TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr HMJ Offentlig bekendtgørelse af endelig vedtagelse af Lokalplan 63.2 Vestamagercentret. Tårnby Kommunalbestyrelse har på mødet den 25. august 2009 vedtaget lokalplan 63.2 endeligt. Vedtagelsen bekendtgøres offentligt i 2770 den 15. september 2009 i overensstemmelse med vedlagte annoncetekst. Med venlig hilsen V Viviane Mortensen Afdelingsleder / Kirsten Smidt Teknisk designer Tårnby Rådhus Telefon Mandag-onsdag adresse: Amager Landevej 76 Telefax Tors , Fre Kastrup Giro Iøvrigt tidsbestilling efter aftale Internet:

2 TÅRNBY KOMMUNE Offentlig bekendtgørelse om vedtagelse af Lokalplan 63.2 "Vestamagercentret. Tårnby Kommunalbestyrelse har den 25. august 2009 vedtaget Lokalplan 63.2 "Vestamagercentret. Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Ugandavej, mod øst af idrætsområdet på vestamager, mod syd af Skelgårdskirken og mod vest af Algiervej. Ugandavej ± Det er lokalplanens formål, at sikre mulighederne for et attraktivt lokalt bydelscenter på Vestamager ved at muliggøre en om- og udbygning af det eksisterende butikscenter Vestamagercentret. Kongelundsvej Algiervej Kamerunvej Sindingvej Klagevejledning Ifølge planlovens 58. stk. 1 kan kun retlige spørgsmål påklages til Naturklagenævnet. Det vil sige, at De f.eks. kan klage, hvis De mener, at Kommunalbestyrelsen ikke har hjemmel til at træffe afgørelsen. De kan derimod ikke klage over, at Kommunalbestyrelsen efter Deres opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Der gælder en klagefrist på 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, det vil sige fra den 15. september Klage over retlige forhold skal indgives til Naturklagenævnet Rentemestervej 8, 2400 København NV. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende Dem en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage. Hvis De vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene skal dette ske inden 6 måneder fra den nævnte dato. Planen bliver indberettet til Plansystem DK. Lokalplanen og den offentlige bekendtgørelse kan De se på Tårnby Rådhus, Informationen og Teknisk Forvaltning samt på kommunens biblioteker. Planen kan også ses på Tårnby s hjemmeside Tårnby Kommune, Rådhuset Amager Landevej Kastrup # v1 - end annoncetekst lokalplan 63.2 Vestamagercentret Side 1

3 KLAGEVEJLEDNING Vejledning til påklage af afgørelser truffet i henhold til Lov om Planlægning. Tallene i parentes ved deloverskrifterne angiver den tilhørende paragraf i Lov om Planlægning. Hvem skal der klages til Naturklagenævnet Rentemestervej København NV Tlf Fax Hvad kan der klages over ( 58) 1) Kommunalbestyrelsers afgørelser efter 35, stk. 1. 2) Kommunalbestyrelsers afgørelser efter 47, stk. 1 3) Kommunalbestyrelsers og miljøministerens afgørelser om tilladelser efter regler fastsat af miljøministeren i henhold til 11g stk. 4. 4) Regionsråds og kommunalbestyrelsers afgørelser om andre forhold, der er omfattet af denne lov, for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. dog stk. 2. Disse afgørelser er typisk truffet med hjemmel i 19 (dispensationssager) eller 43 (sager omhandlende overholdelse af bestemmelser i lokalplaner). 5) Miljøministerens afgørelser om andre forhold i sager, hvor ministeren har overtaget kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser efter regler fastsat i henhold til 11 i, stk. 1, for så vidt angår retlige spørgsmål. Det skal bemærkes, at såfremt Deres klage falder inden for punkt 4, tager Naturklagenævnet kun stilling til, om alle retsregler og retsprincipper er fulgt. Naturklagenævnet tager i denne situation ikke stilling til, om kommunens skøn i sagen og dermed afgørelse er rimelig eller hensigtsmæssig. Naturklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvem kan klage ( 59) Miljøministeren. enhver med retlig interesse i sagens udfald. og for så vidt angår kommunalbestyrelsens og regionsrådets afgørelser: landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af - at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og - at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer. Hvordan klager man ( 60) Bortset fra klage over landzoneafgørelser indgives alle klager skriftligt til Naturklagenævnet.

4 Klage over landzoneafgørelser indgives skriftligt til Tårnby Kommune. Kommunen videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med den afgørelse der er klaget over og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Frist for indgivelse af klage ( 60) Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt (normalt dagen efter den er afsendt). Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Den sidste klagedag slutter ved kontortids ophør. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Virkning af at der klages ( 60) Hvis der klages rettidigt over en landzonetilladelse eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen opsættende virkning. Det betyder at afgørelsen ikke må udnyttes før klagen er afgjort, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet. Andre klager har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Naturklagenævnet kan ændre afgørelsen. Indbringelse for domstolene ( 62) Naturklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter at Naturklagenævnets afgørelse er meddelt. Uanset om der anlægges retssag er man forpligtet til at rette sig efter Naturklagenævnets afgørelse indtil domstolen måtte bestemme noget andet. Naturklagenævnets behandling af klager Nævnets sekretariat undersøger om klagen er rettidig og om den der klager er klageberettiget. Hvis disse formelle betingelser ikke er opfyldt, bliver klagen afvist. Er de opfyldt, sørger sekretariatet for at fremskaffe de oplysninger, der er nødvendige for at træffe afgørelse i sagen. Hvis der er væsentlige oplysninger i en sag, som klageren eller eventuelle andre parter ikke kender, vil sekretariatet informere disse for at få deres eventuelle bemærkninger til oplysningerne. I nogle sager er det nødvendigt, at nævnet eller sekretariatet ser på det sted, som sagen handler om. Hvis det er tilfældet, bliver sagens parter orienteret om besigtigelsen og inviteret til at deltage. Når en sag er afgjort, sender sekretariatet afgørelsen til klageren og andre, der skal underrettes. Klagegebyr Jf. Bekendtgørelse nr. 47 af 20. januar 2004 om gebyr for indbringelse af klager for Naturklagenævnet er det en betingelse for nævnets behandling af Deres klage, efter planlovens 58 stk 1 nr. 1, 3 og 4, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende Dem en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

5 TÅRNBY KOMMUNE Lokalplan 63.2 "Vestamagercentret" Ugandavej Kongelundsvej Algiervej Sindingvej Kamerunvej

6 ORIENTERING Regler for Lokalplaners udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset lokalt område. En lokalplan kan indeholde bestemmelser om bebyggelsens art, anvendelse, omfang, udformning, friarealernes anvendelse, fællesanlæg, spildevandsforhold, varmeforsyning, afskærmningsforanstaltninger, beplantning, vej- og stiforhold osv. i overensstemmelse med planlovens 15. Udarbejdelse Efter planloven skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Det kan f.eks. være ved gennemførelse af større bygge- og anlægsarbejder, nedrivninger af bebyggelse eller bestemmelser for bevaring af ældre bebyggelse. Hensigten hermed er at sikre, at disse dispositioner får en rimelig udformning, og at der bliver skabt en god sammenhæng med de eksisterende byområder, det omgivende landskab samt med kommunens planlægning i øvrigt. Disposition Lokalplanen består af to dele - en planredegørelse og en lokalplan. Planredegørelsen er en beskrivelse af de eksisterende forhold i området og en redegørelse for lokalplanens indhold, samt dens forhold til den øvrige planlægning. Planredegørelsen har alene til formål at orientere kommunens borgere og andre interesserede parter om den planlagte udvikling og har ingen juridisk gyldighed. Lokalplanen består af et tekstafsnit med kortbilag. Lokalplanen er et juridisk dokument, der efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse er bindende for grundejere og panthavere m.fl. Offentliggørelse Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget et forslag til lokalplan, skal det offentliggøres sammen med oplysning om indsigelsesfristen, som normalt er på 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal give skriftlig meddelelse herom til ejere, lejere og brugere af de ejendomme, som er omfattet af planen samt til interesserede foreninger, Miljøministeriet og til andre statslige og kommunale myndigheder, som planen har særlig interesse for. Når indsigelsesfristen er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen efter behandling af eventuelle indsigelser og ændringsforslag vedtage planen endeligt. Efter vedtagelsen bekendtgøres planen offentligt, og der gives skriftlig meddelelse herom til ejere, foreninger, myndigheder samt til de, der rettidigt har fremsat indsigelse. Retsvirkninger Når lokalplanen er vedtaget og bekendtgjort, bliver lokalplanen indberettet til Plansystem DK. De almindelige bestemmelser i lovgivningen, f.eks. Byggelov, Planlov etc. gælder fortsat for de forhold, der ikke er optaget bestemmelser om i lokalplanen. Udarbejdet af Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med Grontmij/Carl Bro 2

7 LOKALPLAN 63.2 Vestamagercentret Indholdsfortegnelse Redegørelse Baggrunden for lokalplanen Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Formålet med lokalplanen Områdets anvendelse Adgangs- og parkeringsforhold Ubebyggede arealer og beplantning Centerets fremtidige fremtræden Forhold til anden planlægning og lovgivning Lov om miljøvurdering af planer og programmer Landsplanlægning Fingerplan 2007 Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre m.v. Cirkulære nr. 56 af april 1997 Kommuneplanlægning Kommuneplan Kommuneplanens rammebestemmelser Lokalplan 1. Lokalplanens formål 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 3. Områdets anvendelse 4. Udstykning 5. Bygninger og anlægs omfang og placering 6. Bygningernes ydre fremtræden 7. Ubebyggede arealer og beplantning 8. Vej- og stiforhold 9. Parkering 10. Støj 11. Ledningsforhold 12. Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 13. Ophævelse af lokalplan 14. Lokalplanens retsvirkning Vedtagelsespåtegning Kortbilag A: Matrikulære forhold Kortbilag B: Arealanvendelsesplan Kortbilag C: Illustrationsplan Lokalplan Lokalplan 63 Lokalplan 50 Andet Byggelinier Højdegrænser Spildevandsplan Jordforurening Zonestatus Varmeforsyning Museumsloven Offentlig høring 3

8 REDEGØRELSE Baggrunden for lokalplanen Forslag til ny lokalplan for Vestamagercenteret blev første gang fremlagt i offentlig høring i december Baggrunden for nu at udsende af et revideret forslag til lokalplan er, at det tidligere forslag blev stoppet af Folketingets ændringer i retningslinjerne for detailhandel i Hovedstadsområdet. Miljøministeriet udsendte således i februar 2008 forslag til landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet, der begrænsede Vestamagercentrets udbygningsmulighed for detailhandel fra 3000 m² til ca m². Når der udsendes et forslag til landsplandirektiv betyder det, at der ikke kan vedtages lokalplaner, der er i strid hermed. Direktivet trådte endeligt i kraft d. 15. november Yderligere kom der i forbindelse med den offentlige høring indsigelser fra den Kongelige bygningsinspektør, der varetager interesserne omkring landets kirker, med ønsker om visse præciseringer i lokalplanen. Disse præciseringer er indarbejdet i nærværende lokalplan. Hensigten med lokalplanen er fortsat at muliggøre en om- og udbygning af det eksisterende bydelscenter, Vestamagercentret. Vestamagercentret er bydelscenter for hele Vestamager, landområdet samt dele af Dragør Kommune. Udover dette opland vil centeret i fremtiden også skulle servicere området Tømmeruphaveby, der er et af kommunens største udviklingsområder for boligbebyggelse. Her forventes der over en årrække opført godt 600 boliger yderligere. Det er kommunens ønske, at centeret udbygges og udvikles, dels på baggrund af forøgelsen af det potentielle opland, dels for at opretholde og udvikle centerets attraktivitet som bydelscenter. Eksisterende forhold Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Ugandavej, mod øst af idrætsområdet på Vestamager, mod syd af Sindingvej og mod vest af Algiervej. Det eksisterende center er en markant bygning i området, med rødt murværk og en borgagtig karakter. Centeret indeholder en del lokale detailhandlere, primært dagligvarebutikker, bibliotek, fitnesscenter m.v. I dag rummer centeret små m² til detailhandel. I centerets indre findes et åbent, noget forblæst gårdrum, omkring hvilket butikkerne er lokaliseret. Fra parkeringsarealet mødes kunderne i dag af en del udendørs oplag, tekniske installationer m.v. På matriklen er der endvidere en transformerstation. 4

9 Ud mod Ugandavej er udlagt et græsareal med beplantning i grupper. Langs indkørslen på østsiden af p-pladsen findes en række træer og langs stien foran kirken står en markant allé. På p-pladsen findes mindre træer i rækker. I umiddelbar forbindelse til butikscentret findes en række andre centrale byfunktioner som Skelgårds Kirken, Vestamager Idrætscenter, skole og fritidsklub. Centerets nærområder består herudover primært af åben-lave og tæt-lave boligbebyggelser samt haveforeningen Uganda, der inden for det nærmeste år forventes at overgå til helårsbeboelse. Trafikalt betjenes centeret af biler, cykler og kollektiv trafik i form af busser på Kongelundsvej. Især cyklister har gode betingelser, idet en øst-vestgående og en nordsydgående hovedsti mødes umiddelbart bag butikscenteret. Der er i forbindelse med forarbejdet til denne lokalplan udarbejdet en analyse af kundegrundlaget for centeret. Heraf fremgår det, at langt størstedelen af kunderne i det nuværende center kommer fra nærområderne, og at kunderne handler i centeret dagligt. Kunderne er glade for Vestamagercenteret, men kunderne føler også et behov for et øget udvalg af butikker og nye butiksmix. Af analysen fremgår endvidere, at kunderne er tilfredse med tilkørselsforhold og parkeringsmuligheder. Målgruppen for centeret vil fortsat være den samme, og gruppens værdier er indarbejdet i det projekt, der ligger til grund for udarbejdelsen af lokalplanen, således at kundernes behov og forventninger til arkitektur og butiksmix vil kunne afspejles i ombygningsplanerne. 5

10 LOKALPLANENS INDHOLD Formålet med lokalplanen Det er lokalplanens primære formål at sikre et attraktivt lokalt bydelscenter på Vestamager ved at muliggøre en om- og udbygning af det eksisterende butikscenter - Vestamagercentret. Ifølge Kommuneplan skal bydelscentre generelt styrkes gennem moderniseringer og ved, at der planmæssigt gives mulighed for at forsyne centrene med forskellige former for aktiviteter og offentlige servicetilbud, der kan gøre det attraktivt for brugerne at komme i centrene. Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til bydelscenter med butikker, kontorer, offentlig- og privat service, administration, liberale erhverv samt parkeringsarealer. Med lokalplanen fastlægges rammerne for et attraktivt center, der passer ind i de eksisterende omgivelser. Lokalplanen skal samtidig være med til at give området et tiltrængt arkitektonisk løft. Endelig har lokalplanen til formål at sikre tilfredsstillende tilkørselsforhold og parkeringsarealer for centret. Områdets anvendelse Lokalplanen fastlægger anvendelsen af lokalplanområdet til bydelscenter. Et bydelscenter skal give mulighed for etablering af et mix af aktiviteter til gavn for lokalområdets beboere og brugere. Det gælder såvel detailhandel som offentlige og private serviceydelser samt mindre lokalt forankrede erhverv, der uden genevirkninger kan indpasses. Adgang- og parkeringsforhold Adgangen til selve Vestamagercenteret skal fremover udelukkende ske fra øst (parkeringsarealet). Den nuværende indgang til centeret fra Algiervej nedlægges. Centeret vejbetjenes fra Ugandavej og stibetjenes af hovedstiforbindelserne langs Ugandavej, Gambiavej, Algiervej med flere. Der er således god trafikal adgang til centeret med bil og cykel. Kundeparkering foregår på den eksisterende p-plads øst for selve centeret, mens personale parkering også kan finde sted ved Algiervej. Der skal samlet udlægges parkeringsareal svarende til 1 parkeringsplads pr. 25 m 2 butiksareal, og 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 erhvervsareal i øvrigt. På parkeringsområdet skal der yderligere etableres ca. 8 parkeringspladser nær ved kirken, således at adgang til kirken kan foregå på diskret og respektfuld vis. På parkeringspladsen skal der ligeledes etableres handicapparkeringspladser, der ønskes placeret foran centret og tæt ved indgangene. Her skal ligeledes etableres cykelparkering. 6

11 Ubebyggede arealer og beplantning Alle ubebyggede friarealer skal være offentligt tilgængelige, og fremstå som grønne. Det vil bl.a. sige, at parkeringsarealer skal indeholde beplantning i form af sammenhængende beplantningsstrukturer, der skaber karakter i området. Forarealer til udbygningen ønskes etableret med beplantning, belægning og inventar, der skaber sammenhæng i området. Centerets fremtidige fremtræden Om- og udbygningen af Vestamagercenteret sker med det formål dels at skabe mulighed for lokalisering af yderligere lokalbutikker, gerne med udvalgsvarer, dels for at give centeret et mere moderne udtryk, der svarer til brugernes forventninger til et attraktivt bydelscenter. Det indgår derfor i planerne for centerets fremtid, at det centrale åben gårdrum overdækkes og udbygges med nye funktioner herunder mulighed for caféområde, og at der samtidig sker en modernisering af centerets indvendige facader. 7

12 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING Lovgivning Lov om miljøvurdering af planer og programmer Tårnby Kommune har efter lovens 4 truffet afgørelse om, at ændringer i området som følge af denne lokalplan, ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering efter lovens 3. Landsplanlægning Fingerplan 2007 Ifølge fingerplan 2007 er lokalplanområdet en del af det ydre storbyområde, for hvilket det gælder, at byudvikling, byomdannelse og lokalisering af byfunktioner placeres under hensyntagen til den eksisterende og besluttede infrastruktur og til mulighederne for at styrke den kollektive trafik. Vestamagercenteret er et eksisterende lokalt detailhandelscenter med forskellige offentlige- og liberale serviceerhverv tilknyttet. I nærområdet findes endvidere skole, kirke, idrætsanlæg m.v., hvorfor området som helhed fungerer som et meget centralt sted i nærmiljøet. Lokalplanen vurderes således at være i overensstemmelse med fingerplan Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder mv. til detailhandel i Hovedstadsområdet Ifølge direktivets bestemmelser må bydelscentre i det ydre storbyområde ikke udbygges udover 5000 m² detailhandelsareal. Som konsekvens heraf begrænses udbygningsmuligheden for Vestamagercentret til kun ca m² til detailhandel mod de tidligere 3000 m², der var tildelt jf. Regionplan Lokalplanen er i overensstemmelse med landsplandirektivet. Cirkulære nr. 56 af 30. april 1997 vedr. bl.a. bygge- og anvendelsesregulerende bestemmelser for områder, der er belastet med støj fra Københavns Lufthavn i Kastrup. Lokalplanområdet er omfattet af de bygge- og anvendelsesregulerende bestemmelser for områder, der er belastet med støj fra lufthavnen. Cirkulæret forudsætter, at planer, der omfatter støjfølsom bebyggelse, skal indeholde bestemmelser om, at det indendørs støjniveau ikke må overstige 35 db(a) for støjfølsomme erhverv herunder kontorerhverv. Kommuneplanlægning Kommuneplan Kommuneplan bygger på en værdibaseret planlægning. Derfor beskriver hovedstrukturen ikke et fastlagt billede af, hvordan kommunen skal se ud i fremtiden. Derimod beskriver hovedstrukturen, hvordan man sikrer værdierne, når man skal udvikle og gennemføre nye projekter, planer og andre initiativer. Nye initiativer skal understøtte Tårnby Kommunes værdisæt. Hovedstrukturen beskriver muligheder for, hvordan dette gøres. 8

13 Af kommuneplanens værdisæt fremgår det, at det fysiske miljø skal være af høj kvalitet, når det gælder byggeri, udformningen af det offentlige rum med videre. Byggerier i Tårnby Kommune skal være gedigne, hvilket først og fremmest indebærer en funktionalitet, men også en arkitektonisk kvalitet. Det skal være holdbart både i fysisk forstand og i modemæssige sammenhænge. Byen og naturen udgør rammerne for borgerne i Tårnby Kommune. Borgerne har selv peget på, at bykvaliteter og byfaciliteter som grønne områder, idrætsfaciliteter, servicetilbud, indkøbsmuligheder med mere er medvirkende til at gøre Tårnby Kommune til et godt sted at bo. Disse områder kan forbedres som rammer for hverdagslivet gennem eksempelvis bedre tilgængelighed til områderne, men også ved at tilføre nye kvaliteter i form af nye funktioner. Denne lokalplan understøtter kommuneplanens temaer ved bl.a. at tilføje yderligere funktioner til eksisterende bygninger, at videreudvikle et af byens vigtigste detailhandelsområder og mødesteder, at sikre korte afstande til indkøb af såvel dagligvarer som de mest almindelige udvalgsvarer. Kommuneplanens rammebestemmelser I Tårnby Kommunes Kommuneplan er lokalplanområdet omfattet af rammeområde 1.C10, Vestamagercentret. Der gælder følgende bestemmelser for områdets anvendelse: 1.C10 Vestamagercentret Nuværende anvendelse: Område til butiksformål, bydelscenter, kontor og serviceerhverv, bibliotek, kirke. Fremtidig anvendelse: Bydelscenter, boligområde, kulturelle institutioner. Max bebyggelsesprocent: 75 Særlige bemærkninger: Rammer for yderligere m 2 detailhandel. Max butiksstørrelse for dagligvarer på m 2. Max butiksstørrelse for udvalgsvarer på 700 m 2. 1 p-plads pr. 25 m 2 butiksetageareal (salgsareal). 1 p-plads pr. 50 m 2 erhvervsetageareal. Værdibeskrivelse: Bydelscenteret sikrer tæt adgang til såvel dagligvarer som udvalgsvarer. Centret bør understøttes af yderlige offentlige og private servicefunktioner. Værdier: Skabe gode rammer for hverdagslivet, udnytte eksisterende ressourcer bedre, stabillitet i lokalsamfundet, skabe adgang, bæredygtighed. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan

14 Lokalplan 63 Vestamager Bydelcenter Lokalplan 63 ophæves for den del der er opfattet af nærværende lokalplan. Lokalplan 50 Støjzonen omkring Kastrup Lufthavn Lokalplan 50, der bygger på et tideligere støjcirkulære, er ophævet i forbindelse med tideligere gældende lokalplan 63 og er således ikke gældende for nærværende lokalplansområde. Andet Byggelinier Langs Ugandavej ændres den bebyggelsesregulerende byggelinie fra 15 til 10 meter fra vejskel. Arealet mellem byggelinie og vejskel må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse. Højdegrænser Af hensyn til flysikkerheden skal Københavns Lufthavn registrere og godkende faste og midlertidige hindringer, der ligger mellem kote 25 meter og kote 50 meter. Højere hindringer skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen. Spildevandsplan Lokalplanområdet er omfattet af Tårnby Kommunens spildevandsplan fra Området ligger inden for spildevandsplanens opland VI. Spildevand fra lokalplanområdets bygninger og anlæg skal afledes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende spildevandsplan. Jordforurening Der er ikke kendskab til jordforurening inden for området udover den almene byforurening. I forbindelse med konkrete byggeprojekter bør der foretages undersøgelser af eventuel jordforurening. Eventuel bortskaffelse af forurenet overskudsjord skal anmeldes til Tårnby Kommune. Zonestatus Området ligger i byzone. Varmeforsyning Ny bebyggelse skal forsynes i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg og Tårnby Kommunens varmeforsyningsgrundlag. Af varmeforsyningsgrundlaget fremgår det, at lokalplanområdet skal forsynes med naturgas. Museumsloven Såfremt der under bygge- og anlægsarbejde findes fortidsminder, vil de være omfattet af lov nr. 473 af 7. juni 2001 museumsloven) kapitel 8, 27. Arbejder, der forudsætter udgravning i grunden, kan medføre påbud om midlertidig standsning af arbejdet i henhold til lov om museer m.v., 26 (beskyttelse af jordfaste fortidsminder). 10

15 LOKALPLAN TÅRNBY KOMMUNE Lokalplan 63.2 Vestamagercentret I henhold til Lov om planlægning (Lovbek. nr af 20. oktober 2008) med senere ændringer fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål: 1.1 at sikre et attraktivt bydelscenter på Vestamager 1.2 at muliggøre en om- og udbygning af det eksisterende bydelscenter, Vestamagercentret. 1.3 at skabe rammerne for et tidssvarende center, der passer ind i de eksisterende omgivelser, og som er attraktivt for brugerne at komme i. 1.4 at sikre tilfredsstillende adgangs- og parkeringsforhold. 2 Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses, som vist på kortbilag A og omfatter matr. nr. 15n Skelgård, Tårnby. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til bydelscenter med tilhørende funktioner. 3.2 Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til, eller udføres erhverv, som følger: butikker, kontor, offentlig- og privat service, administration, liberale erhverv eller andre erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. 3.3 Der må indenfor lokalplanområdet kun udøves virksomhed som ikke, eller kun i ubetydelig grad, medfører gener i form af støj, luftforurening eller lugt. 3.4 Det samlede areal til detailhandel må ikke overstige m². 3.5 Der må ikke etableres butikker hvor butiksstørelsen overstiger m 2 for dagligvarer og 700 m 2 for udvalgsvarer. 4 Udstykning 4.1 Lokalplanområdet må ikke udstykkes yderligere. 5 Bygninger og anlægs omfang og placering 5.1 Bebyggelse må kun opføres inden for de på kortbilag B viste byggefelter. 5.2 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige Nybyggeri må inden for byggefelt 1 jf. kortbilag B højest opføres i 1 etage i en højde svarende til det eksisterende byggeri. Dog kan indgangsportal gives en højde på maksimalt 2 meter over eksisterende bygningshøjde. 11

16 5.4 Intet punkt af bygningens ydervæg eller tagflade må indenfor byggefelt 2 jf. kortbilag B være hævet mere end 12 m over færdigt terræn. 5.5 Der må indenfor lokalplanområdet ikke opsættes mobilantenner o.lign. der visuelt kan være skæmmende i forhold til kirken. 5.6 Langs Ugandavej pålægges en bebyggelsesregulerende byggelinie i en afstand af 10 m fra vejskel. Arealet mellem byggelinie og vejskel må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse. 6 Bygningernes ydre fremtræden 6.1 Centerets facader skal fremstå i ensartede røde teglsten, herunder afskærmning af varegårde og affaldshåndtering. Mindre partier som f.eks. indgangspartier kan dog udføres med glas. 6.2 Skiltning og belysning herunder facadebelysning skal udføres, så det skaber god helhedsvirkning med resten af bygningens arkitektur og fremstår som en integreret del af denne. Skiltning og belysning må ikke være til gene for omgivelserne. 6.3 Skiltning på facader skal begrænses til centerets navn og logo. Dog kan der i forbindelse med centrets indgange opsættes en samlet skiltning med angivelse af navn og logo for de i centeret beliggende butikker m.v. Skiltning skal i øvrigt ske i overensstemmelse med Tårnby Kommunes skiltevejledning. 6.4 Den nuværende centergård kan overdækkes og udbygges med butikker, serviceerhverv, caféer o.lign. 7 Ubebyggede arealer og beplantning 7.1 Alle friarealer i lokalplanområdet skal være offentligt tilgængelige. 7.2 Ubebyggede arealer, der ikke benyttes til veje, stier, plads eller parkering, skal anlægges og vedligeholdes som grønt område. 7.3 Alle veje, stier, pladser og parkeringsarealer skal være befæstet med ensartede fliser eller asfalt. 7.4 Eksisterende beplantning langs Ugandavej i et bælte på min. 10 meter, trærækken langs den østlige adgangsvej til området og kirken, samt alléen langs stien foran kirken skal bevares jf. også kortbilag C. Evt. udgåede træer fjernes og erstattes med nye. 7.5 Udendørs uafskærmet oplagring af materialer, varer o.lign. må ikke finde sted.varegårde og affaldshåndtering skal etableres som afskærmede, overdækkede arealer indenfor byggefeltet. Eksisterende affaldshåndteringsplads i parkeringspladsens sydøstlige hjørne kan bibeholdes. 7.6 I skel mod Ugandavej og Algiervej må der ikke opsættes hegn jf. dog

17 7.7 Langs færdselsarealerne skal belysning udføres som parkbelysning og placeres i harmoni med belysningen i området i øvrigt. 7.8 Der må ikke plantes bærbærende træer og buske i et større omfang. 7.9 Ny forplads ved indgangene til centeret skal udføres med beplantning i form af opstammede træer, belægning, inventar og belysning, der har sammenhæng med områdets øvrige fremtræden Parkeringsarealet skal gives et ordentligt udseende med karaktergivende beplantning i form af tydelige rækker af træer eller hække. I forbindelse hermed skal der sikres gode vækstbetingelser for beplantningen. Parkeringsbåse skal markeres tydeligt Forarealet på kirkens nordside skal holdes frit for alle former for oplag og parkering, idet arealet alene kan anvendes som adgangsareal til kirken for gående og cyklende samt for køretøjer i forbindelse med cerimonielle afgange. 8 Vej- og stiforhold 8.1 Vejadgang til lokalplanområdets parkeringsareal skal ske fra Ugandavej. 8.2 Adgang for gående etableres fra Ugandavej evt. i forbindelse med den vestlige vejadgang principielt som vist på kortbilag C. 9 Parkering 9.1 Parkering i lokalplanområdet skal holdes indenfor arealerne vist på kortbilag B. Parkeringsarealerne skal indeholde 1 parkeringsplads pr. 25 m 2 butiksetageareal, og 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 erhvervsetageareal i øvrigt. Yderligere skal der etableres minimum 8 parkeringspladser nær kirken til brug for dennes besøgende. 9.2 Cykelparkering skal etableres tæt ved centerets indgange. 10 Støj 10.1 Nybyggeri skal isoleres således at det indendørs støjniveau for støjfølsomme erhverv herunder kontorer og lignende ikke overstiger 35 db(a). 11 Ledningsforhold 11.1 Elledninger skal fremføres som jordkabler Eksisterende vand og kloakledninger skal i fornødent omfang omlægges og deklareres. 12 Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse 12.1 Den i 7.9 nævnte forplads, den i 8.2 nævnte adgang for gående samt de i 9.2 nævnte cykleparkeringer, skal være etableret forud for ibrugtagen af ny bebyggelse. 13

18 13 Ophævelse af lokalplan 13.1 Lokalplan 63 ophæves for de dele, der indgår i denne lokalplan. 14 Lokalplanens retsvirkninger 14.1 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, jf. lov om planlægning Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen Under iagttagelse af reglerne om naboorientering i henhold til lov om planlægning 20, kan Kommunalbestyrelsen meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser jf. lov om planlægning 19, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Vedtagelsespåtegning Tårnby Kommunalbestyrelse har den 25. august 2009 vedtaget at offentliggøre denne lokalplan. Henrik Zimino Borgmester Raymond Skaarup Teknisk Chef 14

19 Gambiavej Ugandavej 15n Algiervej Troldhedevej Sindingvej Filskovvej Zambiavej Kamerunvej TÅRNBY KOMMUNE LOKALPLAN 63.2 Vestamagercenteret KORTBILAG A Matrikulære forhold Meter Lokalplanens områdegrænse

20 Ugandavej 2 Algiervej 1 Troldhedevej Filskovvej Kamerunvej Sindingvej Zambiavej TÅRNBY KOMMUNE LOKALPLAN 63.2 Vestamagercentret KORTBILAG B Arealanvendelsesplan Signatur: Lokalplanens områdegrænse Parkering Meter Byggelinie Byggefelt 1, 1 etage jf. 5.3 Byggefelt 2, max. 12m jf. 5.4

21 Ugandavej Algiervej Sindingvej Troldhedevej Filskovvej Kamerunvej Zambiavej TÅRNBY KOMMUNE LOKALPLAN 63.2 Vestamagercentret KORTBILAG C Illustrationsplan Meter Signatur: Lokalplanens områdegrænse Grønne arealer der fastholdes Adgang for gående Ind og ud kørsel Sandsynlig placering af varegårde/affaldshåndtering

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 12.12.2007 1250928 32471531 Offentlig bekendtgørelse af forslag til Lokalplan 63.2 Vestamagercentret.

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej Odense Kommune - LP 0-766 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 2 04-05-2015 Spring til indhold Lokalplanen givermulighed for at omdanne ejendommen

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN

LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN RUDBJERG KOMMUNE LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN Februar 2006 RUDBJERG KOMMUNE Dok 703752 Sag 703735 LOKALPLAN NR. 47 For ejendommen Strandgården,

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

Lokalplan 241- Forslag

Lokalplan 241- Forslag 1 Lokalplan 241- Forslag Genbrugsplads og renseanlæg på Møllevej Marts 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om -

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev T Anmelder: Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde tlf.: 96 77 99 00 ORIGINAL 22542? 03 OUU0.0070 LOKALPLAN NR. 20.20.04 ORIGINAL 225390 03 0000.0070.04.20015 TÅ 400r00 K Område til offentlige

Læs mere

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Lokalplan 1.49 Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.49... 3 Lokalplanområdet... 3 Veje...

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.12.4 for erhvervsejendomme Roskildevej 247-249 og 251. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 24 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 25.4. Daghaver i Egelundparken. Daghaver med fællesbygning og redskabsskure. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 25.4. Daghaver i Egelundparken. Daghaver med fællesbygning og redskabsskure. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 25.4 Daghaver i Egelundparken Daghaver med fællesbygning og redskabsskure 1990 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

LOKALPLAN NR. 60. r,t UDVIDELSE AF LEIKKEGARDEN TROMMESLAGERVEJ STORE-HEDDDINGE --- I I I I I I // I. I Lokal planom rådd I I I. 1 Oa STEVNS KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 60. r,t UDVIDELSE AF LEIKKEGARDEN TROMMESLAGERVEJ STORE-HEDDDINGE --- I I I I I I // I. I Lokal planom rådd I I I. 1 Oa STEVNS KOMMUNE g r,t nr- i: LOKALPLAN NR. 60 - UDVDELSE AF LEKKEGARDEN TROMMESLAGERVEJ STORE-HEDDDNGE - l // --- Lokal planom rådd N \ 1 Oa STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 60 Lokalplan for udbygning af Lærkegården, Trommeslagervej,

Læs mere

Varde Byråd har den 21. december 2009 vedtaget lokalplan 42 og tillæg 19 til kommuneplan 1998-2008, Gl. Blåvandshuk, endeligt.

Varde Byråd har den 21. december 2009 vedtaget lokalplan 42 og tillæg 19 til kommuneplan 1998-2008, Gl. Blåvandshuk, endeligt. Tlf. Fax Lokalplan 42 og tillæg 19 til kommuneplan 1998-2008, Gl. Blåvandshuk Kommune Varde Byråd har den 21. december 2009 vedtaget lokalplan 42 og tillæg 19 til kommuneplan 1998-2008, Gl. Blåvandshuk,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Offentlig og Privat service - Øster Højst Børnecenter Skolegade, Øster Højst 330.71.1 330.71.2 330.11.4 TØNDER KOMMUNE Teknisk

Læs mere

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Svinninge Kommune LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Skema til registrering af lokalplaner Ansvarlig myndighed Svinninge Kommune Amtsnummer 030 Kommunenummer

Læs mere

Lokalplan nr. 69.T23.1

Lokalplan nr. 69.T23.1 Lokalplan nr. 69.T23.1 Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund Forslag Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse

Læs mere

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.27_345. Tølløse Avlsgård

LOKALPLAN NR. 1.27_345. Tølløse Avlsgård LOKALPLAN NR. 1.27_345 Tølløse Avlsgård Ændring af lokalplan nummer. I forbindelse med Kommunesammenlægningen i 2007 har denne lokalplan sammenfaldende lokalplannummer med andre lokalplaner indenfor Holbæk

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

Lokalplan 11.41. Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97

Lokalplan 11.41. Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplan 11.41 Udvidelse af Hundige Lilleskole GREVE KOMMUNE RÅDHUSHOLMEN 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning i Greve Kommune. Offentlig fremlæggelse Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade Aalborg

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

3. Der må ikke opføres yderligere udhusbebyggelse på ejendommen. (drivhus er undtaget).

3. Der må ikke opføres yderligere udhusbebyggelse på ejendommen. (drivhus er undtaget). Claus Sørensen Dorthe Smidt Bystrædet 1 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.5. for Nyttehaver ved Maglehøj. Juli 1984. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.5. for Nyttehaver ved Maglehøj. Juli 1984. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 05.5 for Nyttehaver ved Maglehøj Juli 1984 Frederiksværk Kommune LOKALPLAN 05.5 FOR NYTTEHAVER VED MAGLEHØJ INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens formål og indhold... l Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 19-001, Delområde C2 på ejendommen matr.nr. 66m og 67lu Hune By, Hune, beliggende Aalborgvej 7, 9492 Blokhus

Dispensation fra Lokalplan 19-001, Delområde C2 på ejendommen matr.nr. 66m og 67lu Hune By, Hune, beliggende Aalborgvej 7, 9492 Blokhus B10 INVEST A/S Jyllandsgade 20 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Det er lokalplanens formål at revidere dele af de nugældende lokalplaner nr. 011 og 033 således,

Det er lokalplanens formål at revidere dele af de nugældende lokalplaner nr. 011 og 033 således, LOKALPLAN NR. 077 Ballerup Erhvervspark ved Baltorpbakken (vedtaget sep. 1993, delvist erstattet af lokalplan nr. 101 for så vidt angår delområde A). LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til Planloven (lov

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Arendalsvej (Gødvad Center) LOKALPLAN 63.07

Silkeborg Kommune. Område ved Arendalsvej (Gødvad Center) LOKALPLAN 63.07 Silkeborg Kommune Område ved Arendalsvej (Gødvad Center) LOKALPLAN 63.07 Centex?, 1. etape) INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS F OML OG INDHOLD.. LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR &ET..

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Lokalplan 119. Tårnby Gymnasium

TÅRNBY KOMMUNE. Lokalplan 119. Tårnby Gymnasium TÅRNBY KOMMUNE Lokalplan 119 Tårnby Gymnasium Følfodvej Københavns Kommune Tårnby Kommune Irlandsvej Tejn Allé Englandsvej Orientering Regler for lokalplaners udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk

Læs mere

NOVEMBER 1918 J. NR. 27-11 - 53. NR. 53. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR AHLERVEJ l TROLDHEDE TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66.

NOVEMBER 1918 J. NR. 27-11 - 53. NR. 53. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR AHLERVEJ l TROLDHEDE TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. NOVEMBER 1918 J. NR. 27-11 - 53. NR. 53 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR AHLERVEJ l TROLDHEDE TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan nr. 53 for et boligområde syd for

Læs mere

Lokalplan nr. 035. Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010

Lokalplan nr. 035. Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010 Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010 Lokalplan nr. 035 Tillæg til Lokalplan nr. 80 for et boligområde på Østkajen, vedtaget af Frederikssund Byråd

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Tvedvej. Tvedvej Avernakøvej. Lokalplan 003.385. for et butiksområde ved Tvedvej

Tvedvej. Tvedvej Avernakøvej. Lokalplan 003.385. for et butiksområde ved Tvedvej Tvedvej Tvedvej Avernakøvej Lokalplan 003.385 for et butiksområde ved Tvedvej Teknisk Forvaltning, september 2004 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan, hvori byrådet fastsætter bestemmelser for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Tillæg nr. 12 til Tranekær Kommuneplan 2000 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

Dispensationen indebærer, at der kan opsættes et skilt med områdenavn samt et skilt med reklame for salg af sommerhusgrunde i området.

Dispensationen indebærer, at der kan opsættes et skilt med områdenavn samt et skilt med reklame for salg af sommerhusgrunde i området. Til: RealMæglerne Rasmus Moesgaard ApS Hobrovej 58 9000 Aalborg Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Nickie Denice Kanto Direkte 7257 7785

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 134 for

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af 3 midlertidige beboelsespavilloner på Jammerbugt Asylcenter, Vestkystvejen 78, 9460 Brovst.

Landzonetilladelse til etablering af 3 midlertidige beboelsespavilloner på Jammerbugt Asylcenter, Vestkystvejen 78, 9460 Brovst. Udlændingestyrelsen Att. Mikael Bo Pedersen Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk 10-09-2015

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan 323 Boliger på Stadiongrunden og Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 2025 for Fredericia Kommune

Endelig vedtagelse af lokalplan 323 Boliger på Stadiongrunden og Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 2025 for Fredericia Kommune 8. februar 2016 Sags id.: 15/5503 Endelig vedtagelse af lokalplan 323 Boliger på Stadiongrunden og Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 2025 for Fredericia Kommune Fredericia Byråd har på mødet den 1. februar

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

L OKALPLAN ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE. for VED NYRAD BYCENTER. (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984

L OKALPLAN ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE. for VED NYRAD BYCENTER. (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984 L OKALPLAN for ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE VED NYRAD BYCENTER (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984 DELVIST AFLYST Pris 20.00 kr. AFLYSNING Lokalplan nr. B - 102.2,

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Forslag til Lokalplan 118. En institution på Gammel Kirkevej

TÅRNBY KOMMUNE. Forslag til Lokalplan 118. En institution på Gammel Kirkevej TÅRNBY KOMMUNE Forslag til Lokalplan 118 En institution på Gammel Kirkevej Listedvej Vestermarie Alle n Listedvej Jydeskær Gammel Kirkevej Orientering Regler for Lokalplaners udarbejdelse Indhold En lokalplan

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Ballerup bymidte er i dag omfattet af i alt 7 byplanvedtægter.

Læs mere

Vordingborg Kommune. Forslag til. Lokalplan E 16.05.01 Dagligvarebutik m.v. på Ny Esbjergvej, Præstø

Vordingborg Kommune. Forslag til. Lokalplan E 16.05.01 Dagligvarebutik m.v. på Ny Esbjergvej, Præstø Vordingborg Kommune Forslag til Lokalplan E 16.05.01 Dagligvarebutik m.v. på Ny Esbjergvej, Præstø Januar 2010 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder målsætninger

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE. LOKALPLAN 48 for boligbebyggelse på "Posthusgrunden"

DRAGØR KOMMUNE. LOKALPLAN 48 for boligbebyggelse på Posthusgrunden DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 48 for boligbebyggelse på "Posthusgrunden" Planen er udarbejdet af Dragør Kommune, Plan og Teknik, Planlægningsafdelingen februar - november 1998. LOKALPLAN 48 for boligbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.237

LOKALPLAN NR. 004.237 LOKALPLAN NR. 004.237 For et område ved Fruerstuevej SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokalpian En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan fastsætte

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40 Fanø Kommune Oktober 1989 2 Lokalplan 40 Fanø Kommune FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 40 FOR ET OMRÅDE TIL KUNSTMUSEUM VED SØNDERHO INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD

Læs mere

Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede

Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede Videbæk i marts 2000 J. Nr. 27-11 -85 Revideret i maj 2000. Revideret i Juni 2000 Lokalplan nr. 85 for et erhvervsområde ved Industrivej i Troldhede Videbæk Kommune Tillæg nr. 7 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 5.013 Område ved Bilgården Hostrup Byrådet godkendte den 8. juni 2015 kommuneplantillæg

Læs mere