Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde"

Transkript

1 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

2 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima er helt afgørende forudsætninger for at skabe vækst og udvikling i Syddjurs Kommune. En aktiv erhvervspolitik skal derfor bidrage til en stærk og bæredygtig økonomi, der kan styrke grundlaget for Syddjurs som fremtidens velfærdskommune. Byrådet vil arbejde på at fastholde de senere års positive udvikling gennem tiltag, der tilgodeser de nye viden-, service- og oplevelsesbaserede erhverv, der får stadig større betydning for vækst og velfærd. Samtidig vil Byrådet sikre rammevilkårene for kommunens traditionelle erhverv indenfor transport, industri, håndværk og landbrug. Som det fremgår af Kommuneplan 2013 har Byrådet følgende målsætninger for erhvervsområdet: Byrådets målsætninger Byrådet vil føre en aktiv erhvervspolitik og styrke dialogen med kommunens erhvervsliv Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommune skal være en erhvervsvenlig kommune Byrådet vil sikre en god og serviceorienteret kommunikation i forbindelse med myndighedsafgørelser Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommune skal være en stærk og integreret del af det østjyske vækstområde Byrådet vil udlægge attraktive erhvervsarealer, der matcher efterspørgslen på markedet Byrådet ønsker at understøtte produktiviteten og innovationen i kommunens virksomheder Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommune skal være godt placeret i de nationale erhvervsklimamålinger Byrådet vil skabe værditilvækst og arbejdspladser ved at tage udgangspunkt i de lokale potentialer og virksomheder i Syddjurs Kommune Byrådet vil udnytte Syddjurs Kommunes styrkeposition som turistkommune Byrådet ønsker i endnu højere grad, at styrke sammenhængen mellem bosætning og erhverv Nogle af målsætningerne retter sig mod Syddjurs Kommunes eksterne relationer og samarbejdet med de andre kommuner i Østjylland og den øvrige region. Andre målsætninger forholder sig til samspillet med det lokale erhvervsliv med henblik på at skabe lokal vækst, mens andre målsætninger igen har fokus rettet indad mod Syddjurs Kommune som myndighed og serviceorgan. 2

3 3 of 12 Helt overordnet er Syddjurs Kommunes generelle udviklingsmuligheder tæt forbundet med kommunens centrale placering i Østjylland og i særdeleshed knyttet op på nærheden til og samspillet med Aarhus. Hele Aarhus-området er præget af erhvervsmæssig vækst, befolkningstilvækst og forventninger om fortsat betydelig vækst. Hvor der i Aarhus findes uddannelses-, kultur- og oplevelsesudbud af højeste kvalitet, er der i Syddjurs Kommune god tilgængelighed og attraktivt beliggende arealer for bosætning og lokalisering af erhverv. Erhvervssamarbejde og dialog er vigtige redskaber i forhold til en fortsat udvikling af Syddjurs Kommune, både i forhold til tiltrækning af nye virksomheder, fastholdelse og udvikling af arbejdspladser, samt profilering og udvikling af kommunen generelt set. Vi lægger derfor stor vægt på at samarbejde med alle relevante partnere på Djursland, i Østjylland og i Region Midtjylland om at skabe erhvervsmæssig udvikling til gavn for hele området. Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommune skal være en stærk og integreret del af det østjyske vækstområde. Derfor er Syddjurs Kommune også en synlig og aktiv medspiller i erhvervssamarbejdet Business Region Aarhus, der netop har til formål at styrke hele det østjyske område i den globale konkurrence om produktive ressourcer, arbejdspladser, økonomisk vækst og velfærd. Innovation, udnyttelse af viden og videndeling er helt centrale parametre for at sikre en fortsat erhvervsudvikling og vækst i Syddjurs kommune. Det samme gælder stimulering af iværksætteri og udnyttelse af de muligheder, der ligger i strategiske samarbejder med relevante partnere. Endelig gælder det om at udnytte de særlige vækstpotentialer, der knytter sig til erhverv, hvor Syddjurs besidder en særlig styrkeposition. Disse styrkepositioner skal udnyttes i konkurrencen om at tiltrække virksomheder, kvalificeret arbejdskraft og investeringer, og vi skal derfor øge kendskabet til Syddjurs Kommunes værdier. Virksomheder, arbejdskraft og investorer skal vide, at Syddjurs findes, og hvad vi kan tilbyde. 3

4 4 of 12 Erhvervshandlingsplan Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune adresserer primært de af Byrådets erhvervspolitiske målsætninger, som berører kommunens politiske og administrative håndtering af myndighedsopgaven på erhvervsområdet og samspillet med det lokale erhvervsliv om at skabe et godt lokalt erhvervsklima. I den forbindelse er der i handlingsplanen udpeget 7 konkrete indsatsområder, der alle vurderes som helt centrale for udviklingen af den erhvervsvenlige kommune, og som samtidig er operationelle og kan udmøntes via konkrete initiativer på kort sigt. Erhvervshandlingsplan udgøres således af følgende indsatsområder, som beskrives nærmere i det følgende: Jobskabelse og udvikling Myndighed og samarbejdspartner Én indgang til kommunen Dialog med erhvervslivet Tilfredshed og omdømme Ambassadører for den gode historie Politisk ejerskab og handlekraft De valgte indsatsområder hænger sammen, understøtter hinanden og er hinandens forudsætninger. De valgte indsatsområder er således et samlet bud på, hvorledes en række af Byrådets erhvervspolitiske mål skal kunne indfries. Erhvervshandlingsplanen og dens indsatsområder tages op til vurdering én gang årligt med henblik på at afdække fremdriften i planen og behovet for en eventuel justering af den planlagte indsats. I den forbindelse vil der blive foretaget en konkret måling i forhold til planens kvantitative målsætninger og i hvilket omfang disse bliver indfriet ligesom der vil blive tegnet et billede af den overordnede udvikling i Syddjurs Kommune ved hjælp af en række generelle indikatorer for lokal udvikling og velfærd. 4

5 5 of 12 Jobskabelse og udvikling Syddjurs Kommune er en typisk bosætnings- og pendlerkommune, hvor arbejdsstyrken er højere end antallet af arbejdspladser. Dette er et vilkår, der deles med andre kommuner omkring større byer, og står ikke til at ændre på kort sigt, men Byrådet vil arbejde for en erhvervsudvikling, der tiltrækker nye virksomheder og øger antallet af lokale arbejdspladser. Byrådet ønsker at styrke sammenhængen mellem bosætning og erhverv, og erhvervsfremmeindsatsen i Syddjurs Kommune tager derfor udgangspunkt i den tendens, der i dag er fremherskende, nemlig at erhverv i stigende grad opstår der, hvor mennesker gerne vil leve og bo. I forhold til at tiltrække eksisterende virksomheder til kommunen ligger der allerede en strategi, der går ud på at rekruttere virksomheder og organisationer, der matcher kommunens styrkepositioner. Her kan man navnlig pege på naturen som en styrke for hele Syddjurs, men også uddannelsesmiljøet i Rønde udgør en lokal styrkeposition. Succesen med at få Danmarks Jægerforbund til at vælge Kalø som nyt hovedkvarter er et godt eksempel på, at Syddjurs Kommune aktivt har udnyttet disse styrkepositioner i rekrutteringsarbejdet. En anden vej er at skabe optimale rammebetingelser, der i sig selv kan motivere virksomheder til at lokalisere sig i Syddjurs Kommune. En af de helt store erhvervsmæssige satsninger gennem de seneste år er opkøbet af 30 ha jord ved Følle. Visionen er, at området i årene frem mod 2025 skal udvikle sig til et nyt erhvervsmæssigt pejlemærke for hele kommunen i form af en ny erhvervs- og videnpark med en helt optimal tilgængelighed og dermed et aktiv i forhold til at trække nye virksomheder til kommunen. En af de rammebetingelser, der i den globaliserede verden spiller en stadig større rolle for virksomhedernes lokalisering, er adgangen til en tidssvarende digital infrastruktur. I samarbejde med en privat operatør vil Syddjurs Kommune derfor i perioden sikre udrulning af højhastigheds fibernet i store dele af kommunen herunder også i landdistrikterne, hvilket vil styrke disse områders attraktivitet i forhold til virksomhedslokalisering og etablering af hjemmearbejdspladser. Som et led i erhvervsfremmeindsatsen har Syddjurs Kommune etableret et tæt samarbejde med Syddjurs Udviklingspark om at støtte op om iværksættere og unge virksomheder med vækstambitioner. Syddjurs Kommune har således i 2013 været med til at etablere den erhvervsdrivende fond Syddjurs Udviklingspark med henblik på at fonden kunne erhverve et nyt domicil i Mørke og inden for disse fysiske rammer skabe et lokalt iværksætter- og erhvervsmiljø. Der er indgået en fireårig samarbejdsaftale med Syddjurs Udviklingspark om levering af erhvervsservice, herunder at tilbyde gratis vejledning til personer, der påtænker at starte egen virksomhed. Det er et mål, at der årligt tilbydes individuel vejledning til op mod 100 potentielle iværksættere, og der forventes at være en positiv beskæftigelsesmæssig effekt af denne indsats. Ligeledes forventes en positiv beskæftigelsesmæssig effekt af den hjælp, som Syddjurs Udviklingspark tilbyder til etablerede virksomheder som led i samarbejdsaftalen. 5

6 6 of 12 Syddjurs Udviklingspark samarbejder også med Jobcenter Syddjurs om at afklare ledige, som over for Jobcentret har givet udtryk for, at de godt kunne tænke sig at starte egen virksomhed. Såfremt de ledige vurderes til at have et potentiale som iværksættere, kan Udviklingsparken hjælpe dem i gang med opstart af virksomheden. 6

7 7 of 12 Myndighed og samarbejdspartner Som lokal myndighed fastlægger Syddjurs Kommune de overordnende rammer for virksomhederne og mange af de vilkår, som virksomhederne skal fungere i, f.eks. den overordnede fysiske planlægning, infrastrukturforhold m.v. Samtidig er kommunen en direkte dialogpartner i forhold til myndighedsbehandling, f.eks. miljøgodkendelser og byggesagsbehandling. I Syddjurs Kommune lægger vi vægt på at etablere en god og konstruktiv dialog med erhvervslivet i forbindelse med udøvelsen af myndighedsopgaven. Det er byrådets ønske, at kommunen i denne sammenhæng opleves som en samarbejdspartner, der er åben for dialog med virksomhederne og indstillet på, at man i et samspil kan finde frem til løsninger, som er til gavn for alle involverede parter. Syddjurs Kommune er som lokal myndighed ekspert på mange af de lovbundne myndighedsområder. Medarbejderne inden for de enkelte fagområder kender lovgivningen til bunds, og som led i en god håndtering af myndighedsopgaven vil vi i Syddjurs Kommune gerne stille vores viden til rådighed for erhvervslivet og tilbyde vore medarbejdere som lokale ressourcepersoner inden for deres respektive faglige ekspertiseområder. Som et andet led i samarbejdet med erhvervslivet tilbyder vi at indgå i en forhåndsdialog med virksomhederne forud for igangsættelsen af et projekt eller en aktivitet, som indebærer en myndighedsbehandling. Gennem denne forhåndsdialog kan virksomhederne få skabt sig et overblik over såvel muligheder som begrænsninger og eventuelle og alternative løsningsmodeller kan blive drøftet. Med henblik på at styrke den generelle kvalitet i løsningen af myndighedsopgaven vil vi formulere og synliggøre kvantitative og kvalitative servicemål og deklarationer for de enkelte myndighedsområder, så det bliver mere klart for virksomhederne, hvad de kan forvente af sagsbehandlingen med hensyn til varighed, produkt og kvalitet. Disse mål og deklarationer vil blive udarbejdet efter handlingsplanens endelige vedtagelse. I forlængelse af servicemålene vil vi gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser. Efter endt sagsbehandling vil vi således bede de involverede virksomheder om en umiddelbar vurdering af den konkrete sagsgang og den oplevede service fra kommunens side med henblik på at måle, om de formulerede servicemål bliver indfriet. 7

8 8 of 12 Én indgang til kommunen Det skal være enkelt og overskueligt for erhvervslivet at komme i kontakt med Syddjurs Kommune. Erhvervsledere, som ønsker at komme i dialog med Syddjurs Kommune, skal opleve, at uanset i hvilket ærinde de henvender sig, og hvilken indgangsdør de måtte vælge, så bliver deres henvendelse taget alvorligt, og de vil hurtigt og smidigt blive bragt i kontakt med en medarbejder, der kan hjælpe dem. Vi vil kort og godt efterleve princippet om no wrong door. For at lette virksomhedernes indgang til Syddjurs Kommune har vi oprettet en stilling en erhvervskoordinator. Erhvervskoordinatoren kan bl.a. tilbyde at være guide i det kommunale system og lede virksomheden til den rette myndighed og medarbejder og at afklare forskellige spørgsmål, der knytter sig til kommunal praksis og myndighedsudøvelse. Erhvervskoordinatoren kan tilbyde at fungere som tovholder i erhvervssager, der involverer flere af kommunens afdelinger. Erhvervskoordinatoren har også til opgave at sikre, at der hurtigt kommer ledelse på mere komplicerede erhvervssager, bl.a. i forbindelse med en løbende afrapportering om aktuelle sager på de månedlige møder i erhvervsteam. Vi vil arbejde på at styrke samarbejdet mellem afdelingerne i relation til konkrete erhvervssager. Chefmøderne skal fungere som et koordinerende forum mellem NTM og PUK med hensyn til erhvervssager generelt og med mulighed for at aftale etablering af en task force i forbindelse med potentielt vanskelige sager. Sager, der også vedrører beskæftigelsesmæssige forhold, vil blive drøftet i erhvervsteam. Vi vil også arbejde på at udbygge samarbejdet mellem erhvervsafdelingen i Syddjurs Kommune og erhvervschefen. Virksomheder, der henvender sig i Syddjurs Udviklingspark med en myndighedssag, skal hurtigt bringes i dialog med erhvervskoordinatoren eller en anden relevant medarbejder i Syddjurs Kommune. Tilsvarende skal virksomheder, der henvender sig i Syddjurs Kommune med spørgsmål om deres virksomheds opstart, drift og udvikling hurtigt bringes i kontakt med erhvervschefen eller en medarbejder i Syddjurs Udviklingspark. Erhvervslivet skal opleve, at vi er én sammenhængende organisation, der sætter virksomheden i centrum, og vil gøre vores bedste for at hjælpe uanset om de henvender sig det ene sted eller det andet. 8

9 9 of 12 Dialog med erhvervslivet Syddjurs Kommune har som gennemgående værdi, at vi vil være en åben kommune, hvor både politikere og embedsmænd er lette at komme i kontakt med. Vi ønsker en direkte dialog med virksomhederne, som i sidste ende er altafgørende for at sagsbehandlingen kan foregå både hurtigere og mere smidigt. Konkret vil vi styrke dialogen med erhvervslivet via en række initiativer, der dels retter sig mod enkelte virksomheder og erhvervsledere, dels mod en bredere kreds af virksomheder, erhvervsledere eller branchegrupper. I forhold til førstnævnte initiativer vil borgmesteren og kommunaldirektøren hvert år besøge en række af virksomhederne i Syddjurs Kommune. Det er målet at besøge 25 virksomheder om året, som udvælges ud fra bl.a. branche, størrelse og geografi, så det sikres at borgmesteren og kommunaldirektøren kommer i direkte dialog med en bred kreds af lokale erhvervsledere. Besøgsrunden skal ses som et led i en strategisk indsats for at skabe en vedvarende og åben dialog med erhvervslivet, hvor borgmester og kommunaldirektør kommer i direkte dialog med den enkelte virksomhed om dennes planer og udfordringer. Dialogen giver også mulighed for at drøfte, hvorledes virksomhederne kan samarbejde med Syddjurs Kommune på beskæftigelsesområdet til gensidigt udbytte. Et andet initiativ er en række åbne dialogmøder for hele erhvervslivet i Syddjurs med deltagelse af borgmester, medlemmer af Økonomiudvalget og direktion m.fl. Målet er 3 dialogmøder årligt og til det første møde hvert år, der har karakter af en nytårskur, inviteres hele Byrådet til at deltage. De to øvrige dialogmøder vil have et aktuelt tema på dagsordenen og evt. en ekstern oplægsholder. Herudover er det hensigten under uformelle former at orientere om, hvad der aktuelt sker i kommunen og åbne op for almindelig dialog. Syddjurs Kommune vil også tage initiativ til dialogmøder, som retter sig mod enkelte brancher eller grupper af erhvervsdrivende med en fælles interesse. Det årlige møde for de lokale handelsstandsforeninger planlægges således udvidet til en Handelens dag. Vi vil også styrke dialogen med erhvervslivet gennem deltagelse i de forskellige møder og aktiviteter, som arrangeres af Syddjurs Erhvervsforening og Syddjurs Udviklingspark. Syddjurs Erhvervsforening repræsenterer over 200 virksomheder i Syddjurs Kommune og er derfor en vigtig dialogpartner for kommunen i spørgsmål om lokale erhvervsforhold. Herudover vil Syddjurs Kommune være synlige og indgå i dialog med erhvervslivet i en bredere geografisk kontekst, eksempelvis i forbindelse med møder og arrangementer, der gennemføres i regi af Business Region Aarhus, Væksthus Midtjylland og andre regionale samarbejdsfora. Det forventes, at de forskellige initiativer samlet set vil bidrage til en styrket dialog med erhvervslivet i Syddjurs Kommune og til en bedre gensidig forståelse for de opgaver, vilkår og handlemuligheder, der kendetegner henholdsvis det private erhvervsliv og en offentlig myndighed. 9

10 10 of 12 Tilfredshed og omdømme Syddjurs Kommune skal være en attraktiv kommune at drive virksomhed i og erhvervslivet skal opleve Syddjurs Kommune som en serviceorienteret organisation, der sætter erhvervslivets behov i centrum såvel politisk som administrativt. Det er en klar målsætning, at Syddjurs Kommune hvert år skal forbedre sin position i de landsdækkende erhvervsklimaundersøgelser, som årligt gennemføres af DI og Dansk Byggeri, og at vi for førstnævntes vedkommende på sigt kommer op i den bedste tredjedel. For at kunne indfri denne målsætning vil vi vedholdende fokusere på en indsats for at øge virksomhedsledernes tilfredshed med at drive virksomhed i Syddjurs og på at forbedre kommunens generelle erhvervsmæssige omdømme. Det er ikke tilstrækkeligt, at vi yder en god service til erhvervslivet. Vi skal også sikre os, at dette rodfæster sig i erhvervslivets bevidsthed og at Syddjurs Kommune bliver kendt og anerkendt for at yde erhvervslivet en god service. Resultaterne af de årlige landsdækkende erhvervsklimaundersøgelser vil løbende give os et fingerpeg om, hvor vidt vi er på rette spor. Herudover vil Syddjurs Kommune selv tage initiativ til at måle erhvervslivets tilfredshed med kommunen og kommunens generelle omdømme ved at spørge en bredere målgruppe af erhvervsdrivende, end DI s og Dansk Byggeris undersøgelser gør. Dette har vi tidligere gjort en enkelt gang, hvilket gav os en dybere indsigt i erhvervslivets syn på kommunen. Det er således målet, at vi i Syddjurs Kommune i løbet af foråret 2015 vil udvikle vores eget værktøj til gennemførelse af tilfredshedsundersøgelser, som tilpasses vores konkrete behov for viden. Det er hensigten, at tilfredshedsundersøgelsen skal gennemføres én gang årligt med erhvervsafdelingen i Syddjurs Kommune som ansvarlig for opsamling og formidling af den indhentede information. Resultaterne af de løbende tilfredshedsundersøgelser vil blive fremlagt for og drøftet på ledelsesniveau og i de relevante politiske udvalg med henblik på refleksion og iværksættelse af eventuelle nødvendige handlinger. Tilfredshedsundersøgelserne er endvidere tænkt som et fundament for det løbende arbejde med at udvikle den erhvervsvenlige kommune, der i sidste ende skal bidrage til større tilfredshed blandt kommunens erhvervsliv og et bedre omdømme. 10

11 11 of 12 Ambassadører for den gode historie Syddjurs Kommunes generelle omdømme som erhvervskommune påvirkes i høj grad af de oplevelser, holdninger og historier, som repræsentanter fra det lokale erhvervsliv udveksler med hinanden og sender til omverdenen, herunder medierne. Dette er en præmis vi som myndighed må forholde os til dels ved at lytte til erhvervslivets signaler om, at der er plads til forbedring, men også sørge for at de gode nyheder fra Syddjurs Kommune bliver videreformidlet. Syddjurs Kommunes kommunikationsafdeling er gode til at fortælle omverdenen om de gode erhvervshistorier fra Syddjurs, men historierne får en anden vægt og legitimitet, hvis det er en lokal erhvervsleder, som overbringer det gode budskab. Vi vil derfor arbejde på at rekruttere nogle goodwill-ambassadører fra erhvervslivet, der kan fortælle de gode historier om Syddjurs Kommune og bidrage til at skabe en positiv stemning omkring kommunen inden for erhvervskredse. Målet er, at Syddjurs Kommune til enhver tid kan mønstre mindst 10 lokale erhvervsledere, som vil stille sig til rådighed med gode historier og testimonials. Erhvervschefen i Syddjurs Kommune er en helt central figur i denne indsats. Det fremgår af erhvervsserviceaftalen mellem Syddjurs Kommune og Syddjurs Udviklingspark, at erhvervschefen også har en rolle som ambassadør og forventes at løse en række repræsentative opgaver på vegne af Syddjurs Kommune, herunder markedsføring af Syddjurs Kommune i forhold til erhvervslivet generelt og rekruttering af potentielle tilflyttervirksomheder. Det skal endvidere synliggøres, at Syddjurs Kommune, Syddjurs Udviklingspark og Syddjurs Erhvervsforening arbejder med samme mål for øje, nemlig at skabe udvikling, vækst og velfærd i Syddjurs. Vi er nære samarbejds- og forretningspartnere og vi søger derfor at koordinere de budskaber vi sender såvel til omverdenen som det lokale erhvervsliv, så vi fremtræder som en enhed. Signalet til erhvervslederne i Syddjurs Kommune skal derfor være: Hvis du er utilfreds, så sig det til os hvis du er tilfreds, så fortæl det til alle andre! 11

12 12 of 12 Politisk ejerskab og handlekraft Byrådets målsætninger på erhvervsområdet, som fremgår af kommuneplanens erhvervsafsnit, skal betragtes som det fælles politiske fundament for den erhvervsmæssige udvikling af Syddjurs Kommune, som hele Byrådet gerne skal tage ejerskab til. Det er vigtigt at der skabes kollektivt politisk ejerskab og handlekraft på erhvervsområdet i Syddjurs Kommune, så kommunen såvel indadtil som udadtil kan sende et stærkt og entydigt erhvervspolitisk signal. Der må ikke herske tvivl om et kollektivt politisk ejerskab til og opbakning bag de trufne beslutninger og til det anlagte snit i håndteringen af myndighedsopgaven. I forhold til at skabe politisk ejerskab til de trufne beslutninger vil vi arbejde på, at der holdes månedlige møder vedrørende planlægningsforhold m.m. på erhvervsområdet med deltagelse af borgmester, PUK-formand, NTM-formand, kommunaldirektør, direktør samt relevante chefer. På møderne drøftes aktuelle og potentielle sager/ansøgninger og aktuelle problemstillinger. Der holdes møder mellem borgmester og udvalgsformænd med henblik på drøftelse af de større sager og der sikres en løbende dialog mellem det politiske niveau og erhvervslivet i forbindelse med at repræsentanter fra Syddjurs Erhvervsforening/Syddjurs Udviklingspark deltager i ØK-møder. 12

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Erhvervs-og byudvikling

Erhvervs-og byudvikling Erhvervs-og byudvikling set fra Glostrup Kommune 1. Del - Erhvervsudviklingen Af Niels Thede Schmidt-Hansen, erhvervschef i Glostrup Kommune 2. Del - Byudviklingen Af Rasmus Groth Hansen, byplanlægger

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 3000 nye job Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Indholdsfortegnelse Vi vil skabe 3000 nye job... 4 7+2 bud på vækst... 6 Proces & baggrund... 28 Gode idéer til handlinger... 35 2 En politik

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Erhvervspolitik 2014-2020

Erhvervspolitik 2014-2020 Erhvervspolitik 2014-2020 1 stevns kommune Erhvervspolitikken 2014-2020 Erhvervspolitik i samarbejde mellem Stevns Kommune og Stevns erhvervsråd Vision: Vi skal skabe økonomisk vækst og arbejdspladser

Læs mere

Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige muligheder,

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Velkommen til nytårskur 2014

Velkommen til nytårskur 2014 Velkommen til nytårskur 2014 Mads Birk Kristoffersen Formand for Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd Aftenens program Erhvervsudvikling i Sorø kommune Buffet og dialog om de omdelte emner Nytårshilsen

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

VÆKST- STRATEGI 2020 1

VÆKST- STRATEGI 2020 1 VÆKST- STRATEGI 2020 1 ESBJERG KOMMUNE VÆKSTSTRATEGI 2020 FORORD Strategien er vedtaget af bestyrelsen i Esbjerg Erhvervsudvikling og Esbjerg Byråd i hhv. september og oktober 2014. Esbjerg Erhvervsudvikling

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18

Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18 Fredericia Byråd Gothersgade 7000 Fredericia att.: Borgmester Jacob Bjerregaard 15. sep. 2014 Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18 Fredericia Erhvervsforening skal hermed

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede:

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Afbud: Lene Andersen Nels G. Markussen Rune Asmussen Lars Peter Salhøj Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Erhvervspolitisk program

Erhvervspolitisk program Erhvervspolitisk program Indledning Gladsaxe Erhvervsråd blev stiftet i 1982, ud fra et ønske om at etablere et samarbejdsforum mellem Gladsaxe Byråd og det lokale erhvervsliv. Erhvervsrådet består af

Læs mere

Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Revision 2015 1. version 15. februar 2015 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Samarbejdet

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13

Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 1 Tematisk opsamling på gruppearbejde på Nedbryd siloerne-seminaret for virksomhedskonsulenter 28.11.13 Kære deltager i Nedbryd siloerne-seminaret d. 28. november i Silkeborg. Først en stor tak for et

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Greve Kommune Visionsseminar om erhvervsudvikling den 3. juni 2008 Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Nævningegruppe 1 De vigtigste udfordringer i Greve Kommune

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Ringsted Kommune Udkast til. Erhvervsstrategi 2007

Ringsted Kommune Udkast til. Erhvervsstrategi 2007 Ringsted Kommune Udkast til Erhvervsstrategi 2007 Det er handlingerne, der tæller! Det er tanken, der tæller, siges det ofte. Sådan er det ikke i Ringsted Kommunes erhvervsstrategi. Her er det handlingerne,

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere