Erklæring om ejendommens anvendelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erklæring om ejendommens anvendelse."

Transkript

1 r,o "O. et! C. æ c. c "Ol ~ "" "E *"c.~ :J..., o\, J " ":i> Akt: ] skab nr. ~ (Udfyldes af tinglysningskontoret) Matr. nr.: Købeswnmen må ikke Up!.,1G.o l -CLJ I offentliggøres. Købers bopæl: 5 aa Aars Præstegaard, Aars. Skibhusvej 197 b, 5000 Odense C -1- Gade og hus nr.: Peder Stubsvej A A Anmelder: A kkjid Advokatfirmaet Ejler Ejlersen, Kurt Kvist og Ole Anders Petersen Gothersgade Viborg Tlf :e Erklæring om ejendommens anvendelse. Ejendommen er udelukkende til helårsbeboelse og den var indtil overdragelsen eller bliver ved overdragelsen bestemt til brug for ejeren. stempel skøde kr ,00 E N D E L I G T S K ø D E Underskrevne Jens Laurits Overvad Færch, Peder Stubsvej 48, 9600 Aars sælger og endeligt skøder herved til medunderskrevne Henrik Færch, Skibhusvej 197 b, 5000 Odense C den mig ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom, der er beliggende Peder Stubsvej 48, 9600 Aars og skyldsat under:

2 -~matr. nr. 5 aa Aars Præstegaard, Aars af areal ifølge tingbogen 944 m 2. Under overdragelsen, der sker med de samme almindelige rettigheder, byrder og forpligtelser hvormed sælger har ejet den solgte ejendom, er indbefattet ejendommens rette til- og underliggende, påstående bygninger med disses mur-, søm- og nagelfaste tilbehør herunder centralvarmeanlæg tilsluttet fjernvarme samt alle sædvanlige installationer for el, vand m.v. Der medfølger desuden hårde hvidevarer m.v. ifølge aftale. Handlen er iøvrigt indgået på følgende vilkår: 1. Ejendommen overtages af køber den 1. marts 1997, men henligger allerede fra aftalens indgåelse den 31. december 1996 for købers riiko i brandskadetilfælde, således at køber i tilfælde af ildsvåde hæver assurancesummen til anordningsmæssig anvendelse. Ejendommen er fuld- og nyværdi forsikret i Himmerland Forsikring gs under police nr Fra og med den 1. marts 1997 henligger ejendommen i enhver henseende for købers regning og risiko. 2. Skæringsdag for skatter og afgifter er ligeledes aftalt til den 1. marts Ejendommen overtages af køber, således som den er og forefindes og som besigtiget. Det bemærkes særskilt, at visse elektriske apparater og disses

3 1 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) installationer ikke fungerer, ligesom der er påvist termoruder, som er punkterede. -3- Sælger fralægger sig dog ethvert ansvar vedrørende fejl og/eller mangler, det være sig synlige som skjulte. Køberen kan således ikke gøre ansvar gældende overfor sælger som følge af konstaterede fejl og/eller mangler, hverken ud fra et culpa synspunkt eller ud fra synspunktet om forholdsmæssigt afslag. Der er i fastsættelsen af købesummen taget behørigt hensyn til ovennævnte. 4. 4t Købesummen er aftalt til kr ,00, skriver syvhundredeogsyvtifiretusinde kroner, der berigtige s kontant pr. overtagelsesdagen. 5. Sælger sørger for aflæsning af el, vand og varme og køber indtræder i sælgers rettigheder og forpligtelser overfor el-, vand og varmeværket. 6. Køber respekterer: a. Dok. l. 22/ ang. bebyggelse, benyttelse m.v. b. Dok. l. 14/ ang. fjernvarmeanlæg m.v. 7. Omkostningerne ved skødets oprettelse, stempling og tinglysning betales af parterne i forening med halvdelen hver. Der har ikke medvirket mægler. 8.

4 -~-.. ~ -.. Ved vore underskrifter tiltrædes samtidig påtegning på skødets forside med hensyn til ejendommens anvendelse. Aars, den 25. februar Som sælger: Jens Laurits Overvad Færch Til vitterlighed om ægte underskrift, rigtig datering samt myndighed: Navn: Stilling: Advokat Navn: Stilling: Bopæl: 8800 Viborg Bopæl: e' Aars, den 25. februar Som køber: Henrik Færch PUo.&,nt8... under... ~O.?Å q-l".;: te 9 b.. ~.- ollk.--'--- 'dl'. 8bOO OO lir' VUlVWf1I't It'. ootant8l."uu".. vær.... dl'. I:?JQ.?5{)O '. heraf kont811tgl'u/ldvc8f, ~. Sjendommeø.der hvøfkøn ud9- en Iendejendom" OlflhitNfnegelft 4IIøI Bf en s6d8n. -er ikke I matriklen -noteret M)ft'I Øl fil..,... iføft.n. AAMt E.J!NOOMØt(ATT!KOffTOR. An \'/3 -Cl f d. {~cr-ct\.o(.

5 .:. *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Nibe * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 5 Akt.nr. : I 26 Påtegning på Skøde. Vedrørende matr.nr. 5 AA, Aars Præstegård, Ejendomsejer: Henrik Færch Lyst første gang den: under nr. Senest ændret den : under nr. Aars Skødet er endeligt Retten i Nibe den Hanne Jensen Form. 267 G Otto B. Wroblewski. Nvtorv København K

6

7 Ejerlav: Aars Præstegaard Matr. nr.: 5AA Gade og husnr. : Peder Stubsvej Aars Side 1 af 10 Afgift : kr. S IDD, Anmelder l nr..æ.f Akt: skab (Udfyldes af tinglysningskontoret) Sparekassen Himmerland Himmerlandsgade Aars TOTALKREDIT hæfter for følgende afgiftsberegning: pålydende, nyt lån ' kr. - Forholdsmæssigt kurstab, nyt lån kr. - Indfrielsessum, indfriede lån kr. - Omkostninger, indfriede lån kr. - Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån kr. Afgiftspligtigt beløb kr. Der er anvendt nominel værdis metode PANTEBREV - OBLIGATIONSLÅN RENTETILPASNING kursværdimetode pant nr Debitors navn og bopæl: Henrik Færch Peder Stubsvej Aars GENPART TA 6.000,00 K erkender herved at skylde Kreditors navn og bopæl: TOTALKREDIT A/S, CVR-nr Helgeshøj ~lle 53, 2630 Taastrup Lånets størrelse: kr ,00 30-årigt inkonverterbart obligationsannuitetslånmed rentetilpasning. Serie: Rente og betalingsvilkår: Se pkt. lunder særlige bestemmelser. Lånets pålydende rente er variabel og p.t. fastsat til 3,7780%. Som følge af kvartårlig renteberegning svarer dette til en årlig nominel rente på p.t. 3,8319%. Lånet afvikles som annuitetslån. Ydelsen forfalder til betaling hver den 1.3, 1.6, 1.9 og 1.12, og erlægges kontant med sidste rettidige betalingsdag den sidste dag i terminsmåneden, som ikke er en lørdag, søndag eller helligdag. Ydelsen anvendes til dækning'af renter af restgælden, afdrag på denne samt bidrag. Bidraget beregnes som en procentdel af pantebrevets restgæld og er for nærværende lån fastsat ' NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side punkt 9a. FORMULA TRYXAGER

8 Side 2 af 10 til 0,70% p.a. af pantebrevets restgæld. lo Opsigelse: Den pantsatte ejendom: Lånet er uopsigeligt fra TOTALKREDITs side med de modifikationer, der følger af punkt 3, 7 og 8 under "Særlige bestemmelser" og punkt 9 i ;;Justitsministeriets formular B". For så vidt angår debitors opsigelse af lånet til hel eller delvis ind~ frieise henvises til punkt 9 under "Særlige bestemmelser". Matr. nr. 5 AA Aars præstegaard GRUNDAREAL: 944 kvm. Oprykkende panteret efter: Kr. : ,00 Rte. % Kreditor 6,0000 Totalkredit Respekterede De før lyste med undtagelse af servitut ter m. v. : sådanne, der efter deres indhold respekterer (henvisning til TOTALKREDITs panteret. tingbogen t:ilstrækkelig) SÆRLIGE BESTEMMELSER: 1. Hæftelse For lånet gælder de af TOTALKREDITs bestyrelse til enhver tid fastsatte vilkår for långivningen og obligationsudstedelsen. Henvisningen til vedtægterne i Justitsministeriets pantebrevsformular B skal forstås som en henvisning til bestemmelser fastsat af TOTALKREDITs bestyrelse med hjemmel i TOTALKREDITs vedtægter. Der henvises i øvrigt til de til debitor udleverede "Almindelige forretningsbetingelser" samt "Særlige bestemmelser" i nærværende pantebrev. For lånet hæfter debitor både meq det pantsatte og personligt over for TOTALKREDIT. Såfremt ejendommen har flere ejere, skal samtlige ejere tiltræde pantebrevet som solidarisk hæftende debitorer. Debitor overtager samtidig med sin underskrift på nærværende pantebrev det personlige gældsansvar for ældre lån til TOTALKREDIT med pant i ejendommen, medmindre sådan overtagelse allerede har fundet sted. Nærværende lån er baseret på serieopdelte obligationer, og låntager hæfter udover eget lån solidarisk sammen med seriens andre låntagere over for serien med et beløb svarende til lånets hovedstol. Låntager hæfter ikke personligt for det beløb, som udgør den solidariske hæftelse, men alene med den pantsatte ejendom. Såfremt lånet er ydet som et annuitetslån uden rentetilpasning, er lånets obligationer emitteret i serie l11c. Er lånet ydet som et serielån uden rentetilpasning, er lånets obligationer emitteret i serie 211c. Serie 111c og serie 211c omfatter alene konverterbare fastforrentede obligationer. Såfremt lånet er ydet som et inkonverterbart annuitetsobligationslånmed rentetilpasning, er lånets obligationer emitteret i serie 122c..

9 Side 3 af 10 Serie 111c, 211c og serie 122c samt en eventuel fremtidig serie omfattende inkonverterbare stående obligationer hæfter solidarisk for hinandens forpligtelser. Låntagerhar.ved indfrielse af-lånet - såvel ordinær som ekstraordinær - ikke krav på at få udbetalt en andel af seriereservefonden. 2. Garanti Alle TOTALKREDIT-Iån er helt eller delvis dækket af en selvskyldnergaranti stillet af det låneformidlende pengeinstitut. I det omfang garantien gøres gældende, indtræder garanten i alle henseender i TOTALKREDITs personlige fordring og panteret med dertil hørende rettigheder og forpligtelser for den del af lånet, som garanten har indfriet. 3. Forhåndslån Ydelse af forhåndslån forudsætter, at der ud over pant i ejendommen er stillet supplerende sikkerhed i form af garanti fra et af TOTAL- KREDIT anerkendt pengeinstitut. TOTALKREDIT vil forlange forhåndslån helt eller delvis indfriet, såfremt det ikke inden 2 år fra udbetalingsdagen dokumenteres, at ejendommen yder den forudsatte sikkerhed, herunder at lånets sikkerhedsmæssige placering er inden for gældende belåningsgrænser for pågældende ej endomskategori, eller byggeriet ikke er påbegyndt senest 6 måneder efter, lånet er udbetalt. 4. Refinansiering og rentefastsættelse Nærværende låns pålydende obligationsrente er fastsat som et gennemsnit af Nationalbankens dagligt noterede 6 måneders CIBOR rentesatser (Copenhagen Inter-Bank Offered Rates) i de første 10 bankdage i henholdsvis maj og november plus et fast tillæg på 0,2000% p.a. Såfremt Nationalbanken ophører med at notere de anførte CIBOR rentesatser, vil TOTALKREDIT fastsætte renten som et gennemsnit af tilsvarende pengemarkedsrentesatser. Den beregnede gennemsnitsrente i maj plus tillægget på 0,2000% udgør obligationsrenten for perioden , og den beregnede gennemsnitsrente i november plus tillægget på 0,2000% udgør obligationsrenten for perioden Den periodevise rentetilpasning er foreløbig aftalt til og med perioden , idet lånets obligationer udløber den til kurs 100, og hvor lånet derfor skal refinansieres, se nedenfor. For nærværende obligationslån med rentetilpasning gælder en rentegaranti, idet obligationsrenten incl. ovennævnte tillæg på 0,2000% ikke kan overstige 7,7000% p.a. frem til tidspunktet for refinansiering. Med virkning fra den vil lånets restgæld blive refinansieret ved salg af nye 5-årige, inkonverterbare obligationer med variabel rente, jf. ovennævnte rentefastsættelsesvilkår. Refinansiering vil herefter ske på samme vilkår hvert 5. år med virkning fra en 1.1. I øvrigt forbliver pantebrevets bestemmelser uændret gældende efter en refinansiering. Såfremt låntager træffer beslutning om anden refinansiering, som indebærer andre ændringer end beskrevet i nærværende afsnit, vil refinansieringen medføre tinglysning af nyt pantebrev. TOTALKREDIT forbeholder sig ret til FORMULA TRYXAGER

10 Side 4 af 10 at opkræve kurtage, gebyrer og foretage kursskæring ved refinansiering, for hvilke omkostninger nærværende pantebrev giver sikkerhed. 5. Bidrag Bidraget beregnes som -en procentdel af pantehrevets restgæld~ Bidragssatsen for nærværende lån er angivet under "Rente og betalingsvilkår". TOTALKREDIT kan forhøj e bidragssatsen og ændre beregningsprincipperne herfor. Meddelelse herom vil i så fald blive givet til låntager (e) med mindst 3 måneders varsel forud for en termin. Ved ændring af bidragssats eller beregningsmetode ændres lånets ydelser. 6. Første og sidste terminsydelse Den første ydelse forfalder førstkommende termin efter lånets udbetaling og indeholder afdrag, rente og bidrag, der beregnes forholdsmæssigt fra og med udbetalingsdagen. Lånet forfalder til fuld indfrielse i sidste termin, i hvilken der beregnes rente og bidrag indtil udgangen af terminsmåneden. TOTAL- KREDIT vil i sidste termin opkræve en ydelse, der dækker rente, bidrag og den på forfaldstidspunktet værende obligationsgæld. 7. Ejendommens anvendelse Et TOTALKREDIT-lån er standardmæssigt ydet under den forudsætning, at den belånte ejendom er en ejerbolig, herunder fritidshus eller grund, der agtes bebygget med ejerbolig. Er ejendommen en helårsbolig, forudsættes den beboet af ejer(ne). - Overgår ejendommen til anden anvendelse - f.eks. erhverv eller udlejes den helt eller delvis - skal dette straks meddeles TOTALKRE- DIT, der herefter kan forlange lånet indfriet. Såfremt den pantsatte ejendom er en bygning på lejet grund, medpantsættes samtlige debitors rettigheder i henhold til lejekontrakten vedrørende grunden, herunder bl.a. depositum, forudbetalt leje, afståelses-og fremlejeret. Pantebrevet giv~r sikkerhed for betaling af leje, indskud, deposi-, tum, inddrivelsesomkostningerelier anden pligtig ydelse i henhold til lejekontrakten eller lejeloven, som TOTALKREDIT måtte betale til grundejeren i henhold til den indgåede lejekontrakt, jf. punkt 8 i Justi tsministeriets pantebrevsformular B. Hvis debitor opfører yderligere bebyggelse på det lejede areal eller erhverver ejendomsret til arealet, skal TOTALKREDI~straks efter igangsættelsen af byggeriet/erhvervelsenunderrettes herom. TOTAL- KREDIT skal på begæring være berettiget til at få panteretten udvidet i tilsvarende omfang og med samme prioritetsstilling som i den/ de hidtidige bygning (er). TOTALKREDIT kan forlange lånet indfriet, såfremt lejekontrakten opsiges, misligholdes, ændres eller bringes til ophør Såfremt en konkret udlejning af ejendommen til helårsbeboelse er forudsat i lånetilbuddet, skal ændring eller ophør af udlejningen straks meddeles TOTALKREDIT, der herefter kan forlange lånet indfri-, et.

11 Side 5 af 10 Overgår ejendommen til anden anvendelse - f.eks. erhverv - skal dette straks meddeles TOTALKREDIT, der herefter kan forlange lånet indfriet. 8. TOTALKREDITs opsigel'se af lånet til indfrielse og omlægning.. -- _ ----_ ---_ --_ ; -_.. -_ -_ -_.. TOTALKREDIT kan endvidere forlange lånet indfriet helt eller delvis i følgende tilfælde: a) Debitor har fortiet oplysninger eller afgivet urigtige oplysninger, som ville have haft betydning for lånets bevilling, herunder vurdering og værdiansættelse af ejendommen. b) Når den belånte ejendom handles. Den nye ejer kan dog søge TOTAL- KREDIT om bevilling af gældsovertagelse. Ved anmodning om gældsovertagelse foretager TOTALKREDIT en vurdering af den nye ejer, ejendommens pris og vilkårene for handlen. Er den nye ejer registreret i RKI Kreditinformation eller lignende kreditoplysningsbureau, vil gældsovertagelse ikke kunne bevilges. Debitor er forpligtet til at acceptere en hel eller delvis omlægning af realkreditlånet til et lån, der ikke er et realkreditlån, ydet på tilsvarende vilkår, såfremt realkreditlånet er ydet i strid med bestemmelserne i realkreditlovens kapitel 4-6 eller regler udfærdiget i medfør af lovens kapitel Debitors opsigelse af lånet til fuld indfrielse _... -_... -_ _.. --_ _... -_.. --_.. Der kan ikke foretages delvis indfrielse af lånet ifølge nærværende pantebrev, men der kan foretages fuld indfrielse på en af neden-.nævnte måder: a) Indfrielse med obligationer. Lånet kan indfries med obligationer svarende til lånets obligationer, d.v.s. obligationer af samme årgang og med samme nominelle rente som lånets obligationer (samme fondskode). TOTALKREDIT kan ikke påtage sig at opkøbe lånets obligationer på debitors vegne, men må henvise debitor til selv at købe lånets obligationer på.gældende markedsvilkår. obligationsindfrielsekan ikke foretages i perioden i året forud for 'refinansieringen af lånet. Såfremt der foretages obligationsindfrielse i november forud for året, hvori lånet refinansieres, skal obligationerne være TOTALKRE- DIT i hænde senest kl den sidste bankdag i november. b) Opsigelse af lånet til indfrielse til kurs 100 i året forud for refinansieringen af lånet. Et lån kan opsiges til en såkaldt pariindfrielse, d.v.s. at lånets obligationsrestgæld indfries kontant til kurs 100 pr. en refinansiering den 1.1. Opsigelse til pariindfrielse kan kun foretages i perioden i året forud for det år, hvori lånet refinansieres, idet TOTALKREDIT senest kl den sidste bankdag i november i året forud for refinansieringen af lånet skal have modtaget skriftlig meddelelse om, at lånet opsiges til pariindfrielse. Der betales rente og bidrag frem til indfrielsesterminen. For begge indfrielsesmetodergælder det, at såfremt den anførte frist overskrides, vil lånet blive refinansieret af TOTALKREDIT. FORMULA TRYXAGER

12 Side 6 af 10 TOTALKREDIT kan kræve, at debitor stiller sikkerhed for lånets indfrielse til det aftalte tidspunkt. 10. Morarenter Betales en terminsydelse ikke rettidigt, skal der betales morarenter fra forfaldsdagen d.v.s. enten en 1.3, 1.6, 1.9 eller 1.12 og indtil udgangen af den måned, hvori betaling sker. Morarenten er fastsat til 1,5% pr. påbegyndt måned. Satsen kan til enhver tid ændres af TOTALKREDITs bestyrelse. Der kan pålægges debitor gebyr for rykkerbreve. Der henvises til den til enhver tid gældende prisoversigt. Gebyrer, herunder eventuelt rykkergebyr, samt morarenter kan opkræves sammen med den næstfølgende terminsydelse. Om rettidig betaling via et pengeinstitut henvises til punkt 4 i Justitsministeriets pantebrevsformularb. Betales en terminsydelse ved fremsendelse af check til TOTALKREDIT, anses betalingen for rettidig, når checken er TOTALKREDIT i hænde på sidste rettidige betalingsdag. Det er debitor, der bærer ansvaret for forsinkelse ved fremsendelse af check. ved betaling med check skal tydeligt angives ~ pant nr., ejendommens adresse og ejer...,. 11. Betaling for serviceydelser _.. Debitor kan pålægges gebyr for serviceydelser. Betaling herfor finder sted efter de til enhver tid af bestyrelsen fastsatte regler. Der henvises til den til enhver tid gældende prisoversigt. 12. Betaling af inkassogebyr og andre omkostninger som følge af retsforfølgning vedrørende den pantsatte ejendom - _ -- -_.. -_ _ _ -_ -_.. Nærværende pantebrev giver sikkerhed for skadesløs betaling af kapital, renter, morarenter samt omkostninger som følge af opsigelse, søgsmål og inddrivelse, herunder rykkerbrevsgebyrer, advokatsalær og inkassogebyr, og i øvrigt enhver udgift, TOTALKREDIT måtte have i anledning af egne og andre kreditorers eller skifterettens retsforfølgninger vedrørende pantet, derunder for anmeldelser i boer. Der henvises til den til enhver tid gældende prisoversigt. 13. Lån ydet til omlægning af realkreditlån... --_ -_.. --_.. --_ -_.. Såfremt nærværende låns provenu er anvendt til indfrielse af et eller flere realkreditlån ydet af TOTALKREDIT og/eller andre godkendte realkreditinstitutter, og lånet ikke kan opnå den i nærværende pantebrev forudsatte prioritetsplads i ejendommen, forbeholder TOTAL- KREDIT sig ret til at erstatte nærværende lån med lån med hovedstol (e), der svarer til restgæld(en) på de(t) indfriede lån, og hvor lånet/lånene ikke afdrages langsommere end det/de indfriede lån, og løbetiden på lånet/lånene ikke overstiger restløbetiden på det/de indfriede lån. Ved underskrift af pantebrevet giver debitor TOTALKREDIT fuldmagt til på debitors vegne at underskrive og tinglyse alle fornødne dokumenter, herunder nyt/nye pantebrev (e) vedrørende det/de lån, der ' erstatter lån i henhold til nærværende pantebrev i overensstemmelse med ovenstående bestemmelse.

13 14. Force majeure Side 7 af '0. Cll a. t:: Cll a. c: Q) Cl CIl ål "5i 1ii "c "E.l!l ~ ::J -, TOTALKREDIT er ikke ansvarlig for skader, der skyldes lovforskrifter, foranstaltninger foretaget af myndigheder eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder og naturkatastrofer. Ligeledes er TOTALKREDIT ikke ansvarlig for skader, der skyldes strejke, lockout eller blokade. Dette gælder uanset, om TOTALKREDIT selv er part i konflikten, og den kun rammer dele af TOTALKREDITs funktioner. Dette pantebrev kan ikke overdrages til eje eller pant eller gøres til genstand for individuel retsforfølgning. Ovenstående er dog ikke til hinder for, at en garant for lånet indtræder i panteretten i henhold til nærværende pantebrev i tilfælde af garantens ekstraordinære indfrielse af lånet. Ved en sådan indtrædelse i panteretten som følge af en garants indfrielse forbliver pantebrevets vilkår om indfrielse og opsigelse uændrede i forhold til efterståend~ pant- og udlægshavere. I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsformularb (sidste sider)., ' ~" FORMULA TRYXAGER

14 Side 8 af 10 den _~_'(?_~_' _/_0_' )_1_ 2O æ For så vidt pantebrevet alene underskrives af en debitor, erklærer denne samtidig at være ugift, eller at den pantsatte ejendom ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger paragraf 18. \. Henrik Færch / For så vidt debitor er gift, og den pantsatte ejendom er omfattet af lov om ægteskabets retsvirkninger paragraf 18, giver medunderskrevne ægtefælle samtykke til pantsætningen. Er ægtefællen medejer og/e~ddebitor un 9lkrives som debi tor og pan ~tt~r.' /. } \ J\:, "~~ \\ Ægtefælles underskrift Lene Færch ~ Evt. meddebitors (ej ægtefælles) underskrift For så vidt en anden end debitor har endelig adkomst til den pantsatte ejendom, tiltræder adkomsthaver herved pantsætningen. Underskrift Til vitterlighed om underskriftens(ernes) ægthed, dateringens rigtighed ogunderskriverens(nes) myndighed: Navn: Bopæl: Navn: Stilling: Bopæl: Gifte L. Færch Fuldmægtig Sparekassen Himmerland Himmerlandsgade Aars j

15 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Nibe * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 11 Akt.nr.: I 26 Påtegning på Pantebrev med rentetilpasning. Vedrørende matr.nr. 5 AA, Aars Præstegård, Ejendomsejer: Henrik Færch Lyst første gang den: under nr. Senest ændret den : under nr. Retten i Nibe den Dkk Aars Hanne Jensen

16

17 Afgift,~ Ej erlav: Aars Præstegaard, Aars ~ 'o. ~ t:: ro Matr. nr.: 0- l:: al Ol (/) a;.~ tl "c "E.l!l ~ :J "") 5AA Gade og hus nr.: Peder Stubsvej Aars Side 1 af 11 : kr.,/ :~!lo O,/~ I I,. Ak t : skab /f; nr. A ~ (Udfyldes af tinglysningskontoret) Anmelder Sparekassen Himmerland Himmerlandsgade Aars Totalkredit hæfter for følgende afgiftsberegning: Pålydende, nyt lån kr. - Forholdsmæssigt kurstab, nyt lån kr. - Indfrielsessum, indfriede lån kr. - Omkostninger, indfriede lån kr. - Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån kr. Afgiftspligtigt beløb kr. Der er anvendt nominel værdis metode kursværdimetode PANTEBREV - pant nr KONTANTLÅN MED RENTETILPASNING OG DELVIS AFDRAGSFRIHED Debitors navn og bopæl: Henrik Færch Peder Stubsvej Aars GENPART TA ~3.100,00 K erkender herved at skylde Kreditors navn og bopæl: Totalkredit A/S, CVR-nr Helgeshøj Alle 53, 2630 Taastrup Lånets størrelse: kr ,00 30-årigt kontantlån, inkonverterbart, rentetilpasning, annuitet, 10 års afdragsfrihed. Serie: Rente og betalingsvilkår: Se pkt. lunder særlige bestemmelser. Lånets pålydende rente er foreløbigt ansat til 2,5125%. Renten fastsættes endeligt ved lånets udbetaling og ændres ved refinansiering af lånets restgæld. Lånet afvikles som annuitetslån, dog således, at der de første 10 år alene betales rente og bidrag, jf. punkt 4, Refinansiering under "Særlige bestemmelser". Hele lånets restgæld refinansieres hvert år med virkning pr. 1. januar. Hyppighed af refinansiering _ -_ -_ _ --_ -_ NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidste side punkt 9a. FORMUlA TRYXAGER

18 Side 2.af 11,.. kan ændres efter aftale mellem debitor og Totalkredi t. Totalkreditkan beslutte, at refinansierings -.l tidspunktet ændres, jf. afsnit 4 om refinansiering under "Særlige bestemmelser". Ydelsen forfalder til betaling hver den 1.3, 1.6, 1.9 og 1.12, og erlægges kontant med sidste rettidige betalingsdag den sidste hverdag (bankdag) i marts, juni, september og december. Ydelsen anvendes til dækning af renter af restgælden, afdrag på denne samt bidrag. Bidraget beregnes som en procentdel af pantebrevets restgæld og er for nærværende lån fastsat til 0,70% p.a. af pantebrevets restgæld. Opsigelse: Den pantsatte ejendom: Lånet er uopsigeligt fra Totalkredits side med de modifikationer, der følger af punkt 3, 7 og 8 under "Særlige bestemmelser" og punkt 9 i "Justitsministeriets formular B". For så vidt angår debitors opsigelse af lånet til hel eller delvis indfrielse henvises. til punkt 9 under "Særlige bestemmelser". Matr. nr. 5 AA Aars Præstegaard, Aars GRUNDAREAL: 944 kvm. Oprykkende panteret efter: Kr. : , ,00 Rte. % 6,0000 Pan tebrev med rentetilpasning Kreditor Totalkredit Totalkredit Respekterede servitutter m.v.: (henvisning til tingbogen tilstrækkelig) De før lyste med undtagelse af sådanne, der efter deres indhold respekterer Totalkredits panteret. SÆRLIGE BESTEMMELSER: 1. Hæftelse For lånet gælder de af Totalkredits bestyrelse til enhver tid fastsatte vilkår for långivningen og obligationsudstedelsen. Henvisningen til vedtægterne i Justitsministeriets pantebrevsformularb skal forstås som en henvisning til bestemmelser fastsat af Totalkredits bestyrelse med hjemmel i Totalkredits vedtægter. Der henvises i øvrigt til de til debitor udleverede "Almindelige forretningsbetingelser" samt "Særlige bestemmelser" i nærværende pantebrev. For lånet hæfter debitor både med det pantsatte og personligt over for Totalkredit. Såfremt ejendommen har flere ejere, skal samtl~ge ejere tiltræde pantebrevet som solidarisk hæftende debitorer. Debitor overtager samtidig med sin underskrift på nærværende pantebrev det personlige gældsansvar for ældre lån til Totalkredit med pant i ejendommen, medmindre sådan overtagelse allerede har fundet sted.

19 Side 3 af '5. <ti c. t:: <ti C. C Ol Ol l/l Q).~ t5 'c 'E.$ ~ :J..., Nærværende lån er baseret på serieopdelte obligationer, og låntager hæfter udover eget lån solidarisk sammen med seriens andre låntagere over for serien med et beløb svarende til lånets hovedstol. Låntager hæfter ikke personligt for det beløb, som udgør den solidariske hæftelse, men alene med den pantsatte ejendom. Såfremt lånet er ydet som et annuitetslån uden rentetilpasning, er lånets obligationer emitteret i serie 111c. Er lånet ydet som et serielån uden rentetilpasning, er lånets obligationer emitteret i serie 211c. Serie 111c og serie 211c omfatter alene konverterbare fastforrentede obligationer. Såfremt lånet er ydet som et inkonverterbart annuitetsobligationslånmed rentetilpasning, er lånets obligationer emitteret i serie 122c. Serie 111c, 211c, 122c, 41c og 321c hæfter solidarisk for hinandens forpligtelser, jf. i øvrigt punkt 4. Refinansiering. Låntager har ved indfrielse af lånet - såvel ordinær somekstraordinær - ikke krav på at få udbetalt en andel af seriereservefonden. 2. Garanti Alle Totalkredit-'lån er helt eller delvis dækket af en selvskyldnergaranti stillet af det låneformidlende pengeinstitut. I det omfang garantien gøres gældende, indtræder garanten i alle henseender i Totalkredi ts personlige fordring og panteret med dertil hørende rettigheder og forpligtelser for den del af lånet, som garanten har indfriet. 3. Forhåndslån Ydelse af forhåndslån forudsætter, at der ud over pant i ejendommen er stillet supplerende sikkerhed i form af garanti fra et af Totalkredit anerkendt pengeinstitut. Totalkredit vil forlange forhåndslån helt eller delvis indfriet, såfremt det ikke inden 2 år fra udbetalingsdagen dokumenteres, at ejendommen yder den forudsatte sikkerhed, herunder at lånets sikkerhedsmæssige placering er inden for -gældende belåningsgrænserfor pågældende ejendomskategori, eller byggeriet ikke er påbegyndt senest 6 måneder efter, lånet er udbetal t. 4. Refinansiering Lånets restgæld refinansieres som anført under lirente og betalingsvilkår ll Totalkredit fastsætter vilkårene for refinansiering og herunder bl.a. hvilke obligationer en refinansiering skal ske på basis af. Ved refinansiering af lånet kan Totalkredit vælge at lade refinansieringen ske på basis af obligationer fra et nyt kapitalcenter, hvorfra der emitteres obligationer uden solidarisk hæftelse. Under særlige kursforhold ved lånets udbetaling og/eller refinansiering kan det være nødvendigt, at Totalkredit pr. sidstebankdag i december i år, hvor der ikke skal ske refinansiering, udsteder yderligere obligationer, hvorved lånets obligationsrestgældøges, og således at det er denne forøgede obligationsrestgæld, der skal afdrages henholdsvis indfries. En sådan udstedelse af yderligere obligationer medfører en ændring af lånets kontantrente set i forhold til den ved udbetalingen henholdsvis refinansieringen fastsatte kontantrente. FORMUlA TRYXAGER

20 Side 4 af 11 Hvis en sådan yderligere udstedelse af obligationer er nødvendig, vælger Totalkredit, i hvilke fonds koder obligationerne skal udstedes. ", Under forudsætning af Totalkredits accept kan debitor i forbindelse med en refinansiering aftale ændring af lånets refinansieringsfrekvens. Lånet kan ikke afdrages langsommere og på andre vilkår end den til enhver tid gældende lovgivning vedrørende realkreditlån giver mulighed for. på tidspunktet for betaling af lånets sidste terminsydelse kan der henstå en restgæld svarende til summen af ordinære stipulerede afdrag, der ikke blev erlagt i den 10-årige afdragsfri periode, og denne restgæld forfalder til fuld indfrielse med betaling af lånets sidste terminsydelse. Aftale mellem debitor og Totalkredit om ændringer i forbindelse med en refinansiering kan kun blive virksom, hvis debitor har underskrevet et dokument med angivelse af de ændrede vilkår, og aftalen iøvrigt er indgået rettidigt i forhold til de af Totalkredit fastsatte frister gældende for sådanne aftaler. Totalkredit kan med 2 måneders varsel til en 1. januar bestemme, at refinansieringstidspunktet, som p.t. er med virkning pr. 1. januar, ændres til en anden dato. Ændring af refinansieringstidspunktetkan ske således, at den førstkommende renteperiode enten bliver længere eller kortere. Herefter vil lånet blive refinansieret med samme interval som anført under rente og betalingsvilkår. Totalkredit kan senere på ny - med samme varsel som anført - træffe beslutning om ændring af refinansieringstidspunktet. 5. Bidrag Bidraget beregnes som en procentdel af pantebrevets restgæld. Bidragssatsen for nærværende lån er angivet under "Rente og betalingsvilkår". Totalkreditkan forhøj e bidragssatsen og ændre beregningsprincipperne herfor. Meddelelse herom vil i så fald blive givet til låntager (e) med mindst 3 måneders varsel forud for en termin. Ved ændring af bidragssats eller beregningsmetode ændres lånets ydelser. 6. Første og sidste terminsydelse Den første ydelse forfalder førstkommende termin efter lånets udbetaling og indeholder afdrag, rente og bidrag, der beregnes forholdsmæssigt fra og med udbetalingsdagen. Lånet forfalder til fuld indfrielse i sidste termin, i hvilken der beregnes rente og bidrag indtil udgangen af terminsmåneden. Totalkredit vil i sidste termin opkræve en ydelse, der dækker rente, bidrag og den på forfaldstidspunktet værende obligationsrestgæld. 7. Ejendommens anvendelse Et Totalkredit-Iån er standardmæssigtydet under den forudsætning, at den belånte ejendom er en ejerbolig, herunder fritidshus eller grund, der agtes bebygget med ejerbolig. Er ejendommen en helårsbolig, forudsættes den beboet afejer(ne). Overgår ejendommen til anden anvendelse - f.eks. erhverv eller ud- "lejes den helt eller delvis - skal dette straks meddeles Totalkredit, der herefter kan forlange lånet indfriet.

21 Side 5 af 11 Såfremt den pantsatte ejendom er en bygning på lejet grund, medpantsættes samtlige debitors rettigheder i henhold til lejekontrakten vedrørende grunden, herunder bl.a. depositum, forudbetalt leje, af- "5. ståelses - og fremlej eret. ro Cl. t:: ~ Pantebrevet giver sikkerhed for betaling af leje, indskud, deposiffi tum, inddrivelsesomkostningerelier anden pligtig ydelse i henhold Cl ø til lejekontrakten eller lejeloven, som Totalkredit måtte betale til Q) "tii grundejeren i henhold til den indgåede lejekontrakt, jf. punkt 8 i "~ Justitsministeriets pantebrevsformular B. "E $l ~ Hvis debitor opfører yderligere bebyggelse på det lejede areal eller "~ erhverver ejendomsret til arealet, skal Totalkredit straks efter igangsættelsen af byggeriet/erhvervelsenunderrettes herom. Totalkredit skal på begæring være berettiget til at få panteretten udvidet i tilsvarende omfang og med samme prioritetsstilling som i den/ de hidtidige bygning (er). Totalkredit kan forlange lånet indfriet, såfremt lejekontrakten opsiges, misligholdes, ændres eller bringes til ophør. Såfremt en konkret udlejning af ejendommen til helårsbeboelse er forudsat i lånetilbuddet, skal ændring eller ophør af udlejningen straks meddeles Totalkredit, der herefter kan forlange lånet indfriet. Overgår ejendommen til anden anvendelse - f.eks. erhverv - skal dette straks meddeles Totalkredit, der herefter kan forlange lånet indfriet. 8. Totalkredits opsigelse af lånet til indfrielse og omlægning Totalkredit kan endvidere forlange lånet indfriet helt eller delvis i følgende tilfælde: - a) Debitor har fortiet oplysninger eller afgivet urigtige oplysninger, som ville have haft betydning for lånets bevilling, herunder vurdering og værdiansættelse af ejendommen. b) Når den belånte ejendom handles. Den nye ejer kan dog søge Totalkredit om bevilling af gældsovertagelse. Ved anmodning om gældsovertagelse foretager Totalkredit en vurdering af den nye ejer, ejendommens værdi og belåning og vilkårene for handlen. Er den nye ejer registreret i RKI Kreditinformation eller lignende kreditoplysningsbureau, vil gældsovertagelse ikke kunne bevilges. Debitor er forpligtet til at acceptere en hel eller delvis omlægning af realkreditlånet til et lån, der ikke er et realkreditlån, ydet på tilsvarende vilkår, såfremt realkreditlånet er ydet i strid med lovgivningens regler for realkreditbelåning. 9. Debitors opsigelse af lånet til fuld indfrielse.der kan ikke foretages delvis indfrielse af lånet ifølge nærværende pantebrev, men der kan foretages fuld indfrielse på en af nedennævnte måder, dog tidligst fra 1. juli 2004: a) ro ~ FORMULA I'-- TRYXAGER Indfrielse med obligationer. Lånet kan indfries med obligationer svarende til lånets obli-

22 Side 6 af 11 gationer, d.v.s. obligationer af samme årgang og med samme pålydende rente som lånets obl{gationer (samme fondskode). Totalkredit kan ikke påtage sig at opkøbe lånets obligationer ~ på debitors vegne eller bistå debitor i forbindelse med opkøb af lånets obligationer, men henviser debitor til selv at købe lånets obligationer på gældende markedsvilkår. Obligationsindfrielse kan ikke foretages i perioden i året forud for refinansieringen af lånet. Såfremt der foretages obligationsindfrielse i november forud for året, hvori lånet refinansieres, skal obligationerne være Totalkredit i hænde senest kl den sidste bankdag i november. b) Opsigelse af lånet til indfrielse til kurs 100 i året forud for refinansieringen af lånet. Et lån kan opsiges til en såkaldt pariindfrielse, d.v.s. at lånets obligationsrestgæld indfries kontant til kurs 100 pr. en refinansiering den 1.1. Opsigelse til pariindfrielse kan kun foretages i perioden i året forud for det år, hvori lånet refinansieres, idet Totalkredit senest kl den sidste bankdag i november i året forud for refinansieringen af lånet skal have modtaget skriftlig meddelelse om, at lånet opsiges til pariindfrielse. Der betales rente og bidrag frem til indfrielsesterminen. c) Inkonverterbare kontantlån med rentetilpasning kan indfries ved en såkaldt paristraksindfrielse i året forud for en refinansiering ved at betale obligationsrestgælden til kurs 100 samt renter frem til refinansiering den 1.1. Ønskes lånet paristraksindfriet i perioden forudsætter det at lånet er opsagt senest den sidste bankdag i november klo Ved straksindfrielse betales bidrag fra seneste termin frem til tidspunktet for straksindfrielsen og altså ikke frem til indfrielsesterminen. Af det modtagne indfrielsesbeløb vil Totalkredit godtgøre låntager med en rente. Godtgørelsesrenten er den rente Totalkredit forrenter låntagers betaling med frem til tidspunktet for betalingen tilobligationsejerne. Forskellen mellem godtgøreisesrenten og obligationsrenten betegnes som differencerente. Differencerenten varierer i takt med den aktuelle markedsrente for indlån. Oplysninger om den aktuelle godtgørelsesrente og dermed differencerente fås ved henvendelse til Totalkredit eller det låneformidlende pengeinstitut. For de ovennævnte indfrielsesmetoder gælder'det, at såfremt de anførte frister overskrides, skal lånet refinansieres. Totalkredit kan kræve, at debitor stiller sikkerhed for lånets indfrielse til det aftalte tidspunkt. 10. Morarenter 'Betales en terminsydelse ikke rettidigt, skal der betales morarenter fra forfaldsdagen d.v.s. enten en 1.3, 1.6, 1.9 eller 1.12 og indtil udgangen af den måned, hvori betaling sker. Morarenten er fastsat til 1,5% pr. påbegyndt måned. Satsen kan til enhver tid ændres af

23 , Side 7 af 11 Totalkredits bestyrelse. Der kan pålægges debitor gebyr for rykkerbreve. Der henvises til den til enhver tid gældende prisoversigt. Gebyrer, herunder eventuelt rykkergebyr, samt morarenter kan opkræves sammen med den næstfølgende terminsydelse. Om rettidig betaling via et pengeinstitut henvises til punkt 4 i Justitsministeriets pantebrevsformular B. Betales en terminsydelse ved fremsendelse af check til Totalkredit, anses betalingen for rettidig, når checken er Totalkredit i hænde på sidste rettidige betalingsdag. Det er debitor, der bærer ansvaret for fors~nkelse ved fremsendelse af check. Ved betaling med check skal tydeligt angives pant nr., ejendommens adresse og ejer. 11. Betaling for serviceydelser Debi tor kan pålægges gebyr for serviceydelser. Betaling herfor finder sted efter de til enhver tid af bestyrelsen fastsatte regler. Der henvises til den til enhver tid gældende prisoversigt. 12. Betaling af inkassogebyr og andre omkostninger som følge af retsforfølgning vedrørende den pantsatte ejendom Nærværende pantebrev giver sikkerhed for skadesløs betaling af kapital, renter, morarenter samt omkostninger som følge af opsigelse, søgsmål og inddrivelse, herunder rykkerbrevsgebyrer, advokatsalær og inkassogebyr, og i øvrigt enhver udgift, Totalkredit måtte have i anledning af egne og andre kreditorers eller skifterettens retsforfølgninger vedrørende pantet, derunder for anmeldelser i boer. Der henvises til den til enhver tid gældende prisoversigt. 13. Lån ydet til omlægning af realkreditlån Såfremt nærværende låns provenu er anvendt til indfrielse af et eller flere realkreditlån ydet af Totalkredit og/eller andre godkendte realkreditinstitutter, og lånet ikke kan opnå den i nærværende pantebrev forudsatte prioritetsplads i ejendommen, forbeholder Totalkredit sig ret til at erstatte nærværende lån med lån med hovedstol (e), der svarer til restgæld(en) på de(t) indfriede lån, og hvor lånet/lånene ikke afdrages langsommere end det/de indfriede lån, og løbetiden på lånet/lånene ikke overstiger restløbetiden på det/de indfriede lån. Ved underskrift af pantebrevet giver debitor Totalkredit fuldmagt til på debitors vegne at underskrive og tinglyse alle fornødne dokumenter, herunder nyt/nye pantebrev (e) vedrørende det/de lån, der erstatter lån i henhold til nærværende pantebrev i overensstemmelse med ovenstående bestemmelse. 14. Force majeure Totalkredit er erstatningsansvarlig, hvis Totalkredit på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de, områder,,hvor der gælder et strengere ansvar, er Totalkredit ikke ansvarlig for 'tab, som skyldes: a) nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Totalkredit selv eller en ekstern leverandør, der står for dr{ften af systemerne, O' ~ b) svigt i Totalkredits strømforsyning eller telekommunikation, lov- FORMULA TRYXAGER

24 Side 8 af 11 indgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking),.-... c) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Totalkredit selv eller Totalkredits organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også når konflikten kun rammer dele af Totalkredit, d) andre omstændigheder, som er uden for Totalkredits kontrol. Totalkredits ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: a) Totalkredit burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet, b) lovgivningen under alle omstændigheder gør Totalkredit ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Dette pantebrev kan ikke overdrage s til eje eller pant eller. gøres til genstand for individuel retsforfølgning. Ovenstående er dog ikke til hinder for, at en garant for lånet indtræder i panteretten i henhold til nærværende pantebrev i tilfælde af garantens ekstraordinære indfrielse af lånet. Ved en sådan indtrædelse i panteretten som følge af en garants indfrielse forbliver pantebrevets vilkår om indfrielse og opsigelse uændrede i forhold til efterstående pant- og udlægshavere. I øvrigt gælder Justitsministeriets pantebrevsforrnularb (sidste sider).

25 Side 9 af 11 h'-/2 den 20 0"-( For så vidt pantebrevet alene underskrives af en debitor, erklærer denne samtidig at være ugift, eller at den pantsatte ejendom ikke omfattes af lov om ægteskabets retsvirkninger paragraf 18. For så vidt debitor er gift, og den pantsatte ejendom er omfattet af lov om ægteskabets retsvirkninger paragraf 18, giver medunderskrevne ægtefælle samtykke til pantsætningen. Er ægtefællen medejer og/eller meddebitor underskrives som debitor og pantsæ't:-eer.~ Ægtefælles underskrift Evt. meddebitors (ej ægtefælles) underskrift For så vidt en anden end debitor har endelig adkomst til den pantsatte ejendom, tiltræder adkomsthaver herved pantsætningen. Underskrift Til vitterlighed om underskriftens(ernes) ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens(nes) myndighed: Navn: Stilling: ~ Bopæl: Navn: Stilling: Bopæl: o ~ <O ~ FORMUIA I'-- TRYXAGER

26 J

27 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Nibe * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 12 Akt.nr. : I 26 Påtegning på Pantebrev med rentetilpasning. Vedrørende matr.nr. 5 AA, Aars Præstegård, Ejendomsejer: Henrik Færch Lyst første gang den: under nr. Senest ændret den : under nr. Retten i Nibe den Dkk Aars Aase Nielsen

28 '!P:'.

29 Side 1 af 11 Afgift : kr Ejerlav: Aars Præstegaard, Aars Matr. nr.: 5AA Anmelder Akt: skab I nr. ~ (Udfyldes af tinglysningskontoret) I. SY5 Gade og husnr. : Peder Stubsvej Aars Sparekassen Himmerland Himmerlandsgade Aars Totalkredi t hæfter for følgende afgiftsberegning : Pålydende, nyt lån kr. - Forholdsmæssigt kurstab, nyt lån kr. - Indfrielsessum, indfriede lån kr. - Omkostninger, indfriede lån kr. - Forholdsmæssige omkostninger, nyt lån kr. Afgiftspligtigt beløb kr. Der er anvendt nominel værdis metode kursværdimetode~. PANTEBREV - OBLIGATIONSLÅN RENTETILPASNING pant nr Debitors navn og bopæl: Henrik Færch Peder Stubsvej Aars GENPART TA rOO K -e Kreditors navn og bopæl: erkender herved at skylde Totalkredit A/S, CVR-nr Helgeshøj Alle 53, 2630 Taastrup Lånets størrelse: kr ,00 23-årigt inkonverterbart obligationslån, rentetilpasning, annuitet. Serie: Se pkt. lunder særlige bestemmelser. Rente og betalingsvilkår: Lånets pålydende rente er variabel og p.t. fastsat til 2,6513%. Som følge af kvartårlig renteberegning svarer dette til en årlig nominel rente på p.t. 2,6778%. Lånet afvikles som annuitetsl~n. Y~elsen forfalder til betaling hver den 1.3, 1.6, 1~9 og 1.12, og 'erlægges kontant med sidste rettidige betalingsdag den sidste hverdag (bankdag) i marts, juni, september og december. Ydelsen anvendes til dækning af renter af restgælden, afdrag på denne samt bidrag. Bidraget beregnes som en procentdel af pantebrevets restgæld og er for NB. Bopælsforandring skal meddeles til kreditor. Ved forsinket betaling af renter og afdrag kan kreditor forlange kapitalen indfriet, se sidst'e side punkt 9a. FORMULA TRYXAGER

30 Side 2 af 11 nærværende lån fastsat til 0,40% p.a. af pantebrevets restgæld. Opsigelse: Den pantsatte ejendom: Lånet er uopsigeligt fra Totalkredits side med de modifikationer, der følger af punkt 3, 7 og 8 under "Særlige bestemmelser" og punkt 9 i "Justitsministeriets formular B". For så vidt angår debitors opsigelse af lånet til hel eller delvis indfrielse henvises til punkt 9 under "Særlige bestemmelser". Matr. nr. 5 AA Aars Præstegaard, Aars Oprykkende panteret efter: GRUNDAREAL: Kl. : , , kvm. Rte. % Kreditor Pan tebrev med Totalkredit rente tilpasning Totalkredit Kontantlån med rentetilpasning Indeholder en eller flere afdragsfrie perioder Respekterede servitutter m.v.: (henvisning til tingbogen tilstrækkelig) De før lyste med undtagelse af sådanne, der efter deres indhold respekterer Totalkredits panteret. SÆRLIGE BESTEMMELSER: 1. Hæftelse og vilkår For lånet gælder de af Totalkredits bestyrelse til enhver tid fastsatte vilkår for långivningen og obligationsudstedelsen. Henvisningen til vedtægterne i Justitsministeriets pantebrevsformular B skal forstås som en henvisning til bestemmelser fastsat af Totalkredits bestyrelse med hjemmel i Totalkredits vedtægter. -- Der henvises i øvrigt til de til debitor udleverede "Almindelige forretningsbetingelser" samt "Særlige bestemmelser" i nærværende pantebrev. For lånet hæfter debitor både med det pantsatte og personligt over for Totalkredit. Såfremt ejendommen har flere ejere, skal samtlige ejere tiltræde pantebrevet som solidarisk hæftende debitorer. Debitor overtager samtidig med sin underskrift på nærværende pantebrevdet personlige gældsansvar for ældre lån til Totalkredit med pant i ejendommen, medmindre sådan overtagelse allerede har fundet sted. Nærværende lån er baseret på serieopdelte obligationer, og låntager hæfter udover eget lån solidarisk sammen med seriens andre låntagere over for serien med et beløb svarende til lånets hovedstol. Låntager hæfter ikke personligt for det beløb, som udgør den solidariske hæftelse, men alene med den pantsatte ejendom. Lånets obligationer er emitteret i serie 122c.

31 Side 3 af 11 Alle serier i fælles seriereservefond C hæfter solidarisk for hinandens forpligtelser. ~ Låntager har ved indfrielse af lånet - såvel ordinær som ekstraordi-.~ c. nær t:: - ikke krav på at få udbetalt en andel af seriereservefonden. <ti C. C 2. Garanti ID Ol Ul Ol.~ ti 'c "E $l ti :::l --, Alle Totalkredit-Iån er helt eller delvis dækket af en selvskyldnergaranti stillet af det låneformidlende pengeinstitut. I det omfang garantien gøres gældende, indtræder garanten i alle henseender i Totalkredits personlige fordring og panteret med dertil hørende rettigheder og forpligtelser for den del af lånet, som garanten har indfriet. 3. Forhåndslån Ydelse af forhåndslån forudsætter, at der ud over pant i ejendommen er stillet supplerende sikkerhed i form af garanti fra et af Totalkredit anerkendt pengeinstitut. Totalkredit vil forlange forhåndslån helt eller delvis indfriet, såfremt det ikke inden 2 år fra udbetalingsdagen dokumenteres, at ejendommen yder den forudsatte sikkerhed, herunder at lånets sikkerhedsmæssige placering er inden for gældende belåningsgrænser for pågældende ejendomskategori, eller byggeriet ikke er påbegyndt senest 6 måneder efter, lånet er udbetal t. 4. Rentefastsættelse og refinansiering Nærværende låns pålydende obligationsrente beregnes hvert halve år med udgangspunkt i Nationalbankens dagligt noterede 6 måneders CIBOR rentesats (Copenhagen Inter-Bank Offered Rates) den 5. sidste bankdag i henholdsvis juni og december. CIBOR rentesatsen den pågældende bankdag tillægges' 0,35 pct.point og omregnes herefter til pengemarkedsvilkår ved at blive multipliceret med brøken 365/360. Den således beregnede rentesats vil være obligationsrenten for det efterfølgende halvår startende den 1.7 eller Såfremt Nationalbanken ophører med at notere den anførte CIBOR rentesats, vil Totalkredit beregne obligationsrenten som anført ovenfor med udgangspunkt i en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Den periodevise rentetilpasning er foreløbig aftalt til og med perioden , idet lånets obligationer udløber den til kurs 100, og hvor lånet derfor skal refinansieres, se nedenfor. For nærværende obligationslån med rentetilpasning gælder en rentegaranti, idet den beregnede obligatiorisrent~ ikke kan overstige 5,6778% p.a. frem til tidspunktet for lånets refinansiering. Med virkning fra den vil lånets restgæld blive refinansieret ved salg af nye 10-årige, inkonverterbare obligationer med variabel rente, jf. ovennævnte rentefastsættelsesvilkår. Refinansiering vil herefter ske på samme vilkår hvert 10. år med virkning fra en 1.1. I øvrigt forbliver pantebrevets bestemmelser uændret gældende efter en refinansiering. Såfremt låntager træffer o beslutning om anden refinansiering, som indebærer andre ændringer.; 8 end beskrevet i nærværende afsnit, vil refinansieringenmedføre co N ""... FORMUIA TRYXAGER

ENDELIGT BRØDE. Undertegnede Flemming Brøndel Olsen, Røjlehaven 39, 2630 Taastrup, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede

ENDELIGT BRØDE. Undertegnede Flemming Brøndel Olsen, Røjlehaven 39, 2630 Taastrup, sælger, overdrager og endeligt skøder herved til medundertegnede Matr. nr. 8 nc Taastrup Valby by, Rønnevang. Beliggende: Røjlehaven 39, 2630 Taastrup. 4), 5226 4. ANMELDER: Peder Grau Advokat Bøgevej 105 2630 Taastrup Tlf.nr. 43998044 ENDELIGT BRØDE Undertegnede Flemming

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

Reg.afgift kr. 8.800,00. Matr.nr.: 8HQ Anmelder: Beliggende: LINDQUIST Røjlehaven 97

Reg.afgift kr. 8.800,00. Matr.nr.: 8HQ Anmelder: Beliggende: LINDQUIST Røjlehaven 97 Reg.afgift kr. 8.800,00 Akt: skab nr. b32. (udfyldes af tinglysningskontoret) J.nr.: 08-0875.GENPART 139332 01 0000.0018 13.1202002 TA 8.800 r 00 K Ejerlav: Taastrup-Valby By, Rønnevang Matr.nr.: 8HQ Anmelder:

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel.

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes ud af kapitalcenter E. Nykredit og kapitalcenter E hæfter

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S :

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S : Til Københavns Fondsbørs Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S - serie 29D, 49D og 67D 7. februar 2007 Nykredit knytter med nedenstående endelige

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby Pantsætnings- og Låneaftale Ejendomsnr.: 106-300-0253 Lånenr: 0039-406-361 Låntager og pantsætter (herefter kaldet låntager) Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer

Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer pr. 18. november 2010 Dette regulativ pr. 18. november 2010 erstatter regulativ pr. 18. november 2009. 2 Indholdsfortegnelse side A. Vilkår for obligationsudstedelsen

Læs mere

VILSØE BOLIGADVOKATER

VILSØE BOLIGADVOKATER VILSØE BOLIGADVOKATER Tinglysningsafgift kr. 14.600 Matr.nr.: 39 B Torslundemagle by, Torslunde Beliggende: Torslundevej 48 2635 Ishøj CVR-nr. 20 64 79 30 Anmelder: VIT.SØE Boligadvokater Kgs. Nytorv 15,

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds).

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 1. marts 2012 Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20150204T125819.621\20150204T125820.699\3ba91391-9300-434b-...

file://c:\adlib Express\Work\20150204T125819.621\20150204T125820.699\3ba91391-9300-434b-... Page 1 of 2 From: Ove Egholm Jensen Sent: 04-02-2015 11:37:40 To: Jane Slott Subject: SV: Hjemfald - Optagelse af lån Attachments: BRFkredit bilag låneaftale.pdf; BRFkredit fremsendelse tilbud.pdf; BRFkredit

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D

Læs mere

Af systemmæssinge årsager sker noteringen af fondskoden på OMX Den Nordiske Børs, København først onsdag den 4. juni 2008.

Af systemmæssinge årsager sker noteringen af fondskoden på OMX Den Nordiske Børs, København først onsdag den 4. juni 2008. Til OMX Den Nordiske Børs, København 2. juni 2008 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 21E (variabelt forrentede

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Erklæring om ejendommens anvendelse.

Købesummen må ikke offentliggøres. Erklæring om ejendommens anvendelse. Akt: Jskabnr.^/, (Udfyldes af tinglysningskontoret) Købesummen må ikke offentliggøres. -i- Matr. nr.: 5 aa Aars Præstegaard, Aars Købers bopæl: Skibhusvej 197 b, 5000 Odense C Gade og hus nr.: Peder Stubsvej

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Realkredit til byerhverv

Realkredit til byerhverv Side 1 af 6 Realkredit til byerhverv Marts 2016 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering. I DLR koncentrerer vi os kun om realkreditbelåning.

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. marts 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. marts 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. marts 2009 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 31E (variabelt forrentede

Læs mere

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Erhverv pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision Stiftelsesprovisionssatsen er vejledende. For

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

ø Beliggende: Birthevej 11 ANMELDER: 4040 Jyllinge Iben Green Madsen Højbyvej Lejre Tlf Tlf ENDELIGT SKØDE

ø Beliggende: Birthevej 11 ANMELDER: 4040 Jyllinge Iben Green Madsen Højbyvej Lejre Tlf Tlf ENDELIGT SKØDE v Vedrørende: Matr. Jyllinge 22 EQ, Jyllinge By ø Beliggende: Birthevej 11 ANMELDER: 4040 Jyllinge Iben Green Madsen Højbyvej 51 4320 Lejre Tlf. 46 48 13 90 Tlf. 40 26 43 40,7 3 o ENDELIGT SKØDE Underskrevne

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Basisbank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 11. februar 2016. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ishøj Søndergade 16, 2635 Ishøj. ælger, skøder og endeligt overdrager herved til medunderskrevne

ENDELIGT SKØDE. Ishøj Søndergade 16, 2635 Ishøj. ælger, skøder og endeligt overdrager herved til medunderskrevne atr. nr.: Del nr. 1 af 4 B Ishøj By, Ishøj eliggende: Ishøj Søndergade 16 2635 Ishøj Anmelder: DirekteAdvokatfirma A/S Gothersgade 9-11, P.O. BOX 2289 1025 København K Tlf.: 70 105 105 J.nr. 13483-001

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der

Læs mere

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15. september 2015

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15. september 2015 LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15 september 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion side 4 Hvad skal der ske? side 5 Hvad er der i lånetilbudspakken? side 6 Bemærkninger til Pantsætnings- og låneaftalen

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ø ADVOKATKONTORET i JUELSMINDE. it32 MOGENS N. LUND,, s{00 t. Matr.nr. 17 fm Klakring by, Klakring.

ENDELIGT SKØDE. Ø ADVOKATKONTORET i JUELSMINDE. it32 MOGENS N. LUND,, s{00 t. Matr.nr. 17 fm Klakring by, Klakring. 7,. /., ---- T a., 1 Akt: skah nr 482 (Udfyldes af inglysningskontoret) Ø ADVOKATKONTORET i JUELSMINDE it32 MOGENS N. LUND,, s{00 t Advokat MAX L. JEPSEN Advokat - møderet for Landsret Ringvejen 20 7130Juelsminde

Læs mere

BoligXlån med 5- årigt renteloft. Auktionsresultater. Salg 3.800 mio. kr. 35 mio. euro. Bud 6.310 mio. kr. 88 mio. euro

BoligXlån med 5- årigt renteloft. Auktionsresultater. Salg 3.800 mio. kr. 35 mio. euro. Bud 6.310 mio. kr. 88 mio. euro Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit og Totalkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Alment Byggeri pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision og bidrag Almene boliger Stiftelsesprovision

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Matr.nr. 1 AD Skibby by, Skibby. Beliggende Hovedgaden 8 C 4050 Skibby Anmelder: EDC Skibby Hovedgaden Skibby tlf.

ENDELIGT SKØDE. Matr.nr. 1 AD Skibby by, Skibby. Beliggende Hovedgaden 8 C 4050 Skibby Anmelder: EDC Skibby Hovedgaden Skibby tlf. e: kr. 1.400 kr. 12.000 kr. 13.400 Matr.nr. 1 AD Skibby by, Skibby GENPART 360189 03 0000.0018 18.07.2007 TA 13.400,00 K Beliggende Hovedgaden 8 C 4050 Skibby Anmelder: EDC Skibby Hovedgaden 17 4050 Skibby

Læs mere

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag Basisprospekt for særligt dækkede realreditobligationer (SDRO) af 8. oktober 2007 - opdaterede endelige vilkår 5. marts 2008 Obligationsvilkår for annuitetsobligationer med variabel rente (CIBOR) og mulighed

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for privatkunder pr. 1. januar 2015 PRISOVERSIGT PR. 1. JANUAR 2015 For omkostninger herunder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med HVIDBJERG BANK, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med HVIDBJERG BANK gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

BRFkredit har offentliggjort nye oplysninger om de i prospektet udbudte obligationer. I den anledning ændres prospektet således:

BRFkredit har offentliggjort nye oplysninger om de i prospektet udbudte obligationer. I den anledning ændres prospektet således: BRFkredit a/s Investor Relations http://www.brfkredit.com Klampenborgvej 205 Telefon 45 93 45 93 investors@brf.dk 2800 Kgs. Lyngby Telefax 45 88 99 64 Bloomberg: BRFK TILLÆG NR. 21 til PROSPEKT FOR SÆRLIGT

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund, matr. nr., Tagård, Humlum. Grunden er beliggende Bakke Alle, Humlum. Grunden er på

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. Pillevej 12 Rom 7620 Lemvig. Forslag til finansiering

Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. Pillevej 12 Rom 7620 Lemvig. Forslag til finansiering Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. Pillevej 12 Rom 7620 Lemvig Forslag til finansiering Under henvisning til skrivelse af 15. juni 2015 fra Lars Kristensen om optagelse af lån på DKK 22.600.000,00 til finansiering

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Andelskassen Fælleskassen, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Andelskassen Fælleskassen gælder der også

Læs mere

Osborne Clarke. Registreringsafgift kr. 42.700,00. Endeligt skøde

Osborne Clarke. Registreringsafgift kr. 42.700,00. Endeligt skøde Osborne Clarke 0. 0 EO I Registreringsafgift kr. 42.700,00 Ejerlav: Sankt Annæ Øster Kvarter, København Matr.nr.: 111 Ejerlejl. nr.: 3 Beliggende: Sankt Annæ Plads 9, 2. sal 1250 København K Anmelder:

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 213. Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen I medfør af 45, stk. 2, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 214. Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen I medfør af 42 k, stk. 3, 42 l, stk. 4, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning,

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta Rente- (kupon) DK Variabel 47D 500CF6OA % 01/ / / DKK 6 mdr.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta Rente- (kupon) DK Variabel 47D 500CF6OA % 01/ / / DKK 6 mdr. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 47D (amortisable obligationer med opsat amortisation og variabel rente

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare amortisable obligationer med variabel rente i ZLOTY uden

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

09/02/2011 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108

09/02/2011 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 2/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 3/108

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr.. af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

C GENPART TA p 00 K. Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE. (Købesummen ønskes ikke offentliggjort)

C GENPART TA p 00 K. Registreringsafgift kr ,00 ENDELIGT SKØDE. (Købesummen ønskes ikke offentliggjort) D I2_ C GENPART 249187 01 0000.0085 13.09.2005 TA 22.700 p 00 K E, Ejerlav: Frederikssund Markjorder Matr.nr.: 14 H Beliggenhed: Færgevej 69 Registreringsafgift kr. 22.700,00 Anmelder: Lunøe Boligadvokater

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD 1. Rammerne for kundeforholdet 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af de almindelige forretningsbetingelser 2 4. Elektroniske

Læs mere

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 Senest revideret - 19. marts 2013 Indhold 1. Foreningens navn og hjemsted 3 2. Formål og virke 3 3. Medlemmer 3 4. Kapitalindskud og hæftelse 4 5. Lejeafgift

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen Ejendom, bolig/erhverv, bebygget. KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendom, del 2 af matr. nr. 165a, Køge Bygrunde, beliggende Nørregade

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 40D (inkonverterbare, amortisable

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER THISTED KOMMUNE UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, 7760 Hurup tlf. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Udstykningen på Hans Bachs

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. Ådalsparkvej 2. 2960 Rungsted Kyst. 1. Overdragelse af ejendommen og vilkårene herfor. 1.1 Ejendommen, der overdrages

Udkast til betinget købsaftale. Ådalsparkvej 2. 2960 Rungsted Kyst. 1. Overdragelse af ejendommen og vilkårene herfor. 1.1 Ejendommen, der overdrages Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale Hannebjerg, Louis Petersensvej 11, 2960 Rungsted Kyst Marts 2016 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Køber(e): GRUNDE OPLYSNINGSSKEMA Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Navn: Navn: Adresse: Adresse: Postnr./by: Postnr./by: Tlf. : Tlf. : CPR-nr.:

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 68D (konverterbare, amortisable obligationer med variabel rente i euro) Obligationsvilkår Udsteder og

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. åben for udstedelse af obligationer i 29 år og 10 måneder.

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. åben for udstedelse af obligationer i 29 år og 10 måneder. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00738 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Bøgeskovhus Tidligere skovfogedbolig beliggende Palsgårdsvej 10, 7362 Hampen 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Ejendommen er udelukkende til helårsbeboelse, og den var indtil overdragelsen eller bliver ved overdragelsen bestemt til brug for ejeren.

Ejendommen er udelukkende til helårsbeboelse, og den var indtil overdragelsen eller bliver ved overdragelsen bestemt til brug for ejeren. 4" Ejerlav: Høje Tåstrup by, Høje Tåstrup. Stempel: kr. Yli9' Akt: skab /7 nr.???2 (Udfyldes af tinglysningskontoret) Matr. nr.: 6 AU (Ejerlejlighedsnr.) 33, Gade og husnr. Saven B4. st.mf.tv. Anmelder:

Læs mere

KØBSAFTALE. Undertegnede: Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVRnr./CPR.nr.:

KØBSAFTALE. Undertegnede: Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVRnr./CPR.nr.: KØBSAFTALE Undertegnede: Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVRnr./CPR.nr.: (i det følgende kaldet køber) afgiver herved ved afkrydsning Individuelt købstilbud eller Portefølje købstilbud over for Odense Kommune

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere