GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE"

Transkript

1 1963

2 GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE Bcrelllillg (11/1 skoleår({ SKOLEAR l 963 M IDTJYSK UOCTHVK. CHI N DSTED

3 Skolens organisation Skolens adminislralion: Fru Karen Høirup, okonomiinspekwt Aage Vinter. Tlf giro Ilj 8z K05lclevemes drengeafdding df. pj (13,41-1 j og 19,Jo-~o.30)' Koslc1cvernes pigeafdeling tlf. 849 (I},-Ij - lj og 19,Jo-20,}O) Skolebestyrer: NicIs Krogsgaard. Inspektor og skolepsykolog: Cand. psych. Poul Borking, tlf. SS. - Træffelid: lil Ij.OO. Skolelæge: Fru Alice 2inn, d f. 41. Lærerr!ldet: Formand: lærer Finn Dimich, telefon 91j (viceinsp. fra l. 8. 6J). Næstformand : lærer B. Lerbech Sorensen. Sekretær: lærer Th. Lewald. Kosdærere: Pigeafdelingen: lærer Borge Fredensborg og frue samt Ingrid Poulsen. Drengeafdclingen: lærerne Th. Lewald, Jens-Otto Jensen, Mogens Hansen og Niels Gammelby. Årsfesten I",dal!. dm 22. ju~i 196J. Kl. 13.'0 Gudstjeneste i G rindsted Kirke ved pulor Linnebo, Grind5ted. KJ Translok"ion og skole.f,juming på. Grond HOle].. Klo ro k. rorclinseno gener. lrorum!'''s i L og M. K l. 19,30 s.mles dimitlcndeme. forældre Ol< g~rnl e elever ved kaffebordene pi. H.nsens HOld. Herd,er d.ns pi.g.. nd Hotel. K l. co. l Fokkello8:,il og bu ved.tronsoen. D., nyt,kol.j, h.gyndtr lj. au"", H. I O. 2

4 -_.~ Grindsted Kost- og Realskole er oprettet som privatskole '901 og har siden [9'7 haft ret til at dimittere til alm. forberedelseseksamen (præliminæreksamen). I å rene til '956 har 1'90 elever besdet denne eksamen ved skolen. Siden da er præliminærskolen afløst af en ren mellem- og realskole og har dimiu('rct 600 elever til mellemskoleeksamen og.p 5 til realeksamen. Skolen ha r 1., l. og ). real samt 8. og 9- kla5sc r og som hidtil 6. og 7 klasser. Fra det nye skoldl.n begyndelse opreues 1., 2. og 5. hovedskoleklasser, en bornehaveklasse samt realeksamenskursus, der er to-llrigt. I maj-juni eksamenstermin i :ir indstiller skolen 111 elci'ef til realeksamen og 16 elever i 9. klasse. Eksamen kan tages med 4 fremmede sprog: engelsk, tysk, fransk og latin,

5 ] tte år har skoll'bl':styrl'r Niels Krogsgaard vxret min ehd og jeg hans nzrmeste medarbejder. Vort direkte samarbejde skal nu ophøre, og jeg skal føre hans arbejde videre som leder af skolen. Disse tre h har v;eret præget af skolebestyrerens aldrig svigtende velviljl', af hans utrættelige parathed til at give belæring og vejledning og af hans ofte overraskende blanding af dyb! etisk livsholdning, humorfyldt meolleskcforstllelse og varm overb:crcnhed. Vore mange, ofte timelange samtaler har givet mig lejlighed til at øse af Niels Krogsgaards rige fond af erfaringer. Jeg ved, at jeg uden disse tre lir ville have stået adskilligt dårligere rustet som skoleleder. Jeg er Niels Krogsgaard megen tak skyldig. Poul Borking. 4

6 Fra dette skolehs sluming fratræder jeg som bestyrer for Grindsted kostog realskole, idet jeg af undcrvisnings:ninisteriet er udnævnt som fastansat forstander for Grindncd handelsskole - et embede, jeg har bestridt som deltidsleder i en lrrzkke. Den nævnte skole har nu en storrelse og omride, der betinger fasta nsat forstander, og da man let kan indse, at hver af de to skoler har brug for sin egen leder, mitte et valg finde sted. Grindsted realskoles ledelse overgir til skolffls inspektor Poul Borking, der har virket ved skolen siden 1960, I)g som jeg personlig har lært at kende $Om en mand med rige lederevner. Hr. Bork;ng er lxrer fra Ranum seminarium 1933 og gik herefter officersvejen, indtil han 19~8 tog sin afsked som major. Poul Borking tog i sin milita:rtid Sludentereksamen og studerede herpl pzdagogik ved Kobenhavns universitet og sluttede dette studi um $Om cand. psych. 19~2. Jeg kan kun,'z:re glad for, at Poul Borking er vil-,

7 lig ti! at overtage skolens ledelse, men jeg er ti!lige glad for at kunne sige, at vi gennem de tre år har haft et enest~ende godt samarbejde pi alle felter, og at åbenhed og ærlighed har været del bærende. Jeg er sikker på, at Poul Borking både har evne og vi!je til at føre den gamle skoles traditioner videre, men også evner at bringe fornyelse ind i skolens liv og hverdag. Niels Krogsgård. Kostskolen (for drenge og piger) Kostskolen har plads tills piger og So drenge. Der fores tilsyn med kostelevernes lektielæsning. _ Kosteleverne har pligt til at deltage i I times legemligt arbejde daglig (havearbejde, oprydning o. s. v.). Bonset fra gulvvask skal de selv holde deres værelser i orden. Alle værelser er med centralvarme. Fritiden soges udfyldt med spon, fællellurc og andet. Skolen har weekend-hytte ved Kvie So. _ Forældre må p3.regne, at der anvendes ca. 20-JO kr. lirligt til udflugter og lignende. Kostelever skal hver sondag, de opholder sig på skolen, skrive brev til deres hjem. Dct forudsæ!!es, at de kan tilbringe cfter1rs-, jule-, p3.ske- og sommerferie i deres hjem eller hos andre pllrorende. H ver elev må ved afrejse selv sorge fot at medtage sine ejendele så som cykle, sko, radio o. s. v. Kostelevernes udstyr Toiletgrejer: Kam, borste, 4 vaskeklude, neglebørste, tandborste, tandpasta, sæbe. Pudsegrejer: 2 skoborster, skosværte, 3 støveklude. Fodtoj: Skolesko, pæne sko, hjemmesko, evt. skistovler eller gummistøvler. Arbejdstøj: Arbejdsbenklæder e!ler overalls. Gymnastiktøj: BIl bukser, hvid trøje, gymnastiksko, evt. fodboldstovler. (For piger blå gymnastikdragt). Undertøj: 6 undertrojer, 6 par underbukser, 6 par strømper, 3 pyjamas. (For piger 8 undertrojer, IZ par benkl:t:der, 3 underkjoler, 4 par stromper, 3 pyjamas eller natkjoler samt 5 servietter og to servietmapper). 6

8 , - ", II il IC' JO n t /' I l I Skjortu: 6 daglige og I hvid. Lommetorkb::der: IO stk. Tøj: I sæt skoletoj med IO par benklæder, vindjakke, pullo"er efter ll.rstiden, l szt pxnt taj, [ slips. (For piger 1-3 kjal!'f, [ nederdel cvt. slacks, l bluser eller sweaters efter årstiden). ~vertøj: I frakke eller vindjakke, regnvejrstoj, I par vanter, [ halslorklzde, hovwbeklædning. Sengetøj: I dyne, I pude, 3 dynebctr:ck, J pudevh, } lagner, I sengetzppc. HlI.ndklzder: 6 frott~. Skoletaske og sæk eller pose til vasketoj, I kuffen, 1 skrivebordslampe, I skriveunderlag samt en lille pude til skrivebordsstol, I paprkurv. AIlI.' ejtnddc tydeligt mærkede mej navn. 7 24

9 Eleven ml gerne medbringe sovepo~ dier uldent r;r:ppe til weekend-ture, Samt cykd (knallert forbudt). P! vzrelset forefindes: I seng, I shb, l skrivebord med skuffe, l boghylde og I stol til hver dev. Eleverne ml ikke medbringe kommode, skab eller kiste. Der skiftes pl sengene dier aftale med l.en:r"", JO); ",iildn hver J. L1);e, hvor vasketøj sendes hjem. (Der kan f!s vasket og stoppet pi skolen for ltr. lj,oo pr. md.). Husk: Dlbsauest, flyuebevis, sygehs~- og I;r:gekort fra skolelzgen samt vaccin:uionskon. - Alle kostelever skal v;cre medlemmer af Grindsted sygekasse. Det understreges, at for:j:ldrene bor drage omsorg for barnets indmeldelse i en sygehs~. Da det er skolens opfattelse, at det er i hjemmenes interesse, at eleverne er d;r:kket forsikringsm:j:ssigt pi de almindeligste forsikringsomr3.der, har skolen tegnet en kombineret elev forsikring (omfattende brand, vand, tyveri, ansvar og ulykke). Præmien - der kun betales, sll:r:nge eleven er tilmeldt skolen - andrager kr. 1,00 pr. m3.ned for alle 5 brancher. Der beregnes betaling for IO mdr. Eleverne indtager alle mlltider $3mmen med fru Hoirup og de af skolens lærere, der spiser ps. skolen. Vi ~i1 gemt indsk.rrpe følgende: Pakker, som forældre eller plrorende sender eleverne, m! indeholde frugt dier lign., mm aldrig penge. Vi! man af en eller anden grund sende ekstra penge, ml det ske gennem skolens kontor. Penge, der bliver fundet indlagt i pakker eller breve, vil blive konfiskeret og tilbagesendt hjemmet. Skolens lommepenge-ordning for kosteleverne er kr. 4,00 ugentlig. der udbetales hver lørdag og er beregnet til rent private udgifter. RealId. fh dog kr. j,oo. Al porto betales gennem skolen, og indkøb på regning kan kosteleverne kun foretage pi rekvisitionssedler, udleverede af skolen. H vis ikke anden aftale er truffet med skolen, shl indkob ud o"er skolerekvisiner foretages fra hjemmet. Betaling for undervisning, kos! og ophold, lys, varme, viu.minpiller, bad, badminton, bordtennis, tilsyn med lektiehjælp og inspektion er kr. 4300, for 6. k!. drenge pi sovesal kr. 3900, der erl;r:gges i ti raler fo rud i m:1.nederne august-maj. Ved indmeldelsen betales forste rate for ophold og skolepenge kr. 430,-, et depositum p~ kr. 200,-, der afregnes, den dag eleven udskrives, samt kr. 100,- til elevens lobende udgifter.,

10 Pejsestue i Pig~kollegi~, Hvis hjemmet ønsker det, kan kos telever leje skoleboger for kr. 80,00 pr. ar omfa ttende shel boger som hefter. Tegneblok dog begrænset til en pr. le. - Der udleveres hefter ved skoleårets begyndelse og et lign. antal efter juleferien. Eventuel udmeldelse må ske ved et skolekvartals begyndelse - gældende fra dets udgang, dog s:1ledcs, at udmeldelse foretaget cfter!. feb ruar forst kan tn::de i kraft pr. I. juli. Kostelever skal b&de efter ferier og weekend-rejser mode p& skolen inden kl. 22 aftmen for forste skoledag og skal VÆre velforberedte til den kommende skoledag. - FOTlld for '/L ukend-rejser en times I'kstra l~ming fredag aften. H;l'mml't bl'des omg. rmderrcltl: skoll'n, såfremt en elevs tilb"gerejse af tvingl'nde grund er blevet Ifdskl/dl. 9

11 Ordensregler 7,00 7,00-7,)0 9,H-IO,oo t j, 1 j 1},10 14,00-1$,00 1j,OQ-,6,.S 16,4j-17,H 18,00 IS,j<:>-19,Jo 1 04! 11, $ "'- H,}O Vzkning. Ophold p! egel værelse. (Vinduor lbnes, seng redes, gulv fejes, møbler støves af). Inspektion af vzrelscl. skoleli Mor~tnm:ld. (Fodtøj, hlr, h:rnd.r og negle efle=5). Skoletiden begynder. (Ingen.k'er ml kon'me p1 værelset den). Skoletuker skal pakkes on aflenen til hde dagen. Frokost. Skoletiden slut. Midd~gsmad. Oprydning, havearbejde og ligotnde. Frhid (1,Ide,ime). Lzscstuc. Aftensmad. Derdlcr ml skolen ikke forlades. lzsntue. Sko pudsn. Aftenvask. (Elever under 1$ h). Ly~t slukkes. Sko pudsn. Aftcnvask. (EIC\'er over t S h). Lyset slukkes. Lyset dukkes for rcalklasscmc. Før alle spisetider ordncs hzndcr, ncgle og U r. Grammofon og radio ps værelset kun dter n:rrmere aftale (licens skal være betalt af hjemmet, kvincringskort sendes til skolen). Ocr ml ikke flyllc, om pi møblerne uden tilbdclr' og som m! ikh dis i vzggcnc. Ocr ml ikke modtages besøg p! værelsernc uden tilladelse. - GæSler bedes først hcn.. endc sig hos dcn vagthavende Izrer eller hos fru Høirup. Eleverne fra den ene gang ml ikke komme ps de andre gange udcn tilladelse. Ophold i klassevzrclser og skolegange tfl.. skolclid er ikke tillad,. Den eleluriske installation ml under ingen omst:mdighcd røres. Ødclzgges noget af skolens materiel, skal dct str~1u meddeles. Man ml1,lnder ingen omstændigheder 11ne, hverken tøj ellcr penge, af hinanden. Band"" og andre uk"cmso,d sam,.. øjende opfø... l forbudt. Elever over IS!r ml ryge, nlr de har hjcno.mels tilladclr. Ocr ml ryges efler skolctid (dog ikke i læsmuelid) pl værelser og i $:ImlingsltUUI - aldrig pi gadl'd cller i skolcglrden. Der kan telefoneres til drengekol1egitt pi nr. Il} og til pigckollegiet pi nr. 8~9 h"crdagc i tiderne Ij,4j-1S,oo og 19,}o-lO,}O. (Opkald kan ikkc Vente! besvarel oocnfor de angivne tidet). '0

12 Kostelevernes søndagsunderholdning / 8 26/8,I,,I, 16/ 9 1j / 9 }0/ 9 7/10 :8/10 ~ / II 10/1 1 ;8/1 I 1S/l 1 Præsentation af de nye elever ved udendorspejsen. Med rutebiler til Randboldnl _ medbragt mad og fæll es kaffebord. Tre-dages udflugt til Vesterh:lVer - Vardeborg, Vejen strand. Fjernsyn og hyggeaften. Dans og fælles kaffebord. Aftensang og hygge ved pejsen. Klubaften i L. og M. Ud at se pi eftcrlret! Dans med os selv. Drengene invileret p3. besøg pi pigckollegiet. Mortenuhen m/middag og lonerispil, alle l:crere inviteret. Fjernsyn. Skolefest med opforelse af.. Vores egen ø. instrueret og spillet af børnene selv. Julekoncen. Teatertur til Odense -,.Nederlaget. Terrainiob. Il

13 I ; / t Rutebiler til Grene sande m.'kzlk, ski _ og varm cacao. lo/t Hyggclften med Aage Vinler. 17/1 Klubaften, vi underholdt os selv - insp. Borking lzste op. j/ l Indendors fodboldmrnering og dans. to/ 2 GymnaSllk _ billard-turnering. 17/ 1 Spadseretur til Uuoft plantage. l /j Pigegangen underholdt. 913 Jnv. til hyggeaften i pigernes pejsestue. 16/j Kostelevfest. Der jnv. eher na:rmere afeal.. damer med.. Middlg k\.,r,jo. Underh. :lf kostelever Forsk.k.. tchs, forfriskning.. r, pol <!'r og dans til k Gymnanikop,'isning af de nore ko$telt'\'er, om ahenen inv. til bh.. hos Borkings, Diurichs, Gerners, Kjzrs, Lerbc.::hs, Schonbl!rgs og fru Hoirup. }0/3 Lille gang underholdt. 7/4 Realklassefest med dans og underholdning j gymnastiksalen. 12

14 1I/4 Gammel elev, hovmester Poul Erik Christiansen. visle dejlige film fra Indien, Kina, Suez og Middelhavet. 18/4 Travetur _Den store jord rundt~. 415 Mindedes vi befrielsen ved al samles i L. hvor Gerner Christensen talte, derefter drak vi kaffe. P~ skolen var der lys i alle vinduer. 1l/5 Fredensborg, Lewald, Vimer ug fru Hoirup 3 t!ag"~ {ur lil Vejen med de kosleleh'r, der ikke var p~ bededagsferie. Tur til Bl~vand, Kalles mærsk og Skallingen. Kostelevernes hobby aftener I vinterens lob har kosteleverne værct beskæitigcl med følgcndc: Sløjd ved Bertelsen. Gymnastik ved hr. Jensen og frk. Poulsen. Boksning. Frivillig hu~gemi"g vet! fd,. luge F"d"no". Stoftryk ved Ingrid Poulsen. Formning ved Jens OttO Jensen. Linoleumstryk ved Niels Gammelby. Skak ved insp. Borking. Bridge ved fru Høirup. Endvidere tysk og engelsk sprogkursus. Realskolen Ihd- og udmeldelser Skema til indmeldelse fls ved henvendelse til skolen. Jnd- og udmeldelse kan klin ske ved skriftlig henvendelse til skolekontoret. Nye elever $kal møde med lægekort og djbsattest. 13

15 Skolepenge For mellem- og rejlkbss<,rn<, samt 8. klas~<, betales kr. 550,- lirlig, i 6. og 7. kj. kr. 300,- :1riig. Betaling sker forud i IO rater _ aug._maj. Ocr betales skolepmge for d<,n m1ned, i hvilk<'n eleven udmddes, samt for..j,,,, f"lgf'n..j... For sclvbeulende elever betales latin undervisning med kr. 80,- ved skole1rets begyndelse. Eleverne kan leje boger og få udleverel hefter for et 1rligt beløb af kr. 80,-, der betales ved skolenrets begyndelse. I forbindelse med omtalen af bogerne gor skolen udtrykkeligt opmærksom pil, at eleverne stile til ansvar for de boger, der er udleveret til dem, og at direkte beskadigede boger skal erstattes af elevens hjem. Der udleveres kun en tegneblok pr. skolelr. Slilehefter udleveresol gange :1rligt, ved skoleårets begyndelse og efter juleferien. \ Ordensregler Formmmelser ((.~,,",\ Shel for skolens som for hjemmets skyld mil enhver forsømmelse skriftligt meddeles s\olen. "D Gymnastik ~' "v "'~:'"'''''' gym",,,ikd,,,, b,,,l,,i " p" t? Pigernes dragt er en kort, blå kittel m~d tilsvarende benklæder samt gymnastiksko.. (} ~ "'-(r Ønskes en elev fritaget for gymnastik, skal der (2) 0 J (.-It ti ~..,,, foreligge skriftlig meddelelse fra hjemmet. - For ~.. ~ ) j fritagelse i en længere periode kræves b:geattest. C. Alle elever medbringer håndklæde til bad.

16 Kar"kurbogtr En gang i hvert kvanal f!r eleverne karakterbøger med hjem til fore\'isningog underskrivning; disse skal afleveres p! forste skoledag cher ferien.,..,.., ' KIIH.le noder m. m. AI skade p1\. skolens materiel skal straks anmeldes og m1\. erstattes. Konfirmation Skolen lægger bedst mulig timeplan efter, at eleverne soger konfirmationsforberedelse fra 7. kl:me i dr to forste skoletimer tirsdag. SlIfremt hjemmet ikke har meget presserende onsker om, at barnet forberedes hos hjemmets prx5t, vi) skolen foresa, at konfirmltionsforberedelsen foregar hos en af Grindsted sogns præster, der er villige til lt modtage bornene, men fortrinsvis rra 7. k!. FrikvOlrur Ønsker hjl.'mmet, at en elev skal blive inde i frikvanerel, ml skriftlig meddelelse herom sendes til skolen ml.'d btgrundelse. Skolen giver gerne eleverne mulighed for at besørge ærinder for hjemmet, mm tlnltl1 skal i hvcrt tilf.ddt sporgl.' om tilladdu til al forladt skoltn. Gll.'lIImtJkabel er til stadighed alt for velforsynet med ting, der ikke er mxrkede og derfor vanskeligt kan afleveres til ejerne. Det kan derfor ikke kraftigt nok henstilles til hjemmene, al skolcrekvisiller, overtøj o. s. v. mærkes med navn. "

17 Sparsommelighed Skolen anmoder indtrængende hjemmene om, at elevernes lommepenge indskrænkes mest muligt, s1!. børnenes»slikken«ikke tager overh&nd, og samtidig beder vi om, at hjemmene swtter skolens arbejde for den opsparing, der praktiseres i de forsk el!ige klasser. Opsparingen har til hensigt at lette tlevernes deltagelse i lejrskoleophold, ude:llandsrejser og lignende. Pe71ge og 'Værdigenstande m1!. aldrig opbevares i frakkelommer eller tasktr, men skal deponeres hos en berer eller på kontoret til skoletidens oph0r. Realklasserne Rtal A 196z Else Buhl, Lyng, Stakroge. Solweig Ellen Hansen, Bornehjerr.met Højer. Frode Horsted, Billund. Anette j a,obsen, For:.:dlingsstationcn, Billund. Lars jørgen jakobsen, Daubjerg, Viborg. Niels Peter Ravn jt'nsen, Beragerg!rd, Billund. Sven Kib$g3.rd j epsen, Sdr. Felding. Sort'n Kristian Risbjerg jonnsen, Sdr. Felding. KUr( Erling Kristensen, Brunbjert, Billund. Gunhild Kirk Kri,ti""""", Billum!. Marianne POllloppida" Lauritzen, Smedegade 17, Horsens. Inger Mars. Kj:.:r Madse", Centrale", Billund. jens Overgaard, Louns, HvalpsuDd. Hanne Petersen, Centralskolen, Billund. Jakob Rubin, Nr. Søgade ~7A3, København K. Keld Svendsen, Baldersgade H, E,bjerg. Jesøer Anton Solling, K:.:rshovedg!rci, Ikast. Bent Erik Krarup Sørensen, Sdr. Felding. RMl B [96~ Rudolf B;.:kgaard, Raulund pr. Filskov. Niels Ole Rohr Christoffersen, Dalgu Avenue 40, Arhus. Jem Hollesen, Sundbakken, Horsens. Inge Lise Gr~bæk Jensen, Parkvej 4, Vejle. Ellen j~sp~ r sen, Stamp, Tofterup. Karen Ringg!rd Jessen, Vrenderup, Varde. Gyda jcrgen<en, Agerbæk. Karen Margrethe Kruchov, Nordenskov. Birthe Madsen, Grondal, Bl3.hoj. Tunny EJV~fJ Mutten""n, Ru>~n' gade 34, Århus. Hanne MOUSTgaard, Moseg~rd, Filskov. Torben Vibe Nielsen, Kærbjerg pr. Agerbæk. Heine Hedeg1rd Olesen, Tof!erup. Karen Margrethe Poulsen, Vener Egsg3.rd, Filskov. Kenn Ruddy Poulsen, Aglimt, Grindsted. Ellen Tanderup, m!høj. 16

18 I -;or; \;<,., ~.~'>".- 17

19 Anny Elise D.llsg:1rd Christensen, Spurvevej I h Grindsted. Jacob Hansen, Urup pr. Eg. Lissi Rose H:tnscn, Jerrig, Grindsted. Doris Merete IVNsen, VCSlcrgade l~, Grindsted. Niels Jacobsen, Adalen I, Grindsted. Hardy Berg Jensen, Baneg:1rdsvej 1, Grindsted. Pcr Langvad Jensen, UIOf!, Grindsted. Poul Langvad jcn!{'ii, Ulofl, Grindsted, Finn Valdemar Johansen, Jyllandsgade 7, Grinducd. Birthe Brandt Laursen, Veslergade H, Grindsted. Else Mølle Sonderg!rd Pedersen, Lyngvang, Jerrig, Grindsted. Kaj Taglrd Pedersen, Norrcgade 46, Grindsted. Peler Poulsen, Borgergade 33. Grindsted. Else Przslcgård, Jernbanegade 1 j, Grindsted. Jens Erik Præstegård, Jernbanegade I j, Grindsted. Christen Christensen S!orcghd, Jrllandsgade 19, GrindHcd. Anncttc Marion Brunsvig Sørensen, Krogen j, Grindsted. Poul Thorkild Andersen, Agtrupvej 7), Kolding. R~al D /962 Mogens Arentoft, Vorbasse. Kjeld Kristi~n Vorbasse. Engberg, Fromsejer, Lis Irene Jensen, Vagtclvcj 8, Kbh. F. Poul Steen Jorgensen, Koharre Alle '7, Horsholm. Arne Reinholt Laursen, Vorbasse. Arne Kristi"n Vig Nielsen, Hejns,-ig. Helge Brunse Nielsen, Tiufkjær pr. Frederida. Ingrid Vad Nielren, Vorbasse. Kirsttn /<.hrgrclhe Niclren, Skolegade, Bæ<Cke. Per ChriSlian R!bjerg Nielsen, SV2ncvej IO, Fredericia. Ole 051ergird Nielsen, Skovyangen 27, Silkeborg. Jorgen Olesen, Stormgade 36, Vejle. Zenia Pedersen, Donslundg3rd, Vo,basse. Gert Pinger, Tofterup. Edna Terp, Hejnsvig. Karen MJrie Andersen, Norregadc 2), Grindsted. Kirsten Moller Andreasen, Chr. Lundsglrd5vej r4, Grindsted. In"er Lise Antonsen. Knudsgade 40\ Arhus. Klaus Christofferscn, VC5lergade l, Grindsted. Orla Kurt Olesen Damkjær, Uffcs>"Cj li, Arhus. Done Emm)" Ebbescn, Billund. Niels Erik Edldren, AaløkkealU lo, Odenre. Inge Haldbo, I. P. JensenS\'ej, Grindsted. Inge Hjorth, Hejnsvig. Jelle Karin Lauridsen, Hejnsvig. Kirsten Lerchc-Simonsen, Sonderportsgade, Ribe. Orb Møller, Sondergade, Bække. El.emui" Mun~h Pedenen,,l.boulcvarden l6, Århus. Ernst Kristian Pedersen, Uge Mark, Tingle", Steen Horneman Stilling, Markcdsgade 16', Silkeborg. Pia Vc~selbo, Willemocsgade Jt, København ø. Hans Carsten Wes\ermann, Ncmovej 2, Brabrand. IS

20 Lærerpersonale og fagfordeling - skoleåret Niels Krogsgaard: Matematik. Poul Borking: Tysk og biologi. Hedvig Krogsgaard: Matematik, dansk og geografi. Leo Strt,,, Kjær: Fpik, tegning og hansk. Michael Schønberg: Historie, engelsk og tysk. Søren Viggo Pedersen: Dansk, fysik, geografi og tysk. Borge Lerbech Sørensen : Engelsk, historie, dansk og religioll. Johanne Lerbech Sørensen: Engelsk, dansk og religion. Finn Dittrich: Matematik, tysk og engelsk. Børge Fredensborg: Matematik og gymnastik. Thomas Lewald: Dansk, engelsk, historie, geografi, fransk Gerner Christensen: Dansk, tysk og fransk. Ingrid Poulsen: Gymnastik, Mndarbejde. Karen Borking: Dansk og engelsk. Aage Ymter: lllanketsknvnmg med videre og færdselslære. Grethe Schønberg: Sang. Mogens Hansen: Matematik og geografi. Niels Gammelby: Dansk, mat., fysik, tysk og formning. Poul Erik Hansen: Biologi og orientering. Jens-Otto Jensen: Gymnastik, dansk, historie og geografi. Inge Pedersen: Husgerning. Marianne Oehlenschlager: Maskinskrivning. Tom Stubdrup: Latin. Fra maj til maj.i. maj holdt vi Lindefridag i et str:'l.lende vejr. 7 maj begyndte skriftlig eksamen for de hidtil storste hold. IO. maj var alle vi lærere p1 en dejlig hærvejstur. 14 maj havde vi besog af T.B.-vogtlen. lo

21 15. maj sidste skoledag for realisterne. _ Meslerlektie-fest om aftenen på Grand. ll. maj begyndte mundtlig eksamen. 13. juni havde vi afslutning. Andreas Olesen talte i kirken; derefter var der translokation p1 Grand, og om aftenen festede Elevforeningen. "J"ra<llnonen tro sluuede vi med bål ved "J"roenso. 14. august begyndte det nye skoleh. 6. september var sponsfolk til idrætsstævne i Esbjerg sammen med andre private skoler fra Sydvestjylland. Vi andre passede VOrt arbejde hjemme, og alle var tilfredse. 15. september rejste lejrskolen til Bornholm sammen med hr. og fru Lerbech-Sorensen og hr. Søren Viggo Pedersen. 25. september vendte lejrskolen hjem efter en ganske dejlig lut. TJ. oktober begyndte eftedhsfericn og 21. oktober sluttede den. 14. oktober var det F.N.-dag. Vi hejste flaget og sang morgensang i Ikolegården. 31. oktober holdt lejrskolen en munter og hyggelig Bornholmer-aften. I. november fyldte skolen 60 :tr. Lærerne forærede skolen et stormflag, og overportør KUund fortalte om gamle dage i Grindsted. 23. og 24. november havde vi skolefest. Kostelever opforte et skuespil af Leck Fischer: Vores egen o. Ole Ramlau havde instrueret. Alt i alt elevernes eget vxrk. 30. november havde vi den store oplevelse at hore professor Thomas Sigsghd. Titlen p1 foredraget var _Hvorfor har vi s1 svært vt'd at forsd hinanden... Landbrugsskolen og Gymnasiet var inviteret. 3. december havde vi månedslov. 5. december begyndte terminsprøverne. IO. december: Teatertur til Odense. "Nederlagetc. 21. december fik vi juleferie, og 8. januar begyndte vi skolen igen. 22. januar: Jens Bjerre-filmen: "Kalahari januar havde eleverne skojtefridag, vi andre holdt lærermøde. 20

22 6. februar talte dr. jur. Carl O. Kristiansen om "Ungdonukriminaliret~. Landbrugsskolen og Gymnasiet inviteret. Samme dag var vi i teater, skolescenen opførte "Jeppe på Bjerget. med Osvald Helmuth som jeppe. 7. februar havde skolen belog af "Norrlen«s rei<elæler, H. Taljare frol. Koping. Han læste og fortalte udmærket for både små og store elever. 9. marts: Til skolepalruljestxvne i Viborg sammen med kommuneskolen..lj:. marts havde skolen besog af forfattere,) Broby-Johansen, der ulte om _Skandinaviens ældste billedkunst«(helleristninger). Gymnasiet inviteret.,8. april: Forfatteren Finn Søborg fo redrag om humor. 9. april samledes vi kl. [2 ved flagstangen, hvor vi holdt 2 minutters stilhed, hvorefter flaget gik ps. hel. 2 4 apr!!: Fodboldkamp me!1em gymnasiet og real$kolen, vi tabu' 2_ april rejste 8. k!. på lejrskole i Odense sammen med deres klasselærer, hr. Jen ~n. 11 2

23 Lejrskolen på Bornholm Lejrskolen for l. real fandl sud i d~gene 17.- l5. september. Der dellog 45 elever og } lærere i turen, og vi var som sædvanlig indkl'arteret på vandrerhjemmet. Hulleh~vn~ i Svaneke, hvor vi nød gødt ~f Else og Soren Blocks gæstfrihed. Herfra blev der forctaget busture rundt på ocn, sejltur til Christi:l11~p, og eleverne loslc arbejdsopg~ver i Svaneke og nærmestc ømegn. - Vi oplevede at være sammen i arbejde og: fest - og der var så s~ndclig også megetl munterhed. Virkelig munterhed mellem mennesker er en værdi. Ocr er grund lil at nævne, at de fleste kommuner yder et tilskud til bornenes lejrskoleophold. Vi takker for disse belob. Ved en Bornholmer-aflen i oktober fik folgende lildelt præmier for d!' bedste arbcjdsm~pper: Stefan Hdwer, 2. r. c, Hanne Gotlib, 2. r. b, H.ln Jørgen Simoni, 2. r. b, Alice Kallo Eriksen, 2. r. a, og Mogens Wcslcrgård. 2. r. C. Soren Viggo P!'derscn. Lejrskolen i Odense Som erstaming for erhvervspraktikken forsogte vi her p!i. skolen i!ir med en crh"ervspræget lejrskole for 8. klasse. Forsaget faldt lilfrcdsstil!cr. de ud. men en kombination af begge dele må dog berragtes som del idcell~. Lejrskolen blev afholdt pi Odense kommunale vandrerhjem ~Kragsb'ergglrden~, hvor vi fik en yderst fuldendt forplejning af del elskværd:ge l~ derpar, hr. og fru Dor"il. Programmet for lejrskol... n var folgende: Mandag: Afrejse fra Grindsted kj. 8.20, allkomst Odense kl. t t,)o, kl. 'J,OO besøg på Odense ny M:\rg:\rinefabrik i H jlllc!.e. der.. fter besøg i Zoo. Tirsdag : Onsdag : Besøg p3. Fyns Konservesfabrik kl. 9,JO og k\. J },OO på skohbrikken,. T igersko~; om aftenen besog i Tivoli. Individuel rundtursorientering, med opgavelosning, i det gamle Odense. Om aftenen overværelse af Pirandellos skuespil "Henrik IV" p1't Odense Teater. 22

24 Torsdag: Kl. 9 besog på Dalum Papirfabrik, kl. 11,00 Stiftsmuseet, ki. '3 Munke Molle, klo 19,30 foredrag om Odense bys historie ved fhv. overlærer Thomsen, Kragsbjergvej 78. Fredag: Lordag: KI. SdO besog på f yns Tidende, kl. 10,30 Albani Bryggerierne, kl l) fyns Glasværk, ki. 15 Sct. Knuds Kirke, ki. 16,30 Sct. Alh:mi Kirke, om aftenen læsestue og friaften. Kl. 9 besog i Svornmehallen, kl. 10,00 on'visning pl R3.dhuset, kl. 1~,04 afrejse fra Odense, kl. IS,I! ankomst Grindsted. Om selve opholdet kan der i korthed siges, at det gik over al forvemning planmæssigt; dels pl grund af drengenes friske gå-pl-mod og interesse for at få noget ud af de forskellige virksomhedsbesog, dels pl grund af den venlige imodekommenhed, som vi modte overalt, hvor vi kom frem. Til slut en tak til alle, som har været medvirkend~ til, at lejrskolen fik et sl fint forlob og i særdeleshed til omviserne på de virksomheder, vi besøgte, og sidst, men ikke mindst til drengene i S. k:asse for en uforglemmdig tur. ]t/h-otto ]tll$cn. Mesterlektiens klub" I 1r startede klubben i begyndeben af oktober. Da bcstrre!~en I'U blevet valgt, skulle vi til at drofte entreprisen. Vi ble\' enig!.' om, da alt isen var blevet dyrere. at forhoje prisen til 1,50 kr. pr. "billet.. for kaffe og underholdning. for forste gang i klubbens historie var der talc om, at den var blcvet overflodig. Nogle f3. mente det, mcn flertallet af skolcns realiner ville alligevel have klubben til at fortsælic. Nogle ville have bestyrelsen væltct, men det var dog ikke ment sol slemt; den fik lov til at sidde. Vi havde jalt ti ummenkomuer, hvoraf f",lgende k:m fremh:t'w'~'. Professor Thomas Sigsghd talte om emnet: H\'orfor har vi sl Sl'xrt I'cd at forst! hinanden? Dr. jur. C:lrl O. Christiansen: Ungdomskriminalitct. Poul Borking: Teen-age. Tid!. fremmedlegionær Dantoft: Fremmedlegionen. Julefest. "

25 Lærerunderholdning; Min hobby, Broby Johansen: Kunsthistorie. Vi sluttede het med realklassefesten i gymnastiksalen med forskellig underholdning. Pl klubbens vegne takker jeg alle, der var med i det forløbne år og alle de, der hjalp ved at stå bag klubbens arbejde. Til realister, der overtager klubben: Sd bag mesterlektiens arbejde. Erik jepsm, formand, real E. Gaver til skolen Urmager Chr. Svendsen et ur til skolegangen. Bjorn Svenssøn skænker fire giftige pile fra Sydamerika. Sporten Som tidligere år var gymnastiktimerne i begyndelsen af skoleåret henbgt til Sportspladsen, hvor man urnede pli livet løs i ~tletik og boldspil med særlig henblik p!\ idrætsstævnet i Esbjerg, som vat kommet i stand ved et samarbejde med følgende private skoler: Esbjerg private realskole. Vamdrup private realskole. Kristiansfeld private realskole, Skærbæk private realskole samt Grindsted. Stævnet blev en stor succes. Vi samledes på Esbjergs store, skonne stadion, hvor vi blev budt velkommen af skolebestyrer Bækg&rd-Johansen, hvorefter vi gik i gang med at afvikle de mange discipliner. For vor skole blev det en stor sejr, idet vi hjemførte 6 af de II udsatte pokaler. Et andet samarbejde, vi har haft megen glæde af i det forlobne 5.r, er vor sportsforbindelse med Grindsted kommuneskole og gymnasiet. Slledes har VOrt skolehold haft flere fodboldkampe med gymnasiet, og pigerne har deltaget i atletikst:!;:vne med kommuneskolens og gymnasiets elever. Med vore egne elever har vi som de foregående 5.r drevet frivillig gym nastik vinteren igennem med såvel drenge som med piger. Pigerne afsluttede deres træning med deltagelse i amtsstævnet i Varde i marts og placerede sig fint. Det er vor erfaring, at sportsarbejdet styrker eleverne i deres daglige skolearbejde og virker fremmende for den personlige udvikling. Sports/ærerne.

26 Hav." s,."n., nyd." smul!l.,rgods.".. Skolekomedie I 1r prøvede skolen noget gansk., nyt med hets skolekomedie, idet man lod os elever både vzlge og instruer~ Stykket. - Vi spillede Leck Fischers.. Vores egen ø. Vi valgte dette stykke, fordi det handler om kammeratskab, og fordi det er up to date, alts! moderne _ bl. a. i personernes udtryksform. I to måneder arbejdede vi konstant fra efter skoletid til langt ud på aftenen. Alle fulgte os med interesse og hlbede ligesom vi, at det skulle blive en succes. Stykket blev opfort på byens teaterscene : _Kino_. Dw l 4/I I fo r de mindre elever og deres forzldre og den lsi! I for 2. real, reali <l.l'r, ror;1':l_ dr.e og gamle elever. Begge aftener sluttede ffitd dans på skolen. Vi havde tilmeldt os Berlingske Tidendes konkurrence om den bedste skolekomedie.,.tante Karen«var ude at se generalprøven, og vi havde den glzde at blive nr. ~ af IlO deltagende skoler. _ Skolen fik tilsendt et stort bi llede af en situation fra komedien og instruktøren en meget fornem hog. Olt Ramlau Hansen, rtal A. 25

27 Clmpin gturen til Tyskland Sidste :h havde vi planlagt en bus- og campingtur til Lubeck, H amburg, Bremen og Celle, som er betydelige byer i det moderne Vesttyskbnd. Allerede i middelalderen var disse byer forende handelsbyer i det mægtige forbund, som kaldes Hunsaen, og mangl' gange har den ;t:nobct alvorligt ind i vort lands historie. Mandag den zs. juni korte vi fra Grindsred til grænsen ved KrusIl, og inden middag havde vi n3.et FIl'nsborg og Slesvig, hvor vi sil p!l de mange minder fra de perioder, da Sydslesvig: var dansk. Efter at have været ude i halvkreds\'olden ved Dannevirke gik turen langs Slien til Egl'rnforde og videre til Kiel og PlOn. Vi overnattede ved Lubeck, som trods odelæggelserne under luftangrebene i 19.P er genopbygget til en smuk by med mange seværdigheder. Fra Liibeck kofte vi ad autobanen til Hamburg, hvor VI pil en kort,,,ndwr nllcde at se de \ igtig>1-e SCl xl'dighcdel, men der "r.3. '''''!;''l al.to pli, sli det ville være mere end nok til hele turen. Med sine l,s mil!. indbyggere er den Ve<ttysklands SlOrSIC by, og Jen gamle hanseslaj har gen nem alle tider spillet en betydelig rolle i Europa; den har bevaret sin ældgamle betegnelse,.freie und Hanscstadt Hamburg«, og den nyder stadig særlige privilegier. Vi havde kun IlS km til Bremell, hvor vi tilbragte tirsdag aften og onsdag formiddag. Der er rigeligt at se pli, selvom byen blev ilde tilredt under sidste krig. Særligt kunne vi gl:edc os o\"et det genopbyggede bycentrum omkring rådhuset. Campingpladsen ligger bnp ude ved Wesers bred, men der er en fantastisk udsigt til et af de SlOre skibsværfter, hvor der arbejdes dognet rundt. Onsdag eftermiddag rullede bumn videre over Luneburger Heide til Celle. Her er campingpbdsen beliggende i smukke omgivelser og med svømmebassin, som desværre blev bc1yttet af alt for HI. morgenduelige eleve r. Fra Celle havde vi ca. 100 km til H amburg, og der blev tid til at bese mindeparken, hvor engang kz-lejren Belsen It

28 Fredag formiddag var vi i et par $[Ore varehuse, og dc sidstc mark fik hurtigt ben at g1 pl. Dcn sidste strækning hjemad ovcr Neumiinster og Slesvig er ikke s,crlig anslfengende, og vi kunne være j Grindsted inden midnat. Turen var ikke s;erlig lang, men det har sine store fordele, idet vi ikke sbl tilbagelægge alt for store dagsmarther, og ligeledes bn vi holde udgifterne nede p1 det rimelige, s1 foræ:drene ogs1 bn glæde sig over at give eleverne en passendc afslutning på skolctiden ved Grindsted Kost- og Realskole. Kj. Campingturen 1963 I!ir er turen planlagt til Amstcrdam, og vi korer mandag den fra skolen, og vi er hjemme igen lordag den Turen kommer til at koste (ss kr., og denil kommer s110mmcpengene. Der er tilmeldt H deltagere, og hver eneste plads i vognen er optaget. Holland er et land, hvor danskere foler sig sx:rlig velkomne, og der er ingen tvivl om, at vi vil få en morsom og indholdsrig luf, som vi sem vil glemme. Vel modt på skolen den l.\. juni. Kj. Skolepatruljen I dette skoldt har \'i haft '} SPR'er fordelt p!i. 5 jernbanestrækninger og Vejle-busSt'll. Endnu er det af stor betydning for os at opretholde disse patruljer, men vi ml regne med, at antallet af tilrejsende elever p!i. de fleste retninger vil gl 51 langt ned, at vi kun behover 3-4 togpatruljer for at,ikre vore elever i trafikken til og fra jernbanen. Der findes eftcrhhden ca. 550 skolepatruljer i Danmark, og vi kan kun glæde os over fremgangen for den gode im, som kom lil Kobenhavn og til Grindsted for 15 år siden. Direktor Ulrik Duurloo, Rådet for Storre Fær&.clssikkerhed, har udtalt, at imet kan sammenlignes med det udbytte. samfundet har af skolepatruljerne. Vi siger : ~ Tak skal I have«til dc drcnge og piger, som har ydet en indsan for at sikre kammer:l.terne p1 skolevejen. Kj. 27

29 En slags kærlighed... om sblrbio og D,IIIS~' Sko!tsall( Også i år har vore elever haft lejlighed til at se en række film og en teaterforestilling udsendt af institutionen Dansk Skolescene. Jeg vil ikke lægge skjul p:'l. at denne OTgani~,ltion. mlll er lid! af en hjertesag for mig: igennem udsendelse af en række gode film og teaterstykker at fremme de unges kunstneriske forståelse og vække deres kritiske sans. Der investeres i dag flere penge i virkelighedsflugt, billig og intetsigende underholdning, end nogensinde tidligere. Virkeligheden blivet gjort mere og mere uoverkommelig og fremmed ved denne blode underr.oldning. Vi har provet at vise en række forestillinger som modvægt mod de mange bestræbelser, der gores fra folk, der blot er interesseret i at få fat i penge og 5:'1 betale med stene for brod. Spekulation er der nok af, mens god kunst er en mangelvare, deri ser jeg denne virksomheds berettigelse. Det har været en opmuntring at iagttage elevernes glæde over de viste film. Den modbeviser påstanden om, at folk kun vil se det intetsigende, det er kun en undskyldning, SOm visse folk bruge. fol' at dække sig ind, og hvad skal de ellers sige i en diskussion? Dansk Skolescene har vist en række forestillinger, der næsten alle var god og reel kunst. Den gode kunst lyver sig ikke bort fra det ækle og hæslige, der ogs:'l er i virkeligheden. Mcn dcn erkender og viser også glæden i hverdagen, glæden ved at være sammen. Den f3.r os til at kende vores egen virkelighed uden at lyve. Derfor synes jeg i allerhøjeste grad, der er grund til at tage dette arbejde op inden for skolens rammer. Stat og kommune yder ikke ubetydelige bidrag til denne virksomhed _ De kan bedst stotte de gode bestræbelser ved at give Deres barn det be!;kedne belob, som billetten koster. Sko/ehio har i sæsonen [ vist følgende film: Ældsu hold: _Masser af whisky., ~ Ved vejs ende..,. Vredens drucr. og,.kirmes... Yngste hold:,.sheriffen«,,.h ofnarren«, _H vor doden vemer«og. Lykkens landevej. Landsskolescenen ha r vist : "Jeppe p:1 bjerget.. med Osvald Helmuth. Søren V iggo Pedersen. Z8

30 Julenat-stemning, givet på engelsk Vi hs.ber, der dannes tradition for, at fru Lerbe<:h Søren5en... il indlede juleferien med del smukke krybbespil, rom både sidste år og i år gl:tdede os alle. I.tr blev det opføn i skolens gymnastiksal af ca. et hal... t hundrede elever i alle aldre. fru Lerbe<:h Sørensen ha... de ikke alene $Ilet ror indstuderingen, men ogs! skaffet de mange fan'erige dragter som bl. a. de vise mznd og kong Herodes havde på, alt sammen dragter som fru Lerbe<:h har hentet med hjem fra rejser i ø stens lande. Så... el tale som sang skete udelukkende på engelsk,og indo... elsen har dermed samtidig vzrel el værdifuldt led i skolens engelsk-undervisning. Det engelske udvekslingsbesøg Dcn 12. august 1962 arri... erede... ore engelske gzster her til Grindsted. Sidste:Ir, d... s. I. juli 1961, besøgte real C England med samme formll for oje: at tilbringe ' 4 dages ferie indlogeret ved engelske familier. Denne 29

31 gang var det vores tur til at spille værter for vore engelske venner. I de q dage, de tilbragte her, nlede vi allc at få set en bunkc ting, som jeg her ganske kort vil fortælic om : Vi var pl hewg i Grindsted Sognerldssal, hvor sognerldsformand A. Chr. Andersen holdt et lille foredrag om Grindsted by og dens udvikling igennem de senere lr! Vi besøgte den netop nyind\'icde l:tndbrugsskole her i Grindstcd. Endvidere var dcr Cl bcsøg på.. Midi jysk Svineslagmi.., hvor vi blev vist rundt og bl. a. d en bayersk polscs tilblivelse, fra de levende grise ankom til slagteriet, og til de l'ndte som polscr p!l d3.se! Efter runds:!.ngen blev vi inviteret pll. alle de pol.~er, vi kunne spise, og sodavand! (Meget delikat!). Der var en kort bustur til,.lego«i Billund, hvor vi ligelcdes blev vist rundt og overværcde produktionen af dc verdenskendte pl:tsticbyggeklodser - alle dehagcre fik hver en æske byggeklodser. Vi var på en tre dages tur til Henne Strand, hvor vi boede på vandrerhjemmet. Det var i det hele taget en m~gllg tur. på en heldagstur til Århus fik vi set og ople\'et en del mere, end man kunne forvente at nå på kun een dag: Ejer Baunehøj, Universitetet, Rådhuset, Den gamle By, hutiksbesog og Himmclbjcrget! Vi nll.ede endog et ksog i Odense, og tilmed fik vi en 3--1 fridage. Jo, det var bcstemt meget, meget vellykket _ og ma:gtig sjovt! En tak til hr. Gerner Christensen for hans slr!1[ende ~rr.. mgemellt. Chris/ian Høirup, re,l! C, 6j. l tilslutning til Ch ristian Høirups beretning om englrnderbesoget vil VI gerne takke alle de nævnte institutioner og virksomhed~r for gæstfri modtagelse og omhyggelig rund\'isning af \'ore gæster. Netop di~ herog ga\' englznderne det indblik i danske forhold, som er el hovedformal med sådanne udvekslingsrejser. En særlig tak til Grindsted sognedd, der med en bevilling gjorde det okonomisk overkommeligt ogsl af byde gæsterne pa en heldagslur til Odense. '0 Gemer Cbr;slrnsen.

32 Skibsadoptionen l det forlobne!ir har forbindelsen med von adoprivskib ikke været særlig livlig. Vi sendte som julegave til TIT. Nordic Heron_ en hejre, som vi tænkte os skulle stå i en af skibets saloner. Heron er jo det engelske ord for hejre. Vi fik inden jul et takkebrev fra.nordic Heron«s daværende kaptajn. Af brevet fremgik det, at en stor del af skibets besætning er udlændinge, det forklarer måske, at vi så sjælden horer fra det. _ I årets lob har vi også sendt en del blade af forskellig an saml nogle bager. Så har vi haft besog fra skibsadoptionen af maskinmester Age J. Chr. Pedersen. Han holdt et timelangt foredrag for hele skolen i gymnastiksalen. Foredraget var af en sådan kvalitet, at da timen var gået, kunne vi godt have hørt meget mere endnu. Hr. Pedersen havde som illustration lil sit foredrag en halv snes farvelagte regninger, som lencde forståelsen af emnet. Gennem skibsadoptionen kan man få forskelligt udstillingsmateriale; vi tænker på en gang i eftethet at få fat på noget af dette og lave en udstilliil!; 1';1,kulcn. Libcl",J",s har j"'g skrevet til skibet, om vj evt. kunne få noget materiale herfra, som vi kunne bruge til formålet. Hensigten med en sådan udstilling skulle være at vække elevernes interesse noget mere for vorr adoptionsskib TIT _Nordic Heron«. B. Lrrbech Sormsw. Realisternes sidste skoledag Den 18. maj var sidste skoledag for realisterne. Det var en stor dag. De seks realklasser var hver for sig indbudt lil fest i en klassekammerats hjem, hvor vi festede. KJ. 9,30 modte vi alle på skolen og glk derfra - udklædte som indianere _. gennem byrn under musik og med to kammerater til hest i spidsen. En time senere var vi lilbage og gik i procession om lindetræerne på skolepladsen, hvorefter vor skolebesl).rer blev prydet med horn og fjer og udråbt lil hovding over Slammen under navnet _Tordende regnestok«. Han blev derefter til hest fort en runde om lindetræerne. Stammen udråbte dernæst den populæresle Ixrer, der blev Mogens Hansen. Ole Ramlall.

33

34 ARSSKRIFT Grindsted Realskoles Elevforening li. blpng Rd;!"rt./ "")'f,li", Grilldstrd Rtølskt,lts Elrvjørulings balyrtlst L",~r,.1",10,. MOlOk l'w"'iip, HOlvanlfl p.,kvej 27, E<bj."". lonn."d. t...r<. So,m "iuø f'<tmr1t~. Grindsted. ",...- lorm... d. K""."... i... n. I.:._I~'"_. Grindsted. ka.....'.r. R.pr~t ~,ø &t. T%rt><"bl<"rn. Frakribo borq:.de 2., I<.obmb., K. Advoh. H. /I U'~" Grind~<d. OiKktør A,ø"'~ DIt,,,... Ho!<,.b..,. JoIuI 7lot1Iu..., Herning. Ele"lor<nlnge", Ki", - nummer « "

35 Formandens beretning Afslutningsfesten sidste 3.r forløb, som dl'n skulle. Dc forskdlige jubilarer hal,de det rart med hinanden. og man fik atter bekræftet, at gamle kammerater stadig kommer hinanden ved. Det var glæddigl at mærke ~de b.tillle., libl~jev",rebe vej bcjlcfjlfor,a",lingejl, De IP' en»duft«.lf g.lmle dage, sildan som vi kan li' at mode dem. Nu har vis! årgang 11 altid været kendt for at være særddcs enestående, og jeg HOr også, at selv de meget unge kunne fornemme det. Ved generalforsamlingen blev det bestemt, at bestyrdsen skulle forsoge at afholde en sammenkomst sidst på vinteren, Sammenkomsten skulle forlobe stort set pil samme m!lde som højskolernes elevmoder. Bestyrelsen har også arbejdet med,.planen«. Vi var endda kommet så langr, at datoen for modet var fastlagt, og der var indledt et storre arbejde for at f!i fat i talere, og hvad der ellers horer til et sådant mode. Imidlertid turde vi ikke pli. grund af den langc og strenge vinter lade planen komme til udførelse. Det kan man selvfølgdig bebrejde os, og det vil være os meget kærkomment, dersom man ved den kommende generalforsamling villadc os vide, at vi er nogle slemmc,.tøsedrenge«. Imidlenid har vi ikke skrinlagt tanken om et slldant elev mode. Man enedes ogs1 om at opfordre gamle elever til at være noget mere aktive med hensyn til at ydc økonomisk stotte til jubilæumsfondet. Jeg håber, at der i 3.r samtidig med kontingentet vil indgå et SlOrre beløb til Omtalte fond. Afslutningsfesten i år vil sandsynligvis komme til at bære præg af, at Krogsgaard forlader skolen for helt at hellige sig handelsskolen. Vi er meget kede af, at Krogsgaard måtte tage cn sådan beslutnlllg. Det er ugorligl med et par ord at formulere en ordentlig tak. Der er mangt og meget, vi skal takke for. At du har betydel meget for en stor flok gamle elever, har du vd fra tid til anden mærket. Du har snart i en hel menneskealder været elevforeningen en god og aktiv ven, Du har været trofast, og au har for mået at være det lcd, der skulle skabe kontakt med gamle og nye tider pa skolen. Denne trofasthed skal du ha' hjcrtcns tak for. Selvom au horer op

36 med at være _aktiv.., har \ i en sikker tro pi, at du også fremover vil være elevforeningen en god slone. Vi kan simpelthen ikke undvxre den. Fra Elevforeningen skal der lyde en velkomst til den nye bestyrer, hr. Borking. Vi har begrundet Mb om, at du på din egen m5.de vil finde ind i det fodslag, som tidligere bestyrere har fulgt. _ Velkommen til. SI er der blot tilbage dette at opfordre jer kraftigt til at give mode ved afslutningsfesten den n. juni. Dette gælder selvfolgeligt i sxrlig grad de forskellige jubilarer. Skolens dor StIr l~nt for jer. Fru Karen Hoirup, Krogsgaard og Borking samt ikke mindst jeres egen forening gb::der sig til at se jer. Vel modt. A. /tf. ["Hmp. Rundspørge til cks-formændene Grindsted Realskoln; l r"krih har stillet folgende fire sporgsmil til tidligere form:end for elevforeningen: '. H vad har elevforeningen belydet for Dem? 2. H vo ri bestlr en devforenings væsentligste betydning? 3. Er der forskel i indstillingen til en elevforening hos elever fra en privat skole og fn\ en kommunal skole? 4. Kan Grindsted Realskole undvære elevforeningen? Svarene på disse sporgsm!l kan du finde homllende.. l nedenst1ende rundsporge til elevforeningens tidligere formxnd havde vi Hkt at kunne drage samtlige, tidligere formænd ind i billedet, men flere har ikke reageret p:\ henvendelsen. Fem tidligere formænd s\':ltede på sporgsmålene. Den ældste formand var læge Sigurd Nielsen, der omkom ved Gron landsskibet _Ham H edtoft~s forlis, Han var formand i perioden [ "

37 Vi foretager et lille spring til , da højskoleforstander Hans Haarder, Ronshoved, Sonderjylland, stod ved roret. Han svarer: Adlogl. Jeg havde den glæde at være med til at starte elevforeningen i Det skete helt ud p:\ elevernes eget initiativ. Jeg tog ganske vist først eksamen i 1922; men som kostelev kunne jeg lige glide med i de stores lag _ eks-amensholdet s:\ jeg deltog kun i den skelsættende begivenhed som stærkt interesseret, men tavs tilhører. Elevforeningen betod fo r mig, at jeg fik lejlighed til at deltage i et udmærket kammeratskab, som ogs3. satte sit præg p3. den gren af elevforeningen, der blev til Grindsted-klubben i København. Medlemmerne var særdeles aktive. Vi diskuterede alle mulige sporgsm3.l, VaT p3. spændende og begivenhedsrige udlandsture, byggede sommerhus i Vejrs, planlagde lrsfesten, hvis _stormende_ generalforsamlinger _ b:\ret af feststemning og vid - blev lidt af en myte, og udgav fra 19z6 _ tror jeg nok _ et lrsskrift, hvor medlemmernes artikler fyldte det meste. Vi lærte noget om, hvordan en forening sættes i gang og fores videre, vi d vore _tankevækkende.. anikler tage form p:\ tryk, forhandlede, ledede. redigerede. Det var festligt og lærerigt. I Grindsted realskoles elevforening modte jeg kammerater og venner med de smukkeste menneskelige egenskaber, rige evner og lødige interesser. De tilhorte p3. ingen m3.de en 3.rgang, der ~ snublcde i starten«, en betegnelse, man j visse dkaldte littera:re kredse har heftet p3. tyvernes ungdom. Ad 3. Jeg tror ikke, en kommunal skole i almindelighed ville synes om alt det besvær, som vores forening trods alt voldte. Der skulle en s3. vidtskuende og betydelig personlighed som Jens Futlrup til for, at det virkelig kunne lade sig gøre. Vi følte øs i højeste grad forbundet med skolen, dens v~ og vel 11 os stærkt p3. sinde; men vi fik lov til at udfolde os med vore egne id~er og kunne tage initiativ ind over omr3.der, der ellers er forbeholdt skolen og dem lærere. '6

38 Men jeg tvivler ikke om, at dette ejendommelige og særprægede samarbejde mellem elevforeningen og skolen, og da især dens leder, var med til at gore Grindsted realskole til det, den var _ og er. En kommunal skole vil vel oftest fole sig fristet til at nojes med det nodvendige. En privat skole vil gerne udvikle sin position. Den må ikke ende i det gr! institutionsprxgede, men m:1 virke personligt og vinde styrke gennem stadig fornyelse. For den bedste private skole er gerningen et liv, mens den kommunale let fristes til at tælle timerne. Ad 4. Ja, det kan den sikkert, men 5:1 br den mistet ikke så lidt af sit sxrpr:;j;g og sit ansigt. Elevforeningen har en bng og værdifuld tradition at bygge p~, og tradition giver styrke. Men det, der skal leve, må idelig fornyes. Dc unge må bygge pli. det gamle grundlag. Arv forpligter. Men de må selv finde nye veje, udfolde eget initiativ,»tænke gammeldags og handle moderne«. Vi gamle ser med glæde ny udfoldelse i det gamle spor; thi _med det bedste frelst folges vi allerhelst af en slægt, der selv har ild og kræfter - «Pastor Lallrids NielscII, Vester Sottrup, Sonderjylland, var formand fr til Han svarer kort folgende:!. Gennem elevforeningen har jeg haft mulighed fo r at vedligeholde forbindelsen med mine gamle kammerater og med skolen. l. For skolen har en elevforening den betydning, at forbindelsen med gamle elever holdes ved lige og skaber et tillidsforhold, der bn komme skolen til nytte i anden generation. (Hvis ikke jeg va r kommet til at bo i en helt anden del af landet, havde jeg med glæde set mine born som elever i Grindsted Realskole). For eleverne - se svaret til sporgsmål l. 37

39 }. Jeg har intet sammenligningsgrundlag. Men jeg vil tro, at den private skoles lærere og elever altid er stærkere engageret end den kommunale skoles. 4. Det må skolen svare ps.. Bankfuldmægtig Knud Eskildsen, Grindsted (formand P); I. Grindsted Realskoles Elevforening har betydet meget for mig i skoletiden og de mcrmeste IO l r efter. Siden skolens 50-1r5 jubilæum har jeg ikke haft og ikke folt nogen sa:rl.g tilknytning til foreningen, bortset fra at jeg med levende interesse har modtaget lrsskriftet hver gang. For de gamle elever, der deltog i sanlmenkomlter, som under krigen blev arrangeret af Grindsted-klubben i Grindsted, tror jeg, elevforeningen har haft absolut positiv betydning. Dene gælder i hvert fald for undertegnede. Der var ikke mange steder her i byen, hvor nan kunne samles dengang; men ps. realskolen blev der ahid velvilligt stillet lokaler til rådighed for os, og i modsætning til d mange foreninger, ior hvem det kniber at samle medlemmerne, var der i dene tilfa:lde ikke noget problem i 51 henseende. l. En elev forenings væsentlige betydning må bestå i at holde kontaktea vedlige mellem gamle skolekammerater. Det er dog ikke ret mange ele\' foreninger, der magter opgaven, og min erfaring går ud pl, at jo storre en elevforening er, desto vanskeligere er den at drive. Af nor betydning er det tillige, såfremt elevforeningen magter at fremkomme med et la:seværdigt lrsskrift, der bl. a. skal indeholde medlemsfortegllelsc med navne, titler o; adresser fort a jour så vidt muligt til den dag, skriftet går i trykken. }. Spurl!i~m5.let har jeg ingen foruds:l:li1inger for at besvare; men jeg kan nzppe tro, at eventuelle forskelle I indstillingen til <livene elevforeninger decideret behover at have alternativet privat- kommunal som baggrund. 4. Jeg tror afgjort, at skolen lettere kan undvære elevforeningen end omvendt. Blot tror jeg ikke, man overhovedet skal udkaste den tanke, der Cl' lagt i sporgsm!let, da det nodigl skulle blive aktuelt, at Grindsted Real- 38

40 skole virkelig kom i den siluation at skulle tage stilling dertil. Imidlertid kt%,'er foreningen en energisk bestyrelse. og si vidt jeg kan se, har GRE mistet mange medlemmer, som kunne v:j:re bevaret, hvis der var udfoldet tihtr;l:kkclig stor anstrengelse derfor. Ove og Am/d LauridUII var i manl>e Jr foreningens formænd og skriver: Elevforeningen har stillet 0$ fire sporpm!l ang3ende vort syn pl en clevforening, og vi skal forsoge at bd,'are dem, Da vi har v:erel medlemmer af _Grindsted Realskoles Elevforening o< i 43 år og har beklædt formandsposten i tilsammen ca. ls!r, skulle vi vel kunne udtale os om sagen med nogenlunde erfaring. Om sl værdien af svaret kommer til at svare til erfaringen er en anden sag. I. N1r der sporges, hvad elevforeningen har betydet for os, kan VI vist samle svaret under tre punkter: I) E.levforeningen har v:l:':ret medvirkende til at holde forbindelsen vedlige med vore klassekammerater. 2) Gennem elevforeningen har vi kun,el komme i kontakt med og lære at kende mange andre, som har vxre! elever eller l:erere p?t G. R., og med hvem vi derigennem har haft et interessefællesskab. 3) Elevforeningen har i hoj grad stottet og været med til at bevare vor tilknytning til skolen. Og nlr vi skal prove at forklare, hvorfor det har haft værdi for 0$ 3.t bevare denne forbindelse med vor gamle skole og vore kammerater derfra, kommer det \'arlskcligste punkt for os, fordi det ikke er let at gore med f5. ord, Vi m!!.,'ist nojes med i... knemlighed at sigc, ",I vi ",...Ju: Cll liv~l'oldn'ing pl Grindsted Realskole og fik livsyærdier med derfra, som har betydet meget for os livet igennem, og $Om eet har v:uet os en trang at bevare kontakten med. Il. Med besvarelsen af fonte sporgsm~l har vi vel egentlig ogsl besvaret i hvert fald halvdelen 3.f andet sporgsmål, idet en eltvforenings væsentligste,.

41 betydning lor det lonte ml siges at være den værdi, det kan være for et menneske at bevare forbindelsen med sin barndoms og ungdoms skole og kammeraterne fra de unge h, da de er mere modtagelige for plvirkning end nogen sinde senere. Vi foler tr.mg til i den forbindelse 1t pq:e på den betydning, det i det hele taget har for et menneske at bevare _Forbindelsen bagud. i livet. Elevforeningens væsentligste betydning mllor det a'ldet ligge i den værdi, som det utvivlsomt har for en skole at bevare tilknytning til flest ml! ligt af sine gamle elever. Det skaber blde respekt og interesse om en skole, at den er god nok og stærk nok til at fl sine gamle elever til at soge tilbage til den atter og atter. III. Det tredie spørgsmål er vi for så vidt ikke kvalificerede til at svare pl, da vi kun kender lidt til elevforeningcr fra kommunale skoler. Nlr man undtager de store, gamle kostskoler med lrhundredgamle traditioner, har vi dog indtryk af, at de offentlige skolers elever i det store og hele foler mmdre tmng til at danne clevforeninger, end vi kender det fra de private skoler. IV. Egentlig synes vi, at Grindsted Realskole er na:rmest til at besvare dette spørgsm!l. Men skal vi besvare det, ml svaret blive.ja! Selvfølgelig kan skolen leve videre uden elevforeningen... Men ml vi og$l have lov til at sige, at den vil leve fattigere uden at have den.forbindelse bagud.., sara elevforeningen gi"er, og som er $l betydningsfuld for slvel en skole som for det enkelte menneske. OVt og Anna Lal4ridsttl, Thyregod. Den sidste besvarelse kommer fra dyrla:ge Tage Grunnet, Bregnerødvej 66, Birkerod (formand l): I. Elevforeningen har for mig været forbindelsen tilbage til et kært livsafsnit, der blev levet p! skolen og pl Grindsted-egnen. Den har medvirket til vedligeholdelsen af mangt et skattet kammeratskab. 40

42 z. Nemp at den holder fo rbindelsen mellem den enkehe, gamle elev og hans skole, byen, egnen og kammeraterne. Som Erling Frederiksen har sagt: _N!r vi klager over, at livet er så kort, må vi ikke glemme den del, der er levet. 3. Ja, det vil jeg tro, idet den private skole er noget, man frivil!igt sager hen til. Der kommer et mere personligt fo rhold til lederskabet, og pl en eller anden måde kommer man wm gammel elev let ril at se lidt af er frihedssymbol i en privat skole, noget non-konforml 4. Ja, Grindsted Realskole kan godt undvære elevforeningen. Men det viue knibe svært den anden vej rundt. 40-års jubilarerne En elev fra holdet t9z) havde lovet at fremsende opfordring til 40!rs jubilarerne om at samles den ll. juni i!r, men arbejdet med disse udsendelser var ikke plbegyndt, da 1rsskriftet gik til trykkeriet. Vi nøjes derfor i år med at opføre navnene på 19Z3 -holdet, men der vil blive gjon alt for at H sendt indbydelser ud til de enkelte, nh fom vi har fundet adresserne. 4 Ulrik Grejs Jensen Rose Christensen,, Marinus Moberg, Ruth Clausen,6 Birtha Nielsen J Thomas Christensen '7 Jens Grundal Nielsen 4 Ludvigge Hallum Svend Hugo Nielsen, Ejnar Hansen (j) " '9 H ans Olsen 6 Peter Hansen Esther Petersen '" 7 Soren Kristian Hansen " Inge Roi, Jens Kristian Jensen " Thomas Rosenmai 9 Kristian Refshoj Jensen 'J Carl Stegelmann '" Jørgine Jørgensen '4 Frederik Mixcn Sørensen Dagny Kjeldsen Laura Thellesen " Kristine Knudsen,6 " H arald TIIomsen,) Astrid Mogensen '7 Kristian Filskov Thomsen Der var pl dette hold ikke mindre end 5 udmærkelser. 41

43 1', holr låm ri brro, semit til Ejll.zr I-I,IIIUII [rol m k1oljuk.lli/li/f'tdt, <1fT' Jorst komllltr hjllll li.utt,ir. Kaer(! Ejnar. North Van..:ouwr. ac. J/. Jan. z96~. Dct var dejlight al faa brev fr.l dig. _ som et 'pust' fra mange aar siden. Tager mig tilbage til de gode :\:\T da vi \'ar born _ da du og Jeg gik om samnlen og havde den gamle 'sltot gun' og skod paa sb.gerne. Jeg husker en gang du og jeg gik ud med d in far, vi var klappere. Mangc gode minder. Sig hello til din Far fra mig og hav ham undskylde de mange gange du og jeg, mens vi gik til skole, startede op vindmollen saa I j kunde faa saven gaaende etc. Jeg har fire born, two sonner, l} og lj. En er ved RCMP, at Ottawa, den anden er ved CPR i Vancouver. S:u er der en datter, 17, og den sidste, en dreng, som er IO. Han haaber al kommed med os Iii Danmark naar jeg og min kolle kommer derol er. Jeg I ilde II1l.'gel gerne komme OI'U III Feslen i Realskolen og se de mange gamll.' ' I.'nncr men jeg er bange del er for lidlight for mig. Jeg Iror ikke vi kan komme til Somml.'ren 1964, jeg antager jeg vil gaa lil pension in May [96.. _ men maaske sa:\ tidligt at Sepl. 196}. Jeg vil vide besteml April [963. Hvordan med Magda, din Wster, (med del rode haar og fregner) _ og 522 mange andre hvis navne jeg ikke kan huske. Er din Mor levende endnu. Baade min far (som dode i Vandel) og min Mor (som dode under Tyskerne) er gaacl nu. Min soster lever i Horsens og min yngste bror i Kobenhavn. Jeg skriver dem fra tid lil lid. Nu maa du ikke le af mit danske sprog. Jeg havde en forfacrdclig lid at laere det igen da jeg v:tr.rendt til D.lnm:lrk, fra the R.e.M. Police. Jeg havde en vidunderlig tid i Danmark - der var skun IO ting forken - forst vi havde for lidt tid tilourselves, jeg havde haabel at see dig i Vandel, og ogsaa at see mere for migselv. Andet, jeg havde haabet at take min kone "

44 43

45 med mig saa at hun kunde faare at se det lille land rom jeg altid praler of _ og de Teuer som jeg har hende koge for mig. Hun er af engelsk omstanding men fodt i Canada. $aa naar vi gaar til Europe vi vii besoge Danmark og England as well. Det var en skam, du var herovre i 54 og ikke kom ud til thi' Pacific Coast. Men det er en lang vej fra Minnesota to British Columbia, noget du vilde aldrig have glemt. Da jeg var i Danmark i 1961 jeg horte at Funrup levede endnu, jeg skulde have lidet at have set ham. Har du bom - hvor mange. Hvor er min gamle skolekaereste, PClra Andreasen _ de IO piger fra den station paa vejen til skole (med toset) jeg har glemt saa mange ting og saa meget, men det kom altsammen tilbage til mig da jeg besogte Danmark. 5aa det vil blive nok for denne gang, jeg har kun nogle faa minuner for ieg skal se en 'appointrnent' in thi' office. (I oughl to wrile you str:cdy in english in order that you rcftesh yourself, ( recau thi' fim english lesson we had in Grindsted Realskole, thi' first lines.( can hop, I ean run, etc«.) Best regards, best for you alld yours fo r the New Y ear My old Pal. (Lille j) George (Svend Hugo) Kære lo-års jubilarer Ja, i 5.r er det sa IO år siden, vi tog eksamen fra Gril1dsted Rellskole, og vi er alle spredl ud over det ganske land. Men hvor I end befinder jer, så lag turen til Grindsted den ll. jtni. Det ville være morsomt, om vi kunne modes rigtig mange. Kirsten Kragelund, r. S"ndergaard Han,en. 44

46 NIELS KROGSGAARD Eftcrh!lndl'll er Grindsted Realskole blevet en :ddre herre p3. over de 60. Mangfoldige er de "lever, der er gkl ud og ind ad dens porte. l dette tidsrum har Grindsted by forandn t sig fra nogle stråtækte huse omkring kirke, kro og apotek til den moderne, initi:>tivrigo:: og kobstadprxgcdc by af i dag. Med Grindsted Realskole er det g:1el på lignence vis. Fra at være en lille skole med 16 elever, der i lobet lf de forste r!!ir kun ogedes til 26, heraf kun cen udensogns _ blev skolen gennem 6r!l.r til den fuldt moderne skole med hundreder af elever, kendt udover lande! og med sit særlige ansigt. Skiftende skoleledere og dygtige lærere udnyncd(' de muligheder, som moderne trafikmidler og den stærkt stigende befolkning g3v den nye skole i den gamle hedeby. Det er især to mænd. der har æren for, ar Grindsred Realskole blev ril det, den er: Jens Futtrup, der ledede skolen fra J9l4-.P, og Mogens Hoirup, der fone skolen videre i det lagte spor og udbyggede i hastigt tempo i hene fra J94l- 56. Begge navne :yscr i usynligr Iransp,lrent over Grindsted Realskole. Men også andre har del i værket. K.vinder stod bag, de to _skolemødre«ellen Futtrup og Karen Høirup, der begge tog deres torn, og blandt lærerne fremfor nogen den nuværende skolebestyrer Nids KrogsgJrd. Det er ofte blevet fremhævet, at noget af det, der skabte Grindsted Realskoles særpræg, var den trofaste, v~gne og initiativrige clevforening. Den har siden 1910 været det blivende, mens personerne - ledere, lærere og elever - skiftede. Men netop for elevforeningen blev Krogsgård kojllinuiteten i skolens liv gennem hverdag og fest. Når vi _ måske efter et langt ~rem~l - gens~ vor gamle skole, dukkede han altid op _ med sir hvide hår, sine små spillende ojne og sit skojeransigr, der SIrålede af munterhed og gensy,?sglæde og forrrolig medviden om et indre h:llesskab, vi gamle havde med hinanden, uanset :'!.renes gang og spor. Og når vi havde stukket ham på næven og vekslet et par ord med ham, fo lte vi. at vi var velkomne, og at Grindsted Realskole stod endnu, hvor meget tiden så end havde ændret. For os gamle elever a Krogsg:'!.rds betydning forst og fremmest i det, at hall var der. Men en s~dan betydning kan et menneske kun få gennem tjc 47

47 nersind, uselviskhed og stille myndighed. Han var os i selve sin person et udtryk for, at hverdagens krav blev opfyldt. Vi andre kom til fester og sondage. Krogsg!lrd tog sin torn j de mange hverdage, hvor det er trofasthed, pligtfoleise og kærlighed til arbejdet med og for de unge, der driver værket. Vi flygtige fugle kom for at feste, men festen får kun mening, nh den har indholdsrige, arbejdsfyldre og glade hverdage SOlll baggrund. Krogsgård skubbede aldrig sig seh i forgrunden. Hans yndlingssang er karakteristisk nok " p~ det jævne ~ -. der har livet sat dig stævne, der skal du din prøve st3..«jo, i lyse og morke dage: Krogsglrd var der. Altid en god kammerat, altid glad ved at se de gamle elever, altid munter. Hvad betyder det ikke for en skole at have en sadan mand i sin kreds. Han var der - og han blev, ogsa n3.r skolen engang imellem kunne sd i opbruddets tegn. Som lærer kender jeg ham ikke. Han tog forst eksamen to lir efter mig, og der skal som bekendt meget til, for man lægger mærke til en elev, der går to klasser under en selv. Det tog vel ogs~ sin tid. Men som årene gik, blev vi klar over, hvad han betod. Krogsg!l.rds hovedfag var regning og matematik, og h:ms gamle elever fortæller om, hvordan disse fag gennem den alvor og optagethed, hvormed Krogsgllrd underviste i dem, fik nyt perspektiv. Selv på formnd uinteresserede elever begyndte at lyue. ~ Og: så kunne det ske, at han pludselig standsede op midt i et matematisk bevis med et: "Jeg kommer for resten til at tænke p!l. -c og så fulgte en beretning om en episode, om erfaringer, han havde gjort, om livet og on menneskene. Og sa stod Krogsg!l.rd der med kridtet i den ene hånd, bevægende det mellem to fingre, og den anden hand med håndfladen opad.trakt frem med lange- og pegefinger strittende til hver sin side, (han kunne udtrykke en fantastisk masse med den hånd). Hans langsomme og dæmpede stemme, de småbitte, milde ojne og det hvide hllr forlenede ham med et skær af livsvisdom «5!1.dan skildrer en gammel elev ham, og mon ikke mange af Ixserne vil nikke genkendende til denne beskrivelse. Netop fordi Krogsgård underviste med største samvittighedsfuldhed i sine kære fag, fik disse sjældne mellemspil personlig og menneskelig betydning ior hans elever. 4S

48 En skole med mange lzrere kan I ~t blive sig selv nok. Kontakten med den by eller egn, hvori skolen ligger, er ofte meget ringe. Niels Krogsglrd var ikke blot elevforeningens og skolens, men ogsl egnens mand. Selv horte han til her fra sin ungdom, og forbinddsen er bevaret og styrket gennem arene. Han kendes og respekteres overalt for sit ligefremme v:esen, sin oprigtighed og faglige dygtighed. Dette er vel ogsl baggrunden for, at han nu nytter fra Grindsted ReOllskole og overtager en kr.j::vende opgave som forstander for Grindsted Handelsskole. Det er naturligvis et tab for reolbkolen; men gennem elevforeningen, gennem fru Hedvig, der fortszuer som lzrerinde pi realskolen, og is:er gennem de spor, 36 års trofast og dygtigt skolearbejde har sat i hans gamle elevers sind - og i hans eget - og det Pr.J::g, han gennem sit arbejde og sin indsats har været med til at give skolen, vil han stadig bevare tilknytningen til sin gamle arbejdsplads, samtidig med at han bruger sine kræfter, sin menneskekundskolb og sit initi:uiv p! sin nye. Vi gamle, der aldrig har glemt vor tilknytning til Grindsted Realskole, siger uk og til lykke jærtegn p! Ind skal bli"e igen, mens tiderne skifter med tider._ Ham Haarder. Mennesket i grænsekampen Redaktionen har bedt mig skrive om, hvordan det er at v::cre l::crer j Sydslesvig. Jeg kom til at tænke p1 en hi,corie, der går om Jens Byskov, da han engolng som minister blev bedt om J.l tale om et emne, som man vidne, han havde bes.kzftiget sig meget med. Han svarede:.. Det kender jeg for m~et til, at jeg kan snakke om det!~ Uden iovrigt at ville sammenligne vil jeg gøre hans ord til mine. 'Ogs! fordi meningen med en sldan artikel vel nok er, at der skal skrives om Sydslesvig. Det kunne let gl ddan, at det blev noget personligt, der kom i forgrunden. Lad os overlade det til vandrehogen. For nogen tid siden fandt der en festlighed sted i Flensborg, hvor nogle danske syd og nord fra modtes til en hyggelig spisning. En af deltagerne fra Danmark fandt det da pi sin plads at stå op og sige nogle velmente og 4.

49 p:ene ord om danske i Sydslesvig og det n:hionale arbejde, der bli\'er gjon. Det blev en meget smuk - og IlIeGet idealistisk tale. Den mundede ud i, at det gælder om at holde ud og bc\are det danske. Og det sig vist nok hor og bor, endte talen med et trefoldigt hurra for det nationale danske arbejde. Alt she skønt. Og efter dette den behorige tavshed, som skal kendetel:ne den dybe alvor og eftertænksomhed. Til pludselig. en af de unge rejste sig op for at kvittere for _ som han sagde - landsmandens lale. Qet skete med en opfordring om at holde ud, for ~ sl skal Danmark nok komme tilbage til Sydslesvig!.. Var det lidt uartigt? For de IIlstedevzrende ikke, Iværtimod, det var befriende. Med denne lille fort:elling siges der en del om det, der i dag kendetegner det danske arbejde her i landsdelen. Noget om, at de gamle begreber og udtryksformer om nationalt arbejde ikke rigtig passer ind i dagligd:lgen og d heller ikke til festlige lejligheder. Man er ohe tilbojelig lil at mene, at det danske arbejde i Sydslesvig er supernationalt. Sldan forstlet, at det danske altid er pli menneskers tunger, at Dannebrog ligger velbevaret i dragkisten og tages op ved s:erlige lejligheder for n:en50mt at bli"e Stroget under dyb t:l.nhed. Sldan har man ofte hon om de gamle nationale forkzmpere fra Nordsles"ig i udkendighedstiden. Og videre i den dur. Det danske arbejde her er selvfolgelig stadig nationalt. Del er det danske, der t:eller for mennesker, der er bundet dertil. Det er ofte det, der er afgorende for tanker og handlinger. Men det har ligesom fået en anden tone. For den, der til daglig færdes i det, er det naturligt. Maske overraskende for den, der til daglig ikke skænker dette mange tanker, fordi det ikke er nodvendigt. Bor man i Randers, er der ingen problemer i dette at v;\!re dansk. Man ville vel n:ermest blive anset for Smatosset, om man til en nordjyde ville stille det sporgsmli, om han er sin danskhed bevidn, og om han mener del alvorligt. Sonderjyden i Sydslesvig er vant til spørgsmålet, selvom det nok stilles p! en lidt anden mllde. Det slilles ham 51 at sige dagligt. B1de af modstan deren, landsmanden hjemmefra og hans egen samvittighed. Mon ikke man kan forsd, at når det er de \O fotste, der sporger, s1 Hf han lyst til at sparke igen? Hvorimod det er en langt alvorligere sag for ham med den sidste sporger. '0

50 Det er vamkeligt at fonl!, hvorfor sporgsmlllet i det hele taget bliver stillet. Hvad vil man med det? Andet end give udtryk for en tvivl "ed ligesom at stille p! prove. Man vil jo dog ikke stille det samme spørgsm!1 til et menneske, der er i besiddelse af et dansk pas, skont det m!ske nok her ville v:t:re nok så p! krævet. Skal sonderjyden her svare på sporgsmalet om, hvad det er at v:a::re dansk i Sydslesvig, s! vil han r.ok kvie sig mro svaret. Det er s! mærkeligt at skulle svare p3. noget sclvfolgeligt. Men flr man ham altd til at svare derpå, vil han sige noget om, at det er en made at leve livet p!. Og heri ligger just det nationale i dag, nemlig at hente de værdier frem, som er i dansk væremide, ttnkning, retsopfattelse, menneskesyn o. s. v. Leve i dme sj. godt, det er gør:igt for ham. Det er bl. a. derfor, han ønsker sine born i dansk skole, sender dem p! ferie i Danmark, flr oprettet danske biblioteker, synger efter Hojskolesangbogen, ønsker dansk præst og har sin egen danske avis. Det er at være national dansk i Sydslesvig. Det er ikke nationalisme, hvor alt det danske er godt og verdens bedste, si det berettiger til nedv:a::rdigende bedømmelse af f. eks. det tyske. Det natiunale er liemlig stzrkcrc end n:uionali,men, som kræ"er det "bsolutle. Det forste dier skonhedspleuerne og erkender dem. Det sid"e "il ikke vide af dem og kræver al; af mennesket pi dettes bekostning. Sonderjyden i Sydslesvig har oplevet for meget til, at han vil sætte mennesket i anden række. Det er givet, at der kommer en egen stemning ud af dette at le.. e i et land, der har en anden kultur end den, man knytter sig til. Det er umuligt at vende det dove øre ti l tysk kultur. Denil er tysk radio, fjernsyn, teatcr, presse og økonomi for stærk. Denil kommer, at der er så meget værdifuldt i tysk kultur, 51 det ville være en 11belighed at lukke af derfor. Derfor bliver sonderjyden stldig stillet ind i en kamp. Hvor dlnsk eller hvor lysk bn end er, do ml$. han komme ud for plvirkninger fra. begge sider. Han bn ikke, hvor gerne han end vil, tr:j;kke sig tilbage og leve i sin egen kolo '1ihave brydende sig pokker om, hvad der foreglir hos naboen. Dette er kampen i dag. Noget der ma foregå i den enkelte. Han lades ikke i fred. Det er ikke altid, man syne" der kommer de bedste resultater ud deraf. Men resultatet tvinges frem. Det er ofte, man kunne onske, at flere af vore unge mennesker i Randers og Vorbasse samt KDbenhavn og Bredsten ville komme ud for dette. "

51 At leve i beskyttethed er sikkert udmærket for bom, men fortsætter denne, da bliver de ikke modstandsdygtige og dermed heller ikke det, vi kalder lykkelige menneskeligt set. Mennesket i grænsekampen lever ikke i beskyttethed, men han har alle chancer for at leve, Hans M. FI/tlmp, Lyksborg. Blindede trælle. - All is but toys, renown and gra,e is dead ThI' ""ine of life is drawn, and thi' mere lees Is left this vaule to brag of... - Macbeth - Hvis man ser pli. den amerikanske litteratur af idag, mener jeg, at en tydelig forandring er mærkbar med hensyn til de heltefigurer eller ~ov edpersoner, amerikanske forfattere nu igennem et halvt sekel har præsenteret os for. En ny slags litteratur har udviklet sig gennem de si d~te år, i hvilke" k u" vr"d" og ulilr ]'ed~h"d ",ed livelog.a",fulid"a kommer til orde. Den er ikke rettet mod noget bestemt punkt, den har intet program, ingen udtalt filosofi, og ej heller nogen løsning af problemerne at give sit publikum. Den synes at være et oprør uden grund, og intet synes at kunne afhjælpe den _ men den er absolut ikke uden interesse, hvad man mllske kunne fristes til at tro. Personligt tror jeg, at denne liueratur og det helteideal, den har skabt, er et naturligt resultat af den udvikling, Amerika h.ar gennemg3.et i de sidste 50 li. r. For I I h siden, da Marion Brando besatte rojlen som Stanley Kowalsky i Tennesee Williams' skuespil.street,ar Named Desire ~, var der egentlig kun B, der forstod betydningen af denne karaktenype. Brando skulle nemlig legemliggøre en hele generations plagede sjæle, som prøvede :1.[ finde en identitet. Siden, cf terhll.nden som vi oplevede den samme heltetype i film som.on Thc Watcrfront~,.Thc Wild One.,,.Rebel Without A Cause_,,.East of Eden.. etc., for SIod vi, al vi stod overfor en lidstype, for vi fandt pli. engang Kowalsky'er overalt omkring os. - Williams fulgte sin 5UC(:CS p!l teatret op med.. Cat on a Hot Tin Roof«,og nu for nylig blev hans.sweet Bird of Youlh«opført, og i hans kølvand opstod der en enorm litteratur, ud af hvilken forl"\tteren Jack Kerouac med sine IO romaner,,.on ThI' Road.. og,. The Subterraneans., samt digteren Allen Ginsberg med digt-

52 samlingen,.howl and othcr Poems.. vd er de mest kendte. Hermed var en heltetype, der hidtil ikke var set for hverken pi teatret, i litteraturen dier pi filmen, blevet introduceret for et undrende publikum. Dette nye ideal, som Brando var den forste til at give dramatisk udtryk, forestil1er manden med de mange muskler og den lil1e forstand; han er ofte sur og utilfreds og parat til at sus pi den mindste foranledning. Den nye helt har ahklret sig fra det kulturelle og sociale liv og synes nu nærved at afsk:ere sig fra sig selv. Han er fjendtligt indstil1et overfor lndsliv, gnaven pi traditioner og fuldst:endig ligeglad med orden og sammenhæng. Han hengiver sig i sine følelser, forherliger sine impulser og hel1iger sig til sine egne _smarte_ fornojdser og stimulanser. Han hoverer i sin ensomhed og taler stolt om sine _personlige visioner.. _ men alligevel kan han, pi trods af sin ydre anti-sociale og individualistiske holdning, ikke frigøre sig fra,.klan.. -sammenholdet, gl:cden ved at v:cre sammen med sine ligesindede venner. Hans filosofi, hvis han da har nogen, besdh i en blot og bar nihilisme uden noget formllstjenligt individuelt oprer til at underbygge det. H an er konstant en udstodt, som sclr i et meget ubehageligt forhold til samfundet. Selvom den nye,.helt.. nedstammer fra det ældre sociale proten-drama (ban b:crer det samme tarvelige toj, som bine tiden proletarhelt, hvilket idag består af dm bekendtel:ederjakke, de stramuiddende l:crredsbukser og stovler), har hans opror ikke mere nogen politisk eller social rele\'ans, og det bliver gjort uklart pi grund af hans manglende evne til at beskrive det. Fordi han savner en motivering af sit opror og et mil med det, har den moderne hdt Het vanskdigt ved at udtrykke sig _ hovedsagelig grynter ejler bander han kun. Han er et menneske, som ingen forstlr, og som ikke selv forstlr nogen. Han foler sig i krig mod autoritetens verden, som i litteraturen hyppigst bliver repn;:senteret i form af hans forældre, hans lærere eller politiet - og han synes kun at være lydhor for k:eresten. Hans forvirring har isoleret ham i et,.jeg.., som han ikke kan forst!, og som derfor volder ham uf:melige kvaler. Det er tydeligt, at hverdagsliveu oplevelser aldrig vedrorer ham, og fordi han aldrig l:erer noget, aldrig begynder at blive voksen og a'ldrig udvikler sig, forbliver han idelig sulten, indtil den uundglelige desillusion sætter ind. Denne resulterer undertiden i et lndeligt selvpineri, hvor alle værdier fornzgtes, selv v:erdien af,.jeg«-et, hvilket for enkelte ligefrem skaber en bekvem motivering for hans opror. For andre manifesterer desillusionen sig i en degenereret lyst til sensationelle oplevelser, disse fungerer som hjælp til flugten fra,.jeg et.,.flugten«tager form :"Ir indta- "

53 gelsen af alkohol eller narkotika - eller den giver sig udslag i form af forbrydelser og lovovertrædelser. På den anden side hævdes det også, at»flugten«fra )~jeg«-et kan opnås gennem studiet af de gamle mystikere: En åbenbaring af»tingen«kan forventes for eksempel gennem Zen-buddhismen eller gennem visse religiøse mystikere. Det er ikke på grund af disse moderne heltetypers materialisme, at de adskiller sig fra deres forgængere i amerikansk litteratur - men det e~ i deres holdning overfor samfundet, forandringen har fundet sted. I den ældre litteratur var der en eller anden konflikt mellem individet og dets omgivelser; uanset hvor meget han blev hjulpet af tilfældet, så måtte helten dog foretage sig noget - eller idet mindste synes at gøre det. Det er sjældent nu, samfundet er så fuldt af velsignelser, at der ingen konflikter er tilbage i det, som man kan komme i oprør over. Det er bare noget, den moderne helt tror, der stadigvæk er. Set side om side i al deres fåmælthed, dunkelhed og egocentricitet synes disse»helte«at fremvise en voksende ulyst ved at akceptere livet, som det er, og opnå en klarhed. Det amerikanske samfund har opslugt dem; før de vidste, hvad der gik for sig, var de Indesluttede i et broderskab, som de nu ikke kan finde sig tilrette i og alligevel ikke rigtig tør gøre oprør imod. De bevæger sig ikke imod kultur eller oplysning, men væk derfra fordi det er blevet forfladiget under demokratiseringen. Og da forfatterne har afstået fra avam-gardisternes traditionelle ansvar, fordi situationen og omstændighederne, hvorunder de befinder sig, absolut ikke er traditionelle, synes de fast besluttede på at fralægge sig ethvert ansvar i det hele taget. Jacob Peter Mynster.

54 Medlemsliste 1963 El/m FHffrHP {hd"" Krogsgol.. rd N;~ls KrClf,sg.,,,rd '954 '939 Aaskov, Frede, Jorden rundt, Grindsted. Aaskov, Karin, Jorden rundt, Grindsted. Andersen, Anders Agerbo, Kastanieal!e, Grindsted. AndcrM:n, Arne Hesscl, Buen _I. Billund. Andersen, Anne Marie, Marsbo! pr. Grindsted. Andersen, Axel, glarmester, Norregade 2J, Grindsted. Andersen, E., Nørrebro,8 ~, Rudkøbing. Andersen, Ellen, posta~., Seenvcj 6, Kolding. Andersen, Elof, bankass., Herning Handels- og Landbrugsbank, Herning. Andersen, Ingerlise, Morlbol pr. Grindsted. Andersen, Elna, [ærerinde, DJnish Missions Gir]s SchooI, Aidcns Valley, Adcn, S. Arabia. Andersen, Erna Skovborg, f. Pedersen, Gormsgade l, Vejle. Andersen, Helge Søgaard, bankbogholder, Andelshanken, Vejle. Andersen, Jorn Cbusen, Engparken,6 3, Eshjerg. AIlJcl.ell, M~IS'Cd,C, Skovg3rd, Ansager St. Andersen, Solvejg, Lynghyvej )jad,., Kohenhavn ø. AndeTlcn, Tage, skræddermester, Borgergade '9. Grindsted. Andersen, Torhen, Bække skole, Bække. Andreasen, Kirstine, Chr. Lundsgl rdsv. '4, Grindsted H '9\7,.93 1 ' '949 [947 '947 Andresen, Leif Georg, Borgergade Il, Grindsted. Bach, Anders J, bogholder, GI. Vardevej }6, Esbjerg. Baggesgaard, Aage, østre Kirkevej 24, Herning. Baggcsgaard, Niels J., hanbs!., Sondervang 6, Grindsted. Barslund, Henry, kohmand, Barde pr. Herning. Bech, Peder, Solyst, Hjerting. Bertram, Eigil Søren, 4'4 N. Kingsley dr., Los Angelo. 4, California. Birkebæk, Bodil Asschenfddt, Bi r keall~ \, Sdr. Omme. Bitsch, Arnfred, sknleinspektør, Bedsted Cemralsk., Bedsted, Thy. Bitlch, Daniel, rev. Darisanapuram Bihle School, Cuddalore N. T. Somh Areot DT, India. Bjerregaard, Gerda, Øksnebjcrgvcj l31, Odcnse. Blynning, Rikardt, ass., Helge Rodcs Alle '4' tv., Valhy. Boe, Jnrn, Tæppelageret, Frcderiksborgpde 24, Kbhvn. K. Boesen, Ebba, f. Erncbjer!, Er"" noj~>cll"cj )A, l Io,e. Bome, Ruth, f. Mogensen, korrespondcnt, Niels Stccnsensvej [2, Bnlbro, Odense. Brcinholt, Nieh Magnus, Neder Hvam pr. Kjellerup. Bremer, Holger, overassistent, Grenhusene 8, Hvidovre. Bremer, Inger, f. Frandsen, Grenhuscnc S, Hvidovre.

55 '937 Bruun, Johan Dejgaard, dyrb:ge, Christiansen, Agnes, f. Schlebaum Nordenskov..Sapho., Billund. '9io Brus, Karen, børnehavel:ererinde, '957 Christiansen, Carl Rich., Solvangsvej " Humleb""k. værktøjsmager, [9i9 CarstenSen, Ellen Marie, Hovedgaden 30, Billund. 4. maj kollegiet, Cl. Vardevej 78, '96t Christiansen, Hanne, Esbjerg. Borgergade 'i, Grindsted. '9S7 Ca.<ten<en, Hnlcer, '9:6 Chri.,ian.en, r. H., manufaktur- Landgildevej 6, København S. handler, Borgerg. 'i, Grindsttd. '916 Christensen, Arnold, direktør, Struen'cj 60, Holstebro. '9J2 Christiansen, Esther, f. Olesen, Borgergade 'S, Grindsted. IjP4 Christensen, Carl, landsretssagfører, Hornslet. "'9 Christiansen, Svend, forretningsf., '94 ' Christensen, Carl OttO Hustcd, Midtjyllands Udsalg, Grindsted. Damvejen t8, Ribe. '947 Dalgas, Bent Vindin~, prokurist, '94' Christensen, Ellen, Aadalen J, Grindstc..Mosegaarden", Blaahøj. Dalgas, Esther, f. Nielsen, 1961 Christensen, Ellen Møller, østergade " Grindsted..Eg østergaard_, Grindsted. '961 Dynesen, Thorkild, 1961 Christensen, Grethe, Finsensgade 7, Herning. Brugsforeningen, Grindsted. '932 Døssing, Asta, fodt Degn, tand- '9H Christensen, Gunnar, uddeler, bege, Englandsgade lj, Esbjerg. Brugsforeningen, Grindsted. '96[ Egsgaard, In~r Marie, '96, Christensen, Jonna, Granhoj, Fils ov. Tr",lund pr. Rl..."hAj. '941 Egholt, Beme, St. :Møl1evej 102tV. '9J7 Christensen, Jorgen Reiman, København S. installatør, Trillerup pr. Dr:eby, Odense. Ellebæk, Lan, '94S Christensen, Jørgen Søholt, Haslev Gymnasium, Haslev. journalist, Bjørn Andersen,vej Jl, '9S7 Engberg, Kaj, Birkerød. Hertug Abelsvej 7. Kolding. '961 Christensen, Per, '910 Engocrg, Olaf, AFNA, Jernbanegade ", Grindsted. 0. ÅSt pr. Vandel. '96, Christensen, Per Winge, '96, Eriksen, Erik Evald, Frederiksgade }, Skive. Vorbas,e. '945 Christensen, Torocn Søholt, '96, Eriksen, Kjeld, journalist, Thon'aldsensgade l8, Engvej [7, Grindsted. Århus Eskildsen, Inger, 1946 Christensen, Kaj Rørbæk, Dal pr. Grindsted. repræsentant, Poppelvej 8, '94 [ Eskildsen, Knud, bankfuldmægtig Hasseris, Aalborg. Jyllandsgade '4, Grindsted Christensen, Poul Johan, '9:1 r.kild.cu, Kri.. i..", >o~"~prnat, manufakturhandler, Vester Vedsted, Ribe. Borgergade, Grindsted. t946 Falkner, Thor, bankassistent, '9}1 ChriSlensen, Vagn Nørlund, Hans Egedes vej 41, Herning. kriminalbetjent, 1936 Felsted, Gerda, f. Sørensen, Odensegade 2~, Århus. Fredensvej 123, Viby J. '9$8 Christensen, Solvej~ Lund, '961 Flymann, Hans, Torvet J, Grindste. Jernbanegade 8, Grindsted. '9 ' 1 Christen,en, Thomas, skoleinsp., 1956 Frederiksen, Else østergaard, Christiansvej ll, Charlollenlund. Filskov.,6

56 '943 Frick, Marie, f. Jensen, Carl Andersensvej S, Sædding, Esbjerg Frifelt, Kirstine, Ri.bogevej 24, Brabrand. '9JO Frisken, Lorenz, direkter, Axclh"j 48, Vanløse. ' '9J7, 93) 1945 '914 '9H '9P From<ejer, Poul H., c"nd. theol., Aldersl"O"ej 6, Århus. Frøkjær, Jens Chr., læge, Allinglbro. FUllrup, Anders, lærer, Højnngs Park""j '7, Esbjerg. FUllTUP, Hans, skoleinspekter, Dansk Privatskole Lyksbnrg, Paulinenallec 2, Gliicksburg. Gjedsig, Lars, journalistelev, Aarhus Ammidendc, Århus. Grau, Ole, snedker, Sdr. Omme. Gravesen, Ingrid, f. Jensen, Tesdorffsvej 90, Kohenhavn F. Greger.en, Mads, dvilingeniør, Vejlcsovej 76, Hol,c. Crunn"', Tase, dyrlæg~. Bregnerod"ej 66, Birkerød. Grysbæk, Kimen,,y eplejerske, Tordcnskjoldsgadc 29, Århus. Haahr, Valdemar, c/o Astrup, Studicstrædc j", København K. Hlhr, Axel Andreas, Brugsforeningen»Fremtiden~, Nørre Aaby. Haarder, Hans, ho/ skolcforst., Rønshoved Højsko e, Rinkenæs. Hald-Madsen, Anders, industrikonsulent, Højgaards Vænge 3, Bagsværd. Hald-Madsen, Jorna, f. Jørgensen Højgaard. Vænge J, Bagsværd. H"n<cn, BirSit, Tøndervej,Sj"A, Aabenraa. Hansen, Carl Gustav, antikvitet.boghandler, Ringstedv.. j Ij", Roskilde. Hansen, Chr. Lyhne, lærer, jernk!5vej 7, Kastrup. Handen, Edel, f. Andersen, BryJ1e, Knarreborg St. '913 Hansen, Ejnar,!omrerme5ter, Vandel. Hamen, Elin Muusmann, sygeplejerske, Kommunehospi!alct, Arhus. Hansen, Elna, Nygade lj", Grindsted. Hansen, Gert L. Skovbjerg, Agerbæk. H"ns"n, H"n' Ole Ferni".". trafikass., Hammersv. 4, Thisted. Hanscn, Hans Peder, Lind pr. Mølby. Hansen, Herdis Pilgård, f. Christemen, Vestergade 9S, Grindsted. Hansen, Jorgen Skovbjerg, Toflerup.,,so Hansen, Jørn Te!lgaard, maskinist, Vande. Hansen, Karen, f. Nielsen, Aadum Maskinstation, Tarm. Han,en, Kurt E., Norrcgade J8, Grindsted. Hansen, Niels Erling, kontorchef, Kong Hans AI!.! 14B, Søborg. 1"3 Hansen, Peter, førslclærer, Hcllev"d., '37 Hansen, Severin, dyrla:ge, Nørager. Hansen, St~n Autrup, Sdt. Omme. Hayen, Hanne, f. Madsen,.". 0sterled 38, Vejle. Heddaian, Per C., Randboldal pr. Randbøl. Heidemann, Anna Sofie, cand. pharm., f. Hol!, Milwnsvej Il, Højbjerg Henriksen, Aonelise, f. Rømer, Grandal"'ej '4, Thisted. '9 11 HermanselI, Kirstine, Ut<:ons\"ej 163, Kolding. '960 Hjorth, Mogens, "foften I, (;rindsted Ho, Preben, V. Ringgade ns, Århus. Holt, Sven, Monte Malz, Cordoba, F.C.C.A., Argentina. '93 0 Holtegaard, Karen, cand. pharm., Frederiksborgve; 101 St. th., Kob~nhavn NV. '9'4 Ho"bol, Kirsten, seminarielærerinde. østergade 8J, Tonder. "

57 Hougaard, Gudrun, Sdr, Omme. Hovmoller, Sigurd, ing. 1019, Sc. ljth Sir. Milwaukee, Wisc., U.S.A.,,tio Hundrup, Bjune, Toften 7. Grindsted. ',p Hu><cd, K... l Johan. Svalnej H, Vejen. t936 Hviid, Kulten, ini;. LcklOrvcj 9', Aalbori;. t9~0 Hviid Kin, f. HC>lcha"c, Lektorvcj 9', A~lborg. '917 H..,"rup, Per A., Gencesg~de " Hone",. '950 Høirup, Birthe, Jagtvej "0'1 th., Ko~nhavn N. '91 I Hoirup, Hanne, -4. maj Kollesiet, Kobenhavn.,,. "H,,,.,,,., '9S9 '9Sl Hoirup, Karen, Realskolen, Grindsted. Højgaard, Asta, f. Varming, Indre Ringvej IH,!'rederida. Hø.., Egon Ak",l, banb<t., Blichersvej -4. Grindsted. "'enen, Arne, Højen, Vejle. [versen, KiTllen. Kolding landevej 7, Vcjle. Jacobsen, Agnes Kirstine, Agerbæk. Jacobsen, Ann.1marie, Lerkeholt pr. Mølby. Jacobsen, Knen, Joachim L.1nensve; 11 3, Kobenh:lvn F. Jenscn, A... ge, iscnkrxmmer, VeSlcq;ade I, Grindsted. Jensco, Aase, Vorb3sse. Jensen, Arne, Blstlundvej ~, Billund. Jcosen, Anne Muie Brun, Nøllund pr. Grindsted. Jensen, ""el Schou, Elværket, Glejbjerg. Jen~n, Benny Lock. Glejbjerg, Jen~n, Bente Rørbæk, f. Christensen, Parkvej 3', Vejle.,,., [917,,., '9H,,., t9p '9H Jensen, Kristian Hede, Frederiksherg fint -4, Grindsted. jensen, Jorn Ladegaard, \'encrgade ~, Grindsted. Jensen, Laurids, Svanholm, Sdr. Felding. Jensen, Gco'1l. kommis., Lovlund pr. BIlund. JcnloCn, Ib Sve,n;ng, Dalgasgade 3[. Herning. Jensen, Jane Crone. Langemarksvej }7, Soborg. Jensen, J. Heide, Krog pr. BiBund. Jensen, Kimer Else, Charlottenlund sulionspbds z, opg. A2, Chn_oltcnlund. Jensen, Mel;!" trafikkontrollør, Bymarkcn 41 II., Roskilde. Jensen, Ov~ Bag~es&3ard, Vestergade t, Grmdsled. jeosen, Ol~ Nar, jetpilot, Bregnero(!>'ej 66, Birkerod. Jensen, Pr~ben, VH.e<sade 711, G.;ndlltd. Jensen, Svca Crone, Bogehoj 2S 8, Hellerup. jenien, Tommy F~lck, Kastel.-.. j 9~, kobenhavn S. Jcsper~n, Poul Hugo, kredsdyrlæge, EnShavevej ), Hjørring. JohanloCn, Kaffn, Vorbasse. Johansen, Lyk<e, Hlnd"ærkerSlr~de -49. Kbh. NV. Johnsen, Erna. Bo, 1 pr. Sdr. Omme. Jun);, Eva, Hvdplundsaard pr. Sdr. Omme. Jorgensen, Christl, Tofterup. Jørgensen, Grethe, f. Pr~steg:lard F:lllov~nget 6, OdenloC. JO'1lensen, Karcn, f. Nielsen, J. Jensenn'ej, Hcd~nSlcd. Jor);ensen, Ib, Grlbrodrelon H 3 Kobenh. K. J. D Jor~enscn,... lgaard, lærerinde Sjællandsgade '[~, Fredericia. Jorgensen, M:I{:nu5, redaktor, Idandsvej 2, Hjorring.

58 1943 [9l7 19F 19j7 '9H '949 Jorgensen, Viggo, Srougaard phdlagc, Vorbasse. JO'!;CII5CII, Ulla Skou, Holdgaardsvcj 46, Sd,. Omme. Kaalund, H. V., rangermester, Veslcrbrogade I}, Grindsted. Kaasbjcrg, Viggo, forrc,ningsf., Nærumvange p. Nærum. Kellr, Nora, f. Krøn, 13 Island Vien Avenue, Fria,s Clif" Chris"hur,h, Hant!, England. Kjcsuup, Mar;e, f. Nidsen, Zicscsvcj 4, Haderslev. Kjær, Leo Stram, O"crlærer, Horlyck, Alle 8, Grindsted. Kjær, Lis Valen,in, f. Jens"I1, Ringstedgade ~, Kobenhavn ø. Kjær, Mette Kirsten, Vindingevej Bolig A, Nyborg. Knudsen, Erling, postas,., Gærdet 8, Birkerød. Knudsen, Kristian, Sd,. Felding. Klange, Birg;" f. Hund,dahl, Veslergade IO, Spjald. Kristensen, Johannes, Agerbæk. Kristensen, Vita Borg, f. Johnsen, Vardevej, Grindsted. Kristensen, Julie, f. Engelbrecht, Brandstationm, Fredericia. Kristensen, Kristian L., civiling., BrcndllTupvej ~8, Varde. Kristensen, Lili Buch, frue, Maarup Brugsforening pr. Nordby, Samsø. Kristensen, Tommy, Bolig I, S. A., Sdr. Omme. Kristiansen, Chr., kordegn, Aaboulevard 78, Kobenhavn N. [9j' Krogsg~ard, Anders, stud. med., Brandstrupvej 7'~ C, Århus. 19jj Krogsgaard, Karen, apoteksass., Domapoteket, Roskilde. [9jj Krogsgaard, Merele, Sct. Anna:gade }J, Århus Krupsdahl, Gert. M., Sdr. Felding. [9H Krup,dahl, Regnar, Oddervej '74, Højbjerg. [914 Krøll, Herman, ing., Nørregade 6j, Grindsted. [94l Kvist, Holger, manufaktur kommis, Præstevænget, Egtved Larsen, Borge, banka,s., Stadionvej,8 st., Bolbro, Odense. [9j7 Larsen. Hugo U., Jyllands~ade [0, Grindsted. Larsen, Tage H., landinspekwr, Lemvig. '957 Larsen, Knud Munok, elo skoleinspektør Fr. Larsen, Ans By. Larsen, Soren Poulsen, kæmner, Ansager. Lauridscn, Anna, f. Andreasen, 11,yregod. Lauridsen, Ole, Fredens'ej IS, Viby J. 19'0 Lauridsen, Ove, dyrlæge, Thyregod. t9h L.'uridsen, Ove, lærer, Vonsild Lauridsen, Svend Aa~e, sem[nariedev, Skolesade 9, Thyusod. Laursen, Inge, f. Jung, Æblevej 9, Holme pr. Højbjerg. Leth, Georg, Norrcgadc ) I, Grindsted. [941 Licht, Hans Henrik, advokat, Jorden rund, 7, Grinds,ed. Licht, Ketty, frue, f. Bjerg, Jernbanegade, Grindsted. Licht, Kirsten Merete, cand. mag. Ronnebærvej jo, Holte. Lind, Alex, Bl3hoj. Lindskov, Elisabeth, f. Jensen, Rektor Bruunsvej 450 Kolding. Locht, GUStaV, hbrikant, E&tvcd. Lud"!gscn, Merele, Agerbæk. Lyhne, Ibi, kontorelev, Borgergade )6, Grindsted. Madsen, Else Ma r i~ Sand, Ths. Nielsens Gade 5 st. tv., Århus. Madsen, Frede Skov, Andelsmejeriet, Hejnsv!g. '9

59 '9.16 M:!.dscn, Johanne Margrethe, '96, Nielsen, Anker, f. Ebbcsen, Lontof,eparken.IO, Brommersvej.h Vejle. Kgs. Lyngby. Nielsen, Arne Kjær, '9.14 M"dsen, Kurt, stud. med., Va!!øesgade }4> Vejle. Fogedmarken 103 tv., Kbhvn. N. [9j9 Nielsen, Birthe, '96o Madsen, Uss Anthon, Vestergade ~o, Grindsted. Jyllandsgade 4, Grindsted. [ 961 Nielsen, Conni, '9P M:!.dsen, Niels Peder, Postkontoret, Grindsted. St,andbygaJe.903 'V., E>bjeJg. Nielsen, Ellen, damefrisør, '9.14 Markussen, Ernst Uhd, arkitekt, Vestergade lo, Grindsted. Holbækvej pt, Roskilde. '9j7 Nielsen, Elna Bente, '9 j j Marthinsen, Anne Marie, Bolding pr. Glejbjerg. f. Jensen, Spjarup, Egtved.,", Nielsen, Gunner Damgaard, l\bthiasen, Lauritz, bankelev, Skovkrogen 3, Hotel ~Rødding... Rødding. Molholm pr. Vejle. Mathiasen, J. P., Raffles Hotel, '944 Nielsen, Gunner Helle, direklor, Singapore, Malaya. Brarup. Meadows, Herle, f. Jensen, '922 Nielsen, H. Herløv, jo Hi!! Christ, Deep River, Canoo, Bahrein, PeTSian Golf. Ontario, Canada. '94% Mikkelsen, Edith, f. Fonnesba:k, '9~6 Nielsen, Grethe Marie, f. Hansen, O' ergade l, Stige, Fyn. Bjerregrav. '9.!' Mikkelsen, Mads, kommunelærer, '9D Nielsen, Inge M., f. Axelsen, Rampen 4, Riskov. Lønborgvej ~S, Tarm Mikkelsen, Nanna Sort, 0gdund pr. Filskov. '9H Nielsen, Laur., sognepræst, V~'Sler Sollrup. '.948 Mikkelsen, Werner, revisor,,", Nielsen, Jorgen Stig, Kirkegade 1.1, Vejle. Lindbjerg 70, Aabenraa. '.95 6 Mortensen, Jens Gunnar, 1rJ.fik- '.9j7 Nielsen, Laust Nissen, ass., Azaleavej 42, Valby. Præstegaards Tømmerhandel, Mulbjerg. Svend Aage, GrindSted. Moldevej JB, Vejle. [917 Nielsen, Niels Peder, kommis, 1939 Munk, Per, maskinmester, Fynsgade 6, Grindsted. Aarop. [9, j Nielsen, N3nna, f. Christensen, [9P Mæng, Harry, lærer, Skynensvej 33, Holbæk. Vinkclvej 'S. Lemvig. Nielsen, Hans Helle, depot- '949 Moller, Ellen, f. Nikolajsen, indehaver, Norrevængct 70, Mariendalsvej fldt, Kbhvn. F. Silkeborg. '957 Møller, Niels SIahlfest, Nielsen, Oluf Mondgaard, Chr. Winthersvej 18, Odense. salgschef, Rosenkildevej 86, '9 l 7 Møller, Robert J., Slagelse. Sdr. Felding. '96, Nielsen, Rit:!., l~n7 Møller, Tonni, Fyn.gade C, Grindned. Sjællandsgade 119, Århus C. '.9~, Nikolajsen, Karl Heine, '9~S Møller Madsen, Niels, murer- prokurist, Gronncvej 39A St., mester, Lillerupvej 6, Ronde. Virum Navmoft, Yrsa, '9H Nikolajsen, Nicis Chr., tjener,»damglrd~, Stakroge. Houborg kro pr. Holsted. 195 Ncdergaard, Inge, f. Eskildsen, '.9'4 Nordbeck, Sv. Aa., hovedkasserer, D.K.A., Marsvej l, Vejle. Brejning. t91'6 Nielsen, Allan Vinge, stud. Tjelev"j lo' th., Risskov. 60 med., 1945 Nordbjerg, Holger, styrmand. Teglvænget 's St., Aalborg.

60 '937 '9H '939.". '9j4 '955 '93 l '9:2 Norgaard, Carl, civiling., Skovbrynet II, AlIcrød. Norup, Viggo, jernbanedetektiv, H øegh Guldberglgade 69C, Århus. Oehlenschlager, Johs. G., prokurist, Engvej '9, Grindsted. Olesen, Anders Larsen, "OllllllUJl~"a»~rcr, H~r.. ~J y~>tcr pr. Tistrup. Olesen, Bent Anker, Grand Hotel, Grindsted. Olesen, Else, f. Thune, Grand Hotel, Grindsted. li" Olesen, Vibe Anker, Wittcmberggade Kbhvn. S. Olsen, Anna, vaskerileder, Sygehuset, Grindsud. Olsen, Etta, f. MaTtensen, Bjerget 20, Kalundborg. Olsen, Evald Bjerregaard, bank kasserer, Torvegade 201, Esbjcr,. 0fpermann, Erik M., G rsdal pr. Sandved. Ostenfeld, Ruth, f. Christensen, Hakkesgårdsve) 44, Risskov. Pauup, Hans Borge, Billund Vask, Billund. Pedersen, Aase, Norrcgade, Ba:kke. Pedersen, Alice, Baneglrdsvej 6, Grindsted. Pedersen, Arne Hedegaard, Hinnum pr. Grindsted. Pedersen, Dora, Villa Pax, Ansager. Pedersen, Hans Peder, Narre Alle l, Grindsted. Pedersen, Helene Rask, f. Hansen Meilingerstrasse 1'4, Baden, Schweiz. P ~d",. "n, Ki,,,in.., frn~, Bredgade 12, Losning. Pedersen, Kirsten Joker, f. Ni5se~ Joker, Bogedal fiskeri, Skibet. Pedersen, Knud. kasserer, Skolegade IO, Grindsted. Pedersen, Kristen, skolebestyrer, Vejen Realskole, Vejen. Pedersen, Margrethe, f. Dalgaard, Vejen Realskole, Vejen. '937 '9j2 '9j7 '953 '937 '937 Pedersen, Maja, overl""rer, Sundholmsvej 1093, Kbhvn. S. Pedersen, Niels Peder, Bach's Caf~, Ansager. Pedersen, O. Schjødt, Bryggergade ' j, Herning. Pedersen, Svend Georg, la:rer, Søby, Æ ro. Pedersen, ~øren ViggO, Nørregade 66, Grindned. Pedini, Gerda, f. Lyhne Hansen, Askeløkkevej ", Kastrup. Petersen, Nanna Kjil!r, f. Clausen Cellovej lj, Herlev. Pelersen, Ulla Lejbach, Andelsbanken A.m.b.a., Vejle. Pettersson, Kamma, f. Christensen, Aakirkeby. Pettersson, Sv. Aage, skoleinspektør, Aakirkeby. Pilgaard, Inga-Tove,.Hotellet<, Sdr. Felding. Pinnerup, Jorn, Skjernvej, Videbæk (Videbæk Sparekasse), Pbgborg, Julius, bankdirekuu, Jernbanegade I, Grindsted. Plagborg, Kaj, Snerlevej 40, Holstebro. Plagborj:, Karen Margrethe, f. Eskildsen, Krogagervej 6, Grindsted. POTSI, Else, f. Grunnet, Parmagadc 48, København S. Poulsen, Aksel, foretningsforer, Bellisvej 8, Varde. Poulsen, Simon, dyrlæge, 0rnhoj. Præilegaard Petersen, Inger, f. Thyrcgaard, Glrden. Flaaris«, Klovborg. Pr"""~gaard, N~nn~, f. Moller, Jernbanegade 'j, Grindsted. Quesel, Margrethe, f. Holm, Nørre Nebel Realskole, NDrre Nebel. Rahbek, Anna Lise, Sd.. Felding. Rahbek-Sørensen, Richard, 99 Manchester Road, Wilmslow, Cheshirc, England. 61

61 1~4j Rahbek, Han., Skolevej, Svejbæk. '9j7 Ra~mussen, Arne Kjær, Rojumvej 107, Sønderborg. Rasm.w.en, Elly, f. Madsen, Tohen 2, Grindsted Rasmussen, Else-Mu!relhe, f. Pedersen, [V1ldsal e SjI, Bbjerg. Revald, Knud, ing., Vcrmchrcnsvej 17, Odense. Refer, B~nt, skovfoged, Smcdegaard~vej 17, Ovcrlund, Viborg. Rich"rdson, Kuen, f. Fallf:S<'n,.Danelea«Slinesoakroad, Woldinghm, Surrey, England. Riising, Chr., farmer, Northdif, W. Ausualia. 'jl47 Rikhof, Elin, ;ordemoder, Ut1.onsgade,S, Kolding. Rosenmai, Thomas, 671 4, Indian Ave, Chicago, Ill., U. S. A. Schelde-Jensen, Kristen, fuldma:gug, Hobrovej 4A, Randen. Schmidt, Elin Muusmann, Ansager. Schroder, Vagner, Norregade J, Crind51ed. 'jl3' 5<;hydt, Helge, landlæge, Norretorv 1, Vejle. 5<;honberg, Michael, overla:rer, Fynsg"de 48, CrindSled. 5<;honning, Ernn, GI. Molle, e; II, Varde. '!ID Schweder, Hans Henrik, Sprogovej l', Kobenhavn F. Sig-Jensen, Rachel Johanne, f. Martinsen, Vendersgade j, Holstebro. Silb,en, Horse, ing.',", Vejle Skole, AlIcsted, Fyn. Sillasen, Edith, Fa:oborg pr. Varde. Skov, Eivind, malermesier, Jernbanegade 10, Grindsted. Skovbjerg, Ejler, dyr"':ge, Ølgod. Skovborg, Heine, Houlkjærshojen 7, Viborg. Ijl60 Skri'er, Sv. Erik, V. G. T., Tarm. Skygebjerg, Sønja, Egelund pr. Vorbasse. 5orl, Gudmund, sunaul. revi",r, Belli,,-ej 11, Viborg. Spicl:er, Folmer, \ orbsse St. Spicker, Martha, f. Skriver, Vorbsse St. S,arup, Gunnar,!lud. med., 5onderby, Grindsled. Starup, Knud Windftld, Koll. j, vær. 131, Univeniteter, "rhu. Slorpard, Anders, direklor, Valdcmarsvej 11, Randers Kristrup. Soes, Anna, f. Jensen, Kobmandsghdcn, Gesten. Sognrd, Peler Chr., overau., Poslkontoret, Odense. SorCftsen, Edith Eeg, H. Drachmannsvej 4, Århus. Søndcr;:;,.",d, Ern.., bankfuldmægtig, Jorden rundt '7, Grindsted. Søndergaard, Inge, f. Madsen, Jorden rundt ' 7, Grindsted. Sørensen, Birthe, f. Christiansen, Vemrgade ~ l, Grindsted. Sore~5en, Gerda, f. Madsen, '7 l\ormandy Boulevard, ToTOnIO, Ontario, Canada. '960 Søre"sen, H. F., Kolstrup jo, Aabenraa. Ijl6Q Sorc"scn, Merele, Hejnsvig. Sørensen, Mixcn, k:.:mner, Jantkrup. Sørensen. N. P.. ~nepro:.<t, R:o.ndersgade l;, Kobenhavn 0. Sore"sen, Petrea, fysiolerapeut, Vo:storgade.6, Grindned. $oonus, Sølv~g, f. Lauridsen, WC"Sllelgade IJ,Oslo. Taamhoj, Mippe, Bakken" Glostrup. The!<:5cn, John, GI. Landevej '7, Hcrning. 62

62 1937 Thisted, K:lr~n Vibeke, Randbøl. Thomsen. B"rg~. Trædemark. Filskov. Thomsen. Harald. læn'r. Magleogade 311, Korsor. Thomsen. John D)"hr, Lind pr. Herning, Thomsen, K., bibliotekar, Borgergade 1J, Grind5ted. Thomsen, Laurids Guldbjerg, Glejbjerg. Thomsen, Sigurd, Missionshotellet, Vorbasse. Thomsen, Ruth, f. Hamen, Suandgade 9, Vejle. Thomsen, Steen Tore. portier, Hotel Terminus, Kobenhavn V. Thorsleirmon, Ingrid, f. Moller, Uimuplund. Birkerod. 19f9 19J9 19H Thuesen, Ejgil K., Statioosvcj, Agerbæk. Th)"gesen, Bente B., Bække. Vad, Ja,ob, grosserer, Y;gersle"vej 136. Valby. Vinlher,... nge. okonomiinspekter, Grindsted Realskole. Grindsted. Wind, Preben, Mcjlby Andelsmejeri pr. Limrup. Zcilbcrgcr, Peter, Elmegade 4. Esbjerg. Ohlenschl.rger, Cul Christian, bogholder. Vcstel'&ade IO, Hammerum. østergaard. Ernst, spareknssedirektor, Hobro. Åkermann, Ruth, Kindheitegade I O,... sscns. Husk at atlmtldr ddrmrfor.11idring til skaltn!

63 INDHOLD l Skolens organisation 2 Arsfescen Sko/ens årsberetning.'... _ Il EIFvforeningens årssknft Anders Munk FlIttrup : Formandens beretning Rundspørge til eks-formændene S 40-års jubilarerne Til IO-års jubilarerne..., års jubilarerne... o 46 Hans Haarder: Niels Krogsgaard Hans NI. Futtrup: Mennesket i grænsekampen jakob Peter 111ynster: Blindede træll e ,.. 52 Medlemsliste SS

64 ro ID

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00

Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Referat af Ros/ris møde, Krocketudvalget DGI Sydvest Darum den 18. februar 2016 Sted: Darum Kultur og Fritidscenter Nørrebyvej 16 a, St. Darum, 6740 Bramming Tid: Torsdag 18. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere:

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962 FDF NÆSTVED 100 år 1. Oktober 2008 1958-1983 I 1958 var Poul Andersen tiltrådt som kredsfører og sammen med Biering- Sørensen - og senere i 1962 med pastor Steno Hansen som formand førte han trofast kredsens

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 MusikTeaterProduktion Om et øjeblik åbner teater og musikeleverne døren for dette års store forestilling: Insektliv I år samarbejder teater- og musiklinjen på Brøruphus

Læs mere

HUGIN OG MUNIN NYT FRA SKOLELEDEREN

HUGIN OG MUNIN NYT FRA SKOLELEDEREN HUGIN OG MUNIN Januar 2011 Årgang 13 nr.1 NYT FRA SKOLELEDEREN Nyt skema Husk, at alle klasser får nyt skema fra mandag den 17. jan.. Samtidig stopper vi læsebåndet for denne gang. Juleafslutning i kirken

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Danske Politimesterskaber i cykling 2009 - resultat - linieløb

Danske Politimesterskaber i cykling 2009 - resultat - linieløb Mesterskabsklasse - 108 km. 1 4 DEN Henrik Bandsholm Vestegnens Politi Idrætsforening 2:59:04 2 9 DEN Hans Hoffmann Horsens PI +00:04 3 6 DEN Anders Nyholm-pedersen Vestegnens Politi Idrætsforening st.

Læs mere

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned.

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned. Kære forældre Goddag og Farvel Juni måned er på en skole tiden for velkomst og afsked. Vi har lige budt de kommende 0. klasses børn velkommen ved Forårsprojektet i Mosen. Vi glæder os til at byde dem rigtigt

Læs mere

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Værd at vide Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Velkommen Kære nye elev. Hjertelig velkommen til Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth. Vi

Læs mere

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45 2013 2014 Telefonnumre Skolen: 59 31 53 45 Kontortid mellem kl. 08.00-12.30 alle dage. Herefter besvares telefonen i det omfang vi er på kontoret. Telefonsvareren aflyttes om morgenen. Vagtmobil: 21 23

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset.

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Sommerlejren: er absolut en af klublivets højdepunkter, den går i år til

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013 Dansk Politiidrætsforbund Danske Politimesterskaber i Skydning den 18. & 19. juni 2013 Arrangør: Skydeudvalget DPIF Kære kolleger På vegne af DPIF.s skydeudvalg glæder det mig at kunne byde velkommen til

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

HØJE TAASTRUP BRIDGEKLUB

HØJE TAASTRUP BRIDGEKLUB HØJE TAASTRUP BRIDGEKLUB SÆSON PROGRAM 2015-16 Se også: www.ht-bridge.dk Spillested: Høje Taastrup Gymnasium Frøgaard Alle 2, 2630 Taastrup. Vi spiller hver onsdag aften fra kl. 18:45 23:00 Første spilleaften

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 50 / 2015. Festklædte elever parat til Gallafest 12. november 2015

Nyhedsbrev. uge 50 / 2015. Festklædte elever parat til Gallafest 12. november 2015 Nyhedsbrev uge 50 / 2015 Festklædte elever parat til Gallafest 12. november 2015 Indhold Nyt fra administrationen v. skoleleder Jesper Harrsen Nyt fra kostafdelingen v. afdelingsleder Lotte Gjerlufsen

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 Der GENindkaldes herved til Distriktsgildeting Dagsorden iflg. Østjysk Distriktsgildes vedtægter Mandag den 11.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Så er der fødselsdagslagkage!

Så er der fødselsdagslagkage! Årgang 28 År 2015 På personalets vegne Conny Andersen Redaktion: Ole Rødtness Tøstesen Ansvarshavende: Conny Andersen 2015 Sup: Sven Wodschow Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006

Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 30. november 2006 I går havde jeg en rundvisning. Det var rigtig rart og et godt udtryk for vores skole at gå rundt sådan en onsdag. Team A forberedte grønlandsk

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang 1. årgang nr. 9 April 2009/10 Teamteatrets forestilling MÆRKELIG Brobygningsprojekt i 7. årgang Nyt fra ledelsen side 2 Af Thomas Henten, skoleleder Tiden flyver af sted og inden vi ser os om er skoleåret

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet

Indholdsfortegnelse. Kan du gætte, hvem jeg er.? Se flere billeder fra fastelavn inde i bladet Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet læs bl.a. om den kommende skolereform side 4: Forældrekredsmødet side 5: Hit med de brugte cowboybukser side 6: Nyt fra Klubben side 7: Kalenderen side 8: Datoer

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Årsafslutningsturnering 2.oktober 2015

Årsafslutningsturnering 2.oktober 2015 Årsafslutningsturnering 2.oktober 2015 med efterfølgende medlemsmøde og fællesspisning. Udlevering af scorekort foregik i forhallen, og de 98 fremmødte medlemmer hyggede sig i ventetiden. De fleste var

Læs mere

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen LANGSØ-NYT November 2008 Nr. 2 Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen Skole hjem Langsø Nyt udkommer den sidste skoledag i månederne august, oktober, december, februar, april og juni til den yngste

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Maj står for døren. Og det betyder,

Maj står for døren. Og det betyder, Sidste skoledag for 9.klasserne er ons. d. 28.maj. Billdet her stammer fra 2013. Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.6 Maj 2014 51. Årgang Maj står for døren. Og det betyder, at de ældste

Læs mere

LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth

LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth Mandag d. 6. oktober Klokken 9.00 var de to busser og

Læs mere

Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken.

Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken. Oktober - November 2013 Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i oktober måned tirsdag, den 1. kl. 10.00 Kjoledamen viser tøj onsdag, den 2. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag,

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Frørup September 2015

Frørup September 2015 Smørhullet Skolen Mandag 31 Kampagne: Alle børn cykler 7.45-8.00: uddeling af flyers 8.00: indvielse af cykelbane Tirsdag 1 17.00-18.30: 3F forældremøde Onsdag 2 8.00-15.00: 4F ud i det blå Torsdag 3 Fredag

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder Kære Forældre Godt nytår til alle familier og tak for godt samarbejde i 2012. Efter en dejlig juleferie glæder vi os til at tage fat på et nyt arbejdsår med jer og jeres børn. Vi ser frem til både hverdagen,

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Ole B og Michael. Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Ole B og Michael. Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 27 År 2014 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk I uge 50/51 vil der være mulighed for at lave cornflakes

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2015.

Formandsberetning i HBH 2015. Velkommen til ordinær genf. i HBH og HBV. Før vi går i gang med genf. skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Else Emig, som desværre afgik ved døden i august måned. Hun døde på sygehuset efter kort

Læs mere

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00.

har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes 16.00. Plejecenter Skovvænget April 2015 har ordet... såning. En dejlig tid trods lugten ger et par sange, ligeledes i cafeen kl. 16.00. I dette nummer: skriver 1 Fødselsdage mv. Skovvængets venner Bruger/ pårørende

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere