Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde"

Transkript

1 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

2 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima er helt afgørende forudsætninger for at skabe vækst og udvikling i Syddjurs Kommune. En aktiv erhvervspolitik skal derfor bidrage til en stærk og bæredygtig økonomi, der kan styrke grundlaget for Syddjurs som fremtidens velfærdskommune. Byrådet vil arbejde på at fastholde de senere års positive udvikling gennem tiltag, der tilgodeser de nye viden-, service- og oplevelsesbaserede erhverv, der får stadig større betydning for vækst og velfærd. Samtidig vil Byrådet sikre rammevilkårene for kommunens traditionelle erhverv indenfor transport, industri, håndværk og landbrug. Som det fremgår af Kommuneplan 2013 har Byrådet følgende målsætninger for erhvervsområdet: Byrådets målsætninger Byrådet vil føre en aktiv erhvervspolitik og styrke dialogen med kommunens erhvervsliv Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommune skal være en erhvervsvenlig kommune Byrådet vil sikre en god og serviceorienteret kommunikation i forbindelse med myndighedsafgørelser Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommune skal være en stærk og integreret del af det østjyske vækstområde Byrådet vil udlægge attraktive erhvervsarealer, der matcher efterspørgslen på markedet Byrådet ønsker at understøtte produktiviteten og innovationen i kommunens virksomheder Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommune skal være godt placeret i de nationale erhvervsklimamålinger Byrådet vil skabe værditilvækst og arbejdspladser ved at tage udgangspunkt i de lokale potentialer og virksomheder i Syddjurs Kommune Byrådet vil udnytte Syddjurs Kommunes styrkeposition som turistkommune Byrådet ønsker i endnu højere grad, at styrke sammenhængen mellem bosætning og erhverv Nogle af målsætningerne retter sig mod Syddjurs Kommunes eksterne relationer og samarbejdet med de andre kommuner i Østjylland og den øvrige region. Andre målsætninger forholder sig til samspillet med det lokale erhvervsliv med henblik på at skabe lokal vækst, mens andre målsætninger igen har fokus rettet indad mod Syddjurs Kommune som myndighed og serviceorgan. 2

3 3 of 12 Helt overordnet er Syddjurs Kommunes generelle udviklingsmuligheder tæt forbundet med kommunens centrale placering i Østjylland og i særdeleshed knyttet op på nærheden til og samspillet med Aarhus. Hele Aarhus-området er præget af erhvervsmæssig vækst, befolkningstilvækst og forventninger om fortsat betydelig vækst. Hvor der i Aarhus findes uddannelses-, kultur- og oplevelsesudbud af højeste kvalitet, er der i Syddjurs Kommune god tilgængelighed og attraktivt beliggende arealer for bosætning og lokalisering af erhverv. Erhvervssamarbejde og dialog er vigtige redskaber i forhold til en fortsat udvikling af Syddjurs Kommune, både i forhold til tiltrækning af nye virksomheder, fastholdelse og udvikling af arbejdspladser, samt profilering og udvikling af kommunen generelt set. Vi lægger derfor stor vægt på at samarbejde med alle relevante partnere på Djursland, i Østjylland og i Region Midtjylland om at skabe erhvervsmæssig udvikling til gavn for hele området. Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommune skal være en stærk og integreret del af det østjyske vækstområde. Derfor er Syddjurs Kommune også en synlig og aktiv medspiller i erhvervssamarbejdet Business Region Aarhus, der netop har til formål at styrke hele det østjyske område i den globale konkurrence om produktive ressourcer, arbejdspladser, økonomisk vækst og velfærd. Innovation, udnyttelse af viden og videndeling er helt centrale parametre for at sikre en fortsat erhvervsudvikling og vækst i Syddjurs kommune. Det samme gælder stimulering af iværksætteri og udnyttelse af de muligheder, der ligger i strategiske samarbejder med relevante partnere. Endelig gælder det om at udnytte de særlige vækstpotentialer, der knytter sig til erhverv, hvor Syddjurs besidder en særlig styrkeposition. Disse styrkepositioner skal udnyttes i konkurrencen om at tiltrække virksomheder, kvalificeret arbejdskraft og investeringer, og vi skal derfor øge kendskabet til Syddjurs Kommunes værdier. Virksomheder, arbejdskraft og investorer skal vide, at Syddjurs findes, og hvad vi kan tilbyde. 3

4 4 of 12 Erhvervshandlingsplan Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune adresserer primært de af Byrådets erhvervspolitiske målsætninger, som berører kommunens politiske og administrative håndtering af myndighedsopgaven på erhvervsområdet og samspillet med det lokale erhvervsliv om at skabe et godt lokalt erhvervsklima. I den forbindelse er der i handlingsplanen udpeget 7 konkrete indsatsområder, der alle vurderes som helt centrale for udviklingen af den erhvervsvenlige kommune, og som samtidig er operationelle og kan udmøntes via konkrete initiativer på kort sigt. Erhvervshandlingsplan udgøres således af følgende indsatsområder, som beskrives nærmere i det følgende: Jobskabelse og udvikling Myndighed og samarbejdspartner Én indgang til kommunen Dialog med erhvervslivet Tilfredshed og omdømme Ambassadører for den gode historie Politisk ejerskab og handlekraft De valgte indsatsområder hænger sammen, understøtter hinanden og er hinandens forudsætninger. De valgte indsatsområder er således et samlet bud på, hvorledes en række af Byrådets erhvervspolitiske mål skal kunne indfries. Erhvervshandlingsplanen og dens indsatsområder tages op til vurdering én gang årligt med henblik på at afdække fremdriften i planen og behovet for en eventuel justering af den planlagte indsats. I den forbindelse vil der blive foretaget en konkret måling i forhold til planens kvantitative målsætninger og i hvilket omfang disse bliver indfriet ligesom der vil blive tegnet et billede af den overordnede udvikling i Syddjurs Kommune ved hjælp af en række generelle indikatorer for lokal udvikling og velfærd. 4

5 5 of 12 Jobskabelse og udvikling Syddjurs Kommune er en typisk bosætnings- og pendlerkommune, hvor arbejdsstyrken er højere end antallet af arbejdspladser. Dette er et vilkår, der deles med andre kommuner omkring større byer, og står ikke til at ændre på kort sigt, men Byrådet vil arbejde for en erhvervsudvikling, der tiltrækker nye virksomheder og øger antallet af lokale arbejdspladser. Byrådet ønsker at styrke sammenhængen mellem bosætning og erhverv, og erhvervsfremmeindsatsen i Syddjurs Kommune tager derfor udgangspunkt i den tendens, der i dag er fremherskende, nemlig at erhverv i stigende grad opstår der, hvor mennesker gerne vil leve og bo. I forhold til at tiltrække eksisterende virksomheder til kommunen ligger der allerede en strategi, der går ud på at rekruttere virksomheder og organisationer, der matcher kommunens styrkepositioner. Her kan man navnlig pege på naturen som en styrke for hele Syddjurs, men også uddannelsesmiljøet i Rønde udgør en lokal styrkeposition. Succesen med at få Danmarks Jægerforbund til at vælge Kalø som nyt hovedkvarter er et godt eksempel på, at Syddjurs Kommune aktivt har udnyttet disse styrkepositioner i rekrutteringsarbejdet. En anden vej er at skabe optimale rammebetingelser, der i sig selv kan motivere virksomheder til at lokalisere sig i Syddjurs Kommune. En af de helt store erhvervsmæssige satsninger gennem de seneste år er opkøbet af 30 ha jord ved Følle. Visionen er, at området i årene frem mod 2025 skal udvikle sig til et nyt erhvervsmæssigt pejlemærke for hele kommunen i form af en ny erhvervs- og videnpark med en helt optimal tilgængelighed og dermed et aktiv i forhold til at trække nye virksomheder til kommunen. En af de rammebetingelser, der i den globaliserede verden spiller en stadig større rolle for virksomhedernes lokalisering, er adgangen til en tidssvarende digital infrastruktur. I samarbejde med en privat operatør vil Syddjurs Kommune derfor i perioden sikre udrulning af højhastigheds fibernet i store dele af kommunen herunder også i landdistrikterne, hvilket vil styrke disse områders attraktivitet i forhold til virksomhedslokalisering og etablering af hjemmearbejdspladser. Som et led i erhvervsfremmeindsatsen har Syddjurs Kommune etableret et tæt samarbejde med Syddjurs Udviklingspark om at støtte op om iværksættere og unge virksomheder med vækstambitioner. Syddjurs Kommune har således i 2013 været med til at etablere den erhvervsdrivende fond Syddjurs Udviklingspark med henblik på at fonden kunne erhverve et nyt domicil i Mørke og inden for disse fysiske rammer skabe et lokalt iværksætter- og erhvervsmiljø. Der er indgået en fireårig samarbejdsaftale med Syddjurs Udviklingspark om levering af erhvervsservice, herunder at tilbyde gratis vejledning til personer, der påtænker at starte egen virksomhed. Det er et mål, at der årligt tilbydes individuel vejledning til op mod 100 potentielle iværksættere, og der forventes at være en positiv beskæftigelsesmæssig effekt af denne indsats. Ligeledes forventes en positiv beskæftigelsesmæssig effekt af den hjælp, som Syddjurs Udviklingspark tilbyder til etablerede virksomheder som led i samarbejdsaftalen. 5

6 6 of 12 Syddjurs Udviklingspark samarbejder også med Jobcenter Syddjurs om at afklare ledige, som over for Jobcentret har givet udtryk for, at de godt kunne tænke sig at starte egen virksomhed. Såfremt de ledige vurderes til at have et potentiale som iværksættere, kan Udviklingsparken hjælpe dem i gang med opstart af virksomheden. 6

7 7 of 12 Myndighed og samarbejdspartner Som lokal myndighed fastlægger Syddjurs Kommune de overordnende rammer for virksomhederne og mange af de vilkår, som virksomhederne skal fungere i, f.eks. den overordnede fysiske planlægning, infrastrukturforhold m.v. Samtidig er kommunen en direkte dialogpartner i forhold til myndighedsbehandling, f.eks. miljøgodkendelser og byggesagsbehandling. I Syddjurs Kommune lægger vi vægt på at etablere en god og konstruktiv dialog med erhvervslivet i forbindelse med udøvelsen af myndighedsopgaven. Det er byrådets ønske, at kommunen i denne sammenhæng opleves som en samarbejdspartner, der er åben for dialog med virksomhederne og indstillet på, at man i et samspil kan finde frem til løsninger, som er til gavn for alle involverede parter. Syddjurs Kommune er som lokal myndighed ekspert på mange af de lovbundne myndighedsområder. Medarbejderne inden for de enkelte fagområder kender lovgivningen til bunds, og som led i en god håndtering af myndighedsopgaven vil vi i Syddjurs Kommune gerne stille vores viden til rådighed for erhvervslivet og tilbyde vore medarbejdere som lokale ressourcepersoner inden for deres respektive faglige ekspertiseområder. Som et andet led i samarbejdet med erhvervslivet tilbyder vi at indgå i en forhåndsdialog med virksomhederne forud for igangsættelsen af et projekt eller en aktivitet, som indebærer en myndighedsbehandling. Gennem denne forhåndsdialog kan virksomhederne få skabt sig et overblik over såvel muligheder som begrænsninger og eventuelle og alternative løsningsmodeller kan blive drøftet. Med henblik på at styrke den generelle kvalitet i løsningen af myndighedsopgaven vil vi formulere og synliggøre kvantitative og kvalitative servicemål og deklarationer for de enkelte myndighedsområder, så det bliver mere klart for virksomhederne, hvad de kan forvente af sagsbehandlingen med hensyn til varighed, produkt og kvalitet. Disse mål og deklarationer vil blive udarbejdet efter handlingsplanens endelige vedtagelse. I forlængelse af servicemålene vil vi gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser. Efter endt sagsbehandling vil vi således bede de involverede virksomheder om en umiddelbar vurdering af den konkrete sagsgang og den oplevede service fra kommunens side med henblik på at måle, om de formulerede servicemål bliver indfriet. 7

8 8 of 12 Én indgang til kommunen Det skal være enkelt og overskueligt for erhvervslivet at komme i kontakt med Syddjurs Kommune. Erhvervsledere, som ønsker at komme i dialog med Syddjurs Kommune, skal opleve, at uanset i hvilket ærinde de henvender sig, og hvilken indgangsdør de måtte vælge, så bliver deres henvendelse taget alvorligt, og de vil hurtigt og smidigt blive bragt i kontakt med en medarbejder, der kan hjælpe dem. Vi vil kort og godt efterleve princippet om no wrong door. For at lette virksomhedernes indgang til Syddjurs Kommune har vi oprettet en stilling en erhvervskoordinator. Erhvervskoordinatoren kan bl.a. tilbyde at være guide i det kommunale system og lede virksomheden til den rette myndighed og medarbejder og at afklare forskellige spørgsmål, der knytter sig til kommunal praksis og myndighedsudøvelse. Erhvervskoordinatoren kan tilbyde at fungere som tovholder i erhvervssager, der involverer flere af kommunens afdelinger. Erhvervskoordinatoren har også til opgave at sikre, at der hurtigt kommer ledelse på mere komplicerede erhvervssager, bl.a. i forbindelse med en løbende afrapportering om aktuelle sager på de månedlige møder i erhvervsteam. Vi vil arbejde på at styrke samarbejdet mellem afdelingerne i relation til konkrete erhvervssager. Chefmøderne skal fungere som et koordinerende forum mellem NTM og PUK med hensyn til erhvervssager generelt og med mulighed for at aftale etablering af en task force i forbindelse med potentielt vanskelige sager. Sager, der også vedrører beskæftigelsesmæssige forhold, vil blive drøftet i erhvervsteam. Vi vil også arbejde på at udbygge samarbejdet mellem erhvervsafdelingen i Syddjurs Kommune og erhvervschefen. Virksomheder, der henvender sig i Syddjurs Udviklingspark med en myndighedssag, skal hurtigt bringes i dialog med erhvervskoordinatoren eller en anden relevant medarbejder i Syddjurs Kommune. Tilsvarende skal virksomheder, der henvender sig i Syddjurs Kommune med spørgsmål om deres virksomheds opstart, drift og udvikling hurtigt bringes i kontakt med erhvervschefen eller en medarbejder i Syddjurs Udviklingspark. Erhvervslivet skal opleve, at vi er én sammenhængende organisation, der sætter virksomheden i centrum, og vil gøre vores bedste for at hjælpe uanset om de henvender sig det ene sted eller det andet. 8

9 9 of 12 Dialog med erhvervslivet Syddjurs Kommune har som gennemgående værdi, at vi vil være en åben kommune, hvor både politikere og embedsmænd er lette at komme i kontakt med. Vi ønsker en direkte dialog med virksomhederne, som i sidste ende er altafgørende for at sagsbehandlingen kan foregå både hurtigere og mere smidigt. Konkret vil vi styrke dialogen med erhvervslivet via en række initiativer, der dels retter sig mod enkelte virksomheder og erhvervsledere, dels mod en bredere kreds af virksomheder, erhvervsledere eller branchegrupper. I forhold til førstnævnte initiativer vil borgmesteren og kommunaldirektøren hvert år besøge en række af virksomhederne i Syddjurs Kommune. Det er målet at besøge 25 virksomheder om året, som udvælges ud fra bl.a. branche, størrelse og geografi, så det sikres at borgmesteren og kommunaldirektøren kommer i direkte dialog med en bred kreds af lokale erhvervsledere. Besøgsrunden skal ses som et led i en strategisk indsats for at skabe en vedvarende og åben dialog med erhvervslivet, hvor borgmester og kommunaldirektør kommer i direkte dialog med den enkelte virksomhed om dennes planer og udfordringer. Dialogen giver også mulighed for at drøfte, hvorledes virksomhederne kan samarbejde med Syddjurs Kommune på beskæftigelsesområdet til gensidigt udbytte. Et andet initiativ er en række åbne dialogmøder for hele erhvervslivet i Syddjurs med deltagelse af borgmester, medlemmer af Økonomiudvalget og direktion m.fl. Målet er 3 dialogmøder årligt og til det første møde hvert år, der har karakter af en nytårskur, inviteres hele Byrådet til at deltage. De to øvrige dialogmøder vil have et aktuelt tema på dagsordenen og evt. en ekstern oplægsholder. Herudover er det hensigten under uformelle former at orientere om, hvad der aktuelt sker i kommunen og åbne op for almindelig dialog. Syddjurs Kommune vil også tage initiativ til dialogmøder, som retter sig mod enkelte brancher eller grupper af erhvervsdrivende med en fælles interesse. Det årlige møde for de lokale handelsstandsforeninger planlægges således udvidet til en Handelens dag. Vi vil også styrke dialogen med erhvervslivet gennem deltagelse i de forskellige møder og aktiviteter, som arrangeres af Syddjurs Erhvervsforening og Syddjurs Udviklingspark. Syddjurs Erhvervsforening repræsenterer over 200 virksomheder i Syddjurs Kommune og er derfor en vigtig dialogpartner for kommunen i spørgsmål om lokale erhvervsforhold. Herudover vil Syddjurs Kommune være synlige og indgå i dialog med erhvervslivet i en bredere geografisk kontekst, eksempelvis i forbindelse med møder og arrangementer, der gennemføres i regi af Business Region Aarhus, Væksthus Midtjylland og andre regionale samarbejdsfora. Det forventes, at de forskellige initiativer samlet set vil bidrage til en styrket dialog med erhvervslivet i Syddjurs Kommune og til en bedre gensidig forståelse for de opgaver, vilkår og handlemuligheder, der kendetegner henholdsvis det private erhvervsliv og en offentlig myndighed. 9

10 10 of 12 Tilfredshed og omdømme Syddjurs Kommune skal være en attraktiv kommune at drive virksomhed i og erhvervslivet skal opleve Syddjurs Kommune som en serviceorienteret organisation, der sætter erhvervslivets behov i centrum såvel politisk som administrativt. Det er en klar målsætning, at Syddjurs Kommune hvert år skal forbedre sin position i de landsdækkende erhvervsklimaundersøgelser, som årligt gennemføres af DI og Dansk Byggeri, og at vi for førstnævntes vedkommende på sigt kommer op i den bedste tredjedel. For at kunne indfri denne målsætning vil vi vedholdende fokusere på en indsats for at øge virksomhedsledernes tilfredshed med at drive virksomhed i Syddjurs og på at forbedre kommunens generelle erhvervsmæssige omdømme. Det er ikke tilstrækkeligt, at vi yder en god service til erhvervslivet. Vi skal også sikre os, at dette rodfæster sig i erhvervslivets bevidsthed og at Syddjurs Kommune bliver kendt og anerkendt for at yde erhvervslivet en god service. Resultaterne af de årlige landsdækkende erhvervsklimaundersøgelser vil løbende give os et fingerpeg om, hvor vidt vi er på rette spor. Herudover vil Syddjurs Kommune selv tage initiativ til at måle erhvervslivets tilfredshed med kommunen og kommunens generelle omdømme ved at spørge en bredere målgruppe af erhvervsdrivende, end DI s og Dansk Byggeris undersøgelser gør. Dette har vi tidligere gjort en enkelt gang, hvilket gav os en dybere indsigt i erhvervslivets syn på kommunen. Det er således målet, at vi i Syddjurs Kommune i løbet af foråret 2015 vil udvikle vores eget værktøj til gennemførelse af tilfredshedsundersøgelser, som tilpasses vores konkrete behov for viden. Det er hensigten, at tilfredshedsundersøgelsen skal gennemføres én gang årligt med erhvervsafdelingen i Syddjurs Kommune som ansvarlig for opsamling og formidling af den indhentede information. Resultaterne af de løbende tilfredshedsundersøgelser vil blive fremlagt for og drøftet på ledelsesniveau og i de relevante politiske udvalg med henblik på refleksion og iværksættelse af eventuelle nødvendige handlinger. Tilfredshedsundersøgelserne er endvidere tænkt som et fundament for det løbende arbejde med at udvikle den erhvervsvenlige kommune, der i sidste ende skal bidrage til større tilfredshed blandt kommunens erhvervsliv og et bedre omdømme. 10

11 11 of 12 Ambassadører for den gode historie Syddjurs Kommunes generelle omdømme som erhvervskommune påvirkes i høj grad af de oplevelser, holdninger og historier, som repræsentanter fra det lokale erhvervsliv udveksler med hinanden og sender til omverdenen, herunder medierne. Dette er en præmis vi som myndighed må forholde os til dels ved at lytte til erhvervslivets signaler om, at der er plads til forbedring, men også sørge for at de gode nyheder fra Syddjurs Kommune bliver videreformidlet. Syddjurs Kommunes kommunikationsafdeling er gode til at fortælle omverdenen om de gode erhvervshistorier fra Syddjurs, men historierne får en anden vægt og legitimitet, hvis det er en lokal erhvervsleder, som overbringer det gode budskab. Vi vil derfor arbejde på at rekruttere nogle goodwill-ambassadører fra erhvervslivet, der kan fortælle de gode historier om Syddjurs Kommune og bidrage til at skabe en positiv stemning omkring kommunen inden for erhvervskredse. Målet er, at Syddjurs Kommune til enhver tid kan mønstre mindst 10 lokale erhvervsledere, som vil stille sig til rådighed med gode historier og testimonials. Erhvervschefen i Syddjurs Kommune er en helt central figur i denne indsats. Det fremgår af erhvervsserviceaftalen mellem Syddjurs Kommune og Syddjurs Udviklingspark, at erhvervschefen også har en rolle som ambassadør og forventes at løse en række repræsentative opgaver på vegne af Syddjurs Kommune, herunder markedsføring af Syddjurs Kommune i forhold til erhvervslivet generelt og rekruttering af potentielle tilflyttervirksomheder. Det skal endvidere synliggøres, at Syddjurs Kommune, Syddjurs Udviklingspark og Syddjurs Erhvervsforening arbejder med samme mål for øje, nemlig at skabe udvikling, vækst og velfærd i Syddjurs. Vi er nære samarbejds- og forretningspartnere og vi søger derfor at koordinere de budskaber vi sender såvel til omverdenen som det lokale erhvervsliv, så vi fremtræder som en enhed. Signalet til erhvervslederne i Syddjurs Kommune skal derfor være: Hvis du er utilfreds, så sig det til os hvis du er tilfreds, så fortæl det til alle andre! 11

12 12 of 12 Politisk ejerskab og handlekraft Byrådets målsætninger på erhvervsområdet, som fremgår af kommuneplanens erhvervsafsnit, skal betragtes som det fælles politiske fundament for den erhvervsmæssige udvikling af Syddjurs Kommune, som hele Byrådet gerne skal tage ejerskab til. Det er vigtigt at der skabes kollektivt politisk ejerskab og handlekraft på erhvervsområdet i Syddjurs Kommune, så kommunen såvel indadtil som udadtil kan sende et stærkt og entydigt erhvervspolitisk signal. Der må ikke herske tvivl om et kollektivt politisk ejerskab til og opbakning bag de trufne beslutninger og til det anlagte snit i håndteringen af myndighedsopgaven. I forhold til at skabe politisk ejerskab til de trufne beslutninger vil vi arbejde på, at der holdes månedlige møder vedrørende planlægningsforhold m.m. på erhvervsområdet med deltagelse af borgmester, PUK-formand, NTM-formand, kommunaldirektør, direktør samt relevante chefer. På møderne drøftes aktuelle og potentielle sager/ansøgninger og aktuelle problemstillinger. Der holdes møder mellem borgmester og udvalgsformænd med henblik på drøftelse af de større sager og der sikres en løbende dialog mellem det politiske niveau og erhvervslivet i forbindelse med at repræsentanter fra Syddjurs Erhvervsforening/Syddjurs Udviklingspark deltager i ØK-møder. 12

Erhvervsudvikling og erhvervsservice i Syddjurs Kommune. Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2012

Erhvervsudvikling og erhvervsservice i Syddjurs Kommune. Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2012 Erhvervsudvikling og erhvervsservice i Syddjurs Kommune Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2012 Indledning I august 2011 offentliggjorde DI en undersøgelse af erhvervsklimaet i samtlige kommuner

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune Erhvervshandlingsplan For Syddjurs Kommune 2016-17 Syddjurs Kommunes erhvervspolitik Sammen skaber vi vækst og velfærd. Denne vision for Syddjurs Kommune vedtog Byrådet i 2014. Visionen forudsætter et

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar 2016 Vision Skanderborg Kommune ligger i hjertet af østjyske vækstcentrum og er én af Danmarks mest attraktive erhvervskommuner. Vi har unikke rammevilkår for

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune 2016-2018 1 Vision I Skanderborg Kommune kendes vi på, at det er attraktivt og nemt at drive virksomhed. Gang på gang får vi flotte placeringer, når

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 November 2012 Side 1 Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 ENDELIGT UDKAST Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg,

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Erhvervsservice i en erhvervspolitisk ramme -En ny erhvervsfremmestruktur i Haderslev

Erhvervsservice i en erhvervspolitisk ramme -En ny erhvervsfremmestruktur i Haderslev Erhvervsservice i en erhvervspolitisk ramme -En ny erhvervsfremmestruktur i Haderslev Vækst i en kommune skabes i et samspil med de rammer, som Stat, Region og Kommune stiller til rådighed for private

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE Præsentation 23. maj 2012 AGENDA 1 2 3 4 5 KORT OM UNDERSØGELSEN VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING VURDERING

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Erhvervspolitik 2016-2019 Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Indledning Med Erhvervspolitikken 2016-2019 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet med at skabe de bedst mulige rammer for,

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv - Furesøs kommende erhvervspolitik Preben Sandberg Pettersson Formand for Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Erhvervs-og byudvikling

Erhvervs-og byudvikling Erhvervs-og byudvikling set fra Glostrup Kommune 1. Del - Erhvervsudviklingen Af Niels Thede Schmidt-Hansen, erhvervschef i Glostrup Kommune 2. Del - Byudviklingen Af Rasmus Groth Hansen, byplanlægger

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Erhvervspolitik 2014-2018 for Haderslev Kommune

Erhvervspolitik 2014-2018 for Haderslev Kommune Erhvervspolitik 2014-2018 for Haderslev Kommune 2 Erhvervspolitik 2014-2018 for Haderslev Kommune I Haderslev finder man både nationale og internationale virksomheder i verdensklasse. Haderslev er hjemsted

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Erhvervspolitik. Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet. Vi vil gøre det nemt. for virksomheder.

Erhvervspolitik. Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet. Vi vil gøre det nemt. for virksomheder. Erhvervspolitik Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet Vi vil gøre det nemt for virksomheder at komme i gang og komme videre 1 Indholdsfortegnelse 2 I Ringsted er virksomhederne

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Job og kompetenceprofil for Erhvervsservicekonsulent i Odsherred Kommune

Job og kompetenceprofil for Erhvervsservicekonsulent i Odsherred Kommune Job og kompetenceprofil for Erhvervsservicekonsulent i Odsherred Kommune Erhvervsservicekonsulent i Odsherred Kommune 1.0 Baggrund I november 2011 vedtog Odsherreds Byråd en ny erhvervspolitik med fokus

Læs mere

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål:

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål: DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE Opgavens indhold og formål: Opsøgende kontakt til lokale erhvervsdrivende med henblik på at øge kendskabet til kommunens mange tilbud, herunder understøtte kommunens strategi

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2012 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik Den regionale udviklingsmodel Rammen om det gode liv Vækstvilkår - Menneskelige ressourcer - Innovation, nye

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Hvorfor undersøgelse af lokalt erhvervsklima? Mål Kommunalt fokus på virksomheder og lokale erhvervsvilkår Værktøj til dialog med kommunerne

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervspolitik 2014-2020

Erhvervspolitik 2014-2020 Erhvervspolitik 2014-2020 1 stevns kommune Erhvervspolitikken 2014-2020 Erhvervspolitik i samarbejde mellem Stevns Kommune og Stevns erhvervsråd Vision: Vi skal skabe økonomisk vækst og arbejdspladser

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

Indstilling. Syvkommune-samarbejdet: fortsættelse af aftalen i perioden. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 22.

Indstilling. Syvkommune-samarbejdet: fortsættelse af aftalen i perioden. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 22. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 22. oktober 2007 Syvkommune-samarbejdet: fortsættelse af aftalen i perioden 2008-2010 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Høringssvar fra Randers Erhvervs- & Udviklingsråd om Randers Kommunes erhvervspolitik Partnerskab for Vækst

Høringssvar fra Randers Erhvervs- & Udviklingsråd om Randers Kommunes erhvervspolitik Partnerskab for Vækst Randers, 20. feb. 2012 Høringssvar fra Randers Erhvervs- & Udviklingsråd om Randers Kommunes erhvervspolitik Partnerskab for Vækst Indledning Vækst kræver hårdt arbejde og samarbejde, og her i Randers

Læs mere

Erhvervspolitik 2014-2017 for Haderslev Kommune

Erhvervspolitik 2014-2017 for Haderslev Kommune Erhvervspolitik 2014-2017 for Haderslev Kommune Erhvervspolitik 2014-2017 for Haderslev Kommune I Haderslev finder man ikke landets største virksomheder derimod er vi hjemsted for en bemærkelsesværdig

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

Fire små kommuner gør det godt

Fire små kommuner gør det godt Konsulent Nikolaj Pilgaard nipi@di.dk, tlf. 2128 8584 JANUAR 2017 Fire små kommuner gør det godt Fire mindre kommuner i de veletablerede jyske business regioner ligger godt i DI s Lokalt Erhvervsklima

Læs mere

Erhvervs- og Turistpolitik

Erhvervs- og Turistpolitik Erhvervs- og Turistpolitik SUND VÆKST Sundt erhvervsliv DET BEDSTE STED AT LEVE OG DRIVE VIRKSOMHED Indhold Erhvervs- og Turistpolitik... 3 Erhvervs- og Turistpolitik... 3 Målene for Brønderslev Byråd...

Læs mere