Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål"

Transkript

1 Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1

2 Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Plan for gennemgang: Regulering af lejen Omkostningsbestemt leje Hensættelser til indvendig vedligeholdelse Hensættelser til udvendig vedligeholdelse Lejedes værdi Skatter og afgifter Aftalt trappeleje Aftalt indeksregulering Betalinger udover lejen Varme Vand El 2

3 Ejendomsforeningen Danmark Regulering af lejen 3

4 Regulering af OMK-leje Udlejer er som udgangspunkt berettiget til at regulere lejen i OMK-lejemål, hvis der sker en stigning i udgifterne i ejendommen ML 7 Opgørelsen af driftsudgifterne svarer til fremgangsmåden ved fastsættelse af lejen Det er en betingelse for udlejers ret til at gennemføre en omkostningsbestemt lejeforhøjelse, at lejeindtægter ikke kan dække ejendommens driftsudgifter, herunder hensættelser til udvendig og indvendig vedligeholdelse, og afkastet af ejendommens værdi (Spise-op princippet) 4 GD 2001/53 H: U kunne ikke gennemføre en lejeforhøjelse på grund af stigninger i hensættelserne til 18- og 18 b-konti, idet de samlede lejeindtægter oversteg ejendommens driftsudgifter grundet, at en lejer i ejendommen betalte en leje, som oversteg den omkostningsbestemte leje. GD 2012/ 45 V: U førte ved fremlæggelse af lejefortegnelse over nuværende og fremtidig husleje tilstrækkeligt bevis for, at spise-op-princippet var opfyldt.

5 Regulering af OMK-leje Omkostningsbestemt lejeforhøjelse kan varsles, når udlejer ønsker dette Udlejer kan ikke kræve en omkostningsbestemt lejeforhøjelse, hvis lejen efter lejeforhøjelsen vil overstige det lejedes værdi. Udlejer er ikke forpligtet til at foretagelse en nedsættelse af den omkostningsbestemte leje, hvis udgifterne måtte falde. Udlejer skal dog selvfølgelig tage eventuelle fald i udgifterne med, når udlejer vælger at varsle omkostningsbestemt lejeforhøjelse. 5

6 Regulering for hensættelser til udvendig vedligeholdelse Udlejer kan regulere lejen ved stigning i hensættelserne efter ML 18 og 18b til udvendig vedligeholdelse i omkostningsbestemte lejemål ML 13a, stk. Udlejer skal hensætte til udvendig vedligeholdelse efter ML 18 og 18b i de ejendomme: 1) som ligger i en reguleret kommune, 2) som ikke er en 80/20-ejendom, og 3) som er en småhus-ejendom Senere ændringer er uvedkommende for hensættelsesforpligtelsen Der skal ikke hensættes efter ML 18b for ejendomme, som er taget i brug den 1. januar 1970 eller senere Pligten til at hensætte efter ML 18b ophører, når der er færre end tre beboelseslejligheder i ejendommen 6

7 Regulering for hensættelser til udvendig vedligeholdelse Udlejer skal hensætte for ejendommens samlede bruttoetageareal for beboelseslejligheder og erhverv Der kan gives fritagelse for hensættelse til ML 18 b for den del af en ejendom, der udelukkende anvendes til andet end beboelse, som ligger adskilt fra den øvrige del af ejendommen. Hensættelsesbeløbene til ML 18 og 18b reguleres hvert år. Hensættelsesbeløb kan oplyses af GI Krav om lejeforhøjelse kan gennemføres alene ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejerne. 7

8 Regulering til det lejedes værdi Det er som udgangspunkt muligt for udlejer at regulere til det lejedes værdi i ejendomme i uregulerede kommuner samt 80/20-ejendomme og småhusejendomme i regulerede kommuner, altså ikke OMK-ejendomme og lejemål, hvor der aftalt markedsleje LL 47 Ved det lejedes værdi forstås den leje, som er almindeligt gældende i kvarteret eller området for tilsvarende hus og husrum med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsesstand. 8

9 Regulering til det lejedes værdi Den gældende leje skal ligge væsentligt under det lejede værdi Væsentligt lavere end det lejedes værdi er minimum 10 % forskel mellem den gældende leje og det lejedes værdi og helst mere Procentsatsen skal beregnes i forhold til det lejedes værdi: Det lejedes værdi den gældende leje x 100 = forskel det lejedes værdi GD 2004/46 Ø: 10 % forskel mellem gældende leje og det lejedes værdi var væsentlig 9

10 Regulering til det lejedes værdi Der ses bort fra en række forhold ved beregningen: - Forbedringsforhøjelser, som er gennemført på baggrund af lejernes eller beboerrepræsentationens ret til at kræve udførelse af arbejder, som er nævnt i en energiplan for ejendommen LL 58, stk. 3, og LL 46 a, stk. 3 - Forbedringsforhøjelser som er aftalt mellem udlejer og lejer efter LL 62b - Forbedringer, som udført for hensættelser på forbedringskontoen efter LL 63a og lejeforhøjelser efter LL 63b, som skyldes forhøjelser af hensættelser til forbedringskonto - Forbedringer og lejeforhøjelser som er gennemført som led i sanering eller byfornyelse - Forbedringer som lejer selv har lavet med tilladelse fra udlejer 10

11 Regulering til det lejedes værdi Krav om lejeforhøjelse kan tidligst få virkning 2 år efter lejeforholdets begyndelse eller 2 år efter, at der sidst er trådt en lejeforhøjelse i kraft som følge af, at lejen var væsentlig lavere end det lejedes værdi. Såfremt der aftalt uopsigelighed, kan lejeforhøjelse kun kræves, hvis udlejer har forbeholdt sig at kunne regulere lejen efter det lejedes værdi 11

12 Regulering for hensættelse til indvendig vedligeholdelse Det er kun muligt for udlejer at regulere lejen for stigning i hensættelsen til indvendig vedligeholdelse i omkostningsbestemte lejemål ML 13a, stk. Udlejer skal have den indvendige vedligeholdelse. Hensættelsesbeløbet til indvendig vedligeholdelse reguleres hvert år (43kr. i 2013 og 43 kr. i 2014) Krav om lejeforhøjelse kan gennemføres alene ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejerne. I andre typer af lejemål end omkostningsbestemte lejemål må udlejer forsøge at få dækket stigningen af den løbende leje eller regulere lejen efter en af de øvrige reguleringsmåder. 12

13 Regulering for hensættelse til forbedring Det er muligt for udlejer at regulere lejen for stigning i hensættelsen til forbedring LL 63 a og b Udlejer skal hensætte til forbedring efter LL 63 i de ejendomme: 1) som er taget i brug inden 1970, 2) som indeholder mere end 2 beboelseslejligheder, og 3) som ligger i en ureguleret kommune, eller 4) som er en 80/20-ejendom i en reguleret kommune Udlejer skal hensætte for det samlede bruttoetageareal af ejendommens beboelseslejligheder. Hensættelsesbeløbet til forbedring vedligeholdelse reguleres hvert år (22 kr. i 2013 og 22 kr. i 2014) 13

14 Regulering for skatter og afgifter Det er som udgangspunkt muligt for udlejer at varsle skatte- og afgiftsforhøjelse i alle lejemål LL Skatter og afgifter nævnt i lejeloven: Ejendomskatter, herunder grundskyld og dækningsafgift Stigning i ejendomsskatterne kan medtages fuldt ud i en skatte- og afgiftsvarsling. 14

15 Regulering for skatter og afgifter Afgifter til vand, el, renovation, wc, skorstensfejning, vejbidrag, kloakbidrag og lignende bidrag. som ligger i ejendom, der er taget i brug efter den 31. december 1991 Afgifterne skal være pålagt ejendommen og betales til det offentlige eller betales efter takster, som er godkendt af det offentlige Det er kun den stigning i afgifterne, der kan henføres til forhøjelse af taksterne, der kan medtages i en skatte- og afgiftsvarsling. GD 2002/56 Ø: U ikke var berettiget til den del af en varslet skatte- og afgiftsstigning, der skyldtes et øget forbrug af vand. GD 2012/30 Ø: U kunne ikke varsle lejeforhøjelse på grund af forøget forbrug, og ved beregning af lejeforhøjelse for skatter og afgifter skulle der anvendes det forbrug, der lå til grund for gældende leje i ejendommen, således at det forbrug, der kan danne grundlag for en takstforhøjelse, skal være et "normalt" forbrug. 15

16 Regulering for skatter og afgifter Fordelingen af skatter og afgifter afhænger af typen af ejendom OMK-lejemål: Alle skatter og afgifter kan medtages, uanset om de vedrører bolig eller erhverv, og fordelingen sker efter samme principper som ved OMKregulering GD 2013/50 H: U var berettiget til at medtage dækningsafgift i varsling af lejeforhøjelse efter reglerne om skatte- og afgiftsstigninger overfor boliglejemålene Øvrige typer af lejemål: Skatter og afgifter kan kun medtages i det omfang, at de vedrører de konkrete lejemål, og fordelingen sker efter den gældende leje. Lejeforhøjelsen kan kræves med virkning fra det tidspunkt, udgiften er pålagt ejendommen, hvis kravet om lejeforhøjelse fremsættes senest 5 måneder efter dette tidspunkt. 16

17 Regulering for skatter og afgifter Udlejer er forpligtet til at nedsætte lejen ved bortfald eller nedsættelse af skatter og afgifter LL 52 Udlejer skal med virkning fra nedsættelsestidspunktet foretage en lejenedsættelse for de lejligheder og lokaler, i hvis leje skatter og afgifter har været indregnet Det er kun det fald i afgifterne, der kan henføres til bortfald eller nedsættelse af taksterne, der kan medtages i en skatte- og afgiftsvarsling, altså ikke et fald i forbrug. 17

18 Aftalt trappeleje Der kan indgås aftale om trappeleje i alle lejemål LL 53, stk. 2 og 6, og ML 15a, stk. 4 Ved trappeleje forstås regulering af lejen med bestemte beløb til bestemte tidspunkter Der skal angives bestemte beløb, enten pr. måned eller pr. år Det er ikke muligt at anvende procentreguleringer, eksempelvis 2 % af den til enhver tid gældende årsleje Der skal angives bestemte tidspunkter, altså pr. hvilken dato reguleringen sker Trappelejeklausulen kan således kun omfatte en på forhånd fastsat periode GA 2001/56: en trappeleje på 15 år var ikke ugyldig på grund af løbetiden. 18

19 Aftalt trappeleje Regulering efter en trappelejeklausul må ikke medføre, at lejen for lejemålet kommer til at overstige det maksimum for lejefastsættelsen, som i øvrigt gælder efter lejelovgivningen. Trappelejeklausul kan formentlig kombineres med de øvrige former for lejereguleringer med undtagelse af pristalsregulering. GD 2010/03 H: Trappelejeklausul var ikke ugyldig, fordi U havde taget forbehold om også at regulere for skatter og afgifter, og en trappelejeklausul var i øvrigt ikke betinget af, at U har givet afkald på at forhøje lejen efter LL's almindelige regler. GD 2010/35 H: Kombination af trappeleje og pristalsregulering vil ikke i alle tilfælde have den konsekvens, at begge reguleringsmåder bortfalder som ugyldige. I den pågældende sag, hvor der var aftalt trappeleje med forbehold om nettoprisindeksering, var spørgsmålet således alene om forbeholdet skulle tilsidesættes, således at reguleringen alene kunne ske efter trappeleje. 19

20 Aftalt pristalsregulering Det er kun muligt at aftale pristalsregulering i lejemål med markedsleje ML 15 a, stk. 4 og LL 53, stk. 6 Pristalsregulering kan således kun aftales i lejemål: som ligger i ejendom, der er taget i brug efter den 31. december 1991, som ligger i lokaler, som lovligt udelukkende blev benyttet til erhvervsformål den 31. december 1991, som ligger i en tagetage, som den 1. september 2002 ikke var benyttet til eller registreret som beboelse, eller som ligger i en nypåbygget etage, hvortil der er givet byggetilladelse efter den 1. juli 2004 og hvor der er truffet aftale om markedsleje ML 15a, stk. 1, 2 eller 4, og LL 53, stk. 3,4 eller 5. 20

21 Aftalt pristalsregulering Pristalsregulering skal foregå efter Danmarks Statistisk nettoprisindeks. Det er ikke muligt at aftale minimumsreguleringer Sandsynligvis muligt at aftale maksimum for regulering Pristalsregulering kan ske alene ved udlejers skriftlige meddelelse herom til lejer Beregningen af pristalsregulering sker således: Gældende leje Gammelt indeks x nyt indeks = ny leje 21

22 Aftalt pristalsregulering Eksempel: Det er aftalt, at lejen reguleres hver den 1. januar efter nettoprisindekset for juli måned i det forudgående år. Den årlige leje er kr. Juli 2012 havde et nettoprisindeks på 130,1 Juli 2013 har et nettoprisindeks på 131, x 131,2 = ,85 131,1 22

23 Ejendomsforeningen Danmark Betalinger ud over lejen 23

24 Betalinger udover lejen Udlejer kan kun kræve særskilt betaling for lejeydelser, hvis der er lovhjemmel hertil Det fremgår af retspraksis, at udlejer kun kan kræve særskilt betaling for lejeydelser, hvis der er lovhjemmel hertil. 24 GD 2009/48 H: Højesteret udtalte: "Lejelovgivningen indeholder for leje af lejligheder til beboelse ufravigelige regler om fastsættelse og regulering af lejen, der ikke åbner adgang til som tillæg til lejebetalingen at lade L dække U's driftsudgifter ved refusion, jf. herved LL kap. VIII med bestemmelsen om ufravigelighed i 53, stk. 1, og 2, samt ML's kap. II om omkostningsbestemt leje. En adgang for U til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver derfor lovhjemmel, som f.eks. LL kap. VII om varmebetaling m.v., hvorefter U's udgifter til varmeforsyning dækkes ved en refusion som tillæg til lejebetalingen. Udlejer må derfor som udgangspunkt kun være berettiget til at kræve refusion af sådanne udgifter, som lejelovgivningen direkte hjemler adgang til, eksempelvis varme, vand og el.

25 Betalinger udover lejen GD 2013/29 Ø: Separat betaling for benyttelse af vaskeri var pligtig pengeydelse i lejeforholdet. U opkrævede særskilt betaling for benyttelse af vaskeri hos lejerne. Bestemmelse herom var indeholdt i lejekontrakten. L undlod at betale et skyldigt beløb på 89 kr., hvorefter U efter forgæves påkrav anmodede fogedretten om at udsætte L af lejemålet, som følge af den manglende betaling. Østre Landsret tillod at sagen blev fremmet, da alle pengeforpligtelser, som i medfør af loven eller aftalen påhviler lejeren, er omfattet af udtrykket "anden pligtig pengeydelse", og da der i sagen ikke fandtes at bestå rimelig tvivl om forpligtelsen. 25

26 Betaling for varme Hvis udlejer leverer varme og varmt vand, kan udlejer kræve, at lejerne refunderer udgifterne hertil LL Kap VII Udgiften til varme og varmt vand kan ikke indeholdes i lejen, men skal refunderes af lejer ved betalinger ud over lejen Dette gælder for beboelseslejligheder, altså ikke enkeltværelser. 26

27 Betaling for varme Udlejer er berettiget til at opkræve a conto bidrag hos lejerne til dækning af deres andel af varmeudgifterne. Udlejer er som udgangspunkt berettiget til at fastsætte a conto bidraget forholdsmæssigt i forhold til forbruget i ejendommen og uden hensyn til den enkelte lejers forventede forbrug. Hvis a conto bidraget er fastsat for lavt i forhold til det forventede forbrug, kan udlejer med seks ugers varsel til en betalingstermin forhøje det aconto bidrag, som lejerne skal betale. A conto bidraget er pligtig pengeydelse i lejeforholdet, og manglende betaling heraf kan medføre ophævelse af lejeaftalen. 27

28 Betaling for varme Udlejer skal én gang om året aflægge varmeregnskab overfor lejeren. Regnskabsperioden er som udgangspunkt fra den 1. juni til den 31. maj, men udlejer kan bestemme, at varmeregnskabet skal afsluttes på en anden dato, og hvis der ejendommen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg skal varmeregnskabet følge varmeforsyningsanlæggets regnskabsperiode. I varmeregnskabet kan medtages følgende udgifter: brændselsforbruget eller afregningen til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, herunder afkølingsafgift energimærkning, herunder udgift til energistyring kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af tekniske anlæg (lovpligtig), 28

29 Betaling for varme GD 2013/01 H: Afkølingsafgift kunne medtages på varmeregnskabet. Højesteret udtalte: Efter LL 36, stk. 2, 2. pkt., skal U ved leverance fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg medtage "den samlede udgift" i varmeregnskabet. Højesteret finder, at en ekstrabetaling for ringe afkøling er en del af fjernvarmeudgiften og derfor skal medtages i varmeregnskabet. Uanset at der er tale om en fjernvarmeudgift, må en ekstrabetaling undtagelsesvis holdes uden for varmeregnskabet i det omfang, den må antages at skyldes U's forsømmelse, navnlig med hensyn til anlæggets drift, pasning og vedligeholdelse. GD 2013/67 B: Udgiften til energistyring kunne medtages i varmeregnskabet under henvisning til, at der var tale om en lovpligtig udgift, som udgjorde en del af fundamentet for energimærkets udarbejdelse. 29

30 Betaling for varme Varmeregnskabet skal være kommet frem til lejerne: Senest 4 måneder efter regnskabsperiodens udløb, eller Senest 3 måneder efter, at udlejer har modtaget endelig afregning fra varmeforsyningsselskabet (gælder kun i ejendomme, som er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg) Såfremt varmeregnskabet ikke er kommet frem indenfor fristerne, mister udlejer retten til at opkræve efterbetaling fra lejerne. Hvis udlejer på grund af en undskyldelig fejl har glemt en udgiftspost i regnskabet, kan udgiften medtages i det følgende års varmeregnskab. Der kan dog maksimalt overføres en udgift, som svarer til 10 % af de samlede udgifter i det regnskab, hvor udgiften skulle have været medtaget. 30

31 Betaling for vand Hvis udlejer leverer vand, kan udlejer under forudsætning af at der er forbrugsmålere kræve, at lejerne refunderer udgifterne hertil LL Kap VII Udgiften til vand kan ikke indeholdes i lejen, men udlejer kan kun kræve særskilt betaling for vand, hvis der er opsat forbrugsmålere i lejemålene. 31 GD 2009/48 H. Højesteret udtalte endvidere: Ved lov nr. 419 af 1. juni 1994 blev der i LL indsat et nyt kapitel VII B om udgifter til vand m.v., hvorefter L's betaling for vandforsyning kan ske i form af refusion af U's udgifter hertil, således at fordelingen af udgiften sker på grundlag af forbrugsmålere, jf. LL 46 j, stk. 1. Efter bestemmelsens ordlyd og bemærkningerne i lovforslaget finder Højesteret, at adgangen til særskilt betaling for vand som tillæg til lejen er betinget af, at den enkelte lejers betaling opgøres på grundlag af L's forbrug i henhold til individuel forbrugsmåling. 46, stk. 1, kan ikke fraviges ved aftale, jf. 46 p, stk. 1. Herefter finder Højesteret, at en ordning som den foreliggende om særskilt betaling for vand, hvor den enkelte lejers betaling opgøres som en andel af flere lejeres forbrug fordelt efter areal, er ugyldig som stridende mod de nævnte ufravigelige bestemmelser i lejelovgivningen."

32 Betaling for vand Udlejer kan ikke ensidigt opsætte forbrugsmålere, men beboerrepræsentationen eller et flertal af lejerne kan træffe beslutning herom. Når der opsættes forbrugsmålere, og udlejer opkræver særskilt betaling herfor, skal udlejer samtidig nedsætte lejen med et beløb svarende til den vandudgift, som er indeholdt i lejen. 32

33 Betaling for vand Udlejer er berettiget til at opkræve a conto bidrag hos lejerne til dækning af deres andel af vandudgifterne. Udlejer er som udgangspunkt berettiget til at fastsætte a conto bidraget forholdsmæssigt i forhold til forbruget i ejendommen og uden hensyn til den enkelte lejers forventede forbrug. Hvis a conto bidraget er fastsat for lavt i forhold til det forventede forbrug, kan udlejer med seks ugers varsel til en betalingstermin forhøje det aconto bidrag, som lejerne skal betale. A conto bidraget er pligtig pengeydelse i lejeforholdet, og manglende betaling heraf kan medføre ophævelse af lejeaftalen. 33

34 Betaling for vand Udlejer skal én gang om året aflægge vandregnskab overfor lejerne. Regnskabsperioden er som udgangspunkt svarende til kommunens eller vandværkets afregningsperiode, men udlejer kan bestemme, at vandregnskabet skal følge varmeregnskabsperioden. I vandregnskabet kan medtages følgende udgifter: betalingen for vandet, og afgifter mv. forbundet med vandforbruget 34

35 Betaling for vand Vandregnskabet skal være kommet frem til lejerne: senest 3 måneder efter, at udlejer har modtaget endelig afregning fra kommunen eller vandværket, eller hvis udlejer har valgt at lade vandregnskabsperioden følge varmeregnskabsperioden, skal vandregnskabet komme frem til lejerne samtidig med varmeregnskabet. Såfremt vandregnskabet ikke er kommet frem indenfor fristerne, mister udlejer retten til at opkræve efterbetaling fra lejerne. Hvis udlejer på grund af en undskyldelig fejl har glemt en udgiftspost i regnskabet, kan udgiften medtages i det følgende års varmeregnskab. Der kan dog maksimalt overføres en udgift, som svarer til 10 % af de samlede udgifter i det regnskab, hvor udgiften skulle have været medtaget. 35

36 Betaling for el Såfremt udlejer leverer el til opvarmning og/eller el til andet end opvarmning kan udlejer kræve udgifterne til el refunderet LL 45, stk. 1 Udlejer kan kræve udgifterne til forsyning med el til opvarmning og/eller el til andet end opvarmning i de enkelte boligenheder refunderet efter de samme regler, som gælder for varmeregnskaber. Det var tidligere usikkert, om lejeloven tillod, at udlejer kunne kræve særskilt betaling for el til andet end opvarmning, men dette er blevet præciseret i LL 45, stk. 1, forbindelse med lovændringen i 2013 vedrørende lejernes mulighed for nettoafregning mv. 36

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Skatter og afgifter i lejeforhold

Skatter og afgifter i lejeforhold SUSANNE KIRK Skatter og afgifter i lejeforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Skatter og afgifter i lejeforhold Susanne Kirk Skatter og afgifter i lejeforhold Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Lejens fastsættelse i boliglejemål

Lejens fastsættelse i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejens fastsættelse i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Juridisk konsulent Niklas W. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark

Læs mere

Markedsleje. Erhvervslejeret

Markedsleje. Erhvervslejeret Markedsleje Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Markedsleje Vilkårsændringer i vedvarende kontraktforhold. Aftalt uopsigelighed. Lejefastsættelse og regulering i uregulerede kommuner. Introduktion Fastsættelse

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. Bilag 5. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj

2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj 2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Ejendomsforeningen Danmark Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Boliglejekontrakter Plan for gennemgang Lidt om undervisningen og opgaver på

Læs mere

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Lejeret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Boliglejeret Ved specialistadvokat Frederik Foged 3 Er der (gyldigt) aftalt fri

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove. Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove. Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager 1 OVERSIGT INDLEDNING ENERGIBESPARELSER 1. En balanceret adgang

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa CVR nr. 29189986 (i

Læs mere

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015 Gå hjem-møde ændringer i lejeloven Torsdag den 23. april 2015 Velkommen 2 3 Program 14.30 15.00 Registrering 15.00 15.05 Velkomst v/andreas Antoniades 15.05 15.50 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn;

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. EA uddannelsen Erhvervslejeret. Århus 27. januar 2015

Ejendomsforeningen Danmark. EA uddannelsen Erhvervslejeret. Århus 27. januar 2015 Ejendomsforeningen Danmark EA uddannelsen Erhvervslejeret Århus 27. januar 2015 Niklas Winther Kejlskov, Juridisk konsulent Lars Brondt, Juridisk direktør Dagens program 1. Lejens størrelse og regulering

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Lejeloven. Indhold. www.lejeret.com

Lejeloven. Indhold. www.lejeret.com 1 Lejeloven Indhold Lovens anvendelsesområde... 2 Lejeaftalen... 3 Mangler ved det lejede... 6 Vedligeholdelse... 9 Lejerens brug af det lejede...11 Betaling af leje...14 Varmebetaling m.v...16 Lejerens

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet:

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet: Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 02421704 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Juridisk artikel. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009

Juridisk artikel. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009 huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009 1 Juridisk artikel Energimærkning pr. 1. juli 2009 Den 1. juli 2009 træder de nye regler om energimærkning i kraft. Du kan læse

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om leje

Bekendtgørelse af lov om leje LBK nr 963 af 11/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. marts 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Energisparepakken Ejendomsforeningen Fyn 24. november 2014 Energisparepakken - Lovens indhold Forhåndsgodkendelser af lejeforhøjelser ved forbedringer Forhøjelse af lejers råderetsbeløb

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Kickoff-seminar DEL II Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/ advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark Onsdag den 1. juni 2011,

Læs mere

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages?

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? 8. maj 2014 v. Hannah Vilvig, GI Kontoen i GI, 8.5.2014 1 Konto i GI hvad er det? Bindingskontoen efter boligreguleringslovens (Brl) 18 b er en (lille) del

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark EJENDOMSFORENINGEN FYN INFORMATIONSMØDE Mandag den 25. november 2013 Program for dagen Kl. 9.00: Velkomst Kl. 9.10: Nyheder inden for boliglejeretten Kl. 10.25: Lejens fastsættelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om leje

Bekendtgørelse af lov om leje 1 af 30 10-02-2013 22:56 LBK nr 963 af 11/08/2010 Gældende (Lejeloven) Offentliggørelsesdato: 14-08-2010 Socialministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1336 af 19/12/2008 148 LOV nr 1611 af

Læs mere

Praktisk erhvervslejeret markedsleje/sammenligningskriterier

Praktisk erhvervslejeret markedsleje/sammenligningskriterier Havnegade 29 DK-1058 T: +45 3332 2626 W: husenadvokater.dk Praktisk erhvervslejeret markedsleje/sammenligningskriterier Dansk Selskab for Boligret den 27. august 2014 v/advokat Katja Paludan Indsæt navn

Læs mere

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014.

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014. Typeformular A, 8. udgave 4 herskabs lejligheder og 1 luksus penthouse. Lejlighederne er TOTAL renoveret af dygtige Danske håndværkere. nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv.

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST NOTAT Dato: 16. september 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-2665 Sagsbeh.: Dok id: Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER NYHEDSBREV / FEBRUAR NR. 2 2015 FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER 23.02.2015 Som lovet i nyhedsbrevet af september 2014, kommer her en opdatering omkring de forventede lejelovsændringer. Grundet de omfattende

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse EBC products Preview Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 660-159 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af Carsten Hansen. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af Carsten Hansen. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af Carsten Hansen Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse og udvikling af byer, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Stråmandsudlejning

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer) Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Søren Egede Schulz 1. juli 2013 Sagsnr.: 22-1704ss-ses/jkr LEJEKONTRAKT Mellem DSI Klubhuset

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene retsinformation.dk - LBK nr 962 af 11/08/2010 1 of 23 28-Jul-14 01:31 LBK nr 962 af 11/08/2010 Gældende (Boligreguleringsloven) Offentliggørelsesdato: 14-08-2010 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund NOTAT Dato: Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-138 Sagsbehandler: mpk/map Dok id: Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for leje af grunde,

Læs mere

Udgiver Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade 2 Postboks 193 1006 København K. Tlf. 3312 0330. Tryk ReklameTryk, Sunds ISBN 87-0996-0-8

Udgiver Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade 2 Postboks 193 1006 København K. Tlf. 3312 0330. Tryk ReklameTryk, Sunds ISBN 87-0996-0-8 Udgiver Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade 2 Postboks 193 1006 København K. Tlf. 3312 0330 Tryk ReklameTryk, Sunds ISBN 87-0996-0-8 Forord Kære læser Det er med stor glæde, at Ejendomsforeningen

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

RETTEVEJLEDNING TIL EKSAMEN 2013 OPGAVE 1. Spørgsmål 1.1

RETTEVEJLEDNING TIL EKSAMEN 2013 OPGAVE 1. Spørgsmål 1.1 RETTEVEJLEDNING TIL EKSAMEN 2013 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 Den studerende bør indledningsvis konstatere, at der er tale om en ejendom, hvor boligreguleringsloven finder anvendelse, idet ejendommen er beliggende

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet:

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet: Advokaterne KAMPMANN, LADEG D & HOUE Østergade 29, 7600 Struer, tlf. 97 851155, fax 97 840558 Storegade 2, 7790 Thyholm - tlf. 97 871566, fax 96 919866 ERHVERVSLEJEKONTRAKT J.nr.: 10-215600-BHB Mellem

Læs mere

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr.

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr. ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan

Læs mere

Vermundsgade 38, 2100 København Ø. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Vermundsgade 38, 2100 København Ø. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Information Bo med New Yorker stemning på Østerbro Det ledige lejemål på 10.991 m² er indrettet fra stuen til 6. sal med kontorer i flere størrelser, mødecenter, flot reception, kantine på 5. sal med tagterrasse

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager Juni 2009 Forslag Energibesparelser 1. Udførelse af energibesparelser

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET

ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET Indsæt billede: og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte igen ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET Ved partner Andreas Antoniades ERHVERVSLEJELOVEN BAGGRUND

Læs mere

Nævnet Lejens størrelse har lagt til grund, at ejendommen BEGRUNDELSE: pr. 1. januar 1995 omfattede fær-

Nævnet Lejens størrelse har lagt til grund, at ejendommen BEGRUNDELSE: pr. 1. januar 1995 omfattede fær- Udsendt Møde Protokoludskrift Huslejenævnet i den 5. den marts 23. 2015 lejerforening, mod Låsbybanke Emne 6, 1. værelse februar 8, 6000 2015 Udlejer, Lejer, Nicolai Larsen, Sankt Hedvigs Låsbybanke Vej

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Kontorlejemål på 468 m² i København N Information Lejemålet har kontorer af forskellig størrelse, mødelokale, tekøkkenfaciliteter og toilet. Placeret på 2. sal med indgang fra Kontorer i forskellige størrelser

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Vises nyhedsbrevet ikke rigtigt? Klik her! Download nyhedsbrevet som pdf-fil Nyhedsbrev oktober 2014 Kære kunder Både vi og I udfordres til stadighed af nye lovtiltag. Senest har det været nøgletalsskemaer

Læs mere