HUSORDEN FOR B.B. AFDELING 607. Hallingparken Ulige nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN FOR B.B. AFDELING 607. Hallingparken Ulige nr. 1-33."

Transkript

1 HUSORDEN FOR B.B. AFDELING 607. Hallingparken Ulige nr

2 Husorden for B.B. afd Side 1. Indholdsfortegnelse Et godt klima Side 2. Overtrædelse af husorden Side 2. Husordensregler Side Husdyr Side Fællesantenne Side Privatantenne Side Maskiner Side Boren og Banken Side Musik Side Støj Side Kloakafløb Side Varme og ventilation Side Ændring af lejligheden Side Altaner og altankasser Side Kælderrum Side Trapper Side Affald Side Parkering og motorkørsel Side Uindregistrerede biler Side Lastbiler og campingvogne Side km/t Side Barnevogne, cykler mv. Side Cykling Side Knallertkørsel Side Leg og boldspil Side Elevatorer Side Hærværk Side Bue og pil mv. Side Fra altaner og vinduer Side Skån de grønne anlæg Side Skiltning Side Navneskilte Side Dørkikkert Side Fodring af fugle Side Vaskeri og foyerer Side 8. Til Orientering Side 9. Adresser Side 10. Ikrafttrædelse Side 10. Vi har i det første afsnit opstillet de regler, som af hensyn til det gode naboforhold, skal overholdes. I det sidste afsnit er der orientering om emner, som det vil være gavnligt for den enkelte beboer at kende til.

3 Husorden for BKB afd Side 2. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboer er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting og derfor er det naturligt at opstille visse regler for at medvirke til at skabe et godt klima i bebyggelsen. Vi beder Dem huske, at disse regler er fastsat for at beskytte både dem og bebyggelsen. Det skaber tryghed og tilfredshed hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Reglerne skulle samtidig være et led i bestræbelserne på at skabe go ro go orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest mulige. I den forbindelse vil det være af stor betydning, at forældre husker at vejlede deres børn samt forgå dem med et godt eksempel. Vi hjælper dem gerne. I mange tilfælde vi de kunne hente råd og vejledning hos ejendomsfunktionærerne enten ude i afdelingen eller på ejendomskontoret. En ejendomsfunktionær kan påtale, hvis de ellers deres børn kommer til at overtræde reglerne. Tag ham det ikke ilde op, idet det er en del af hans arbejde. Det vigtigste er dog, at de, som beboer påtaler overtrædelser af husorden overfor deres medbeboer. Man kommer som regel længst med en fornuftig snak om tingene. Overtrædelse af husorden. Læs venligst denne husorden, da overtrædelse af den er et brud på lejekontrakten, som kan føre til opsigelse. Vi gør dem opmærksom på, at overtrædelse af husordens regler kan medføre ophævelse af lejemålet. Klager over andre beboere, som enten overtræder husorden eller i øvrigt generer medbeboer, skal være underskrevet af mindst 2 husstande. B.B. modtager i særlige tilfælde også klager med underskrift fra en husstand. En forudsætning for ophævelse af lejemålet ved gentagende overtrædelser af husorden er, at gentagelsen har fundet sted kort tid efter hinanden. Klager over husdyrhold skal dog ske ved henvendelse til ejendomskontoret (dvs. der kræves ikke 2 husstandes underskrift).

4 A. Husordensregler. Side Husdyr Det er forbudt at holde hund og kat. Vejledning: Forbuddet mod husdyr gælder kun hund og kat. Det er tilladt at have f.eks. kanariefugl, hamster, kanin og lignende almindelige husdyr. 2. Fællesantenne. Tilslutning til fællesantenne må kun foretages med de af boligselskabet godkendte kabler og stik. Antenneanlægget må ikke af beboerne benyttes til andre formål end modtagelse af radio og tv signaler. 3. Privatantenne. Antenner til modtagelse og / eller afsendelse af radio og billedsignaler må ikke opsættes uden for lejlighedens og altanens vægge. Radioamatører må opsætte antenner på højest 1 meters højde efter skriftlig tilladelse fra boligselskabet. Vejledning: Det er i lokalplan nr. 307 for Brøndby Strand bebyggelse fastsat, at det ikke er tilladt at opsætte parabolantenner. 4. Maskiner Symaskiner, vaskemaskiner og lignende maskiner, der kan medføre støjgener for deres naboer, skal anbringes på et underlag, der dæmper støjen mest muligt. Vejledning: De kan også sikre dem mod gener og skader fra udløbende vand fra vaskemaskinen eller opvaskemaskinen ved at anskaffe en bakke, hvorpå maskinen placeres. Tal med deres hvidevareforhandler. Luk i øvrigt for vandet, når de er bortrejst. 5. Boren og banken. Der må kun benyttes slagboremaskiner eller bankes i tidsrummet: Mandag fredag kl og lørdag kl Der må ikke bores eller bankes på søndage eller helligdage. Vejledning: Med helligdage menes Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. Påskedag, St. bededag, Kristi himmelfartsdag, 2 Pinsedag, Grundlovsdag efter kl , 1. Juledag og 2 juledag.

5 Husorden for BKB afd. 607 Side 4. 6 Musik. Benyttelse af radio, tv, musikanlæg og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til naboerne. De skal vise særligt hensyn til deres naboer ved at dæmpe ned, så de ikke kan forstyrre de andre beboers ønske om ro. I særlige tilfælde skal de sikre dem, at naboerne er indforstået med støj i forbindelse med fest. Vejledning: I forbindelse med afholdelse af fester er det en god tone, at naboerne ikke på nogen måde generes efter kl Støj. Husk at støj ikke må ske med åbne vinduer og døre ifølge politivedtægten. Dette gælder også bilradioer. Vejledning: Det er også støjende adfærd, hvis man står oppe i lejlighedens vindue og råber til andre familiemedlemmer. Unødvendige dyt med bilens horn er heller ikke tilladt. 8. Kloakafløb. For at undgå tilstopning af afløbsrør skal man være varsom med, hvad man skyller ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende må aldrig kastes i toiletkummen. Rensning af faldstammer og kloaker er både besværlige og bekostelige. Eventuelle utætheder i installationerne skal straks meldes til ejendomskontoret. 9. Varme og Ventilation. Varmen i afdelingen er styret fra varmecentralerne, og radiatorerne må derfor aldrig lukkes helt, idet det dels kan give tilstopning og dels vanskeliggøre styringen Ventilation: Ventilationsventilerne i facaderne må ikke lukkes, idet der ellers kan opstå fugtproblemer i de meget tætte boliger. Ventilationsventilerne i køkken og bad må ikke tilstoppes, og der må ikke stilles på dem i bade og toiletrum. Vejledning: For at sikre en rimelig lav fugtighed i lejligheden skal ventilerne altid være i funktion. Manglende ventilation kan fremme allergitilfælde samt mugdannelser på væggene. Man kan i ekstreme tilfælde blive direkte syg.

6 Husorden for B.B. afd. 607 Side Ændring af lejligheden. Lejligheden skal bibeholdes i sin oprindelige form. Afvigelser herfra må ikke finde sted uden skriftlig tilladelse fra boligselskabet samt godkendelse fra bygningsmyndighederne. Gårdhaveoverdækninger SKAL godkendes af bygningsmyndighederne. Ejendomskontoret vil være Dem behjælpelig. Vejledning: Vedrørende ændring af lejligheden se vedligeholdelsesregulativet, som er vedlagt Deres huslejekontrakt. Tegninger til overdækning af gårdhave fås på ejendomskontoret. 11. Altaner og Altankasser. Altankasser skal holdes rene for at undgå tilstopning af afløb, som kan forårsage vandskade hos andre beboere. Husk at løse altankasser kun må anbringes på den indvendige side af altanen. Altaner og gårdhave må males i de farver beboerne ønsker og på de steder, der er anvist af afdelingen. Før maling af pergolaer skal henvendelse ske til ejendomskontoret. Vejledning: Altaner må kun males indvendigt. Malerbehandling uden for betragtes som hærværk. Gårdhavehegn må kun males på den indvendige side. Eternitfacadeplader i stueetagen må males op til etageadskillelsen. Beboerne må ikke male på eternitfacadepladerne på de øvrige etager. For at opnå et godt resultat ved maling af altan eller gårdhave kræves en korrekt behandling. Visse malingstyper kan medføre nedbrydning af altanernes betonelementer. Derfor skal følgende fremgangsmåde overholdes ved fremtidige malerarbejder. Før malerbehandlingen foretages en omhyggelig afrensning af gammel maling og løstsiddende beton med en stålbørste. Der påføres to til tre lag silikone facademaling af fabrikat Konow og Raben A/S eller Sika-Beton A/S Der vedligeholdes med samme malingstype. Maling vil kunne fremskaffes ved henvendelse til ejendomskontoret mod betaling. Bemærk også, at de IKKE må afrense med stålbørste eller højtryksrenser direkte på umalede eternitplader på grund af risiko for frigivelse af asbestfibre. 12. Kælderrum. Rummene skal selv om de ikke benyttes være aflåsede, og eventuelle vinduer holdes lukkede. Der må ikke stilles brandfarlige materialer som f.eks. benzin, flaskegas mv. i kælderrummene. Vejledning: Ejendomskontoret aflåser uaflåste kælderrum med hængelås. Husk engang imellem at kigge efter kælderrummet. Lad være med at sætte genstande af større værdi i kælderrummet.

7 Husorden for B.B. afd. 607 Side Trapper. Beboerne må selv sørge for rengøring af måtter. Der må ikke henstilles flasker, fodtøj, eller lignende på trapper og opgange mv. Færden på trapper og i foyerer skal ske under hensyntagen til de øvrige beboere. Dørpumpen på foyerdøren må kun tages fra af ejendomsfunktionærer efter aftale. Vejledning: Cykler og barnevogne skal ikke stilles i foyeren, men må sættes ind i de specielt indrettede cykel og barnevognsrum. 14. Affald. Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind i lukkede affaldsposer. Dette gælder også tomme dåser og lignende, hvad enten de smides i affaldsskakten eller i containeren. Flasker og lignende må IKKE smides i affaldsskakten, men skal i flaskecontaineren. Hvis de har større ting, som skal køres væk, såsom papkasser, møbler og lignende, skal det henstilles i containergården. Husk venligst at skaktlågen SKAL lukkes for at undgå dårlig lugt. Vejledning: Husholdningsaffald indpakket forsvarligt i de uddelte poser, skal i skakten. Flasker og glas skal lægges i glascontaineren. Aviser og reklamer skal lægges i aviscontaineren. Større genstande samt jern og metal skal placeres i affaldshuset og sorteres efter skiltenes anvisning. De bør også gøre en indsats for at skåne naturen og begrænse ressourceforbruget. 15. Parkering og motorkørsel. Parkering af personbiler og motorcykler må ikke finde sted på boligområdet uden for de etablerede parkeringspladser. Privatbiler, motorcykler, lastvogne og varebiler må IKKE køre i gården. Kørsel i gården er kun tilladt for redningskøretøjer, håndværkers køretøjer, ejendomskontorets maskiner og kommunens handicap kørsel. 16. Uindregistreret biler. Uindregistreret motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområdet eller på afdelingens parkeringspladser. Disse køretøjer vil blive fjernet af politiet. 17. Lastbiler og campingvogne. Der må IKKE parkeres motorkøretøjer over kg. Totalvægt på afdelings område. Campingvogne, som tilhører beboerne i afdelingen må kun parkeres efter skriftlig aftale med ejendomskontoret. Vejledning: Lastbiler henvises til de særlige lastbilparkeringer i kommunen. Den nærmeste ligger ved Tennisklubben på Strandesplanaden nr. 97.

8 Husorden for B.B. afd. 607 Side km/t. AF hensyn til Dem og Deres børns sikkerhed, må der ikke køres stærkere end 20 km/t på boligveje og parkeringsanlæg. 19. Barnevogne, cykler, knallerter, legeredskaber mv. Disse ting må ikke henstilles således, at de kan være ti gene for andre, men skal henstilles på de pladser og i de rum, der er indrettet hertil. 20. Cykling. Cykling er tilladt i boligområdet under hensyntagen til de gående. Vejledning: Dette gælder også for rulleskøjteløbere. 21. Knallertkørsel. Knallertkørsel er af hensyn til sikkerheden FORBUDT i boligområdet. Motoren skal være stoppet i boligområdet og på gangarealerne. 22. Leg og boldspil. Børn må ikke lege eller opholde sig på trapper, i foyerer, i kældre eller andre steder på sådan måde, at det kan være farligt eller til gene for beboerne. Vejledning: Boldspil er tilladt i boligområdet, når det sker med fornøden hensyntagen. Unge menneskers fodboldspil bør foregå på græsplænerne i Strandesplanaden. 23. Elevatorer. Det er ikke tilladt at lege i elevatorerne. Udgifter til montører og teknikere, som er forårsaget af sådan leg, vil blive afkrævet de ansvarlige. 24. Hærværk. Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens træ eller murværk eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens haveanlæg. Vejledning: Hvis der alligevel er nogen, som har lavet graffiti på opgangsvæggen, er det ofte muligt at fjerne det med husholdningssprit. Herved kan man bidrage til at holde hærværket nede.

9 Husorden for B.B. afd. 607 Side Bue og pil mv. Leg med f. eks. Bue og pil, luftbøsser, salonrifler og lignende må ikke finde sted på boligselskabets område. Ejendomsfunktionærerne er pålagt at dette overholdes for at undgå meningsløse uheld. 26. Fra altaner eller vinduer. Der må ikke rystes eller kastes ting ud fra altanerne eller ud af vinduerne. Bankning af tæpper mv. må ikke ske fra vinduer eller altaner af hensyn til de andre beboer. Der må ikke kastes eller affyres fyrværkeri fra vinduer eller altaner. 27. Skån de grønne anlæg. Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligselskabet har gjort sit til at skabe en god bebyggelse og hvis beboerne til daglig vil gøre deres til at værne om beplantninger og de kollektive anlæg, kan man fortsat have en pæn bebyggelse. Forurening af ud indvendige fællesarealer medfører pligt for den pågældende beboer til at foretage omgående rengøring. Dette gælder også sandkasser. Haveanlæggets beplantning må ikke beskæres af beboerne. Haver og terrasser skal af lejerne holdes i pæn og ordentlig stand. Træer og buske der kan virke generende for naboer, kan forlanges fjernet eller beskåret. Flagstænger må ikke anbringes i haverne. Haverne må ikke benyttes til opslagsplads. Selskabet kan for beboerens regning lade foretage rydning, beskæring af træer buske mv. 28. Skiltning. Skilte og reklamer må kun anbringes efter skriftlig tilladelse fra boligselskabet. 29. Navneskilte. Navneskilte må, for at skåne dørene, kun opsættes af ejendomskontoret. 30 Dørkikkert. Dørkikkert må kun opsættes i den udførsel, der er godkendt af myndighederne. (skal bestilles på ejendomskontoret). 31 fodring af fugle. Der er ikke tilladt at fodre fugle og andre dyr udendørs. Brødsmuler mv. må ikke kastes ud fra altaner eller på fællesområderne. Dog må fodring af fugle gerne ske fra et foderbræt. Vejledning: På grund af risiko for rotter samt forurening af de fælles områder med madrester og andet affald må beboerne afholde sig fra fodring af fugle. Mange beboere i stuelejligheder har været generet af oven boende, som smed affald ned i deres have. Foderbrættet skal placeres, så det ikke generer naboer eller underboer. 32 Vaskeriet og foyerer. Børns leg og ophold i vaskeriet er forbudt. Drikkeri og unødigt ophold i fællesvaskeriet, i foyerer og andre indendørs gangarealer er forbudt.

10 Husorden for B.B. afd. 607 Side 9. Til orientering. I dette afsnit orienterer vi Dig om emner, som det kan være vigtigt at have kendskab til, mens Du bor i Brøndby Boligselskab. 1. Glasskader m.m. Der er sørget for en ordning for udbedring af glas (vindues) skader samt for skader på badekar, håndvask og toiletkumme, men kun hvis skaden skyldes et hændeligt uheld. 2. Ansvar for glasskade. Slår nogen en rude eller kumme itu hos andre, skal dette meldes til skadevolderens ansvarsforsikring. 3. Brand og vandskade på indbo. Brand og vandskade på indbo genstande kan aldrig erstattes af ejendommens forsikring, men skal anmeldes til egen indboforsikring. Det er derfor vigtigt selv at have tegnet en sådan forsikring. I øvrigt skal enhver skade, undtagen på indbo, anmeldes til ejendomskontoret. 4. Pas på døragenter. I de senere år har man eksempler på, at agenter henvender sig til beboerne og påstår, at dette sker efter aftale med eller på anbefaling af boligselskabet. Dette er ikke rigtigt. Hvis boligselskabet undtagelsesvis skulle træffe en sådan aftale, vil Du altid forud få en skriftlig underretning herom fra boligselskabet. 5. Køleskabe, komfurer, ventilation, og andre tekniske installationer. For at få fuldt udbytte at de tekniske installationer bør Du sætte dig ind i brugsanvisningerne for disse. Mangler der en brugsanvisning ved indflytning i lejligheden, kan Du henvendelse til ejendomskontoret få udleveret en. Hvis Du er i tvivl om betjeningen af et apparat, kan Du rådføre dig med en ejendomsfunktionær. Ved forkert betjening eller misbrug af de tekniske installationer, som resulterer i en skade, vil de blive afkrævet betaling for reparation. Alle uregelmæssigheder ved de tekniske installationer skal hurtigst muligt anmeldes til ejendomskontoret. 6. Vandhaner og cisterner. Utætte vandhaner og cisterner medføre ofte et stort og fordyrende merforbrug af vand, ligesom defekte haner kan være en lydmæssig gene for andre beboere. Yderligere skal Du tænke på, at vand er en begrænset naturressource, som man skal spare på. Af den grund har det offentlige lagt en del afgifter på vandforbruget, således at forbrugerne tilskyndes til at spare på det. Reparationer sker ved henvendelse til ejendomskontoret, som vil være behjælpelig og foretage det fornødne. Er vandhane, cisterne mv. slidt op, anmeldes dette, og fornyelse betales af boligselskabet. 7. Fravær i længere tid. Såfremt Du skal rejse bort for Din bolig i længere tid, kan det være praktisk at underrette ejendomskontoret herom. Ejendomskontoret har dog ingen pligt til at holde boligen under opsyn. Undgå så vidt muligt nedrullede gardiner og andre synlige tegn, der kan friste eventuelle indbrudstyve. Du kan eventuelt indkøbe et tænd og sluk ur, som kan tænde og slukke en stuelampe nogle timer om aftenen. Det bedste vil være at orientere en af Dine naboer om Din ferie eller fravær. Du bør fortælle, hvor længe Du regner med at være bortrejst. Det vil også være en god ide at aftale med Din nabo, at denne sørger for, at reklamer mv. ikke hænger i Din brevkasse eller ligger på dørmåtten, men at de blive kastet ind gennem brevkassen.

11 Adresser. Side 10. Såfremt omgående hjælp ved skader i eller på ejendommen er nødvendig uden for normal arbejdstid, kan man kontakte Brøndby Boligselskabs Vagtordning på telefon Kontakt antennefirma ved fejl på antenne anlæg. Bemærk, at ved fejl på antenne anlægget, skal mindst to husstande rette henvendelse til antenne firmaet. Dette er for at sikre mod, at en beboer ikke har fejlen i sit eget apparat. Telefonnumre findes på tavlerne i foyererne, eller på tekst tv på Brøndby Strand kanalen. Adresser, telefonnumre og kontortider for ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen findes udhængsskabe. Der findes også adresser på lejerforeningen Parken og beboerrådgiverne. Boligselskabet adresse: Lejerbo Brøndby Boligselskab Nygårds Plads 27, Brøndby Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. September Og 17. Maj Husorden er godkendt på budgetmødet for afdeling i september Husorden træder i kraft d. 1. Oktober Denne husorden er endvidere ajourført 23. marts 2016 Copyright: Lejerbo Brøndby Boligselskab. Afdeling 607-0

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

Husorden. For. Emil Pipers Have. Lyngby Boligselskab. Lyngby Boligselskab 4306-8 Emil Pipers Have Godkendt på afdelingsmødet den 13.

Husorden. For. Emil Pipers Have. Lyngby Boligselskab. Lyngby Boligselskab 4306-8 Emil Pipers Have Godkendt på afdelingsmødet den 13. For Emil Pipers Have Lyngby Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 9 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Thielebo-ungdomsboliger Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden for T13 - Silergården

Husorden for T13 - Silergården Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 Husorden Administration: Husorden

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 Husorden Administration: Husorden For Bellahøj III Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Afdeling 1, Møldrupvej - Skørping Boligselskab

Afdeling 1, Møldrupvej - Skørping Boligselskab «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Antenner... 3 Tekniske installationer... 3 Bad - toilet... 3 Vandhaner - cisterner... 4 Vask - tørring... 4 Boremaskine... 4 Musik... 4 Altaner... 4

Læs mere

Husorden 1-3072/3037-2 Brohuset

Husorden 1-3072/3037-2 Brohuset Husorden 1-3072/3037-2 Brohuset Husorden revideret på ekstraordinært afdelingsmøde den 27. november 2008. Omdelt til samtlige beboere oktober 2009. Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes

Læs mere

HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE

HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 GENERELT HUSDYRHOLD... 3 FORSIKRINGER... 3 ANTENNER... 4 SKILTNING... 4 I LEJLIGHEDEN KØLESKABE,

Læs mere

BEBOERGUIDE med Husorden for BRØNDBY BOLIGSELSKAB Afdeling 608, Dyringparken

BEBOERGUIDE med Husorden for BRØNDBY BOLIGSELSKAB Afdeling 608, Dyringparken BEBOERGUIDE med Husorden for BRØNDBY BOLIGSELSKAB Afdeling 608, Dyringparken Indholdsfortegnelse Side 3: Indledning Side 4: A: Husordensregler: 1 Husdyr - 2 Fællesantenne - 2b Regler for opsætning af parabolantenne

Læs mere

Husorden. for. Skolevænget. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Skolevænget. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Skolevænget Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Firkløverparken. Vallensbæk Boligselskab

Husorden. For. Firkløverparken. Vallensbæk Boligselskab Husorden For Firkløverparken Vallensbæk Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, ROLATORER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 BRANDØRE... 4 DØRSKILTE... 4 FODRING

Læs mere

Husorden Afdeling 19. Lerumbakken 1 og 3

Husorden Afdeling 19. Lerumbakken 1 og 3 Husorden Afdeling 19 Lerumbakken 1 og 3 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER 4 DØRTELEFONANLÆG

Læs mere

Afdeling 2, Møllegården - Skørping

Afdeling 2, Møllegården - Skørping «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Affald... 3 Antenner... 3 Bad - toilet... 3 Barnevogne, knallerter og legeredskaber... 4 Beskadigelser... 4 Forsikring... 4 Forurening og skader...

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Husorden. 4801-02-03 og 06 Eskemosepark

Husorden. 4801-02-03 og 06 Eskemosepark Husorden 4801-02-03 og 06 Eskemosepark Godkendt på generalforsamlingen den 24. maj 2007 Ændret på generalforsamlingen d. 18. maj 2011 (se under husdyr) Ændret på generalforsamlingen d. 29. maj 2013 (se

Læs mere

Marienlyst Boligselskab Marienlyst Park 1 og Marienlyst Park 2 HUSMAPPE HUSORDEN

Marienlyst Boligselskab Marienlyst Park 1 og Marienlyst Park 2 HUSMAPPE HUSORDEN HUSORDEN INDLEDNING Det skaber tryghed og tilfredshed, når vi som beboere og naboer vælger at tage hensyn til hinanden. Her er husordenen og andre regler en del af de fælles beboerbestræbelser på at beskytte

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst.

HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst. HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst. Bebyggelsen består af rækkehuse med tilknyttede haver og skure, samt fælles parkeringsområder og grønne arealer. Alle vil

Læs mere

Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø AAB Silkeborgs øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget denne normalhusorden i erkendelse

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS HUSORDEN Søholm Boligselskab ApS 1. INDLEDNING ikke et "nej-reglement" En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement. Det er ikke tanken bag denne husorden. Alle skal kunne fungere sammen, og

Læs mere

Ordensreglement. Røgfrit lejemål: Husdyrhold: Affald: Anlæggene:

Ordensreglement. Røgfrit lejemål: Husdyrhold: Affald: Anlæggene: Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: 01 91 Skovbrynet Ordensreglement Følgende regler er givet for at skabe de bedst mulige forhold for alle beboere, i det miniaturesamfund, som en boligafdeling i

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD FORURENING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD FORURENING ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 200 Lyngens/ Revlingens/Engens Kvarter Godkendt på afdelingsmøde den 04.09.2014 Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Forurening... 3 Musik... 3 Parabol/antenne...

Læs mere

Husorden. For. Nordvænget II. Furesø Boligselskab. Furesø Boligselskab 4104-6 Nordvænget II Godkendt på afdelingsmødet den 01.03.

Husorden. For. Nordvænget II. Furesø Boligselskab. Furesø Boligselskab 4104-6 Nordvænget II Godkendt på afdelingsmødet den 01.03. Husorden For Nordvænget II Furesø Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1af 10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN Beboere er pligtige at efterkomme de af selskabet, afdelingsbestyrelsen

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 12 HOULKÆRVÆNGET

HUSORDEN FOR AFD. 12 HOULKÆRVÆNGET HUSORDEN FOR AFD. 12 HOULKÆRVÆNGET I en almen boligafdeling lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve visse retningslinier og regler for ikke at genere hinanden.

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 02 REBERBANEN 14-20

HUSORDEN FOR AFD. 02 REBERBANEN 14-20 HUSORDEN FOR AFD. 02 REBERBANEN 14-20 I en almen boligafdeling lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve visse retningslinier og regler for ikke at genere hinanden.

Læs mere

Husorden 1-1036 Midgård

Husorden 1-1036 Midgård Husorden 1-1036 Midgård Vedtaget af Organisationsbestyrelsen den 11. december 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FÆLLES OPHOLDSRUM... 3 FORSIKRING...

Læs mere

HUSORDEN PILEPARKEN 2

HUSORDEN PILEPARKEN 2 HUSORDEN PILEPARKEN 2 Ifølge Lov om leje af almene boliger påhviler det boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der i det hele hersker god orden i ejendommen. Beboeren er pligtig at efterkomme

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden Indholdsfortegnelse Forord...3 Affald...4 Altaner...4 Antenneanlæg / Parabol...4 Badning mv...4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v...5 Forurening...5 Fugle og andre dyr...5 Fyrværkeri...5

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

DET SKABER TRYGHED OG TILFREDSHED, HVIS ALLE ERKENDER NØDVENDIGHEDEN AF AT TAGE HENSYN TIL HINANDEN.

DET SKABER TRYGHED OG TILFREDSHED, HVIS ALLE ERKENDER NØDVENDIGHEDEN AF AT TAGE HENSYN TIL HINANDEN. Halsnæs Ny Boligselskab - Elmegården afd. 25-08 Ordensreglement samt råd og anvisninger Revideret på afdelingsmødet d. 4. november 2015. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er

Læs mere

Ordensregler for Lundegården

Ordensregler for Lundegården Et godt klima er meget værd Ordensregler for Lundegården En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden. Man bliver fælles om mange ting, og

Læs mere

Husorden 1-3076/1-3077 Lampestedet

Husorden 1-3076/1-3077 Lampestedet Husorden 1-3076/1-3077 Lampestedet Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 21. februar 2013 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller

Læs mere

Husorden. Afd. 300 - Falken

Husorden. Afd. 300 - Falken Husorden Afd. 300 - Falken Administration: Kirkegade 3 9600 Aars Kontortid: Mandag Onsdag 09.00 16.00 Torsdag 10.00 17.00 Fredag 09.00 12.00 En boligafdeling med flere beboere er et miniaturesamfund. Man

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 401 PETERSBORGVÆNGET BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT REV. 30. AUGUST 2012 Enhver beboer anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen

Læs mere

Husholdningsaffald skal kastes i skakten og være i lukkede plasticposer. Aviser, blade og lignende skal afleveres i papircontainerne ved nordgavlene.

Husholdningsaffald skal kastes i skakten og være i lukkede plasticposer. Aviser, blade og lignende skal afleveres i papircontainerne ved nordgavlene. Affald Husholdningsaffald skal kastes i skakten og være i lukkede plasticposer. Husorden Glas skal afleveres i en af de 2 glascontainere, der er anbragt ved nordgavlen af blok 62 og 66 (v/nr 89 og 121).

Læs mere

Husorden Afd. 10 - Bymidten

Husorden Afd. 10 - Bymidten Husorden Afd. 10 - Bymidten Administration: Aars Boligforening Kirkegade 3 9600 Aars www.aarsbo.dk Kontor- og telefontid: Mandag - onsdag 09.00-16.00 Torsdag - onsdag 10.00-17.00 Fredag g - onsdai 09.00-12.00

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 13 - Ørehøj. Afdelingsbestyrelsen

Ordensregler. Afdeling 13 - Ørehøj. Afdelingsbestyrelsen Ordensregler Afdeling 13 - Ørehøj Afdelingsbestyrelsen 2015 Forord Afd. 13, Ørehøj, er opført i årene 1953-1955. bebyggelsen består af boligblokke med 40 lejemål. Disse ordensregler og praktiske råd er

Læs mere

Husordensreglement. Indledning

Husordensreglement. Indledning Husordensreglement Indledning En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden - man bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Affald:... 2. Fodring af fugle:... 2. Antenner:... 2. Leg og boldspil:... 2. Cykling og knallertkørsel:... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE: Affald:... 2. Fodring af fugle:... 2. Antenner:... 2. Leg og boldspil:... 2. Cykling og knallertkørsel:... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Affald:... 2 Fodring af fugle:... 2 Antenner:... 2 Leg og boldspil:... 2 Cykling og knallertkørsel:... 2 Have- og fællesanlæg:... 3 Parkering:... 3 Bad og toilet:... 3 Musik:... 3

Læs mere

****B.B **** B.B **** B.B **** B.B **** B.B ****

****B.B **** B.B **** B.B **** B.B **** B.B **** Vedtaget på afdelingsmøde 25/4 2012 udgave 6. ****B.B **** B.B **** B.B **** B.B **** B.B **** HUSORDEN FOR, B.B. AFDELING 606. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund.

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET For SEJLHUSET Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Husorden. for. Kirkehøj Kædehuse

Husorden. for. Kirkehøj Kædehuse for Kirkehøj Kædehuse Herlev Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II

HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II REV. PÅ AFDELINGSMØDE DEN 18. JUNI 2014 INDLEDNING Der findes en lang rækker regler, med baggrund i forskellige love

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab 3401-7 Mosegårdsparken, 2820 Gentofte Husorden for Mosegårdsparken

Gentofte Ejendomsselskab 3401-7 Mosegårdsparken, 2820 Gentofte Husorden for Mosegårdsparken Trivselen i Mosegårdsparken er meget værd. Udgangspunktet for Mosegårdsparkens husorden er det værdigrundlag, som fremgår af Gentofte Ejendomsselskabs vedtægter. En husorden kan let blive opfattet som

Læs mere

Husorden. For. Fynshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Fynshuse. Samvirkende Boligselskaber For Fynshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden gældende for afd. 4 Umanakvej

Husorden gældende for afd. 4 Umanakvej Husorden gældende for afd. 4 Umanakvej Til overholdelse af god orden i ejendommen påhviler det enhver lejer at overholde de bestemmelser, som boligselskabet og afdelingsbestyrelsen træffer, herunder nedenstående

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

1.1 Lejligheden skal bibeholdes i sin oprindelige form. (Se regler for råderet).

1.1 Lejligheden skal bibeholdes i sin oprindelige form. (Se regler for råderet). FORORD De generelle regler om lejernes benyttelse af lejligheder og lokaler i ejendommen findes i lejekontrakten samt i lejeloven. Ordensreglementet ophæver ikke disse regler, men skal ses som et supplement

Læs mere

Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001

Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001 Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001 Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Husorden. Indledning. Der er affaldssortering i afdelingen. Dette betyder, at alt affald, der ikke er køkkenaffald, skal sorteres.

MØLLEPARKEN 1. Husorden. Indledning. Der er affaldssortering i afdelingen. Dette betyder, at alt affald, der ikke er køkkenaffald, skal sorteres. Husorden Indledning Nærværende husorden har gyldighed som et tillæg til huslejekontrakten og er udformet i beboernes og selskabets interesse med henblik på at opretholde rolige og ordentlige forhold i

Læs mere

Affald: Antenner: Da der er fælles antenneanlæg, må der ikke opsættes nogen form for antenner, ved eller på foreningens.

Affald: Antenner: Da der er fælles antenneanlæg, må der ikke opsættes nogen form for antenner, ved eller på foreningens. Affald: Ved boliger med kommunale papirsække i stativer henvises til kommunens reglement. I afdelinger, hvor der er opstillet husholdningscontainere skal affaldet være indpakket i tætsluttende plasticpose.

Læs mere

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab for Sværdagergård Roskilde Nord Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden Afd. 9 - Himmerlandsgade 116

Husorden Afd. 9 - Himmerlandsgade 116 Husorden Afd. 9 - Himmerlandsgade 116 Administration: Aars Boligforening Kirkegade 3 9600 Aars Tlf.: 98 62 24 13 Kontor- og telefontid: Mandag - onsdag 09.00-16.00 Torsdag onsdag 10.00-17.00 Fredag g onsdai

Læs mere

HUSORDEN DVB GREVE. DVB Greve 5201-6 Freyas Kvarter Godkendt på afdelingsmødet den 22. september 2010

HUSORDEN DVB GREVE. DVB Greve 5201-6 Freyas Kvarter Godkendt på afdelingsmødet den 22. september 2010 DVB GREVE HUSORDEN E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT: Ifølge lejeloven påhviler det boligforeningen at sørge for, der hersker god ro og orden i afdelingen. Denne

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Ordensreglement for afdeling 84

Ordensreglement for afdeling 84 Ordensreglement for afdeling 84 Indhold Bad og toilet... 3 Frostvejr m.v.... 3 Maskiner... 3 Støj... 3 Udluftning... 4 Husdyr... 4 Vandhaner og toiletter... 4 Vinduer og døre... 4 Ændringer af lejligheden...

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 210 - Fredbovej Godkendt på afdelingsmøde den 21.11.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 46 HERREDSVEJ 60A-60C Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Husorden for AAB afdeling 16

Husorden for AAB afdeling 16 Husorden for AAB afdeling 16 Arbejdernes Andels- Boligforening Afdeling 16 Frederikssundsvej 128 I st. 2700 Brønshøj Tlf. 38 89 99 58 Fax 38 60 98 58 Husorden for afdeling 16 Indledning En boligafdeling

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 021 - Gormsvej Godkendt på afdelingsmøde den 21.08.2012 ETAGEBOLIGER Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Beplantninger... 2 Musik og

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 34 HOLME MØLLEVEJ 90-102 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere

ORDENSREGLEMENT ET GODT KLIMA MELLEM BEBOERE ER MEGET VÆRD

ORDENSREGLEMENT ET GODT KLIMA MELLEM BEBOERE ER MEGET VÆRD ORDENSREGLEMENT 1. ET GODT KLIMA MELLEM BEBOERE ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden - man bliver fælles om mange ting,

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

Ordensreglement. ALTANER: Tøjtørring samt luftning af sengetøj og lignende må ikke ske over brystningshøjde.

Ordensreglement. ALTANER: Tøjtørring samt luftning af sengetøj og lignende må ikke ske over brystningshøjde. Fyns almennyttige Boligselskab Afdeling: Nedergården Ordensreglement. Følgende regler er givet for at skabe de for alle beboere bedst mulige forhold i det miniaturesamfund, som en boligafdeling i realiteten

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 009 Ørstedsgården m.fl. Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 109 - Ringparken Godkendt på afdelingsmøde den 24.10.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Infotavler...

Læs mere

levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere

levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Afsnit 7 - Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Vedtaget på Beboermøde den 17-11-2015 Fælles

Læs mere

Afdeling 3 HUSORDEN Vedtaget marts 2009

Afdeling 3 HUSORDEN Vedtaget marts 2009 Afdeling 3 HUSORDEN Vedtaget marts 2009 Indledning: En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting og derfor

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Godkendt på ordinært afdelingsmøde den 2. september 1999 i henhold til Lov om leje af almene boliger.

BOLIGFORENINGEN. Godkendt på ordinært afdelingsmøde den 2. september 1999 i henhold til Lov om leje af almene boliger. BOLIGFORENINGEN Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 014 - Elmegaarden Godkendt på afdelingsmøde den 26.09.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

GENERELLE ORDENSREGLER

GENERELLE ORDENSREGLER GENERELLE ORDENSREGLER INDHOLD Antenner... 1 Forsikringer... 1 Skiltning... 1 Maskiner... 1 Tekniske installationer... 1 Varmeanlæg... 2 Vandhaner og cisterner... 2 Bad og toilet... 2 Affald... 2 Udluftning

Læs mere

Ordensreglement. For. Boligselskabet Rosenvænget. Afdeling 08/26. Græse Bakkeby

Ordensreglement. For. Boligselskabet Rosenvænget. Afdeling 08/26. Græse Bakkeby Ordensreglement For Boligselskabet Rosenvænget Afdeling 08/26 Græse Bakkeby Redigeret på afd. mødet 28.febr.2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Affald 2. Antenner 3. Bad og toilet 4. Boligens benyttelse 5.

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108 LEJLIGHEDER:... 2 RO OG ORDEN... 2 MUSIK O. LIGN.... 2 FEST... 2 EL-APPARATER... 2 STØJ... 2 TÆPPEBANKNING... 2 ANTENNER... 2 WC... 2 HUSDYR... 3 FORANDRINGER... 3 SKADER... 3 FORSIKRING... 3 FRAFLYTNING...

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber 3109-4 - Finsenshave Godkendt på afdelingsmødet

Frederiksberg forenede Boligselskaber 3109-4 - Finsenshave Godkendt på afdelingsmødet for Finsenshave Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 14 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 13 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. for. Fortunen. Lyngby Boligselskab

Husorden. for. Fortunen. Lyngby Boligselskab Husorden for Fortunen Lyngby Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man

Læs mere

Husorden. For. 4713 - Tøndehvælv. Ballerup Ejendomsselskab

Husorden. For. 4713 - Tøndehvælv. Ballerup Ejendomsselskab For 4713 - Tøndehvælv Ballerup Ejendomsselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Husorden for Kanslergården

Husorden for Kanslergården Husorden for Kanslergården Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund, vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og fælles om mange ting. Derfor er det naturligt,

Læs mere

ORDENSREGLER for afd. 151 Byhusene rækkehuse og etagebebyggelse på Kettingvej /Parkgade Hofgården Enghaven /Hertugtorvet. Almindelige bestemmelser

ORDENSREGLER for afd. 151 Byhusene rækkehuse og etagebebyggelse på Kettingvej /Parkgade Hofgården Enghaven /Hertugtorvet. Almindelige bestemmelser ORDENSREGLER for afd. 151 Byhusene rækkehuse og etagebebyggelse på Kettingvej /Parkgade Hofgården Enghaven /Hertugtorvet Almindelige bestemmelser Enhver beboer har pligt til at overholde afdelingens ordensregler,

Læs mere

90104 -BØRGLUMPARKEN HUSORDEN

90104 -BØRGLUMPARKEN HUSORDEN 90104 -BØRGLUMPARKEN HUSORDEN GODE RÅD OG ANVISNINGER Vi lever ret tæt sammen i en boligafdeling og vi er forskellige. Det kan være spændende og udviklende, samt give et varmt menneskeligt fællesskab.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 49 ENGSKOVVÆNGET 2A-60

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 49 ENGSKOVVÆNGET 2A-60 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 49 ENGSKOVVÆNGET 2A-60 Revideret husordensreglement 2015. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 019 Mindeparken Godkendt på afdelingsmøde den 04.09.2014 Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler. 3 Forurening.. 3 Musik... 3 Parabol/antenne 3 Maskiner. 3 Skiltning..

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere