ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ændring af lejen privat udlejningsbyggeri"

Transkript

1 ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

2 Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme med både bolig og erhverv... 9 Regulering af lejen i ejendomme taget i brug efter den 31. december Det lejedes værdi Forbedringer Varmeregnskaber Huslejenævn Vi gør opmærksom på, at pjecen alene er ment som en vejledende orientering om de generelle forhold. Hvad der gælder i det enkelte tilfælde fx i dit lejemål afgøres blandt andet af, hvad der står i din lejekontrakt. Du skal endvidere være opmærksom på, at det altid er gældende lovgivning samt eventuelle nævns- eller domspraksis, der regulerer dit lejeforhold i nogle tilfælde selv om der står noget andet i din lejekontrakt. 2 DEAS ændring af lejen

3 Kære lejer Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Lovgivningen på området er imidlertid indviklet, ligesom det kan være vanskeligt at læse og forstå lejekontrakten. Det betyder, at det kan være svært at finde ud af, hvilke rettigheder og pligter du har som lejer. Derfor har vi udarbejdet denne pjece, som fortæller, hvordan vi beregner lejen, og hvornår vi kan varsle lejeændringer. Hvis du efter at have læst din lejekontrakt eller pjecen har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os eller finde oplysninger på deas.dk. Venlig hilsen DEAS DEAS ændring af lejen 3

4 Når lejen stiger Når lejen i private udlejningsejendomme stiger, sker det på baggrund af regler i to forskellige love: Lejeloven og bolig reguleringsloven. Lovene udgør tilsammen reglerne for boligudlejning i Danmark. En ændring i lejen vil som hovedregel skyldes en af disse love. Der kan være flere grunde til, at lejen stiger, og det forklarer vi kort her. 4 DEAS ændring af lejen

5 Omkostningsbestemt leje I de fleste kommuner fastsættes lejen på baggrund af ejendommens driftsudgifter og en beregning af afkastet på ejendommen i henhold til gældende lovgivning. Driftsudgifterne dækker fx skatter og afgifter til det offentlige, udgifter til renovation, vand, fællesbelysning, forsikringer, vicevært og anden renholdelse af ejendommen, deriblandt lovpligtig hensættelse til vedligeholdelse, administration og lignende. Udlejer har dog mulighed for at varsle lejeforhøjelse på et hvilket som helst tidspunkt af året, hvis driftsudgifterne stiger. Og hvis det er nødvendigt også flere gange om året. I nyere ejendomme kan den omkostningsmæssige leje, være urealistisk høj. Her giver udlejer en lejereduktion, så lejen kommer til at svare til det lejedes værdi (læs mere side 11). Loven sætter endvidere begrænsninger på, hvor meget lejen kan stige fra gang til gang. Når ejendommens driftsudgifter stiger, kan udlejer forhøje lejen med tre måneders varsel, så driftsudgifterne løbende afspejles i lejen. Lejeforhøjelsen varsles som regel i september. Derefter er lejestigningen gældende fra den efterfølgende 1. januar. DEAS ændring af lejen 5

6 Skatter og afgifter Udlejningsejendomme er pålagt skatter og afgifter, principielt på samme måde som en ejerlejlighed eller villa. Ejendommens skatter og afgifter omfatter ejendomsskatter, dækningsafgift, udgifter til renovation, vand- og vandafledningsafgifter, fælles belysning mv. Skatter og afgifter er egentlig en del af driftsudgifterne, men da udlejer ikke har mulighed for at forudse udgifternes størrelse, fordi de fastsættes af det offentlige, gælder der nogle helt særlige regler, når lejeforhøjelsen skyldes stigende skatter og afgifter. Hvis ejendommens skatter og afgifter stiger, har udlejer mulighed for at lægge stigningerne på lejen med tilbagevirkende kraft. Det vil sige fra det tidspunkt, hvor ejendommen er forpligtet til at betale de forhøjede afgifter til det offentlige. Der gælder dog den regel, at udlejer skal varsle lejeforhøjelsen, når det offentlige har pålagt ejendommen de nye eller forhøjede skatter og afgifter. Kommunerne udsender ofte først ejendomsskatteopkrævninger i december eller januar, selv om de træder i kraft 1. januar. Udlejer skal derfor typisk varsle lejeforhøjelse inden udgangen af maj for at opfylde loven. Selv om lejeforhøjelsen kan opkræves med tilbagevirkende kraft, har udlejer pligt til at varsle forhøjelsen med tre måneders varsel. Når lejeforhøjelsen opkræves første gang, kan det derfor ske med en efterregulering. 6 DEAS ændring af lejen

7 Følgende eksempel kan illustrere dette Hvis lejen på grund af stigninger i skatter og afgifter skal forhøjes med 50 kr. pr. måned med virkning pr. 1. januar, og udlejer først sender brev til lejerne den 3. april, så kan forhøjelsen først opkræves den 1. august med en efterregulering på 350 kr. for månederne januar - juli. Hvis ejendommens udgifter til skatter og afgifter bliver mindre, skal udlejer nedsætte lejen med tilbagevirkende kraft, med mindre andet er aftalt i lejekontrakten. DEAS ændring af lejen 7

8 Udgifter til vedligeholdelse Sammen med driftsudgifterne kan udlejer opkræve et beløb til vedligeholdelse af ejendommen og i nogle tilfælde til indvendig vedligeholdelse af de enkelte lejligheder. Betalingen til ejendommens vedligeholdelse består dels af et grundbeløb pr. m 2, dels af et tillæg, der afhænger af ejendommens tekniske installationer (elevatorer, varmeanlæg, antenneanlæg, porttelefoner mv.). nettoprisindekset er et udtryk for den samlede prisudvikling i samfundet. Det beregnes og offentliggøres af Danmarks Statistik. Betalingen til indvendig vedligeholdelse og til ejendommens vedligeholdelse bliver forhøjet hvert år den 1. januar med en procentsats, der følger udviklingen i nettoprisindekset. Forhøjelsen skal varsles med tre måneder, og den finder derfor typisk sted samtidig med, at der varsles omkostningsbestemt leje. 8 DEAS ændring af lejen

9 Regulering af lejen i ejendomme med både bolig og erhverv I ejendomme med både bolig og erhverv skal driftsudgifterne fordeles efter en særlig fordelingsnøgle. Den sikrer, at der kun kan indregnes en forholdsmæssig del af driftsudgifterne i lejernes leje. Fordelingsnøglen, der også kaldes boligprocenten, bliver fastsat efter, hvor stor en andel af ejendommens samlede areal der udgøres af boliger. Tidligere blev fordelingsnøglen fastsat efter andre retningslinjer. I forbindelse med gennemførelse af de nye fordelingsregler i 1995 blev der indført en overgangsordning for de ejendomme, hvor boligprocenten skulle stige. Overgangsordningen indebærer, at boligprocenten kun må stige med et procentpoint hvert år, indtil boligprocenten svarer til forholdet mellem ejendommens erhvervs- og boligareal. Denne eventuelle forhøjelse af boligprocenten sker altid 1. januar. I de ejendomme, hvor boligprocenten og lejen skal forhøjes, har udlejer mulighed for at lade stigningen ske samtidig med, at der varsles omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Ændringen i boligprocenten kan også blive varslet i forbindelse med en stigning i beløbet til ejendommens vedligeholdelse. DEAS ændring af lejen 9

10 Regulering af lejen i ejendomme taget i brug efter den 31. december 1991 I ejendomme taget i brug efter den 31. december 1991 kan udlejer vælge at regulere lejen efter nettoprisindekset. Bliver din leje reguleret efter dette indeks, fremgår det af din lejekontrakt. Dette betyder, at udlejer typisk en gang om året kan hæve lejen med den procentdel, nettoprisindekset er steget. Denne form for regulering er altid aftalt i lejekontrakten. Her står der, hvilken dato lejen stiger, og hvilket prisindeks år der skal bruges. Indekseringen sker altid af foregående års leje. Eksempel: Hvis fx lejen stiger hvert år den 1. januar, og det indeksår, der bruges, er fra oktober til oktober, vil en regulering kunne se sådan ud: Lejen i 2008 var kr. årligt. Pr. 1. januar 2009 stiger lejen med stigningen i nettoprisindekset fra oktober 2007 til oktober Stigningen i denne periode var på 3,88%. Lejen pr. 1. januar 2009 udgør derfor kr. årligt. Udlejer skal blot meddele lejestigningen. Det betyder, at du ikke nødvendigvis får meddelelsen senest tre måneder, før reguleringen træder i kraft, som det er tilfældet med alle andre lejereguleringer. Dette skyldes, at datoen for ændringen fremgår af din lejekontrakt. 10 DEAS ændring af lejen

11 Det lejedes værdi I nogle ejendomme reguleres lejen ikke efter driftsudgifter og afkast mv. Her reguleres udelukkende efter begrebet det lejedes værdi. Det gælder fx, hvis en ejendom ikke er omfattet af boligreguleringsloven. Det lejedes værdi betyder: Den samme leje som for tilsvarende lejligheder med samme beliggenhed, art, størrelse og kvalitet i det område, ejendommen ligger. Udlejer kan derudover regulere lejen, hvis ejendommens skatter og afgifter stiger. Læs mere om Skatter og afgifter på side 6. I ejendomme, hvor lejen fastsættes efter det lejedes værdi, skal udlejer hensætte et lovbestemt beløb til forbedringer af ejendommen. Beløbet reguleres efter nettoprisindekset. Når beløbet stiger, kan udlejer lade lejen stige tilsvarende. Hvis din leje reguleres efter dette princip, kan udlejer forhøje lejen hvert andet år, hvis det lejedes værdi er steget med mere end ca. 10% af den leje, du allerede betaler. Lejeforhøjelsen kan ske med tre måneders varsel. DEAS ændring af lejen 11

12 Forbedringer Ejendomme og de enkelte lejligheder bliver fra tid til anden forbedret. Hvis udlejer forbedrer ejendommen og/eller de enkelte lejligheder, kan lejen ligeledes forhøjes. Forbedringerne kan beskrives som arbejde, der tilfører ejendommen noget nyt, eller som erstatter det gamle med noget nyt og bedre. Som eksempler på forbedringer kan nævnes udskiftning af vinduer, modernisering af køkken og bad, isolering af tag og ydermure, installation af fjernvarme, udvidelse af elforsyning, installation af forbrugsmålere til vand og varme, brand- og elevatorsikring og andre sikkerhedsarbejder. Når udlejer gennemfører forbedringer, er det udgifterne til forbedringen inkl. udgifter til projektering, administration, finansiering mv., der danner grundlag for lejestigning en. Forhøjelsen beregnes næsten altid på grundlag af ydelsen på et 20-årigt realkreditlån. Hvis de nye eller forbedrede installationer har en kortere levetid end 20 år, kan lejeforhøjelsen dog beregnes som ydelsen på et mere kortfristet lån typisk 10 år. Lejestigninger som følge af forbedringer skal ligesom andre lejeforhøjelser varsles tre måneder, før de træder i kraft. Lejeforhøjelsen kan dog tidligst opkræves fra det tidspunkt, hvor forbedringerne er helt eller delvist færdige. Ved forbedringslejeforhøjelser kan udlejer vælge først at varsle en foreløbig lejeforhøjelse på baggrund af det budget, der er lagt for projektet. Denne reguleres så, når det endelige regnskab over udgifterne foreligger. 12 DEAS ændring af lejen

13 Varmeregnskaber Varmeregnskabet opgøres for et år ad gangen. Det fremgår af din lejekontrakt, hvornår varmeregnskabsperioden slutter i din ejendom. Du skal være opmærksom på, at der går 3-6 måneder efter varmeregnskabsperiodens afslutning, før du får tilsendt varmeregnskabet. Skal du have penge tilbage, sker afregning med lejen måneden efter, du har modtaget varmeregnskabet. Skal du efterbetale, bliver beløbet tidligst opkrævet en måned efter, du har modtaget varmeregnskabet. På deas.dk kan du finde flere oplysninger om varmeforbruget i din ejendom. Når varme udgiften er gjort op, fordeles den mellem lejerne efter forbrug. Som hovedregel foregår fordelingen af varmeforbruget således: Cirka halvdelen fordeles efter faste forholdstal som fx areal, haneandele eller varmtvandsandele, mens det resterende beløb fordeles efter det forbrug, som målerne på radiatorer m.m. viser. Hvis du flytter fra lejligheden, betaler du et varmeaflæsningsgebyr til varmemålerfirmaet. Du skal være opmærksom på, at der kan gå op til 15 måneder før varmeregnskabet bliver endeligt afregnet afhængigt af, hvornår i varmeregnskabsåret du er fraflyttet. De samme forhold gør sig gældende, hvis vandet bliver fordelt efter forbrug. Et eksempel på fordeling: Samlet udgift til varmeforsyning på ejendommen: kr. Til fordeling på haneandele (75 stk.): kr. Pris pr. andel bliver: 800 kr. Til fordeling efter forbrug (300 streger): kr. Pris pr. streg bliver: 200 kr. En lejlighed med fx 6 haneandele må betale kr. (6 x 800 kr.) plus et forbrug på fx 20 streger kr. (20 x 200 kr.). I alt (4.800 kr kr.) = kr. DEAS ændring af lejen 13

14 Huslejenævn Alle kommuner har et huslejenævn. Huslejenævnet består af en formand samt to medlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelsen. Nævnets opgave er at træffe afgørelse i sager, hvor der er uenighed mellem udlejer og lejer. Sager i huslejenævnet kan fx omhandle forhold om lejens eller varmeregningens størrelse samt lejers istandsættelsesforpligtelse ved fraflytning. Både udlejer og lejer kan indbringe sager for huslejenævnet. Huslejenævnets afgørelse kan ankes til et såkaldt ankenævn, hvis det findes i den pågældende kommune. Har kommunen ikke et ankenævn, kan sagen ankes til boligretten. Hvis du er uenig i en varsling af lejeforhøjelse eller afregning af varmebidrag, skal du gøre indsigelse over for udlejer. Dette er altid beskrevet i det brev, du får fra os i forbindelse med reguleringen eller afregningen. Er der sager, hvor du eller ejendommens beboerrepræsentation er uenige med os, har du/i mulighed for, at det lokale huslejenævn kan tage stilling til sagen eller situationen. I nogle tilfælde tilbyder vi at indbringe en sag eller tvist for det lokale huslejenævn. Du kan læse mere om huslejenævn på din kommunes hjemmeside. Her kan du typisk finde adresse og eventuelt oplysninger om proceduren i forbindelse med en sag. Du er også velkommen til at kontakte os. 14 DEAS ændring af lejen

15 Hvis du vil have flere oplysninger om ændring af lejen, så besøg deas.dk. Her har vi anført nogle nyttige links, hvor du kan søge yderligere information. retsinformation.dk Ejendomsforeningen Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter GI Grundejernes Investeringsfond Forbrugerrådet Tænk borger.dk Der findes et antal lokale og landsdækkende lejer organisationer, der rådgiver lejere og beboerrepræsentanter. Du kan finde flere kontaktoplysninger på internettet. Pjecen Ændring af lejen udgives af DEAS, tlf.: , Eftertryk kun ifølge aftale og med kildeangivelse. August DEAS ændring af lejen 15

16 Lad os hjælpe dig Har du brug for viceværtens hjælp, eller er du i tvivl om noget vedrørende din lejlighed, kan du altid kontakte viceværten. Hvis du har spørgsmål til din lejekontrakt, din husleje eller andre administrative ting, kan du kontakte ejendommens administrator hos DEAS. Find vicevært og administrator på forsiden af deas.dk. Her kan du indtaste din adresse og hurtigt søge dine kontaktpersoner frem. DEAS København Dirch Passers Allé 76 DK-2000 Frederiksberg Aalborg Skibbrogade 3 DK-9000 Aalborg Aarhus Saralyst Allé 53 DK-8270 Højbjerg Tlf.: CVR-nr

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 2. Nogle begreber

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

Værdifastsættelse af småhusejendomme

Værdifastsættelse af småhusejendomme Værdifastsættelse af småhusejendomme Baseret på ejendommen Landskronagade 56, 2100 Kbh. Brian Thygesen Trane 290572 Afgangsprojekt i Diplom i vurdering Erhvervsakademiet Lillebælt i samarbejde med Dansk

Læs mere

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 Indholdsfortegnelse Nye afgørelser og domme inden for boliglejeretten Lejeniveauet i Hovedstadsområdet Energisparepakken Lovforslag om forenkling og modernisering

Læs mere

6 Kender du nogen der mangler en bolig?

6 Kender du nogen der mangler en bolig? 21 SEP TE MBER 2010 4 Ordentlighed også når vi vælger leverandører Læs mere om vores forretningsadfærd og -politik. 6 Kender du nogen der mangler en bolig? Så er boligportalen www.findbolig. nu et godt

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

Opgavesamling med afleveringsoversigt

Opgavesamling med afleveringsoversigt 22.01.2015 Opgavesamling med afleveringsoversigt Erhvervslejeret Forår 2015 EA06 - Århus 1 Afleveringsoversigt På Erhvervslejeret, hold EA06 Århus, afleveres fire opgavesæt i løbet af semesteret efter

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: 575005 Svar på henvendelse

Læs mere

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010

LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LEJER I DANMARK NR. 61 Sommer 2010 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Fodfejl kostede almen boligafdeling 65.000 kr. Nogle almene afdelinger laver hjemmestrikkede ordninger for individuelle

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages?

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? 8. maj 2014 v. Hannah Vilvig, GI Kontoen i GI, 8.5.2014 1 Konto i GI hvad er det? Bindingskontoen efter boligreguleringslovens (Brl) 18 b er en (lille) del

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4 Beboerklagenævn Indhold Beboerklagenævn................................... 1 Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?..... 2 Beboerklagenævnets sammensætning..................... 4 Hvordan

Læs mere

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 8 november 2008 8 Indholdsfortegnelse Juridisk artikel Lov om byggeskadeforsikring.... 3 Moms af påkravsgebyrer i moms registrerede erhvervslejemål...

Læs mere

Lejens fastsættelse i boliglejemål

Lejens fastsættelse i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejens fastsættelse i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Juridisk konsulent Niklas W. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør

Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør LEJEPLADSEN Det frie elvalg Den 1. januar 2005 blev det frie elmarked introduceret. Med indførelse af det frie elmarked kan alle elforbrugere frit vælge deres eget elselskab og dermed elleverandør til

Læs mere

Forslag. Lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om friplejeboliger Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. november 2006 af socialministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om friplejeboliger Kapitel 1 Definition m.v. 1. Ved en friplejebolig forstås

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere