OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015"

Transkript

1 OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE Hvad er Operation Dagsværk? Operation Dagsværk er eleverne på de gymnasiale uddannelser og klassers oplysnings- og solidaritetsorganisation. Organisationens formål er at skabe solidaritet mellem unge under uddannelse i Danmark og fattige og undertrykte unge i andre lande. Operation Dagsværk vil bygge bro mellem unge i Danmark og mindre privilegerede unge i andre lande. Gennem oplysningskampagner skabes forståelse og solidaritet, og ved indsamlinger skabes muligheder for uddannelse til børn og unge i projektlandene. Organisationen er kendetegnet ved, at det er unge, der definerer hvilke samfundsmæssige spørgsmål og konflikter, organisationen beskæftiger sig med. Eleverne er Operation Dagsværks demokratiske fundament. Ligesom Operation Dagsværk gennem sine projekter ønsker at styrke andre unges demokratiske rettigheder, ønsker Operation Dagsværk også at have en stærk demokratisk forankring internt i organisationen. Alle i organisationen skal være omfattet af Operation Dagsværks demokratiske målsætninger. Det betyder, at Operation Dagsværks struktur skal være gennemskuelig, at alle dagsværkere sikres maksimal indflydelse på alle relevante områder, at strukturen er præget af decentralisering og nærdemokrati, og at alle dagsværkere deltager aktivt i varetagelsen af organisationens opgaver. Derfor skal der tilstræbes en flad struktur, og kommunikationen mellem de forskellige organer skal prioriteres højt. Udviklingsarbejde udspringer af stillingtagen til verden, og er derfor pr. definition politisk. Det er dog vigtigt at understrege, at Operation Dagsværk ikke er en partipolitisk organisation, men handler ud fra tværpolitiske værdier for at styrke demokrati og menneskerettigheder. Operation Dagsværk handler altid ud fra mottoet: Oplysning, Stillingtagen, Handling. For at engagere den danske ungdom skal Operation Dagsværk altid give fyldestgørende information og lave en debatskabende kampagne, der har relevans for det pågældende projekt. På baggrund af informationskampagnen skal eleverne på de deltagende uddannelsesinstitutioner kunne træffe et oplyst valg og tage stilling til, om de vil arbejde på dagsværkdagen. Derefter skal alle deltagende elever udføre en aktiv handling i form af at arbejde frivilligt på dagsværkdagen. Operation Dagsværk arbejder ud fra tanken om den flade struktur. Det vil sige, at den demokratiske process er i højsædet. Operation Dagsværk er elevernes organisation og Stormødet står som højeste instans, hvor eleverne på gymnasierne med flertallets magt kan beslutte, hvordan Operation Dagsværk som organisation skal styres. Imellem stormøderne er det den stormødevalgte bestyrelse, der træffer beslutninger om organisationens virke politisk og økonomisk. Den flade struktur bevirker, at vi ikke har en formand, men at hver stemme vægtes lige højt i alle beslutninger. De enkelte dagsværksgrupper på gymnasierne har selvbestemmelse og vælger selv, hvordan de vil promovere kampagnerne. De kan dog søge hjælp hos de sekretariatsfrivillige.

2 2. Det debatskabende dagsværk Operation Dagsværk er en solidaritets- og oplysningsorganisation. Derfor vægtes solidaritet og oplysning lige højt, hvilket betyder at en succesfuld oplysningskampagne er mindst lige så vigtig som en stor indsamling. Dette understøttes også af vores motto: Oplysning Stillingtagen Handling, som er de tre elementer, der supplerer hinanden i den årlige kampagne. Operation Dagsværk skal også fokusere på danske forhold, når lignende forhold problematiseres og kritiseres i projektlande. Her skal Operation Dagsværk ikke være blind for at diskutere tilsvarende forholds tilstedeværelse i det danske samfund. Operation Dagsværk kan aldrig stille krav til forhold i vores projektlande uden også at stille krav til lignende forhold, hvis de skulle gøre sig gældende i Danmark. Derudover skal alle organer inden for Operation Dagsværk altid lægge vægt på bæredygtig handel og varer produceret under bæredygtige forhold. Operation Dagsværk skal internt i organisationen bestræbe sig på at gøre bæredygtige indkøb, når det er muligt, samt eksternt være medvirkende til, at kendskabet til såvel bæredygtig handel og produktion som vigtigheden af denne udvides. Operation Dagsværk mener nemlig, at kritisk forbrug kan højne standarden for arbejds- og miljøforhold i de producerende lande og ønsker gennemsigtighed i produktionsforholdene bag de varer vi køber og de varer, vi sælger. Operation Dagsværk kan ikke arbejde for bedre forhold i sine projektlande uden at tage stilling til, hvordan vores eget forbrug påvirker de selv samme forhold. Operation Dagsværk ønsker at være debatskabende og har mod på at sætte fokus på kontroversielle konflikter eller fokusere på de konflikter, der er glemt af medierne og det internationale politiske samfund. Operation Dagsværks rolle skal være at sætte spørgsmålstegn ved relevante problematikker og forhold. Det er vigtigt, at Operation Dagsværk altid tænker en debatskabende vinkel ind i sine kampagner. Det er vigtigt, at Operation Dagsværk altid tænker en debatskabende vinkel ind i sine projekter, også selv om det kan gøre indsamlingerne sværere. Operation Dagsværk behøver således ikke at have prædefinerede svar i disse debatter, men kan til enhver tid deltage i og påvirke debatten. Det er vigtigt, at eleverne bliver formidlere og aktive deltagere i den pågældende debat. Dette skal ske gennem Operation Dagsværk-organernes oplysende arbejde, og ligeledes gennem elevernes møde med arbejdspladser og enkeltpersoner. Formålet med dette er, at debatten om problematikkerne udbredes til en større gruppe af befolkningen, og at eleverne får en skærpet motivation for at engagere sig i årets projekt. 3. Undervisning og handlekompetence Operation Dagsværk mener, at alle skal have den bedst mulige uddannelse. Dog har Operation dagsværk som organisation fokus på at sikre unge den bedst mulige uddannelse i vores projektlande såvel som unge i Danmark.

3 Operation Dagsværks værdigrundlag Oplysning Stillingtagen Handling bryder med gymnasiets traditionelle undervisningsform ved, at danske unge, i stedet for at sidde på skolebænken, går ud og arbejder for en gruppe børn eller unge et andet sted i verden. Operation Dagsværk mener, at al undervisning i gymnasiet ikke bare skal indeholde elementer af oplysning og stillingtagen, men også af handling. Med andre ord skal gymnasieuddannelsen ikke kun lære eleverne om samfundet, men også træne eleverne i at tage aktivt del i samfundet. Operation Dagsværk vil kæmpe for, at der bygges videre på de danske gymnasieelevers viden om samfundet, og den viden følges op med redskaber til at handle imod lokale og globale uretfærdigheder. Operation Dagsværk vil forsøge at styrke de danske unges selvtillid, så de stoler på, at deres handlinger kan gøre en forskel. Det kan blandt andet sikres ved, at: - En vigtig del af undervisningen skal rettes mod at lære eleverne at øve indflydelse i verden både lokalt og globalt. Dette gøres fx ved at øge skolens elevdemokrati samt ved at træne eleverne i at tilkendegive og argumentere for deres meninger offentligt, fx til debatarrangementer eller via læserbreve. - Derudover kan det gøres ved at undervise eleverne i foreningsdannelse og organisering af arrangementer. - Verden er vores klasseværelse. Alle de emner, eleverne arbejder med, har en global dimension, som skal inddrages i undervisningen. - De gymnasiale uddannelser skal uddanne verdensborgere, som ikke blot har kompetencer til at se på og analysere verden, men også handle i den og gøre brug af sit medborgerskab både lokalt og globalt. 4. Etiske retningslinier for dagsværket Det er en essentiel del af ethvert dagsværk, at det bliver givet som en konkret udmøntning af den stillingtagen, som Operation Dagsværks oplysningskampagne har rustet eleven til. Dagsværkgrupperne, som engagerer eleverne på skolerne til Dagsværkdagen, skal således respektere elevens handlefrihed, så dagsværkets karakter af frivillighed aldrig bliver undermineret. Hverken elevens dagsværk eller de af arbejdsgiveren udbetalte midler kan betegnes som en donation i klassisk forstand. Idéen er ikke at få de lokale arbejdsgivere til passivt at donere pengene, men at eleven modtager pengene som løn for det frivillige stykke arbejde, eleven har udført i solidaritet med projektets målgruppe. Derfor prioriterer Operation Dagsværk også i henhold til arbejdspapiret kun at bruge raslebøsser som indsamlingsmiddel, hvis der sideløbende sker en aktiv handling. Et dagsværk kan dog også være meget andet end traditionelt erhvervsarbejde, så længe der er tale om aktivt og frivilligt arbejde. Dagsværkgrupperne skal have respekt for elevens ret til selv at definere sit dagsværk ud fra disse retningslinjer, og må ikke pålægge eleven en økonomisk straf i tilfælde af, at dagsværket ikke indtjente det forventede minimumsbeløb, som vedtaget af Stormødet. 5. Projekterne

4 Operation Dagsværk ønsker gennem projekter i fattige og undertrykte dele af verden at give unge under uddannelse i Danmark mulighed for at handle på en oplyst baggrund. I solidaritet med unge i resten af verden har eleverne mulighed for at give én dag af deres uddannelse for at give disse unge mulighed for at komme i gang med en uddannelse. Operation Dagsværk støtter altid uddannelsesprojekter, idet uddannelse giver modtagerne redskaber til selv at ændre deres vilkår. Samtidig virker uddannelse og oplysning bevidstgørende for såvel projektets målgruppe som for danske unge. Operation Dagsværk tager udgangspunkt i, at retten til grundlæggende uddannelse er universel og gælder alle børn og unge verden over. Operation Dagsværk ønsker at støtte projekter, som tager udgangspunkt i denne ret, og som sigter på at gøre børn og unge i stand til at kunne deltage som aktive borgere i deres samfund og øve indflydelse på dette samfund. I tråd hermed ønsker vi at støtte projekter, der f.eks. via pædagogiske metoder er med til at aktivere børn og unge og ikke blot gøre dem til passive modtagere i undervisnings- og uddannelsessituationen. Operation Dagsværk ønsker således at støtte projekter, som giver børn og unge selvværd og medindflydelse og mulighed for at udfolde deres potentiale i lokalsamfundet såvel som på nationalt plan. I overensstemmelse hermed ønsker Operation Dagsværk at støtte projekter, som sigter på at få en effekt, der rækker ud over selve Operation Dagsværk-projektet, f.eks. som model og inspiration for den statslige indsats eller andre aktører inden for områder, som har relevans for den pågældende målgruppe. Vi ønsker med Operation Dagsværk-projekterne så vidt muligt at bidrage til at ændre de strukturelle og grundlæggende årsager af f.eks. økonomisk og social karakter, som er med til at begrænse børn og unges muligheder for at kunne få uddannelse og indflydelse på eget liv og samfund. Appendiks: Specifikke krav til projekter og projektstillere Det kræves af både den danske projektstiller og af samarbejdspartnere i projektlandet, at de har relevant erfaring med lignende udviklingsarbejde inden for de problemstillinger og temaer projektet berører. Derudover kræves det, at den danske samarbejdsorganisation har tilfredsstillende rutiner på det finansielle område, inden for korruptionsforebyggelse, samt at denne gennem hele støtteperioden kommer med faglige vurderinger af projektet og den/de lokale partnere til Operation Dagsværk. Derudover skal den danske samarbejdspartner sikre, at de fornødne skridt omgående tages, såfremt der opstår begrundet mistanke om eller konstateres tyveri, bedrageri, korruption, misbrug eller andre tilsvarende uregelmæssigheder i administrationen af projektet.

5 Den danske samarbejdspartner skal leve op til de regler, der gælder for at kunne ansøge om u-landsmidler i henhold til de altid gældende Retningslinjer for Civilsamfundspuljen administreret af Civilsamfund i Udvikling (CISU). Den danske samarbejdspartner skal desuden kunne garantere, at den lokale samarbejdspartner er kompetent og har kapacitet til at administrere et projekt af den størrelsesorden en OD-indsamling fordrer. Den danske samarbejdspartner fungerer som en kvalitetssikrende instans, og det forventes, at organisationen har tilstrækkelig administrativ kapacitet til at kunne forvalte Operation Dagsværks midler på en tilfredsstillende måde. Hvis den danske samarbejdsorganisation ikke opfylder ovennævnte krav om at leve op til de regler, der gælder for at kunne ansøge om u-landsmidler i henhold til de altid gældende Retningslinjer for Civilsamfundspuljen, administreret af Civilsamfund i Udvikling (CISU), kan Operation Dagsværk vælge at se bort fra det, såfremt der er andre klare indikationer på, at organisationens økonomiske struktur kan håndtere et projekt af Operation Dagsværks størrelse. Den danske samarbejdspartner skal yde et tilskud på minimum kr. til Operation Dagsværks oplysningskampagne. Lokal Forankring For at sikre at uddannelsen svarer til de behov, som er til stede i projektområdet, skal projekterne være lokalt forankrede. Et Operation Dagsværk-projekt skal have lokale samarbejdspartnere med et demokratisk værdigrundlag og en bred folkelig base, og det er modtagerne selv, der skal definere behovene. Således er det vigtigt, at den lokale samarbejdspartner har taget aktiv del i formuleringen og forberedelsen af projektet, og at dette afspejler sig i ansvarsfordelingen mellem den ansøgende danske organisation og den lokale samarbejdspartner. Den lokale samarbejdspartner skal have en tæt kontakt med målgruppen, en grundlæggende forståelse for deres behov og en vilje til at inddrage målgruppen aktivt og dynamisk i gennemførelsen af projektet. I tilfælde, hvor samarbejdspartneren er en international bistandsorganisation, skal organisationens lokale netværk være tilsvarende stærkt. Der stilles ydermere krav til, at Operation Dagsværks lokale samarbejdspartnere er imod undertrykkelse, for fred og arbejder på et ikke-voldeligt og demokratisk grundlag. Fortalervirksomhed Da Operation Dagsværk ønsker at medvirke til strukturelle forandringer, frem for blot isolerede effekter af et enkelt projekt. Derfor kræves der projektforslag, som har medtænkt fortalervirksomhed som et centralt og nødvendigt element. Det kan enten være som en del af projektet i form af påvirkning af offentlighed og/eller beslutningstagere, støtte til netværk for fortalervirksomhed eller lignende, eller det kan være ved at gøre rede for, hvordan Operation Dagsværk-projektet spiller ind i en større vifte af projekter i området/organisationen, inden for hvilken fortalervirksomhed indgår.

6 Diskrimination og ligestilling Operation Dagsværk tager afstand fra enhver diskrimination på baggrund af etnicitet, køn, religion, politisk tilhørsforhold eller seksualitet. Operation Dagsværk lægger vægt på, at projektforslag sigter mod at forbedre forholdene og fremme aktiv samfundsdeltagelse for befolkningsmæssige minoriteter og særligt sårbare grupper. Derfor skal minoriteters og sårbare gruppers rettigheder og aktive, ligeværdige deltagelse og indflydese i projektet altid være en høj prioritering i projektforslag og projekter, såfremt det har relevans i projektområdet. Operation Dagsværk mener, at ligestilling mellem køn skal prioriteres i projekterne, såfremt dette er relevant. Bæredygtighed Operation Dagsværks projekter skal være bæredygtige. Bæredygtigheden vil blive vurderet i forhold til, hvorledes projekterne vil kunne støtte opbygningen af den nødvendige lokale kapacitet i form af f.eks. viden og organisation, der vil kunne videreføre projektets effekter og erfaringer, samt hvorledes de nye erfaringer kan anvendes efter projektets afslutning. Derudover skal det tilstræbes at miljøet belastes mindst muligt i udførelsen af projekterne. Vedrørende medfinansiering Projektforslaget skal afspejle det forventede indsamlingsresultat fra Operation Dagsværkdagen. Medfinansiering er dog tilladt i begrænset omfang, såfremt der er tale om at stille ressourcer (f.eks. arbejdskraft og materiel), der knytter sig til projektområdet, til rådighed. Sikkerhed Alle projekter skal tage højde for sikkerheden i projektlandene, da kampagnen er meget afhængig af sekretariatets researchtur. Projektstiller skal derfor kunne argumentere overbevisende for projekter, der foregår i lande, hvor Udenrigsministeriet fraråder alle rejser eller alle ikke-nødvendige rejser. Bilag: Mindretalsbeskyttelse Da Operation Dagsværk er sammensat af mange forskellige holdninger, mener vi, at det har stor betydning, at mindretallets holdninger kommer til udtryk. Dette bilag indeholder de forslag/ændringsforslag som blev nedstemt, men hvor mindst 20% af Operation Dagsværk er for det faldne forslag. Vi mener, at det er relevant at give nye medlemmer samt udenforstående et indblik i den mangfoldighed, der er gældende i Operation Dagsværk, og som helt konkret kommer til udtryk ved afstemninger. Ligeledes er det vigtigt for Operation Dagsværk generelt at kunne få et indblik i, hvor mange der har været uenige i et bestemt forslag det foregående år. Henvisning til bilaget gives ved fodnote i den rigtige kontekst.

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Hillerød maj 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Tankerne bag Frivillighedspolitikken 4 Organisering og forankring 5 Foreningens visioner

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

Fagligt og politisk grundlag for Fagligt Fælles Forbund Sydfyn

Fagligt og politisk grundlag for Fagligt Fælles Forbund Sydfyn Fagligt og politisk grundlag for Fagligt Fælles Forbund Sydfyn Forord... 2 En fagforening der er til for medlemmerne... 2 Vi er én fagforening... 3 Vi er en ambitiøs fagforening... 3 3F Sydfyn er åben

Læs mere

Politik for Inklusion og Medborgerskab 2013-2017

Politik for Inklusion og Medborgerskab 2013-2017 Politik for Inklusion og Medborgerskab 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 5 Fokus Medborgerskab... 6 Fokus Mangfoldighed... 7 Fokus Inklusion... 8 2 Vision: Vi vil styrke og fordre

Læs mere

DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg

DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg DFS ser fremtidens folkeoplysning inden for tre søjler: Søjle 1- Søjle 2- Søjle 3- Fri Folkeoplysning

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

Forslag til Fremtidens DUF

Forslag til Fremtidens DUF Forslag til Fremtidens DUF I henhold til vedtægternes 21, stk. 1 skal forslag til være sekretariatet i hænde senest 5 uger før delegeretmødet. Styrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets

Læs mere

INATSISARTUT OG DEMOKRATI

INATSISARTUT OG DEMOKRATI INATSISARTUT OG DEMOKRATI Om parlamentarisk demokrati i Grønland for unge FORORD Nu skal du læse en historie om et muligt forbud mod energi drikke. Nogle mener, at energidrikke er sundhedsfarlige og derfor

Læs mere

Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE

Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE Bliv red barnet AMBASSADØRSKOLE VELKOMMEN! Tak fordi I nu overvejer eller har besluttet jer for at blive Red Barnet ambassadørskole. Red Barnet har nemlig meget brug for at samarbejde med jer. Over hele

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Morgendagens folkeskole en fælles forpligtigelse

Morgendagens folkeskole en fælles forpligtigelse Danmarks Lærerforening August 2009 Baggrundspapir til folderen Morgendagens folkeskole en fælles forpligtigelse Som et led i arbejdet med Fremtidens Skole udgiver Danmarks Lærerforening folderen Morgendagens

Læs mere

Marianne Jelved. Samtaler om skolen

Marianne Jelved. Samtaler om skolen Marianne Jelved Samtaler om skolen Marianne Jelved Samtaler om skolen Indhold Forord........................................ 7 Brændpunkter i skolepolitikken...................... 11 Skolen og markedskræfterne..........................

Læs mere

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Formål med grundlaget Det pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i lovgivning og kommunale beslutninger for skole og fritidsordninger og skal sammen med

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Om Brøndby Supporters Trust

Om Brøndby Supporters Trust Om Brøndby Supporters Trust Aktive ejere af Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Supporters Trust (BST) er en forening for alle, der interesserer sig for, hvordan Brøndby IF ledes i dag og udvikles i fremtiden.

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

CISV Pas AktIV t VerdenSborgerSkAb

CISV Pas AktIV t VerdenSborgerSkAb CISV Pas AktIV t VerdenSborgerSkAb Passet giver dig et overblik over CISV s tilgang til fredsuddannelse. Passet er en praktisk guide til, hvad vi arbejder med, og hvorfor vi gør det. det kan bruges som

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

OPERATION DAGSVÆRKS 2020-MÅL

OPERATION DAGSVÆRKS 2020-MÅL OPERATION DAGSVÆRKS 2020-MÅL Operation Dagsværk har siden starten af 2010'erne ikke gennemgået den udvikling, man kunne have håbet, tværtimod. Indsamlingsresultatet har været faldende og det samme har

Læs mere

Nyt værdigrundlag s. 2. Rønbækskolens formål, mål og værdigrundlag s. 3. Værdigrundlaget arbejder i hverdagen s. 6

Nyt værdigrundlag s. 2. Rønbækskolens formål, mål og værdigrundlag s. 3. Værdigrundlaget arbejder i hverdagen s. 6 1 Indholdsfortegnelse: Nyt værdigrundlag s. 2 Rønbækskolens formål, mål og værdigrundlag s. 3 Værdigrundlaget arbejder i hverdagen s. 6 Formål, værdigrundlag og mål kort fortalt s. 10 Nyt værdigrundlag

Læs mere

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR Dette er en stærkt forkortet version af det samlede notat fra de pædagogiske dage. Den forkortede version omridser i korte

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti

Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti SF er et socialistisk parti i den danske arbejderbevægelse, som med afsæt i den demokratiske venstrefløj og den progressive grønne tradition, ønsker at gennemføre

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER. Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer

DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER. Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer Udvalget består

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

2. EFTER PROJEKTVALGET: AT LAVE OPLYSNINGSKAMPAGNE SAMMEN MED OPERATION DAGSVÆRK...

2. EFTER PROJEKTVALGET: AT LAVE OPLYSNINGSKAMPAGNE SAMMEN MED OPERATION DAGSVÆRK... Indhold: INDLEDNING... 2 1. PROJEKTVALG... 3 1.1 OM OPERATION DAGSVÆRKS PROJEKTVALGSPROCEDURE... 3 1.2 GRAFISK OVERSIGT OVER PROJEKTVALGS-PROCESSEN I OPERATION DAGSVÆRK.... 4 1.3 TIDSPLAN FOR PROJEKTVALG,

Læs mere

It på ungdomsuddannelserne

It på ungdomsuddannelserne It på ungdomsuddannelserne En kortlægning af it som pædagogisk redskab på gymnasier og erhvervsuddannelser Relevans og målgruppe Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kortlægger i denne rapport brugen af

Læs mere

Det sammenhængende børne- og ungeliv

Det sammenhængende børne- og ungeliv Det sammenhængende børne- og ungeliv - vejen til ny velfærd for børn, unge og deres familier i Odense 14. februar 2013 Vores udfordring Vi har en dobbelt udfordring i Odense: Vi har høje ambitioner for

Læs mere

DFUNKs grundholdninger

DFUNKs grundholdninger DFUNKs grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi

Læs mere

De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar

De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar De bedste markedspladser i Skandinavien tager samfundsansvar STEEN & STRØM... er repræsenteret i 3 lande drifter 54 shoppingcentre har 400 ansatte.har 5.000 leverandører har 3.300 butikker har 25.000 medarbejdere

Læs mere

Spejderidéen i sin helhed

Spejderidéen i sin helhed Spejderidéen i sin helhed Spejderidéen Spejderidéen er det idégrundlag hvorpå vi bygger spejderarbejdet i Det Danske Spejderkorps (DDS). Spejderidéen er en sammenskrivning af de forskellige elementer som

Læs mere

S o l r ø d G y m n a s i u m

S o l r ø d G y m n a s i u m S o l r ø d G y m n a s i u m HF Velkommen til HF på Solrød Gymnasium På HF-uddannelsen får du en almen, gymnasial uddannelse, som vi på Solrød Gymnasium har valgt at tone. Det gør vi igennem fagpakker,

Læs mere

Resumé af indkomne bemærkninger til afrapporteringen fra den tværministerielle arbejdsgruppe om gravide kvinder med et forbrug og misbrug af rusmidler

Resumé af indkomne bemærkninger til afrapporteringen fra den tværministerielle arbejdsgruppe om gravide kvinder med et forbrug og misbrug af rusmidler Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 7 Offentligt Sagsnr. 2015-6088 Dato 08-10-2015 Resumé af indkomne bemærkninger til afrapporteringen fra den tværministerielle arbejdsgruppe om gravide

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme Ottawa Charter Om sundhedsfremme Forord Komiteen for Sundhedsoplysning ønsker med denne publikation at udbrede kendskabet til en væsentlig international aktivitet for at fremme sundhed. Charteret er udarbejdet

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Foreningen Retro Knabrostræde 26, 1210 København

Læs mere

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune 1. Indledning Frederiksberg Kommune har som mål, at flest mulige børn skal inkluderes i almenområdet fremfor at blive henvist til særlige specialtilbud.

Læs mere

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet er nu klar. Baggrunden er, at der i disse år stilles øgede krav

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder

Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder Samlet Funktion Køn Anciennitet Alder Løn - hvor enig er du i følgende synspunkter: Lokalt aftalte løntillæg skal udgøre en større del af den samlede løn? ikke- TR % over Antal 44 TR 5 K 14 U 10 ÅR 16

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Inspirationskatalog Kommunalvalg 2013. Kommunerne og valgdeltagelsen

Inspirationskatalog Kommunalvalg 2013. Kommunerne og valgdeltagelsen Inspirationskatalog Kommunalvalg 2013 Kommunerne og valgdeltagelsen Kommuna Den 19. november 2013 er der kommunalvalg. Det er vigtigt, at så mange som muligt tager del i demokratiet den dag. Derfor opfordrer

Læs mere

Etisk. Værdigrundlag FOR SOCIALPÆDAGOGER

Etisk. Værdigrundlag FOR SOCIALPÆDAGOGER Etisk Værdigrundlag FOR SOCIALPÆDAGOGER ETISK VÆRDIGRUNDLAG FOR SOCIALPÆDAGOGER SOCIALPÆDAGOGERNE 2 Forord Socialpædagogernes Landsforbund vedtog på kongressen i 2004 Etisk Værdigrundlag for Socialpædagoger.

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

EUROPA FOR BORGERNE 2014-2020 EU STØTTE:

EUROPA FOR BORGERNE 2014-2020 EU STØTTE: WWW.SLKS.DK EU STØTTE: EUROPA FOR BORGERNE 2014-2020 Hvad er Slots- og Kulturstyrelsens rolle? Europa for Borgerne er et EU-program, hvor der kan søges midler til at fremme medborgerskab, demokratisk deltagelse

Læs mere

INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN

INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN Dette materiale er udarbejdet til skolebestyrelsen på grundskoler. Skolebestyrelsen har en vigtig opgave i sammen med skolens ansatte at medvirke til, at skolens miljø

Læs mere

Rektorprofil for Det frie Gymnasium 2016

Rektorprofil for Det frie Gymnasium 2016 Rektorprofil for Det frie Gymnasium 2016 Vi forventer følgende af kommende rektor: Vi ønsker os en rektor, der respekterer skolens helt særlige karakter og er enig i skolens værdigrundlag. Rektor skal

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat

Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat OPERATE/10.08.10 Side 1 af 1 Fremtidens Skole i Rudersdal Kommune Oplæg til gennemførelse af involverende Skolestrukturdebat 1. Udgangspunktet Kommunens visioner for skoleområdet er ambitiøse. Kommunen

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement.

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement. Elevernes Folketingsvalg 2011 Evalueringsrapport - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement Udarbejdet af: Assembly Voting Rued Langgaards Vej 7, 5D 07 2300 København S

Læs mere

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Resumé Baggrund I slutningen af 1990érne afløstes betalingsbalancebistand og bistand til strukturtilpasning gradvis af budgetstøtte. I de

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Personalepolitisk grundlag

Personalepolitisk grundlag Personalepolitisk grundlag Baggrund Køge Kommune er rammen om en mangfoldighed af opgaver og fagligheder, som ledes af ét byråd valgt af kommunens borgere. Vi er én arbejdsplads med meget forskellige arbejdsvilkår

Læs mere

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati

Samfundsfag. Formål for faget samfundsfag. Slutmål efter 9. klassetrin for faget samfundsfag. Politik. Magt, beslutningsprocesser og demokrati Formål for faget samfundsfag Samfundsfag Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer. Undervisningen skal forberede eleverne til aktiv

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet d. 2 3 november. Til stede: David, Jeppe, Carmen, Nanna, Tjelle, Jette, Karen, Marie. Lørdag:

Referat af bestyrelsesmødet d. 2 3 november. Til stede: David, Jeppe, Carmen, Nanna, Tjelle, Jette, Karen, Marie. Lørdag: Referat af bestyrelsesmødet d. 2 3 november. Til stede: David, Jeppe, Carmen, Nanna, Tjelle, Jette, Karen, Marie Lørdag: Formalia: Referent: David. Bestyrelsen er beslutningsdygtig. Årsberetning Årsberetningen

Læs mere

Herlev Gymnasium og HF søger ny rektor med tiltrædelse 1. marts 2010

Herlev Gymnasium og HF søger ny rektor med tiltrædelse 1. marts 2010 Herlev Gymnasium og HF søger ny rektor med tiltrædelse 1. marts 2010 Stillingsbeskrivelse Denne stillingsbeskrivelse er udarbejdet af ekstern ledelsesrådgiver Sverri Hammer på baggrund af interview med

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Notat udarbejdet som baggrundsmateriale til en drøftelse af samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn for de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Indstillingsudvalget. Arbejdsopgaver og procedurer Møde 4. september 2014

Indstillingsudvalget. Arbejdsopgaver og procedurer Møde 4. september 2014 Indstillingsudvalget Arbejdsopgaver og procedurer Møde 4. september 2014 2 hovedopgaver 1) Indstiller til godkendelse af aktionsgrupperne Krav til aktionsgruppens ansøgning Indstillingsudvalgets vurderinger

Læs mere

Bygherrens indgang til bæredygtigt byggeri

Bygherrens indgang til bæredygtigt byggeri Bygherrens indgang til bæredygtigt byggeri Hanne Ullum, Udviklingschef i Bygherrefpreningen Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk 1 Bygherreforeningen

Læs mere

FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF

FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF Steen M. Andersen 2 I UNICEF Generalsekretær, UNICEF Danmark UNICEF/UNI194536/KHUZAIE J eg har mødt rigtig mange udsatte børn,

Læs mere

FRA RÅ TIL SLEBNE DIAMANTER

FRA RÅ TIL SLEBNE DIAMANTER FRA RÅ TIL SLEBNE DIAMANTER Et projekt, der vil forvandle unge fra fattige mineområder i Sierra Leone til stærke aktører, der kan gå forrest i kampen mod udnyttelse og sikre, at en retfærdig andel af udbyttet

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Vedr. debatoplæg fra udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Frivilligt

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Lige muligheder for mænd og kvinder

Lige muligheder for mænd og kvinder Lige muligheder for mænd og kvinder På trods af flere årtiers kamp for ligestilling har kvinder stadig ikke de samme muligheder som mænd, når det kommer til job og karriere. Herudover er det stadig kvinderne,

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Assist-Denmark Glenstrup Søvej 12 Holmgaard 8990 Faarup

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

Enhedslistens ændringsforslag til udkast til Københavns Kommunes Integrationspolitik.

Enhedslistens ændringsforslag til udkast til Københavns Kommunes Integrationspolitik. 27. marts 2006 Enhedslistens ændringsforslag til udkast til Københavns Kommunes Integrationspolitik. AT en vision for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets dialogpolitik og for Integrationsrådets rolle

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret vedr. oplysningskampagnen om selvstyre

Spørgsmål til Landsstyret vedr. oplysningskampagnen om selvstyre NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Landstingsmedlem Palle Christiansen c/o Landstingets Bureau Her Spørgsmål til Landsstyret vedr.

Læs mere

Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling

Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Layout:

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

Nyorientering af verden

Nyorientering af verden 1 Nyorientering af verden World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Nyorientering af verden Fra World Goodwill (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den gode vilje Håbet for verdens fremtid ligger

Læs mere

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser Pårørendepolitik For Borgere med sindslidelser 2 1. INDLEDNING 3 IN D F LY D E L S E 4 POLITIKKENS RAMMER 5 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 7 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION 7 DE SOCIALE

Læs mere

Årsmødetale den 6. juni 2009 i Frederiksstad

Årsmødetale den 6. juni 2009 i Frederiksstad Lisbet Mikkelsen Buhl Årsmødetale den 6. juni 2009 i Frederiksstad Den tredje januar i år, demonstrerede op imod 2000 menne sker i København mod vold og overgreb og for fred i Gaza. Umiddelbart efter demonstrationerne

Læs mere

Etisk kodeks Maj 2016

Etisk kodeks Maj 2016 Idégrundlag hoej.dk A/S er grundlagt i 2005 ud fra en ide om, at dødsfald skal kunne kommunikeres og være tilgængelige på tryk og på internettet for efterladte, venner og bekendte - lokalt og globalt.

Læs mere

Red Barnets Strategi 2010-2015 For den frivillige indsats

Red Barnets Strategi 2010-2015 For den frivillige indsats Red Barnets Strategi 2010-2015 For den frivillige indsats Frivillig Strategi 2010-2015.indd 1 16/10/11 23:42:28 Foto: Joshua Tree Frivillig Strategi 2010-2015.indd 2 16/10/11 23:42:29 Indledning Red Barnet

Læs mere

L Æ R I N G S H I S T O R I E

L Æ R I N G S H I S T O R I E LÆRINGS HISTORIE LÆRINGS HISTORIE Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere