Udlejning af bolig som alternativ til at sælge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlejning af bolig som alternativ til at sælge"

Transkript

1 Cand.merc.jur. Marts 2013 Udlejning af bolig som alternativ til at sælge Lejefastsættelse i småhuse og de økonomiske konsekvenser Forfatter: Pia Holm Jensen Vejleder: Claus Rohde, Juridisk Institut Bivejleder: Jan Bentzen, Institut for Økonomi Business and Social Sciences, Aarhus Universitet

2 Abstract The crisis on the housing market has made it difficult for owners to sell their property. Therefore this thesis examines whether it is a real alternative to rent out and thereby postponing a sale. First it is necessary to clarify applicable law concerning rent determination, which is done by using the legal dogmatic method. Subsequently, it is possible to consider if renting out is profitable by doing private economic calculations where some principles of revenue-expenditure analysis are used. A revenue-expenditure analysis is a form of cost-benefit analysis, where only revenue and expenditure are considered. Detached houses, owner-occupied flats, and co-operative dwellings are mostly regulated by the rules concerning small rental properties (in Danish BRL kapitel IV A ) because they mainly are a part of properties, which contain six or less flats for living. According to these rules rent cannot significantly exceed cost-related rent taken for compatible residences. In this context significantly means a deviation of 10-15% according to the Danish Supreme Court. Based on the remaining legal practice the difference has to be 12% or a little above that, for the rent to significantly exceed the compatible cost-related rent. The calculations are based upon a centrally located flat in Aarhus of 71 m 2, with an asking price of 1,798,000 DKK. It is assumed that this price is equal to its value. The calculations show that a yearly rent of 500 DKK/m 2 is not enough to balance the expenditure. Whereas a yearly rent of 800 DKK/m 2 can balance the costs if the owner has a one year adjustable rate mortgage, equity, and if necessary up to 221,582 DKK in bank loan. It will be unprofitable to rent out for 800 DKK/m 2 per year provided that the rate of interest increases to more than 1.09%, even if there is no bank loan. Therefore, it is uncertain whether the rent will balance the costs. With a one year adjustable rate mortgage and no equity the yearly rent has to be 900 DKK/m 2 to balance the costs. If the owner has a 3% mortgage loan then the yearly rent will exceed 1,000 DKK/m 2, which in SAPU s experience is the maximum allowed rent. There are some risks associated with renting out instead of selling. With an adjustable rate mortgage there is a risk that the interest rate will increase, which will make it more expensive for the owner. Likewise an increase in interest rates will decrease selling prices. Another risk is that the tenant will file a complaint with the rent assessment committee, and that they will lower the rent if it is deemed too high. The legislators have introduced a bill which will make it possible to eliminate this last mentioned risk. A third risk is that sales prices do not go up during the renting period, and the owner is therefore not better off by renting out. 2

3 The conclusion is that renting out is only a real alternative to selling if the owner has a one year adjustable rate mortgage, a certain amount of equity, and is willing to take the risks, otherwise the owner will have a continuous loss during the rental period and might just as well lower the asking price by the present value of the loss. Based on this conclusion it might be a good idea to amend the regulation so owners can freely determine the rent when the property market makes it difficult to sell. By doing so, the rent can be settled to balance the costs. 3

4 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning Problemformulering Afhandlingens opbygning Afgrænsning Metode Boligmarkedet Hvor mange lejer ud i stedet for at sælge? Småhuse BRL 29b Ejendomsbegrebet Ejerlejligheder og skæringstidspunktet Andelsboliger og skæringstidspunktet Andelshavers udlejning /20-ejendomme Delkonklusion Lejereguleringen Det lejedes værdi Krav til sammenligningslejemål Sammenligningslejen Tidspunktet for sammenligning Kvarter eller område Materielle krav Forskelle ved lejemålene og deres mulighed for at indgå i sammenligningen Lejeaftalens vilkår Lejemål eller dele heraf der ikke kan indgå i sammenligningen De særlige regler for småhuse Sammenligningslejemål Sammenligning med 5 stk. 2 lejemål Skyggebudget Lejefastsættelse ved lejemålets indgåelse Væsentlighed Samme væsentlighedskriterium Beregning af afvigelsen Forskellens størrelse Delkonklusion Nyt lovforslag

5 7. Økonomiske konsekvenser af udlejning Udlejers omkostninger Hvad kan opkræves ved siden af lejen? Skat ved udlejning Virksomhedsordningen Kapitalafkastordningen Almindelig beskatning efter PSL Beregningerne Antagelser Årlig leje på 500 kr./m Fastforrentet lån, 3% Friværdi Banklån Rentetilpasningslån, 1-årigt Friværdi Banklån Årlig leje på 800 kr./m Fastforrentet lån, 3% Friværdi Banklån Rentetilpasningslån, 1-årigt Friværdi Banklån Friværdi og banklån Resultater Følsomhedsanalyse Nogle risici ved udlejning Variabel rente Lejens størrelse Udskydelse af salg Sammenfatning og konklusion Perspektivering Anvendte forkortelser Kildeoversigt Bilag 1: Grafer om etageboligbebyggelse samt række-, kæde- og dobbelthuse... I Bilag 2: Fra skats hjemmeside om grundskyld... III Bilag 3: Salgsopstilling for Åboulevarden 55, 1. th, 8000 Aarhus C... V Bilag 4: Sammenligning af lån fra Nordeas hjemmeside... XI Bilag 5: Rentesatser for Nordea Prioritet Boligkøb... XIII 5

6 1. Indledning Der har i en periode været faldende priser på boligmarkedet, og nogle ejere kan derfor ikke få solgt deres bolig. Hvis en ejer ikke kan sælge sin bolig på grund af for meget gæld, kan det føre til stavnsbinding. 1 Nogle stavnsbinder sig selv, fordi de ikke er villige til at sælge til en lavere pris. Det er dog de færreste, som ikke sælger, hvis de har muligheden, når de virkelig ønsker at flytte et andet sted hen, hvilket Jens Lunde beskriver således i artiklen Boligcyklen i dyster fase: Boligpriserne på vej ned ad en rutsjebane: Det hævdes ofte, at boligejere ikke er villige til at gå tilstrækkelig langt ned i pris til, at boligen kan sælges. Men realiteten er næsten altid, at de ikke kan sælge uden at stå med en udækket gæld efter salget. 2 Hvis ejeren, uanset grunden, ikke kan sælge, så må denne overveje, hvilke andre muligheder der er for at skifte bolig. En oplagt mulighed er at leje boligen ud og selv flytte i en anden bolig, indtil den ønskede pris kan opnås ved salg. Der er dog langt fra frit spil på lejemarkedet, og ejeren skal derfor sætte sig ind i lejereglerne inden en udlejning gennemføres. Lejelovgivningen indeholder mange præceptive regler, som ejeren bliver bundet af ved en udlejning, og det medfører økonomiske konsekvenser. Derfor er det relevant at se på, om udlejning er en reel mulighed i stedet for et salg til en lavere pris end ønsket. En udlejning skal helst kunne dække omkostningerne ved at eje boligen, ellers lider ejeren et løbende tab ved udlejning. I stedet kunne boligens pris sættes ned med det samlede tab, som opstår ved udlejningen. For at ejeren kan vurdere om udlejning er et reelt alternativ til at sælge, skal ejeren vide, hvad der ifølge reglerne kan opkræves i leje. 1.1 Problemformulering Afhandlingen vil undersøge om udlejning er et reelt alternativ, hvis ikke boligen kan sælges til den ønskede pris. For at kunne svare på dette, er det nødvendigt at vide, hvilke regler der regulerer lejen, og om lejen kan dække ejerens omkostninger. Derfor vil afhandlingen på baggrund af dansk ret undersøge, hvad gældende ret er på dette område, og hvilke økonomiske konsekvenser det har for ejeren. 1.2 Afhandlingens opbygning Først undersøges, hvordan boligmarkedets situation er i øjeblikket, altså om boligpriserne er faldende, hvor mange salg og tvangsaktioner der er. 1 Lunde: Boligcyklen i dyster fase: Boligpriserne på vej ned ad en rutsjebane, afsnittet Boligmarkedets egen reaktion ved faldende boligpriser 2 Lunde: Boligcyklen i dyster fase: Boligpriserne på vej ned ad en rutsjebane, afsnittet Boligmarkedets egen reaktion ved faldende boligpriser 6

7 Efterfølgende undersøges det, hvor mange der har valgt at leje deres bolig ud i stedet for at sælge den. Herefter behandles reglerne i BRL kapitel IV A om småhuse. Det er alene disse regler, der behandles, da afhandlingen tager udgangspunkt i udlejning af ejerlejligheder, andelsboliger og parcelhuse beliggende i regulerede kommuner, og disse oftest behandles efter ovennævnte regler. Derefter analyseres, hvordan lejen reguleres i småhuse. Det vil sige, at LL reglerne om lejeregulering behandles samt de særlige regler i BRL 29c. Endvidere belyses det nye lovforslags regel, der giver mulighed for at få forhåndsgodkendt lejen. Bagefter analyseres de økonomiske konsekvenser lejereguleringen har for udlejningen af ejer- og andelsboliger. I den forbindelse laves beregninger, som viser om udlejning af en ejerlejlighed er et reelt alternativ til et salg. Afhandlingen afsluttes med en sammenfatning og konklusion efterfulgt af en perspektivering. 1.3 Afgrænsning Afhandlingen er en analyse af, hvad der ifølge lejelovgivningen kan opkræves i leje, og hvordan udlejers økonomi hænger sammen under udlejningen. Derfor vil denne afhandling ikke behandle de skattemæssige konsekvenser, der kan være forbundet med at sælge en bolig, som har været lejet ud. Lejelovgivningens øvrige bestemmelser vil kun blive behandlet i det omfang, der er nødvendigt for belysningen af problemstillingerne. Det vil sige, at afhandlingen ikke belyser andre lejeretlige problemer ved udlejning af ejer- og andelsboliger. Vedtægter, som begrænser udlejningsmulighederne for ejere af ejerlejligheder og andelsboliger, belyses ikke i afhandlingen. 1.4 Metode Gældende ret fastlægges ved at bruge den retsdogmatiske metode. 3 Hvor den retsdogmatiske analyse fastlægger en retstilstand, som kan medføre praktiske problemer, indgår der retspolitiske overvejelser om, hvorvidt der kunne findes en bedre løsning. 4 For at fastlægge gældende ret benyttes samme fremgangsmåde som domstolene ville gøre brug af, dvs. anvende de samme retskilder og på dette grundlag fastlægge retsstillingen. 5 Derfor undersøges først selve loven og de fortolkningsbidrag, som forarbejderne måtte indeholde. Fortolkningsbidrag kan ligeledes findes i retspraksis, sædvane og forholdets natur. Den juridiske litteratur er ikke som sådan en egentlig retskilde, men litteraturen bliver ofte brugt i den juridiske argumentation. Dette 3 Nielsen og Tvamø: Retskilder og Retsteorier, side 28f 4 Blume: Juridisk metodelære, side 263f 5 Nielsen og Tvamø: Retskilder og Retsteorier, side 29 7

8 anses for acceptabelt, da litteraturen som overvejende hovedregel hviler på en korrekt retskildeanvendelse. 6 De økonomiske konsekvenser fastlægges ved at lave privatøkonomiske kalkuler. Herved undersøges det, om lejeindtægten kan dække omkostningerne. Dernæst konteres de årlige overeller underskud tilbage til nutidsværdi, dermed kan ejeren se, hvilken værdi en udlejning har, og hvis den giver et underskud, hvor meget boligens salgspris kan sættes ned i stedet for. Denne analyse bruger således nogle af principperne fra en revenue-expenditure analyse, 7 som er en form for cost-benefit analyse, hvor der kun ses på indtægter og udgifter. 8 Cost-benefit analyser bruges til at vurdere alternativer, og derfor er nogle af principperne gode at anvende i denne afhandling, da udlejning vurderes som alternativ til at sælge til en lavere pris end ønsket. Ved beregningen af nutidsværdien af udlejningen bruges ejerens tidspræference, fordi ejeren ved udlejning skubber realiseringen af boligens værdi ud i fremtiden. Valget af konteringsrente har stor betydning i costbenefit analyser, da projekternes benefits ofte ligger længere ude i fremtiden end omkostningerne. 9 Ved udlejning kommer lejeindtægten løbende ligesom omkostningerne ved at beholde boligen, dermed har konteringsrenten ikke så stor betydning i denne analyse. Det har dog betydning for hvor meget ejeren ved et underskud kan sætte salgsprisen ned. Hvis der vælges en høj rente får tabene i fremtiden ikke så stor betydning, og prisen kan ikke sættes så langt ned, som hvis der vælges en lav rente. De økonomiske konsekvenser er baseret på beregninger vedrørende én bolig, dermed kan det være svært at konkludere noget generelt på baggrund af dem. Sikkerheden af den privatøkonomiske kalkules resultat vurderes ved hjælp af en følsomhedsanalyse. Cost-benefit analyser bruger typisk en af følgende: partiel følsomhedsanalyse, worst- and bestcase analyse og Monte Carlo følsomhedsanalyse. 10 I denne afhandling er valgt en partiel følsomhedsanalyse, fordi de andre ikke passer til de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne, derudover er den valgte analyse, den mest anvendte af de Partiel følsomhedsanalyse går ud på at ændre på en variable, mens de andre holdes faste, indtil konklusionen ændrer sig. Det vil her sige, indtil et overskud bliver til et underskud eller den anden vej rundt, hvis de oprindelige beregninger gav et underskud. Problemet med en partiel følsomhedsanalyse er, at det kan være svært at vide, hvilke parametre, der er de relevante at undersøge, inden undersøgelsen er gennemført Blume: Juridisk metodelære, side Boardman, et al: Cost-Benefit Analysis Concepts and Practice, side 16 8 Boardman, et al: Cost-Benefit Analysis Concepts and Practice, side 15f 9 Boardman, et al: Cost-Benefit Analysis Concepts and Practice, side Boardman, et al: Cost-Benefit Analysis Concepts and Practice, side Boardman, et al: Cost-Benefit Analysis Concepts and Practice, side Boardman, et al: Cost-Benefit Analysis Concepts and Practice, side 182 8

9 2. Boligmarkedet I indledningen påstås det, at boligpriserne er faldende og det derfor kan være svært at sælge sin bolig. Derfor vises det nu, at dette er rigtigt, altså at der er faldende boligpriser, og at der er tale om en krise på boligmarkedet, så det kan være svært at sælge. Dette gøres ved at bruge basismateriale til at beskrive situationen på boligmarkedet. 13 I stedet for at sammenligne prisudviklingen på boliger med en anden vare bruges udviklingen i realpriser, dermed bliver det også muligt at sammenligne med, hvordan udviklingen tidligere har været på boligmarkedet i Danmark. Krisen sættes således i forhold til de tidligere kriser på boligmarkedet. Formålet er at beskrive situationen på boligmarkedet, derfor indhentes der ikke forklarende materiale, 14 og årsagerne belyses ikke. 15 Priserne på ejerboliger er steget gennem en del år, det vil sige fra omkring 1993 og indtil omkring 2007, hvor de så småt begyndte at falde igen, se graf 2.1. Dette har givet store gevinster for boligejerne og mange har skyndt sig at komme ind på boligmarkedet for at få del i værdistigningerne. Graf 2.1: Real prisindeks for enfamiliehuse Kilde: : Danmarks Statistik og Nationalbanken, : Realkreditraadet Krisen på boligmarkedet startede så småt i 2006, da antallet af solgte boliger begyndte at falde, se graf 2.2. Det gjorde, at der blev et større udbud end efterspørgsel, som fik til konsekvens, at boligpriserne i 2007 begyndte at falde. 13 Linderoth og Bentzen: Udarbejdelse af rapporter i beskrivende økonomi, side 3f 14 Linderoth og Bentzen: Udarbejdelse af rapporter i beskrivende økonomi, side 4 15 Om nogle af årsagerne henvises til Lunde: Ejerboligmarkedet på knivsæggen 9

10 Kilde: Boligsiden.dk Graf 2.2: Antal boliger solgt i 1000 Hvis der ses på de tidligere fald i boligpriserne, så skyldtes faldet fra 1978 til 1982 bl.a. en rekordhøj rente, mens faldet fra 1986 og frem til 1993 i stor grad skyldtes indførslen af et lavere rentefradrag og strammere belåningsregler for fast ejendom. 16 Derudover var lønudviklingen ikke særlig stor i den sidste del af 80 erne og starten af 90 erne. 17 Til sammenligning begyndte huspriserne at falde i 2007, fordi antallet af handler faldt i 2006, hvilket medførte et større udbud på boligmarkedet end efterspørgslen. Hvad der fik antallet af handler til at falde er svært at sige. Jens Lunde skriver i artiklen Boligcyklen i dyster fase: Boligpriserne på vej ned af en rutsjebane, at der i 2005 var en uligevægt mellem udbud og efterspørgsel, og dette skabte det ekstraordinære høje antal bolighandler i Men det forklarer umiddelbart ikke, hvorfor antallet af handler året efter faldt. Jens Lunde bruger udtrykket, at boligmarkedet vendte af sig selv, 19 hvilket kan tyde på, at økonomerne endnu ikke har fundet forklaringen på, hvorfor dette skete. Det kan også være et udtryk for, at fordi der var så mange handler i 2005, så var der ikke nær så mange, som ville handle i 2006, da mange af dem, som ønskede at købe en bolig, allerede havde gjort det i Mens afdragsfrie lån med variabel rente af nogle eksperter 20 er beskyldt for at have været med til at skabe store prisstigninger, er det nok også dem, der er skyld i, at krisen ikke er værre end den er, da det er nemmere for boligejerne at klare betalingerne, fordi disse ikke er så store på grund af den lave rente og afdragsfriheden. Dette kan ses i antallet af tvangsaktioner, som ikke er steget ret meget i forbindelse med krisen på boligmarkedet, se graf 2.3. Antallet af tvangsaktioner ligger stadigvæk under det antal, der var mellem de 2 sidste fald i priserne på boligmarkedet, altså omkring Andersen et al.: Beskrivende dansk økonomi, side Andersen et al.: Beskrivende dansk økonomi, side Lunde: Boligcyklen i dyster fase: Boligpriserne på vej ned ad en rutsjebane, afsnittet Det danske epicenter: boligmarkedet 19 Lunde: Boligcyklen i dyster fase: Boligpriserne på vej ned ad en rutsjebane, afsnittet Det danske epicenter: boligmarkedet 20 Nationalbanken jf. Andersen et al.: Beskrivende dansk økonomi, side 325 og Jens Lunde jf. Lunde: Ejerboligmarkedet på knivsæggen, afsnittet skurken i boligprisforklaringen et fjerde forklaringsbidrag 10

11 Graf 2.3: Antal tvangsauktioner pr. år Kilde: Statistikbanken.dk/TVANGX og Statistikbanken.dk/TVANG1 Krisen på boligmarkedet bliver ikke bedre af, at der siden er kommet en finansiel krise, så bankerne ikke er helt så villige til at låne penge ud, og en økonomisk krise, så virksomhederne fyrer medarbejdere. Det sidste har gjort, at arbejdsløsheden i Danmark er steget siden Arbejdsløsheden er stadigvæk lav sammenlignet med perioden fra ca til 1996, men den er steget fra 1,9% af arbejdsstyrken i 2008 til 4,1% i 2011, se graf 2.4. Dette har gjort, at mange danskere er usikre på deres jobsituation, og det kan medføre, at de venter med at købe bolig indtil de føler sig mere sikre på, at de har et job i fremtiden Graf 2.4: Antallet af fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken Kilde: Statistikbanken.dk/AULAAR De faldende boligpriser har gjort nogle ejere teknisk insolvente, det vil sige, at deres gæld i boligen er større end boligens værdi. Dette gør det meget svært for dem at sælge boligen, da de vil stå med en restgæld efter salget. Det behøver ikke være et problem at være teknisk insolvent, hvis ikke det er nødvendigt at sælge boligen. Så længe ejeren kan betale sine lån til terminerne, er det ikke et problem at blive boende. Nødvendigheden for at få boligen solgt kan skyldes skilsmisse, nyt arbejde i en anden del af landet og lignende omstændigheder. For boligejere, som er nødt til at flytte, er den 11

12 umiddelbare første løsning at forsøge at sælge boligen. Hvis boligen ikke kan sælges til den ønskede pris, er der to muligheder, såfremt det ikke er holdbart at blive boende. Den første er at sælge til en lavere pris. Den anden er at vente og håbe på bedre tider, hvad angår boligpriserne, og så leje boligen ud. Hvorvidt det kan betale sig at leje boligen ud afhænger i høj grad af, hvilken leje boligejeren må opkræve ifølge de lejeretlige regler. Hvis en teknisk insolvent ejer ikke kan sælge til en lavere pris, fordi kreditor ikke vil godkende salget, og udlejning ikke er en rentabel mulighed, kan ejeren blive stavnsbundet. 3. Hvor mange lejer ud i stedet for at sælge? I forbindelse med udarbejdningen af denne afhandling er det forsøgt at finde data, som viser hvor mange, der har valgt at leje deres bolig ud i stedet for at sælge. Det er ikke lykkedes at finde data om, hvorfor ejere lejer deres boliger ud eller hvad sælgere gør, når de ikke længere forsøger at få solgt boligen. I forsøget på at indhente data, er der taget kontakt til nogle udlejerorganisationer, 21 Lejernes LO, Dansk ejendomsmæglerforening og en række ejendomsmæglerkæder, 22 ingen af dem havde indsamlet data om, hvor mange der lejer ud i stedet for at sælge. Ejendomsforeningen havde indsamlet information, som viser, at antallet af småudlejninger er i gennemsnit steget med 4% om året fra 2008 til 2011, se tabel 3.1. Stigningen skyldes nok, at flere lejer deres bolig ud. Det siger dog ikke noget om, hvor mange der gør det i stedet for at sælge. Disse udlejninger omfatter både forældrekøb, udlejning i stedet for et salg og almindelig udlejning af mindre omfang. Stigningen i antallet af småudlejninger kan være en indikation af, at der er ejere, som har valgt at leje deres bolig ud i stedet for at sælge. Tabel 3.1: Boligbestanden fordelt på ejerformer i 2008 og Gennemsnitlig årlig ændring Absolut ændring Ejerformer Procent Antal i Antal i Procent Antal Ejerboliger 51, , andelsboliger 7, , Almene boliger 19, , Private udlejningsboliger 16, , Småudlejning 8, , Professionel udlejning 8, ,0 201 Offentlig ejet 1, , Uoplyst 2, , Kilde: SAM-K, Danmarks statistik og Ejendomsforeningens beregninger 21 Ejendomsforeningen, Danske Udlejere, Sammenslutningen af private udlejere (SAPU) og Ejerlejlighedernes landsforening 22 Realmæglerne, Danbolig, Nybolig, Home og EDC 12

13 Danmarks Statistik har indsamlet data om udlejningsforhold fordelt på forskelle typer af boliger. Dataene giver ikke noget helt entydigt svar, da der mangler oplysninger for en del af boligerne, de såkaldte uoplyste, og antallet varierer fra år til år, hvilket tydeligt kan ses af graf Graf 3.1: Parcelhuse i 1000 uoplyst Springet i 2010 skyldes en ændring i indberetningen og strukturen i BBR-data Kilde: Statistikbanken.dk/BOL1, Statistikbanken.dk/BOL11 og Statistikbanken.dk/BOL Graf 3.2: Parcelhuse i 1000 beboet af lejer Springet i 2010 skyldes en ændring i indberetningen og strukturen i BBR-data Kilde: Statistikbanken.dk/BOL1, Statistikbanken.dk/BOL11 og Statistikbanken.dk/BOL101 Der er en tendens til, at antallet af parcelhuse, som er udlejet, er steget meget efter 2009, se graf 3.2. Antallet af parcelhuse, som er beboet af ejeren, er faldet fra 2009 og frem, se graf 3.3. Der er dog en lille stigning i 2011, men det kan skyldes, at der i 2011 var færre uoplyste parcelhuse, se graf

14 Graf 3.2: Parcelhuse i 1000 beboet af ejer Springet i 2010 skyldes en ændring i indberetningen og strukturen i BBR-data Kilde: Statistikbanken.dk/BOL1, Statistikbanken.dk/BOL11 og Statistikbanken.dk/BOL101 Dette kan tyde på, at krisen på boligmarkedet har fået flere til at leje deres ejerbolig ud i stedet for at sælge. Ligeledes findes der statistikker for etageboligbebyggelse samt række-, kæde- og dobbelthuse. 23 De er ikke medtaget her, da de ikke umiddelbart kan tolkes som en indikation for enten at der er flere som lejer ud eller at der ikke er flere som lejer ud. På baggrund af ovenstående er det meget svært at konkludere noget. Derfor kunne det være en god ide i en anden sammenhæng at få belyst situationen ved indsamling af større datamængder end der har været mulighed for i denne afhandling. Data fra Danmarks Statistik viser dog, at der er flere parcelhuse, som er udlejet nu end der var før krisen på boligmarkedet. Dette kan tyde på, at nogle parcelhusejere måske har valgt at leje deres bolig ud i stedet for at sælge. Ligeledes tyder informationen fra Ejendomsforeningen på, at der er flere som lejer ud efter krisen, måske fordi de udskyder et salg af boligen. Det er langt fra sikkert, at stigningerne i antallet af udlejede boliger skyldes problemer med at sælge. 4. Småhuse For at vise at lejefastsættelsen i langt de fleste tilfælde skal ske på baggrund af reglerne om småhuse, når en ejer lejer sin bolig ud i stedet for at sælge, så fastlægges det, hvornår der er tale om et småhus. Derfor tages udgangspunkt i BRL 29b om anvendelsen af lovens kapitel IV A. For at kunne anvende BRL 29b, skal det afgøres, hvad der forstås ved en ejendom. Herefter belyses det udvidede ejendomsbegrebs og skæringstidspunktets betydning for, hvornår ejerlejligheder er omfattet af reglerne om småhuse. I den forbindelse vurderes hensigtsmæssigheden og konsekvenserne af at have en skæringsdato, hvor ejendommens status fastlægges én gang for alle. Ligeledes belyses det, hvornår andelsboligforeninger er omfattet af BRL kapitel IV A, og om et senere salg af ejendommen har betydning for ejendommens status. Dernæst vurderes, hvad der 23 Graferne er vedlagt som bilag 1 14

15 afgør, om andelshavers udlejning er omfattet af småhusreglerne. Til sidst omtales ejendomme, som ikke er omfattet af BRL kapitel IV A, selvom de opfylder kriterierne i BRL 29b. Dette gøres for at klarlægge, hvornår BRL kapitel IV A finder anvendelse, og for at kunne vurdere om ejer- og andelsboliger, hvis de lejes ud, er omfattet af disse regler. 4.1 BRL 29b BRL kapitel IV A gælder kun ejendomme, som den 1. januar 1995 omfattede 6 eller færre beboelseslejligheder, jf. BRL 29b, 1. pkt., de såkaldte småhuse eller småejendomme. Bestemmelsen tager ikke stilling til, hvornår en ejendom er omfattet af kapitlet, hvis ejendommen er opført efter 1. januar I U H siger Landsretten, 24 at en ejendom, som er opført i 2001, ikke er omfattet af BRL 4, stk. 3 eller stk. 5. Landsretten siger desværre ikke, om ejendommen ikke er omfattet af småhusreglerne, fordi den er opført efter 1. januar 1995, eller om det er, fordi den indeholder 40 beboelseslejligheder. Mogens Dürr skriver i bogen Administration af Boliglejemål, at Landsrettens udtalelse tyder på, at ejendomme, som er opført efter 1. januar 1995, altid vil være storejendomme. 25 Dette stemmer ikke særligt godt overens med formålet med indførslen af kapitel IV A, og derfor er det mere sandsynligt, at nyere ejendomme, som omfatter 6 eller færre beboelseslejligheder, er omfattet af kapitlet. 26 Det er et problem, at lovgiver ikke har taget stilling til, hvornår det for disse ejendomme skal afgøres, hvor mange beboelseslejligheder de omfatter. Et bud på et bestemmende tidspunkt vil være, når de tages i brug. Lejelovgivningen har i andre tilfælde lagt ibrugtagelsestidspunktet til grund, dette gælder eksempelvis de ejendomme, der har mulighed for at aftale fri lejefastsættelse, jf. LL 53, stk. 3 og BRL 15a, stk. 1. For småhuse, som er ibrugtaget efter 31. december 1991, giver LL 53, stk. 3 ligeledes mulighed for frit at aftale lejen, jf. BRL 29c, 5. pkt. Derfor har det ikke den store betydning, om ejendommene, som tages i brug efter 1. januar 1995, er omfattet af småhusreglerne, da der er mulighed for frit at indgå aftale om lejen. Lejen reguleres ved fri lejefastsættelse kun af AFTL bestemmelser, det vil sige, at lejeaftalemuligheden kun begrænses af AFTL Hvis ejendommen er ejet af en andelsboligforening, så er det antallet af beboelseslejligheder, der er udlejet af andelsboligforeningen, som er afgørende, altså ikke det samlede antal andelsboliger, jf. BRL 29b, 2. pkt. Bestemmelsen bruger betegnelsen beboelseslejligheder for at præcisere, at det ikke er lejligheder, som udelukkende bruges til andet end beboelse og antallet af værelser i ejendommen, der har indflydelse på, om den er omfattet af BRL kapitel IV A. 28 Det er dog ikke afklaret, om det kun er lovlige beboelseslejligheder, som skal tælles med, når antallet opgøres. Retspraksis har eksempelvis i TBB V vist, at en kælderlejlighed, som ikke efter lovgivningen var godkendt til 24 Ved sagens fremstilling for Højesteret er parterne blevet enige om, at aftalen er omfattet af BRLs 15a og ikke LL 53, derfor udtaler Højesteret sig ikke om, hvorvidt ejendommen er omfattet af småhusreglerne 25 Dürr, Witte og Jonasson: Administration af Boliglejemål, side Juul-Sandberg: Det lejedes værdi, side Juul-Sandberg: Det lejedes værdi, side Juul-Sandberg: Det lejedes værdi, side

Værdifastsættelse af småhusejendomme

Værdifastsættelse af småhusejendomme Værdifastsættelse af småhusejendomme Baseret på ejendommen Landskronagade 56, 2100 Kbh. Brian Thygesen Trane 290572 Afgangsprojekt i Diplom i vurdering Erhvervsakademiet Lillebælt i samarbejde med Dansk

Læs mere

Blandede boligtyper - i samme ejendom

Blandede boligtyper - i samme ejendom Blandede boligtyper - i samme ejendom Afgangsprojekt Pernille Mikkelsen og Malene Andersen Landinspektøruddannelsen Aalborg Universitet 2005 Blandede boligtyper - i samme ejendom Af Pernille Mikkelsen

Læs mere

Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c

Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c The evidentiary weight of the decisions regarding rental value cases in accordance with BRL 29 c made by the rental assessment

Læs mere

Bachelorafhandling. Udviklingen på det danske boligmarked

Bachelorafhandling. Udviklingen på det danske boligmarked Nationaløkonomisk Institut HA. Int. 6 Semester Opgaveskrivere: Dennis Bækgaard Christensen Filip Høgh Poulsen Vejleder: Valdemar Smith Bachelorafhandling Udviklingen på det danske boligmarked Handelshøjskolen

Læs mere

Kandidatafhandling. Forældrekøb (Parenting purchase) Sompop Khamchoo Studieretning: Cand.merc finansiering og regnskab Institut.

Kandidatafhandling. Forældrekøb (Parenting purchase) Sompop Khamchoo Studieretning: Cand.merc finansiering og regnskab Institut. Kandidatafhandling Forældrekøb (Parenting purchase) Opgaveløser: Sompop Khamchoo Studieretning: Cand.merc finansiering og regnskab Institut Institut for finansiering Uddannelsesinstitution: Copenhagen

Læs mere

Andelsboligforeninger 2011

Andelsboligforeninger 2011 Copenhagen Business School Kandidatafhandling: Cand.merc.(jur.) Andelsboligforeninger 2011 - en boligform under forandring Cooperative housing 2011 a form of housing in transition Udarbejdet af: Katarina

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Executive summary. Side II

Executive summary. Side II Kandidatafhandling Erhvervsøkonomisk institut Cand.merc.aud. Forfattere: Jonas Østerby Andreasen Kasper Skov Nielsen Vejleder: Frank Thinggaard Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme - Set

Læs mere

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst. Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context Copenhagen Business School 2013 Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Ulovligt aktionærlån i en skatteretlig og selskabsretlig kontekst Illegal shareholder loan in a tax law and corporate law context

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Skrevet af: Elvan Alici og Pia Holm Jensen HA (jur.) Afleveringsdato: 3. maj 2010 Vejledere: René Franz Henschel Erhvervsjuridisk Institut og Peder Harbjerg

Læs mere

Contents. Bachelor projekt

Contents. Bachelor projekt Contents Executive summary... 4 1. Indledning... 5 1.2 Problemformulering... 6 1.2.1 Underbyggende spørgsmål... 6 1.3 Metode... 7 1.3.1 Optik... 7 1.3.2 Forklaringstype... 8 1.3.3 Metodik... 8 1.4 Kildeitik...

Læs mere

Afgifts-, moms- og skattemæssige regler vedrørende brugen af gulpladebiler

Afgifts-, moms- og skattemæssige regler vedrørende brugen af gulpladebiler Vejleder: Anders Lützhøft Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012, juridisk institut Underskrift Afgifts-, moms- og skattemæssige regler vedrørende brugen af gulpladebiler Jens

Læs mere

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning Kandidatafhandling: Cand.merc.aud. Forfatter: Jacob Linde Eksamensnr.: 27 92 68 Vejleder: Hans Henrik Edlund beskatning Retsdogmatisk sammenligning af næringsreglerne jf. statsskatteloven i forhold til

Læs mere

CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision. Kandidatafhandling. 7. februar 2012.

CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision. Kandidatafhandling. 7. februar 2012. CAND.MERC.AUD. Copenhagen Business School 2012 Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling 7. februar 2012 Rekonstruktion Skattemæssige konsekvenser ved rekonstruktion af selskaber Kristine Torma

Læs mere

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14 Indholdsfortegnelse Problemformulering:...3 Problemstilling:...4 Metode...5 Definitionenpåenandelsboligforening...7 Andelsboligmarkedet...8 Bestemmelsesforholdienandelsboligforening... 10 Typerafandelsboliger...

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

Ny type valuarvurderinger = ansvar for administrator?

Ny type valuarvurderinger = ansvar for administrator? Ny type valuarvurderinger = ansvar for administrator? forfatter advokat timmy lund witte, ejendomsforeningen danmark Som et vigtigt element i prissætning af andelsboligejendomme indgår valuarvurderinger,

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Ugifte samlevende Formueopgøret ved samlivsophævelsen Bachelorprojekt 6. semester - Jura Aalborg Universitet Den 16. maj 2012 Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Iben Jerup

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

VALG AF REALKREDITLÅN. med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager

VALG AF REALKREDITLÅN. med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager Kandidatafhandling Institut for Finansiering Forfatter: Elena Korchounova Vejleder: Anders Grosen VALG AF REALKREDITLÅN med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager Handelshøjskole i Århus

Læs mere

Uigennemsigtighed!på!andelsboligmarkedet!

Uigennemsigtighed!på!andelsboligmarkedet! HD-studiet i Finansiel rådgivning Afgangsprojekt forår 2013 Uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet Udarbejdet af: Ina Nørlund Pedersen Vejleder: Karsten Jørgensen Copenhagen Business School 1 HDAfgangsprojekt2013,uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet,InaNørlundPedersen

Læs mere

Speciale Ikke-genstandsrelateret gæld: Placering og ægtepagtsregulering Non-object related debt: Placement and regulation by prenuptial agreement

Speciale Ikke-genstandsrelateret gæld: Placering og ægtepagtsregulering Non-object related debt: Placement and regulation by prenuptial agreement Speciale Ikke-genstandsrelateret gæld: Placering og ægtepagtsregulering Non-object related debt: Placement and regulation by prenuptial agreement 27. maj 2009 Navn: Ditte Johannne Sarto Årskortnummer:

Læs mere

Hedging af boligmarkedsrisici ved anvendelse af boligprisindeks

Hedging af boligmarkedsrisici ved anvendelse af boligprisindeks Hedging af boligmarkedsrisici ved anvendelse af boligprisindeks Hedging housing risks using house price indices Kandidatafhandling ved Copenhagen Business School Cand.merc. i Finansiering og Regnskab Institut

Læs mere

Ændring i aktieavancebeskatningsloven

Ændring i aktieavancebeskatningsloven Juridisk institut Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. forfattere: Jan Ulrik Simonsen Steffen D. Sørensen Vejleder: Jesper Bierregaard Ændring i aktieavancebeskatningsloven De skattemæssige konsekvenser

Læs mere

Ulovlige aktionærlån

Ulovlige aktionærlån Forfatter: Morten Husted Christensen Vejleder: Karina Kim Egholm Elgaard Ulovlige aktionærlån Redegørelse af nuværende lovgivning og analyse af problemstillinger Illegal shareholder loans Exposition of

Læs mere

Kandidatafhandling. Skatteret. af Patrick Rasmussen. Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark

Kandidatafhandling. Skatteret. af Patrick Rasmussen. Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark Kandidatafhandling af Patrick Rasmussen Subjektiv skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark Subjective tax liability for individuals when moving to Denmark Afleveringsfrist: Tirsdag

Læs mere

Erhvervsbeskyttelse. Hvornår er lejer omfattet af erhvervslejelovens 62? Speciale udarbejdet ved Aalborg universitet

Erhvervsbeskyttelse. Hvornår er lejer omfattet af erhvervslejelovens 62? Speciale udarbejdet ved Aalborg universitet Erhvervsbeskyttelse Hvornår er lejer omfattet af erhvervslejelovens 62? Speciale udarbejdet ved Aalborg universitet Det juridiske fakultet, 10. semester af Camilla Duhn Clausen Vejleder: Louise Faber Side

Læs mere

[År] Energirenovering af boligmassen. Januar 2014. Kandidatuddannelsen. Ledelse og Informatik i byggeriet ved AAU-CPH. Anna Bac Kristensen

[År] Energirenovering af boligmassen. Januar 2014. Kandidatuddannelsen. Ledelse og Informatik i byggeriet ved AAU-CPH. Anna Bac Kristensen Januar 2014 Kandidatuddannelsen Ledelse og Informatik i byggeriet ved AAU-CPH [År] Energirenovering af boligmassen Specialestuderende Thomas Svenstrup Kristensen 19-04.1984 Anna Bac Kristensen Vejleder:

Læs mere