Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde"

Transkript

1 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

2 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima er helt afgørende forudsætninger for at skabe vækst og udvikling i Syddjurs Kommune. En aktiv erhvervspolitik skal derfor bidrage til en stærk og bæredygtig økonomi, der kan styrke grundlaget for Syddjurs som fremtidens velfærdskommune. Byrådet vil arbejde på at fastholde de senere års positive udvikling gennem tiltag, der tilgodeser de nye viden-, service- og oplevelsesbaserede erhverv, der får stadig større betydning for vækst og velfærd. Samtidig vil Byrådet sikre rammevilkårene for kommunens traditionelle erhverv indenfor transport, industri, håndværk og landbrug. Som det fremgår af Kommuneplan 2013 har Byrådet følgende målsætninger for erhvervsområdet: Byrådets målsætninger Byrådet vil føre en aktiv erhvervspolitik og styrke dialogen med kommunens erhvervsliv Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommune skal være en erhvervsvenlig kommune Byrådet vil sikre en god og serviceorienteret kommunikation i forbindelse med myndighedsafgørelser Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommune skal være en stærk og integreret del af det østjyske vækstområde Byrådet vil udlægge attraktive erhvervsarealer, der matcher efterspørgslen på markedet Byrådet ønsker at understøtte produktiviteten og innovationen i kommunens virksomheder Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommune skal være godt placeret i de nationale erhvervsklimamålinger Byrådet vil skabe værditilvækst og arbejdspladser ved at tage udgangspunkt i de lokale potentialer og virksomheder i Syddjurs Kommune Byrådet vil udnytte Syddjurs Kommunes styrkeposition som turistkommune Byrådet ønsker i endnu højere grad, at styrke sammenhængen mellem bosætning og erhverv Nogle af målsætningerne retter sig mod Syddjurs Kommunes eksterne relationer og samarbejdet med de andre kommuner i Østjylland og den øvrige region. Andre målsætninger forholder sig til samspillet med det lokale erhvervsliv med henblik på at skabe lokal vækst, mens andre målsætninger igen har fokus rettet indad mod Syddjurs Kommune som myndighed og serviceorgan. 2

3 3 of 12 Helt overordnet er Syddjurs Kommunes generelle udviklingsmuligheder tæt forbundet med kommunens centrale placering i Østjylland og i særdeleshed knyttet op på nærheden til og samspillet med Aarhus. Hele Aarhus-området er præget af erhvervsmæssig vækst, befolkningstilvækst og forventninger om fortsat betydelig vækst. Hvor der i Aarhus findes uddannelses-, kultur- og oplevelsesudbud af højeste kvalitet, er der i Syddjurs Kommune god tilgængelighed og attraktivt beliggende arealer for bosætning og lokalisering af erhverv. Erhvervssamarbejde og dialog er vigtige redskaber i forhold til en fortsat udvikling af Syddjurs Kommune, både i forhold til tiltrækning af nye virksomheder, fastholdelse og udvikling af arbejdspladser, samt profilering og udvikling af kommunen generelt set. Vi lægger derfor stor vægt på at samarbejde med alle relevante partnere på Djursland, i Østjylland og i Region Midtjylland om at skabe erhvervsmæssig udvikling til gavn for hele området. Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommune skal være en stærk og integreret del af det østjyske vækstområde. Derfor er Syddjurs Kommune også en synlig og aktiv medspiller i erhvervssamarbejdet Business Region Aarhus, der netop har til formål at styrke hele det østjyske område i den globale konkurrence om produktive ressourcer, arbejdspladser, økonomisk vækst og velfærd. Innovation, udnyttelse af viden og videndeling er helt centrale parametre for at sikre en fortsat erhvervsudvikling og vækst i Syddjurs kommune. Det samme gælder stimulering af iværksætteri og udnyttelse af de muligheder, der ligger i strategiske samarbejder med relevante partnere. Endelig gælder det om at udnytte de særlige vækstpotentialer, der knytter sig til erhverv, hvor Syddjurs besidder en særlig styrkeposition. Disse styrkepositioner skal udnyttes i konkurrencen om at tiltrække virksomheder, kvalificeret arbejdskraft og investeringer, og vi skal derfor øge kendskabet til Syddjurs Kommunes værdier. Virksomheder, arbejdskraft og investorer skal vide, at Syddjurs findes, og hvad vi kan tilbyde. 3

4 4 of 12 Erhvervshandlingsplan Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune adresserer primært de af Byrådets erhvervspolitiske målsætninger, som berører kommunens politiske og administrative håndtering af myndighedsopgaven på erhvervsområdet og samspillet med det lokale erhvervsliv om at skabe et godt lokalt erhvervsklima. I den forbindelse er der i handlingsplanen udpeget 7 konkrete indsatsområder, der alle vurderes som helt centrale for udviklingen af den erhvervsvenlige kommune, og som samtidig er operationelle og kan udmøntes via konkrete initiativer på kort sigt. Erhvervshandlingsplan udgøres således af følgende indsatsområder, som beskrives nærmere i det følgende: Jobskabelse og udvikling Myndighed og samarbejdspartner Én indgang til kommunen Dialog med erhvervslivet Tilfredshed og omdømme Ambassadører for den gode historie Politisk ejerskab og handlekraft De valgte indsatsområder hænger sammen, understøtter hinanden og er hinandens forudsætninger. De valgte indsatsområder er således et samlet bud på, hvorledes en række af Byrådets erhvervspolitiske mål skal kunne indfries. Erhvervshandlingsplanen og dens indsatsområder tages op til vurdering én gang årligt med henblik på at afdække fremdriften i planen og behovet for en eventuel justering af den planlagte indsats. I den forbindelse vil der blive foretaget en konkret måling i forhold til planens kvantitative målsætninger og i hvilket omfang disse bliver indfriet ligesom der vil blive tegnet et billede af den overordnede udvikling i Syddjurs Kommune ved hjælp af en række generelle indikatorer for lokal udvikling og velfærd. 4

5 5 of 12 Jobskabelse og udvikling Syddjurs Kommune er en typisk bosætnings- og pendlerkommune, hvor arbejdsstyrken er højere end antallet af arbejdspladser. Dette er et vilkår, der deles med andre kommuner omkring større byer, og står ikke til at ændre på kort sigt, men Byrådet vil arbejde for en erhvervsudvikling, der tiltrækker nye virksomheder og øger antallet af lokale arbejdspladser. Byrådet ønsker at styrke sammenhængen mellem bosætning og erhverv, og erhvervsfremmeindsatsen i Syddjurs Kommune tager derfor udgangspunkt i den tendens, der i dag er fremherskende, nemlig at erhverv i stigende grad opstår der, hvor mennesker gerne vil leve og bo. I forhold til at tiltrække eksisterende virksomheder til kommunen ligger der allerede en strategi, der går ud på at rekruttere virksomheder og organisationer, der matcher kommunens styrkepositioner. Her kan man navnlig pege på naturen som en styrke for hele Syddjurs, men også uddannelsesmiljøet i Rønde udgør en lokal styrkeposition. Succesen med at få Danmarks Jægerforbund til at vælge Kalø som nyt hovedkvarter er et godt eksempel på, at Syddjurs Kommune aktivt har udnyttet disse styrkepositioner i rekrutteringsarbejdet. En anden vej er at skabe optimale rammebetingelser, der i sig selv kan motivere virksomheder til at lokalisere sig i Syddjurs Kommune. En af de helt store erhvervsmæssige satsninger gennem de seneste år er opkøbet af 30 ha jord ved Følle. Visionen er, at området i årene frem mod 2025 skal udvikle sig til et nyt erhvervsmæssigt pejlemærke for hele kommunen i form af en ny erhvervs- og videnpark med en helt optimal tilgængelighed og dermed et aktiv i forhold til at trække nye virksomheder til kommunen. En af de rammebetingelser, der i den globaliserede verden spiller en stadig større rolle for virksomhedernes lokalisering, er adgangen til en tidssvarende digital infrastruktur. I samarbejde med en privat operatør vil Syddjurs Kommune derfor i perioden sikre udrulning af højhastigheds fibernet i store dele af kommunen herunder også i landdistrikterne, hvilket vil styrke disse områders attraktivitet i forhold til virksomhedslokalisering og etablering af hjemmearbejdspladser. Som et led i erhvervsfremmeindsatsen har Syddjurs Kommune etableret et tæt samarbejde med Syddjurs Udviklingspark om at støtte op om iværksættere og unge virksomheder med vækstambitioner. Syddjurs Kommune har således i 2013 været med til at etablere den erhvervsdrivende fond Syddjurs Udviklingspark med henblik på at fonden kunne erhverve et nyt domicil i Mørke og inden for disse fysiske rammer skabe et lokalt iværksætter- og erhvervsmiljø. Der er indgået en fireårig samarbejdsaftale med Syddjurs Udviklingspark om levering af erhvervsservice, herunder at tilbyde gratis vejledning til personer, der påtænker at starte egen virksomhed. Det er et mål, at der årligt tilbydes individuel vejledning til op mod 100 potentielle iværksættere, og der forventes at være en positiv beskæftigelsesmæssig effekt af denne indsats. Ligeledes forventes en positiv beskæftigelsesmæssig effekt af den hjælp, som Syddjurs Udviklingspark tilbyder til etablerede virksomheder som led i samarbejdsaftalen. 5

6 6 of 12 Syddjurs Udviklingspark samarbejder også med Jobcenter Syddjurs om at afklare ledige, som over for Jobcentret har givet udtryk for, at de godt kunne tænke sig at starte egen virksomhed. Såfremt de ledige vurderes til at have et potentiale som iværksættere, kan Udviklingsparken hjælpe dem i gang med opstart af virksomheden. 6

7 7 of 12 Myndighed og samarbejdspartner Som lokal myndighed fastlægger Syddjurs Kommune de overordnende rammer for virksomhederne og mange af de vilkår, som virksomhederne skal fungere i, f.eks. den overordnede fysiske planlægning, infrastrukturforhold m.v. Samtidig er kommunen en direkte dialogpartner i forhold til myndighedsbehandling, f.eks. miljøgodkendelser og byggesagsbehandling. I Syddjurs Kommune lægger vi vægt på at etablere en god og konstruktiv dialog med erhvervslivet i forbindelse med udøvelsen af myndighedsopgaven. Det er byrådets ønske, at kommunen i denne sammenhæng opleves som en samarbejdspartner, der er åben for dialog med virksomhederne og indstillet på, at man i et samspil kan finde frem til løsninger, som er til gavn for alle involverede parter. Syddjurs Kommune er som lokal myndighed ekspert på mange af de lovbundne myndighedsområder. Medarbejderne inden for de enkelte fagområder kender lovgivningen til bunds, og som led i en god håndtering af myndighedsopgaven vil vi i Syddjurs Kommune gerne stille vores viden til rådighed for erhvervslivet og tilbyde vore medarbejdere som lokale ressourcepersoner inden for deres respektive faglige ekspertiseområder. Som et andet led i samarbejdet med erhvervslivet tilbyder vi at indgå i en forhåndsdialog med virksomhederne forud for igangsættelsen af et projekt eller en aktivitet, som indebærer en myndighedsbehandling. Gennem denne forhåndsdialog kan virksomhederne få skabt sig et overblik over såvel muligheder som begrænsninger og eventuelle og alternative løsningsmodeller kan blive drøftet. Med henblik på at styrke den generelle kvalitet i løsningen af myndighedsopgaven vil vi formulere og synliggøre kvantitative og kvalitative servicemål og deklarationer for de enkelte myndighedsområder, så det bliver mere klart for virksomhederne, hvad de kan forvente af sagsbehandlingen med hensyn til varighed, produkt og kvalitet. Disse mål og deklarationer vil blive udarbejdet efter handlingsplanens endelige vedtagelse. I forlængelse af servicemålene vil vi gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser. Efter endt sagsbehandling vil vi således bede de involverede virksomheder om en umiddelbar vurdering af den konkrete sagsgang og den oplevede service fra kommunens side med henblik på at måle, om de formulerede servicemål bliver indfriet. 7

8 8 of 12 Én indgang til kommunen Det skal være enkelt og overskueligt for erhvervslivet at komme i kontakt med Syddjurs Kommune. Erhvervsledere, som ønsker at komme i dialog med Syddjurs Kommune, skal opleve, at uanset i hvilket ærinde de henvender sig, og hvilken indgangsdør de måtte vælge, så bliver deres henvendelse taget alvorligt, og de vil hurtigt og smidigt blive bragt i kontakt med en medarbejder, der kan hjælpe dem. Vi vil kort og godt efterleve princippet om no wrong door. For at lette virksomhedernes indgang til Syddjurs Kommune har vi oprettet en stilling en erhvervskoordinator. Erhvervskoordinatoren kan bl.a. tilbyde at være guide i det kommunale system og lede virksomheden til den rette myndighed og medarbejder og at afklare forskellige spørgsmål, der knytter sig til kommunal praksis og myndighedsudøvelse. Erhvervskoordinatoren kan tilbyde at fungere som tovholder i erhvervssager, der involverer flere af kommunens afdelinger. Erhvervskoordinatoren har også til opgave at sikre, at der hurtigt kommer ledelse på mere komplicerede erhvervssager, bl.a. i forbindelse med en løbende afrapportering om aktuelle sager på de månedlige møder i erhvervsteam. Vi vil arbejde på at styrke samarbejdet mellem afdelingerne i relation til konkrete erhvervssager. Chefmøderne skal fungere som et koordinerende forum mellem NTM og PUK med hensyn til erhvervssager generelt og med mulighed for at aftale etablering af en task force i forbindelse med potentielt vanskelige sager. Sager, der også vedrører beskæftigelsesmæssige forhold, vil blive drøftet i erhvervsteam. Vi vil også arbejde på at udbygge samarbejdet mellem erhvervsafdelingen i Syddjurs Kommune og erhvervschefen. Virksomheder, der henvender sig i Syddjurs Udviklingspark med en myndighedssag, skal hurtigt bringes i dialog med erhvervskoordinatoren eller en anden relevant medarbejder i Syddjurs Kommune. Tilsvarende skal virksomheder, der henvender sig i Syddjurs Kommune med spørgsmål om deres virksomheds opstart, drift og udvikling hurtigt bringes i kontakt med erhvervschefen eller en medarbejder i Syddjurs Udviklingspark. Erhvervslivet skal opleve, at vi er én sammenhængende organisation, der sætter virksomheden i centrum, og vil gøre vores bedste for at hjælpe uanset om de henvender sig det ene sted eller det andet. 8

9 9 of 12 Dialog med erhvervslivet Syddjurs Kommune har som gennemgående værdi, at vi vil være en åben kommune, hvor både politikere og embedsmænd er lette at komme i kontakt med. Vi ønsker en direkte dialog med virksomhederne, som i sidste ende er altafgørende for at sagsbehandlingen kan foregå både hurtigere og mere smidigt. Konkret vil vi styrke dialogen med erhvervslivet via en række initiativer, der dels retter sig mod enkelte virksomheder og erhvervsledere, dels mod en bredere kreds af virksomheder, erhvervsledere eller branchegrupper. I forhold til førstnævnte initiativer vil borgmesteren og kommunaldirektøren hvert år besøge en række af virksomhederne i Syddjurs Kommune. Det er målet at besøge 25 virksomheder om året, som udvælges ud fra bl.a. branche, størrelse og geografi, så det sikres at borgmesteren og kommunaldirektøren kommer i direkte dialog med en bred kreds af lokale erhvervsledere. Besøgsrunden skal ses som et led i en strategisk indsats for at skabe en vedvarende og åben dialog med erhvervslivet, hvor borgmester og kommunaldirektør kommer i direkte dialog med den enkelte virksomhed om dennes planer og udfordringer. Dialogen giver også mulighed for at drøfte, hvorledes virksomhederne kan samarbejde med Syddjurs Kommune på beskæftigelsesområdet til gensidigt udbytte. Et andet initiativ er en række åbne dialogmøder for hele erhvervslivet i Syddjurs med deltagelse af borgmester, medlemmer af Økonomiudvalget og direktion m.fl. Målet er 3 dialogmøder årligt og til det første møde hvert år, der har karakter af en nytårskur, inviteres hele Byrådet til at deltage. De to øvrige dialogmøder vil have et aktuelt tema på dagsordenen og evt. en ekstern oplægsholder. Herudover er det hensigten under uformelle former at orientere om, hvad der aktuelt sker i kommunen og åbne op for almindelig dialog. Syddjurs Kommune vil også tage initiativ til dialogmøder, som retter sig mod enkelte brancher eller grupper af erhvervsdrivende med en fælles interesse. Det årlige møde for de lokale handelsstandsforeninger planlægges således udvidet til en Handelens dag. Vi vil også styrke dialogen med erhvervslivet gennem deltagelse i de forskellige møder og aktiviteter, som arrangeres af Syddjurs Erhvervsforening og Syddjurs Udviklingspark. Syddjurs Erhvervsforening repræsenterer over 200 virksomheder i Syddjurs Kommune og er derfor en vigtig dialogpartner for kommunen i spørgsmål om lokale erhvervsforhold. Herudover vil Syddjurs Kommune være synlige og indgå i dialog med erhvervslivet i en bredere geografisk kontekst, eksempelvis i forbindelse med møder og arrangementer, der gennemføres i regi af Business Region Aarhus, Væksthus Midtjylland og andre regionale samarbejdsfora. Det forventes, at de forskellige initiativer samlet set vil bidrage til en styrket dialog med erhvervslivet i Syddjurs Kommune og til en bedre gensidig forståelse for de opgaver, vilkår og handlemuligheder, der kendetegner henholdsvis det private erhvervsliv og en offentlig myndighed. 9

10 10 of 12 Tilfredshed og omdømme Syddjurs Kommune skal være en attraktiv kommune at drive virksomhed i og erhvervslivet skal opleve Syddjurs Kommune som en serviceorienteret organisation, der sætter erhvervslivets behov i centrum såvel politisk som administrativt. Det er en klar målsætning, at Syddjurs Kommune hvert år skal forbedre sin position i de landsdækkende erhvervsklimaundersøgelser, som årligt gennemføres af DI og Dansk Byggeri, og at vi for førstnævntes vedkommende på sigt kommer op i den bedste tredjedel. For at kunne indfri denne målsætning vil vi vedholdende fokusere på en indsats for at øge virksomhedsledernes tilfredshed med at drive virksomhed i Syddjurs og på at forbedre kommunens generelle erhvervsmæssige omdømme. Det er ikke tilstrækkeligt, at vi yder en god service til erhvervslivet. Vi skal også sikre os, at dette rodfæster sig i erhvervslivets bevidsthed og at Syddjurs Kommune bliver kendt og anerkendt for at yde erhvervslivet en god service. Resultaterne af de årlige landsdækkende erhvervsklimaundersøgelser vil løbende give os et fingerpeg om, hvor vidt vi er på rette spor. Herudover vil Syddjurs Kommune selv tage initiativ til at måle erhvervslivets tilfredshed med kommunen og kommunens generelle omdømme ved at spørge en bredere målgruppe af erhvervsdrivende, end DI s og Dansk Byggeris undersøgelser gør. Dette har vi tidligere gjort en enkelt gang, hvilket gav os en dybere indsigt i erhvervslivets syn på kommunen. Det er således målet, at vi i Syddjurs Kommune i løbet af foråret 2015 vil udvikle vores eget værktøj til gennemførelse af tilfredshedsundersøgelser, som tilpasses vores konkrete behov for viden. Det er hensigten, at tilfredshedsundersøgelsen skal gennemføres én gang årligt med erhvervsafdelingen i Syddjurs Kommune som ansvarlig for opsamling og formidling af den indhentede information. Resultaterne af de løbende tilfredshedsundersøgelser vil blive fremlagt for og drøftet på ledelsesniveau og i de relevante politiske udvalg med henblik på refleksion og iværksættelse af eventuelle nødvendige handlinger. Tilfredshedsundersøgelserne er endvidere tænkt som et fundament for det løbende arbejde med at udvikle den erhvervsvenlige kommune, der i sidste ende skal bidrage til større tilfredshed blandt kommunens erhvervsliv og et bedre omdømme. 10

11 11 of 12 Ambassadører for den gode historie Syddjurs Kommunes generelle omdømme som erhvervskommune påvirkes i høj grad af de oplevelser, holdninger og historier, som repræsentanter fra det lokale erhvervsliv udveksler med hinanden og sender til omverdenen, herunder medierne. Dette er en præmis vi som myndighed må forholde os til dels ved at lytte til erhvervslivets signaler om, at der er plads til forbedring, men også sørge for at de gode nyheder fra Syddjurs Kommune bliver videreformidlet. Syddjurs Kommunes kommunikationsafdeling er gode til at fortælle omverdenen om de gode erhvervshistorier fra Syddjurs, men historierne får en anden vægt og legitimitet, hvis det er en lokal erhvervsleder, som overbringer det gode budskab. Vi vil derfor arbejde på at rekruttere nogle goodwill-ambassadører fra erhvervslivet, der kan fortælle de gode historier om Syddjurs Kommune og bidrage til at skabe en positiv stemning omkring kommunen inden for erhvervskredse. Målet er, at Syddjurs Kommune til enhver tid kan mønstre mindst 10 lokale erhvervsledere, som vil stille sig til rådighed med gode historier og testimonials. Erhvervschefen i Syddjurs Kommune er en helt central figur i denne indsats. Det fremgår af erhvervsserviceaftalen mellem Syddjurs Kommune og Syddjurs Udviklingspark, at erhvervschefen også har en rolle som ambassadør og forventes at løse en række repræsentative opgaver på vegne af Syddjurs Kommune, herunder markedsføring af Syddjurs Kommune i forhold til erhvervslivet generelt og rekruttering af potentielle tilflyttervirksomheder. Det skal endvidere synliggøres, at Syddjurs Kommune, Syddjurs Udviklingspark og Syddjurs Erhvervsforening arbejder med samme mål for øje, nemlig at skabe udvikling, vækst og velfærd i Syddjurs. Vi er nære samarbejds- og forretningspartnere og vi søger derfor at koordinere de budskaber vi sender såvel til omverdenen som det lokale erhvervsliv, så vi fremtræder som en enhed. Signalet til erhvervslederne i Syddjurs Kommune skal derfor være: Hvis du er utilfreds, så sig det til os hvis du er tilfreds, så fortæl det til alle andre! 11

12 12 of 12 Politisk ejerskab og handlekraft Byrådets målsætninger på erhvervsområdet, som fremgår af kommuneplanens erhvervsafsnit, skal betragtes som det fælles politiske fundament for den erhvervsmæssige udvikling af Syddjurs Kommune, som hele Byrådet gerne skal tage ejerskab til. Det er vigtigt at der skabes kollektivt politisk ejerskab og handlekraft på erhvervsområdet i Syddjurs Kommune, så kommunen såvel indadtil som udadtil kan sende et stærkt og entydigt erhvervspolitisk signal. Der må ikke herske tvivl om et kollektivt politisk ejerskab til og opbakning bag de trufne beslutninger og til det anlagte snit i håndteringen af myndighedsopgaven. I forhold til at skabe politisk ejerskab til de trufne beslutninger vil vi arbejde på, at der holdes månedlige møder vedrørende planlægningsforhold m.m. på erhvervsområdet med deltagelse af borgmester, PUK-formand, NTM-formand, kommunaldirektør, direktør samt relevante chefer. På møderne drøftes aktuelle og potentielle sager/ansøgninger og aktuelle problemstillinger. Der holdes møder mellem borgmester og udvalgsformænd med henblik på drøftelse af de større sager og der sikres en løbende dialog mellem det politiske niveau og erhvervslivet i forbindelse med at repræsentanter fra Syddjurs Erhvervsforening/Syddjurs Udviklingspark deltager i ØK-møder. 12

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder

Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder Udarbejdet af Copenhagen Capacity i samarbejde med 15 kommuner i hovedstadsområdet som led i projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI). - en

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Én indgang for erhvervslivet. - Opskriften på tilfredse virksomheder

Én indgang for erhvervslivet. - Opskriften på tilfredse virksomheder Én indgang for erhvervslivet - Opskriften på tilfredse virksomheder Indhold 3 Forord: Her er opskriften på glade virksomheder 4 Konceptet 5 Byrådets beslutning 5 Hvordan kommer man i gang? 6 De strukturelle

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018

Handlingsplan 2014-2015 baseret på Ballerup Kommunes Erhvervspolitik 2013-2018 Handlingsplan - baseret på s Erhvervspolitik 2013-2018 Fokusområde Målsætning VIDEN & INNOVATION Styrke samarbejde og videndeling på tværs af, og kommunen Handling Interessenter Hvad får interessenterne

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling

Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling 1 Hjælp til selvhjælp via strategisk erhvervsudvikling KL 1. udgave, 1. oplag, 2003 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen OVERSKUD GIVER OVERSKUD - strategi for socialøkonomi Indholdsfortegnelse Overskud

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere