MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Tirsdag den 2. marts Klokken: 18:00 20:00. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København. Mødelokale 2 på 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Tirsdag den 2. marts 2010. Klokken: 18:00 20:00. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København. Mødelokale 2 på 3."

Transkript

1 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Tirsdag den 2. marts 2010 Klokken: 18:00 20:00 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København Mødelokale 2 på 3. sal Møde nr. 2 Mødet slut kl. 19:50 Medlemmer: Lars Gaardhøj Lise Rask Ellen Thrane Abbas Razvi Henrik Thorup Per Roswall

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hovedudfordringer og kommunernes indsats 3 2. Videre proces for klimastrategien herunder 7 igangsættelse af analyser 3. Fornyet drøftelse af arbejdsfelter Oplæg til ekskursion til Skåne den 16. april Meddelelser Eventuelt 14 2

3 Den 2. marts 2010 MILJØ- OG KLIMAUDVALGET SAG NR. 1 HOVEDUDFORDRINGER OG KOMMUNERNES INDSATS SAGSFREMSTILLING I henhold til arbejdsplanen, som blev drøftet på første møde i Miljø- og klimaudvalget den 11. februar, lægges op til en drøftelse af hovedudfordringer på klimaområdet i hovedstadsregionen. Regionsrådet vedtog den 18. august 2009, at regionen skal udarbejde en klimastrategi for hovedstadsregionen. Klimastrategien vil bestå af en vision, og skal udpege konkrete udfordringer og komme med forslag til konkrete initiativer indenfor de fastsatte indsatsområder: energi, transport, vand og ledningsnet, planlægning og byggeri, regionen og kommunerne som virksomhed samt beredskab. Til udarbejdelse af selve klimastrategien har Regionsrådet i forbindelse med Tillægsaftale til Budget 2009 afsat 5 mio. kr. Hertil kommer yderligere 10 mio. kr. til den efterfølgende implementering af klimastrategien. For at skabe et godt grundlag for at drøfte formål med og indhold i en klimastrategi for hovedstadsregionen, har administrationen fået udarbejdet en redegørelse på de overordnede kendte klimaudfordringer i hovedstadsregionen med bud på potentielle handlemuligheder med særligt fokus på hovedstadsregionen (vedlagt). Derudover har administrationen fået udarbejdet en kortlægning af kommunernes klimaindsats for at danne et overblik over indsatsen hidtil (vedlagt). Hovedudfordringer Ændrede klimaforhold gør det nødvendigt at fokusere på mulige forebyggende foranstaltninger og på effektive initiativer til reduktion af klimagasudledningen. Inden for el- og varmeområdet omfatter en klimaindsats energibesparelser og omlægning af energiproduktionen fra de fossile brændsler til vedvarende energikilder. El- og varmesektoren i hovedstadsregionen er karakteriseret ved en infrastruktur bestående af varmeværker og kraftvarmeværker med tilhørende transmissions- og distributionsanlæg. Der findes i dag ikke en samlet kortlægning af de vedvarende energiressourcer eller en koordinering af indsatsen på energiområdet mellem kommunerne. Koordineringen på tværs af regionens kommuner varetages primært af forskellige selskaber indenfor forsyning af el og varme.

4 Stigende transport og prioritering af bilkørsel peger på øget klimapåvirkning fra transport fremover, men den teknologiske udvikling giver modsatrettede tendenser. Transportmidlerne bliver generelt mere brændstofeffektive. Alternative energikilder som bio-brændstof, brint og elmotorer kan være med til at reducere miljøpåvirkningen. Men det er fortsat nødvendigt at påvirke udviklingen af valget af transportmiddel, transportomfanget og den teknologisk udvikling for at sikre reduktion af transportens klimapåvirkning. I forhold til konsekvenser af klimaforandringer peger alt på, at havet omkring Danmark stiger og fortsætter med at stige. Dette vil medføre øget risiko for oversvømmelser af landområder og infrastruktur etableret under de nuværende klimatiske betingelser. Ifølge DMI må der forventes en vandspejlsstigning i regionen på minimum 0,3-0,8 m i løbet af de kommende 100 år. På en række områder vil blandt andet øget ekstrem nedbør medføre behov for investeringer, samt at der tænkes helhedsorienteret på tværs af kommunegrænser ud over hele regionen. Bl.a. vil der være et stort potentiale i at kombinere indsatsen for et bedre vandmiljø og større naturværdier - som kan anvendes til rekreative formål - med klimatilpasning. En af de helt store udfordringer bliver at vurdere, hvilke konsekvenser de forventede klimaændringer vil få for byer, infrastruktur, natur, vandløb mv. I byområderne vil det fx være vanskeligt at håndtere de fremtidige vandmængder, selvom afløbssystemerne i de senere år er blevet dimensioneret under hensyntagen til de forventede klimaændringer, så har de gamle kloaknet stadig en begrænset kapacitet og vil overbelastes engang imellem. Kysterne er vigtige i regionen. De har stor betydning for de rekreative forhold, turismen og naturen. En samlet strategi for kysternes udvikling i regionen vil være et godt værktøj i den lokale planlægning af konkrete tiltag. Klimaforandringerne kan også forventes at få betydning for beredskabet (redning, brand, politi mm.) i regionen. Et styrket beredskab i hovedstadsregionen skal ses som en indsats på tværs af sektorer. Beredskabet skal tilpasse sig ændringerne i klimaet og være forberedt på hyppigere situationer med ekstreme vejrsituationer. Samtidig er det vigtigt at hjælpe regionen med at beskytte sig selv bedre mod effekterne og eventuelle skader som følge af klimaændringer. Beredskab omfatter således både præventive tiltag før en skade eller katastrofe indtræffer, såvel som tiltag for at begrænse skadens omfang, når skaden er sket. Der er behov for en helhedsorienteret beredskabsplanlægning, som særligt skal se på forebyggende tiltag i et regionalt beredskabsprogram. Samtidig er det vigtigt også at se bredere på, at anden kritisk infrastruktur i regionen er sikret med koordineret forebyggende initiativer(bygninger, transport, energi, og vandforsyning). 4

5 Lidt under halvdelen af kommunerne har udarbejdet en beredskabsplan og/ eller udført en beredskabsanalyse. Flere af kommunerne påpeger, at netop beredskabsplanlægningen kunne være et relevant område for Region Hovedstaden at analysere og få gennemarbejdet. Kortlægning af indsatsen I forhold til Region Hovedstaden, så vedtog Regionsrådet i februar 2009 en strategi for bæredygtig udvikling inden for egen virksomhed, som omfatter en række fælles mål for forbruget af energi og klima, kemikalier og vand samt udledning af spildevand og produktionen af affald. Handlingsplanen medtager som bilag miljørigtige forskrifter for udbud og indkøb. For at skabe overblik over den igangværende indsats har regionen fået udarbejdet en kortlægning af kommunernes klimaindsats inklusiv kommunernes idéer til hvilke områder, de har behov og interesse for at der igangsættes en klimaindsats, der går på tværs af sektorer, geografi og myndighed. Kommunerne i hovedstadsregionen har klimaet højt på dagsordenen. Mange kommuner er allerede i fuld gang med at udvikle konkrete initiativer, der skal sikre fx reduktion af CO2. Fx har 21 kommuner udarbejdet klimastrategier, 13 af de 21 kommuner har udarbejdet klimahandlingsplaner, 19 kommuner deltager i Elsparefondens Kurveknækkeraftale og 18 kommuner har underskrevet Danmarks Naturfredningsforenings klimaaftale om at være klimakommune. Kun en enkelt kommune har ikke programsat udførelsen af klimastrategiarbejdet. Kommunernes primære fokusområde er uden sammenligning indenfor energieffektivisering af kommunale bygninger. I alt 66 % af alle kommuner oplyser at have energibesparelser i bygninger som fokusområde. De kraftigere og øgede nedbørsmængder er noget de fleste kommuner har forholdt sig til. Det kraftige regnvejr i sommeren 2007 satte effektivt forberedelse til ekstrem regn på dagsordenen. De berørte kommuner har alle postet store beløb i udvidelse af kapaciteten i kloakkerne samt oprettelse af områder med mulighed for oversvømmelse eller regnvandsbassiner. Kommunerne har - i forbindelse med kortlægningen - udtrykt behov for adgang til flere værktøjer og mere viden til brug for kommunernes klimaarbejde. Værktøjer, som kan hjælpe dem med at prioritere de væsentligste områder i klimaarbejdet samt værktøjer, som kan anvendes til at planlægge og igangsætte de nødvendige og bedste klimatiltag. Omtrent halvdelen af kommunerne har udtrykt behov for at have nogle flere platforme, hvorpå der kan udveksles erfaringer og tilegnes ny viden. Det er et ønske fra mange kommuner, at Region Hovedstaden faciliteter sådanne tværkommunale indsatser. Behovet for at kunne fremme adfærdsændringer internt i organisationen og eksternt i kommunen opleves også som stort blandt mange kommuner. 5

6 Flere kommuner ønsker at der blev sat fokus på vareforbrug, idet vareforbrug udgør en meget stor del af CO2 udledningen i en kommune, og fordi der i høj grad mangler et brugbart værktøj til en kortlægning af CO2 udledninger. Det betyder, at kommuner pt. ikke kan godskrives CO2 gevinsten, hvis de køber klimavenligt ind. Kortlægningen viser også et ønske om analyser til en vurdering af fremtidige klimascenarier og konsekvenserne for hovedstadsregionen, viden om finansiering af klimainitiativer, samt behov for adgang til opdaterede trafikdata i forhold til den kollektive trafik og den private bilisme. Derudover viser kortlægningen, at flere af de opgaver kommunerne arbejder hen imod at løse - fx planlægning af klimavenlige transportløsninger og varmeplanlægning og implementering af vedvarende energi er problematikker - vil give større effekt, hvis de løses på tværs af kommunegrænser. Endelig har en del kommuner eksplicit udtrykt forventninger til Region Hovedstaden om at fremstå som et godt eksempel for kommunerne. Region Hovedstaden er med tiltag omkring et miljø- og energiledelsessystem på hospitaler og institutioner kommet videre i deres arbejde. Flere kommuner enten har eller er i gang med at opbygge certificeringsegnede miljøledelsessystemer, og flere af kommunerne vælger at inkludere energiledelse i deres system. På mødet vil udviklingschef Kristian Johnsen gennemgå resultaterne af de to analyser om hovedudfordringer og kommunernes klimaindsats. KONKLUSION Udviklingschef Kristian Johnsen gennemgik de overordnede hovedudfordringer på klimaområdet og kommunernes klimaindsats. Der blev stillet en række konkrete afklarende spørgsmål, som administrationen besvarede. Bilagsfortegnelse: 1. Klimaudfordringer og handlemuligheder 2. Kortlægning af kommunernes klimaindsats 3. Skema med overblik over implementerede klimaindsatser i kommunerne Sagsnr: Arkiv:

7 Den 2. marts 2010 MILJØ- OG KLIMAUDVALGET SAG NR. 2 VIDERE PROCES FOR KLIMASTRATEGIEN - HERUNDER IGANG- SÆTTELSE AF ANALYSER SAGSFREMSTILLING Regionsrådet vedtog den 18. august 2009, at regionen skal udarbejde en klimastrategi for hovedstadsregionen. Strategien forventes at være udarbejdet ultimo Regionsrådet har afsat 10 mio. kr. til implementering af strategiens forslag til konkrete initiativer og 5 mio. kr. til rådgivningsbistand og analyser. Klimastrategien skal bygge på ny og konkret viden om klimaudfordringer og realiserbare løsninger. Derfor er en central aktivitet i udarbejdelsen af strategien at udarbejde en række analyser, som skal skabe overblik over udfordringer, udpege løsningsmuligheder samt levere konkrete værktøjer, som kan hjælpe kommunerne, regionen og andre aktører til at imødegå klimaudfordringerne og realisere strategien. For at sikre inddragelse af de centrale aktører lægges der op til, at Region Hovedstaden vil facilitere dialogprocesser, hvor de centrale aktører både i forbindelse med analyserne og efterfølgende - inddrages i at identificere de centrale udfordringer og udpege realiserbare løsninger. Samtidig lægges der op til en proces, hvor kommunerne inddrages på politisk niveau, både undervejs i dialogfasen og i forhold til den politiske behandling af selve klimastrategien. Proces Regionens Miljø- og klimaudvalg har ansvaret for det forberedende arbejde med klimastrategien og vil løbende blive inddraget. Der lægges op til, at forretningsudvalg og regionsrådet inddrages på relevante tidspunkter i processen og skal til sidst behandle den endelige klimastrategi. Klimastrategien forventes udarbejdet i tæt samarbejde med Kommunekontaktrådet (KKR). Det foreslås, at der på centrale tidspunkter i forløbet afholdes møder mellem KKR s formandskab, regionsrådsformand og udvalgsformand på strategisk vigtige tidspunkter. KKR forventes at blive konstitueret i løbet af marts måned. Med henblik på faglig sparring etableres en administrativ følgegruppe bestående af 7-8 af KKR udpegede kommuner på teknik- og miljødirektørniveau, repræsentanter for relevante organisationer og statslige styrelser med inddragelse af relevante stabe i forhold til indsatsen overfor Regionens Hovedstadens egne virksom- 7

8 heder. Formålet med følgegruppen er i første omgang at følge og kommentere de igangsatte analyser. Procesplanen er opdelt i tre faser forberedelses-, dialog- og beslutningsfase. En detaljeret tidsplan inklusiv politiske milepæle fremgår af vedlagte procesnotat og skema. Analyser En central aktivitet i udarbejdelsen af strategien er analyserne, som skal identificere de konkrete udfordringer på de prioriterede indsatsområder, udpege løsningsmuligheder samt levere konkrete værktøjer, der kan hjælpe kommunerne, regionen og andre aktører til at imødegå klimaudfordringerne og realisere strategien. Der påtænkes gennemført 7-8 analyser inden for den økonomiske ramme for klimastrategien. Analyserne kan opdeles i tre kategorier; en analyse er igangsat, nogle igangsættes snarest muligt og andre igangsættes senere. Forslagene er baseret på input fra regionen, Cowis viden og erfaring med kommunernes klimaindsats samt kommunernes egne ønsker og behov for ny viden, der blev identificeret i kommunekortlægningen. Analyserne introduceres i det følgende: 1) Klimaændringer i hovedstadsregionen (er igangsat) Formålet med denne analyse er at belyse klimaændringernes betydning for regionen ved forskellige udviklingsscenarier, hvilke typer af klimaændringer, der vil have størst betydning for regionen samt udvikle overblikskort, som kan anvendes i den konkrete planlægning på området. 2) Transport og CO2-reduktion, klimarigtigt byggeri samt CO2-udledninger fra regionen som virksomhed (alle 3 analyser igangsættes snarest) Formålet med analysen vedrørende Transport og CO2-reduktion er at identificere og kvantificere mulighederne for CO2-reduktioner ved tiltag inden for transportsektoren. De primære mål for analysen Klimarigtigt byggeri er at udarbejde et virkemiddelkatalog for nybyggeri, eksisterende byggeri og ny teknologi, samt at udvælge demonstrationsprojekter. For at nedbringe hospitalers og institutioners CO2-udledninger er det vigtigt, at råde over den bredest mulige CO2-kortlægning. Med analysen CO2-udledninger fra regionen som virksomhed er formålet at kortlægge CO2-udledninger fra transport-, affalds- og spildevandsområdet. 3) Hovedstadsregionens drivhusgasudledning, Klimafokus i beredskab, Energi tværgående VE planlægning samt Økonomi og partnerskaber: 8

9 Formålet med analysen Hovedstadsregionens drivhusgasudledning er at udarbejde en samlet kortlægning over hovedstadens CO2-aftryk. Analysen Klimafokus i beredskab vil i forlængelse af klimatilpasningsanalysen se på, hvordan klimatilpasning og beredskab kan integreres bedst muligt og belyse hvilke områder og spørgsmål, der er afgørende for en klimaorienteret beredskabsstrategi. Analysen Energi tværgående VE planlægning skal afdække regionens nuværende energiforsyningsstruktur, samt identificere mulige Vedvarende Energi (VE)- tiltag i regionen. Formålet med analysen Økonomi og partnerskaber er at styrke kommunernes muligheder for at skaffe den nødvendige finansiering og de nødvendige partnerskaber, der kan gøre det muligt at omsætte mål og strategier til konkrete handlinger, som skaber reduktioner i udledningerne af drivhusgasser og tilpasser kommunerne til de kommende forandringer. KONKLUSION Udviklingschef Kristian Johnsen gennemgik et forslag til den videre proces for arbejdet med klimastrategien og de områder, som administrationen er gået i gang med at få analyseret og hvilke områder, hvor der vil blive igangsat analyser efter dialog med kommunerne. Der var enighed i udvalget om, at det bliver interessant at se resultaterne af de igangsatte analyser. Den foreløbige køreplan for klimastrategiarbejdet blev gennemgået, men det blev påpeget, at processen kan blive mere langstrakt, hvis der sker forsinkelser i analysearbejdet, f.eks. som følge af faglige problemer. Der var enighed i udvalget om, at tidsplanen var meget presset, og at der er behov for at bruge 1. kvartal 2011 til at færdiggøre klimastrategien. Tids- og procesplanen justeres i overensstemmelse hermed, og den vil herefter blive forelagt forretningsudvalget. Bilagsfortegnelse: 1. Notat om klimastrategien og den videre proces 2. Bilag til procesplan - skema 2. Præsentation af analyser Sagsnr: Arkiv: 9

10 Den 2. marts 2010 MILJØ- OG KLIMAUDVALGET SAG NR. 3 FORNYET DRØFTELSE AF ARBEJDSFELTER SAGSFREMSTILLING I forbindelse med udvalgets behandling af arbejdsfelter på sidste møde blev det aftalt at tage spørgsmålet om arbejdsfelter op på ny på det efterfølgende møde. Der lægges således op til drøftelse, bl.a. med henblik på udformning af udvalgets kommissorium for resten af Der vedlægges slides over mulige arbejdsfelter, som administrationen præsenterede på udvalgets første møde. KONKLUSION Der var i udvalget enighed om, at klimastrategien og bæredygtigt byggeri fra startskommissoriet også skal være en del af 2010 kommissoriet. Herudover ønsker udvalget, at bæredygtig udvikling af regionens virksomheder skal være en del af 2010 kommissoriet, herunder agenda 21 handlingsplanen, grønt regnskab og energiledelse på regionens virksomheder. Administrationen vil på dette grundlag lave et udkast til 2010 kommissorium til forelæggelse for forretningsudvalget. Bilagsfortegnelse: 1. Slides fra første møde onsdag den 11. februar 2010 om arbejdsfelter Sagsnr: Sagsgr.: 10

11 Den 2. marts 2010 MILJØ- OG KLIMAUDVALGET SAG NR. 4 OPLÆG TIL EKSKURSION TIL SKÅNE DEN 16. APRIL 2010 SAGSFREMSTILLING På mødet i Miljø- og klimaudvalget den 11. februar 2010 drøftede man udvalgets arbejdsplan, hvor det blev tiltrådt, at der afholdes en studietur til Skåne den 16. april Turens hovedfokus skal være klima og miljørelaterede tiltag i Skåne. Formiddagen afsættes til oplæg af Region Skånes og Malmø Kommunes arbejde med forskellige klimaspørgsmål. Efter oplæggene vil der være mulighed for drøftelse og diskussion om fremtidige udfordringer på klimaområdet på tværs af sundet. Efter frokost - der planlægges indtaget i Malmø - lægges der op til, at delegationen besøger relevante virksomheder og anlæg i Malmø og omegn. Turen starter den 16. april kl om morgenen fra Københavns Hovedbanegård og slutter samme sted ca. kl Forslag til program: Ca Afgang fra Københavns Hovedbanegård Ca Ankomst til Region Skåne Oplæg med præsentation af Region Skåne og Malmø Kommunes klimaindsats Spørgsmål og drøftelse af fremtidige klimaudfordringer Frokost i Malmø Besøge virksomheder og anlæg i Malmø og omegn Ca. 18:00 Hjemkomst til Københavns Hovedbanegård Forslag til besøg om eftermiddagen: Skånetrafikkens busdepot i Malmø. Alle bybusser kører i dag på biogas Information om klimastrategien som Region Skånes sygehus arbejder efter og et besøg på en tilpasset klinik Solenergianlæg og bæredygtigt byggeri i Malmø Miljøpædagogisk virksomhed - med Øresund som fokusområde 11

12 KONKLUSION Administrationens udarbejdede forslag til ekskursion til Skåne den 16. april blev gennemgået, og der var enighed om, at det er et interessant program, men at tiden til frokostdelen skulle reduceres. Derudover så man gerne, at der ved virksomhedsbesøgene blev prioriteret solenergivarme og bæredygtigt byggeri i Malmø og klimastrategi i det skånske sygehusvæsen. Administrationen vil herefter gå i gang med at lave de fornødne aftaler i forbindelse med ekskursionen. Bilagsfortegnelse: Sagsnr: Arkiv: 12

13 Den 2. marts 2010 MILJØ- OG KLIMAUDVALGET SAG NR. 5 MEDDELELSER 13

14 Den 2. marts 2010 MILJØ- OG KLIMAUDVALGET SAG NR. 6 EVENTUELT MØDET SLUT: Kl NÆSTE MØDE: Mandag den 3. maj kl på Regionsgården Der er studietur fredag den 16. april

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Tirsdag den 2. marts Klokken: 18:00 20:00. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København. Mødelokale 2 på 3.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Tirsdag den 2. marts Klokken: 18:00 20:00. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København. Mødelokale 2 på 3. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Tirsdag den 2. marts 2010 Klokken: 18:00 20:00 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København Mødelokale 2 på 3. sal Møde nr. 2 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16.

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16. Notat Status for klimaarbejdet Udarbejdet af: Susanne Jervelund Dato: 27. april 2010 Sagsid.: Sag: 00.16.00-A00-1-10 Version nr.: 1 Afdelingen for Miljø Status for klimaarbejdet i kommunen I Faaborg- Midtfyn

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 29. august 2011 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 16.15 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 27. september 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 6. Mødet slut kl. 19.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 27. september 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 6. Mødet slut kl. 19. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 27. september 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 6 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer: Lars

Læs mere

Emne: Videre proces for klimastrategien herunder igangsætning af analyser

Emne: Videre proces for klimastrategien herunder igangsætning af analyser REGION HOVEDSTADEN Miljø- og klimaudvalgets møde den 2. marts 2010 Sag nr. 2 Emne: Videre proces for klimastrategien herunder igangsætning af analyser Bilag 3 Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013 Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013 Indsats: Kommunal planlægning Emne Økonomi Forventet effekt Ny Blovstrød Udgifter til planlægning afholdes af Nyt byggeri vil alt andet

Læs mere

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Udkast Høringssvar til Forslag til Næstved Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Næstved Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

Status og orientering Energi på Tværs

Status og orientering Energi på Tværs Status og orientering Energi på Tværs KTC 27.02.2015 Energi på Tværs skal At finde svar på, hvordan regionen bedst muligt kan bane vejen for en omstilling af energi- og transportsystemet: Udarbejde en

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Bende Okkerstrøm Mødet hævet kl.: 17.45 Pkt. Tekst Side 1 Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Telefonenquete om kommunernes klimaindsats (til internt COWI brug)

Telefonenquete om kommunernes klimaindsats (til internt COWI brug) Telefonenquete om kommunernes klimaindsats (til internt COWI brug) Goddag. Mit navn er.. fra COWI. Jeg ringer i anledning af, at Region Hovedstaden har igangsat et arbejde omkring udvikling af en klimastrategi.

Læs mere

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport Pressemeddelelse Miljøøkonomisk vismandsrapport Materialet er klausuleret til onsdag den 26. februar 2014 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd den 26. februar indeholder fem kapitler:

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER Agenda 21- planen er i lighed med kommuneplanen en rammeplan, som indeholder en række indsatser (mål og aktiviteter), hvortil der i forbindelse med planens politiske

Læs mere

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3 Notat Dato: 10.03.2014 Sagsnr.: 2013-35946 Dok. nr.: 2013-274023 Direkte telefon: 9931 9461 Initialer: LO Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan Aalborg

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Hvorfor overhovedet klimatilpasning Klimaændringerne er en realitet Temperatur Vandstand Nedbør Store værdier at beskytte

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 6. juni 2011 Klokken: 13.30 14.30 Sted: Regionsgården Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen Møde nr. 4 Mødet

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

01-05-2015. Til Teknik og Miljøudvalget. Sagsnr. 2015-0001825. KBH 2025 Klimaplanen Status på implementeringen. Dokumentnr.

01-05-2015. Til Teknik og Miljøudvalget. Sagsnr. 2015-0001825. KBH 2025 Klimaplanen Status på implementeringen. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik og Miljøudvalget KBH 2025 Klimaplanen Status på implementeringen CO 2 -neutral i 2025 København har som mål at blive verdens

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Side1/5 KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 15 Fax: 65 15 14 99 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk 28-05-2009 Forord

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 1. december 2009 Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00 Sted: Rungstedgaard Rungsted Strandvej 107 2960 Rungsted Mødelokale: Mødelokale anvises

Læs mere

EU's borgmesteraftale om klima.

EU's borgmesteraftale om klima. Punkt 9. EU's borgmesteraftale om klima. 2012-44324. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig EU s borgmesteraftale vedr. klima og energi (Covenant of

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

Klima- og miljøredegørelse for institutionerne

Klima- og miljøredegørelse for institutionerne Klima- og miljøredegørelse for institutionerne Teknik- og Miljøforvaltningen november 2010 Indhold Indledning...4 Praktisk miljøledelse...5 Praktisk miljøledelse på institutionerne... 5 Spørgeskemaundersøgelse...

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. maj 2014 Silkeborg Kommune

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Klimatilpasning i København

Klimatilpasning i København Klimatilpasning i København Oplæg september 2011 Lykke Leonardsen og Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endetligt vedtaget af vores Borgerrepræsentation d. 25 august 2011 Hovedudfordringer for

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Referat 7. august 2015 Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Tirsdag den 23. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Deltagere:

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Klimaplan 2016-2020 behandler 4 fokusområder: Bæredygtig energi Grøn transport Fremtidens industri Bæredygtigt byggeri

Klimaplan 2016-2020 behandler 4 fokusområder: Bæredygtig energi Grøn transport Fremtidens industri Bæredygtigt byggeri Ny klimaplan Aarhus Kommune skal have en ny klimaplan, der sætter rammen for arbejdet med den grønne omstilling i de kommende år. Det er stor opgave, der kræver, at alle løfter i flok. Derfor er du og

Læs mere

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Klimaændringer Stege, Møn. Foto: Colourbox Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Region Sjælland har ansvaret for at kortlægge, undersøge og oprense forurenet jord for at sikre rent grundvand og

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 3. Målsætninger og udmøntning af ForskEL 14 og ForskVE 14 4 4. Vurdering af projekternes miljøpåvirkninger 6 4.1

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

REGIONALUDVALGET. Tirsdag den 27. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 18.

REGIONALUDVALGET. Tirsdag den 27. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 18. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONALUDVALGET Tirsdag den 27. marts 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H3 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 18.30 Medlemmer: Steen Olesen Peter

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet

Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet ANSØGNINGSVEJLEDNING 15. oktober 2013 J.nr. 3401/1001-6635 Ref. BJK Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet - Partnerskaber om pilotprojekter for kommunale

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere

Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik

Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT. GRØNLANDS SELVSTYRE Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier

NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier Status for energibalance Frederiksberg Kommunes endelige energiforbrug udgjorde 5.775 TJ i 2011. Energiforbruget per indbygger i Frederiksberg Kommune var

Læs mere

Økonomiudvalget. NOTAT: Etablering af vindmøller i Roskilde Kommune

Økonomiudvalget. NOTAT: Etablering af vindmøller i Roskilde Kommune Økonomiudvalget Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 84089 Brevid. 1419543 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Etablering af vindmøller i Roskilde Kommune 9. marts

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Københavns klimaplan 2015

Københavns klimaplan 2015 Københavns klimaplan 2015 Adm. direktør Hjalte Aaberg, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Københavns klimaprojekter i 2009 Virksomheder Borgere Klimavenlig transport Virtuelt borgermøde

Læs mere

Region Sjælland har modtaget Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse læst kommuneplanen.

Region Sjælland har modtaget Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse læst kommuneplanen. Faxe Kommune Center for Erhverv og Udvikling Frederiksgade 9 4690 Haslev kommunen@faxekommune.dk Dato: 6. februar 2014 Brevid: 2243265 Udkast Høringssvar til Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 Region Sjælland

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Udarbejd en klimastrategi og tjen penge

Udarbejd en klimastrategi og tjen penge Klimakompasset 18. jan. 10 Udarbejd en klimastrategi og tjen penge www.klimakompasset.dk Fortsat fokus på klima? Fremtidig lovgivning eksempelvis kvotesystem 2013 Reducerer energiforbrug Efterspørgsel

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Projektet "Energi på tværs",

Projektet Energi på tværs, Projektet "Energi på tværs", Energikortlægning for Ballerup Kommune www.ballerup.dk Energikortlægning 2 Energikortlægning 3 Energikortlægning 4 Energikortlægning 5 Energikortlægning 6 Energivision Energivisionen

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

Grøn energi til område fire

Grøn energi til område fire Notat 05. nov 2013 Dokumentnr. 296204 Grøn energi til område fire Konklusioner Cirka hver femte kommune har en energiforsyning, hvor kun op til 50 procent er dækket af kollektiv forsyning Cirka hver tredje

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

Klima tilpasning på Fanø

Klima tilpasning på Fanø Klima tilpasning på Fanø Diger, stormfloder, havstigninger Agenda21-gruppens digegruppe : Svend Lauridsen, Sønderho, talsmand Oluf Holm, Sønderho Niels Christian Nielsen, Nordby Michael Møller, Nordby

Læs mere

Unges syn på klimaforandringer

Unges syn på klimaforandringer Juli 2009 Unges syn på klimaforandringer Der er kommet stadig større fokus på klimaforandringer og global opvarmning i takt med, at der kan konstateres klimaforandringer i form af for eksempel højere temperaturer,

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

understøtte Herning Kommunes planer

understøtte Herning Kommunes planer Hvordan mere biogasproduktion kan understøtte Herning Kommunes planer på klima, energi- og miljøområdet Disposition Hvorfor taler vi så meget om vejret? Herning Kommunes klimaplan - landbrug Varmeforsyning

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere

Forslag. Handlingsplan 2011 for klimaindsatsen i Furesø Kommune. Indledning

Forslag. Handlingsplan 2011 for klimaindsatsen i Furesø Kommune. Indledning Forslag Handlingsplan 2011 for klimaindsatsen i Furesø Kommune Indledning Dette forslag til handlingsplan og disponering af de afsatte midler til klimaindsatsen i Furesø Kommune i 2011 er udarbejdet med

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget Kolding Kommunes anmodning om at forhåndsgodkende en påtænkt

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Vi skal frem i bussen Jonas Permin Kommerciel Chef Arriva

Vi skal frem i bussen Jonas Permin Kommerciel Chef Arriva Vi skal frem i bussen Jonas Permin Kommerciel Chef Arriva Vejen til mere miljøvenlig kollektiv trafik Arriva pionerer nye energiformer i kollektiv trafik med miljøet på første række operation af biogas

Læs mere

Kortlægning af kommunernes klimaindsats

Kortlægning af kommunernes klimaindsats Region Hovedstaden Kortlægning af kommunernes klimaindsats Datarapport Januar 2010 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Region Hovedstaden Kortlægning

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Budgetnotat CO2-neutral kollektiv bustrafik

Budgetnotat CO2-neutral kollektiv bustrafik Økonomi-forvaltningen BUDGETNOTAT Budgetnotat CO2-neutral kollektiv bustrafik Baggrund Københavns Kommune har målsætninger om CO2-neutralitet og ren luft. For busserne betyder det, at de i 2025 skal være

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 3. maj 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 3 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere