Efterløn en god investering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterløn en god investering"

Transkript

1 Efterløn en god investering

2 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Ret til den fleksible efterløn 2. Medlemskab & efterlønsbidrag 3. Efterlønsbevis 4. Satser 5. Fradrag for arbejde 6. Efterløn og selvstændig virksomhed 7. Fradrag for pension 8. Præmieordning 9. Pas på 10.Sagen om ferie og efterløn 11. ATP-indbetaling 12.Rabat på busser og tog 13.Udlandsophold 14. Folkepension 15.Velfærdsreform hvilke væsentlige ændringer 16.Spørgsmål

3 RET TIL DEN FLEKSIBLE EFTERLØN Du har ret til den fleksible efterløn, hvis du er fyldt 60 år (har nået efterlønsalderen) er medlem af en dansk a-kasse har opfyldt anciennitetsreglerne* - 30 år har betalt efterlønsbidraget i samme periode 30 år ved ledighed kan opfylde betingelser for dagpengeret har fået indberettet værdien af pensionsformuen har bopæl i Danmark, et andet EØS-land, Grønland eller Færøerne *overgangsregler for anciennitet

4 EØS ER: Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige Tyskland, Østrig, Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn, Rumænien og Bulgarien + Liechtenstein, Norge og Island Schweiz har pr indgået aftale med EU-landene og regnes derfor som et EU-land i denne sammenhæng. Martinique, De Canariske Øer, Guadeloupe og Mallorca hører bl.a. også til EØS

5 MEDLEMSKAB OG EFTERLØNSBIDRAG kontingent pr. kvartal Det samlede kontingent for en fuldtidsforsikret er i 2008: med efterløn uden efterløn Statsbidrag forsikring 843 kr. 843 kr. Statsbidrag efterløn 1230 kr. 0 kr. ATP-bidrag 3 kr. 3 kr. LH-kontingent 517 kr. 517kr. I alt kr kr.

6 MEDLEMSKAB - EFTERLØNSBIDRAG Starter du indbetaling ved 30. år, så indbetales 30 x x 4 = ,- kr. Beløbet er fradragsberettiget med en skatteværdi på ca. 30 pct.: ,- kr. 30 pct. heraf: ,- kr. netto: ,- kr. Præmie er p.t. på 12 x kr. = ,- kr. SKATTEFRIT!!

7 MEDLEMSKAB OG EFTERLØNSBIDRAG - fortrydelsesret Fortryder du senere betalingen til efterlønsordningen: Kan du overføre det fulde indbetalte beløb til en pensionsordning Hvis du er fyldt 60 år, udbetales beløbet minus skat (Skat beregner personlig skattebeløb som fratrækkes) Ved førtidspension og død udbetales beløbet minus 30% afgift. Husk: ikke at kræve bidraget udbetalt ved 60-års dagen, fordi du regner med at have arbejde til du er 65 år, for så siger du NEJ TAK til efterløn & evt. skattefri præmie

8 EFTERLØNSBEVIS - betingelser Informationsbrev om efterlønsbevis sendes til alle medlemmer ca. 4 måneder før 60-års fødselsdagen. Blanket til indhentelse af oplysninger ca. 14 dage før 60 års dagen (hvis nødvendigt). Betingelser: du opfylder kravene for at få efterløn nødvendige oplysninger modtaget i a-kassen du skal sende oplysningerne inden 3 mdr.!!

9 Elektronisk indberetning af pensioner Elektronisk indberetning af pensionsoplysninger med værdien ved dit fyldte 59½. år. Pensionsliste sendes til orientering sammen med efterlønsbeviset hvis fejl eller mangler skal du selv reagere og sende korrekte oplysninger til a-kassen Endelig opgørelse af pensioner sker først ved overgangen til efterløn.

10 EFTERLØNSBEVIS - rettigheder Med beviset i hånden har du sikret sig: Ret til efterløn selv om du senere bliver syg Mindst den sats der beregnes, når beviset udstedes. Ophør af betaling af efterlønsbidrag Udskyder du herefter din overgang til efterløn i mindst to år & har mindst 3120 løntimer i perioden, får du også ret til: Lempeligere modregning for pensionsordninger Efterlønssats svarende til personlig sats - typisk 100% - i hele perioden Adgang til at begynde på optjening af skattefri præmie

11 EFTERLØN - rettigheder Bemærk: Du får ikke automatisk efterløn, fordi du står med et efterlønsbevis i hånden. Du skal SELV søge om efterløn. De almindelige betingelser skal stadig være opfyldt Beskæftigelseskrav Danmark, EØS-land, Grønland eller Færøerne Vær opmærksom på arbejde i udlandet forsikringsperioder arbejdsperioder

12 EFTERLØNSSATSER sats dag uge år 91% 640 kr kr. ca kr. 100% 703 kr kr. ca kr. 91%-satsen 100%-satsen opfyldt den fleksible efterløn den fleksible efterløn, hvis 2 års reglen er

13 SCOR KASSEN Efterløn ved 60 år: ,- kr. x 5 år = ,- kr. FØR fradrag for pension o.a. Efterløn efter 2 års reglen er opfyldt: ,- kr. x 3 år = kr. OG kun fradrag for løbende pensionsudbetalinger og andre indtægter. Ingen efterløn men i stedet fuld SKATTEFRI PRÆMIE ,- kr. (2008-værdi!!) hvis du arbejder på fuld tid i stedet for efterlønsordningen. (2/3-sats for deltidsforsikrede)

14 FRADRAG FOR ARBEJDE Lønarbejde helt uden begrænsning, men time for time fradrag (hvis kontrollabelt arbejde) Lempeligere fradrag hvis kontrollabelt arbejde og timelønnen er mindre end 185,94 kroner overskydende timer (hvis mere end 37 timer) mindsteudbetaling (29,6 times regel) G-dage (hvis de udbetales) IKKE reglen om selvforskyldt ledighed (karantæne) frigørelsesattest

15 Beskæftigelseskrav efterløn, 2 års reglen og skattefri præmie Hvad er (løn)arbejde og hvad kan bruges til f.eks. 2 års regel og præmie? Skal være ustøttet Normale løn- og ansættelsesvilkår Fritstillingsperioder (af normal længde) Ferie med løn og ferie med feriegodtgørelse (Det er arbejdstimer som giver rettigheder, ikke lønudbetaling!!!) Fratrædelsesgodtgørelse Fratrædelsesgodtgørelse kan ikke konverteres til løn, ej heller omvendt. Ved fratrædelsesordninger bør du derfor altid kontakte Lederne inden du indgår en fratrædelsesaftale. Fratrædelsesgodtgørelse og øvrige udbetalinger fra (evt. tidligere) arbejdsgiver kan ikke bruges til hverken 2 års regel eller præmie

16 SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED Selvstændig uden at vide det? Du er selvstændig, hvis du fx: arbejder i en virksomhed som du selv ejer arbejder i en virksomhed ejet af din ægtefælle deltager i et I/S er direktør eller bestyrelsesmedlem (gælder også ægtefællen) og samtidig ejer mindst 10% af aktie- eller anpartskapitalen benytter skatteregler for selvstændige udlejer lejligheder eller sommerhuse OBS! Det gælder også selvom du formelt er ansat med lønaftale og også ved selskabskonstruktioner. Der gælder særlige regler ved drift af selvstændig virksomhed!! Spørg a-kassen hvis du er i tvivl!

17 SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse altid indhente tilladelse fra A-kassen (tidligst 6 mdr. før efterløn) tilladelse gives aldrig med tilbagevirkende kraft 400 timer (egen og medarbejdere) kr. i netto omsætning (dækningsbidrag 1) Du skal sandsynliggøre timerne indsende regnskab 3 mdr. efter regnskabsårets afslutning. OBS! evt. nedtrapning af timerne i overgangsåret til efterløn

18 FRADRAG FOR PENSION - efterløn 60 år Vælger du efterløn som 60-årig, eller inden opfyldelse af 2 års reglen, så Fradrag for værdien af alle typer pensionsordninger, f.eks.: arbejdsgiver(med)finansierede pensioner løbende udbetaling (ratepensioner/livrente) engangsbeløb (kapitalpensioner) privattegnede pensions- og indeksordninger tilsvarende udenlandske pensioner beløb fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond Fradrag sker også selv om pensionen ikke udbetales

19 FRADRAG FOR PENSION Årlig pensionsværdi beregnes ved 60 års dagen. Fradragsberegning : løbende, livsvarig ordninger : 80% af årlig ydelse som 60-årig alle andre ordninger: 1/20-del (5%) af depot fra den regulerede pensionsværdi trækkes bundfradrag Bundfradrag bestemmes ud fra året for udstedelse af efterlønsbevis : Bundfradraget udgør kr for alle som har fået udstedt efterlønsbevis i 2003 eller senere. Bundfradraget kan kun bruges en gang, ikke for hver pension! Bundfradraget er konstant for den enkelte i hele efterlønsperioden

20 FRADRAG FOR PENSION Ikke-livsvarige pensioner (depotværdi) Depotværdi kroner 5 pct. af depotværdi kroner - bundfradrag kroner Beregningsgrundlag kroner 60 pct. af beregningsgrundlaget kroner Der fradrages kroner hvert år i efterlønnen (der ses bort fra satsreguleringer). Bundfradraget kan kun bruges én gang!

21 FRADRAG FOR PENSION Livsvarige pensioner (livsvarigt årligt tilsagn) Livsvarigt årligt tilsagn kroner 80 pct. af livsvarigt årligt tilsagn kroner - bundfradrag kroner Beregningsgrundlag kroner 60 pct. af beregningsgrundlaget kroner Der fradrages kroner hvert år i efterlønnen (der ses bort fra satsreguleringer). Bundfradraget kan kun bruges én gang!

22 FRADRAG FOR PENSION Løbende udbetaling af pension, der er led i et tidligere ansættelsesforhold 2 års regel ej opfyldt 2 års regel opfyldt Årligt pensionsbeløb kroner Årligt pensionsbeløb kroner 50 pct. af 55 pct. af beregningsgrundlaget kroner beregningsgrundlaget kroner Det er uden betydning om arbejdsgiver har betalt til ordningen!! Beregning sker altid uden brug af bundfradrag! Det er altid de faktiske udbetalte pensionsbeløb, der er udgangspunkt for beregningen af fradraget.

23 FRADRAG FOR PENSION - 2 års reglen 2 års reglen træder i kraft når: overgang til efterløn sker tidligst 2 år efter efterlønsbevis, og arbejdet som lønmodtager i mindst 3120 timer i de 2 år Opfyldes 2 års reglen har du ret til: op til max. sats i hele efterlønsperioden bedst mulig udbytte af din pensionsopsparing: intet fradrag for pensioner, som ikke udbetales intet fradrag for kapitalpension kun fradrag for pensioner med løbende udbetaling, som er oprettet som led i et arbejdsforhold mulighed for skattefri præmie for hver 481 timers arbejde

24 FRADRAG FOR PENSION Fradrag for pension sker FØR fradrag for arbejdstimer og pr. efterlønstime

25 PRÆMIEORDNING Hvis du opfylder 2 års reglen begynder du optjening af præmie skattefri kontant 2 års regel: 3120 timer i løbet af mindst 2 år efter Efterløn efterlønsbevis. Optjening: for hver (yderligere) 481 løntimer opnås portion på kr kr. (deltid kr.). der kan optjenes op til 12 gange 481 timer (i alt max kr kr. med nuværende satser)

26 PRÆMIEORDNING Kassen beregner præmiens størrelse, gem lønsedler (og kontrakt) som dokumentation Kassen udbetaler præmien ved 65 år ved død inden 65 års dag Ved død kan boet vælge at få efterlønsbidraget tilbagebetalt eller at få præmien udbetalt.

27 PRÆMIEBEREGNING Efterløn i f.eks timer Lønarbejde timer Max. præmieudbetaling timer (12 kvt.) Udbetaling: timer timers ydelse = timer Det vil sige 2 præmieportioner = kr. (2 x kroner) Bemærk at der ikke udbetales forholdsmæssigt!!

28 PAS PÅ Vælger du i en ung alder efterlønsbidraget fra, så pas på!!!! Dagpengeret på 4 år, også for medlemmer over 60 år Ret til seniorjob, hvis du har opbrugt ret til dagpenge og er fyldt 55 år Aktivering af medlemmer over 60 år! Aktiv jobsøgning og konkrete jobtilbud, også over 60 år Begrænsede bevægelsesmuligheder (rådighed for det danske arbejdsmarked)

29 PAS PÅ SKATTEN Vær opmærksom på at feriepenge opgøres og beskattes ved fratræden. Det kan derfor være en god ide at fratræde i starten af et år i stedet for i slutningen, hvis du selv kan vælge. Dette gælder også hvis du får udbetalt fratrædelsesgodtgørelse.

30 FRIVILLIG ATP INDBETALING Du betaler 76 øre pr. time. Staten betaler ligeså 76 øre pr. time.

31 OFFENTLIGE TRANSPORTMIDLER Du kan få rabat på abonnementskort til kollektiv trafik, når du er på efterløn Rabatten udgør 50%

32 UDLANDSOPHOLD Siden 1. juli 2000 kan du få udbetalt efterløn, selvom du bosætter dig eller tager ophold i et EØS-land, på Grønland eller Færøerne. PAS PÅ 3 måneders reglen gælder stadig uden for EØS-området

33 VELFÆRDSREFORM HVILKE VÆSENTLIGE ÆNDRINGER? Ændrede regler om anciennitet (fra mindst 25 år til mindst 30 år) Gradvis forøgelse af efterlønsalder til 62 år (først fra 2019/2022) Fortrydelsesordning, mulighed for senere tilmelding til efterlønsordningen dog altid mindst 15 års betaling - forholdsmæssig reduktion 400 timers tilladelser A-kassen fra 1. januar kroners ordning fra 1. januar 2007

34 Velfærdsreform - efterløn Ændret alder for efterløn og folkepension, bemærkninger Er du født efter 31. december 1962, er din efterlønsalder foreløbig fastsat til 62 år. Hvis levealderen bliver ved med at stige, kan Folketinget dog justere efterlønsalderen med op til 1 år ad gangen. Dette vil dog skulle ske med 10 års varsel og tidligst fra 2015 Medlemmer som er fyldt 48 år inden udgangen af 2006 er ikke berørt og kan fortsat gå på efterløn efter de hidtidige regler Medlemmer født 1. januar 1978 eller senere bliver fuldt omfattet af både højere alderstrin og krav om 30 års anciennitet. Fortrydelsesordning for personer som tidligere har fravalgt efterlønsordningen

35 Velfærdsreform - efterløn Ændret alder for efterløn og folkepension Fødselsalder Efterløn Folkepension eller tidligere 60 år 65 år ½ år 65½ år år 66 år ½ år 66½ år eller senere * 62 år 67 år * Hvis du er født efter 31. december 1962 er efterlønsalderen foreløbig fastsat til 62 år. Folketinget kan dog forhøje efterlønsalderen, hvis levealderen bliver ved med at stige.

36 Velfærdsreform - efterløn Fortrydelsesordning Mulighed for at personer som har fravalgt efterlønsordningen kan fortryde og alligevel opnå ret til efterløn, dog særlige betingelser og nedsat sats uafbrudt medlem siden det 24. år (født 1/ ) eller uafbrudt medlem af en a-kasse siden 1997 (født før 1/1 1973) tilmelding skal ske mindst 15 år før efterlønsalder (62 år) efterløn og skattefri præmie nedsættes med hhv. 2 & 4% for manglende hele års efterlønsbidrag (ændret til beregning pr. hele måneder) evt. tidligere (ikke tilbagebetalt) ef-bidragsperioder medregnes brug af fortrydelsesordning forudsætter tidligere fravalg af bidrag 2 års karens for særlige grupper

37 Lempet fradrag på efterløn pr. 1. januar 2007 ( kroners ordning) Mulighed for lempet fradrag, når: Arbejdet er kontrollabelt Timeløn lavere end omregningssatsen (185,94 i 2008) De første kroners arbejdsindtægt (2008 sats) Forholdsmæssig reduktion i indtrædelsesåret og udtrædelsesåret Når indtægtsgrænsen er nået, foretages fradrag i efterlønnen på helt normal vis

38 Lempet fradrag på efterløn pr. 1. januar 2007 ( kroners ordning) Et medlem har i en uge 20 timers lønarbejde med en timeløn på 150 kr. Fradraget regnes således ud: 20 x 150 = kr : 185,94 = 16,13 timer. Medlemmet skal have fradrag i efterlønnen for disse 16,13 timer. Hvis timelønnen er mindre end højeste dagpengesats pr. time, ansættes timelønnen dog til dette beløb. Højeste dagpenge i 2008 er på 703 kr. om dagen, svarende til 95 kr. pr. time.

39 Lempet fradrag på efterløn pr. 1. januar 2007 ( kroners ordning) Omregnede timer ved arbejdet finder anvendelse ved: Fradrag Overskydende timer Faktiske timer ved det samme arbejde finder anvendelse ved: Mindsteudbetaling Opgørelse af skattefri præmie

40 FOLKEPENSIONSALDER 65. år. Folkepension består af et grundbeløb og et pensionstillæg: Grundbeløbet udgør kr pr. måned i 2008 (både enlige og samlevende). (nedsættes ved indkomst > ) Pensionstillægget udgør kr for enlige og for samlevende. Hvis gift eller samlevende er samlet pension maks. kr pr. måned, hvis enlig maks. kr Efterløn udgør til sammenligning pr. måned : ved 91% sats: kr ved 100% sats: kr

41 Pension

42 SAGEN OM FERIE OG EFTERLØN Perioden vedrører fradrag foretaget i perioden 1. januar 2004 til 30. april 2006 Hullet i loven og hvad kunne a-kassen regne med! Dobbeltforsørgelse Afgørelser fra Arbejdsmarkedets Ankenævn den 4. september 2006 BM lagde sag an mod Arbejdsmarkedets Ankenævn Retssag opgivet staten betaler A-kasserne er ved at beregne beløb + renter OBS! sagen gælder ikke personer på gl. efterløn!

43 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN Ret til den fleksible efterløn Fradrag for arbejde Præmieordning Fradrag for pension Kan det betale sig? Overgangsregler - gl. efterløn Folkepensionsalder Efterlønsbevis Pas på! Satser Hvem er omfattet? Medlemskab & efterlønsbidrag Efterløn og selvstændig virksomhed efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Udkast (28. september 2006) Forslag. til

Udkast (28. september 2006) Forslag. til ARBEJDSDIREKTORATET J. nr. 06-21-0007 Udkast (28. september 2006) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2007 HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Organisationsændringer Overenskomst 2007 for TDC og De Gule Sider Nye LTD talsmænd LTD generalforsamling

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Pension især med fokus på beskatning ved efterløn og folkepension Studerende: Vejleder: Jacob E. Christensen

Læs mere