Fleksible tilrettelæggelsesformer hvordan?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fleksible tilrettelæggelsesformer hvordan?"

Transkript

1 Fleksible tilrettelæggelsesformer hvordan?

2 Indhold Introduktion... 3 Hvad siger loven?... 4 Aktivt medborgerskab hvad betyder det?... 6 Eksempler på nye tilrettelæggelsesformer... 8 Afregning og næste års tilskud Fleksible tilrettelæggelsesformer hvordan? er udgivet af Fora Gl. Kongevej 39G, København V København, maj

3 Introduktion Nu kan aftenskoler bruge den kommunale bevilling til andet end den traditionelle undervisningsform med en lærer, der underviser en klasse. Lovændringenen, der gør fleksible tilrettelæggelsesformer mulige, giver nemlig mulighed for at bruge en stor del af det offentlige tilskud på andet end lærer- og lederløn. Fra 1. januar 2007 kan aftenskoler bruge op mod 40 procent af folkeoplysningsbevillingen fra kommunen til såkaldte fleksible tilrettelæggelsesformer. De 40 procent skal dog først fratrækkes bevillingen, når man allerede har trukket de 10 procent til debatpuljen fra, så reelt er der tale om 36 procent af den samlede bevilling. Målet er, at give folkeoplysningen bredere rammer og dermed flere muligheder for at udvikle sig. Torben Dreier fra FO Århus, der har været med i arbejdet med de fleksible tilrettelæggelsesformer har blandt andet kaldt de nye muligheder for Folkeoplysningens forsøgslaboratorium. Altså et sted, hvor folkeoplysningen får plads og mulighed for at afprøve nye ideer. Med den nye lov kan vi tilpasse folkeoplysningen til tidens strømninger og få det bedste ud af mulighederne. Den nye fleksibilitet skulle gerne føre til en masse nye, spændende måder at lave folkeoplysning på. Men husk, at der er tale om en mulighed ikke et krav. Hvis jeres forening i dag har en masse gode aktiviteter, som I ikke vil ændre på, så behøver I heller ikke. Prøv det! Man hvad kan man så lave? Arbejdsudvalget bag loven har foreslået forskellige typer arrangementer: studiecirkler, studieværksteder, spørg eksperten, fjernundervisning og workshops. Men i princippet er det op til de lokale foreninger at udvise kreativitet inden for de nye rammer. Måske har I allerede interessante ideer, måske kan man søge inspiration andre steder. I blandt andet Sverige har de for eksempel i mange år haft studiecirkler som en meget stor og succesfuld del af folkeoplysningen. Måske kunne vi lære lidt af vores naboer. Nu har vi i al fald muligheden for at få støtte til at prøve os frem. Dette hæfte har til opgave at informere om rammerne og inspirere til at udnytte mulighederne. God fornøjelse! 3

4 Hvad siger loven? I bekendtgørelse til loven står blandt andet: Formålet med de fleksible tilrettelæggelsesformer er at styrke udviklingen af at aktivt medborgerskab inden for væsentlige samfundsrelaterede områder og temaer Det er store ord, men arbejdsgruppen bag lovforslaget giver dog følgende eksempler på sådanne emner: integration, livsstilssygdomme, folkesundhed, forbrugeroplysning, borgerinddragelse, kultur og litteratur. Men som udgangspunkt er det den enkelte forening, der bestemmer emnerne dog med de samme begrænsninger, der gælder for traditionel aftenskoleundervisning. Læs også næste kapitel om Aktivt medborgerskab hvad betyder det?. Betingelserne for at lave aktiviteter efter de fleksible tilrettelæggelsesformer er (ud over at opfylde ovenstående formål): Det er fuldstændigt frivilligt om foreningen vil gøre brug af fleksible tilrettelæggelsesformer eller blot fortsætte med deres hidtidige aktiviteter. Fleksible tilrettelæggelsesformer skal adskille sig fra normal undervisning. Deltagerne skal være tilmeldt på et hold, og der skal være deltagerbetaling. Ved fjernundervisning skal mindst 30 procent af timerne gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde. Man behøver ikke at aflønne efter lønbekendtgørelsen. Lederhonorar må højst udgøre 20 procent af det samlede tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer. Kommunen kan yde supplerende tilskud til handicapundervisning, til undervisning, der forudsætter små hold og til særlige grupper, der deltager i fleksible tilrettelæggelsesformer lige som ved normal aftenskoleundervisning. Støtten kan kun bruges til: Løn til lærer, instruktør eller anden leder af en aktivitet. Lederløn. Udgifter til etablering af internetadgang til lærere på fjernundervisningshold. Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi. Annoncering. Lokaleudgifter (Det skal understreges, at folkeoplysningslovens normale bestemmelser om kommunal tildeling af lokaler også gælder ved fleksible tilrettelæggelsesformer, og at evt. udgifter til lokaler typisk kun vil forekomme, hvis man til en aktivitet har krav eller ønske om noget andet, end det kommunen kan tilbyde.) Det samlede tilskud (både til den traditionelle undervisning og til de fleksible tilrettelæggelsesformer) må ved afregningen som hovedregel ikke overstige 1/3 af foreningens samlede aflønning af leder og lærere. 4

5 Kommunale regler Kommunen skal inden for lovens og bekendtgørelsens rammer fastlægge nærmere lokale retningslinier for anvendelsen af de fleksible tilrettelæggelsesformer, så husk at undersøge, hvad der står i den kommunale tilskudsmodel. De kommunale retningslinier kan bl.a. indeholde: Regler for maksimalt kommunalt tilskud pr. time. Fastsættelse af tilskudsbrøken, dog max. 1/3. Fastsættelse af særlige tilskudsbrøker for handicapundervisning og for undervisning, der kræver små hold. Fastlæggelse af tilskud for særlige grupper. Regler for, hvordan anvendelsen af fleksible tilrettelæggelsesformer indregnes i tildelingen af næste års tilskud for aftenskolerne. De kommunale retningslinier skal som minimum indeholde: Fastsættelse af tilskudsbrøk(er). Fastlæggelse af regler for, hvordan anvendelsen af fleksible tilrettelæggelsesformer indregnes i tildelingen af næste års tilskud for aftenskolerne. 5

6 Aktivt medborgerskab hvad betyder det? Folkeoplysningen skal med de nye muligheder styrke udviklingen af det aktive medborgerskab, står der i loven, men hvad betyder det egentligt? Hvad er aktivt medborgerskab? Er det at deltage aktivt ved at stemme ved de forskellige valg til kommune eller Folketing? Eller er det at hjælpe gamle damer over vejen? Er det at give en skilling til Folkekirkens Nødhjælp? Mulighederne er mange, og sandt at sige så er aktivt medborgerskab da også et vidt begreb. Alle de nævnte eksempler kan i princippet ligge inde for aktivt medborgerskab. At handle uden for familien Grundlæggende handler aktivt medborgerskab om at handle i det samfund, man lever i og er en del af. Samfundet er både globalt i form af multinationale selskaber, FN, andre lande og så videre, landsdækkende i form af Folketing, kommuner, ministerier og så videre og lokalt som kommunalbestyrelse, ældreråd, foreninger, ja helt ned i den lokale beboerforening og alt herimellem. Lidt firkantet kan man sige, at du er en aktiv medborger, når du handler i forbindelse med noget, der ikke kun vedrører din familie og nærmeste venner. Og du styrker et aktivt medborgerskab ved at give mennesker muligheder for at handle uden for deres familie og nærmeste vennekreds. Mange slags handlinger Hvilke handlinger drejer det sig så om? Det er også til fortolkning og handler om, at der er forskellige måder og niveauer at handle på under hatten aktivt medborgerskab. Det vil være meget ambitiøst og urealistisk at regne med, at man kan få alle sine deltagere til at melde sig som indsamlere til Kræftens Bekæmpelse, blive besøgsvenner for Røde Kors, stille op til valg i bestyrelsen og så videre. Men det er jo heller ikke aftenskolens primære rolle. Her handler det om, at man gennem undervisningen og aktiviteterne får nogle mennesker til at tænke over et emne og måske diskutere det med andre. Hvis man får nogen til at danne sig en mening om noget, de ikke før havde gjort sig tanker om. Hvis man tilmed får nogen til at sætte sig ind i et emne, til selv at undersøge mere om en given sag. Ja, så har man ansporet dem til en handling man har givet dem nogle betingelser for at være bedre i stand til at være aktive medborgere. Det rigtige emne Loven siger ikke blot, at man skal styrke det aktive medborgerskab, men også at det skal ske inden for væsentlige samfundsrelaterede områder og temaer. Hvordan afgør man så om et emne opfylder sådanne krav? Det er ikke entydigt, hvornår et emne er væsentligt samfundsrelateret. Hvad der er væsentligt for den ene behøver ikke at være det for den anden. Hvad der er væsentligt i den ene kommune, behøver ikke være det i den anden. Som loven er formuleret lige nu, ligger fortolkningen ikke hos den enkelte forening men i kommunen. Det er noget af det, der kan og skal eksperimenteres med i den kommende tid, så vi hen af vejen kan blive klogere på, hvad der kan være væsentlige samfundsrelaterede emner. 6

7 Vi har spurgt flere af dem, der var med til at formulere loven. De siger blandt andet, at den praktiske udøvelse af et håndværk ikke i sig selv kan kaldes væsentlig samfundsrelateret. Men hvis man i udøvelsen inddrager andre aspekter, fx historien bag håndværket, andre kulturers brug af håndværket eller fremtidige perspektiver af det, så er det et oplagt emne. Man er altså nødt til at forholde sig til faget/emnet/temaet på et mere overordnet plan for at man kan sige, at det er væsentligt samfundsrelateret uanset emnet eller faget men det udelukker naturligvis ikke, at den praktiske udførelse af faget indgår i det fleksible forløb. 7

8 Eksempler på nye tilrettelæggelsesformer I loven om de fleksible tilrettelæggelsesformer nævnes nedenstående forskellige eksempler på nye typer af aktiviteter. Det skal understreges, at der er tale om eksempler. Der opfordres til selv at finde på nye aktiviteter og måder at tilrettelægge aktiviteter og undervisning på. Eksemplerne kan frit kopieres eller bruges til inspiration. Vi har forsøgt at beskrive, hvordan de forskellige eksempler kan udføres i praksis. Studiecirkler En studiecirkel er et hold, der i udpræget grad er selvkørende. Deltagerne samles alle om et tema eller et emne, der interesserer dem, og som de selv har interesse i at grave sig ned i. Cirkellederen findes ofte blandt en af deltagerne og får ikke nødvendigvis løn for denne opgave. Cirkellederens opgave er først og fremmest at være hovedansvarlig for aktiviteten i forhold til aftenskolen. Det vil sige, at han eller hun er tovholder i forhold til cirklens studieplan, holder styr på en eventuel nøgle til lokaler, står for afregning af eventuelle udgifter, sørger for at krydse deltagerne af på holdlister og så videre. I princippet kan disse opgaver dog sagtens fordeles mellem studiecirkelens deltagere. Der behøver som udgangspunkt ikke at være en decideret kursusplan eller et pensum, men blot en idé om at ville vide mere om et emne. Deltagerne arbejder så sammen om at finde mere viden fx ved på skift at opsøge viden og præsentere det for resten af cirkelens deltagere. Praktiske eksempler: Traditionel studiekreds FO Svendborg kørte i 2006 en studiecirkel med Piet Hein som emne. Cirkelen bestod af en basisgruppe på seks personer, som alle havde interesse for Piet Hein. De indkredsede en række emner, de gerne ville have belyst og delte emnerne op ud fra personlige interesser. Biblioteket og Internettet blev brugt til at finde litteratur og musik. Et par i gruppen gik på loppemarked og fandt GRUKsamlinger og meget mere. Hvert møde havde et emne og alle i gruppen kom på skift med et oplæg, der blev snakket ud fra. Samtidig besluttede deltagerne at arbejde hen imod at holde foredrag med sang og musik om Piet Heins forunderlige verden. Piet Heins søn Hugo Hein blev kontaktet, holdt foredraget og det blev en stor succes med cirka 50 deltagere. Gruppen arbejder stadig med at afdække nye sider af Piet Hein og arbejder med litteratur og design. Svendborg Bibliotek har blandt andet bedt gruppen om at lave en Piet Hein udstilling i Læs mere om studiecirklerne i Svendborg i NETOPnyt nr I 2006 kørte studiecirklerne uden for folkeoplysningsloven og dermed uden tilskud, men med de fleksible tilrettelæggelsesformer kan de fremover få offentlig støtte. Studiecirkel om håndværk Emnerne for en studiecirkel er utallige. Man kunne for eksempel tage udgangspunkt i et specifikt håndværk og så lade de forskellige deltagere undersøge og lave oplæg om forskellige landes måde at udøve håndværket på, eller se på forandringerne inden for faget og dets anvendelse gennem tiden. Således kunne man også inddrage en del 8

9 praktisk arbejde i studiecirkelen ved at skulle afprøve og dygtiggøre sig i forskellige teknikker. Og arbejdet kunne ende op i en udstilling eller et traditionelt kursus med en inviteret underviser måske en af deltagerne. Hvis vi forestiller os, at vi laver en studiecirkel om billedskæring, kunne man arbejde med følgende: Naverne og deres arbejde Symbolik Design Materialer Udbredelse Teknik Et andet eksempel kunne være emnet hårdt og blødt materiale (fx Træ og garn). Der undersøges forhold omkring: Miljø Kultur Historie Produktion Åbent budget En idé, der er inspireret af studiecirkler i Sverige er, hvad vi kunne kalde Åbent budget. Her er der tale om en åben invitation til alle interessegrupper i lokalområdet. Aftenskolen inviterer disse til at køre studiecirkelforløb i aftenskolen. På forhånd har aftenskolen sikret sig, at den kan tilbyde nogle egnede lokaler og samtidig regnet en takst ud, som interessegruppen/studiecirkelen kan få til rådighed som en slags støtte til aktiviteten. I princippet kunne aftenskolen lave en fast studiecirkeltakst på, hvad der svarer til en traditionel lærerløn pr. studiecirkeltime. Hvis vi forestiller os, at en interessegruppe vil lave en studiecirkel, der mødes 7 gange á hver 3 lektioner, så vil aftenskolen hvis den udregner et cirkabudget på baggrund af den normale lærerlønstakst kunne støtte studiecirkelens aktiviteter med knap kr ,- mod at indkræve et deltagergebyr på kr. 200,-. Altså vil studiecirkelen have omkring kr ,- at bruge til de udgifter, der er tilladt ifølge loven (se afsnittet: Hvad siger loven? ). Disse udgifter skal naturligvis aftales på forhånd med aftenskolen, og udbetales kun mod aflevering af bilag. Desuden skal en af studiecirkelens deltagere formelt blive udpeget til cirkelleder og være ansvarlig i forhold til aftenskolen, som nævnt i det indledende afsnit om studiecirkler ovenfor. Men omvendt giver man også en mulighed for, at ideerne og udviklingen kommer ude fra. Og måske kan sådanne aktiviteter føre traditionelle kurser og foredrag med sig. Studieværksteder Meningen med et studieværksted bliver måske mest tydelig, hvis man tænker på studieværkstedet som en del af et andet forløb som et tillæg til for eksempel et kursus. Et studieværkssted kan være et tilbud til alle aftenskolens deltagere. Det er så at sige inkluderet i prisen. Har man betalt for at gå på et hold, så har man også adgang til at komme i studieværkstedet, f.eks. således: 9

10 Man kan møde deltagere fra andre fag. Arbejde med emner, der ligger på tværs af fagene. En værkstedsleder hjælper dem, der har brug for det. Det er op til de enkelte eller for eksempel det enkelte hold at aftale, hvad man skal arbejde videre med i studieværkstedet. Så åbent beskrevet vil et studieværksted måske give mest mening for de større skoler, der har lokaler og faciliteter til rådighed, men kan være brugbar bare der er en 2-3 kurser fx i samme weekend, og det er jo ikke forbeholdt større skoler. Ideen med studieværkstedet kan også fungere i mere planlagte forløb, hvor en del af et kursusforløb ligger i åbne temaværksteder, hvor relevante, men tværgående, temaer behandles inden for beslægtede fag. Praktiske eksempler: Sundhedsforløb Inden for sundhedsområdet kan man tilbyde de åbne, men tematiserede, værksteder som tillæg til mere den mere traditionelle undervisning. Det gælder alle bevægelsesfagene, dans, madlavning og fysiologiske fag, der udbydes under faggruppen sundhedsfag. Man tidssætter for eksempel sundhedsværkstedet til at have åbent to gange om ugen fra kl Her kan man som tilmeldt til et sundhedsfagshold komme og arbejde videre med det, man særligt interesserer sig for. Det kan være man gerne vil have bedre styr på vægten. Man har tilmeldt sig et motionshold, og så kan man bruge værkstedet til at søge information om mad og vægttab på nettet. Der er skiftende værkstedsledere, der har en bred viden om sundhedsområdet. Nogle af dem er måske specialister, der kan spørges til råd om specifikke ting. Værkstedslederens opgave er at lede deltagere med samme interesser sammen, så man kan arbejde i grupper på tværs. En anden udgave af værkstedet er, at der på forhånd annonceres nogle specifikke temaer, der arbejdes med og måske holdes et oplæg omkring. Det kan være: Mad Forbrænding Yogaens eller tangoens historie Filosofien bag Tai Chi Mulighederne er uendelige. Kombinationsforløb inden for håndværksfag Studieværkstedet kan også bruges inden for håndværksfagene til at give deltagere på kurserne en ekstra mulighed for at komme videre med deres arbejder, som de ikke har på normale kurser. Igen kan man sige, at studieværkstedet giver mest mening i de tilfælde, hvor foreningen har mulighed for at lægge flere kurser samtidig og på samme adresse. Man kan for eksempel forestille sig, at man overordnet inden for temaet Grønland slår flere håndværkskurser op. Det kan i dette tilfælde være vævning, smykker og papir. Det fleksible forløb starter måske op med en workshop eller en studiecirkel. Under det fælles tema om Grønland finder deltagerne på tværs af de tre fag ud af forskellige kulturelle og historiske forskelle mellem Danmark og Grønlands brug af de tre fag. Man 10

11 diskuterer det, og der er måske indlagt et eller to foredrag om Grønlands historie og kultur. Herefter fordeler folk sig på de tre hold væv, smykker og papir og arbejder praktisk med faget i forhold til Grønlandske teknikker. Undervejs på holdene har deltagerne på bestemte tidspunkter mulighed for at gå i værkstedet. Det handler om, at man kortvarigt kan arbejde med sit produkt i et andet værksted, for overrodnet at komme videre inden for det fag, man nu engang har meldt sig til. For eksempel har man måske som væver haft brug for smykkeværkstedet til en montering. Opstarten af hele forløbet med workshoppen eller studiecirklen er måske 10 timer, selve holdet er for eksempel 20 timer og det åbne studieværksted, der kører samtidig med holdene (for eksempel i begyndelsen og slutningen af dagen på weekendkurser) er 12 timer. Hvert forløb annonceres altså som bestående af de tre dele, men reelt set bestemmer deltagerne jo selv, hvor mange timer de bruger den indledende workshop og værkstedet. Når man tilmelder sig forløbet, er man automatisk tilmeldt det hele. Spørg eksperten Spørg eksperten er et anderledes og uformelt forum, hvor man inviterer en ekspert for et givent, relevant område, som deltagerne så kan spørge. Altså et slags foredrag, hvor det er deltagerne, der bestemmer indholdet. Det kunne handle om alt fra boligkøb over lokalpolitik til folkesundhed. Spørg eksperten kan særlig bruges, hvis der er et aktuelt emne, man gerne vil sætte fokus på. Praktiske eksempler: Efterløn Det kunne fx være at der lige er vedtaget nye regler for efterløn. Mange mennesker lokalt giver udtryk for, at de ikke ved hvordan reglerne så er nu. Din forening tager kontakt til den lokale skatteforvaltning og fx en bankrådgiver, og beder dem stille op til Spørg eksperten hver onsdag aften i tre uger, hver aften i op til tre timer. Du kan eventuelt tilbyde eksperterne et par flasker rødvin for at deltage. Bankmanden skal måske have lov til at sige, hvilken bank han kommer fra, så hans betaling bliver lidt gratis omtale. Kommunebiblioteket spørger I om lån af et egnet lokale. Hver af de tre aftener får så hvert sit tema. Det kunne være: Hvad gør jeg før efterlønnen? Hvad gør jeg hvis jeg allerede får efterløn? Hvad gør jeg, som arbejdsgiver med ansatte der gerne vil på efterløn? Deltagerne kan melde sig før første aften og betale for fx den kaffe, der stilles frem (det kan også være bankmandens bank vil give den!), men de kan også blive skrevet på holdlisten ved ankomsten til det første arrangement. Cykelklargøring Et andet eksempel kunne være: Trafiksikkerhed Cykelklargøring. Foreningen aftaler med den lokale cykelsmed, at han/hun stiller sin ekspertise til rådighed for spørgsmål om trafiksikkerhed og vedligeholdelse af cyklen. Arrangementet foregår evt. i cykelsmedens værksted, eller et andet egnet lokale, hvor deltagerne måske kan tage deres egne cykler med og arbejde med. 11

12 Fjernundervisning Formålet er her som ved de øvrige fleksible tilrettelæggelsesformer de skal være styrke til udviklingen af et aktivt medborgerskab indenfor samfundsrelaterede emner, og dermed er det ikke nok at lave fx almindelig sprogundervisning. Men det betyder bestemt ikke, at vi reelt ikke kan afholde alle fag som e-læring. Et andet krav til e-læring er at der er mindst 30 % af timerne der gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde. Hvordan selve e-læringen opbygges rent teknisk vil vi beskrive i en folder for sig, men her lige et par eksempler på emner: En god indfaldsvinkel til at arbejde med samfundsrelaterede emner er her som ved de øvrige fleksible tilrettelæggelsesformer f.eks. at tage fat i historien og arbejde den frem til i dag og gerne lave sammenligninger til andre lande. Praktiske eksempler: Sprog Her vil det ofte være fortsættelse af et grundforløb der er gennemført som traditionel undervisning: Konversationsfransk:Fransk mode: Drøftelse og undersøgelse omkring haute couture. Historien og udvikling i den franske mode. Materialer i den franske mode. Eller: Konversationsfransk: Forberedelse rejse: Undersøgelser omkring de håndværk man vil møde på rejsen. Undersøgelser omkring kulturen. Undersøgelser omkring litteratur. Tysk: Forlaget Systime har udgivet flere materialer omkring specielle emner og beregnet til tysk for øvede, fx Die Vertriebenen - die deutschen als opfer et godt diskussionsmateriale med bog og CD. Disse materialer er også oplagt til at tilrettelægge sprog som e-læring. Håndværksfag I håndværksfagene er det oplagt at arbejde med mønstre og deres betydninger, fx: Kursus i grundlæggende stoftryk broderimønstre i Palæstina: Kursisterne skal indlære grundlæggende stoftryk, men skal sideløbende: Undersøge og debatterer de palæstinensiske broderimønstre (hver egn i Palæstina har deres eget mønster). Vælg og begrund hvilke mønstre du vil arbejde med. Udarbejd alle opgaver efter den nye viden. 12

13 Konstruerer et moderne design i stoftryk efter det palæstinensiske mønster, du holder mest af. Oplæg til diskussion sendes ud i e-læringsforummet på sammen måde som opgaverne og diskussionen kan foregå i de planlagte diskussionsfora eller ved fremmødet, hvortil deltagerne har gennemlæst og tænkt inden. Emnerækken er uudtømmelig: Navahoindianernes historie fortalt i vævning. Med udgangspunkt i alverdens etniske broderier skabes nyt dansk broderi. Dit liv som billedtæppe hvilken begivenhed i Danmark bør bevares for eftertiden i en moderne billedserie eller billedtæppe. Masker, deres baggrund, religiøse melding, materialer osv. Workshops Workshops eller værksteder på godt dansk er et sted, hvor man samles i små grupper om et overordnet emne. Workshops er fokuseret på at skabe et produkt af en slags for eksempel en lille rapport eller fælles udtalelse om lokalplanen, bofællesskaber, kulturpolitikken eller noget helt andet. En workshopleder laver oplæg, holder arbejdet på det rette spor og sørger for, at der kommer noget fornuftigt ud af arbejdet til sidst. Workshops er typisk kortere forløb af maksimum en enkelt dags varighed. Dermed bliver de mere uforpligtende og kan samle flere og andre end dem, der normalt deltager i aftenskolen. Alt efter emnet kan børn også inddrages. Workshops egner sig også fortrinligt til at blive kombineret med andre typer af aktiviteter. Fx kan en studiecirkel munde ud i en workshop, hvor studiecirkelen forud har forberedt et bestemt emne til behandling i workshoppen, hvor man så inviterer flere ind til at arbejde med emnet. Praktiske eksempel: Ideer til byudvikling I X-købing skal de finde ud af, hvad de skal gøre med den gamle silo på havnen. Nogle mener, den blot skal rives ned, mens andre synes, den kan bruges til beboelse, kulturhus, erhverv osv. Der indkaldes til en workshop, hvor alle får nogle fælles oplæg om de politiske og tekniske muligheder. Herefter får deltagerne mulighed for at arbejde med planer for siloen og havneområdet. Arbejdet foregår enkeltvis eller i små grupper. Kommunen stiller arkitekttegninger af området og siloen til rådighed, så deltagerne kan tegne deres forslag direkte ind på disse. Der er indkaldt en række relevante eksperter (en arkitekt, en repræsentant for den lokale handelsstandsforening, en fra idrætten, en fra byrådet), der kan spørges til råds undervejs. Dagen slutter af med en præsentation af de forskellige projektideer, og biblioteket laver efterfølgende en udstilling. Det hele leveres til de relevante beslutningstagere, der bruger det i overvejelserne om områdets fremtid. 13

14 Afregning og næste års tilskud Ligesom med mange andre dele af folkeoplysningsloven, så er afregningen af tilskuddet og udregningen af næste års tilskud op til den enkelte kommune at bestemme. Men Kommunernes Landsforening og Oplysningsforbundenes Fællesråd har givet en række anbefalinger, som vil komme til at gælde i de fleste kommuner. Det er dog en god idé at kontrollere, hvordan din kommune griber det an. Beregning af timer ved de fleksible tilrettelæggelsesformer Opgørelse af timetallet ved fleksible tilrettelæggelsesformer sker ligesom ved traditionel aftenskoleundervisning som lektioner á 45 minutter. Særligt vedrørende fjernundervisning: Lektionstallet beregnes som det antal lektioner, der tilbydes deltagerne i undervisningen. Afregning for fleksible tilrettelæggelsesformer Kommunernes Landsforening og Oplysningsforbundenes Fællesråd foreslår følgende principper for afregningen for afholdte udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer: De tilskudsberettigede udgifter er de faktisk afholdte udgifter, dog højst: Antal lektioner x et beløb, der beregnes på grundlag af satsen til lærer- og lederløn m.v. ved almindelig aftenskoleundervisning. Beløbet beregnes for et år ad gangen på baggrund af den forventede udvikling i den almindelige aftenskolelønsats. Beløbet udmeldes på KL s hjemmeside. Beløbet er for 2007 beregnet til 318,16 kr. De tilskudsberettigede udgifter afregnes i forhold til kommunens tilskudsbrøker (Bemærk, at kommunens særlige støttebrøker til handicappede og eventuelle andre grupper/områder også gælder for fleksible tilrettelæggelsesformer.). Kommunalt tilskud anvendt på fleksible tilrettelæggelsesformer kan højst udgøre 40 procent af tilskudstilsagnet til undervisning (36 procent af det samlede tilskudstilsagn, da man jo først skal trække 10 procent fra). Næste års tilskud Det er op til kommunerne selv at lave en model for beregning af næste års tilskud. Kommunernes Landsforening anbefaler, at næste års tilskud fortsat beregnes proportionalt pr. aftenskole i forhold til det maksimale tilskuds metode. Det vil sige, at man tager udgangspunkt i al den tilskudsberettigede aktivitet, der har været i en aftenskole og ikke kun den aktivitet, der rent faktisk har modtaget tilskud (ind imellem har en aftenskole sæsoner, hvor den har haft flere kurser, end der egentlig var bevilling til, og denne aktivitet anbefales altså taget med i beregningen). Dette svarer til den beregningsmetode de fleste kommuner anvender i dag. Det anbefales, at en tilsvarende beregning foretages for de fleksible tilrettelæggelsesformer, dog med et loft for de fleksible tilrettelæggelsesformer svarende til antal lektioner x et beløb, der beregnes på grundlag af satsen til lærer- og lederløn m.v. ved almindelig aftenskoleundervisning, jf. ovenfor (de 318,16 kr. der gælder for 2007). 14

læring - i aftenskolen Manual til skoleledere

læring - i aftenskolen Manual til skoleledere læring - i aftenskolen 110 101001001 000100 111 011010 1101 00011 011010100 Manual til skoleledere 110 110101001001 101001001 0001001101 000100 01101000110110 111 10100 011010 1101 110 00011 011010100

Læs mere

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Fleksible tilrettelæggelsesformer Lederhåndbog side 9.2.1 Fleksible tilrettelæggelsesformer Fleksible tilrettelæggelsesformer Folketinget vedtog i december 2006 en ændring af folkeoplysningsloven, der bl.a. giver aftenskolerne mulighed

Læs mere

læring - i aftenskolen Manual til undervisere

læring - i aftenskolen Manual til undervisere læring - i aftenskolen 110 101001001 000100 111 011010 1101 00011 011010100 Manual til undervisere 110 110101001001 101001001 0001001101 000100 01101000110110 111 10100 011010 1101 110 00011 011010100

Læs mere

Processen Forslag fra Oplysningsforbundenes Fællesråd af 30. juni Arbejdsgruppe om fleksible tilrettelæggelsesformer i folkeoplysningsloven. Lov

Processen Forslag fra Oplysningsforbundenes Fællesråd af 30. juni Arbejdsgruppe om fleksible tilrettelæggelsesformer i folkeoplysningsloven. Lov Undervisning tilrettelagt fleksibelt Fleksible tilrettelæggelsesformer 1 Processen Forslag fra Oplysningsforbundenes Fællesråd af 30. juni 2004. Arbejdsgruppe om fleksible tilrettelæggelsesformer i folkeoplysningsloven.

Læs mere

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Fleksible tilrettelæggelsesformer Fleksible tilrettelæggelsesformer Nogle vigtige ting om fleksible tilrettelæggelsesformer Der er tale om en KAN bestemmelse! I behøver ikke lave fleksible tilrettelæggelsesformer, hvis I ikke vil. Der

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer

Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer (Åben) Studiecirklen Jahn Sørensen fra Bjerggaardens Lokalcenter i Århus ville gerne lave et forløb på 36 timer omkring lokalområdet Christiansbjergs historie.

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2016 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til din aftenskole 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 HVAD KAN MAN FÅ TILSKUD TIL?... 5 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSBEREGNING... 6 10 % DEBATPULJE...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven Kulturafdelingen Sagsnr. 18.15.00-P21-1-15 Dato:15.12.2015 Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Tilskudsordning. Folkeoplysende voksenundervisning ny version

Tilskudsordning. Folkeoplysende voksenundervisning ny version Tilskudsordning Folkeoplysende voksenundervisning ny version Hvad er folkeoplysende voksenundervisning? Folkeoplysende voksenundervisning er fritidsundervisning til voksne over 18 år eller for børn og

Læs mere

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune.

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. U D K A S T Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. 1. Godkendelse af aftenskoler Folkeoplysningsudvalget (eller kommunalbestyrelsen) godkender folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22-01-2008 Mødested: KFUM s klublokale, Kløvermarken 1, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Leif Pedersen i stedet

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2015 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov om

Læs mere

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato:

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: 13.09.2010 Formål...2 Hvem kan ansøge om tilskud?...2 Hvad kan der søges tilskud til?...2 Tilskud til undervisning...2 Lokaletilskud...2

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 11-12-2007 Mødetidspunkt: 16:00-17:10

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 11-12-2007 Mødetidspunkt: 16:00-17:10 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 11-12-2007 Mødetidspunkt: 16:00-17:10 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen 4100 Ringsted Evt. afbud til Flemming

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Fritid og Kultur 2009 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-12-2007 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 20:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:25 Afbud: Børge Koch, Birgit Sørensen, John

Læs mere

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia Udkast til revision i 2015 af: Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia 1. Tilskudsberettigede aftenskoler Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING Retningslinjer for tilskud Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSNINGSLOVENS GENERELLE REGLER Efter reglerne

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

ANSØGNINGSFRISTER 2014

ANSØGNINGSFRISTER 2014 ANSØGNINGSFRISTER 204 Tilskud til foreninger med aktiviteter for børn og unge Frist Tilskud til aftenskoler (folkeoplysende voksenundervisning) Frist Medlems- og driftstilskud Regnskab og ansøgning Kendte

Læs mere

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjerne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven og bekendtgørelser hertil samt de politiske

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Notat om folkeoplysende forening

Notat om folkeoplysende forening Dato 09-10-2014 Dok.nr. 133518/14 Sagsnr. 12/3624 Ref. 44085 Notat om folkeoplysende forening Retsregler: Bekendtgørelse 2011-12-12 nr. 1251 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Knapt deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning i 2008

Knapt deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning i 2008 Knapt 700.000 1 deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning i 2008 I den folkeoplysende voksenundervisning var der i 2008 næsten 700.000 deltagere i de forskellige faggrupper. 450.000 af disse deltog

Læs mere

Fleksibelworkshopdag kl Hornstrupkursuscenter

Fleksibelworkshopdag kl Hornstrupkursuscenter Fleksibel Fleksibelworkshopdag workshopdag 14. 14.jan. jan.kl.10.00-20.00 kl.10.00-20.00 Hornstrup Hornstrupkursuscenter kursuscentervejle Vejle Program 09.30 10.00 Ankomst & morgenkaffe 10.00 10.15 Fælles

Læs mere

VÆRKTØJER TIL KERNEFORTÆLLING

VÆRKTØJER TIL KERNEFORTÆLLING Formål og værdier VÆRKTØJER TIL KERNEFORTÆLLING KERNEFORTÆLLING At have nogenlunde styr på foreningens/aftenskolens formål og værdier er på mange måder helt grundlæggende og en forudsætning for megen anden

Læs mere

Fleksibel workshopdag 12. nov. kl Hornstrup kursuscenter Vejle

Fleksibel workshopdag 12. nov. kl Hornstrup kursuscenter Vejle Fleksibel workshopdag 12. nov. kl. 10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Program 09.30 10.00 Ankomst & morgenkaffe 10.00 10.15 Fælles velkomst, sang osv. 10.15 12.00 Fælles oplæg & gruppesessions 12.00

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven 2010/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 053.38J.261 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

Handicapundervisning i Københavns Kommune

Handicapundervisning i Københavns Kommune Handicapundervisning i Københavns Kommune Erfaringshåndbog Handicapundervisning i Københavns Kommune Indledning Folkeoplysningsloven åbner mulighed for at sikre handicappedes adgang til den almindelige

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Sønderborg Kommune Støtte til undervisning m.v. I tilknytning til "Lov om støtte til folkeoplysning" med tilhørende bekendtgørelse og vejledninger

Læs mere

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Generelle bestemmelser Stk. 1: Der ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, som opfylder bestemmelserne

Læs mere

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune 1 Aftalens parter Hermed indgår [navn] kommune konsulentkontrakt med praktiserende læge [navn] om at være fast tilknyttet læge

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Tilskudsperiode. Udgifter til lærerløn inklusive feriepenge, sygedagpenge, ATP mv. opgørelse af fleksible tilrettelæggelsesformer

Tilskudsperiode. Udgifter til lærerløn inklusive feriepenge, sygedagpenge, ATP mv. opgørelse af fleksible tilrettelæggelsesformer VIBORG KOMMUNE Kultur, Service & Events Statistikskema i forbindelse med afregning TILSKUDSREGNSKAB Foreningens navn, adresse og tlf. nr. Tilskudsår Indsendes senest den 1. april Område 2.1. Grundlæggende

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Godkendt som ny aftenskole i Københavns Kommune

Godkendt som ny aftenskole i Københavns Kommune Godkendt som ny aftenskole i Københavns Kommune Regler og rammer for hvordan man driver en aftenskole 1 Denne folder henvender sig til nye aftenskoler, der er blevet godkendt til at modtage tilskud fra

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag den 01. februar 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag den 01. februar 2007 Referat fra møde i torsdag den 01. februar 2007 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Valg af formand og næstformand... 1 2. FOU - Fastsættelse af mødedage og tidspunkt...

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg

DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg DFS ser fremtidens folkeoplysning inden for tre søjler: Søjle 1- Søjle 2- Søjle 3- Fri Folkeoplysning

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører.

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører. Til samtlige AMU-godkendte uddannelsesinstitutioner Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Voksenundervisning Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. ETABLERING AF UNDERVISNING... 3 TILSKUD TIL UNDERVISNING...

Læs mere

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 05-09-2012 Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 1. Klageinstansens

Læs mere

KOMMUNERNE OG AFTENSKOLEOMRÅDET

KOMMUNERNE OG AFTENSKOLEOMRÅDET Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter, 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen KOMMUNERNE OG AFTENSKOLEOMRÅDET Bag om tallene OPLÆGGETS TEMAER Om undersøgelsen Omfanget og karakteren af aftenskoleundervisningen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1.5 BESTYRELSENS ANSVAR Foreningens bestyrelse har følgende ansvar over for Københavns Kommune: a) At det kommunale tilskud anvendes efter folkeoplysningsloven disse

Læs mere

Håndbog AFTENSKOLERNE GÆLDENDE FRA : 1. MARTS Fritidssektionen Thisted Kommune

Håndbog AFTENSKOLERNE GÆLDENDE FRA : 1. MARTS Fritidssektionen Thisted Kommune AFTENSKOLERNE Håndbog Fritidssektionen Thisted Kommune GÆLDENDE FRA : 1. MARTS 2016. Indholdsfortegnelse 1.FORORD.... 2 2. VISION (formål) for Fritids- og Folkeoplysningsområdet.... 3 3. TILSKUD TIL AFTENSKOLER....

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Landstingsforordning nr 10 af 21. maj 2002 om kultur- og fritidsvirksomhed.

Landstingsforordning nr 10 af 21. maj 2002 om kultur- og fritidsvirksomhed. Landstingsforordning nr 10 af 21. maj 2002 om kultur- og fritidsvirksomhed. I medfør af 1 og 2 i lov nr. 584 af 29. november 1978 om fritidsvirksomhed fastsættes: Kapitel 1. Kultur- og fritidsvirksomhed

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser

Læs mere

Referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 26. marts 2008 kl. 18:00 i Aars Byrådssal

Referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 26. marts 2008 kl. 18:00 i Aars Byrådssal Referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 26. marts 2008 kl. 18:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Forslag til regelsæt om det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 3 2 Medlemmer Benny

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere