Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer"

Transkript

1 Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

2 Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være beboere, der ikke ønsker at blive andelshavere. Beboerne fortsætter så som lejere, og når andelsboligforeningen er stiftet, er det andelsboligforeningen, der er udlejeren. Hvis der er lejere og andelshavere i samme ejendom, er der en række forhold, man som bestyrelse for andelsboligforeningen skal være opmærksom på, da der er stor forskel på de vilkår og regler, der gælder for henholdsvis lejere og andelshavere. Selvom der er en masse regler og bestemmelser, der skal overholdes, er det vigtigt at understrege, at god dialog og gensidig respekt er nøglen til et godt naboskab - uanset om man er lejer eller andelshaver I det følgende har vi beskrevet de forhold, som bestyrelsen skal være særlig opmærksom på i forhold til foreningens lejere. Ny udlejer - samme vilkår Når andelsboligforeningen er stiftet, er det andelsboligforeningen, der er udlejer. Selvom lejerne skifter udlejer, vil der ikke umiddelbart kunne ændres på de aftaler, der er indgået mellem den tidligere udlejer og lejerne. Bestyrelsens rolle Andelsboligforeningen har ansvaret for at lejelovens bestemmelser overholdes, og skal respektere alle de lejeretlige regler. Når andelsboligforeningen bliver udlejer, får bestyrelsen typisk rollen som bindeled mellem lejerne og andelsboligforeningen. Det er vigtigt, at bestyrelsen er opmærksom på, at der er mange regler og tidsfrister, som er væsentlige at overholde. Bestyrelsen skal desuden være opmærksom på at give relevante og nødvendige informationer til alle, uanset om de er lejere eller andelshavere. Boligafgift og husleje Som andelshaver betaler man en boligafgift, som dækker foreningens udgifter til finansiering og den løbende drift og vedligeholdelse af ejendommen. Som lejer betaler man husleje til foreningen, og den leje man betaler, kan være fastlagt enten som omkostningsbestemt leje, ud fra det lejedes værdi, som sammenligningsleje eller ved fri lejefastsættelse. Om den ene eller den anden lejefastsættelsesmetode finder anvendelse, afhænger blandt andet af antallet af boliger i ejendommen og ejendommens beliggenhed. 2

3 Foto: Colourbox 3

4 Omkostningsbestemt leje Den omkostningsbestemte leje fastsættes på baggrund af en beregning af, hvad driften af ejendommen koster. Boligreguleringsloven indeholder meget detaljerede regler om beregningen og fordelingen af huslejen. Den omkostningsbestemte husleje dækker følgende: Ejendommens løbende driftsudgifter, f.eks. skatter, afgifter, renholdelse, administration og forsikring. Et kapitalafkast til udlejeren, som forrentning af ejendommens værdi. Kapitalafkastet fastsættes i overensstemmelse med lovgivningen herom. Hertil lægges et beløb, der er fastsat ved lov, til vedligeholdelse af ejendommen. Beløbet er blandt andet afhængigt af opførelsestidspunktet og ejendommens størrelse. Beløbet kan oplyses hos grundejernes investeringsfond. Omkostningsbestemt leje er gældende i kommuner, hvor huslejen helt eller delvist skal reguleres efter reglerne i boligreguleringsloven, og erstatter reglerne om lejefastsættelse og lejeregulering i lejeloven. I de kommuner, hvor boligreguleringsloven anvendes, betyder det, at ejendomme med 7 eller flere lejemål pr er omfattet af reglerne om omkostningsbestemt leje. En ejendom skifter ikke huslejeprincip, selv om lejemål løbende overgår til andele, og der efterhånden er færre end 7 lejemål. Det er alene afgørende for lejefastsættelsen, at antallet af lejemål pr var 7 eller derover, så længe andelsboligforeningen er ejer af ejendommen. Det lejedes værdi og sammenligningsleje Hvis ejendommen er beliggende i en ureguleret kommune skal lejen fastsættes ved at sammenligne med lejen, der betales i tilsvarende lejemål i lokalområdet. Det samme gælder for ejendomme i kommuner, hvor boligreguleringsloven anvendes, men hvor der pr var seks eller færre lejemål i ejendommen. Her skal dog ske sammenligning med den leje, der betales for lejemål beliggende i ejendomme med omkostningsbestemt leje. Sammenligningen med et tilsvarende lejemål skal tages temmelig bogstaveligt. Hvis lejen ligger væsentlig under det lejedes værdi set i forhold til enten lejeloven eller boligreguleringsloven, kan lejen reguleres. Dog kan det ikke ske oftere end hvert 2. år. 6

5 Fri leje Der gælder særlig aftalefrihed for blandt andet lejemål i ejendomme, der er taget i brug efter 31. december 1991, samt nyindrettede beboelseslejligheder i en tagetage, som inden den 1. september 2002 ikke var benyttet til eller registreret som beboelse. Lejens størrelse kan i sådanne lejemål frit aftales ved lejekontraktens indgåelse. Regulering af lejen Den leje, som lejerne betalte inden stiftelsen af andelsboligforeningen, vil automatisk fortsætte, men der er visse muligheder for at varsle en huslejeforhøjelse. I forbindelse med større forbedringer Stigning i skatter og afgifter Hvis det viser sig, at huslejen er sat for lavt i forhold til gældende regler En huslejeforhøjelse skal altid ske med mindst tre måneders varsel. Der er en grænse for, hvor høj en lejeforøgelse må være, og det kan være rigtig svært at fastsætte lejen korrekt. Hvis lejeren ikke er enig i huslejeforhøjelsen, har lejeren mulighed for at gøre indsigelse, der forelægges det lokale huslejenævn. Hvis der er beboerrepræsentation i ejendommen, er varslingsproceduren markant anderledes end i ejendomme uden beboerrepræsentation. Da lejeforhøjelser er meget komplekse, anbefaler LLO og ABF, at andelsboligforeningen lader en professionel forestå huslejereguleringen. Vedligeholdelse af lejemålet En lejer skal som udgangspunkt kun vedligeholde nøgler og låse. Det er 5

6 Foto: Colourbox 4

7 muligt at aftale yderligere vedligeholdelsespligter, men er intet aftalt, er det andelsboligforeningen, der skal sørge for den nødvendige vedligeholdelse og det gælder alt fra nye pakninger i vandhanen til hele køkkenet. Grunden til, at andelsboligforeningen som udgangspunkt har udgifterne til vedligeholdelse, er, at lejeren som en del af huslejen betaler til vedligeholdelse af lejemålet. På den måde er der allerede ved lejefastsættelsen taget højde for udgifter til vedligeholdelse. Hvis andelsboligforeningen har vedligeholdelsespligten, er det påkrævet, at foreningen fører en vedligeholdelseskonto til lejemålet. Indvendig vedligeholdelse Almindelig indvendig vedligeholdelse forstås lejeretligt som maling, hvidtning, tapetsering og eventuelt overfladebehandling af gulve. Ikke andet. Det kan aftales, at det er lejeren, der skal stå for den indvendige vedligeholdelse. Er det ikke aftalt, er det andelsboligforeningen, der står for den indvendige vedligeholdelse. Udvendig vedligeholdelse Lejeretligt kaldes alt andet end maling, hvidtning og tapetsering for udvendig vedligeholdelse. Dette gælder også ting inde i lejemålet, f.eks. toiletter, radiatorer og vandhaner. Det er muligt at aftale, at udvendig vedligeholdelse skal forestås af lejeren. Men som hovedregel er det udlejerens pligt at sørge for udvendig vedligeholdelse. Hvis foreningen er i tvivl om rækkevidden af vedligeholdelsesbestemmelserne i gældende lejekontrakter, anbefaler ABF og LLO, at foreningerne søger rådgivning. Forbedringer En forbedring er lejeretligt en foranstaltning, der giver boligen en højere brugsværdi. Altså vil et nyt gulv typisk være at betragte som en vedligeholdelsesopgave, der som udgangspunkt påhviler udlejeren. Hvis en udlejet bolig forbedres således, at det lejede får en brugsværdiforøgelse, kan lejen stige. For at kunne lade huslejen stige, skal andelsboligforeningen varsle forhøjelse over for lejeren med 3 måneders varsel. Den lejeforhøjelse foreningen kan varsle, udgør som nævnt brugsværdiforøgelsen. Værdien af brugsværdiforøgelsen beregnes ved, at andelsboligforeningen tager udgiften til forbedringen og fradrager et beløb - typisk 1/3 eller 1/2 af byggeomkostningerne - svarende til den værdi, 7

8 den udskiftede bygningsdel havde, og den besparelse foreningen har ved ikke længere at skulle vedligeholde en gammel bygningsdel. Udregningen af brugsværdiforøgelsen baserer sig på ydelsen på et almindeligt langfristet realkreditlån, oftest 20 år. Lejeforhøjelser for forbedringer er ganske vanskelige at håndtere. Der er en lang række frister og formalia, som skal overholdes. Overholdes dette ikke, er der en risiko for, at man i værste fald aldrig vil kunne forhøje lejen som følge af forbedringen. ABF og LLO anbefaler derfor, at foreningerne søger professionel bistand om lejeforhøjelsen før større forbedringsarbejder iværksættes. Adgang til boligen Andelsboligforeningens bestyrelse har ikke adgang til boligen, med mindre det skriftligt er varslet over for beboeren. Bestyrelsen har heller ikke krav på at få udleveret en nøgle. Beboeren har alene pligt til at sikre, at der er adgang. Naturligvis kan det være nødvendigt at skaffe sig adgang ved helt uopsættelige forhold, som eksempelvis et sprængt vandrør, men ellers skal man varsle, at der ønskes adgang til lejligheden mindst 6 uger før, der ønskes adgang. Er det arbejde, der skal udføres i lejligheden til væsentlig gene for beboeren, skal der varsles mindst 3 måneder i forvejen. Kan man komme overens om et kortere varsel, er der ikke noget i vejen for det. Det bør i givet fald aftales skriftligt. Beboerrepræsentation En beboerrepræsentation er en sammenslutning af de lejere, der bor i ejendommen. Er der ikke en beboerrepræsentation i ejendommen, når andelsboligforeningen bliver stiftet, har lejerne ret til at oprette en sådan, når der er 6 eller flere beboelseslejligheder. En beboerrepræsentation giver lejerne udvidede rettigheder, herunder ret til at få indsigt i kommende lejeforhøjelser og mulighed for kollektivt at gøre indsigelse imod lejestigninger. Lejerne kan i beboerrepræsentationen handle i fællesskab og derved stå stærkere over for andelsboligforeningen. Er der 3-5 lejere i foreningen har lejerne mulighed for at oprette en såkaldt talsmandsordning, der giver dem tilsvarende rettigheder, som en beboerrepræsentation. Inddrages beboerrepræsentationen aktivt i forbindelse med den daglige drift 8

9 af andelsboligforeningen, vil beboerrepræsentationen kunne udgøre en god samarbejdspartner for andelsboligforeningens bestyrelse, hvilket i sidste ende kan føre til et bedre sammenhold i foreningen. Andelsboligforeningen skal inviteres til stiftende møde i beboerrepræsentationen samt til alle de årlige beboerrepræsentationsmøder. Rent praktisk vil det være bestyrelsen for andelsboligforeningen eller et udvalg i foreningen, der varetager kontakten til lejerne. Et eventuelt kontingent til drift af beboerrepræsentationen kan lejerne kræve opkrævet over huslejen. I givet fald skal andelsboligforeningen overføre kontingentet til beboerrepræsentationens konto. Husorden Husordenen fastsættes af lejerne og andelshaverne i fællesskab. Rent praktisk betyder det typisk, at lejerne inviteres til det punkt på foreningens generalforsamling, som omhandler husordenen. Vær dog opmærksom på, at invitationen til at indkalde til møde om husordenen, også kan komme fra lejerne. For at husordenen kan vedtages, skal der være et såkaldt absolut flertal. Det betyder, at der skal være et flertal blandt samtlige beboere i ejendommen, uanset antal fremmødte på generalforsamlingen. Det vil sige, at hvis der i ejendommen er 20 lejere og andelshavere, så skal mindst 11 af dem stemme for, for at husordenen er vedtaget. Er der et flertal blandt de fremmødte, men ikke tilstrækkeligt fremmøde til at beslutningen kan endeligt vedtages, er der mulighed for at indkalde til en ny generalforsamling. På den ekstra generalforsamling kan man træffe endelig beslutning om husordenen, såfremt der er flertal blandt de fremmødte. De to møder skal være afholdt inden for en måned. Når der stemmes om husorden, kan der afgives en stemme fra hver lejlighed i ejendommen. En beboer vil kunne møde ved fuldmagt. For andelshavernes vedkommende vil der alene kunne gives fuldmagt i henhold til vedtægternes bestemmelser, hvorimod lejerne vil kunne give fuldmagt til hvem de ønsker, dog ikke til andelsboligforeningens bestyrelse, som i denne sammenhæng betragtes som udlejer. Når husordenen er endeligt vedtaget, sørger andelsboligforeningen for at rundsende den til samtlige beboere i ejendommen - altså både andelshavere og lejere. 9

10 Varmeregnskaber og vandregnskaber Det er vigtigt at være opmærksom på de frister, der gælder for aflæggelse af varmeregnskaber over for lejerne. Fristen for at fremsende regnskab er senest 4 måneder efter, forbrugsregnskabsåret er slut, eller hvis ejendommen opvarmes med fjernvarme, 3 måneder fra andelsboligforeningens modtagelse af endelig afregning fra fjernvarmeleverandøren. Det er vigtigt, at oplyse lejerne om, at de har 6 ugers indsigelsesfrist ellers er varmeregnskabet ugyldigt, og foreningen mister blandt andet muligheden for at opkræve efterbetaling. En lejer kan selv gøre indsigelse over sit varmeregnskab, mens beboerrepræsentanter kan gøre indsigelse over ejendommens samlede varmeregnskab. Hvis en lejer gør indsigelse, skal andelsboligforeningen sørge for at indbringe varmeregnskabet for huslejenævnet senest 12 uger efter, at lejerne har modtaget regnskabet. Hvis ikke foreningen gør det, kan den ikke opkræve efterbetaling af varme. Andelsboligforeningen har mulighed for at kræve, at lejerne betaler et a conto varmebidrag, svarende til den forventede omkostning fordelt over 12 måneder. Har der ikke været opkrævet a conto, skal hver lejer betale sin samlede regning i forbindelse med aflæggelsen af varmeregnskabet. Der gælder stort set tilsvarende regler for individuelle vandregnskaber, dog kan man kun opkræve vand ved siden af lejen, hvis det er aftalt i kontrakten, og lejemålet er forsynet med vandmåler(e). Ellers er vand inkluderet i lejen. Fraflytning Ved fraflytning er det normalt bestyrelsen eller en repræsentant for bestyrelsen, der indkalder til flyttesyn med lejeren. Hvis der er en beboerrepræsentation i ejendommen, skal en beboerrepræsentant også indkaldes. Hvis lejeren ønsker det, så har beboerrepræsentanten ret til at deltage i flyttesynet. Ved flyttesynet afleverer lejer nøglerne til lejemålet, og der kan stilles krav om eventuel istandsættelse. Alternativt skal fraflytningskrav fremsættes over for lejeren, inden der er forløbet 14 dage fra lejemålets ophør, med mindre andet er aftalt i kontrakten. Ifølge praksis beregner man de 14 dage fra tidspunktet for nøgleafleveringen. Efter lejelovens bestemmelser kan man ikke forlange, at lejer afleverer lejemålet i bedre stand, end ved overtagelsen. Derudover er det lejekontrakten, der bestemmer, hvordan lejemålet skal afleveres, og hvad der kan foretages for lejers regning. Andelsboligforeningen kan benytte indbetalt depositum til at 10

11 udbedre eventuelle mangler ved det lejede. Andelsboligforeningen skal sørge for at betale eventuelt ubenyttet forudbetalt leje og depositum tilbage hurtigst muligt. Opstår der uenighed omkring istandsættelseskrav, kan huslejenævnet træffe afgørelse i sagen. Når en lejer fraflytter en bolig, kan foreningen enten vælge at leje den ud igen eller lade den overgå til andelsbolig ved at sælge den. Der kan dog være visse salgsbegrænsninger i vedtægterne, som bør undersøges eller tages hånd om, inden en endelig beslutning om salg træffes. Bytteret Selv om man bor til leje i en andelsboligforening, har man fortsat den bytteret, der følger af lejelovens regler. Andelsboligforeningen kan dog kræve, at den, der flytter ind i boligen, overtager boligen som andelshaver. 11

12 Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når der er lejere og andelshavere i samme ejendom, er der en række forhold, en bestyrelse for en andelsboligforening skal være opmærksom på, da der er forskel på de vilkår og regler, der gælder for henholdsvis lejere og andelshavere. I brochuren beskrives de forhold, som bestyrelsen skal være opmærksom på i forhold til foreningens lejere. Behov for mere viden? Brochuren er udarbejdet i et samarbejde mellem Lejernes Landsorganisation (LLO) og Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF). LLO repræsenterer lejerne i private udlejningsejendomme og ABF varetager interesserne for private andelsboligforeninger. Læs mere på llodk.dk eller abf-rep.dk. Lejernes Landsorganisation Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V Tlf Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation Vester Farimagsgade 1, 8. sal 1606 København V Tlf

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4 Beboerklagenævn Indhold Beboerklagenævn................................... 1 Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?..... 2 Beboerklagenævnets sammensætning..................... 4 Hvordan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK ADVOKATFIRMAET HUPFELD & PAULSEN Møderet for Højesteret Niels Hupfeld Viemosevej 62 Tommy Paulsen 2610 Rødovre Morten Hove Telefon +45 35 27 80 20 Telefax +45 35 42 92 18 E-mail: ah@hplaw.dk www.hplaw.dk

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 Indholdsfortegnelse Nye afgørelser og domme inden for boliglejeretten Lejeniveauet i Hovedstadsområdet Energisparepakken Lovforslag om forenkling og modernisering

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 2 2. FORMÅL... 2 3. ANDELSHAVERE... 2 4. INDSKUD... 3 5. HÆFTELSE... 3 6. ANDEL... 4 7. BOLIGAFGIFT... 4

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN VEDTÆGTER FOR AB SKYDEBANEN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skydebanen. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 2. Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 2. Nogle begreber

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: 575005 Svar på henvendelse

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Opgavesamling med afleveringsoversigt

Opgavesamling med afleveringsoversigt 22.01.2015 Opgavesamling med afleveringsoversigt Erhvervslejeret Forår 2015 EA06 - Århus 1 Afleveringsoversigt På Erhvervslejeret, hold EA06 Århus, afleveres fire opgavesæt i løbet af semesteret efter

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kirkevangen I. 1 Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Ledøje-Smørum Kommune. 2

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Ejd. nr. 0510 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Side 2 af 15 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tibirkegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere