse Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12.

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 20838/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Elin Kristine Klitgaard (Hadsund provsti),

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere