Studie- og ordensregler for Herning Gymnasium pr. 1. januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler for Herning Gymnasium pr. 1. januar 2015"

Transkript

1 Studie- og ordensregler for Herning Gymnasium pr. 1. januar 2015 Indledning Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat af rektor i henhold til gældende bekendtgørelse (nr af 4. december 2006) med tilhørende vejledning. Bekendtgørelsen fastsætter krav til indhold og udformning af den enkelte skoles regelsæt. Nærværende regelsæt, der omfatter alle de aspekter, lovgivningen kræver, offentliggøres på skolens hjemmeside. En kort version til daglig brug trykkes i skolens årlige informations-hæfte og vedlægges som bilag til nærværende regelsæt. Formål Studie- og ordensreglerne angiver kravene til elevernes deltagelse og engagement i det fællesskab, som alle de, der færdes på skolen, både ansatte og elever, udgør. Alle både elever og medarbejdere - skal medvirke til at skabe de bedst mulige rammer for elevernes uddannelsesforløb og sikre et godt studiemiljø på skolen. Almindelige regler for orden og samvær Om at arbejde sammen Skolen er en arbejdsplads for mange mennesker. Skolen forventer, at alle elever og ansatte udviser respekt for hinanden i omgangen med andre elever og ansatte. Der skal i den daglige omgangsform være en god tone og et ordentligt sprog. Det gælder også kommunikation på de sociale medier. Man skal med andre ord altid tale pænt til hinanden, med hinanden og om hinanden, - også når man er uenige. Vi ser gerne, at elever engagerer sig i skolens udvikling. Det kan blandt andet ske ved at gå ind i skoledemokratiske organer som elevråd og klasseråd. Om nogle praktiske forhold Skolens bygninger, møbler, tekniske hjælpemidler og andet udstyr skal behandles ordentligt. Hvis en elev beskadiger skolens ejendele, skal eleven yde erstatning efter rektors nærmere afgørelse. Det er ikke tilladt at medbringe/indtage mad og drikkevarer (bortset fra kildevand) i klasselokaler, laboratorier, auditorium, mediatek og festsal. Al spisning foregår i fællesområdet/kantinen og i studieområder. Efter brug i hver eneste lektion hænges stolene op under bordene, og det anvendte lokale skal være ryddet for affald. Alle skal medvirke til, at rengøringen kan foregå på en god og effektiv måde. Underviseren har ansvaret for at sikre, at dette sker i undervisningslokalerne. I kantineområdet skal hver elev rydde op efter sig selv. Klasserne sørger skiftevis en uge ad gangen for, at bordene er ryddet ved spisefrikvarterets slutning. Alle skal hjælpe til med at sikre, at denne opgave er let. Side 1

2 Ophængning af plakater mv. og uddeling af materiale som løbesedler, blade, brochurer o.l. må kun finde sted efter tilladelse fra skolens ledelse. Ophængning eller publicering af billeder eller tekster, der i almindeligt omdømme må anses for upassende, er ikke tilladt. Markedsføring af kommercielle produkter, fx udlandsrejser, kommercielle fester og restauranter mm. blandt skolens elever, er ikke tilladt, med mindre det sker efter forudgående aftale med skolens ledelse. I forbindelse med indgåelse af enhver form for kommerciel aftale, der vedrører aktiviteter i relation til skolen, fx skiture og køb af studenterhuer, skal dette ske i samarbejde med skolens ledelse. Formålet er at sikre ordentlige vilkår for eleverne og gennemsigtighed i aftalerne. Skoleblade, blå bog og lignende publikationer, som eleverne udgiver og er ansvarlige for, er både omfattet af skolens ordensregler og af gældende lovgivning. Der skal altid være en ansvarshavende redaktør tilknyttet de forskellige udgivelser. Billede-, film- og/eller lydoptagelser på skolen må kun foretages, såfremt det sker efter godkendelse af de involverede personer. Offentliggørelse på nettet eller i andre medier, hvor der henvises til Herning Gymnasium, kræver ledelsens tilladelse. Alle bøger, som elever låner til brug i undervisningen, skal behandles forsvarligt. Man må ikke skrive, tegne, understrege etc. i bøgerne. Hvis lånte bøger er mishandlet eller ikke afleveres efter skolens anvisninger, skal eleven yde erstatning svarende til bogens nypris. Alle bøger lånes via stregkode i bogkælder eller på Mediateket. Den, der er registreret som låner, er ansvarlig for materialet, også hvis man låner det videre til andre. Om IT på skolen For anvendelse af skolens IT-udstyr, hvad enten det er fast monteret eller udlånes, gælder, at alle skal overholde de anvisninger, som gives af skolens IT-afdeling. De regler, der anføres her nedenfor, kan løbende suppleres med opslag og lignende, hvis uforudsete situationer nødvendiggør det. Desuden gælder de ordensregler på området, der udleveres til den enkelte elev under it-introduktionen ved skolestart. Side 2

3 Trådløst net Skolens maskiner Lagring af data Printere Forbud Du får adgang til skolens trådløse netværk enten fra din egen pc, mac, smartphone eller lign. Vejledning hertil kan hentes på under IT, eller fås på IT-kontoret på 21-gangen. Computere på mediateket kan frit bruges, med mindre de er reserveret til undervisning. Du må gerne lagre undervisningsrelevante data på P-drevet og i din mailbox. Hvis du lagrer data i klassemappen eller andre steder på S-drevet, skal du være opmærksom på, at disse data kan ses af alle. Du må ikke lagre data på C-drevet på skolens maskiner. Du har kun et par hundrede megabyte til rådighed på P-drevet, og mindre i din mailbox. Køb en USB-nøgle, hvis du har brug for plads til billeder eller lignende. Skolens printere har navne efter de lokaler, de står i/ved. Hver elev har for kr. 250,- på deres print konto pr år, svarende til 500 s/h print eller 250 farve print. Dette stiller skolen til rådighed. Hvis du når denne grænse, kan du købe flere på kontoret. Overtrædelse af nedenstående medfører karantæne fra nettet: Ingen lagring af musik, film eller lignende på skolens servere, med mindre det har relevans for undervisningen. Ingen ændringer af opsætningen på skolens maskiner. Ingen egne programmer på skolens maskiner. Ingen rundsending af mails med kommercielt indhold (reklamer og lignende). Overtrædelse af nedenstående kan medføre bortvisning fra skolen Ingen fildeling af filer med ulovligt indhold (kopierede film mv.) Virus Fejl Du kan uforvarende komme til at sprede virus via din egen pc eller en USBnøgle. Brug derfor et anti-virus-program, så du undgår at sprede virus. Har du ikke allerede et antivirus program anbefaler vi, at du henter Security Essentials fra Microsoft.dk. Hvis du har IT problemer kan du henvende dig på IT-kontoret på 21-gangen. Skolens computere på mediateket er beregnet på undervisningsformål. Computerne må således bruges i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andet skolerelevant arbejde. Al anden brug - herunder en kommerciel - må således ikke finde sted. Alle skal overholde almindelig god IT-etik på internettet. Det er f.eks. ikke tilladt at sende anonym post eller på anden vis genere andre brugere af nettet. Derudover skal almindelige danske og internationale regler og love om ophavsret m.m. overholdes af brugeren. Kopiering til eget brug er dog almindeligvis accepteret. Side 3

4 Elever må kun sende mails til hinanden (individuel adresse), til deres lærere eller til elevers egen klasse eller hold (gruppeadresse). Private mails må dog sendes i begrænset omfang. Elever har pligt til dagligt at checke deres skol , da skolen ad denne vej kommunikerer med eleverne. Der skal med jævne mellemrum ryddes op i mailsystemet, således der hele tiden er plads til at modtage nye mails. Skolen forbeholder sig ret til at standse enhver brug af computere og nettet, som efter skolens vurdering enten er ulovlig, urimelig eller skadelig for skolens omdømme eller virksomhed, herunder brug, der medfører unødig stor belastning af skolens netværk. Brugeren har selv ansvaret for de handlinger, som man foretager (udtalelser, kopiering m.m.). En elev, der misbruger skolens it-udstyr, vil dels risikere retsforfølgelse efter gældende lovgivning, dels kunne blive pålagt sanktioner i forhold til skolegangen efter rektors nærmere afgørelse (jf. nedenfor Om sanktioner). Bemærk, at selv om skolens maskiner checker eksterne lagringsmedier (CD-rom, mv.) for virus, er man selv ansvarlig for at sikre sig mod skader forårsaget af enten virus eller andre former for ødelæggelser. I det hele taget: Vis respekt og hensynsfuldhed over for både mediet og dine kammerater! Om brug af sociale medier i undervisningen Hvis brugen af sociale medier på lærerens foranledning indgår som en fagligtpædagogisk aktivitet i undervisningen, er brug heraf naturligvis helt fornuftigt. Men ellers vil vi i undervisningen betragte aktivitet på sociale medier som et forstyrrende element, hvorfor det ikke er tilladt. Om rygning Eleverne skal naturligvis rette sig efter lærerens anvisninger. Hvis en elev åbenlyst ikke vil rette sig herefter, kan læreren inddrage en elevs computer eller anden device i undervisningslektionen. Gymnasiets område er ved lov defineret som røgfrit område. Rygning (herunder anvendelse af e-cigaretter) er ikke tilladt på hele Herning Gymnasiums område, jf vedtaget rygelov af 21/ Rygning er heller ikke tilladt på KFUM s arealer, som Herning Gymnasium disponerer over. Herning Gymnasium tillader dog rygning på et afgrænset areal ved indkørslen til kantinekøkkenet og kun her. Overtrædelse af bestemmelserne om rygeforbud i skolehverdagen vil medføre sanktioner efter rektors nærmere afgørelse. (jf. nedenfor Om sanktioner). Overtrædelse af bestemmelserne om rygeforbud ved festerne vil betyde omgående bortvisning fra den aktuelle fest og efterfølgende udelukkelse fra elevfester i et år. Side 4

5 Om alkohol og rusmidler Udgangspunktet for skolens alkohol- og rusmiddelpolitik er, at alkohol og rusmidler af enhver art ikke kan kombineres med arbejde/undervisning og øvrige skoleaktiviteter. Herning Gymnasiums politik på området er, at så længe der foregår undervisning på skolen, må der ikke indtages alkohol eller rusmidler af ansatte, elever eller andre, der midlertidigt opholder sig på skolen. Det er naturligvis ikke tilladt at møde til undervisning eller på arbejde i alkohol- eller rusmiddelpåvirket tilstand. Undervisning, der foregår uden for huset, er også omfattet af alkohol- og rusmiddelpolitikken. Det drejer sig fx om studierejser (udlandet), ekskursioner (en- og flerdages indenlandske ture) og intro-arrangementer som Wild-Life-turene. Rektor kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen. Alkoholpolitik ved skolearrangementer uden for undervisningstiden Med hensyn til offentlige aktiviteter på skolen, hvor der foregår udskænkning, søges der normalt altid lejlighedsbevilling. Kun ansat personale forestår udskænkning og afrydning. Det foregår på ledelsens ansvar. Med hensyn til elevfester og elevcafeer, der altid foregår uden for skolens undervisningstid, gælder følgende: Alle elevfester på skolen (med undtagelse af Kongeballet) er lukkede, private fester. Det er ikke tilladt at medbringe drikkevarer eller rusmidler til festerne. Ved elevfester føres der tilsyn af voksne professionelle kontrollører og af betroede lærere samt ledelsesrepræsentanter. Ved elevcafeer føres der alene tilsyn af betroede lærere og ledelses- repræsentanter. Udskænkning på skolen foregår på ledelsens ansvar. De personer, der forestår udskænkning af alkoholiske drikke, og afrydningspersonale skal være godkendt af skolens ledelse. Hvis en elev, en ansat eller en gæst har en tydelig alkohol- eller rusmiddelpåvirket adfærd, vil det på stedet blive påtalt af det tilstedeværende ansvarshavende personale. Hvis det tilstedeværende ansvarshavende personale finder adfærden belastende, vil det medføre øjeblikkelig bortvisning fra arrangementet. Det vil efterfølgende blive meddelt til skolens ledelse. Skolens personale har dog pligt til at hjælpe med at sørge for, at den påvirkede bliver bragt hjem (dvs. afhentet af forældre eller sendt med taxa hjem ledsaget af en ven). Politik vedrørende andre rusmidler Enhver form for besiddelse af, indtagelse af eller handel med ulovlige rusmidler, herunder også medicin, der anvendes som rusmiddel, eller tilstedeværelse på skolen under påvirkning af ulovlige rusmidler vil uden yderligere varsel medføre bortvisning fra skolen. Dette gælder ved alle aktiviteter på skolen, såvel i som uden for undervisningstiden. Og det gælder også ved alle skoleaktiviteter, der er forlagt til andre steder uden for skolen. Sanktioner vedrørende alkohol- og rusmiddelpolitikken Overtrædelse af bestemmelserne i skoles alkohol- og rusmiddelpolitik vil Side 5

6 medføre sanktioner efter rektors nærmere afgørelse (jf. nedenfor Om sanktioner). Det er dog vigtigt for skolen at understrege, at forebyggelse og hjælp går forud for de mulige sanktioner, som nødvendigvis er baseret på gældende jura. Hvordan kan man hjælpe? Skolens personale har pligt til at hjælpe og støtte elever, så de ikke kommer ud i et misbrug af alkohol eller andre rusmidler. Såfremt man ikke selv magter denne omsorg, har man pligt til at inddrage rektor. Med hensyn til misbrug blandt elever er kammeraterne på grund af tæt kontakt en stærk ressource. En god kammerat orienterer klassens studievejleder eller teamleder, såfremt man får mistanke om, at en elev er ramt af eller på vej ud i et misbrug. Studievejlederen og/eller teamlederen vil herefter vurdere, på hvilken måde skolen bedst kan hjælpe eleven. Studievejlederen har kendskab til forskellige muligheder for hjælp og vil i konkrete tilfælde tage kontakt til Misbrugscenter Herning eller Herning Kommunes alkoholbehandlingstilbud, Tietgensgade 5C, 7400 Herning tlf og eventuelt andre relevante alkohol- og stofmisbrugsbehandlingstilbud med henblik på at hjælpe eleven. For at øge opmærksomheden på eventuelle misbrugsproblemer gennemgås og drøftes rusmiddelpolitikken hvert år på elevrådets startmøde for alle klasserepræsentanter, der forpligtes til at videreformidle og drøfte rusmiddelpolitikken i de enkelte klasser. Alkohol og festkultur i gymnasiet Der henvises i øvrigt til nedenstående publikation fra sundhedsstyrelsen: Side 6

7 Regler om mødepligt og aktiv deltagelse i undervisningen Om aktiv deltagelse Det er en forudsætning for den enkelte elevs udbytte af undervisningen og for det samarbejde, der løbende finder sted både mellem lærere og elever og mellem elever indbyrdes, at alle elever møder rettidigt til undervisningen og har lavet det nødvendige forarbejde. Hver elev har et medansvar for, at undervisningen når de fastsatte mål. Der henvises i øvrigt til hæftet God Undervisning, hvoraf skolens forventninger til undervisningens planlægning, gennemførelse og evaluering fremgår. Eleven har pligt til at deltage i terminsprøver, årsprøver og lignende. Fravær fra alle skriftlige og mundtlige prøver skal dokumenteres ved lægeerklæring. Udgiften hertil betales af eleven. Ethvert fravær fra undervisningen og enhver manglende eller forsinket aflevering af de stillede skriftlige opgaver registreres i Lectio. (objektiv fraværsregistrering). Når undervisningen undtagelsesvist er planlagt som net-baseret fjernundervisning (uden lærers fysiske tilstedeværelse) er eleven fraværende, hvis vedkommende ikke deltager i den planlagte undervisningsaktivitet, herunder i en acceptabel kvalitet udarbejder de produkter, som kræves. Om ekskursioner og studierejser Ekskursioner og studierejser sidestilles med undervisning med hensyn til fraværsregistrering og med hensyn til aktiv deltagelse. Skolen forventer, at alle elever deltager i ekskursioner og studierejser, der er tilrettelagt som en del af undervisningen. Gennemførelsen af studierejser og ekskursioner med en deltagerbetaling, der overstiger 80 kr. (2014-beløb) pr dag til forplejning, kan principielt ikke gøres obligatorisk for eleven. Derfor forudsætter skolen, at eleverne ved en forudgående skriftlig tilkendegivelse arrangeret af læreren har tilkendegivet ønske om deltagelse. Skolen forudsætter normalt alle elevers deltagelse for at kunne gennemføre ekskursioner og studierejser. Såfremt der er økonomiske problemer forbundet med deltagelse, har skolen mulighed for, efter ansøgning fra eleven eller dennes forældre, at yde et økonomisk tilskud til denne undervisningsaktivitet. Hvis uddannelseschefen i helt særlige tilfælde tillader, at en elev ikke deltager i en studierejse eller ekskursion (eksempelvis hvis der er helbredsmæssige problemer), planlægger de faglærere, der står for aktiviteten alternativt arbejde, der modsvarer aktivitetens faglige indhold, og som udføres under tilsyn af uddannelseschefen. Såfremt en elev af andre end økonomiske eller helbredsmæssige grunde ikke vil deltage i en ekskursion eller studierejse, anses det for at være fravær uden gyldig grund. Og eleven noteres fraværende (og skal have dette oplyst) med de konsekvenser dette kan få. Da ekskursioner og studierejser er undervisning der blot er forlagt til andet sted, gælder der de samme regler som hjemme på Herning Gymnasium. Side 7

8 Alle optræder ansvarligt, hensynsfuldt og under studierejser udviser høflighed og respekt for de adfærdsnormer der gælder når man er gæst i et fremmed land. Det forventes, at alle optræder på en måde, som ikke stiller den enkelte elev, lærer eller skolen i et dårligt lys. Det gælder naturligvis også uden for det officielle program hvor lærerne ikke har mulighed for at føre tilsyn med eleverne. Det er lærerens skøn, der er afgørende for, hvorvidt adfærden anses for upassende. Det er helt grundlæggende forudsætning for deltagelse i en studierejse, at elever ikke må færdes alene elever overholder skolens regler om, at alkohol og rusmidler af enhver art ikke kan kombineres med arbejde/undervisning og øvrige skoleaktiviteter, herunder rejsen og andre planlagte arrangementer elever heller ikke beruser sig på noget tidspunkt af rejsen eller studieopholdet, dvs. heller ikke uden for programmet. Rejselærerne vil derudover til hver rejse fastsætte ordensregler, der er tilpasset det særlige rejsemål. Alle regelsæt vil indeholde: et af lærerne fastsat hjemkomsttidspunkt hvor der er ro på hotel eller vandrehjem (fx kl ). Hvis programmet starter senere den efterfølgende morgen, kan rejselærerne dispensere for dette krav en enkelt aften en klar markering af skolens og lærernes forventning om aktiv, faglig deltagelse ved planlagte arrangementer en grundig beskrivelse af hvordan reglerne håndhæves Ovenstående regler er minimumsregler, og der kan forekomme situationer, hvor skolen/lærerne vurderer at reglerne må skærpes. I de tilfælde hvor flere ekskursioner og studierejser går til samme destination, sørger lærerne selv for, at de konkrete retningslinjer er identiske for alle elever. Ved grove overtrædelser vil lærerne - men kun efter forudgående aftale med rektor - sørge for, at pågældende elev bliver sendt hjem for egen regning. Beslutningen meddeles af skolen til forældrene inden hjemsendelsen. Om adgang til at tjekke fraværsregistrering Hver elev har via skolens intranet adgang til at se, hvilket fravær der er noteret for vedkommende. Elevens eventuelle bemærkninger til registreringen fremsættes over for studievejlederen. Om sygemelding og lægeerklæring En elev, der rammes af længerevarende sygdom skal skriftligt efter skolens nærmere anvisning oplyse sin studievejleder om sygdommen og sygefraværets omfang. Lægeerklæring, der altid skal betales af eleven selv, skal kun forelægges, hvis studievejlederen ud fra en vurdering af den konkrete situation udtrykkeligt kræver det for at kunne rådgive eleven bedst muligt. Side 8

9 Om fritagelse for idræt mv. En elev kan ved at rette henvendelse til studievejlederen helt eller delvis fritages for idræt og eventuelt visse aktiviteter i andre fag, hvis hindringen for deltagelse er umiddelbart synlig eller er dokumenteret ved en lægeerklæring, som eleven fremskaffer og betaler for. Langvarig fritagelse kan betyde, at eleven ikke får karakter i faget. Elever, der er mødt frem til undervisningen i idræt, men som ikke kan deltage i lektionens aktiviteter på grund af kortvarig fysisk hindring, fritages af læreren helt eller delvis for deltagelse i den pågældende lektion. Om nødvendigt fravær Ved planlagt fravær, fx i forbindelse med operation, session, genoptræning og lignende, giver eleven studievejlederen skriftlig meddelelse om fraværet og vedlægger dokumentation herfor. Om støtte til elever med fraværsproblemer Hvis en elevs fravær giver anledning til bekymring, kan studievejlederen kontakte eleven via . En efterfølgende samtale kan munde ud i, at eleven modtager en pædagogisk tilrettevisning eller en skriftlig advarsel med partshøring i overensstemmelse med forvaltningsloven. Undtagelsesvis kan vejlederen indkalde eleven og elevens forældre, hvis eleven er under 18 år, til en samtale, der skal søge at afdække og afhjælpe de særlige problemer, eleven måtte have. Hvis en elevs fravær fortsætter efter samtalen, sender studievejlederen en skriftlig advarsel til eleven og elevens forældre/værge, hvis eleven er under 18 år. Hvis en elev undlader at aflevere skriftlige opgaver, følges samme procedure som ved personligt fravær Om snyd med skriftlige opgaver Det er ikke tilladt at aflevere besvarelser, som helt eller delvist er hentet på internettet eller er tilvejebragt på anden ulovlig vis. Eleverne orienteres af lærerne om lovlig brug af kilder. Hvis en elev afleverer skriftlige opgaver af en kvalitet, der ikke kan accepteres af faglæreren som en aflevering på gymnasialt niveau, gives karakteren 00 eller -3. Hvis der konstateres snyd med skriftlig opgave hos en 1.g-elev, og det er første gang, giver læreren skriftligt eller mundtligt en ekstra instruktion i brug af kilder, herunder betydningen af præcis kildeangivelse. Opgaven bedømmes på passende måde. Studievejleder og relevant uddannelseschef orienteres. Forseelsen noteres i Lectio, således den er tilgængelig for alle elevens lærere. Hvis der konstateres snyd med skriftlig opgave hos en 2.g- eller 3.g-elev bedømmes opgaven under hensyn til omfanget af ulovligheder, dog altid med en dumpekarakter (00, -3), idet den faglige præstation under alle omstændigheder er utilfredsstillende. Læreren gør i en kommentar opmærksom på ulovligheden. Studievejleder og relevant uddannelseschef orienteres. Forseelsen noteres i Lectio, således den er tilgængelig for alle elevens lærere. Side 9

10 Såfremt en elev, uanset årgang, igen afsløres i at benytte uretmæssig hjælp, indberettes eleven til uddannelseschefen, som indkalder eleven til samtale. Samtalen medfører normalt en påtale eller en skriftlig advarsel. Opgaven bedømmes med en dumpekarakter. Studievejleder og relevant uddannelseschef orienteres. Forseelsen noteres i Lectio, således den er tilgængelig for alle elevens lærere. I gentagelsestilfælde kan bortvisning fra skolen komme på tale. Om indstilling til eksamen Indstilling til eksamen foregår helt automatisk. Jf. bek. nr af 04/ kan elever, der har tilsidesat skolens regler for almindelig orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen dog indstilles til at aflægge prøve i alle fag, der afsluttes på det pågældende klassetrin. Ligeledes kan en elev fortabe retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag. En elev, der ikke indstilles til prøve, må enten søge rektor om tilladelse til at tage året om eller melde sig ud. Om deltagelse i eksamen Alle skal ved en hensigtsmæssig adfærd medvirke til, at prøverne afvikles på en god og korrekt måde. Alle anvisninger, både skriftlige og mundtlige, fra skolens ledelse, lærere, eksaminatorer, censorer og prøvevagter skal efterkommes. Skolens almindelige studie- og ordensregler er også gældende i eksamensperioden. Elever, der overtræder ordensreglerne for eksaminer/prøver, kan bortvises fra prøven. Elever, der på grund af sygdom, er forhindret i at deltage i eksamen, herunder også termins- og årsprøver, skal dokumentere dette ved en lægeerklæring, som eleven fremskaffer og betaler for. Om oprykning Oprykning til næste klassetrin er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen. På et lærerforsamlingsmøde ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen. En elev har krav på oprykning, når eleven har 02,0 eller derover i vægtet gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår og har aflagt de krævede prøver, herunder årsprøver og lignende. Standpunktskaraktererne ved skoleårets afslutning medregnes. Rektor kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens standpunkt eller opnåede vægtede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 02, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt. En elev, der er nægtet oprykning til næste klassetrin, kan efter rektors godkendelse få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang, dog således, at en elev i en 3- årig uddannelse senest 5 år efter påbegyndt uddannelse skal have afsluttet uddannelsen. Hvis en elev nægtes oprykning for anden gang på samme klassetrin, udskrives eleven af skolen. Inden rektor træffer afgørelse om, at en elev ikke kan oprykkes til næste klassetrin, har den pågældende elev har haft lejlighed til at udtale sig, og rektor skal i forbindelse med den trufne afgørelse give eleven klagevejledning. Når en elev er Side 10

11 nægtet oprykning, giver studievejlederen vejledning om gennemførelsen af uddannelsen. Om Sanktioner Hvis en elev ikke følger skolens studie- og ordensregler, herunder ordensregler og retningslinjer for eksaminer og prøver, eller hvis en elev ikke deltager aktivt i undervisningen, fastsætter rektor om nødvendigt en passende sanktion. Rektor kan eksempelvis udelukke eleven fra konkrete arrangementer og aktiviteter som fx fællestimer, fester og ekskursioner/studierejser. Rektor kan eksempelvis tillige udelukke eleven fra undervisningen i op til 10 dage i løbet af et skoleår. Den tid, eleven er udelukket fra undervisningen, indgår i fraværsopgørelsen. Rektor kan eksempelvis også fratage en elev uddannelsesstøtte, hvis rektor skønner, at eleven ikke aktivt deltager i undervisningen, som man må kunne forvente. Det vil kunne blive tilfældet, hvis en elev har et fravær på mere end 10 %. I særlig graverende tilfælde kan rektor beslutte, at eleven enten skal aflægge prøve i alle fag det pågældende år (årskarakterer bortfalder), eller at eleven mister retten til at gå til eksamen i et eller flere fag det pågældende år, eller at eleven bortvises fra skolen. Det forventes, at rektor er i stand til at skønne, hvilken sanktion der kan bringe samarbejdet mellem pågældende elev og skolen tilbage i det rette spor. Inden rektor beslutter en sanktion, vil eleven normalt have fået en skriftlig advarsel med vejledning om veje til forbedringer. Hvis eleven er under 18 år, sendes advarslen i anbefalet brev til indehaveren af forældremyndigheden. En forudgående advarsel er dog ikke nødvendigt i situationer, hvor elevens handlinger er i strid med almindelig viden om skolens studie- og ordensregler eller i strid med almindelig sund fornuft. Rektor kan i særlige tilfælde administrativt udmelde en elev, der helt åbenlyst ikke følger undervisningen, prøver og eksamener eller ikke kommer til de samtaler, som studievejledere og ledelse indkalder eleven til. Eleven kan dog på ny søge rektor om optagelse, såfremt der er grundlag for at blive studieaktiv igen. Klagevejledning Rektors afgørelse om sanktioner og nægtelse af oprykning kan påklages over for Undervisningsministeriet. En klage har ikke opsættende virkning. I forbindelse med enhver afgørelse, der kan påklages, giver rektor eleven klagevejledning. Side 11

12 BILAG: Studie- og ordensregler for Herning Gymnasium (kort udgave) Skolen er en arbejdsplads for mange mennesker. Skolen forventer, at alle elever og ansatte udviser respekt for hinanden i omgangen med andre elever og ansatte. Der skal i den daglige omgangsform være en god tone og en passende sprogbrug. Man skal med andre ord altid tale pænt til hinanden, med hinanden og om hinanden. Det betyder også, at hverken elever eller ansatte taler nedsættende om skolen, dens personale eller andre elever, hverken i eller uden for skolen, herunder i de sociale medier. For at undervisningen kan fungere godt, skal du møde til tiden og aflevere opgaver til tiden være velforberedt og deltage aktivt og konstruktivt i undervisningen rette sig efter de anvisninger, som den ansvarlige lærer giver følge retningslinierne for brug af IT på skolen For at dagligdagen i øvrigt kan fungere godt, skal du behandle skolens bygninger, møbler, tekniske hjælpemidler og andet udstyr ordentligt. undlade at medbringe/indtage mad og drikkevarer (bortset fra kildevand) i klasselokaler, laboratorier, auditorium, mediatek og festsal. Al spisning foregår i fællesområdet/kantinen og i studieområder. efter hver eneste lektion hænge stolene op under bordene, og sørge for at klasselokalet er ryddet for affald. passe godt på bøger og andet undervisningsmateriale, som du låner af skolen nøje overholde skolens rygepolitik samt skolens alkohol- og rusmiddelpolitik Hvis du en dag/time er fraværende, skal du oplyse fraværsårsag i skemaprogrammet Lectio.. Du skal kontakte din studievejleder, hvis du af andre grunde ikke kan deltage i undervisningen, eller hvis du skal fritages for idræt. Såfremt skolens studie- og ordensregler ikke overholdes, fastsætter rektor om nødvendigt en passende sanktion. Du kan læse en samlet, udførlig udgave af skolens studie- og ordensregler på skolens hjemmeside. Reglerne gælder for alle skoleaktiviteter, hvad enten de foregår på skolen, under ekskursioner, på virksomhedsbesøg og lignende. Side 12

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15 Almindelig orden og samvær 4 Rygning... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær - Sanktioner... 8 Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Studie- og ordensregler for Herning Gymnasium pr. 1. august 2017

Studie- og ordensregler for Herning Gymnasium pr. 1. august 2017 Studie- og ordensregler for Herning Gymnasium pr. 1. august 2017 Indledning Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat af rektor i henhold til gældende

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne. Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Generelle regler: Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensreglerne gælder med virkning fra 1. maj 2005. De har deres baggrund i gældende love og bekendtgørelser for gymnasiet, herunder 3 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014 Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole 1. december 2014 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Studie- og ordensregler for Ikast Brande Gymnasium

Studie- og ordensregler for Ikast Brande Gymnasium Skolens værdigrundlag Ikast-Brande Gymnasium tilbyder to gymnasiale uddannelser, som giver eleverne de mest optimale muligheder for at studere videre og som samtidig er et frugtbart vækstmiljø for personlig

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 15.12.2015 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Studieregler. Ordensregler. Studie- Ordensregler SAG 15/16. Sanktioner: Sanktioner:

Studieregler. Ordensregler. Studie- Ordensregler SAG 15/16. Sanktioner: Sanktioner: Studie- Ordensregler SAG 15/16 Studieregler Det forventes at alle lærere og elever i gymnasiet bidrager til, at der sikres et frugtbart undervisningsmiljø, hvor alle får det størst mulige udbytte. For

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Revideret april 2016 Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 7 Pædagogisk

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER 1 Studieregler Skolen orienterer eleverne om studie- og ordensreglerne samt om konsekvenser, hvis de ikke overholdes. Dette sker

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2015-16 Ved evt. forsinkelse eller sygdom, ring straks til: Elisabeth: 51 39 75 66 eller Trine Enni: 61 94 85 22 RTG Side 1

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre- IB og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 3 2. Mødetidspunkter... 3 3. Prøvens start... 3 4. Konsekvenser af at komme for sent...

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Eksamen forår og sommer 2014

Eksamen forår og sommer 2014 Eksamen forår og sommer 2014 Prøvestart og varighed En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt forberedelsesmaterialet eller lignende. Særlige

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Seriøsitet og sammenhold er grundlaget for Ikast Brande Gymnasium.

Seriøsitet og sammenhold er grundlaget for Ikast Brande Gymnasium. Skolens værdigrundlag Ikast Brande Gymnasium tilbyder tre uddannelser, nemlig Almen Studentereksamen (stx), Højere Forberedelseseksamen (hf), IB Diploma Programme (IB) samt Pre-IB. Herved gives eleverne

Læs mere

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Som EUD-elev på Skovskolen er der nogen generelle ordensregler du skal følge i hverdagen. Reglerne er vedtaget for at skabe det bedst mulige studiemiljø. Vi forventer,

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

Eksamen forår og sommer 2015

Eksamen forår og sommer 2015 Eksamen forår og sommer 2015 Prøvestart og varighed En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt forberedelsesmaterialet eller lignende. Særlige

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i BEK nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen 2015 Høng Gymnasium og HF Hvor finder jeg information om de enkelte fag? Det er god ide at vide besked om prøveformer og bedømmelseskriterier i de fag, man skal til eksamen i. Derfor

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016 Eksamenshåndbog for HANDELSGYNASIET 2015/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 EKSAENS- OG ÅRSPRØVER... 3 EKSAINER TIL HHX-STUDENTEREKSAEN... 3 SKRIFTLIGE EKSAINER OG ÅRSPRØVER...

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN december 2015

HF/GS-EKSAMEN december 2015 HF/GS-EKSAMEN december 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg 1 zbc.dk Tlf. 55788888 Studie- og ordensreglerne bygger på uddannelsernes formål, ZBC s værdier og på Bekendtgørelse om studie-

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere