Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om ny lejelov (vedtaget)"

Transkript

1 Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af lejemål. Nyt begreb, normalistandsættelse, indføres. Der skal indberettes vedligeholdelsesregnskaber og udarbejdes vedligeholdelsesplaner i omkostningsbestemte ejendomme. Der kan aftales nettoprisindeksregulering af lejen, men ikke længere trappelejereguleringer. Der indføres strafgebyr til udlejere, der taber sager i huslejenævnet.

2 Den nye lejelov Folketinget har vedtaget en ny lejelov. Den nye lov træder i kraft den 1. juli Trods det, at samtlige udlejerforeninger og også flere lejerforeninger har forsøgt at få By- og Boligministeren til at genoverveje et i vores opfattelse ikke gennemtænkt lovforslag, er det nu blevet vedtaget i Folketinget. I det nedenstående ses et uddrag af, hvad der vurderes som de væsentligste ændringer. Det er desværre ikke muligt at beskrive alle ændringerne i detaljer, så her henvises til lovteksten, ligesom det ej heller muligt fyldestgørende at redegøre for alle konsekvenserne heraf på nuværende tidspunkt. Den nye lejelov gælder for aftaler, der er indgået den 1. juli 2015 eller senere. Istandsættelse ved fraflytning De nye regler indebærer følgende ændringer Normalistandsættelse erstatter begrebet nyistandsat Udlejer kan fremover kun kræve normalistandsættelse af lejemålet (dvs. maling, hvidtning og tapetsering og gulvbehandling). Man kan ikke længere kræve ny-istandsættelse af hele/andre dele af lejemålet, som hidtil. Der kan kun kræves normalistandsættelse (dvs. maling, hvidting, tapetsering og gulvbehandling), hvor lejer har overtaget lejemålet nymalet og KUN, hvis lejemålet trænger til vedligeholdelse ved fraflytning (dette vil bero på en subjektiv vurdering og kan godt være forskelligt fra rum til rum og væg til væg f.eks.) Har en lejer lejet en lejlighed i ganske kort tid, er det derfor fremover usikkert, hvor meget af lejligheden, udlejer vil kunne kræve malet /gulvoprettet for den fraflyttende lejers regning. Det vil især skabe et problem ved den efterfølgende lejers fraflytning, idet den næste lejer kun kan afkræves nymaling af lejemålet, hvis han også har overtaget lejemålet således. Tvungne indflytningssyn De nye regler indfører en pligt for alle udlejere (der udlejer mere end 1 lejlighed) til at afholde indflytningssyn ved hver genudlejning. Indflytningssynet omfatter en pligt til 1. at indkalde til indflytningssyn (med rimeligt varsel, dvs. helst mindst en uge eller mere) 2. at afholde indflytningssyn i forbindelse med indflytningen (f.eks. i forbindelse med nøgleoverdragelse) 3. at udarbejde en rapport, som udleveres fysisk til lejer ved indflytningssynet. Denne kan ikke blot eftersendes elektronisk (f.eks. på ). Såfremt udlejer ikke overholder forpligtelsen til at afholde indflytningssyn mistes retten til at kræve istandsættelse for lejeres regning, når lejeren fraflytter (bortset fra misligholdelse).

3 Øgede krav til fraflytningssyn Med de nye regler følger også en række øgede krav til afholdelse af fraflytningssyn. Disse skal fremover indkaldes med en uges varsel og lejer skal også her have udleveret en fysisk kopi af rapporten ved synet. Denne kan ikke blot eftersendes elektronisk (f.eks. på ). Endelig skal fraflytningsrapporterne fremover indeholde alle udlejers krav også misligholdelse. Krav, der ikke er nævnt i rapporten, er lejer uvedkommende med mindre, udlejer kan dokumentere, at de ikke kunne opdages ved synet.

4 Vedligeholdelses og GI Mulighed for udvidelse af vedligeholdelsespligten bortfalder Det bliver ikke længere muligt at aftale, at lejerne overtager nogle af udlejers vedligeholdelsesforpligtelser, f.eks. el-kontakter, wc-kummer, hårde hvidevarer m.v. Krav om tvungne 10-årige vedligeholdelsesplaner I ejendomme, hvor lejen fastsættes omkostningsbestemt, vil udlejer med de nye regler få pligt til hvert år at udarbejde rullende 10-årig vedligeholdelsesplaner. Planen skal udarbejdes/opdateres 1 gang årligt og såfremt der er en beboerrepræsentation, skal denne indkaldes til et møde, således at de kan være med at udarbejde planen. Hvis udlejer ikke udarbejder planen, kan han miste retten til at opkræve hensættelsesbeløb til vedligeholdelse. Udgiften til at udarbejde/opdatere vedligeholdelsesplanerne kan medtages i den omkostningsbestemte leje. Vedligeholdelsesregnskab i ikke-bindingspligtige ejendomme I omkostningsbestemte ejendomme, som ikke er bundet i GI, bliver der fremover også pligt til at udarbejde vedligeholdelsesregnskab, som indberettes til Grundejernes Investeringsfond. Dette sker i forvejen i ejendomme, der er bindingspligtige i GI, men skal altså også fremover ske i ikke-bindingspligtige ejendomme (således at lejerne kan logge på GI s hjemmeside og se ejendommens vedligeholdelsesregnskab).

5 Lejeregulering og varsling Omkostningsbestemte varslinger Der indføres en række nye formkrav til udsendelse af varsling af omkostningsbestemt leje. Herunder bl.a. oplysninger omkring gældende budget (sammenligningsbudget), samt oplysning om både driftsudgifter og driftsindtægter. Udlejer skal dermed også fremover oplyse lejeindtægten ved udsendelse af varslingerne. Lejer skal også fremover kunne se en beregning af forhøjelsens størrelse samt størrelsen af den fremtidige leje, der skal betales. Trappelejereguleringer Det bliver ikke længere muligt at aftale trappelejereguleringer. Eksisterende trappelejeaftaler må føres videre, indtil de udløber. Nettoprisindeksregulering af lejen Nettoprisindeksregulering af den omkostningsbestemte leje I perioder på 2 år ad gangen, får udlejer mulighed for at nettoprisindeksregulere den omkostningsbestemte leje. Det er dog kun driftsudgifterne eksklusive skatter og afgifter der må reguleres på denne måde. Ligesom heller ikke afkastet må nettoprisindeksreguleres. Der skal således foretages en særskilt beregning heraf, hvis lejen skal nettoprisindeksreguleres. Der er desuden en række formkrav, før indeksreguleringerne kan anvendes. Bl.a. skal udlejer orientere om, at han ønsker at bruge regulering. Og i lejekontrakter, der indgås i perioden, skal der også oplyses, at nettoprisindeksreguleringen anvendes, ligesom nettoprisindeksreguleringen skal tage udgangspunkt i en korrekt omkostningsbestemt leje. Ved afslutning af en periode med nettoprisindeksregulering, skal lejen reguleres op eller ned efter de almindelige regler, så den igen svarer til den omkostningsbestemte leje. Nettoprisindeksering i lejemål, hvor lejen fastsættes til det lejedes værdi Det kan fremover aftales med en lejer både ved lejeaftalens indgåelse eller i et bestående lejemål at lejen reguleres efter nettoprisindekset i lejemål, hvor lejen er fastsat til det lejedes værdi. Dette gælder lejemål i uregulerede kommuner, i småhuse, i 80/20-ejendomme samt for lejemål, der er gennemgribende moderniserede efter boligreguleringslovens 5 stk. 2. Det vil endvidere være muligt at kombinere en aftale om nettoprisindeksregulering med reguleringerne om skatter og afgifter og ved forbedringer af det lejede.

6 Beboerrepræsentationer Der indføres en række ændringer omkring beboerrepræsentationernes rettigheder. Bl.a. skærpes reglerne omkring beboerrepræsentationens inddragelse i forbindelse med gennemførelsen af større forbedringsarbejder i ejendommene, hvor beboerrepræsentationen fremover skal indkaldes til et møde, hvis der varsles forbedringsforhøjelser, der sammen med de seneste 3 års forbedringsforhøjelser, medfører en stigning på over 60 kr. pr. m 2. Endvidere indføres en række yderligere frister og konsekvenser. Der indføres et formkrav med forhøringspligt til udlejer i forbindelse med varsling af omkostningsbestemt leje, hvor udlejer skal varsle beboerrepræsentationen 7 dage før varslingen sendes til lejerne. Forbrugsregnskaber Udgifter til energimærkning af ejendommen har hidtil kunnet kræves dækket af lejerne via varmeregnskabet i det år, hvor udgiften er faldet (eller fordelt over gyldighedsperioden). Fremover skal udgiften fordeles med lige dele over det antal år, gyldigheden omfatter. Det vil ikke længere være muligt for udlejer at rette en fejl, der skyldes forkert fordeling af varmeudgiften, såfremt denne fejl ikke er oprettet inden udløbet af den ordinære frist for regnskabet. Dette vil i praksis betyde, at udlejer kan påføres tab på de efterbetalinger, som herefter ikke længere vil kunne opkræves. Det vil så være op til udlejer at rette et eventuelt krav mod det målerfirma, der har udarbejdet fordelingsregnskabet. Gebyrer ved huslejenævnssager Der indføres fremover et strafgebyr til udlejere, som tager en sag ved huslejenævnet. Strafgebyret udgør pr. sag, og det er huslejenævnet, der bestemmer om udlejer skal betale strafgebyret, og det kan kun pålægges, når udlejer taber en sag fuldt ud. Gebyret for forhåndsgodkendelser for ejere af enkeltlejemål nedsættes fra til 500 kr.

7 Huslejenævnets kompetencer udvides Kan pålægge udlejer at gennemføre specifikke vedligeholdelsesarbejder Fremover får huslejenævnet kompetence til at tage stilling til om udlejer overholder sin pligt til vedligeholdelse. Hvis huslejenævnet vurderer, at udlejer ikke overholder sin vedligeholdelsespligt, kan huslejenævnet pålægge udlejer at gennemføre arbejderne indenfor en fremsat frist. Samtidig får GI mulighed for at tvangsgennemføre vedligeholdelsesarbejder i alle kommuner regulerede og uregulerede. I en tvist i forbindelse med istandsættelse og fraflytning Huslejenævnet får fremover kompetence til at vurdere selve fraflytningssituationen inklusive omkostningerne til istandsættelsen. Der ændres dog ikke på, hvilke beviser huslejenævnene kan tage stilling til, så ændringen kommer ikke til at få indflydelse på sager, hvor eventuelle arbejder er gennemført. Ny typeformular Der udfærdiges en ny autoriseret typeformular til indgåelse af skriftlige boliglejekontrakter. Denne nye typeformular, som forventes at hedde A9, vil ifølge By- og Boligministeriet ligge klar senest ved lovens ikrafttræden.

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 Indholdsfortegnelse Nye afgørelser og domme inden for boliglejeretten Lejeniveauet i Hovedstadsområdet Energisparepakken Lovforslag om forenkling og modernisering

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: 575005 Svar på henvendelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR Aftenens indhold Tips, tricks, faldgrubber, inspiration og idéer til, hvordan man kan gøre det, baseret på hvordan andre har gjort det. Ikke

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark EJENDOMSFORENINGEN FYN INFORMATIONSMØDE Mandag den 25. november 2013 Program for dagen Kl. 9.00: Velkomst Kl. 9.10: Nyheder inden for boliglejeretten Kl. 10.25: Lejens fastsættelse

Læs mere

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4 Beboerklagenævn Indhold Beboerklagenævn................................... 1 Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?..... 2 Beboerklagenævnets sammensætning..................... 4 Hvordan

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren

Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2008 1 Diverse Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren FORFATTER MOGENS DÜRR I 2006 afsagde Vestre Landsret dom om,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Forslag. Lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om friplejeboliger Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. november 2006 af socialministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om friplejeboliger Kapitel 1 Definition m.v. 1. Ved en friplejebolig forstås

Læs mere

Opgavesamling med afleveringsoversigt

Opgavesamling med afleveringsoversigt 22.01.2015 Opgavesamling med afleveringsoversigt Erhvervslejeret Forår 2015 EA06 - Århus 1 Afleveringsoversigt På Erhvervslejeret, hold EA06 Århus, afleveres fire opgavesæt i løbet af semesteret efter

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Værdifastsættelse af småhusejendomme

Værdifastsættelse af småhusejendomme Værdifastsættelse af småhusejendomme Baseret på ejendommen Landskronagade 56, 2100 Kbh. Brian Thygesen Trane 290572 Afgangsprojekt i Diplom i vurdering Erhvervsakademiet Lillebælt i samarbejde med Dansk

Læs mere

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 2. Nogle begreber

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER VI VARETAGER DE PRIVATE UDLEJERES INTERESSER MAGASINET DANSKE UDLEJERE FEBRUAR 2015 47. ÅRGANG 1 ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt 3 4-5

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18 b Side 4

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages?

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? 8. maj 2014 v. Hannah Vilvig, GI Kontoen i GI, 8.5.2014 1 Konto i GI hvad er det? Bindingskontoen efter boligreguleringslovens (Brl) 18 b er en (lille) del

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere