Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren."

Transkript

1 Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Demonstrationsprojekt 1. Projektets titel Reduceret miljøbelastning med introduktion af præcisionsdyrkning med autostyring og GPS teknologi i 2. Formålet med projektet At demonstrere og formidle viden om nye metoder og teknologier i planteskoledrift, som kan give kvalitetsforbedringer og understøtte IPM og reducere miljøbelastningen og danne grundlag for bæredygtig planteskoledrift ved inddragelse af præcisionsdyrkning i planteskolekulturer med GPS og RTK teknologi 3. Gennemførte aktiviteter og resultater A. Afprøvning af GPS baseret traktorstyring til mekanisk rensning og gødskning v. Majland A/S planteskole Majland Planteskole A/S har flere års erfaring med RTK-GPS baseret automatisk styring af traktorer. Styresystemerne er af mærket AutoFarm. Disse systemer adskiller sig fra konkurrerende fabrikater ved, at der er monteret to GPS antenner på traktorernes tag. Systemerne kan dermed beregne traktorens retning, også når den holder stille. Systemerne er derved også velegnet til kørsel med lav hastighed. Planteskolen benytter styringen til at udlægge bedene præcist på arealerne og samme sted hver gang. Majland Planteskole har i samarbejde med Maskinfabrikken Egedal udviklet rense- og gødningsmaskiner, der samtidigt kan bearbejde syve bede. Prikling foregår dog kun i et bed af gangen. Under prikling styres traktoren efter en rille, der er udlagt ved brug af GPS styring. På rækkerenseren er de syv rensesektioner ophængt individuelt. Og finjustering sker ved brug af mekaniske følere, der følger småtræernes placering. Majland A/S Planteskole var vært for et åbent hus arrangement d. 9. august. Det udviklede system har betydet en stor arbejdsbesparelse på planteskolen samtidig med, at den mekanisk rensning både er mere effektiv og mere skånsom mod kulturerne end de tidligere benyttede et-beds-rensesystemer. Efter indkøring af AutoFarm autostyringssystemerne i 2009 har disse fungeret uden store Rapport Erhvervsudviklingsordningen Demonstrationsprojekter Side 1 af 6

2 problemer. Systemerne fungerer ved brug af en lokal korrektionsstation placeret på Planteskolen. Læhegn og andet, der kan skygge for korrektionssignalerne har ikke medført væsentlige problemer med at modtage korrektionssignalerne. B. Indkøring af GPS baseret traktorstyring med integreret redskabsstyring på Højgaard Planteskole. Højgård Planteskole har som den første bruger i Danmark investeret i RTK-GPS systemer, der både styrer planteskolens traktorer og præcisionsstyrer de redskaber, der er monteret efter traktorerne. Højgård Planteskole ligger i et bakket landskab. Med redskabsstyring er der muligt at korrigere for de unøjagtigheder, der opstår ved, at redskaberne ikke følger traktoren helt præcist. Højgaard Planteskole valgte at investere i foreløbigt tre anlæg af fabrikatet Trimble, der er det blandt de få fabrikater, der kan leveres med præcisionsstyring af redskaber. Højgård Planteskole dyrker mange forskellige kulturer. De fleste af planteskolens redskaber kan reguleres ved brug af en redskabsramme, der ved hjælpe af en hydraulisk cylinder kan flytte redskaberne i forhold til traktoren. Flere store maskiner f.eks. udlæggeren, der lægger halm i bede med tulipan løg, har fået indbygget hydraulisk regulering i selve maskinen. Hans Henrik Pedersen CTF Europe.dk har besøgt Højgården Planteskole for at indsamle erfaringer med styringerne. Højgård Planteskole har kun erfaringer fra 2011, der primært er benyttet til at indkøre systemerne. Ejeren Erik Andersen kan ikke direkte værdisætte værdien af systemerne, men er ikke i tvivl om, at systemerne både medvirker til effektivisering i produktionen. Erfaringerne er blandt andet at: arealet udnyttes optimalt ved at bede ligger præcist og med ensartet afstand. Der kan desuden startes med bede flere steder i en mark. På lang sigt kan arealerne udnyttes endnu bedre i takt med at læhegn flyttes, så de også ligger helt præcist. det er muligt at radrense tættere på kulturplanterne man kan nøjes med smallere sandspor over frøbedene og dermed et mindre sandforbrug. arbejdsmiljøet for chaufførerne er væsentligt forbedret og mindre belastende det er let at flytte data mellem terminaler, så maskinerne kører i de samme spor. Det er stort set lykkes at styre alle redskaber på planteskolen med de indkøbte systemer herunder også et par selvkørende rensemaskiner. To selvkørende og meget langsomkørende plantemaskiner er det dog ikke lykkes at montere styring på. Plantemaskinerne styres efter et spor, der markeres med en traktor styret af GPS. Ved de efterfølgende rensninger er det dog let på styresystemernes skærm at foretage de små korrektioner, der er nødvendige. Også på Højgård Planteskole er der tilfredsstillende dækning af den monterede reference station, der gennem en lang antenne udsender korrektionssignaler. Rapport Erhvervsudviklingsordningen Demonstrationsprojekter Side 2 af 6

3 En reportage fra planteskolen er indsendt til bladet Gartnertidende. Denne forventes at udkomme i foråret Der er desuden lagt billeder fra Højgård Planteskole på internetadressen: C. Erfaringer med varieret dosering fra grøntsagsavler Flere af autostyringsterminalerne kan samtidigt med, at en maskine styres præcist også overvåge og regulere andre processer på maskinerne. Gartneriet Lykkegården på Djursland har også investeret i styresystemer fra Trimble. Her udnyttes terminalerne også til løbende at regulere doseringen af gødning, således at salatplanterne fx får mindre gødning i lavninger, hvor der er et større kvælstofindhold i jorden. Regulering foretages manuelt, men det er planen på Lykkegården at afprøve sensorer, der kan måle planternes vækst og kvælstofindhold, således at dosering af kvælstofgødning kan foretages automatisk. På Lykkegården er der også investeret i en Garford lugerobet. Denne fungere ved, at der over hvert bed er monteret et kamera. Ved billedbearbejdning beregnes placeringen af alle salatplanter og robotten sørger for rensning rundt om hver plante med et skær. Denne robot er populær på frilandsgartnerier. Den fungerer dog kun på udplantede planter. Der udvikles såvel blandt forskere og kommercielt sensorsystemer, der kan skelne mellem kulturplanter og ukrudt. Det danske firma F. Poulsen Engineering har fx udviklet både mekaniske og termiske (flamme) lugesystemer baseret på firmaets plantesensorer. En reportage fra Lykkegården er udkommet i bladet Frugt og Grønt i okt D. Overblik over markedet for autostyringssystemer Der udbydes i Danmark i alt 11 fabrikater af autostyring. Markedet bliver yderligere uoverskueligt ved, at de forskellige firmaer tilbyder forskellige løsninger. Samtidig har leverandører forskellige præferencer til hvordan de RTK korrektionssignaler, der er nødvendige for at opnå præcision, skal leveres til GPS modtagerne på traktorerne. Signalerne kan overføres enten via en radioforbindelse eller de kan transmitteres gennem internettet typisk ved brug af GPRS datatjenesten (mobiltelefoni). Den 30. november afholdt CTF Europe.dk i samarbejde med Aarhus Universitet en temadag om autostyring. Her deltog de fleste af leverandørerne også. Alle planteskoler var indbudt og i alt otte planteskolefolk deltog på dagen. Funktioner og forskelligheder blev præsenteret. Blandt landmandskunder har der været en del, der har haft problemer med de autostyringsanlæg, de har investeret i. Blandt brugere med problemer er der tendens til overvægt at systemer, der modtager korrektion via. internettet (GPRS). Nogle fabrikater af autostyring fun- Rapport Erhvervsudviklingsordningen Demonstrationsprojekter Side 3 af 6

4 gerer dog tilsyneladende udmærket ved brug af korrektion gennem internettet. For planteskoler vil det oftest være det bedste valg at investere i sin egen korrektionsbase, hvis denne vel og mærke kan dække planteskolens areal. Landmænd kører typisk over et større areal og deres krav til præcision er typisk mindre. Derfor abonnerer landmænd ofte på en af de landsdækkende RTK-korrektionstjenester i stedet for at investere i egen basestation. Planteskoler vil også ofte have behov for den ekstra præcision, der kan opnås, hvis både traktor og redskab styres. Sådanne systemer tilbydes fra Trimble og fra Hollanske SBG. SBG er ny på det danske marked. Trimbles redskabsstyring markedsføres også af CASE IH og New Holland traktorforhandlere. Ved investering til brug på planteskoler, skal der også tages højde for den minimale hastighed, hvor systemet fungerer. Ikke alle fabrikater kan køre så langsomt, som det er nødvendigt på planteskoler. Der er en kortfattet oversigt over GPS autostyringsleverandører på internetadressen: 4. Projektets effekter 4.1 Udbredelsespotentialet Investering i præcis autostyring baseret på RTK-GPS medfører investering på ca kr pr. traktor. Prisen er faldet over de senere, og der kan forventes et fortsat fald i priserne samtidigt med, at der udvikles stadig mere avancerede løsninger. En stor del af landets planteskoler har en størrelse, hvor besparelser og kvalitetsforbedringer retfærdiggør en investering. For den enkelte planteskole er det naturligvis også et likviditetspørgsmål, hvornår disse nye teknologier kan tages i anvendelse. 4.2 Gennemslagskraft a. Generelt Projektet har gennem demonstration, diskussion på møder og artikler skabt et bedre overblik over muligheder, og forhåbentligt har det også medført at risikoen for fejl investeringer er reduceret. Kravene til funktion og præcision for styresystemer til planteskoler er ikke de samme som gælder for landbrug. Der er gennem projektet skab kontakt til tekniske eksperter i både ind- og udland. B Det samlede antal demonstrationer, der er gennemført i projektet: 1 c. Det samlede antal deltagere, der har været til demonstrationsprojektet: d. Det samlede antal hits på dokumentationsmaterialet: e. Link til hjemmeside med artikler og dokumentationsmateriale: Rapport Erhvervsudviklingsordningen Demonstrationsprojekter Side 4 af 6

5 f. Seminar, kongres, åbent hus, erfagruppe, kursus o. lign.: Arrangement Dato Sted Præcisionsdyrkning med anvendelse 9. august Majland A/S Planteskole, af GPS teknologi. Simmelbrovej 44, 7260 (Demonstration af udstyr fra både Sdr. Omme Majland A/S Planteskole og fra Højgård Planteskole Alt der er værd at vide om autostyrinbelum, 30. novem- Aarhus Universitet, Fou- Blichers Alle, 8830 (arrangeret af CTF Europe.dk i Tjele samarbejde med projektet) Antal deltagere?? 75 (heraf 8 fra planteskoler) 4.3 Effekt på specifikke indsatsområder a. Skabelse og sikring af arbejdspladser I et konkurrencepræget erhverv er en stadig effektivisering nødvendig for at bevare arbejdspladser og for at øge produktionen og dermed skabe nye arbejdspladser. b. Styrkelse af konkurrenceevnen Konkurrenceevnen øges dels gennem en mere effektiv drift fx ved mere effektiv mekanisk rensning eller mere præcis plantebeskyttelse. Dels kan konkurrenceevnen øges i form af en forbedret produktkvalitet, fx i form af mere ensartede planter. c. Formindskelse af ammoniakfordampning og lugtgener d. Formindskelse af næringsstofudvaskningen Med GPS baseret styring kan næringsstofferne placeres præcist i forhold til kulturerne både før plantning og efter etablering. Gødningen kan også varieres henover arealerne, så planterne i større udstrækning får præcis den mængde gødning, som de har behov for. e. Reduktion af energiforbrug eller omlægning til grøn energi Effektiv brug af maskinerne medfører mindre spildtid. Effektiv mekanisk rensning kan desuden reducere antallet af nødvendige behandlinger. f. Udvikling af det geografiske område eller det faglige område, herunder sikring af et robust produktionsmiljø Anvendelse af præcisionsteknologi medfører både effektivere produktionssystemer og mulighed for nye innovative processer produkter. Dette medfører innovativ udvikling på planteskolerne og ved disses leverandører, der også ofte er placeret i landområder. g. Reduktion af pesticidforbruget eller reduktion af miljøbelastningen fra anvendelse af pesticider Pesticider kan med styring tildeles mere præcist, der hvor der er behov for dem. Det Rapport Erhvervsudviklingsordningen Demonstrationsprojekter Side 5 af 6

6 kan fx foregå med rækkesprøjter, hvor bekæmpelsen alene sker over rækkerne eller i rækkemellemrummene. En effektiv mekanisk ukrudtsbekæmpelse vil desuden kunne reducere behovet for kemisk bekæmpelse. Forskellige typer af sensorer vil i fremtiden desuden kunne medvirke til at reducere anvendelsen af pesticider yderligere. Styresystemerne kan desuden udnyttes til en automatisk registrering af pesticidanvendelsen. Dette kan udnyttes til at optimere den fremtidige anvendelse. 5. Deltagere og kontakter i projektet Navn Adresse Adresse Postnr. og by Bent Leonhard Gartnerirådgivningen Hvidkærvej Odense SV Keld Bøgh Majland A/S Planteskole Simmelbrovej Sdr. Omme Erik Andersen Højgård Planteskole Hejlskovvej Højslev Hans Henrik Pedersen CTF Europe.dk Valmuevej Galten 6. Eventuelle yderligere oplysninger Rapport Erhvervsudviklingsordningen Demonstrationsprojekter Side 6 af 6

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren.

Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Rapport Projekt vedrørende erhvervsudvikling inden for det primære jordbrug og inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Demonstrationsprojekt J. nr. 3663-D-11-00490 Projektets samlede demonstrationseffekt

Læs mere

7. Præcisionslandbrug

7. Præcisionslandbrug 7. Præcisionslandbrug Simon Blackmore, Hans-Werner Griepentrog og Lene Krøl Christensen Nuværende tendenser viser fremtidens retning Forudsigelser af, hvad der vil ske i fremtiden, er notorisk svære at

Læs mere

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2010 for Promilleafgiftsfonden for frugtavlen

Læs mere

Den rene rådgivning. fra frø til fest. træer & grønt

Den rene rådgivning. fra frø til fest. træer & grønt Den rene rådgivning fra frø til fest Danske Juletræer træer & grønt Indhold Velkommen...s. 3 Dine fordele som medlem...s. 5 Rådgivning med vægt... s. 13 Fra forskning til praksis... s. 19 Hjælp til certificering...

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

AXIAL-FLOW EFFEKTIV TÆRSKNING

AXIAL-FLOW EFFEKTIV TÆRSKNING CASE IH MAGASINET 3/2013 QUADTRAC 620 DET NYE FLAGSKIB AXIAL-FLOW EFFEKTIV TÆRSKNING AFS SYSTEMET I AKTION NOW THAT S WHAT WE CALL CONTROLLED TRAFFIC HVIS CTF RIGTIG SKAL GIVE MENING: 12,5 METER VARI-CUT

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk

Læs mere

SLUTRAPPORT FOR PROJEKTET. Traktor- og redskabscomputer PC baseret. Opfølgning. J. nr.: 3412-06-01663 25.02.2010. Redaktion Agri Contact.

SLUTRAPPORT FOR PROJEKTET. Traktor- og redskabscomputer PC baseret. Opfølgning. J. nr.: 3412-06-01663 25.02.2010. Redaktion Agri Contact. SLUTRAPPORT FOR PROJEKTET Traktor- og redskabscomputer PC baseret Opfølgning J. nr.: 3412-06-01663 25.02.2010 Redaktion Agri Contact Februar 2010 Slutrapport for projektet "Traktor- og redskabscomputer

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Skema A: Hovedansøgningsskema for GUDP-projekter

Skema A: Hovedansøgningsskema for GUDP-projekter 1 Skema A: Hovedansøgningsskema for GUDP-projekter Alle nedenstående felter skal udfyldes. Skrifttype Arial, str. 11, enkelt linjeafstand skal anvendes. A1. Projekttype (sæt kun ét kryds!) A2. Vedrører

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning,

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning, Årsberetning 2011 2 Årsberetning 2011 Forord 2011 var på mange måder et skelsættende år for Fødevareministeriets Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP). I starten af året fik GUDP både fastlagt

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BIG DATA og BIG DATA strategi

BIG DATA og BIG DATA strategi Dette White Paper er skrevet og udgivet af: Gilling/The Human Decision www.danskebigdata.dk Maj 2014 copyright Finn Gilling BIG DATA og BIG DATA strategi Vi lever i en tid, hvor vores omfattende brug af

Læs mere

Veje til ny vækst for dansk planteproduktion

Veje til ny vækst for dansk planteproduktion Mini Task Force Planteproduktion Veje til ny vækst for dansk planteproduktion RAPPORT OG ANBEFALINGER Mini Task Force Planteproduktion Sekretariatsbetjeningen er sket i Landbrug & Fødevarer og Planteproduktion,

Læs mere

Smartere mad. En smartere planet. Smartere byer

Smartere mad. En smartere planet. Smartere byer En smartere planet Smartere handel Smartere mad Smartere sundhed Smartere trafik En smartere planet Smartere energi Smartere bank Smartere byer Smartere forvaltning En smartere verden Verden er ikke effektiv.

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

læs om Energibesparelser i væksthuse Dansk succes på Plantarium Sensommertrends i haven

læs om Energibesparelser i væksthuse Dansk succes på Plantarium Sensommertrends i haven Nr. 14 torsdag 16. september 2010 126. årgang www.gartnertidende.dk læs om Energibesparelser i væksthuse Dansk succes på Plantarium Sensommertrends i haven 1 indhold 4 Altid et besøg værd 6 Nær & Fjern

Læs mere

Jeg er stolt over den positive forskel, som Markedsmodningsfonden gør for virksomheder og væksten i Danmark. Det vil vi fortsætte med i 2014.

Jeg er stolt over den positive forskel, som Markedsmodningsfonden gør for virksomheder og væksten i Danmark. Det vil vi fortsætte med i 2014. Forord 2013 var et innovationsmæssigt spændende år med store forandringer og spændende nye muligheder. Som led i en fokusering og forenkling af det danske innovationssystem blev Fornyelsesfonden omlagt

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere