K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:"

Transkript

1 Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: 1. Indklagede har rådgivet klager i strid med skattereglerne. 2. Indklagede har indgivet regnskab for 2010 for C for sent til SKAT. 3. Indklagede glemte i regnskabet for 2010 for C, at indtægtsføre indtægter fra udlejning af klagers lejlighed til SKAT. 4. Indklagede har i årsrapporten for 2011 for C opført et tab på debitorer på ,00 kr. til SKAT, ligesom regnskabet er indgivet for sent. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at indklagede har været godkendt som registreret revisor fra den 3. april 1975 og i Revireg. har været tilknyttet D, cvr-nr. xx xx xx xx, fra den 10. januar Sagsfremstilling: Den 4. maj 2010 sendte klageren følgende til blandt andet indklagede: "Jeg håber I kan afse tid - og har lyst til at hjælpe mig med mit personlige regnskab og regnskabet for min lille virksomhed: C. Jeg er indehaver af E, men vil gerne holde mit eget helt adskilt fra virksomheden. Jeg er sent ude - det beklager jeg, men vi er ved at være igennem et turbulent år, som har krævet al min opmærksomhed og arbejdsindsats. Tidligere har Es revisorer hjulpet med mit eget, men dels har E skiftet revisorer og dels ønsker jeg ikke de "gamle" revisorer ind i billedet." Indklagede har fremlagt en årsrapport for 2010 for C, hvorpå klageren den 19. september 2011 har underskrevet "Indehaverens påtegning", og hvor indklagede samme dag har underskrevet følgende påtegning: Til i C 1

2 På grundlag af bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra ledelse, har vi ydet assistance Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat udgjorde kr., at balancesummen udgjorde kr., og at egenkapitalen udgjorde kr. På forsiden af årsrapporten er der med håndskrift anført følgende: "14/10-12 Der er udarbejdet nyt regnskab". Klageren har fremlagt en anden årsrapport for 2010 for C. Denne rapport er underskrevet af hende den 9. oktober Indklagede har samme dato afgivet følgende assistancepåtegning på årsrapporten for 2010 for C: Til ejeren i C På grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra virksomhedens ledelse, har vi ydet assistance med opstilling af årsregnskabet for C for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det fremgår af denne årsrapport, at årets resultat udgjorde kr., at balancesummen udgjorde kr., og at egenkapitalen udgjorde kr. I forhold til den tidligere årsrapport er der i denne medtaget aktiver i form af grunde og bygninger med kr. og gæld til realkreditinstitutter med kr. Endvidere er medtaget indtægt på kr. for udlejning af lejlighed Tuborg Boulevard 11. Forud herfor havde klageren den 29. februar 2012 henvendt sig til SKAT, idet hun blandt andet oplyste følgende: "I 2010, 2011 og til har jeg ikke boet i min lejlighed [vej] [..]. Den har været og er udlejet [..]" Indklagede har fremlagt en årsrapport for 2011 for C, hvorpå indklagede den 12. juli 2012 har afgivet følgende påtegning: 2

3 Til i C På grundlag af bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra ledelse, har vi ydet assistance Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det fremgår af denne årsrapport, at årets resultat udgjorde kr., hvilket navnlig skyldtes andre eksterne omkostninger med kr., at balancesummen udgjorde kr., og at egenkapitalen udgjorde kr. Af note 4 i regnskabet fremgår, at af de kr. udgjorde kr. "konstaterede tab på debitorer". Klageren har oplyst, at det af indklagede fremsendte regnskab er forkert, og har fremlagt et ikkeunderskrevet udkast til samme årsrapport af 13. december Af denne fremgår følgende påtegning: Såfremt det ikke under behandlingen af nærværende udkast fremkommer væsentlige oplysninger eller ændringer, vil vi forsyne den endelige årsrapport med følgende påtegning: Til i C På grundlag af bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra ledelse, har vi ydet assistance Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det fremgår af denne udgave af årsrapporten, at årets resultat udgjorde kr., at balancesummen udgjorde kr., og at egenkapitalen udgjorde kr. Møde: Under et møde i nævnet var begge parter mødt. Indklagede har i det væsentlige henholdt sig til sine skriftlige indlæg. Han har præciseret, at han ikke har foretaget indberetninger til eller afgivet erklæringer overfor SKAT. 3

4 Klager har henvist til sine skriftlige indlæg i sagen. Parternes bemærkninger: Klageren har anført, at indklagede har indsendt klagerens regnskaber for 2010 og 2011 til SKAT alt for sent, hvilket har udløst ekstraomkostninger. Det skyldes ikke klagerens forhold, at indsendelsen var for sen i Klageren har videre anført, at indklagede i 2010 glemte at opgive indtægt fra udlejning af klagerens lejlighed i Hellerup, hvilket medførte diverse møder med SKAT og ekstraomkostninger, også til revisor og en forhøjet skat. Indklagede har hele tiden vidst, at klagerens lejlighed var udlejet. Klageren rettede på eget initiativ henvendelse til SKAT. Klageren har endelig anført, at indklagede har forklaret hende, at hun ikke skulle betale skat før tabet på debitorer på kr var modregnet. SKAT har imidlertid ikke kunnet godkende fradraget, hvorfor hun skal betale ganske meget i ekstra skat. Det var indklagede selv, der medtog fradraget, og klageren fik ikke oplyst, at der kunne være tale om, at SKAT ikke ville godtage det. Det sidste regnskab for dateret 13. december har klageren kun modtaget i udkast. Hun ville ikke underskrive udkastet, da hun fandt mange fejl og mangler deri. I øvrigt har indklagede ikke fremsendt det endelige regnskab til Revisornævnet, kun det forkerte. Indklagede har anført, at det er korrekt, at indklagede var skyld i, at afleveringsfristen ikke blev overholdt for indkomståret Det skyldtes, at indklagedes daværende partner udtrådte med øjeblikkelig virkning. Dette er meddelt klageren, der af indklagede er kompenseret for sin udgift til kontrollovstillæg. For så vidt angår 2011 er sagsøgeren selv skyld i den for sene aflevering på grund af manglende oplysninger, og da klagerens computer var stået af. Indklagede har videre anført vedrørende lejeindtægter fra klagers lejlighed, at klageren husker forkert. Den rigtige forklaring er, at indklagede ved et tilfælde opdagede, at klageren ikke havde opgivet lejeindtægterne tillige med andre indtægter, og det fremgik ikke af det materiale, som indklagede var i besiddelse af, at der var tale om noget sådant, hvorfor indklagede bad klageren om selv at rette henvendelse til SKAT om problemet - det medførte selvfølgelig korrektioner af regnskaberne for 2010 og Indklagede har anført, vedrørende tab på debitorer kr ,00, at denne post indeholder både tab på honorar tilgodehavende samt udlæg for leverede varer til E. Dette tab ønskede klageren fradrag for, og det havde indklagede ingen indvendinger imod, idet tabet var fuldt specificeret og godkendt af kurator i boet E. Dog fik fradraget den bemærkning, at for så vidt angår udlæg for Slottet så kunne det give anledning til diskussion med SKAT og dermed en tilbageførsel af eventuelt for meget fratrukket tab. Alle regnskaber har i øvrigt været forelagt klageren, og denne har godkendt dem med sin underskrift. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Ad klagepunkt 1 4

5 Nævnets saglige kompetence er begrænset til erklæringsafgivelse, jf. revisorlovens 43, stk. 3, jf. 1, stk. 2 og 3. Nævnet kan derfor alene påkende revisorers afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber, herunder revisors udtalelser om ledelsesberetninger i henhold til årsregnskabsloven, revisors afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug, samt revisors afgivelse af andre erklæringer, der i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug. Nævnet behandler derfor ikke klager over rådgivning, hvorfor dette klagepunkt afvises. Ad klagepunkt 2 Indklagede har under et møde i nævnet forklaret, at han ikke har indgivet regnskabet til SKAT, og ej heller afgivet erklæringer overfor SKAT. Henset til denne forklaring, samt til at klageren ikke har fremlagt oplysninger, der dokumenterer, at dette skulle være tilfældet, finder Revisornævnet det af klageren ikke godtgjort, at indklagede skulle have afgivet erklæring vedrørende 2010 regnskabet til SKAT. Nævnet er herefter ikke kompetent til at behandle klagepunktet, hvorfor det afvises. Ad klagepunkt 3 Til brug for sagens behandling har klageren fremlagt en årsrapport for 2010 for C med indklagedes assistancepåtegning af 9. oktober Indklagede har fremlagt en årsrapport for 2010 for samme virksomhed med en påtegning om assistance af 19. september Det er på denne rapport håndskrevet, at der er udarbejdet nyt regnskab. I sidstnævnte årsrapport er der medtaget en lejeindtægt på kr. Nævnet finder det ikke mod indklagedes benægtelse godtgjort, at indklagede var i besiddelse af oplysninger om klagerens udlejning af sin lejlighed, eller at han skulle have glemt at indtægtsføre en lejeindtægt fra klagerens lejlighed i Hellerup. Nævnet har i den forbindelse tillagt det betydning, at der angiveligt er udarbejdet et ændret regnskab med indklagedes påtegning af 9. oktober 2012, efter at klageren selv ved skrivelse af 29. februar 2012 havde rettet henvendelse til SKAT. Det bemærkes i den forbindelse, at det er klageren, der aflægger regnskabet. På denne baggrund frifindes indklagede vedrørende disse klagepunkter. Ad klagepunkt 4 Indklagede har fremlagt et ikke underskrevet udkast til årsrapport for 2011 for C. Det lægges herefter til grund, at indklagede ikke har afgivet en erklæring, der er omfattet af Revisornævnets kompetence. Herefter afvises klagepunktet. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, registreret revisor B, frifindes i klagepunkt 3. Klagepunkterne 1, 2 og 4 afvises. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Karen Duus Mathiesen 5

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014. A og B ApS. mod. statsautoriseret revisor C. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014. A og B ApS. mod. statsautoriseret revisor C. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014 A og B ApS mod statsautoriseret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelser af 12. marts og 9. april 2014 har A på egne vegne og på vegne

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 3/2011 A A/S (ved advokat B) mod Statsautoriseret revisor B (ved advokat C) afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S).

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). K mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 1. juli 2004 har statsautoriseret

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) Side 1 af 14 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 29. juni 2004 har ToldSkat indgivet

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. april 2008 har Birgit Ellegaard klaget over statsautoriseret revisor Kai Ambrosius,

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. april 2008 har Birgit Ellegaard klaget over statsautoriseret revisor Kai Ambrosius, Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 30/2008-S+R Birgit Ellegaard mod Statsautoriseret revisor Kai Ambrosius og Registreret revisor Peter Ry Mathiasen og Revisor Anita E. Mather afsagt sålydende K E

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Revisornævnet har den 1. juni 2012 modtaget en klage over statsautoriseret revisor

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 12. december 2014 blev der i sag nr. 160/2013 Skat mod statsautoriseret revisor Kai Marius Møller afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 17. december 2013 har Skat i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere