Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål"

Transkript

1 Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1

2 Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Plan for gennemgang: Regulering af lejen Omkostningsbestemt leje Hensættelser til indvendig vedligeholdelse Hensættelser til udvendig vedligeholdelse Lejedes værdi Skatter og afgifter Aftalt trappeleje Aftalt indeksregulering Betalinger udover lejen Varme Vand El 2

3 Ejendomsforeningen Danmark Regulering af lejen 3

4 Regulering af OMK-leje Udlejer er som udgangspunkt berettiget til at regulere lejen i OMK-lejemål, hvis der sker en stigning i udgifterne i ejendommen ML 7 Opgørelsen af driftsudgifterne svarer til fremgangsmåden ved fastsættelse af lejen Det er en betingelse for udlejers ret til at gennemføre en omkostningsbestemt lejeforhøjelse, at lejeindtægter ikke kan dække ejendommens driftsudgifter, herunder hensættelser til udvendig og indvendig vedligeholdelse, og afkastet af ejendommens værdi (Spise-op princippet) 4 GD 2001/53 H: U kunne ikke gennemføre en lejeforhøjelse på grund af stigninger i hensættelserne til 18- og 18 b-konti, idet de samlede lejeindtægter oversteg ejendommens driftsudgifter grundet, at en lejer i ejendommen betalte en leje, som oversteg den omkostningsbestemte leje. GD 2012/ 45 V: U førte ved fremlæggelse af lejefortegnelse over nuværende og fremtidig husleje tilstrækkeligt bevis for, at spise-op-princippet var opfyldt.

5 Regulering af OMK-leje Omkostningsbestemt lejeforhøjelse kan varsles, når udlejer ønsker dette Udlejer kan ikke kræve en omkostningsbestemt lejeforhøjelse, hvis lejen efter lejeforhøjelsen vil overstige det lejedes værdi. Udlejer er ikke forpligtet til at foretagelse en nedsættelse af den omkostningsbestemte leje, hvis udgifterne måtte falde. Udlejer skal dog selvfølgelig tage eventuelle fald i udgifterne med, når udlejer vælger at varsle omkostningsbestemt lejeforhøjelse. 5

6 Regulering for hensættelser til udvendig vedligeholdelse Udlejer kan regulere lejen ved stigning i hensættelserne efter ML 18 og 18b til udvendig vedligeholdelse i omkostningsbestemte lejemål ML 13a, stk. Udlejer skal hensætte til udvendig vedligeholdelse efter ML 18 og 18b i de ejendomme: 1) som ligger i en reguleret kommune, 2) som ikke er en 80/20-ejendom, og 3) som er en småhus-ejendom Senere ændringer er uvedkommende for hensættelsesforpligtelsen Der skal ikke hensættes efter ML 18b for ejendomme, som er taget i brug den 1. januar 1970 eller senere Pligten til at hensætte efter ML 18b ophører, når der er færre end tre beboelseslejligheder i ejendommen 6

7 Regulering for hensættelser til udvendig vedligeholdelse Udlejer skal hensætte for ejendommens samlede bruttoetageareal for beboelseslejligheder og erhverv Der kan gives fritagelse for hensættelse til ML 18 b for den del af en ejendom, der udelukkende anvendes til andet end beboelse, som ligger adskilt fra den øvrige del af ejendommen. Hensættelsesbeløbene til ML 18 og 18b reguleres hvert år. Hensættelsesbeløb kan oplyses af GI Krav om lejeforhøjelse kan gennemføres alene ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejerne. 7

8 Regulering til det lejedes værdi Det er som udgangspunkt muligt for udlejer at regulere til det lejedes værdi i ejendomme i uregulerede kommuner samt 80/20-ejendomme og småhusejendomme i regulerede kommuner, altså ikke OMK-ejendomme og lejemål, hvor der aftalt markedsleje LL 47 Ved det lejedes værdi forstås den leje, som er almindeligt gældende i kvarteret eller området for tilsvarende hus og husrum med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsesstand. 8

9 Regulering til det lejedes værdi Den gældende leje skal ligge væsentligt under det lejede værdi Væsentligt lavere end det lejedes værdi er minimum 10 % forskel mellem den gældende leje og det lejedes værdi og helst mere Procentsatsen skal beregnes i forhold til det lejedes værdi: Det lejedes værdi den gældende leje x 100 = forskel det lejedes værdi GD 2004/46 Ø: 10 % forskel mellem gældende leje og det lejedes værdi var væsentlig 9

10 Regulering til det lejedes værdi Der ses bort fra en række forhold ved beregningen: - Forbedringsforhøjelser, som er gennemført på baggrund af lejernes eller beboerrepræsentationens ret til at kræve udførelse af arbejder, som er nævnt i en energiplan for ejendommen LL 58, stk. 3, og LL 46 a, stk. 3 - Forbedringsforhøjelser som er aftalt mellem udlejer og lejer efter LL 62b - Forbedringer, som udført for hensættelser på forbedringskontoen efter LL 63a og lejeforhøjelser efter LL 63b, som skyldes forhøjelser af hensættelser til forbedringskonto - Forbedringer og lejeforhøjelser som er gennemført som led i sanering eller byfornyelse - Forbedringer som lejer selv har lavet med tilladelse fra udlejer 10

11 Regulering til det lejedes værdi Krav om lejeforhøjelse kan tidligst få virkning 2 år efter lejeforholdets begyndelse eller 2 år efter, at der sidst er trådt en lejeforhøjelse i kraft som følge af, at lejen var væsentlig lavere end det lejedes værdi. Såfremt der aftalt uopsigelighed, kan lejeforhøjelse kun kræves, hvis udlejer har forbeholdt sig at kunne regulere lejen efter det lejedes værdi 11

12 Regulering for hensættelse til indvendig vedligeholdelse Det er kun muligt for udlejer at regulere lejen for stigning i hensættelsen til indvendig vedligeholdelse i omkostningsbestemte lejemål ML 13a, stk. Udlejer skal have den indvendige vedligeholdelse. Hensættelsesbeløbet til indvendig vedligeholdelse reguleres hvert år (43kr. i 2013 og 43 kr. i 2014) Krav om lejeforhøjelse kan gennemføres alene ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejerne. I andre typer af lejemål end omkostningsbestemte lejemål må udlejer forsøge at få dækket stigningen af den løbende leje eller regulere lejen efter en af de øvrige reguleringsmåder. 12

13 Regulering for hensættelse til forbedring Det er muligt for udlejer at regulere lejen for stigning i hensættelsen til forbedring LL 63 a og b Udlejer skal hensætte til forbedring efter LL 63 i de ejendomme: 1) som er taget i brug inden 1970, 2) som indeholder mere end 2 beboelseslejligheder, og 3) som ligger i en ureguleret kommune, eller 4) som er en 80/20-ejendom i en reguleret kommune Udlejer skal hensætte for det samlede bruttoetageareal af ejendommens beboelseslejligheder. Hensættelsesbeløbet til forbedring vedligeholdelse reguleres hvert år (22 kr. i 2013 og 22 kr. i 2014) 13

14 Regulering for skatter og afgifter Det er som udgangspunkt muligt for udlejer at varsle skatte- og afgiftsforhøjelse i alle lejemål LL Skatter og afgifter nævnt i lejeloven: Ejendomskatter, herunder grundskyld og dækningsafgift Stigning i ejendomsskatterne kan medtages fuldt ud i en skatte- og afgiftsvarsling. 14

15 Regulering for skatter og afgifter Afgifter til vand, el, renovation, wc, skorstensfejning, vejbidrag, kloakbidrag og lignende bidrag. som ligger i ejendom, der er taget i brug efter den 31. december 1991 Afgifterne skal være pålagt ejendommen og betales til det offentlige eller betales efter takster, som er godkendt af det offentlige Det er kun den stigning i afgifterne, der kan henføres til forhøjelse af taksterne, der kan medtages i en skatte- og afgiftsvarsling. GD 2002/56 Ø: U ikke var berettiget til den del af en varslet skatte- og afgiftsstigning, der skyldtes et øget forbrug af vand. GD 2012/30 Ø: U kunne ikke varsle lejeforhøjelse på grund af forøget forbrug, og ved beregning af lejeforhøjelse for skatter og afgifter skulle der anvendes det forbrug, der lå til grund for gældende leje i ejendommen, således at det forbrug, der kan danne grundlag for en takstforhøjelse, skal være et "normalt" forbrug. 15

16 Regulering for skatter og afgifter Fordelingen af skatter og afgifter afhænger af typen af ejendom OMK-lejemål: Alle skatter og afgifter kan medtages, uanset om de vedrører bolig eller erhverv, og fordelingen sker efter samme principper som ved OMKregulering GD 2013/50 H: U var berettiget til at medtage dækningsafgift i varsling af lejeforhøjelse efter reglerne om skatte- og afgiftsstigninger overfor boliglejemålene Øvrige typer af lejemål: Skatter og afgifter kan kun medtages i det omfang, at de vedrører de konkrete lejemål, og fordelingen sker efter den gældende leje. Lejeforhøjelsen kan kræves med virkning fra det tidspunkt, udgiften er pålagt ejendommen, hvis kravet om lejeforhøjelse fremsættes senest 5 måneder efter dette tidspunkt. 16

17 Regulering for skatter og afgifter Udlejer er forpligtet til at nedsætte lejen ved bortfald eller nedsættelse af skatter og afgifter LL 52 Udlejer skal med virkning fra nedsættelsestidspunktet foretage en lejenedsættelse for de lejligheder og lokaler, i hvis leje skatter og afgifter har været indregnet Det er kun det fald i afgifterne, der kan henføres til bortfald eller nedsættelse af taksterne, der kan medtages i en skatte- og afgiftsvarsling, altså ikke et fald i forbrug. 17

18 Aftalt trappeleje Der kan indgås aftale om trappeleje i alle lejemål LL 53, stk. 2 og 6, og ML 15a, stk. 4 Ved trappeleje forstås regulering af lejen med bestemte beløb til bestemte tidspunkter Der skal angives bestemte beløb, enten pr. måned eller pr. år Det er ikke muligt at anvende procentreguleringer, eksempelvis 2 % af den til enhver tid gældende årsleje Der skal angives bestemte tidspunkter, altså pr. hvilken dato reguleringen sker Trappelejeklausulen kan således kun omfatte en på forhånd fastsat periode GA 2001/56: en trappeleje på 15 år var ikke ugyldig på grund af løbetiden. 18

19 Aftalt trappeleje Regulering efter en trappelejeklausul må ikke medføre, at lejen for lejemålet kommer til at overstige det maksimum for lejefastsættelsen, som i øvrigt gælder efter lejelovgivningen. Trappelejeklausul kan formentlig kombineres med de øvrige former for lejereguleringer med undtagelse af pristalsregulering. GD 2010/03 H: Trappelejeklausul var ikke ugyldig, fordi U havde taget forbehold om også at regulere for skatter og afgifter, og en trappelejeklausul var i øvrigt ikke betinget af, at U har givet afkald på at forhøje lejen efter LL's almindelige regler. GD 2010/35 H: Kombination af trappeleje og pristalsregulering vil ikke i alle tilfælde have den konsekvens, at begge reguleringsmåder bortfalder som ugyldige. I den pågældende sag, hvor der var aftalt trappeleje med forbehold om nettoprisindeksering, var spørgsmålet således alene om forbeholdet skulle tilsidesættes, således at reguleringen alene kunne ske efter trappeleje. 19

20 Aftalt pristalsregulering Det er kun muligt at aftale pristalsregulering i lejemål med markedsleje ML 15 a, stk. 4 og LL 53, stk. 6 Pristalsregulering kan således kun aftales i lejemål: som ligger i ejendom, der er taget i brug efter den 31. december 1991, som ligger i lokaler, som lovligt udelukkende blev benyttet til erhvervsformål den 31. december 1991, som ligger i en tagetage, som den 1. september 2002 ikke var benyttet til eller registreret som beboelse, eller som ligger i en nypåbygget etage, hvortil der er givet byggetilladelse efter den 1. juli 2004 og hvor der er truffet aftale om markedsleje ML 15a, stk. 1, 2 eller 4, og LL 53, stk. 3,4 eller 5. 20

21 Aftalt pristalsregulering Pristalsregulering skal foregå efter Danmarks Statistisk nettoprisindeks. Det er ikke muligt at aftale minimumsreguleringer Sandsynligvis muligt at aftale maksimum for regulering Pristalsregulering kan ske alene ved udlejers skriftlige meddelelse herom til lejer Beregningen af pristalsregulering sker således: Gældende leje Gammelt indeks x nyt indeks = ny leje 21

22 Aftalt pristalsregulering Eksempel: Det er aftalt, at lejen reguleres hver den 1. januar efter nettoprisindekset for juli måned i det forudgående år. Den årlige leje er kr. Juli 2012 havde et nettoprisindeks på 130,1 Juli 2013 har et nettoprisindeks på 131, x 131,2 = ,85 131,1 22

23 Ejendomsforeningen Danmark Betalinger ud over lejen 23

24 Betalinger udover lejen Udlejer kan kun kræve særskilt betaling for lejeydelser, hvis der er lovhjemmel hertil Det fremgår af retspraksis, at udlejer kun kan kræve særskilt betaling for lejeydelser, hvis der er lovhjemmel hertil. 24 GD 2009/48 H: Højesteret udtalte: "Lejelovgivningen indeholder for leje af lejligheder til beboelse ufravigelige regler om fastsættelse og regulering af lejen, der ikke åbner adgang til som tillæg til lejebetalingen at lade L dække U's driftsudgifter ved refusion, jf. herved LL kap. VIII med bestemmelsen om ufravigelighed i 53, stk. 1, og 2, samt ML's kap. II om omkostningsbestemt leje. En adgang for U til at udskille dele af lejen til særskilt betaling ved refusion kræver derfor lovhjemmel, som f.eks. LL kap. VII om varmebetaling m.v., hvorefter U's udgifter til varmeforsyning dækkes ved en refusion som tillæg til lejebetalingen. Udlejer må derfor som udgangspunkt kun være berettiget til at kræve refusion af sådanne udgifter, som lejelovgivningen direkte hjemler adgang til, eksempelvis varme, vand og el.

25 Betalinger udover lejen GD 2013/29 Ø: Separat betaling for benyttelse af vaskeri var pligtig pengeydelse i lejeforholdet. U opkrævede særskilt betaling for benyttelse af vaskeri hos lejerne. Bestemmelse herom var indeholdt i lejekontrakten. L undlod at betale et skyldigt beløb på 89 kr., hvorefter U efter forgæves påkrav anmodede fogedretten om at udsætte L af lejemålet, som følge af den manglende betaling. Østre Landsret tillod at sagen blev fremmet, da alle pengeforpligtelser, som i medfør af loven eller aftalen påhviler lejeren, er omfattet af udtrykket "anden pligtig pengeydelse", og da der i sagen ikke fandtes at bestå rimelig tvivl om forpligtelsen. 25

26 Betaling for varme Hvis udlejer leverer varme og varmt vand, kan udlejer kræve, at lejerne refunderer udgifterne hertil LL Kap VII Udgiften til varme og varmt vand kan ikke indeholdes i lejen, men skal refunderes af lejer ved betalinger ud over lejen Dette gælder for beboelseslejligheder, altså ikke enkeltværelser. 26

27 Betaling for varme Udlejer er berettiget til at opkræve a conto bidrag hos lejerne til dækning af deres andel af varmeudgifterne. Udlejer er som udgangspunkt berettiget til at fastsætte a conto bidraget forholdsmæssigt i forhold til forbruget i ejendommen og uden hensyn til den enkelte lejers forventede forbrug. Hvis a conto bidraget er fastsat for lavt i forhold til det forventede forbrug, kan udlejer med seks ugers varsel til en betalingstermin forhøje det aconto bidrag, som lejerne skal betale. A conto bidraget er pligtig pengeydelse i lejeforholdet, og manglende betaling heraf kan medføre ophævelse af lejeaftalen. 27

28 Betaling for varme Udlejer skal én gang om året aflægge varmeregnskab overfor lejeren. Regnskabsperioden er som udgangspunkt fra den 1. juni til den 31. maj, men udlejer kan bestemme, at varmeregnskabet skal afsluttes på en anden dato, og hvis der ejendommen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg skal varmeregnskabet følge varmeforsyningsanlæggets regnskabsperiode. I varmeregnskabet kan medtages følgende udgifter: brændselsforbruget eller afregningen til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, herunder afkølingsafgift energimærkning, herunder udgift til energistyring kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af tekniske anlæg (lovpligtig), 28

29 Betaling for varme GD 2013/01 H: Afkølingsafgift kunne medtages på varmeregnskabet. Højesteret udtalte: Efter LL 36, stk. 2, 2. pkt., skal U ved leverance fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg medtage "den samlede udgift" i varmeregnskabet. Højesteret finder, at en ekstrabetaling for ringe afkøling er en del af fjernvarmeudgiften og derfor skal medtages i varmeregnskabet. Uanset at der er tale om en fjernvarmeudgift, må en ekstrabetaling undtagelsesvis holdes uden for varmeregnskabet i det omfang, den må antages at skyldes U's forsømmelse, navnlig med hensyn til anlæggets drift, pasning og vedligeholdelse. GD 2013/67 B: Udgiften til energistyring kunne medtages i varmeregnskabet under henvisning til, at der var tale om en lovpligtig udgift, som udgjorde en del af fundamentet for energimærkets udarbejdelse. 29

30 Betaling for varme Varmeregnskabet skal være kommet frem til lejerne: Senest 4 måneder efter regnskabsperiodens udløb, eller Senest 3 måneder efter, at udlejer har modtaget endelig afregning fra varmeforsyningsselskabet (gælder kun i ejendomme, som er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg) Såfremt varmeregnskabet ikke er kommet frem indenfor fristerne, mister udlejer retten til at opkræve efterbetaling fra lejerne. Hvis udlejer på grund af en undskyldelig fejl har glemt en udgiftspost i regnskabet, kan udgiften medtages i det følgende års varmeregnskab. Der kan dog maksimalt overføres en udgift, som svarer til 10 % af de samlede udgifter i det regnskab, hvor udgiften skulle have været medtaget. 30

31 Betaling for vand Hvis udlejer leverer vand, kan udlejer under forudsætning af at der er forbrugsmålere kræve, at lejerne refunderer udgifterne hertil LL Kap VII Udgiften til vand kan ikke indeholdes i lejen, men udlejer kan kun kræve særskilt betaling for vand, hvis der er opsat forbrugsmålere i lejemålene. 31 GD 2009/48 H. Højesteret udtalte endvidere: Ved lov nr. 419 af 1. juni 1994 blev der i LL indsat et nyt kapitel VII B om udgifter til vand m.v., hvorefter L's betaling for vandforsyning kan ske i form af refusion af U's udgifter hertil, således at fordelingen af udgiften sker på grundlag af forbrugsmålere, jf. LL 46 j, stk. 1. Efter bestemmelsens ordlyd og bemærkningerne i lovforslaget finder Højesteret, at adgangen til særskilt betaling for vand som tillæg til lejen er betinget af, at den enkelte lejers betaling opgøres på grundlag af L's forbrug i henhold til individuel forbrugsmåling. 46, stk. 1, kan ikke fraviges ved aftale, jf. 46 p, stk. 1. Herefter finder Højesteret, at en ordning som den foreliggende om særskilt betaling for vand, hvor den enkelte lejers betaling opgøres som en andel af flere lejeres forbrug fordelt efter areal, er ugyldig som stridende mod de nævnte ufravigelige bestemmelser i lejelovgivningen."

32 Betaling for vand Udlejer kan ikke ensidigt opsætte forbrugsmålere, men beboerrepræsentationen eller et flertal af lejerne kan træffe beslutning herom. Når der opsættes forbrugsmålere, og udlejer opkræver særskilt betaling herfor, skal udlejer samtidig nedsætte lejen med et beløb svarende til den vandudgift, som er indeholdt i lejen. 32

33 Betaling for vand Udlejer er berettiget til at opkræve a conto bidrag hos lejerne til dækning af deres andel af vandudgifterne. Udlejer er som udgangspunkt berettiget til at fastsætte a conto bidraget forholdsmæssigt i forhold til forbruget i ejendommen og uden hensyn til den enkelte lejers forventede forbrug. Hvis a conto bidraget er fastsat for lavt i forhold til det forventede forbrug, kan udlejer med seks ugers varsel til en betalingstermin forhøje det aconto bidrag, som lejerne skal betale. A conto bidraget er pligtig pengeydelse i lejeforholdet, og manglende betaling heraf kan medføre ophævelse af lejeaftalen. 33

34 Betaling for vand Udlejer skal én gang om året aflægge vandregnskab overfor lejerne. Regnskabsperioden er som udgangspunkt svarende til kommunens eller vandværkets afregningsperiode, men udlejer kan bestemme, at vandregnskabet skal følge varmeregnskabsperioden. I vandregnskabet kan medtages følgende udgifter: betalingen for vandet, og afgifter mv. forbundet med vandforbruget 34

35 Betaling for vand Vandregnskabet skal være kommet frem til lejerne: senest 3 måneder efter, at udlejer har modtaget endelig afregning fra kommunen eller vandværket, eller hvis udlejer har valgt at lade vandregnskabsperioden følge varmeregnskabsperioden, skal vandregnskabet komme frem til lejerne samtidig med varmeregnskabet. Såfremt vandregnskabet ikke er kommet frem indenfor fristerne, mister udlejer retten til at opkræve efterbetaling fra lejerne. Hvis udlejer på grund af en undskyldelig fejl har glemt en udgiftspost i regnskabet, kan udgiften medtages i det følgende års varmeregnskab. Der kan dog maksimalt overføres en udgift, som svarer til 10 % af de samlede udgifter i det regnskab, hvor udgiften skulle have været medtaget. 35

36 Betaling for el Såfremt udlejer leverer el til opvarmning og/eller el til andet end opvarmning kan udlejer kræve udgifterne til el refunderet LL 45, stk. 1 Udlejer kan kræve udgifterne til forsyning med el til opvarmning og/eller el til andet end opvarmning i de enkelte boligenheder refunderet efter de samme regler, som gælder for varmeregnskaber. Det var tidligere usikkert, om lejeloven tillod, at udlejer kunne kræve særskilt betaling for el til andet end opvarmning, men dette er blevet præciseret i LL 45, stk. 1, forbindelse med lovændringen i 2013 vedrørende lejernes mulighed for nettoafregning mv. 36

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Varme og vand. 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen. www.ejendomsforeningen.

Ejendomsforeningen Danmark. Varme og vand. 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen. www.ejendomsforeningen. Ejendomsforeningen Danmark Varme og vand 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Forsyning og måling af forbrug Forsyning med varme og vand Udlejer leverer Lejer sørger selv for

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september Bilag Vejledning nr. 1 af 3. september 2001 til typeformular A, 8. udgave, af 3. september 2001. VEJLEDNING for beboelse Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

I. De sagsøgte tilpligtes at anerkende, at aftalen om pristalsregulering med ikrafttræden den 1. januar 2014 er gyldig.

I. De sagsøgte tilpligtes at anerkende, at aftalen om pristalsregulering med ikrafttræden den 1. januar 2014 er gyldig. DOM Afsagt den 5. april 2016 i sag nr. BS 6-1047/2015: Rokkevænget Middelfart ApS Sjællandsgade 67 7100 Vejle mod Elly Mortensen Rokkevænget 22 5500 Middelfart og Aage Mortensen Rokkevænget 22 5500 Middelfart

Læs mere

Skatter og afgifter i lejeforhold

Skatter og afgifter i lejeforhold SUSANNE KIRK Skatter og afgifter i lejeforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Skatter og afgifter i lejeforhold Susanne Kirk Skatter og afgifter i lejeforhold Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner for gennemgang Omkostningsbestemt leje Lejefastsættelse og regulering - Omkostningsbestemt

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 Ejendomsforeningen Danmark ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 FAGLIGE NYHEDER INDENFOR EJENDOMSADMINISTRATION Juridisk konsulent Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark Kommende Højesterets-domme Spise-op -princippet

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015 Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015 Ikrafttrædelse 1.7.2015 Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf. (+45) 33 15 01 02 Fax (+45) 33 14 19 33 www.homannlaw.dk Loven har medført ændringer af; Lejeloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Privat lejeret for udlejere. Af Jacob Lichtenstein

Privat lejeret for udlejere. Af Jacob Lichtenstein Privat lejeret for udlejere Af Jacob Lichtenstein Materiale Teksten: Relevante områder af lejelovgivningen for småø-udlejere Skema A Lejefastsættelse i regulerede kommuner Skema B Lejefastsættelse i uregulerede

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ DIN HUSLEJE SÅDAN REGULERES HUSLEJEN FOR DIN LEJEBOLIG

BLIV KLOGERE PÅ DIN HUSLEJE SÅDAN REGULERES HUSLEJEN FOR DIN LEJEBOLIG BLIV KLOGERE PÅ DIN HUSLEJE SÅDAN REGULERES HUSLEJEN FOR DIN LEJEBOLIG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan reguleres lejen i boliger med omkostningsbestemt leje 5 Sådan reguleres lejen i boliger med det lejedes

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

- Ændringer i lejeloven - Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen

- Ændringer i lejeloven - Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen - Ændringer i lejeloven - W Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen Indhold: Obligatorisk indflytningssyn Lejers vedligeholdelsespligt - normalistandsættelse Obligatorisk fraflytningssyn

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014. EA01 - København

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014. EA01 - København Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014 EA01 - København Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 a) Den studerende bør konstatere, at Århus er en reguleret kommune, hvorfor

Læs mere

LEJEFASTSÆTTELSE I BOLIGLEJEMÅL

LEJEFASTSÆTTELSE I BOLIGLEJEMÅL LEJEFASTSÆTTELSE I BOLIGLEJEMÅL Lidt om os Advokatfirma Via kontorfællesskabet med ØENS Ejendomsadministration samarbejder vi om varetagelse af administrationskunderne, andels- og ejerforeningernes og

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Markedsleje. Erhvervslejeret

Markedsleje. Erhvervslejeret Markedsleje Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Markedsleje Vilkårsændringer i vedvarende kontraktforhold. Aftalt uopsigelighed. Lejefastsættelse og regulering i uregulerede kommuner. Introduktion Fastsættelse

Læs mere

Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2

Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2 Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2 Ny udgave 2017 Boliglejemål 1 og 2 Lejefastsættelse Gå hjemmøde 2. februar 2017 Pernille Lind Husen juridisk konsulent Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Læs mere

2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj

2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj 2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 1. juli 2019

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 1. juli 2019 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 1. juli 2019 Sag 217/2018 (1. afdeling) Gaihede Ejendomme ApS (advokat Anne Louise Husen) mod A (advokat Mikkel Jarde) I tidligere instanser er afsagt dom af Boligretten

Læs mere

Lejens fastsættelse i boliglejemål

Lejens fastsættelse i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejens fastsættelse i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Juridisk konsulent Niklas W. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015. til Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. Bilag 5. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9. udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning Omkostningsbestemt lejeforhøjelse Syv eller flere lejemål Privat udlejning Den omkostningsbestemte leje er sammensat af: 1 Driftsudgifter + udvendig vedligeholdelse + forbedringer. Forbedringerne/moderniseringen

Læs mere

Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V

Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V København 30. oktober 2017 Frederik Foged Specialistadvokat T +45 72 27 35 71 frf@bechbruun.com Sagsnr. 001445-0342 aa/frf/ssk Notat vedrørende grundlejekontrakt for Vester Søgade 14, 1601 København V

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015

Hvad siger lovgivningen om varmefordeling. Torsdag 05. november 2015 Hvad siger lovgivningen om varmefordeling Torsdag 05. november 2015 Hvilke områder vil I blive informeret om i dag. Bekendtgørelsen om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (BEK nr. 563 af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 Sag 147/2016 (1. afdeling) Anthon Seeberg (advokat Jan Toft Olesen) mod Else Bonde Koretke (advokat Claus Allan Bonnez) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

RETTEN I VIBORG. Udskrift af dombogen. DOM Afsagt den 11. april 2017 i sag nr. BS 1-817/2016: A Ans By og B

RETTEN I VIBORG. Udskrift af dombogen. DOM Afsagt den 11. april 2017 i sag nr. BS 1-817/2016: A Ans By og B RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. april 2017 i sag nr. BS 1-817/2016: A 8643 Ans By og B 8643 Ans By mod Henriksen & Birch Ejendomme Ans ApS Vestervang 6 8882 Fårvang Sagens baggrund

Læs mere

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi Seks eller færre lejemål Privat udlejning Det lejedes værdi 1 I ejendomme hvor der pr 1. januar 1995 var færre end syv boliger, kan der varsles lejerforhøjelser efter

Læs mere

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt "Udlejer")

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt Udlejer) 14. januar 2009 Mellem og Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej 30 8700 Horsens CVR-nr. 29 19 09 25 (i det følgende benævnt "Udlejer") Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR-nr.: 32

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet:

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet: Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 02421704 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Forbedringsforhøjelser

Forbedringsforhøjelser Forbedringsforhøjelser 1 FORBEDRINGER i private udlejningsejendomme 2 Hvem er vi? Kris Munk 2. års fuldmægtig Tidligere ansat ved De Jurastuderendes Retshjælp og sidder p.t. med en del lejeretlige sager

Læs mere

LEJEKONTRAKT forbeboelse. B~e:1-\ 2.o, ~So-5' S'f».]);s,e,

LEJEKONTRAKT forbeboelse. B~e:1-\ 2.o, ~So-5' S'f».]);s,e, \ Typeformular A. 9. udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT forbeboelse Lejekont anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herund blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme. En række

Læs mere

Lejeloven. Indhold. www.lejeret.com

Lejeloven. Indhold. www.lejeret.com 1 Lejeloven Indhold Lovens anvendelsesområde... 2 Lejeaftalen... 3 Mangler ved det lejede... 6 Vedligeholdelse... 9 Lejerens brug af det lejede...11 Betaling af leje...14 Varmebetaling m.v...16 Lejerens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. august 2018

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. august 2018 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. august 2018 Sag 255/2017 (1. afdeling) A og B (advokat Claus Bonnez for begge) mod Henriksen & Birch Ejendomme Ans ApS (advokat John Bjerre Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 1-15926-XX LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Lejeret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Boliglejeret Ved specialistadvokat Frederik Foged 3 Er der (gyldigt) aftalt fri

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om leje

Bekendtgørelse af lov om leje LBK nr 963 af 11/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. marts 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. EA uddannelsen Erhvervslejeret. Århus 27. januar 2015

Ejendomsforeningen Danmark. EA uddannelsen Erhvervslejeret. Århus 27. januar 2015 Ejendomsforeningen Danmark EA uddannelsen Erhvervslejeret Århus 27. januar 2015 Niklas Winther Kejlskov, Juridisk konsulent Lars Brondt, Juridisk direktør Dagens program 1. Lejens størrelse og regulering

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Ejendomsforeningen Danmark Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Boliglejekontrakter Plan for gennemgang Lidt om undervisningen og opgaver på

Læs mere

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015 Gå hjem-møde ændringer i lejeloven Torsdag den 23. april 2015 Velkommen 2 3 Program 14.30 15.00 Registrering 15.00 15.05 Velkomst v/andreas Antoniades 15.05 15.50 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn;

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om leje

Bekendtgørelse af lov om leje 1 af 30 10-02-2013 22:56 LBK nr 963 af 11/08/2010 Gældende (Lejeloven) Offentliggørelsesdato: 14-08-2010 Socialministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1336 af 19/12/2008 148 LOV nr 1611 af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Tillæg på 10-15% for fremleje! Ny dom fra Østre Landsret

Tillæg på 10-15% for fremleje! Ny dom fra Østre Landsret ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H) Advokat

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår 2016 Opgavesæt I Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 a) Hvordan klassificeres ejendommen? Du skal vurdere, hvilke regler for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014.

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014. Typeformular A, 8. udgave 4 herskabs lejligheder og 1 luksus penthouse. Lejlighederne er TOTAL renoveret af dygtige Danske håndværkere. nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv.

Læs mere

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/ L E J E K O N T R A K T edoc 2011/05143-52 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Skjoldborg 3300 Frederiksværk

Læs mere

Afsagt den 24. februar 2015 i sag nr. BS /2013 og BS /2013:

Afsagt den 24. februar 2015 i sag nr. BS /2013 og BS /2013: DOM Afsagt den 24. februar 2015 i sag nr. BS 3-1438/2013 og BS 3-1452/2013: Herman Bauer Gl. Viborgvej 284, Ålum 8920 Randers NV mod Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Vasevej 5 8920 Randers NV Sagens

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse Privat udlejning For høj husleje? Lejens størrelse For høj husleje? 1 Huslejens størrelse afhænger af om: lejemålet er moderniseret og hvornår, der er/har været erhverv i ejendommen, antallet af lejemål

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014. EA01F - Århus

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014. EA01F - Århus Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014 EA01F - Århus Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål a) Besvarelsen af spørgsmål 1 skal gå ud på, at udlejer alene er berettiget til

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Kickoff-seminar DEL II Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/ advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark Onsdag den 1. juni 2011,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove. Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove. Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager 1 OVERSIGT INDLEDNING ENERGIBESPARELSER 1. En balanceret adgang

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem møde om forbrugsmåling

Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem møde om forbrugsmåling Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem møde om forbrugsmåling Faktureringsbekendtgørelsen Agenda Rettelse af fordelingsfejl ny lejelov pr. 01. juli 2015 Gebyr ved tabte sager i Huslejenævnet Dato for endelig

Læs mere

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven. af advokat Claus Johansen Konsekvenser af den nye lejelov Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Uddrag af nye domme

Ejendomsforeningen Danmark Uddrag af nye domme Ejendomsforeningen Danmark Uddrag af nye domme 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Uddrag af nye domme (1) GD 2013/45 Ø(U HAVDE ADGANG TIL AT OPKRÆVE FORBEDRINGSTILLÆG

Læs mere

Omkostningsbestemt leje og forbedring

Omkostningsbestemt leje og forbedring Marianne Dons Susanne Kier Omkostningsbestemt leje og forbedring 4. udgave Marianne Dons og Susanne Kier Omkostningsbestemt leje og forbedring 4. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2019

Læs mere

Hvad siger loven? Love og regler for fordelingsregnskaber. Lars Nielsen ista kundecenter

Hvad siger loven? Love og regler for fordelingsregnskaber. Lars Nielsen ista kundecenter Hvad siger loven? Love og regler for fordelingsregnskaber Lars Nielsen ista kundecenter Agenda Love og regler for fordelingsregnskaber - Hvem er underlagt hvilke love Forbrugsregnskabets elementer - Udgiftstyper,

Læs mere

Lejekontrakt til bygning på Bryggergårdsvej 2C, 2600 Glostrup

Lejekontrakt til bygning på Bryggergårdsvej 2C, 2600 Glostrup Sag nr. 161631/HCF Lejekontrakt til bygning på Bryggergårdsvej 2C, 2600 Glostrup Mellem Glostrup Kommune og Biografforeningen Sofarækken Advokatfirmaet Jost Jensen, Thomasen & Partnere A/S 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa CVR nr. 29189986 (i

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Energisparepakken Ejendomsforeningen Fyn 24. november 2014 Energisparepakken - Lovens indhold Forhåndsgodkendelser af lejeforhøjelser ved forbedringer Forhøjelse af lejers råderetsbeløb

Læs mere

Forældelse og passivitet i boliglejeforhold

Forældelse og passivitet i boliglejeforhold Forældelse og passivitet i boliglejeforhold Dansk Selskab for Boligret Den 5. september 2017 1 Michael Bech Jørgensen, sekretariatsleder og faglig chef ved husleje- og beboerklagenævnene i Aarhus Kommune

Læs mere