Vejledning for udfyldelse af A 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for udfyldelse af A 11"

Transkript

1 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen skal enhver, der i sin virksomhed har udbetalt indkomst af den art, der er nævnt i landstingslov om indkomstskat 75, stk. 1 og 2, hvert år inden udgangen af januar måned oplyse størrelsen af den samlede udbetaling af sådanne beløb samt den indeholdte A-skat. Endvidere skal der gives oplysning om: 1) det samlede beløb, der er indtjent af hver enkelt modtager, 2) den i indtægten indeholdte A-skat, 3) det samlede beløb, omfattet af landstingslov om indkomstskat 41, stk. 2, for hver enkelt arbejdstager, der af arbejdsgiveren er indbetalt til pensions- eller livsforsikringsordninger, 4) helt eller delvis frie goder såsom kost og logi, bolig, ophold, rejser, bil og telefon med videre, 5) modtagerens navn, personnummer, bopæl og skattekommune og 6) eventuelle andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af modtageren. Stk. 2. Ophører virksomheden, afgives indberetning for den forløbne del af indkomståret senest 10 dage efter sidste lønudbetaling. Stk. 3. Enhver, der har udbetalt honorar til forfattere, komponister, udøvende kunstnere, foredragsholdere eller lignende, beløb for leje eller forpagtning af virksomhed, royalty, eller afgift for udnyttelse af patentrettigheder, mønster, varemærke og lignende, hvad enten afgift erlægges som en løbende ydelse eller som en sum én gang for alle, har samme oplysningspligt som fastsat i stk. 1. Stk. 4. Udbetales løn med videre gennem en mellemmand, påhviler pligten denne, hvis arbejdsgiveren er ude af stand til at give oplysningerne. Arbejdsgiveren, eventuelt mellemmanden, skal ved antagelse af medhjælp afkræve denne oplysning om navn, nøjagtig adresse samt personnummer. Stk. 5. Oplysningerne afgives til skatteforvaltningen. 31 Ophører en modtager af de indkomstarter, der nævnes i 30, med at være skattepligtig i Grønland, skal den oplysningspligtige efter anmodning afgive oplysning som nævnt i 30 om størrelsen af de beløb, der i tiden fra kalenderårets begyndelse og til tidspunktet for skattepligtens ophør er indtjent af den pågældende, samt om størrelsen af den indeholdte A-skat. Stk. 2. Tilsvarende oplysninger skal efter anmodning gives den pågældende eller dennes repræsentant, eventuelt hans dødsbo. 32 Indkomstmodtageren skal have en kopi af de oplysninger vedrørende indkomstmodtageren, der er givet efter 30 og 31, stk. 1. Uddrag af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 18. Juni 2010 om indberetning af oplysninger vedrørende indkomstskat 2 Uddannelsesstøtte Grønlands Selvstyre skal hvert år uden opfordring give skatteforvaltningen oplysning om den i det foregående kalenderår udbetalte uddannelsesstøtte i form af stipendier, herunder oplysninger til identifikation med personnummer af modtagerne af stipendierne. Stk. 2. Den, hvorom indberetning skal foretages, skal oplyse den indberetningspligtige om sin identitet, herunder om personnummer. Stk. 3. Grønlands Selvstyre skal holde modtagerne af stipendierne underrettet om de indberettede oplysninger. Stk. 4. Skatteforvaltningen kan fastlægge nærmere retningslinjer om indberetningen, herunder lempe oplysningspligten og pligten til at underrette modtagerne af stipendierne.

2 3 Værdiangivelse Ved afgivelse af oplysninger om helt eller delvis frie goder såsom kost og logi, bolig, ophold, rejser, bil og telefon med videre, jf. 30, stk. 1, nr. 4, i landstingslov om forvaltning af skatter, skal den oplysningspligtige angive værdien af godet. Værdien angives i overensstemmelse med de ved lov fastsatte satser eller de satser, som Naalakkersuisut har fastsat for det pågældende indkomstår vedrørende godet. 4 Underholdsbidrag Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner, der opkræver underholdsbidrag i medfør af landstingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn samt adoptionstilskud, skal hvert år uden opfordring give skatteforvaltningen oplysning om: 1) Den bidragspligtiges personnummer og adresse. 2) Den bidragsberettigedes personnummer og adresse. 3) Størrelsen af det af den bidragspligtige betalte bidrag i det foregående kalenderår. Stk. 2. Skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere retningslinjer om oplysningspligten, herunder lempe oplysningspligten. 5 Det offentliges indhandling og indgåelse af visse lejeaftaler Grønlands Selvstyre, herunder Naalakkersuisuts administration, Inatsisartuts administration, Kalallit Nunaata Radioa, nettostyrede virksomheder m.fl., og de grønlandske kommuner, der som led i indhandling af produkter hidrørende fra fiskeri, fangst, jagt, fåre- og rensdyravl, kunst og husflid udbetaler B-indkomst, skal hvert år uden opfordring give skatteforvaltningen oplysninger om: 1) B-indkomstmodtagerens personnummer eller GER-nr. 2) Størrelsen af den til modtageren i det foregående kalenderår i forbindelse med indhandlingen udbetalte B- indkomst. Stk. 2. Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner, der lejer båd, slæde eller andet transportmiddel af fysiske personer, skal hvert år uden opfordring give skatteforvaltningen oplysning om: 1) Udlejers personnummer eller GER-nr. 2) Størrelsen af det til udlejer i det foregående kalenderår betalte vederlag. Stk. 3. Skatteforvaltningen kan fastlægge nærmere retningslinjer om de i stk. 1 og 2 nævnte oplysningspligter, herunder lempe oplysningspligten. 6 Tolkevederlag Den, der udbetaler vederlag til translatører, oversættere, tolke eller lignende, hvori der ikke indeholdes A-skat, skal hvert år uden opfordring give skatteforvaltningen oplysning om: 1) Modtagerens personnummer eller GER-nr. 2) Størrelsen af det til modtageren i det foregående kalenderår betalte vederlag. Stk. 2. Skatteforvaltningen kan fastlægge nærmere retningslinjer om oplysningspligten, herunder lempe oplysningspligten. 7 Kontingenter Faglige foreninger som nævnt i 33 c, stk. 1, i landstingslov om forvaltning af skatter, skal hvert år uden opfordring give skatteforvaltningen oplysning om de i det foregående kalenderår modtagne indbetalinger fra medlemmer, herunder oplysninger til identifikation med personnummer af det medlem, indbetalingen vedrører. Den oplysningspligtige skal underrette medlemmerne om størrelsen af de beløb, der indberettes. Stk. 2. Den, hvorom indberetning skal foretages, skal oplyse den indberetningspligtige om sin identitet, herunder om personnummer. Stk. 3. Skatteforvaltningen kan fastlægge nærmere retningslinjer om indberetningen, herunder lempe oplysningspligten. 8 Frirejser Fysiske eller juridiske personer, herunder feriefonde, som udenfor ansættelsesforhold yder tilskud til frirejser for privat eller offentligt ansatte, skal hvert år uden opfordring give skatteforvaltningen oplysning om: 1) Den tilskudsberettigedes og øvrige tilskudsmodtageres personnumre. 2) Antallet af samlede rejser, som den tilskudsberettigede har modtaget tilskud til i det foregående kalenderår.

3 3) Størrelsen af de til den tilskudsberettigede ydede tilskud i det foregående kalenderår. 9 Tidspunkt De i 2-8 nævnte oplysninger skal indberettes til skatteforvaltningen senest den 31. januar i året efter det kalenderår, oplysningerne vedrører. Gennemgang af indkomstoplysningen A11 Oplysninger om indkomstmodtager og arbejdsgiver: Personnummer Den ansattes personnummer skal anføres fremgår af skattekortet. Stilling, navn Og adresse Den ansattes stilling, navn og adresse skal anføres navn og adresse fremgår af skattekortet. Arbejdsivers Arbejdsgivers GER-nr., navn og adresse skal anføres. navn, adresse og GER-nr. Skattekommune Den ansattes skattekommune skal anføres fremgår af skattekortet. Ansættelsesperiode(r): Punkt 100 Hvis den ansatte har været beskæftiget hele året, afkrydses punkt 100. Punkt 101 Punkt 102 Hvis den ansatte har været ansat sammenhængende i løbet af året, udfyldes punkt 101. Af statistik hensyn ønskes også oplyst, om lønmodtageren har været ansat den 28/11 i punkt 102. A-indkomster: Punkt 110 A-indkomst Punkt 111 Alderspension Punkt 112 Førtidspension Punkt 113 Arbejdsmarkeds- Almindelig A-indkomst før skattetræk skal anføres. Husk at medregne feriepenge. Alderspension (grundbeløb) skal anføres. Førtidspension (grundbeløb) skal anføres. Arbejdsmarkedsydelse skal anføres.

4 ydelse Punkt 114 Offentlig hjælp Punkt 115 DIS/GIS-indkomst Punkt 116 Indhandling Punkt 117 Kontingent Indeholdt A-skat: Punkt 130 Indeholdt A-skat B-indkomster: Punkt 140 Uddannelsesstøtte Punkt 141 Plejevederlag Punkt 142 Underholdsbidrag Punkt 143 Tolkevederlag mv. Punkt 144 Fri telefon Offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter skal anføres. DIS/GIS-indkomst skal anføres. Indhandlingsbeløb, der erhverves ved indhandling til produktionssteder i Grønland af produkter hidrørende fra fiskeri, fangst, jagt og fåreavl skal anføres. KNAPK-kontingent skal anføres. Indeholdt A-skat skal anføres. Husk at medregne A-skat af feriepenge. Uddannelsesstøtte, eksklusive tilskud eller lignende, skal anføres. Plejevederlag, hvor der ikke indeholdes A-skat, skal anføres her. Underholdbidrag skal anføres. Udbetalt vederlag til translatører, oversættere, tolke eller lignende, hvori der ikke indeholdes A-skat, skal anføres her, jf. ovennævnte 6 i bekendtgørelse. Værdien af fri telefon skal anføres i kr. Værdi af fri telefon udgør for 2013 kr , hvis arbejdsgiveren m.v. har betalt telefonregningen for hele året, og ellers med en forholdsmæssig værdi, dog højst med arbejdsgiverens faktiske udgifter. Såfremt den ansatte udover telefon til rådighed i hjemmet får stillet flere telefoner til rådighed, f.eks. mobiltelefon, skal der ikke ske yderligere beskatning. Hvis den ansatte selv bærer en del af udgiften, f.eks. ved at betale et månedligt beløb til arbejdsgiveren, fragår egenbetalingen i det beløb, der skal beskattes. Den ansatte skal beskattes uanset, om den ansatte selv har telefon, men værdien af den telefon, der er betalt af arbejdsgiveren, kan reduceres med størrelsen af de faktiske udgifter, som den ansatte afholder vedrørende den private

5 telefon. En sådan reduktion skal den ansatte foretage på selvangivelsen. Såfremt den ansatte får udbetalt kontant telefontilskud fra sin arbejdsgiver, skal der indeholdes A-skat i tilskuddet. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan den ansatte i så fald fratrække dokumenterede telefonudgifter til erhvervsmæssige samtaler. Såfremt den ansatte alene får dækket abonnementsafgifter samt samtaleudgifter i henhold til cirkulære af 14. juni 1972 om boligtjenestetelefoner i Grønland, er tilskud-det skattefrit. Overstiger tilskuddet satserne i cirkulæret, vil det overskydende beløb være skattepligtigt, ligesom der skal indeholdes A- skat i det overskydende beløb. Punkt 145 Fri bil Punkt 146 Fri kost Punkt 147 Frit logi Punkt 148 Fri bolig, vakantbolig mv. Antal dage med fri bil samt værdien heraf skal anføres. Henvisning: Skattestyrelsens cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 om den skattemæssige behandling af fri bil. Antal dage med fri kost samt værdien heraf skal anføres. (Kost i søen skal IKKE anføres her, men oplyses under yderligere oplysninger (punkt 190). Antal dage med frit logi samt værdien heraf skal anføres. Værdien af hel eller delvis fri bolig/vakantbolig/prævakantbolig skal anføres i kr. Satserne vedrørende beskatning af fri bolig for 2013 er reguleret i forhold til udviklingen i forbrugerprisindekset og satserne for driftsudgifter til en- og dobbelthuse henholdsvis driftsudgifter til flerfamiliehuse udgør kr. 404 og kr. 447 pr. m2. Derudover tillægges der kapitalafkast svarende til 1,5 % af ejendommens opførelsessum, købesum mv. Derudover skal der tillægges evt. faktiske forbrug af el, vand og varme, såfremt disse udgifter afholdes af arbejdsgiver. Såfremt boligen er møbleret, skal der endvidere årligt ske beskatning. Eksempler Se også Meddelelse fra Skattestyrelsen nr. 67 af 1. oktober 2012:

6 Regneark hjælpeskema til beregning af fri bolig kan hentes fra Såfremt boligen deles med fremmede, er det reglerne omkring værdi af frit logi som finder anvendelse og antal dage med frit logi samt værdien heraf skal anføres under punkt 147 (frit logi). Frit logi beskattes i 2013 med kr om året. Punkt 149 Frit ophold Punkt 150 Frirejser Har en ansat (bestyrere og hoteldirektører m.v.) frit ophold anføres det her. Under yderlige oplysninger (punkt 190) skal samtidig anføres eventuelle familiemedlemmer. Værdien heraf for indkomståret 2013 skal medregnes med kr. pr. person. Børn der ikke er fyldt 12 år ved indkomstårets begyndelse, skal medregnes med halv sats. Her skal alle feriefrirejser, der er ydet den pågældende i årets løb samt værdien heraf anføres. Er der også ydet feriefrirejser til den ansattes familiemedlemmer, skal dette anføres under yderligere oplysninger (punkt 190). Det skal understreges, at alle feriefrirejser skal oplyses. Den ene feriefrirejse der kan ydes skattefrit, skal også anføres på lønsedlen. Der vil under ligningen

7 blive taget højde for, at 1 feriefrirejse er skattefri. Punkt 151 Fri båd Har en ansat fri båd, skal værdien heraf anføres og specificeres under yderligere oplysninger (punkt 190). Bådens anskaffelsessum samt de i året afholdte driftsudgifter, forsikringer m.v. skal tillige oplyses. Punkt 152 Leje af båd, slæde eller andet Punkt 153 Indtægt ved brædtsalg Punkt 154 Det offentliges indhandling Punkt 155 Anden B- indkomst Udbetalt beløb for leje af båd, slæde eller andet skal anføres, jf. ovennævnte 5 i bekendtgørelse. Indtægt ved brædtsalg, brutto, skal anføres, skatten heraf skal anføres under indeholdt A-skat. Det offentliges indhandling skal anføres, jf. ovennævnte 5 i bekendtgørelse. Anden skattepligtig B-indkomst skal angives og beløbet skal anføres. Andre oplysninger: Punkt 170 Pensionsbidrag Det samlede beløb for årets indbetalinger til pensions- eller livsforsikringsordninger eller rateforsikringer som nævnt i 39 og 40 i landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, for hvert enkelt ansat, der foretages af arbejdsgiveren, skal anføres. Dette gælder, uanset om der indbyrdes mellem arbejdsgiver og den ansatte er aftalt en fordeling af præmien. Nævnte 39 og 40 omhandler de pensionsordninger, der er bortseelsesret for. Det vil sige godkendte ordninger hvor indbetalingen er fratrukket lønmodtagerens indkomst, inden skatten beregnes. Punkt 190 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger: F.eks. Navne på familiemedlemmer, se punkt 149 (frit ophold) og punkt 150 (frirejser), specifikation fri båd, jf. punkt 151. Kost i søen: Antal dage samt bruttoindbetaling.

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013

Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 S2 Bemærkninger til selvangivelsen (S1) for 2013 Hvem skal indsende selvangivelse i 2013? Ikke alle personer skal indsende selvangivelse for 2013, hvis de har været skattepligtige til Grønland i 2013.

Læs mere

SKATTETRÆK GRØNLAND. Grønlands Selvstyre - Skattestyrelsen. Januar 2012

SKATTETRÆK GRØNLAND. Grønlands Selvstyre - Skattestyrelsen. Januar 2012 SKATTETRÆK I GRØNLAND Grønlands Selvstyre - Skattestyrelsen Januar 2012 Forord Denne vejledning informerer arbejdsgivere og andre, der skal indeholde A-skat, om reglerne for udbetaling af A-indkomst og

Læs mere

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive Vejledning til de enkelte rubrikker i eindkomst Indberetning Der er på baggrund af Forårspakken 2.0 ændret i følgende rubrikker: 19, 20, 21, 40, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 62, 63 og 66. Denne vejledning indeholder

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen vedrører forvaltning af lovgivning om enhver form for skat til det offentlige, jf. anvendelsen af begrebet skat i grundlovens 43.

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Marts 2014 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Skatteberegning af fysiske personer. Skatteberegning af fysiske personer Afhandling forår 2005 nr. 3

Skatteberegning af fysiske personer. Skatteberegning af fysiske personer Afhandling forår 2005 nr. 3 Skatteberegning af fysiske personer Louise Søndergaard Nielsen Side 1 af 91 Indholdsfortegnelse Skatteberegning af fysiske personer 1 - Indledning...4 2 - Problemformulering...4 3 - Afgrænsning...6 4 -

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge

Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge 1. Indledning I denne vejledning beskrives hvilke regler, der gælder for beregningsgrundlaget for sygedagpenge. Reglerne findes i 46-51 i sygedagpengeloven

Læs mere

Beskatning af forfattere m.fl.

Beskatning af forfattere m.fl. Beskatning af forfattere m.fl. Denne publikation beskriver på overordnet ni veau de forskellige regelsæt, som forfattere og oversættere m.fl. kan beskattes efter, når akti viteten udøves i personligt regi.

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Informationsfolder/retningslinier vedr. tilskud til forældre bosat i Herning Kommune og som vælger privat børnepasning i stedet for optagelse i kommunalt

Læs mere

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010, og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

BESKATNING ELITESPORTSUDØVERE MARTS

BESKATNING ELITESPORTSUDØVERE MARTS BESKATNING AF ELITESPORTSUDØVERE MARTS 2011 Indhold Indhold 3 Forord 4 01 Kontant løn og bonus 6 Kontant løn 6 Bonus 7 Sign-on fee 7 Agenthonorarer 7 02 Personalegoder 8 Fri bil 8 Leasing af bil 10 Fri

Læs mere