Bekendtgørelse om helbredskrav på jernbaneområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om helbredskrav på jernbaneområdet"

Transkript

1 BEK nr 986 af 11/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. T Senere ændringer til forskriften BEK nr 892 af 07/07/2015 Bekendtgørelse om helbredskrav på jernbaneområdet I medfør af 21 h, stk. 2, 22, stk. 6, 24 c, stk. 2, og 25, stk. 2, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr af 11. november 2010, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 24 h, stk. 1: Anvendelsesområde og definitioner 1. Denne bekendtgørelse gælder for personer og enhver offentlig eller privat virksomhed, der udfører sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet. Stk. 2. Ved sikkerhedsklassificerede funktioner forstås i denne bekendtgørelse funktioner, der har direkte betydning for jernbanesikkerheden. De sikkerhedsklassificerede funktioner er inddelt i følgende kategorier: 1) fremføring af trækkraftenheder i henhold til lokomotivførerbekendtgørelsen samt fremføring af metrotog, 2) ansvar for arbejde i og ved spor uden sporspærring, herunder opsyn med andre, der arbejder i og ved spor med og uden sporspærring, 3) klargøring af tog, herunder sammenkobling af rullende materiel og deltagelse i rangering, 4) sikkerhedsopgaver i tog, og 5) deltagelse i den sikkerhedsmæssige afvikling af toggangen. Stk. 3. Trafikstyrelsen træffer i tvivlstilfælde afgørelse om, hvorvidt en person udfører sikkerhedsklassificerede funktioner, og hvilken sikkerhedsklassificeret funktion den pågældende person hører ind under. Stk. 4. Ved helbredsgodkendelse forstås i denne bekendtgørelse et af Trafikstyrelsen udstedt dokument, der bekræfter, at en sikkerhedsklassificeret person opfylder helbredsbestemmelserne i 6, jf. bilag 2-3, og 7-8. Stk. 5. Ved EØS-land forstås et land, som fuldt ud har tilsluttet sig EU-lovgivningen på området. Stk. 6. Bekendtgørelsen gælder ikke for udførelse af sikkerhedsklassificerede funktioner på veteranbaner. Helbredsgodkendelse 2. Sikkerhedsklassificerede funktioner må kun udføres af personer, som har opnået helbredsgodkendelse fra Trafikstyrelsen, jf. dog stk. 2. Helbredsgodkendelsens udløbsdato fastsættes i godkendelsen. Stk. 2. Helbredsgodkendelser udstedt i henhold til gældende EU-lovgivning af et andet EU-medlemsland eller EØS-land gælder i Danmark. Stk. 3. En person, som er indehaver af en udenlandsk helbredsgodkendelse og som har opnået denne helbredsgodkendelse på anden måde end den i stk. 1 eller 2 angivne, vil kunne opnå en dansk helbredsgodkendelse, såfremt den pågældende helbredsgodkendelse anses for at svare til de krav, der er angivet i denne bekendtgørelse. Stk. 4. De i stk. 3 nævnte personer skal over for Trafikstyrelsen dokumentere, at den pågældendes helbredsgodkendelse svarer til de helbredskrav, som kræves for udførelsen af de sikkerhedsklassificerede funktioner i henhold til denne bekendtgørelse. På baggrund af den fremsendte dokumentation træffer Tra- 1

2 fikstyrelsen, efter indstilling fra Trafikstyrelsens læge, afgørelse om, hvorvidt der kan udstedes en dansk helbredsgodkendelse. 3. Trafikstyrelsen udsteder helbredsgodkendelse til personer, der ved helbredsattest og synsattest dokumenterer at opfylde helbredskravene i bekendtgørelsens 6, jf. bilag 2-3, og 7-8. Stk. 2. Trafikstyrelsen kan udstede helbredsgodkendelser, hvortil der knyttes særlige vilkår med henblik på efterfølgende dokumentation for, at betingelserne er opfyldt. Stk. 3. Helbredsundersøgelser med henblik på helbredsgodkendelse skal foretages af en læge eller speciallæge og udføres efter Trafikstyrelsens anvisninger. Stk. 4. Krav til helbredsundersøgelser før ansættelse og ved de efterfølgende periodiske helbredsundersøgelser er angivet i bilag 1 for de sikkerhedsklassificerede funktioner i henhold til 1, stk. 2. Stk. 5. Attesterne i bilag 4 (Helbredsattest til brug ved undersøgelse af personer, der udfører sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet) og bilag 5 (Synsattest til brug ved undersøgelse af personer, der udfører sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet) skal benyttes. 4. Personer, der udfører sikkerhedsklassificerede funktioner i henhold til 1, stk. 2, nr. 1, skal helbredsundersøges med følgende intervaller: 1) hvert tredje år i alderen til og med 55 år, og 2) hvert år i alderen fra 56 år. Stk. 2. Personer, der udfører sikkerhedsklassificerede funktioner i henhold til 1, stk. 2, nr. 2-5, skal helbredsundersøges med følgende intervaller: 1) hvert femte år i alderen til og med 40 år, 2) hvert tredje år i alderen fra 41 år til og med 62 år, og 3) hvert år i alderen fra 63 år. Stk. 3. Helbredsattest vedrørende periodisk helbredsundersøgelse skal foreligge hos Trafikstyrelsen senest fire uger inden helbredsgodkendelsens udløbsdato. Helbredsgodkendelsen bortfalder ved den i godkendelsen angivne udløbsdato. Trafikstyrelsen kan forny en helbredsgodkendelse, hvorved helbredsgodkendelsens gyldighedsperiode forlænges. Stk. 4. Personer, der udfører sikkerhedsklassificerede funktioner, skal lægeundersøges, hvis de har mere end 30 dages sammenhængende sygefravær eller har været involveret i en ulykke eller hændelse, hvor der kan opstå tvivl om, hvorvidt den pågældende kan udføre sin funktion sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Stk. 5. Trafikstyrelsens læge kan bestemme, at der skal ske hyppigere undersøgelser, hvis den ansattes helbredstilstand giver grundlag herfor. Stk. 6. Ved mistanke om at der foreligger et misbrug af alkohol og lægemidler eller brug af euforiserende stoffer, kan der udtages blod-, sved- og urinprøver i forbindelse med helbredsundersøgelse af personer, der udfører sikkerhedsklassificerede funktioner. 5. Trafikstyrelsen tilbagekalder en helbredsgodkendelse, såfremt indehaveren ikke længere opfylder helbredskravene i bekendtgørelsens 6, jf. bilag 2-3, og 7-8. Krav til helbred 6. Personer, der udfører sikkerhedsklassificerede funktioner i henhold til 1, stk. 2, nr. 1, skal opfylde de helbredskrav, som er angivet i bilag 2. Stk. 2. Personer, der udfører sikkerhedsklassificerede funktioner i henhold til 1, stk. 2, nr. 2-5, skal opfylde de helbredskrav, som er angivet i bilag Personer, der 1) er afhængige af eller misbruger alkohol, eller har et alkoholoverforbrug, 2) misbruger lægemidler, eller 3) bruger euforiserende stoffer 2

3 må ikke udføre sikkerhedsklassificerede funktioner. Stk. 2. Lægemidler, der kan påvirke reaktionsevnen eller bevidsthedsniveauet, må ikke anvendes ved udførelse af sikkerhedsklassificerede funktioner. 8. Graviditet kan medføre uegnethed til at udføre sikkerhedsklassificerede funktioner, hvis der under graviditeten optræder sygdomslignende symptomer, som beskrevet i bekendtgørelsens 6, jf. bilag 2-3, punkt 1. Informations- og indberetningspligt 9. Ledelsen i virksomheder, hvor sikkerhedsklassificerede funktioner udføres, skal sørge for at informere de personer, der udfører sikkerhedsklassificerede funktioner, om kravene i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Sikkerhedsklassificerede personer, der har formodning om eller kendskab til, at de ikke længere opfylder helbredskravene i bekendtgørelsen, skal snarest muligt indberette dette til Trafikstyrelsen og virksomheden og afholde sig fra at udføre sikkerhedsklassificerede funktioner. Stk. 3. Virksomheder, der har en formodning om eller kendskab til, at en sikkerhedsklassificeret person ikke opfylder helbredskravene i denne bekendtgørelse, skal indberette dette til Trafikstyrelsen snarest muligt og fratage den pågældende udførelsen af sikkerhedsklassificerede funktioner, indtil Trafikstyrelsens vurdering af helbredsforholdene foreligger. Stk. 4. Virksomhederne skal orientere Trafikstyrelsen om ansættelse eller afskedigelse af personer, som udfører sikkerhedsklassificerede funktioner, med henblik på opfølgning af kravene i bekendtgørelsen. Dispensation og vilkår 10. Trafikstyrelsen kan dispensere fra kravene i bekendtgørelsens bilag 2 og 3, punkterne 2 og 3 (syn og hørelse), hvis det må formodes, at den pågældende kan udføre tjenesten på fuldt betryggende måde, og når det i øvrigt er foreneligt med EU-regler på området. Stk. 2. Trafikstyrelsen kan udstede helbredsgodkendelse med vilkår på baggrund af en lægelig vurdering, herunder i forbindelse med behandling af hjertesygdomme, sukkersyge og alkoholbehandlinger m.v. Gebyr og klage 11. For udstedelse af helbredsgodkendelse er der i Trafikstyrelsens gebyrbekendtgørelse fastsat gebyr til dækning af omkostningerne i forbindelse med sagsbehandling af helbredsgodkendelser (godkendelser og afslag), herunder for helbredsgodkendelse efter 2, stk Trafikstyrelsens afgørelser i medfør af denne bekendtgørelse kan påklages til transportministeren. Klager skal være indgivet til transportministeren senest 4 uger efter, at Trafikstyrelsens afgørelse er meddelt den pågældende. Straf 13. Den, der ikke har en helbredsgodkendelse efter 2, og som udfører sikkerhedsklassificerede funktioner, jf. 1, stk. 1-2, straffes med bøde. Overtrædelse af 9, stk. 1-3, straffes med bøde. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. oktober Bekendtgørelse nr. 72 af 2. februar 2009 om helbredskrav på jernbaneområdet ophæves. Stk. 2. Helbredsgodkendelser, der er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 72 af 2. februar 2009 forbliver i kraft, indtil de udløber eller tilbagekaldes. 3

4 Stk. 3. Senest den 1. maj 2012 skal de i bilag 4 og 5 angivne attester anvendes. Indtil dette tidspunkt kan de hidtidige attester anvendes. Trafikstyrelsen, den 11. oktober 2011 CARSTEN FALK HANSEN / Ole Boysen Lynggaard 4

5 1. Krav til helbredsundersøgelser Bilag 1 Personer, der udfører sikkerhedsklassificerede funktioner i henhold til 1, stk. 2, skal helbredsundersøges som angivet i punkt 2 før ansættelse og som angivet i punkt 3 ved de periodiske undersøgelser. 2. Helbredsundersøgelser før ansættelse 2.1. Generelle krav til helbredsundersøgelser for alle sikkerhedsklassificerede funktioner før ansættelse: generel lægeundersøgelse, undersøgelse af sansefunktioner (syn, hørelse, farvesans), undersøgelse af urin for sukkersyge (diabetes mellitus), og supplerende undersøgelser i det omfang, de er nødvendige for at bedømme personens fysiske egnethed, test for euforiserende stoffer eller psykotrop medicin (herunder antidepressiva), samt for alkoholmisbrug, der kan rejse tvivl om, hvorvidt personen er egnet til at udføre den pågældende sikkerhedsklassificerede funktion, undersøgelse af de kognitive egenskaber: opmærksomhed og koncentration, hukommelse, opfattelsesevne, dømmekraft, undersøgelse af kommunikationsevne, og undersøgelse af psykomotoriske egenskaber: reaktionshastighed, koordinering af bevægelser Særlige helbredsundersøgelser før ansættelse af personer, der udfører sikkerhedsklassificerede funktioner i henhold til 1, stk. 2, nr. 1: elektrokardiogram (EKG) i hvile Kravet gælder ikke for metrostewarder. 3. De periodiske helbredsundersøgelser 3.1. Generelle krav til de periodiske helbredsundersøgelser efter ansættelse for alle sikkerhedsklassificerede funktioner: generel lægeundersøgelse, undersøgelse af sansefunktioner (syn og hørelse), analyse af blod- eller urinprøve for at undersøge for sukkersyge (diabetes mellitus) og andre helbredstilstande efter indikation fra den kliniske undersøgelse, og test for euforiserende stoffer, hvis den kliniske undersøgelse indikerer det. 3.2 Særlige periodiske helbredsundersøgelser for personer, som udfører sikkerhedsklassificerede funktioner i henhold til 1, stk. 2, nr. 1: elektrokardiogram (EKG) i hvile, hvis personen er fyldt 40 år Kravet gælder ikke for metrostewarder. 5

6 Bilag 2 Helbredskrav for personer, der udfører sikkerhedsklassificerede funktioner i henhold til 1, stk. 2, nr Generelle krav til helbred Personen må ikke have noget helbredsproblem, være under medicinsk behandling eller tage medikamenter eller stoffer, der kan forårsage: 1.1. pludselig bevidstløshed, 1.2. nedsat opmærksomhed eller koncentration, 1.3. pludseligt tab af arbejdsevnen, 1.4. nedsat balance- eller koordinationsevne, eller 1.5. betydelig begrænsning af bevægelsesevnen. 2. Krav til synsevnen Der stilles følgende krav til synsevnen: 2.1. synsstyrke på afstand med eller uden korrektion: 1,0 med mindst 0,5 på det svagest seende øje, 2.2. maksimalværdier for korrigerende linser: langsynethed +5/nærsynethed -8. Trafikstyrelsen kan i særlige tilfælde, og efter udtalelse fra en øjenlæge, tillade værdier, der ligger uden for dette interval, 2.3. synsstyrke på kort og mellemlang afstand: tilstrækkelig med eller uden korrektion, 2.4. kontaktlinser og briller er tilladt, hvis de regelmæssigt kontrolleres, 2.5. normalt farvesyn. Der anvendes en anerkendt test, f.eks. Ishihara, suppleret af en anden anerkendt test, hvis nødvendigt, 2.6. synsfelt: normalt (ingen abnormitet af betydning for det arbejde, der skal udføres), 2.7. syn på begge øjne: fyldestgørende; kræves ikke, når en person har god adaptationsevne og tilstrækkelig kompenseringsevne. Kun i det tilfælde, hvor personen har mistet sit binokulære syn efter ansættelsen, 2.8. binokulært syn: skal være normalt og uden dobbeltsyn, 2.9. identificering af farvesignaler: testen skal baseres på genkendelse af enkeltfarver og ikke på relative forskelle, kontrastfølsomhed: god, ingen fremadskridende øjensygdom, øjenimplantater, keratotomi og keratektomi er kun tilladt, hvis de kontrolleres eller med en hyppighed, som Trafikstyrelsen fastsætter, evne til at modstå blænding, og farvede kontaktlinser og farveskiftende glas må ikke benyttes. Linser med UV-filter må benyttes. 3. Krav til hørelse og tale Tilstrækkelig hørelse skal være bekræftet ved audiogram, dvs.: 3.1. ingen anomali (svimmelhedssygdomme) i det vestibulære sanseapparat (balanceorganet), 3.2. ingen kroniske talevanskeligheder (jf. nødvendigheden af høj og klar udveksling af meddelelser), og 3.3. hørelsen skal være tilstrækkelig til, at personen kan føre en telefonsamtale og høre alarmtoner og radiomeddelelser Følgende værdier anses for vejledende: 6

7 hørenedsættelsen må ikke være større end 40 db ved 500 og 1000 Hz, og hørenedsættelsen må ikke være større end 45 db ved 2000 Hz for det øre, hvor hørelsen ved luftledning er dårligst Brug af høreapparat er tilladt i særlige tilfælde. 7

8 Bilag 3 Helbredskrav for personer, der udfører sikkerhedsklassificerede funktioner i henhold til 1, stk. 2, nr Generelle helbredskrav Personen må ikke have helbredsproblemer eller være under en medicinsk behandling, der kan forårsage: 1.1. pludselig bevidstløshed, 1.2. nedsat opmærksomhed eller koncentration, 1.3. pludseligt tab af arbejdsevnen, 1.4. nedsat balance- eller koncentrationsevne, eller 1.5. betydelig begrænsning af bevægelsesevnen. 2. Krav til synsevnen Der stilles følgende krav til synsevnen: 2.1. synsstyrke på afstand med eller uden korrektion: 0,8 (højre øje + venstre øje målt separat); mindst 0,3 på det svagest seende øje, 2.2. maksimalværdier for korrigerende linser: langsynethed + 5/nærsynethed -8. Trafikstyrelsen kan i særlige tilfælde, og efter udtalelse fra en øjenlæge, tillade værdier, der ligger uden for dette interval, 2.3. synsstyrke på kort og mellemlang afstand: tilstrækkelig med eller uden korrektion, 2.4. kontaktlinser og briller er tilladt, hvis de regelmæssigt kontrolleres, 2.5. normalt farvesyn. Der anvendes en anerkendt test, f.eks. Ishihara, suppleret af en anden anerkendt test, hvis nødvendigt, 2.6. synsfelt: normalt (ingen abnormitet af betydning for det arbejde, der skal udføres), 2.7. syn på begge øjne: fyldestgørende; kræves ikke, når en person har god adaptationsevne og tilstrækkelig kompenseringsevne. Kun i det tilfælde, hvor personen har mistet sit binokulære syn efter ansættelsen, 2.8. binokulært syn: skal være normalt og uden dobbeltsyn, 2.9. kontrastfølsomhed: god, ingen fremadskridende øjensygdom, og øjenimplantater, keratotomi og keratektomi er kun tilladt, hvis de kontrolleres årligt eller med en hyppighed, som Trafikstyrelsen fastsætter. 3. Krav til hørelsen Tilstrækkelig hørelse skal være bekræftet ved toneaudiogram, dvs.: 3.1. hørelsen skal være tilstrækkelig til, at personen kan føre en telefonsamtale samt høre alarmtoner og radiobudskaber Følgende værdier anses for vejledende: hørenedsættelsen må ikke være større end 40 db ved 500 og 1000 Hz, og hørenedsættelsen må ikke være større end 45 db ved 2000 Hz for det øre, hvor hørelsen ved luftledning er dårligst. 8

9 Bilag 4 Helbredsattest for jernbanepersonale Helbredsattest til brug ved undersøgelse af personer med sikkerhedsklassificerede funktioner Alle spørgsmål skal besvares Navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr.: By: Stillingsbetegnelse: Arbejdsgiver: Sikkerhedsklassificeret funktion i henhold til helbredsbekendtgørelsen: Fremføring af trækkraftenheder (tog rangertræk arbejdskøretøjer metro ) Ansvar for arbejde i og ved spor, herunder opsyn med andre (SR-arbejdsledere, mv.) Klargøring af tog (togklargørings- og rangerpersonale) Sikkerhedsopgaver i tog (togfører, mv.) Deltagelse i den sikkerhedsmæssige afvikling af toggangen (trafikstyringspersonale, mv.) A-F udfyldes af ansøgeren inden fremmødet hos lægen Uddybende oplysninger skal gives i punkt B A: Har du nogensinde haft, eller er du blevet behandlet for 01) Øjensygdomme 02) Døvhed eller øresygdom 03) Hjertesygdom 04) Forhøjet blodtryk 05) Lungesygdom og allergi 06) Mave-, tarm- eller leversygdom 07) Sukkersyge 08) Nyresten, blod i urinen 09) Epilepsi 10) Hovedskade / hjernerystelse 11) Anfald med bevidsthedspåvirkning eller usikker gang 12) Svimmelhed eller besvimelse 13) Søvnforstyrrelse 14) Nedsat hukommelse eller dømmekraft 15) Psykiske sygdomme 16) Andet B: Bemærkninger til punkt A giv tillægsforklaring til spørgsmål besvaret med Ja 9

10 CPR-nr.: C: Tager du nogen form for medicin? D: Bemærkninger til punkt C giv tillægsforklaring til spørgsmålet besvaret med Ja Navn på medicin Styrke / Dosis Årsag E: Angiv ugentligt forbrug af øl, vin & spiritus Antal genstande pr. uge F: Tager du nogen form for euforiserende stoffer? Undertegnede bekræfter hermed, at oplysningerne i punkt A F er korrekte Sted og dato Den ansattes / ansøgerens underskrift CPR-nr.: I. Supplerende oplysninger givet af undersøgende læge. Alle spørgsmål skal besvares 10

11 Er der bemærkninger eller supplerende oplysninger til det, ansøger har anført under punkterne A-F II. Objektiv undersøgelse Højde: cm Vægt: kg Blodtryk mmhg: / / / Blodtryk målt i siddende stilling med passende manchet. Hvis BT er = med eller > 140/90 anføres yderligere 2 målinger Puls: pr. minut Er pulsen regelmæssig? Findes der noget abnormt vedrørende: 1) Hjertestetoscopi 2) Lungestetoscopi 3) Abdomen (palpation) 4) Ekstremiteter 5) Kognitive egenskaber, psykomotoriske tempo og kommunikationsevne Abnorme fund beskrives nærmere herunder Synsundersøgelse: Synsstyrke: Højre øje Venstre øje Begge øjne Skal undersøges med sædvanlig anvendt afstandskorrektion, Snellens tavle Blev der benyttet korrektion ved undersøgelsen? 11

12 Er synsfeltet for hånd normalt for højre øje? Er synsfeltet for hånd normalt for venstre øje? Er elektrokardiogram (EKG) i hvile vedlagt? Undersøgelsen skal foretages for personer, der fremfører trækkraftenheder (lokomotivførere, køremænd, ranger- og troljeførere, men ikke metrostewarder) ved førstegangsundersøgelse, samt ved alle undersøgelser efter det fyldte 40. år CPR-nr.: II Objektiv undersøgelse (fortsat) Hørelse. Undersøges på hvert øre for sig. Undersøgte har ryggen mod undersøgeren Høres talestemme på 4 meters afstand på højre øre? Høres talestemme på 4 meters afstand på venstre øre? Blev høreapparat benyttet ved undersøgelsen? Ved høreapparat, angiv side: Sæt x Højre øre Venstre øre Begge ører Urinundersøgelse ved stix Sæt x Pos Neg Protein Blod Uddybende oplysninger til urinundersøgelsen: Glucose Urintest for psykotrope stoffer Sæt x Pos Neg - skal kun foretages ved 1. gangs undersøgelse Hash Extacy Uddybende oplysninger til urintesten: Kokain Eventuelt supplerende oplysninger, som lægen er i besiddelse af? Relevant materiale er vedlagt? 12

13 Skønnes der at være behov for at indhente yderligere oplysninger eller supplerende undersøgelser? Hvis Ja, angiv venligst hvilke Den udstedte attest sendes til Trafikstyrelsen, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S Lægens navn, adresse og tlf. nr. (maskinelt eller stempel) Undersøgelsens dato og lægens underskrift Dato Underskrift Lægeforeningens Attestudvalg og Trafikstyrelsen Det skal tydeligt fremgå, hvilken læge der har udstedt attesten 13

14 Synsattest for jernbanepersonale Bilag 5 Synsattest til brug ved undersøgelse af personer med sikkerhedsklassificerede funktioner Alle spørgsmål skal besvares Navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr.: By: Stillingsbetegnelse: Arbejdsgiver: Sikkerhedsklassificeret funktion i henhold til helbredsbekendtgørelsen: Fremføring af trækkraftenheder (tog rangertræk arbejdskøretøjer metro ) Ansvar for arbejde i og ved spor, herunder opsyn med andre (SR-arbejdsledere, mv.) Klargøring af tog (togklargørings- og rangerpersonale) Sikkerhedsopgaver i tog (togfører, mv.) Deltagelse i den sikkerhedsmæssige afvikling af toggangen (trafikstyringspersonale, mv.) A-C udfyldes af ansøgeren inden fremmødet hos øjenlægen A: Har du tidligere været undersøgt hos øjenlæge? Hvis Ja angiv venligst: Hvornår Hvorfor B: Bruger du briller eller kontaktlinser? Hvis Ja angiv venligst styrke hvis kendt Briller Kontaktlinser højre øje højre øje venstre øje venstre øje C: Har du vanskeligheder ved at orientere dig i nedsat belysning? 14

15 Undertegnede bekræfter hermed, at oplysningerne i punkt A C er korrekte Sted og dato Den ansattes / ansøgerens underskrift CPR-nr.: Udfyldes af undersøgende speciallæge i øjensygdomme. Alle spørgsmål skal besvares Anamnese Øjenklager/-sygdomme/-skader Tidligere Nuværende Hvis Ja beskrives det herunder: Objektivt Højre øje Venstre øje Begge øjne Synsstyrke uden brille Synsstyrke med briller Brillestyrke Sfærisk Cylinder Grader Sæt x Normal Abnorm Externa Stilling Lejring Motilitet Pupilforhold Farvesyn: Ishihara 21 (38 tavler) /21 Højre Venstre Sæt x Normal Abnorm Normal Abnorm Øjentryk mm Hg Spaltelampe Oftalmoskopi Synsfelt for hånd Abnorme fund beskrivelse: 15

16 Den udstedte attest sendes til Trafikstyrelsen, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S Lægens navn, adresse og tlf. nr. (maskinelt eller stempel) Undersøgelsens dato og lægens underskrift Dato Underskrift Lægeforeningens Attestudvalg og Trafikstyrelsen Det skal tydeligt fremgå, hvilken læge der har udstedt attesten 16

Bekendtgørelse om helbreds- og kompetencekrav til visse sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet

Bekendtgørelse om helbreds- og kompetencekrav til visse sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet Bekendtgørelse om helbreds- og kompetencekrav til visse sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet I medfør af 66, stk. 2, 68, stk. 1, 101, stk. 3, 102, stk. 1, og 117, stk. 1, i jernbaneloven,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 986 af 11. oktober 2011 om helbredskrav

Vejledning til bekendtgørelse nr. 986 af 11. oktober 2011 om helbredskrav Vejledning til bekendtgørelse nr. 986 af 11. oktober 2011 om helbredskrav på jernbaneområdet Oktober 2011 Forord Generelt Bekendtgørelse nr. 986 af 11. oktober 2011 om helbredskrav på jernbaneområdet (helbredsbekendtgørelsen)

Læs mere

D.O. I \ august 2015 6.4. Kørekortskrav

D.O. I \ august 2015 6.4. Kørekortskrav Kørekortskrav Færdselsloven Lov nr 154 af 18/02/2015 59, stk. 1 og 2, affattes således:»kørekort udstedes med en gyldighedstid på 15 år, dog højst indtil den pågældende er fyldt 75 år. Stk. 2. Justitsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbaneområdet

Bekendtgørelse om krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbaneområdet Bekendtgørelse om krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbaneområdet I medfør af 2, stk. 2, 6, stk. 5, 21 h, stk. 2, 22, stk. 6, og 24 c, stk. 2, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HELBREDSATTEST TIL BRUG I REDNINGSBEREDSKABET

HELBREDSATTEST TIL BRUG I REDNINGSBEREDSKABET HELBREDSATTEST TIL BRUG I REDNINGSBEREDSKABET Ansøgerens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr.: By.: Formålet med helbredsattesten er at anskueliggøre, om du lider af en sygdom, som kan have betydning for arbejdet

Læs mere

Funktionsattest ASK 220 Øje

Funktionsattest ASK 220 Øje Funktionsattest ASK 220 Øje afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller beskæftigelse:..

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbaneområdet

Bekendtgørelse om krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbaneområdet BEK nr 891 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS10000-00062 Senere ændringer til

Læs mere

Land: D D M M Y Y. b) BMI - udregning: Højde = H H x H = = H 2 Vægt = V V H 2 = = Din BMI. Administration Let arbejde Let manuelt

Land: D D M M Y Y. b) BMI - udregning: Højde = H H x H = = H 2 Vægt = V V H 2 = = Din BMI. Administration Let arbejde Let manuelt ANSØGNINGSFORMULAR Du bedes venligst gennemlæse ansøgningen omhyggeligt, inden du besvarer spørgsmålene og underskriver. Hvert spørgsmål skal besvares fuldt ud og korrekt af den person, der skal forsikres.

Læs mere

Alt personale, som har et sikkerhedsmæssigt ansvar, skal være fyldt 18 år. Lokomotivførere dog 21 år.

Alt personale, som har et sikkerhedsmæssigt ansvar, skal være fyldt 18 år. Lokomotivførere dog 21 år. Sys 021 DVF - side 1 af 10 1.0 Gyldighedsområde Nærværende instruks vedrører alene forhold ved ikke erhvervsmæssig jernbanedrift i forbindelse med veterantogskørsel og drift af veteranbane på normalsporede

Læs mere

Trafikfarlig medicin

Trafikfarlig medicin Trafikfarlig medicin Der er andet end alkohol, der kan påvirke din evne til at køre bil. Denne brochure handler om, hvordan du styrer uden om trafikproblemer i forbindelse med medicin. Hvad er trafikfarlig

Læs mere

Ansøgning om en stilling som politibetjent på prøve i Grønland

Ansøgning om en stilling som politibetjent på prøve i Grønland Ansøgning om en stilling som politibetjent på prøve i Grønland Politimesteren i Grønland Journalnr. 55PM-00114- BEMÆRK! Ansøgningen skal udfyldes af ansøgeren selv og afleveres personligt til den lokale

Læs mere

HELBREDSATTEST. Dansk Taekwondo Forbund

HELBREDSATTEST. Dansk Taekwondo Forbund HELBREDSATTEST Dansk Taekwondo Forbund Ansøgerens navn: CPR-nummer: Adresse: Postnummer: By: Klub: DTaF Licensnummer: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

HELBREDSSPØRGESKEMA KVINDER

HELBREDSSPØRGESKEMA KVINDER Navn: Dato: Adresse: Personnummer: Telefonnummer: Postnummer og by: E-mailadresse: HELBREDSSPØRGESKEMA KVINDER Vi har modtaget dit ønske om at komme til Forsvarets Dag. For at blive bedømt egnet til at

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

FP 100 Helbredsattest

FP 100 Helbredsattest FP 100 Helbredsattest Attesten indgår som en del af aftalen mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningen om attester og helbredsoplysninger mv. Det er aftalt mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningen,

Læs mere

Trafikfarlig medicin

Trafikfarlig medicin Trafikfarlig medicin Der er andet end alkohol, der kan påvirke din evne til at køre bil. Denne brochure handler om, hvordan du styrer uden om trafikproblemer i forbindelse med medicin. Hvad er trafikfarlig

Læs mere

FP 100 Helbredsattest. Navn: CPR-nr.: Stilling: Adresse: Postnr.: By:

FP 100 Helbredsattest. Navn: CPR-nr.: Stilling: Adresse: Postnr.: By: FP 100 Helbredsattest HA Navn: CPR-nr.: Stilling: Adresse:_Postnr.: By: Til forsikringssøgende: Du skal selv henvende dig til egen læge for at få udfyldt denne attest. Husk at oplyse lægen om, at du skal

Læs mere

Vejledning til veteranbanebekendtgørelsens

Vejledning til veteranbanebekendtgørelsens Vejledning til veteranbanebekendtgørelsens 11-12 og 18-19 Krav til personer December 2011 3 Vejledning til vetetanbanebekendtgørelsen Indledning Generelt Bekendtgørelse nr. 1354 af 2. december 2010 om

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til sikkerhedsklassificerede funktioner på metro- og letbaneområdet

Bekendtgørelse om krav til sikkerhedsklassificerede funktioner på metro- og letbaneområdet BEK nr 576 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune

Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune Spørgeskema i forbindelse med den forebyggende undersøgelse af 67 i Viborg Kommune (afleveres til screeningsygeplejersken) CPR-nr : Navn : Efternavn : TLF : 1. Hvad er din højde? cm Hvad er din vægt? kg

Læs mere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere BEK nr 978 af 01/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-6611-111

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse BEK nr 345 af 20/04/2006 (Gældende) om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 801 af 22. september 2003 om kørekort, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1026 af 21. oktober 2004 og

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om helbredskrav på jernbaneområdet

Vejledning til bekendtgørelse om helbredskrav på jernbaneområdet Vejledning til bekendtgørelse om helbredskrav på jernbaneområdet 1. juli 2010 3 Vejledning til bekendtgørelse Vejledning til bekendtgørelse om helbredskrav på jernbaneområdet Denne vejledning knytter

Læs mere

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If!

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med forsikringen du har købt hos

Læs mere

Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning

Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning på medarbejders privatadresse Policenr. for ægtefælle/samlever: Medarbejder Policenr. for medarbejdere: Postnr. By

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgsmålene besvares med kryds i ud for valgte svar mulighed og ved uddybende tekst på linierne. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet:

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 814 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-0013676

Læs mere

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 1557 af 23/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering jnr. 2014-0036261

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer

Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer VEJ nr 9584 af 10/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen/J.nr. 3-5010-223/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

AKU-tillægspørgsmål vedr. Handicappedes beskæftigelse

AKU-tillægspørgsmål vedr. Handicappedes beskæftigelse AKU-tillægspørgsmål vedr. Handicappedes beskæftigelse Periode: Spørgsmålene skal indgå i hele 2. kvartal 2002 Placering: Tillægsspørgsmålene skal placeres som en samlet blok i slutningen af det normale

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej BEK nr 986 af 07/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-00019 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Ansøgning for kvinder om at komme til Forsvarets Dag (forsøgsordning)

Ansøgning for kvinder om at komme til Forsvarets Dag (forsøgsordning) Ansøgning for kvinder om at komme til Forsvarets Dag (forsøgsordning) Fulde navn: Personnummer: Telefonnummer: Adresse: Postnr.: By Mail: Jeg tager imod tilbuddet om at kommer på Forsvarets Dag og gennemføre

Læs mere

Oplysningsskema for aflastning og familiepleje efter lov om social service 142 stk. 1 og 2 samt 78

Oplysningsskema for aflastning og familiepleje efter lov om social service 142 stk. 1 og 2 samt 78 Oplysningsskema for aflastning og familiepleje efter lov om social service 142 stk. 1 og 2 samt 78 Giv jer god tid til at udfylde dette skema sammen. Jeres oplysninger behandles selvfølgelig fortroligt

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Familieret J.nr. 2014-8249 Npwi 20. marts 2015 Udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i anordning

Læs mere

Bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere 1)

Bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere 1) BEK nr 999 af 12/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013012971 Senere ændringer til

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

9) Køretøjets restværdi: Køretøjets forventede handelspris på tidspunktet for leasingperiodens udløb.

9) Køretøjets restværdi: Køretøjets forventede handelspris på tidspunktet for leasingperiodens udløb. BEK nr 699 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1434179 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om SKATs

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdskørsel m.v. (BJ 5-08)

Bekendtgørelse om arbejdskørsel m.v. (BJ 5-08) BEK nr 639 af 24/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger, j.nr. T142-000025

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ercoquin 250 mg overtrukne tabletter. Hydroxychloroquinsulfat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ercoquin 250 mg overtrukne tabletter. Hydroxychloroquinsulfat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ercoquin 250 mg overtrukne tabletter Hydroxychloroquinsulfat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få

Læs mere

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Ansøgningsskema GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at anmode om genoptagelse af en sag

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF L 223/26 Den Europæiske Unions Tidende 26.8.2009 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF af 25. august 2009 om ændring af Rådets direktiv 91/439/EØF om kørekort KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema Som forberedelse til sundhedstjekket hos din læge skal du besvare en række spørgsmål, som handler om din sundhed og dit helbred, og hvordan du i det

Læs mere

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND Navn: Dato: Adresse: Personnummer: Telefonnummer: Postnummer og By: E-mailadresse: Du skal udfylde og indsende helbredsspørgeskemaet også selv om du tidligere har gjort det! Når

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design BEK nr 1099 af 20/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 07/836 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab BEK nr 1861 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Erbitux 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning Cetuximab

Indlægsseddel: Information til brugeren. Erbitux 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning Cetuximab Indlægsseddel: Information til brugeren Erbitux 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning Cetuximab Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg

Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Journalnummer (udfyldes af Rigsombuddet) Ansøgning om godkendelse som adoptant Rigsombudsmanden på Færøerne Jeg/vi søger om at blive godkendt til adoption af (sæt et kryds): Et barn formidlet gennem DIA

Læs mere

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Undersøgelser af børn (0-12 år) 1.1. Det blev undersøgt, om børn (0-12 år) med skelen eller brillekorrigeret

Læs mere

spørgeskema om din epilepsi

spørgeskema om din epilepsi AER-1001 spørgeskema om din epilepsi Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. du kan læse mere i det vedlagte brev. på forhånd tak! neurologisk ambulatorium OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V.

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V. 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Ansøgningen skal udfyldes af personer, der ønsker at blive godkendt som bestyrer

Læs mere

TILMELDINGSBLANKET FORENEDE GRUPPELIV GRUPPELIVSFORSIKRING

TILMELDINGSBLANKET FORENEDE GRUPPELIV GRUPPELIVSFORSIKRING Udfyld samtlige sider og send til: Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 Kbh. K. TILMELDINGSBLANKET FORENEDE GRUPPELIV GRUPPELIVSFORSIKRING Efternavn og fornavn CPR-nummer Gade/vej Postnummer

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris.

Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris. Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris. Ved alle forløb anvendes registreringsskema for patienter i pakkeforløb Hjertesvigt

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1)

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1) BEK nr 1755 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00406 Senere ændringer

Læs mere

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-9 Bestemmelser om ubemandede friballoner Udgave 3, 3. oktober 2014 I medfør af luftfartslovens 82 og 151, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013,

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1)

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1) BEK nr 188 af 05/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-900-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS

Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS BEK nr 939 af 29/08/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201107851 Senere ændringer til

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) L 29 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-156-0017 Dok.: KFC40085 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

VÆRD AT VIDE FØR OG EFTER DIN ØJENLASERBEHANDLING

VÆRD AT VIDE FØR OG EFTER DIN ØJENLASERBEHANDLING VÆRD AT VIDE FØR OG EFTER DIN ØJENLASERBEHANDLING 1 Når jeg tænker på, hvor sikkert det er at få ordnet sit syn, så forstår jeg ikke, at jeg ikke fik det gjort noget før! Kirsten Skovgaard, skovarbejder,

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. stofmisbrugsbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når der sendes et varslingsbrev til et stofmisbrugsbehandlingssted

Læs mere

Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring EN MÅNEDLIG UDBETALING NÅR DU IKKE KAN ARBEJDE

Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring EN MÅNEDLIG UDBETALING NÅR DU IKKE KAN ARBEJDE Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring EN MÅNEDLIG UDBETALING NÅR DU IKKE KAN ARBEJDE Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse

Læs mere

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke virksomheder er omfattet?...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-96 Bestemmelser om teoretisk uddannelse til FIS-elevcertifikat m.m. Udgave 4, 9. november 2004 I medfør af 73 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center ANAMNESE INDEN KIRURGI Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center Præoperative undersøgelse Subjektive undersøgelse (anamnese) sygehistorie - almen - specielle Objektive undersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. januar 2016 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten til familiesammenføring for

Læs mere

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere?

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere? 5-årig helbredserklæring Navn CPR-nr. Adresse: Postnr.: E-mail: Arbejdsgiver Stilling/jobbeskrivelse Forsikringsnummer B: Du skal svare Ja eller Nej på alle spørgsmål. Ved pladsmangel brug sidste side

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 Civil- og Politiafdelingen Dato: 26. maj 2011 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-810-0037 Dok.: HAA40942 Udkast Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter J.nr. 2014-9059-37 Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere I medfør af 66, stk. 6, og efter bemyndigelse i henhold til 134 b i færdselsloven,

Læs mere

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND

HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND Navn: Dato: Adresse: Personnummer: Telefonnummer: Postnummer og by: E-mailadresse: HELBREDSSPØRGESKEMA MÆND Vi sender dig hermed et helbredsspørgeskema, som du bedes udfylde og returnere til os. Selvom

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens 9, stk. 4, eller 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM NMU-2 SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM SØVN OG

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater BEK nr 1466 af 12/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-5401-0032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 993 af 06/10/2008

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1) BEK nr 35 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Stedet hvor trådene samles

Stedet hvor trådene samles Frederiksberg Hospital Rehabiliterende afdeling H Medicinsk Afdeling M, geriatri Information om Faldklinikken Stedet hvor trådene samles Du skal snart til en undersøgelse for faldtendens på Frederiksberg

Læs mere

nærvær tryghed - respekt Aktive ældre Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Haderslev Kommune Voksen og Sundhed i eget liv

nærvær tryghed - respekt Aktive ældre Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Haderslev Kommune Voksen og Sundhed i eget liv nærvær tryghed - respekt Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Haderslev Kommune Voksen og Sundhed Nørregade 41, 6100 Haderslev Telefon 74 34 28 01 Fax 74 34 27 59 Aktive ældre i eget liv E-mail:

Læs mere

Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse

Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse Til voksne Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er bipolar lidelse? 03 Hvorfor behandle bipolar lidelse? 04 Hvordan behandler

Læs mere

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering Lægedage 2015 Attester anno 2015 -en opdatering Attester fra dagligdagen i praksis - Generelle regler om udfærdigelse af attester - Underretninger til kommunen om børn - Mulighedserklæringen og frihåndsattester

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning*

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-34 Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, 78, 82 og 153 i lov om luftfart, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere