Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne Baggrund og målsætning Definitioner og begreber Regelgrundlaget...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget..."

Transkript

1 Restaurationsplan 1

2 Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1- Rammerne Baggrund og målsætning Definitioner og begreber Regelgrundlaget Status og revision...8 Afsnit 2 - Retningslinjer for udstedelse af alkoholbevilling samt tilladelse til udvidet åbningstid Kriterier gældende for restaurationer i alle kommunens områder Mål for udviklingen af restaurationsmiljøerne i kommunens forskellige byer og områder Retningslinjer for restaurationernes åbningstid Vilkår, betingelser og begrænsninger...14 Afsnit 3 - Samarbejdet mellem kommune, politi og restauratører Dialogmøder Tilsyn/kontrol/vejledning

3 Del 2 Værd at vide, når du skal søge om alkoholbevilling...18 Afsnit 1 - Myndighederne...18 Afsnit 2 - Regelgrundlaget - Formelle arbejdsgange Næringsbasen (næringsbrev) Alkoholbevilling Godkendelse af bestyrer Tilladelse til udvidet åbningstid Afslag Anke- og domstolsprøvelse Forhåndstilsagn Midlertidig tilladelse Enkeltstående arrangementer (lejlighedstilldelser) Sanktioner...22 Afsnit 3 Øvrige forhold Forhold vedrørende støj Udendørsservering Anden lovgivning af relevans for restauratører

4 Del 1 Planmæssige bestemmelser Afsnit 1- Rammerne Del 1 er vedtaget af byrådet og indarbejdes efterfølgende i kommuneplanen Del 2 følger direkte af lovgivningen på området, og er derfor ikke vedtaget af byrådet 1.1 Baggrund og målsætning På Byrådsmødet den 24. november 2010 blev der truffet beslutning om en revision af restaurationsplanen. Baggrunden er dels at planen skal revideres en gang i hver byrådsperiode, dels et forslag om indførelse af ny adgangsbegrænsning for unge under 18 år i diskoteker, barer, bodegaer, cafeer etc. Arbejdet har været forankret i en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Nordjyllands Politi, restaurationsbranchen, SSP samt kommunens plan- og udviklingsafdeling og sundhedsområdet. Det er hensigten, at restaurationsplanen skal tjene to overordnede formål. For det første skal planen fungere som en vejledning for restauratøren, der ønsker at søge om alkoholbevilling til sin restaurationsvirksomhed, og for det andet skal den udgøre det planmæssige grundlag for Bevillingsnævnets behandling af konkrete bevillingsansøgninger. Restaurationsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i følgende overordnede målsætning: Restaurationsplanen skal varetage byplanmæssige hensyn ved at skabe overensstemmelse mellem planer for kommunens udvikling og udviklingen af kommunens restaurationsmiljøer Restaurationsplanen skal skabe en klar og synlig ramme inden for hvilken, restauratøren kan drive virksomhed. Restaurationsplanen skal udgøre et godt fundament for behand- Kommuneplan Planer og strategier for kommunens udvikling i de kommende år Mål for udviklingen af kommunens restaurationsmiljøer Retningslinjer for sagsbehandlingen på bevillingsområdet Kriterier for tildeling af bevilling Vilkår/betingelser/begrænsninger Lokalisering Åbningstid Unges adgang Udendørsservering Klar og synlig ramme inden for hvilken restauratørerne kan drive restaurationsvirksomhed 4

5 lingen af bevillingssager samt for opfølgningen på restaurationernes drift. I figuren på side 4 er det illustreret, hvorledes denne overordnede målsætning søges realiseret gennem restaurationsplanen. Som det fremgår af figuren, tager restaurationsplanen afsæt i Kommuneplanen. Kommuneplanen indeholder Byrådets overordnede målsætninger for, hvordan Hjørring Kommune skal udvikle sig. Af kommuneplanen udledes en række mere konkrete mål for udviklingen af kommunens restaurationsmiljøer. Med udgangspunkt i disse, er der formuleret et sæt retningslinjer for behandlingen af ansøgninger om alkoholbevilling. Det er intentionen, at disse retningslinjer skal give den enkelte restauratør en bedre forståelse af de rammer han / hun, driver sin virksomhed indenfor. Restaurationsplanes første del er vedtaget af Hjørring Byråd, og denne del af planen vil blive indarbejdet i den samlede kommuneplan. Restaurationsplanens anden del har vejledende karakter. Her redegøres hovedsageligt for de generelle bestemmelser af relevans for kommunens restauratører. Her vil primært være tale om bestemmelser i restaurationsloven, men også bestemmelser som følger af anden lovgivning af relevans for restaurationsområdet. Det er intentionen, at den vejledende del af restaurationsplanen bl.a. skal give restauratøren et indblik i de formelle sagsgange vedrørende ansøgning om fødevarenæringsbrev, alkoholbevilling, udvidet åbningstid samt godkendelse af bestyrer. Da indholdet i restaurationsplanens anden del følger direkte af lovgivningen på området, er den ikke vedtaget af Byrådet. Retningslinjerne skal således bl.a. give restauratøren et indblik i hvor i kommunen, der er mulighed for at opnå alkoholbevilling samt hvilke vilkår og betingelser, der typisk knyttes til bevillinger i kommunens forskellige områder. Samtidig skal planen give restauratøren en øget forståelse af, hvilke mål og intentioner, der ligger bag kommunens bevillingspolitik. Restaurationsplanen er opdelt i to hoveddele. Første del omhandler de bestemmelser og retningslinjer for restaurationsområdet, som gælder specifikt for Hjørring Kommune. I denne del redegøres bl.a. for kriterierne for opnåelse af alkoholbevilling i kommunens forskellige områder samt for retningslinjerne for lokaliseringen af nye restaurationsvirksomheder. Desuden redegøres for bestemmelser vedrørende åbningstid samt brugen af vilkår, betingelser og begrænsninger. 5

6 1.2 Definitioner og begreber I det følgende introduceres en række definitioner og begreber, som vil blive anvendt i restaurationsplanens første del Kategorisering af restaurationstyper Da en alkoholbevilling til en restaurationsvirksomhed på en bestemt adresse kan være afhængig af restaurationens driftsform, angives nedenfor nogle definitioner på forskellige driftsformer. Disse definitioner vil være gennemgående i restaurationsplanens første del. Spiserestaurant Restaurant der tilbyder madservering, herunder middags- og/eller frokostservering. Der skal føres et varieret udbud af madretter, som tillaves på stedet. Restauranten skal i sin indretning bære præg af at være spiserestaurant. Der må normalt ikke være indrettet en større bar i serveringslokalet. Bar, bodega, café Restauranter med eller uden madservering. Der er oftest indrettet bar i serveringslokalet. Danserestaurant / diskotek En større restaurant med et gæsteareal på minimum 200 m2 og med et permanent etableret frit dansegulv på minimum 20 m2. Spillested En større restaurationsvirksomhed hvis drift hovedsageligt er baseret på koncertvirksomhed. Accessorisk restaurationsvirksomhed Restaurationsvirksomhed som er naturligt knyttet til en anden aktivitet. Et eksempel kunne være cafeterier i tilknytning til sportsklubber eller spiserestauranter i tilknytning til kulturelle institutioner. Butik med serveringsvirksomhed En butik i hvilken der er indrettet café eller spiserestaurant. Normale krav om størrelse og indretning fraviges her Områdetyper Restaurationsplanens første del tager desuden afsæt i nedenstående 9 områdertper. Disse områdetyper svarer til opdelingen i kommunaplanens rammedel. I det følgende gives en kortfattet karakteritik af de 9 områdetyper. Boligområder Hermed forstås åben-lav, tæt-lav boliger, etageboliger eller blandede boligområder. Disse områder kan kun anvendes til boligformål med tilhørende lokale servicefaciliteter, som daginstitutioner, mindre butikker til områdets daglige forsyning og mindre ikke-generende erhverv, som kan udøves i forbindelse med en bolig. Blandet bolig og erhverv Hermed forstås, at området må anvendes til både bolig- og erhvervsformål. Den type erhverv, der må drives i disse områder er erhverv, som kan henføres til klasse 1 2, jf. klassificeringen i Miljøstyrelsens håndbog om Miljø og Planlægning. Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som ikke giver anledning til nævneværdig påvirkning af omgivelserne, og som således kan integreres med boliger. Hovedparten af virksomhederne i denne klasse er forretninger, liberale erhverv, kontorer og små værksteder med butik. 6

7 Klasse 2 omfatter virksomheder, der giver anledning til ganske ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser. Denne klasse omfatter typisk mindre virksomheder af typen bogbinderier, elektronikværksteder og laboratorier. Centerområder i Hjørring, Hortshals, Løkken og Sindal med særligt afgrænsede områder hvor alle restaurationstyper kan etableres Der er tale om områder, der allerede rummer en stærk koncentration af restaurationsvirksomheder og hvor der gives muligheder for fortsat udvikling af restaurationsmiljøet. Afgrænsningen af disse restaurationsområder kan ses af kortmaterialet, bilag 2. Centerområde i øvrigt Herved forstås områder, som anvendes til bycenter eller bydelscenter med butiksvirksomhed, mindre håndværksvirksomhed, restauranter, liberale erhverv, boliger, offentlige formål og andre anvendelser som efter kommunens skøn hører til i området. Erhvervsområde Herved forstås områder, som anvendes til lettere erhverv, industri- og værkstedsvirksomhed, lagervirksomhed, kontorer og serviceerhverv samt detailhandel, som efter kommunens skøn hører til i området. Offentlige formål Herved forstås, at områderne anvendes til uddannelses-, sundheds-, sociale og kulturelle institutioner som f.eks. skoler, børne- og ungdomsinstitutioner, ældreinstitutioner og sygehuse. Offentlige formål er også kirker og kirkegårde samt eventuelle funktionærboliger i tilknytning hertil. Rekreativt område Kategorien er bredt favnende og omfatter såvel områder, der anvendes som grønne rekreative områder, som områder der anvendes til ferie- og fritidsformål (herunder hoteller), diverse typer idrætsanlæg og kolonihaver. De grønne rekreative områder friholdes for byggeri, bortset fra mindre bygninger, som anvendes til områdets drift og vedligeholdelse. Mens byggeri er en naturlig del af de øvrige områder. Sommerhusområde Herved forstås områder, som anvendes til sommerhusbebyggelse. Landområde Herved forstås, at områderne anvendes som f.eks. jordbrugs- og naturområde samt militære områder. 1.3 Regelgrundlaget Grundlaget for de planmæssige bestemmelser i restaurationsplanens første del er lov om restaurations- og hotelvirksomhed mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. januar 2010 Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv. (i almen tale kaldet restaurationsloven) samt kommuneplanen for Hjørring Kommune. Retningslinjer for lokalisering Regelgrundlaget for lokaliseringsbestemmelserne i restaurationsplanens førstedel (afsnit 2.3) er kommuneplanens rammedel. Begrænsninger, betingelser og vilkår (Restaurationslovens 10 og 33) Regelgrundlaget for anvendelsen af begrænsninger, betingelser og vilkår (afsnit 2.5) er restaurationslovens 10 og 33. Tilladelser, der gives i henhold til restaurationsloven kan efter omstændighederne begrænses og betinges. Det er en forudsætning, at begrænsningerne og betingelserne iagttager de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, herunder at der foretages et konkret skøn, der motiveres i de samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn, som loven i øvrigt skal varetage. Bevillingsnævnet kan således ikke generelt knytte bestemte typer af 7

8 Den almindelige åbningstid for restaurationsvirksomheder i Hjørring Kommune er fastlagt til tidsrummet fra kl til kl begrænsninger og/eller betingelser til tilladelser mv. uden at tage stilling til, om der er et konkret behov for det i den enkelte sag. Begrænsninger og betingelser forudsætter i øvrigt en saglig og konkret begrundelse af en vis vægt. Endvidere er det afgørende, at betingelser og vilkår som middel står i rimeligt forhold til det mål, Bevillingsnævnet ønsker at opnå med betingelsen/begrænsningen (jf. proportionalitets-princippet). Når der i det efterfølgende er opstillet generelle retningslinjer for brugen af vilkår, betingelser og begrænsninger i forskellige områder i kommunen, skal disse retningslinjer alene betragtes som et vejledende udgangspunkt. I vurderingen af den enkelte ansøgning, vil der altid blive taget konkret stilling til, om de pågældende vilkår og betingelser er hensigtsmæssige i den konkrete sag, og om de i øvrigt er motiverede i samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige og ordensmæssige hensyn Lukketid (Restaurationslovens 28) Regelgrundlaget for lukketidsbestemmelserne er restaurationslovens 28. Den almindelige åbningstid for restaurationsvirksomheder i Hjørring Kommune er fastlagt til tidsrummet fra kl til kl VIrksomheden skal dermed være lukket for indtagelse af mad og drikkevarer fra kl yil kl Med politiets samtykke kan Bevillingsnævnet imidlertid tillade, at visse restaurationer holder åbent ud over i den almindelige åbningstid. Hvorvidt der kan meddeles en ansøger tilladelse til udvidet åbningstid beror på en konkret skønsmæssig vurdering. I denne vurdering skal Bevillingsnævnet forholde sig til, om det ud fra miljøog samfundsmæssige samt ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn - sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform - vil være forsvarligt at meddele nattilladelse i det konkrete tilfælde. Alkoholbevillinger til restaurationer, så som diskoteker, værtshuse, bodegaer og lignende betinges som udgangspunkt af, at unge under 18 år ikke må opholde sig lokalerne efter kl Det skal i denne sammenhæng understreges, at en tilladelse til udvidet åbningstid til kl i realiteten er at betragte som en tilladelse til at holde døgnåbent, med mindre der er fastsat særlige betingelser. I forbindelse med udstedelse / fornyelse af alkoholbevillinger kan Bevillingsnævnet som et vilkår fastsætte, at den almindelige åbningstid indskrænkes, således at en restaurationsvirksomhed eksempelvis først kan åbne igen kl Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at restaurationen skal lukkes allerede kl Her er det imidlertid en forudsætning, at begrænsningen er begrundet i samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige og ordensmæssige hensyn og i øvrigt står i rimeligt forhold til de mål, Bevillingsnævnet ønsker at varetage med begrænsningen. 1.4 Status og revision Første del af restaurationsplanen er vedtaget i Byrådet, og indarbejdes i kommuneplanen ved først kommende revision. Anden del af restaurationsplanen har vejledende karakter, og følger direkte af lovgivningen på området. Denne del er således alene vedtaget af Bevillingsnævnet som administrationsgrundlag. Den samlede restaurationsplan skal revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. 8

9 Afsnit 2 - Retningslinjer for udstedelse af alkoholbevilling samt tilladelse til udvidet åbningstid 2.1 Kriterier gældende for restaurationer i alle kommunens områder En alkoholbevilling er en rettighed, som tildeles den enkelte virksomhed ud fra bevillingsmyndighedens skønsmæssige vurdering. Ansøgeren har således ikke noget retskrav på at få en bevilling. Ved afgørelsen af, om alkoholbevilling vil kunne gives, skal bevillingsmyndigheden iagttage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn. Udover disse overordnede hensyn opregnes syv mere specifikke forhold, bevillingsmyndigheden kan lægge vægt på i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om alkoholbevilling. I det følgende beskrives Bevillingsnævnets fortolkning af disse syv forhold. Vandelsforhold Bestemmelsen har til formål at sikre, at virksomheden drives på en forsvarlig måde. Er ansøgeren, inden for en kortere årrække, eksempelvis dømt for vold, brug eller salg af euforiserende stoffer, tyveri eller økonomisk kriminalitet vil dette som udgangspunkt indebære afslag på ansøgning om alkoholbevilling. Det afgørende er, om der er udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde. Forretningsmæssige kvalifikationer Bevillingsnævnet lægger vægt på, om ansøgeren har erfaring fra tidligere ansættelser i restaurationsbranchen eller har en uddannelse inden for faget. Er dette tilfældet, vil Bevillingsnævnet være mere tilbøjelig til at meddele alkoholbevilling. Det er dog sjældent, at en ansøger får afslag alene med henvisning til manglende forretningsmæssige kvalifikationer. Der vil ofte være tale om en bredere begrundelse, hvor manglende forretningsmæssige kvalifikationer kan indgå som et delelement. Økonomiske forhold Bevillingsnævnet stiller som udgangspunkt følgende krav til bevillingsansøgerens økonomiske forhold: Der skal være tilstrækkelig kapital, herunder egenkapital, til at restaurationsvirksomheden kan drives på en betryggende måde. Bevillingsnævnet vil normalt kræve, at finansieringen af købet eller forpagtningen af en restaurant skal levne tilstrækkelige midler til driften af restauranten, den / de første måneder, herunder at der er afsat midler til løn til ansat personale. Lånte midler til køb eller forpagtning af en restaurant skal normalt dokumenteres gennem et lånedokument og udskrift af bankkonto, hvoraf det fremgår, at midlerne er indsat af udlåneren eller af låntageren. Det forelagte driftsbudget skal normalt rumme plads til lønninger til ansat personale svarende til % af omsætningen, medmindre åbningstiden er så kort, at én person kan klare arbejdet. Der foretages ligeledes en vurdering af, om ansøger kan / skal leve af restaurationsdriften - dvs. at der skal være løn og / eller udtræk eller overskud til driftsherren - eller restaurationsdriften betragtes som supplement til anden indkomst. Forfalden gæld til det offentlige sammenholdt med ansøgerens økonomiske forhold i almindelighed vil ofte medføre afslag. Når man søger om alkoholbevilling, er det en fordel, hvis man er uddannet eller har erfaring inden for restaurationsbranchen. 9

10 Bevilling kan ikke meddeles ved forfalden gæld til det offentlige på kr. og derover, som vedrører restaurationsdrift. Der kan heller ikke meddeles alkoholbevilling, hvis man er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs. I forbindelse med samdrift er virksomhedens samlede økonomi afgørende. Restaurationens størrelse, indretning mv. Restaurationsvirksomheder skal have en størrelse, indretning og karakter, således at de lever op til de lovgivningsmæssige krav, der stilles til restaurationsvirksomheder. Der kan også stilles særlige krav il adgangs- og parkeringsforholdene til virksomheden. I praksis vil dette være opfyldt, såfremt Teknik & Miljø har meddelt ibrugtagningstilladelse til virksomheden. Herudover stiller Bevillingsnævnet krav om, at der er en naturlig sammenhæng mellem restaurationens størrelse og indretning samt virksomhedens forretningskoncept. Restaurationens beliggenhed Muligheden for at opnå alkoholbevilling til en nyetableret restaurationsvirksomhed afhænger desuden af restaurationens beliggenhed. I afsnit 2.3 er der redegjort for retningslinjerne for lokaliseringen af nye alkoholbevillinger i kommunen. For stærk lokal koncentration Bestemmelsen har til formål at forhindre, at restauratører som følge af konkurrencen i et område med stærk lokal koncentration af restauranter med alkoholbevilling fristes til såkaldt hård udskænkning eller anden uforsvarlig restaurationsdrift. Bestemmelsen indebærer, at koncentrationen af restaurationer i visse områder kan blive så tæt, at der kan nægtes alkoholbevilling under henvisning hertil. Der kan imidlertid også forekomme modsatrettede hensyn om, at restaurationsdrift foregår i et afgrænset område bl.a. for at minimere gener i form af støj, lugt, uro osv. Konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold Hvis der - f.eks. gennem politirapporter - er dokumenteret konkrete problemer vedrørende de ordensmæssige og ædruelighedsmæssige forhold hos en bestående restaurant med alkoholbevilling, kan fornyelse af bevillingen nægtes. Bestemmelsen kan også indebære, at der ikke kan meddeles alkoholbevilling til en ny restaurant i et nærmere afgrænset område i kommunen, hvor det pågældende problem gør sig gældende. Der kan således ske frakendelse, tilbagekendelse eller fratagelse af en alkoholbevilling. 2.2 Mål for udviklingen af restaurationsmiljøerne i kommunens forskellige byer og områder Udover de mere generelle kriterier, der blev redegjort for i forrige afsnit, har Bevillingsnævnet formuleret en række område-specifikke mål for udviklingen af restaurationsmiljøerne i kommunens forskellige byer og områder. Målene er i overensstemmelse med de overordnede mål for kommunens udvikling, som er formuleret i kommunens planstrategi og har en række implikationer for muligheden for at opnå alkoholbevilling i de forskellige områder. Hjørring og Hirtshals Det er intentionen, at kommunens to største byer - Hjørring og Hirtshals - 10

11 skal være kendetegnede ved et alsidigt restaurationsmiljø. Således vil der i vurderingen af nye bevillingsansøgninger blive lagt vægt på, om det pågældende forretningskoncept tilfører noget nyt til det allerede eksisterende restaurationsliv i byerne. Det er desuden visionen, at der udvikles et mere åbent cafémiljø i forbindelse med gågader og centrale torve og pladser. For at understøtte denne vision vil der være vid adgang til at opnå alkoholbevilling til cafeer i sådanne områder. Ligeledes vil der være vid adgang til at opnå alkoholbevilling for restaurationsvirksomheder, der knytter sig an til byernes kultur- og handelsliv. Turistområder 1 I turistområderne lægges der afgørende vægt på, at forretningskonceptet understøtter lige netop den profil, der gør det pågældende område attraktivt. I den forbindelse skal det understreges, at der er et generelt ønske om at bevare turistområdernes forskellighed. Ved behandlingen af ansøgninger om alkoholbevilling til nye restaurationsvirksomheder vil det således være afgørende, at de passer naturligt ind i det miljø, der karakteriserer det pågældende område. Som generelt udgangspunkt gives der kun alkoholbevilling til restaurationsvirksomheder af en vis kvalitet, og der lægges vægt på, at der er alsidighed i udbuddet af restaurationsvirksomheder i turistområderne. Der vil være vid adgang til at opnå alkoholbevilling for restaurationsvirksomheder, der planlægger at holde åbent hele året rundt. Dette som led i en overordnet strategi om i højere grad at satse på helårsturisme. Ligeledes vil der være vid adgang til at opnå alkoholbevilling for restaurationsvirksomheder, der knytter sig an til tilbud præget af gode råvarer, fysisk bevægelse samt mental afslapning. Endelig er det afgørende, at der sikres en naturlig balance mellem områdernes funktion som turistområder og områdernes funktion som bosætningsområder for de fastboende. Konkret indebærer dette, at der vil blive lagt vægt på, om en ny restaurationsvirksomhed nyder opbakning hos de fastboende i området. Øvrige områdebyer 2 Områdebyerne skal udvikles som erhvervs- og bosætningsområder. Der vil således kun blive givet alkoholbevilling til nye restaurationsvirksomheder, der understøtter en udvikling i denne retning. Der er desuden særlig fokus på udviklingen af attraktive bymidter i områdebyerne og nye restaurationsvirksomheder, der kan medvirke til at øge bymidternes attraktivitet vil have vid adgang til at opnå alkoholbevilling. Øvrige byer og landdistrikter 3 Der er ikke formuleret specifikke kriterier for opnåelsen af alkoholbevillinger i lokalbyerne/landområderne. Som generelt udgangspunkt er der således vid adgang til at opnå alkoholbevilling i disse områder. Der vil dog blive lagt stor vægt på, om det pågældende forretningskoncept passer ind i det omgivende lokalsamfund. Nøgleordene i denne sammenhæng er kulturarv den gode mad fra landet naturen den gode historie. I turistområderne har restaurationsvirksomheder, som satser på gode råvarer, fysisk bevægelse, mental afslapning og på at holde åbent hele året, gode muligheder for at opnå alkoholbevilling 1 Løkken, Furreby, Nr. Lyngby, Rubjerg, Lønstrup, Nørlev og Skallerup Strand, Tornby, Kjul, Uggerby, Tversted, Tuen, Tolne (Afgrænsning følger kommuneplanen) 2 Sindal, Vrå, Tårs (Afgrænsning følger Kommuneplanen) 3 Rest-kategori 11

12 Samtidig vil der blive lagt vægt på, om det pågældende forretningskoncept nyder opbakning hos beboerne i lokalområdet. Dette kunne bl.a. sikres gennem høring af landsbyråd som et led i behandlingen af ansøgninger om alkoholbevilling til nyetablerede virksomheder. Krav om konceptbeskrivelse For at vurdere om en ny restaurationsvirksomhed opfylder de ovenstående kriterier har Bevillingsnævnet besluttet, at alle ansøgninger om alkoholbevilling til nye restaurationsvirksomheder skal forsynes med en beskrivelse af forretningskonceptet. Dette gælder, hvis der er tale om helt nye restaurationsvirksomheder, men også hvis en allerede eksisterende restaurationsvirksomhed ønsker at ændre forretningskoncept. 2.3 Retningslinjer for lokalisering Af nedenstående tabel fremgår det hvor, og til hvilke restaurationstyper, der kan opnås alkoholbevilling. Der er tale om retningslinjer, som følger kommuneplanens rammebestemmelser, og som er gældende for alle kommunens byer og landområder. 2.4 Retningslinjer for restaurationernes åbningstid Den almindelige lukketid for restaurationer i Hjørring Kommune er fastsat til kl Bestemte restaurationstyper kan i bestemte områder opnå tilladelse til udvidet åbningstid. De vejledende retningslinjer for dette fremgår af nedenstående tabel. I centerområder eller dele deraf, vil der således være en særlig adgang til restaurationsdrift med tilladelse til udvidet åbningstid til kl Områdetyper Restaurationstyper Boligområder Ingen restaurationsvirksomhed Områder til blandet bolig og erhverv Centerområder i Hjørring, Hirtshals, Løkken og Sindal, med særligt afgrænsede områder (restaurationsområder), hvor alle restaurationsformer kan lokaliseres. (se kortbilag) Centerområder i øvrigt Erhvervsområder Områder til offentlige formål Rekreative områder Alle restaurationstyper med undtagelse af diskoteker/danserestauranter samt spillesteder Alle restaurationstyper Alle restaurationstyper med undtagelse af diskoteker/danserestauranter Accessorisk restaurationsvirksomhed Accessorisk restaurationsvirksomhed Accessorisk restaurationsvirksomhed 12

13 Områdetyper Sommerhusområder Landområder Rent undtagelsesvis vil der, i andre områder end centerområder, kunne gives tilladelse til udvidet åbningstid til kl , når helt særlige forhold taler Restaurationstyper Alle restaurationstyper med undtagelse af diskoteker/danserestauranter samt spillesteder Spiserestauranter samt accessorisk restaurationsvirksomhed derfor, fx til hotelkomplekser, feriecentre og lign. Områdetyper Boligområder Områder til blandet bolig og erhverv Centerområder i Hjørring, Hirtshlas, Løkken og Sindal, med særligt afgrænsede områder (restaurationsområder), hvor alle restaurationsformer kan lokaliseres (se kortbilag) Retningslinjer vedr. åbningstid Ingen restaurationsvirksomhed Alle restaurationsvirksomheder skal lukke senest kl Diskoteker/danserestauranter, spillesteder samt barer og bodegaer kan opnå tilladelse til udvidet åbningstid til kl Restaurationer med bevilling skal holde lukket i tidsrummet fra kl Barer, bodegaer og caféer kan opnå tilladelse til udvidet åbningstid til kl Øvrige restaurationstyper skal lukke senest kl Centerområder i øvrigt Erhvervsområder Områder til offentlige formål Barer, bodegaer, caféer og spillesteder kan opnå tilladelse til udvidet åbningstid til kl Øvrige retsaurationstyper skal lukke senest kl Restaurationernes åbningstid skal følge åbningstiden for de aktiviteter, de er tilknyttet. Restaurationerne skal dog senest lukke kl Restaurationernes åbningstid skal følge åbningstiden for de aktiviteter, de er tilknyttet. Restaurationerne skal dog senest lukke kl

14 Områdetyper Rekreative områder/områder til fritidsformål Sommerhusområder Landområder Retningslinjer vedr. åbningstid Åbningstid i accessoriske restaurationsvirksomheder skal følge åbningstiden for de aktiviteter, de er tilknyttet. Restaurationerne skal dog senest lukke kl Alle restaurationer skal lukke senest kl Alle restaurationer skal lukke senest kl Er der tale om accessorisk restaurationsvirksomhed, skal restaurationen følge åbningstiden for de aktiviteter, de er tilknyttet 2.5 Vilkår, betingelser og begrænsninger I restaurationslovens 10 og 33 er der hjemmel til, at Bevillingsnævnet kan begrænse og betinge alkoholbevillinger. Bevillingsnævnet gør i vidt omfang brug af denne mulighed for at sikre, at de hensyn, der skal lægges vægt på bl.a. i medfør af restaurationslovens 12 varetages. Betingelser og begrænsninger anvendes desuden i nogle tilfælde, som et alternativ til at nægte bevilling. I den forbindelse skal det understreges, at Bevillingsnævnet ikke uden en konkret vurdering kan indføje begrænsninger eller betingelser i alkoholbevillinger. Dette indebærer, at en restaurationsplan ikke må indeholde en nøjagtig beskrivelse af hvilke vilkår og betingelser, der knyttes til alkoholbevillinger og tilladelser til udvidet åbningstid i kommunens forskellige områder. I så fald vil der være en risiko for, at Bevillingsnævnet sætter sit skøn under regel. Imidlertid skal lighedsprincippet også iagttages. Dette udelukker imidlertid ikke, at en restaurationsplan kan indeholde en inspirationsliste over de forskellige vilkår og betingelser, der efter en konkret vurdering kan benyttes i kommunens forskellige områder. Det er i dette lys, den ovenstående oversigt skal ses. Oversigten fungerer som et vejledende udgangspunkt for Bevillingsnævnet, men der vil altid blive foretaget en konkret vurdering i den enkelte sag. Oversigten skal således heller ikke betragtes som udtømmende Begrænsninger Den tidsmæssige varighed af bevillingen En alkoholbevilling er som udgangspunkt gældende for en periode på 8 år. Bevillingens løbetid kan imidlertid begrænses, hvis Bevillingsnævnet finder dette hensigtsmæssigt. Normalt vil de økonomiske forhold samt manglende forretningsmæssige kvalifikationer kunne medføre, at bevillingens løbetid begrænses. Desuden vil der som oftest kun blive givet en alkoholbevilling for 1 ½ år, når der er tale om en ny restaurationsvirksomhed eller nye ejere / forpagtere. Såfremt der er tale om en forpagtning/leje med en kortere løbetid end 1 ½ år, vil løbetiden som regel blive begrænset til at gælde alene for kontraktens løbetid. Hvilke drikke der må serveres 14

15 Alkoholbevillinger til cafeterier, haller og sportsklubber vil som udgangspunkt blive begrænset til servering af øl og vin. Dette omfatter ikke færdigblandede sodavand med alkohol og lign. Hvem der må serveres for Alkoholbevillinger til restaurationer, så som diskoteker, værtshuse, bodegaer og lign. betinges som udgangspunkt af, at unge under 18 år ikke må opholde sig i lokalerne efter kl Restaurationer og selskabslokaler med diskotekslignende arrangementer med åbningstid til kl vil normalt få indsat en Servering af stærke drikke Ikke have unge under 18 år ansat i forretningslokalet Følge restaurationslovens åbningstider Ingen udskænkning til unge under 18 år Krav om alkoholbevilling af såvel gevinstgivende spilleautomater som morskabsautomater. Desuden vil alkoholbevillinger til restaurationsvirksomheder beliggende i områder, hvor der færdes mange børn og unge herunder bl.a. i nærheden af offentlige transportknudepunkter samt skoler og daginstitutioner - normalt blive betinget af, at der ikke opstilles spilleautomater. I disse områder vil Spilleplanen (Kommuneplantillæg nr Opstililng af gevinstgivende spilleautomater) typisk heller tikke tillade etablering af spillehaller. Krav om dørmandskontrol mv. I henhold til restaurationslovens 15b kan Bevillingsnævnet meddele påbud om, at der i en virksomhed med alkoholbevilling skal anvendes dørmænd, begrænsning om, at der heller ikke ved lukkede fester må serveres stærke drikke for børn under 18 år (jf. restaurationslovens 29, stk. 5). Overtrædes denne begrænsning kan der blive tale om en bødestraf jf. 37 i restaurationsloven Betingelser Forbud mod opstilling af spilleautomater Alkoholbevillinger til spiserestauranter, cafeterier, grillbarer samt accessorisk restaurationsvirksomhed i tilknytning til idræts- og kulturinstitutioner betinges normalt af, at der ikke opstilles spilleautomater. Dette gælder opstillingen Salg af stærke drikke Gerne have unge under 18 år ansat i forretningslokalet Følge lukkelovens åbningstider Ingen salg til unge under 18 år Intet krav om alkoholbevilling hvis dette skønnes nødvendigt af hensyn til forsvarlig drift af virksomheden. Som udgangspunkt stilles der krav om, at der i alle restaurationer med tilladelse til udvidet åbningstid udøves dørmandskontrol. Bevillingsnævnet kan imidlertid dispensere herfra. Eksempelvis vil der uden for højsæsonen (fra den 1. oktober til den 30. april) kunne dispenseres for dørmandskravet for restaurationer beliggende i kommunens turistområder. Kravet kan også begrænses til alene at omfatte dage op til weekend og helligdage samt helligdage. Der kan i henhold til restaurationslovens 15c stilles krav om, at andre ansatte eller bestemte kategorier af ansatte, ud over bestyrere og dørmænd, skal være godkendt af politiet. En Bevillingsnævnet kan kræve, at en virksomhed med alkoholbevilling anvender dørmandskontrol, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til forsvarlig drift af virksomheden 15

16 sådan godkendelse kan både nægtes og tilbagekaldes. Krav om videoovervågning Tilladelser til udvidet åbningstid vil i særlige tilfælde blive betinget af, at der etableres video-overvågning på udvalgte steder i restaurationen. Denne betingelse vil eksempelvis komme i anvendelse på diskoteker og spillesteder, hvor der har været massive problemer med salg og indtagelse af euforiserende stoffer, eller hvor der har været et større antal voldsepisoder. Betingelsen vil således ofte blive benyttet efter anbefaling fra politiet. Væsentlig ændring af forretningskoncept I alle alkoholbevillinger anføres det, at restaurationen ikke væsentligt må ændre forretningskoncept, herunder ændre driftsform eller foretage udvidelse, uden ny alkoholbevilling eller godkendelse fra Bevillingsnævnet. ændringer i ejerforholdet vedr. anparterne eller aktiekapitalen eller ændringer i ledelsen uden Bevillingsnævnets godkendelse. Indtræder der nye medlemmer i direktionen eller bestyrelsen, ellers såfremt en aktionær eller en anpartshaver efter bevillingens meddelelse opnår besiddelse af 30 pct. eller mere af selskabskapitalen, skal bevillingsmyndigheden modtage meddelelse herom senest 4 uger efter ændringen til prøveles af, om bevillingen er bortfaldet efter Konsekvensen af, at begrænsninger og betingelser ikke efterleves I henhold til restaurationslovens 18 bortfalder en alkoholbevilling, når en begrænsning eller betingelse ikke er opfyldt, herunder betingelser mv. i en til alkoholbevillingen hørende tilladelse til udeservering. Desuden vil overtrædelser kunne resultere i bødestraf jf. restaurationslovens 37, stk. 2. Interessentskaber En alkoholbevilling til et interessentskab vil altid indeholde en betingelse om, at interessenterne skal forblive sammen i interessentskabet i bevillingens løbetid. Ellers vil der skulle ansøges om alkoholbevilling på ny. Selskaber En alkoholbevilling til et anparts- eller aktieselskab vil altid indeholde en betingelse om, at der ikke må ske 16

17 Afsnit 3 - Samarbejdet mellem kommune, politi og restauratører 3.1 Dialogmøder For at sikre et konstruktivt samarbejde mellem restauratører, politi og kommunen inviteres alle restauratører med 05-tilladelse til dialogmøder. Andre grupper af restaurantører kan også inviteres til dialogmøder efter anledning. Møderne afholdes normalt mindst hvert andet år eller efter behov. 3.2 Tilsyn/kontrol/vejledning For at sikre at vilkår og betingelser efterleves, samt at de ordensmæssige forhold omkring kommunens restaurationer er i orden, vil politiet og evt. Bevillingsnævnet/Bevillingsnævnssekretariatet føre løbende tilsyn med restaurationsområdet. I samme forbindelse kan restaurantører også forvente at blive indkaldt til en drøftelse om restaurationsvirksomhedens drift mv. Der vil i den forbindelse være særlig fokus på, at regler og betingelser, der begrænser unges adgang til at indtage alkohol eller befinde sig på natrestauranter, overholdes. Der foreligger skærpende omstændigheder, hvis restauranten mv. to eller flere gange kort tid efter hinanden har overtrådt lovgivningen. Du er altid velkommen til at søge råd og vejledning hos bevilingsnævnssekretariatet, når du agter at etablere dig som restauratør eller i øvrigt har spørgsmål vedrørende restaurationsloven og restaurationsplanen mv. Du kan selvfølgelig også henvende dig til Nordjyllands Politi, Lokalpolitiet i Hjørring. 17

18 Del 2 Værd at vide, når du skal søge om alkoholbevilling Del 2 er vedtaget af Bevillingsnævnet Afsnit 1 - Myndighederne Når en borger søger om alkoholbevilling til en restaurant, eller en restauratør i øvrigt ønsker ændringer i sin restaurant - eksempelvis udvidet åbningstid, ændring af driften eller udendørsservering - er der en lang række myndigheder, som skal involveres: Bevillingsnævnet, Hjørring Kommune Træffer afgørelser om alkoholbevillinger, bestyregodkendelser og udvidet åbningstid. Bevillingsnævnets sekretariatsfunktioner udføres af Borgmesterkontoret i Hjørring Kommune. Byrådet, Hjørring Kommune Fungerer som ankeinstans for Bevillingsnævnet. Nordjyllands Politi, Lokalpolitiet i Hjørring Sagsforbereder alle ansøgninger om alkoholbevilling, bestyrergodkendelser og udvidet åbningstid samt udvidelse af restaurationer forud for ansøgningens fremsendelse til Bevillingsnævnet. Udfører kontrollerende tilsyn med restaurationerne med henblik på at sikre overholdelse af restaurationslovens bestemmelser. Kontrollerer at der er registreret fødevarenæringsbrev, herunder at virksomheden har cvr-nummer mv. Meddeler tilladelse til servering af stære drikke ved enkeltstående arrangementer. Meddeler tilladelse til længere åbningstid end normalt ved særlige lejligheder såsom større byfester. Meddeler midlertidige alkoholbevillinger, når ansøgningen om alkoholbevilling er indgivet, og det er overvejende sandsynligt, at ansøgningen vil blive imødekommet. Teknik & Miljø, Hjørring Kommune Behandler ansøgningerne i relation til støj- og lugtgener. Behandler ansøgninger om ændret indretning og byggemæssige ændringer af en restaurant. Behandler ansøgninger om leje af fortovsareal til brug for udeservering. Kontrollerer om de brandsikkerhedsmæssige forskrifter overholdes. Fødevareregion Nordjylland Behandler ansøgningerne i relation til fødevarehåndtering, krav til restaurationskøkkener, restaurationstoiletter mv. SKAT Behandler ansøgningerne i relation til virksomhedens og ansøgerens eventuelle gæld til det offentlige. Bevillingsnævnet, som er nedsat af Byrådet for hver byrådsperiode, har følgende sammensætning i Hjørring Kommune: Politidirektøren - født medlem 4 byrådsmedlemmer 1 brancherepræsentant fra arbejdsgiverside 1 brancherepræsentant fra arbejdstagerside På kommunens hjemmeside kan navne på medlemmerne af Bevillingsnævnet findes. 18

19 Afsnit 2 - Regelgrundlaget - Formelle arbejdsgange Reglerne om alkoholbevilling mv. findes i Lov 135 af 18/ Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (Restaurationsloven). 2.1 Næringsbasen (næringsbrev) Skal der startes en restaurant, en fødevarebutik eller fødevareengrosvirksomhed? Den 1. juli blev de gamle typer næringsbreve afskaffet. Ændringen medførte bl.a., at alle fødevarenæringsbrevstyper blev lagt sammen til en type fødevarenæringsbrev, som fremover hedder fødevarenæringsbrev, og er samlet hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det nye fødevarenæringsbrev dækker alle former for fødevarevirksomhed: fødevarebutikker, herunder catering, restaurationer, og fødevareengrosvirksomheder, såsom virksomheder, der transporterer, forarbejder,opbevarer eller engrosforhandler fødevarer Har du en fødevarebutik, fødevareengrosvirksomhed eller en restauration skal denne optages i Næringsbasen. For at blive optaget i Næringsbasen skal du som udgangspunkt enten bestå en prøve eller have en relevant uddannelse. Du kan se hvilke uddannelser, der er godkendte herunder: Detailslagter med underliggende speciale i enten butik, delikatesse, fisk og vildt, eller slagtning Bager Konditor Chokolade- og konfektureassistent Ferskvareassistent Kok, smørrebrødsjomfru, cater mv. (gastronomuddannelse) Tjener Salgsassistent Butiksmedhjælperuddannelsen Hotel- og Fritidsassistent Ernæringsassistent Mejerist, mejeriteknolog eller mejeriingeniør Receptionist Økonoma Cafeteria- og kantineassistent Serviceøkonom med speciale i hotel- og restaurationsledelse Professionsbachelor i ernæring og sundhed Kandidat i fødevarevidenskab Levnedsmiddeltekniker Brygmesteruddannelsen fra Den Skandinaviske Bryggerhøjskole ApS Diplombryggeruddannelsen fra Den Skandinaviske Bryggerhøjskole ApS Godsvognmandsprøven I personligt ejede virksomheder er det indehaveren af virksomheden, som skal optages i Næringsbasen og som skal bestå næringsprøven. I interessentskaber (I/S) og kommanditselskaber (K/S) skal alle ansvarlige deltagere optages i Næringsbasen, dvs. interessenter og komplementarer. De skal også alle opfylde prøvekravet. I selskaber (A/S er og ApS er) er det selskabet, der skal optages i Næringsbasen. Det er et medlem af ledelsen, som skal bestå prøven, dog ikke nødvendigvis et medlem af den registrerede ledelse. Selskaber, der drev selvstændig erhvervsvirksomhed med catering den 1. maj 2007, eller drev selvstændig erhvervsvirksomhed med fødevareengrosvirksomhed den 1. maj 2007, skal ikke have en Fødevarenæringsbrevsansvarlig, men udelukkende registreres i Næringsbasen. I personligt drevne virksomheder, der drev selvstændig erhvervsvirksomhed med catering den 1. maj 2007, eller drev selvstændig erhvervsvirksomhed med fødevareengrosvirksomhed den 1. maj 2007, skal indehaveren ikke til Enhver, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed ved servering af spise- og drikkevarer mv. i henhold til restaurationslovens 2, skal til hvert forretningssted have næringsbrev som restauratør eller hotelvært. 19

20 Blanketter til ansøgning om alkoholbevilling findes på - Klik på Borgerservice og derefter på Blanketter Skema vedr. forretningskoncept findes på - Klik på Politik og Nærdemokrati / Planer og strategier/restaurationsplan prøve, men blot registreres i Næringsbasen. Det koster 500 kr. om året pr. forretningssted at være optaget i Næringsbasen. Læs mere på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside ( 2.2 Alkoholbevilling Hvis man ønsker at servere stærke drikke (alle drikke med en alkoholprocent højere end 2,8), er det et krav, at man udover registreringen i Næringsbasen ligeledes har alkoholbevilling. Både selskaber og personer kan få alkoholbevilling. Personer skal dog være fyldt 25 år - eller 23 år hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget. En alkoholbevilling gælder for maksimalt 8 år, men vil ofte være tidsmæssigt begrænset. Blanketter til ansøgning om alkoholbevilling kan rekvireres via internettet på adressen klik på Borgerservice og klik derefter på Blanketter. Ansøgning om alkoholbevilling afleveres til Nordjyllands Politi, Lokalpolitiet i Hjørring, Bevillingskontoret, som også kan give den fornødne vejledning om udfyldelse af ansøgningsskemaet og vedlæggelse af dokumentation. Udover ansøgningsskemaet skal der ved førstegangs-ansøgninger udfyldes et skema vedrørende restaurationens forretningskoncept. Et sådant skema skal ligeledes udfyldes, hvis en allerede eksisterende restaurationsvirksomhed ønsker at ændre forretningskoncept. Skemaet kan hentes på Hjørring Kommunes hjemmeside dk - klik på Politik og Nærdemokrati / Planer og strategier / Restaurationsplan. Politiets bevillingskontor undersøger herefter, om de lovgivningsmæssige og personlige betingelser for at imødekomme ansøgningen er opfyldte. Bevillingskontoret indhenter desuden oplysninger fra SKAT, Fødevareregion Nordjylland samt Teknik & Miljø, Hjørring Kommune. Sagen fremsendes herefter til Bevillingsnævnets Sekretariat, der forbereder sagens behandling i Bevillingsnævnet og udarbejder dagsorden med endelig indstilling til Bevillingsnævnets møder. Disse møder er ikke offentlige og afholdes ca. hver anden måned Fornyelse af alkoholbevilling Det er bevillingshaverens ansvar at indsende ansøgning om fornyelse af alkoholbevillingen i god tid før dens udløb. På findes der særskilte blanketter til ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling. Politiet sender normalt en påmindelse i god tid før fornyelse skal finde sted, men du skal selv være opmærksom på at få fornyelsen bragt i orden. 2.3 Godkendelse af bestyrer Den daglige drift af en restaurationsvirksomhed skal ledes af næringsbrevindehaveren selv eller af en eller flere bestyrere. Drives der virksomhed fra flere forretningssteder, må kun et af disse ledes af Fødevarenæringsbrevindehaveren. Hvert af de øvrige forretningssteder skal ledes af en bestyrer. Bestyreren har samme strafferetlige ansvar for serveringsstedets drift som bevillingshaveren, jf. 14a, stk. 4. Det er alene det økonomiske ansvar, som bestyreren ikke overtager. Bestyrere skal opfylde betingelserne i restaurationslovens 13, stk. 1, nr. 2 og 4 samt 16, stk. 2. I interessentskaber og kommanditselskaber skal alle fuldt ansvarlige deltagere have alkoholbevilling. Drives virksomheden af et aktie- eller anpartsselskab eller et her i landet 20

21 hjemmehørende selskab med begrænset ansvar - herunder foreninger, fonde og andre selvejende institutioner - skal hvert af selskabets forretningssteder ledes af en bestyrer. Endelig kan en person udelukkes fra at blive bestyrer, hvis den pågældende er dømt for et strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen. Bestyrere af virksomheder med alkoholbevilling skal godkendes af Bevillingsnævnet. Ansøgningsskemaet findes på klik på Borgerservice og klik derefter på blanketter. Godkendelsen sker oftest i forbindelse med ansøgning om alkoholbevilling eller fornyelse af alkoholbevilling. Hvis der ansættes ny bestyrer inden for alkoholbevillingens løbetid, skal sagen om godkendelse af bestyrer dog behandles særskilt. 2.4 Tilladelse til udvidet åbningstid Den almindelige åbningstid i Hjørring Kommune er fastsat til tidsrummet fra kl I henhold til restaurationslovens 28, stk. 4 kan Bevillingsnævnet med politiets samtykke tillade, at nogle restaurationer holder åbent i den almindelige lukketid. Ansøgning om tilladelse til udvidet åbningstid sker normalt i forbindelse med ansøgning om alkoholbevilling. Der kan også søges seperat om tilladelse til udvidet åbningstid, fx. til enten kl eller kl I restaurationsområder (centerområder) vil der ofte være indsat en betingelse om, at restaurationen skal holdes lukket fra kl til kl Restaurationsområder findes i Hirtshals, Hjørring, Løkken og Sindal, og det er alene her tilladelse til udvidet åbningstid til kl kan forventes givet. 2.5 Afslag Hvis en ansøger ikke opfylder restaurationslovens krav for at kunne opnå alkoholbevilling, eller hvis Bevillingsnævnet ikke vurderer, at det ud fra samfundsmæssige, ordensmæssige eller ædruelighedsmæssige hensyn vil være betænkeligt at meddele alkoholbevilling, vil der blive givet afslag. Hvis der er forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover kan der ikke meddeles bevilling. Der må ligeledes forventes at blive givet afslag, hvis ansøgningen ikke opfylder de specifikke kriterier for bl. a. lokalisering, som er beskrevet i den første del af denne plan, og som er vedtaget af Hjørring Byråd. Et afslag vil blive fremsendt til ansøgeren i et brev, hvori det anføres hvilken begrundelse, der er for afslaget at afslaget kan ankes til Hjørring Byråd at ankefristen er 4 uger fra afslagets dato Bevillingsmyndighedens afgørelse er en forvaltningsafgørelse. Derfor vil der altid ske partshøring i forbiindelse med et afslag. Det gælder også såfremt bevillingen har en gyldighed på under 8 år, idet det reelt er at betragte som et afslag. 2.6 Anke- og domstolsprøvelse Et afslag givet af Bevillingsnævnet kan indbringes for Hjørring Byråd inden 4 uger efter, at sfalget er givet. Ikke blot afslag men også betingelser og begrænsninger i en bevilling kan ankes til Byrådet inden for ankefristen på 4 uger. Anke har ikke opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen skal efterleves, uanset om den ankes. Når Byrådet modtager ankeskrivelsen, vil den blive forelagt politiet til udtalelse forud for fremsendelsen til Byrådet. Byrådet behandler anken på et byrådsmøde. En anke af en bevillingsnævnsafgørelse vil som udgangspunkt blive behandlet for lukkede døre. Byrå- 21

22 dets afgørelse meddeles efterfølgende ansøgeren skriftligt. Hvis Byrådet tiltræder Bevililngsnævnets afgørelse, kan der ikke ankes videre til en højere administrativ myndighed. Ønsker ansøgeren, at gå videre med sagen, kan han anlægge sag mod kommunen ved de almindelige domstole. Retten til at få prøvet en administrativ afgørelse ved de almindelige domstole følger af grundlovens Forhåndstilsagn Bevillingsnævnet kan give tilsagn om, at der kan gives alkoholbevilling til et kommende restaurationsprojekt under forudsætning af, at det endelige projekt nøje følger projektforslaget. Samtidig forudsættes det, at oplysningerne om ansøgerens personlige og økonomiske forhold ikke er til hinder for udstedelse af alkoholbevilling. Et forhåndstilsagn er gældende for 6 måneder. Det betyder, at tilsagnet bortfalder, hvis der ikke inden for 6 måneder er indgivet en egentlig ansøgning om alkoholbevilling til stedet. Ved ansøgning om forhåndstilsagn skal der udfyldes en blanket vedrørende virksomhedens forretningskoncept mv. Blanketten kan hentes på Hjørring Kommunes hjemmeside - klik på Politik og Nærdemokrati / Planer og strategier / Restaurationsplan. Ansøgningen fremsendes direkte til Bevillingsnævnets sekretariat, Borgmesterkontoret, Hjørring Kommune (Nørregade 2, 9800 Hjørring). 2.8 Midlertidig tilladelse Politiet kan i henhold til restaurationslovens 17, stk. 2 give en midlertidig alkoholbevilling, som er gældende indtil Bevillingsnævnets afgørelse foreligger. Politiet kan kun give midlertidig alkoholbevilling, hvis det skønnes åbenbart, at Bevillingsnævnet senere vil meddele alkoholbevilling. 2.9 Enkeltstående arrangementer (lejlighedstilldelser) Enkeltstående arrangementer med offentlig adgang og med servering af stærfke drikke kalder man i daglig tale lejlighedstilladelser. Politiet administrerer disse i henhold til restaurationslovens 22, og et fælles krav er at den ansvarlige for arrangementet er fyldt 25 år. Nogle arrangementer kan holdes uden tilladelse, men med besked til politiet, andre skal man have tilladelse til, jf. nedenstående: Indendørs med servering af øl og vin Under 150 personer = underretning Over 150 personer = tilladelse Udendørs medservering af øl og vin Under 150 personer = tilladelse Over 150 personer = tilladelse Indendørs og udendørs arrangementer medservering af spiritus kræver medvirken af en restauratør. Det gælder også, uanset om der er under eller over 150 deltagere. Der skal ske underretning til Nordjyllands Politi, Lokalpolitiet i Hjørring, senest 3 dage før arrangementets afholdelse, i tilfælde der ikke kræver tilledelse.tilladelser bør altid indhentes i god tid forud for arrangementet. Private, lukkede arrangementer falder uden for loven Sanktioner Straf Overtrædelse af en række af restaurationslovens bestemmelser kan medføre bødestraf, jf. 37, stk. 1. Det samme gør sig gældende ved tilsidesættelse af betingelser eller begrænsninger, som er fastsat af Bevillingsnævnet i henhold til restaurationslovens 10, stk. 2, 15a, stk. 4 og 33. Det gælder også hvis man overtræder påbud meddelt i medfør af 15b, stk. 1 og 32, stk. 4, eller beskæftiger dør- 22

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7 Restaurationsplan Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1: Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere.

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere. VEJLDNING DATO April 2013 SAGS NR. 326-2012-82576 Vejledning til ansøgere om alkoholbevilling og udvidet åbningstid Forord Der er i Kalundborg Kommune et velfungerende samarbejde mellem restaurationsbranchen,

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

alkoholbevillinger og næringsbreve

alkoholbevillinger og næringsbreve Dette er den første tilgængelige samlede fremstilling af reglerne for alkoholbevillinger og næringsbreve og medtager den seneste lovændring fra juli 2009. Med bogen i hånden har du alle nødvendige værktøjer,

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 28. maj 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag til revision af

Læs mere

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Loven gælder for næringsvirksomhed eller udbud af arbejde af en vis varighed, der drives

Læs mere

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Restaurationsplan For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

Restaurationsloven i praksis

Restaurationsloven i praksis Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov I Sidehoved This page intentionally left blank II Gry Asnæs Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m.

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m. RESTAURATIONSPLAN - En vejledning om alkoholbevilling m.m. FORMÅL Restaurationsplan Restaurationsplanen for Assens Kommune fastsætter de overordnede, vejledende retningslinjer for bevillingsnævnets behandling

Læs mere

NÆRINGSBASEN FØDEVAREVIRKSOMHED

NÆRINGSBASEN FØDEVAREVIRKSOMHED NÆRINGSBASEN FØDEVAREVIRKSOMHED Sådan skal du gøre, hvis du driver en fødevarevirksomhed NÆRINGSBASEN HVAD ER NÆRINGSBASEN? Næringsbasen er et offentligt tilgængeligt register i Erhvervsstyrelsen, hvor

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 6. juli 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 9:30-9:45 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet 22-08-2012 Sagsnr. 2012-80552 Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn Beretning for 2015 Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn April 2016 1 BERETNING FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES BEVILLINGSNÆVN 2015 Nævnets lovgrundlag og medlemmer. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse

Læs mere

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Formålet med Restaurationsplanen 4 Sådan arbejdet Bevillingsmyndigheden 5 Det planmæssige

Læs mere

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Bevillingsnævnets sammensætning Der har ikke været ændringer i nævnets sammensætning i 2016. Nævnets arbejde og debatter Nævnets debatter sker som hovedregel

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V.

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V. 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Ansøgningen skal udfyldes af personer, der ønsker at blive godkendt som bestyrer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn...

Læs mere

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. ESBJERG KOMMUNE Restaurationsplan for Esbjerg Kommune Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. Byrådet i Esbjerg Kommune Indhold 1. FORORD... 3 2. BEVILLINGSMYNDIGHEDEN...

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS Syd- og Sønderjyllands 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.. 3 Lovgrundlaget 3 Andre regler på området 3 Myndighedernes

Læs mere

1 Indledning. Bilag 3 Dokumentation af vilkår til støj. 1.1 Gyldighedsområde

1 Indledning. Bilag 3 Dokumentation af vilkår til støj. 1.1 Gyldighedsområde Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet 1 7400 Herning Tlf.: 96282828 Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker mv. i Herning Kommune Side 12 Side 1 1 Indledning Hovedformålet med

Læs mere

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING INDHOLD 1. INDLEDNING...3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse? 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling og/eller

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Lov om detailsalg fra butikker m.v.

Lov om detailsalg fra butikker m.v. Lov om detailsalg fra butikker m.v. LOV nr 606 af 24/06/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LBK Nr. 786 af 09/08/2005 Forskriftens fulde tekst Lov om detailsalg fra butikker m.v. VI MARGRETHE

Læs mere

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Den 1.5.2009 Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Indholdsfortegnelse. Side: 1. INDLEDNING 1 2. MYNDIGHEDERNE 2 3. REGELGRUNDLAGET 4 3.1. Næringsbrev 4 3.2. Alkoholbevilling

Læs mere

vejledning om alkoholbevillinger

vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Århus Kommune vejledning om alkoholbevillinger 2 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - INDLEDNING... 7 Afsnit 2 - MYNDIGHEDERNE... 8 Afsnit 3 - REGELGRUNDLAGET... 10 3.1. Næringsbrev...

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Denne forskrift er udfærdiget i henhold til 20 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland 1 Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 Forord 3 Udfordringer 4 Mission og Vision, / Overordende mål 5 1 / Mål for

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Indledning I bekendtgørelse nr. [XX af xx. December 2012] er der fastsat regler om tilskud til selvstændigt

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formålet med Restaurationsplanen... 3 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune... 4 4. Det lovmæssige

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Kommunal forskrift nr. 001. Restaurationsdrift i Aalborg Kommune

Kommunal forskrift nr. 001. Restaurationsdrift i Aalborg Kommune Restaurationsdrift i Aalborg Kommune 1. Formål... Side 3 2. Definitioner... Side 3 3. Ventilationsanlæg... Side 3 4. Restaurationers støj... Side 4 5. Affald... Side 5 6. Dokumentation... Side 5 7. Administrative

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 17. december 2013 J.nr.: NMK-33-01384 Ref.: ARS-NMKN AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse

Læs mere

Københavns Kommune træffer den 14. august afgørelse om afslag på jeres ansøgning af 19. juni 2015.

Københavns Kommune træffer den 14. august afgørelse om afslag på jeres ansøgning af 19. juni 2015. Dato 25. februar 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/13242-14 Side 1/7 Vejdirektoratets afgørelse på jeres klage over Københavns Kommunes afslag på ansøgning

Læs mere

Ansøgning om alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. 1. Restaurationen. 2. Selskabet/foreningen. 3. Direktøren(erne)/foreningsformanden

Ansøgning om alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. 1. Restaurationen. 2. Selskabet/foreningen. 3. Direktøren(erne)/foreningsformanden Læs vejledning bagerst Ansøgning om alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i følgende kommune: Forbeholdt politiet Modtaget dato Sæt kryds Køb Interessentskab Forpagtning Nyetablering Journalnr.

Læs mere

Landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug.

Landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug. Landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug. Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse på landbrug i Grønland. Stk. 2. Ved landbrug forstås i denne lov erhvervsmæssig udnyttelse af arealer

Læs mere

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November 2014 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber...

Læs mere

Ansøgning Lokale puljevæddemål

Ansøgning Lokale puljevæddemål 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Lokale puljevæddemål Ansøgning om tilladelse til afholdelse af lokale puljevæddemål i Danmark og Grønland (se vejledningen) Ansøger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xxx 201x om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger

Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xxx 201x om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xxx 201x om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget Generelle bemærkninger 1. Indledning 1.1.baggrund for forslaget Naalakkersuisut

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet.

Læs mere

Vejledning til HORESTA Arbejdsgiver og 3F ansættelsesbevis

Vejledning til HORESTA Arbejdsgiver og 3F ansættelsesbevis Vejledning til HORESTA Arbejdsgiver og 3F ansættelsesbevis Den indledende tekst Hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F finder anvendelse, medmindre der afkrydses i felterne Caféoverenskomst

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER. 1. Restaurationen. 2. Ansøgeren. 3. Ægtefælle/samlever. 4. Skal ægtefælle/samlever medvirke ved driften?

Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER. 1. Restaurationen. 2. Ansøgeren. 3. Ægtefælle/samlever. 4. Skal ægtefælle/samlever medvirke ved driften? Læs vejledning bagerst Ansøgning om alkoholbevilling for PERSONER Forbeholdt politiet Modtaget dato i følgende kommune: Journalnr. Sæt kryds Køb Interessentskab Forpagtning Nyetablering 1. Restaurationen

Læs mere

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v.

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. Journalnr. Indkommet Politiets stempel Udfyldes af politiet Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i kommune Restaurationens adresse navn Selskabets/foreningens navn,

Læs mere

Regulering af mobile salgsenheder i Blåvand

Regulering af mobile salgsenheder i Blåvand Regulering af mobile salgsenheder i Blåvand Sagsfremstilling Der har i flere år været en diskussion omkring mobile salgsenheder og deres berettigelse i Blåvand. Denne diskussion tog til i omfang i 2013.

Læs mere

Vejledning om post til døren

Vejledning om post til døren 1117 København K Telefon 7226 7000 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om post til døren Trafikstyrelsens vejledning om post til døren til postmodtagere, som er ude af stand

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tolne Skov ApS CVR-nr. 45 17 12 13

VEDTÆGTER. for. Tolne Skov ApS CVR-nr. 45 17 12 13 Advokatfirmaet Hjortlund & Partnere Nørresundby - Frederikshavn - Hjørring Sagsnr.: 403201 LFA/MHL Dato: 18. april 2011 Åstrupvej 9 DK-9800 Hjørring Telefon +45 9819 3800 Telefax +45 9892 7938 hjr@ahplaw.dk

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Børn og Unge. MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune

Børn og Unge. MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune Børn og Unge MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK 2 FORORD Denne overordnede Mad- og måltidspolitik for dagtilbud i Furesø Kommune skal medvirke til at skabe gode

Læs mere

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune UDKAST til Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Bevillingsnævnet 16. februar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 4 2. Formål 4 3. Lokalisering af alkoholbevillinger 4 Særlige forhold

Læs mere

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12 1 VISION... 3 2 BAGGRUND...... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke hensyn skal afvejes?... 4 4.3

Læs mere

Information til ledige med selvstændig virksomhed

Information til ledige med selvstændig virksomhed Indhold 1. Forord 2. Hvad er selvstændig virksomhed? 3. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse 4. Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse 5. Kombinationsforsikring Forord Mange oplever på et

Læs mere

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner.

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sine kriterier for godkendelse af privatinstitutioner. Notat Børneafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Retningslinjer for etablering og drift af privatinstitutioner, herunder Nyborg Kommunes

Læs mere