Lolland Kommunes Erhvervsstrategi. December 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lolland Kommunes Erhvervsstrategi. December 2008"

Transkript

1 Lolland Kommunes Erhvervsstrategi December 2008

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Lollands udgangspunkt Udmøntning af erhvervspolitik og handlingsplan 6 2 Vision, mål og indsatsområder Vision Mål Succeskriterier Indsatsområder for fremtidig Erhvervsudvikling 10 3 Strategi og handleplan Handleplan for eksisterende virksomheder Handleplan for nye virksomheder Handleplan for kvalificeret arbejdskraft Handleplan for brancherelaterede indsatser Handleplan for samarbejde og videreudvikling af styrkepositioner 20 2

3 1 Indledning Med vedtagelsen af en erhvervsstrategi, ønsker Lolland Kommune at opstille optimale rammer for en positiv erhvervsudvikling. Kommunen er rammeskaber for erhvervsudviklingen, både når det handler om: De hårde ydelser såsom - Egnede erhvervsarealer og tilhørende erhvervsstruktur - God og sikker teknisk forsyning - Korrekt og hurtig myndighedsbehandling De mere bløde ydelser, som erhvervslivet i stigende grad fokuserer på såsom: - Kulturtilbud, byudvikling, skoler osv., der er med til at tiltrække og fastholde arbejdskraften - Uddannelsestilbud En vellykket og positiv erhvervsudvikling kan dog alene blive en realitet via et samarbejde mellem en lang række aktører i og udenfor landsdelen. Vedtagelsen af denne erhvervsstrategi skal således ses som byrådets invitation til samarbejde. I Lolland Kommune afsætter vi ressourcer til at realisere målsætningerne i et tæt samarbejde med virksomheder, erhvervsfremmeorganisationer, uddannelsesinstitutioner, organisationer, foreninger og personer, der har en interesse i at skabe gode betingelser for vores fælles fremtid. Velkommen til et godt og konstruktivt samarbejde om at videreudvikle vores landsdel sammen! Stig Vestergaard Hans Ole Sørensen Borgmester Formand for Erhvervs- og Kulturudvalget 3

4 1.1 Lollands udgangspunkt For at realisere en positiv erhvervsudvikling må man arbejde for at imødegå eksisterende svagheder og trusler samt videreudvikle styrkerne og mulighederne. Der skal kort sagt tages udgangspunkt i den specifikke situation og det særkende, som præger landsdelen. I samarbejde med Guldborgsund Kommune har Lolland kommune taget initiativ til at få udarbejdet en analyse og et mulighedsnotat for Lolland-Falster. Oxford Research afsluttede i juni måned 2008 analysen. Af nedenstående skema fremgår udtræk fra den swot-analyse, som blev gennemført, der blandt andet peger på følgende udgangspunkt for Lolland-Falster: STYRKER Vedvarende energi Logistik Turisme Landbrug Tværkommunalt samarbejde SVAGHEDER Bosætning/boligmassen Image Lange videregående uddannelsesmuligheder Mangel på højtuddannet arbejdskraft Netværk med F & U institutioner MULIGHEDER TRUSLER Fast forbindelse over Femern Bælt Klimatopmøde i 2009 Øget offentligt-privat samarbejde samt koordinering af nuværende initiativer Copenhagen Capacity & Region Sjælland EU-midler (interreg) Manglende samarbejde og koordinering af nuværende initiativer Manglende politisk vilje og risikovillighed Fraflytning af unge Opretholdelse af mellemlange uddannelser Skarp kommunal adskillelse Analysen og mulighedsnotatet peger på en række udfordringer, som Lolland Kommune via erhvervsstrategien og øvrige strategier vil arbejde for at imødegå, herunder f.eks. områdets image og vanskelighederne ved at tiltrække nye borgere og fastholde de unge og derigennem sikre, at den rette arbejdskraft er til stede for 4

5 erhvervslivet. Det er en central udfordring, at der mangler højtuddannet arbejdskraft og at udbuddet af lange videregående uddannelser er en mangelvare. Endelig peger analysen på, at manglende samarbejde og koordinering er en svaghed og at der derfor bør fokuseres herpå. Udover udfordringerne er Lolland dog samtidig præget af en række styrker og muligheder, som skal videreudvikles. Lolland er kendetegnet ved et stort foreningsliv, hvilket er en styrke. Lolland er blevet kendt både nationalt og internationalt for en innovativ energipolitik, og der er truffet beslutning om etablering af den faste forbindelse over Femern Bælt, hvorved Lolland opnår en endnu mere central placering i Østersøområdet og mellem de store metropoler, end det tidligere var tilfældet. Der er sket mere end en firedobling af nye virksomhedsetableringer på Lolland de seneste 5 år og der tegner sig en eksplosiv vækst i iværksætterlysten på Lolland-Falster. På Lolland findes der mange mikrovirksomheder, især enkeltmandsvirksomheder. Denne erhvervsudvikling betyder, i modsætning til tidligere, hvor store virksomheder var dominerende, at Lolland er mindre sårbar ved virksomhedslukninger. Selvom det ikke er de store virksomheder, som generelt dominerer erhvervslandskabet, findes der dog også en række af disse på Lolland, såsom Vestas Blades, Danisco, Knuthenborg Park og Lalandia. Det er forventningen, at både store og mindre virksomheder vil finde vej til Lolland med beslutningen om at etablere den faste forbindelse over Femern Bælt. Flere faktorer har betydning for, hvor en virksomhed vælger at placere sig. Generelt set vil virksomhedslokaliseringen øges ved kombination af højt vidensniveau, god infrastruktur og højt serviceniveau. Den faste forbindelse over Femern Bælt og den infrastrukturelle opgradering mod syd og nord, som denne samtidig vil betyde kan utvivlsomt blive et væsentligt parameter for tiltrækningen af virksomheder i fremtiden. Den massive satsning på vedvarende energi, som Lolland gennem de senere år har været kendetegnet ved, vil også være et centralt parameter. Gennem den senere tid har også flere og flere nichefødevareproducenter set dagens lys på Lolland. Knuthenlund Gods er en af Skandinaviens største økologiske jordbrug med eget specialoste mejeri og en lang kvalitetsproduktioner spirer frem. Det er vurderingen, at denne udvikling indenfor kvalitetsfødevarer har en betydning for Lolland image, både i turismemæssig-, bosætningsmæssig- og erhvervsmæssig sammenhæng. Der er opbygget et godt tværkommunalt samarbejde som udgør et godt fundament for den videre udvikling. Endelig er det eksisterende erhvervsliv på Lolland meget engagerede i den fælles udvikling af vores landsdel, hvilket Lolland Kommune ser som et særdeles centralt parameter for en positiv udvikling. 5

6 På trods af en række udfordringer, som skal imødegås, må det konstateres, at Lollands udgangspunkt for en fremtidig positiv erhvervsudvikling er godt. 1.2 Udmøntning af erhvervspolitik og handlingsplan Lolland Kommunes erhvervsstrategi er en konkretisering af planstrategien på erhvervsområdet og skal derfor ses i den sammenhæng. Udformning og udmøntning af en strategi og handleplan for erhvervsudviklingen er en opgave, der rækker langt ud over kommunen. Erhvervslivet, erhvervsserviceaktørerne, uddannelsesinstitutionerne, engagerede personer indenfor erhvervsudvikling m.fl. er her centrale aktører. Samtidig er samarbejdspartnere i andre kommuner, regionen, vækstforum, nationalt og internationalt også centrale aktører. Et første udkast til erhvervsstrategi blev sendt i høring i november måned. Der indkom i alt 14 høringssvar med en række konstruktive kommentarer og forslag til det videre arbejde. Kommentarerne er indarbejdet i nærværende erhvervsstrategi, som er endelig godkendt i Byrådet i december måned Erhvervslivet og øvrige interessenter vil løbende blive inddraget, når erhvervsstrategien skal udmøntes, da det er en opgave, der kræver et tæt samarbejde, både med aktører i Lolland og med aktører uden for Lolland, regionen og Danmark. Lolland Kommune vil tage initiativ hertil. 6

7 2 Vision, mål og indsatsområder 2.1 Vision Lolland står i en særlig situation. På den ene side har Lolland betydelige udfordringer, idet landsdelen er præget af betydelige sociale, økonomiske og demografiske udfordringer. På den anden side åbner beslutningen om Femern Bælt forbindelsen og den tiltagende fokus på vedvarende energi helt nye muligheder for Lolland. Lollands udfordring er, at udnytte disse muligheder optimalt til at løfte området og skabe et nyt Lolland. Byrådets vision for erhvervsudviklingen på Lolland er: Lolland skal udvikle sig til et centrum i den nye Femern Bælt region. Lolland skal have et stærkt brand nationalt og internationalt som et visionært og dynamisk erhvervsudviklingsområde med optimale rammebetingelser for vækst. Visionen afspejler Byrådets forventning til erhvervsudviklingen og skal ses som et udtryk for, at der skal sættes massivt ind for at tilføre området en betydelig fremgang over de kommende år. Strategien vil afspejle, at de konkrete indsatser både favner videreudvikling af traditionelle indsatsområder i forhold til erhvervsudvikling og en særlig satsning på udvalgte områder. 7

8 2.2 Mål Nuværende og kommende virksomheder skal opleve Lolland som et attraktivt sted for virksomhedsplacering Lolland skal kunne tilbyde tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft Lolland Kommune skal være kendt nationalt og internationalt som førende demonstrations- og udviklingsområde for energiteknologi og produktion af energi baseret på vedvarende eller fornybare ressourcer Lolland kommune skal optimere de muligheder, som følger med brobyggeriet over Femern Bælt til at understøtte kommunens igangværende udviklingsaktiviteter indenfor erhverv, turisme, bosætning mv. Lolland Kommune skal være kendt for at være et godt sted at drive økologisk landbrug og drive højteknologisk landbrug Lolland kommune skal aktivt styrke sin position i - og samarbejde med - Region Sjælland, Vækstforum Sjælland, nationalt og internationalt Lolland kommune skal via samarbejde med danske og udenlandske videninstitutioner skabe grundlag for, at den viden der udvikles kan komme til gavn i offentlige og private virksomheder Lolland Kommune skal via indgåelse af offentlige-private samarbejder understøtte klyngedannelse, innovation og udvikling og dermed skabe grundlag for øget erhvervsvækst Virksomhederne skal opleve Lolland Kommune som en solid sparringspartner og rammeskaber for stadig vækst og udvikling Byrådet er opmærksom på, at en snæver erhvervspolitisk indsats ikke gør det alene. Erhvervspolitik handler også om at skabe gode rammer for medarbejdernes dagligdag. Det betyder, at den samlede erhvervspolitiske indsats også favner at udvikle attraktive bosætningsområder, skabe flere og kvalitative kulturtilbud, gode rekreative områder, gode daginstitutioner og skoler, attraktive børneaktiviteter, gode undervisningstilbud mv. Erhvervsstrategien skal derfor ses i sammenhæng med kommunens øvrige strategier. 8

9 2.2 Succeskriterier Erhvervsstrategien sætter fokus på at skabe fremtidig vækst og udvikling på Lolland. Byrådet har valgt at opstille succeskriterier for udmøntningen af erhvervsstrategien. Der skal inden udgangen af 2012 være etableret: Udvikling af energiklynge - EnergyCluster Lolland - Mindst 25 virksomheder indenfor anvendelse af vedvarende energi - Mindst 600 arbejdspladser - Mindst 1 uddannelsestilbud på universitetsniveau Erhvervsarealer og infrastruktur - Udlæg af 130 ha erhvervsareal EnergyCluster Lolland Ha erhvervsareal ved indgangen til Norden: Gateway North - Aftaler om overtagelse af industriområdet og evt. arbejdshavn omkring broen Aftaler omkring den fortsatte udnyttelse af færgehavnen efter 2018 samt de tilstødende sporarealer - Etablering af togstation med tilhørende logistikområde der forbinder tog, motorvej og lufthavn - Opgradering af Lolland-Falster Airport Andre succeskriterier 2 - Mindst 60 virksomheder indenfor øvrige brancher - Mindst 900 arbejdspladser - Mindst 150 Videnarbejdspladser 1 Aftaler om ejerskab og videre brug af arealer, der anvendes primært til brobygning eller færgedrift, skal være på plads 2012 for at sikre tid til den fortsatte kommunale planlægning og skabe samarbejdsrelationer med potentielle fremtidige private brugere. 2 Arbejdspladser der ikke er direkte og indirekte knyttet til brobyggeriet og dermed forsvinder i Der medregnes såvel nye virksomheder som udvidelse af eksisterende. 9

10 2.3 Indsatsområder for fremtidig Erhvervsudvikling Lolland Kommune vil have en kompetent og effektiv service af erhvervsvirksomheder og vil udvikle gode rammebetingelser for erhvervslivet. Lolland Kommune vil medvirke til at styrke samspillet mellem kulturliv, erhvervsliv og forsknings- og uddannelsesinstitutioner om innovation i de eksisterende virksomheder og i forhold til at skabe rammer for etablering af nye virksomheder. Med udgangspunkt i de vedtagne mål for erhvervsudviklingen i Lolland Kommune og de temaer, som er blevet drøftet med erhvervslivets aktører, vil der i nærværende strategi- og handlingsplan blive sat fokus på følgende udviklingstemaer: 1) De eksisterende virksomheder, som allerede på nuværende tidspunkt driver virksomhed i Lolland Kommune 2) De nye virksomheder, dvs. iværksættere og potentielt tilflyttende virksomheder 3) De gode medarbejdere: kvalificeret arbejdskraft 4) Brancherelaterede indsatser 5) Samarbejde og videreudvikling af styrkepositioner Ad 1: De eksisterende virksomheder Det er et centralt indsatsområde i erhvervsstrategien, at Lolland Kommune vil arbejde for at fastholde og understøtte allerede eksisterende virksomheder i Lolland. Her er det centralt, at der i kommunens planlægning indtænkes hensyntagen til videreudvikling af eksisterende virksomheder. Det er væsentligt, at der løbende er en tæt dialog med erhvervslivet om, hvordan Lolland Kommune bedst mulig kan agere som solid, imødekommende og professionel samarbejdspartner og dermed kan medvirke til at understøtte en positiv erhvervsudvikling. Fokus skal specielt rettes på dialogen mellem virksomheder og kommunens plan & myndighedsområde samt forsyningsvirksomhederne. Ændringer af virksomhedernes fysiske rammer, tilladelser og godkendelser i forbindelse med selskabernes virke og teknisk forsyning tager tid pga. nationale krav til sagsbehandling. Der må i denne forbindelse udvises særlig rettidighed for begge parter. Ad 2: De nye virksomheder Det er væsentligt for den fremtidige vækst og udvikling, at Lolland Kommune til stadighed arbejder for, at der etableres nye virksomheder. Det er en indsats, som alle sektorer i kommunen vil samarbejde om, herunder især sektorerne Udvikling & Erhverv samt Teknik & Milljømyndighed. Der skal opbygges et modtageapparat, som er gearet til at håndtere henvendelser fra potentielt tilflyttende virksomheder på bedst mulig vis samtidig 10

11 med, at der skal gennemføres opsøgende indsats overfor virksomheder, som det kunne være relevant at trække til området. Endelig skal iværksættere tilbydes de bedst mulige betingelser for at kunne starte ny virksomhed. Frem til 2012 skal der sikres nye erhvervsområder der er forbeholdt blivende virksomheder. Erhverv der kun vil drive deres forretning under selve brobyggeriet må ikke blokere permanente erhvervsområder gennem kortsigtet salg, der efterlader kommunen med tomme erhvervsbygninger af ringe kvalitet og forkert teknisk infrastruktur. Etablering og udbygningen af erhvervsarealer, herunder især arealer langs motorvejen, er en selvstændig målsætning og betingelse for at tiltrække nye virksomheder, især virksomheder indenfor transport og logistik. Guldborgsund og Lolland Kommuner samarbejder allerede nu om dette indsatsområde. En særlig indsats skal etableres for at skabe gode relationer mellem eksisterende virksomheder og de mange forskellige selskaber der opnår kontrakter i forbindelse med brobygningen. Lollands virksomheder kan opnå store ordrer som underleverandører under byggeriet og med spin-off ved et fortsat samarbejde efter byggeriet. Ad 3: De gode medarbejdere: kvalificeret arbejdskraft Manglen på kvalificeret arbejdskraft er en stor udfordring, både på landsplan og i Lolland kommune. Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er en helt central forudsætning for en positiv erhvervsudvikling og dermed for Lolland Kommunes erhvervsstrategi. Der skal gennemføres indsatser både for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til landsdelen og for at opkvalificere den eksisterende arbejdskraft. Der skal ydes en særlig indsats for at tiltrække hele familier der, ud over forældrenes deltagelse på arbejdsmarkedet, også øger antallet af unge, der får skabt en tilknytning til Lolland. Ad 4. Brancherelaterede indsatser Et af de meget centrale satsningsområder, som allerede på nuværende tidspunkt har bragt en positiv erhvervsudvikling med sig og en synlighed langt ud over landegrænserne, er satsningen på vedvarende energi, miljø og klimatilpasning: Lolland CTF (Lolland Community Test Facilities). Denne platform, som er skabt, er meget central for Lolland Kommunes erhvervsstrategi og skal videreudvikles og skabe grobund for en fortsat positiv udvikling indenfor dette styrkeområde. Der vil blive vedtaget en særlig strategi og handlingsplan for dette område, som beskriver en supplerende indsats til nærværende erhvervsstrategi. Grundlaget for Lolland CTF udspringer i kommunen og øvrige forsyningsselskaber. Ny lovgivning for deres virke er først i gang med at blive implementeret. 11

12 Lolland er kendetegnet ved en særdeles god landbrugsjord, hvorfor landbruget naturligt er et dominerende erhverv i landsdelen. Lollands landbrug er også kendetegnet ved store veldrevne gårde. Dette giver en speciel mulighed for at etablere nye samarbejdsformer mellem det offentlige, landbrug og øvrigt erhverv. Satsning på specialafgrøder til videre lokal forarbejdning inden for såvel fødevarer, såsæd, som energiafgrøder skal fremmes gennem samarbejde med såvel den enkelte landmand som branchen generelt. I den senere tid har den gode landbrugsjord samtidig betydet udviklingen af en række mindre producenter af nichefødevarer. Denne tendens vil Lolland Kommune understøtte, da det er en fordel både for udviklingen af virksomheder og en styrke for turismeudviklingen og landsdelens image. Turisme er et af de meget centrale erhverv i Lolland Kommune og der er vedtaget en særlig strategi og handlingsplan for turisme med fokus på at arbejde for at tiltrække flere turister til Lolland. Med erhvervsstrategien vil Lolland Kommune arbejde for en fortsat udvikling i - og en tiltrækning af nye virksomheder indenfor - turismeerhvervet. Lolland og Guldborgssund har særdeles gode muligheder for at udbygge erhverv indenfor transport og logistik og udvikle sig til et logistisk knudepunkt set i lyset af den kommende Femern Bælt forbindelsen. Dette scenarie vil kommunerne understøtte gennem et fortsat samarbejde og arbejdsdeling i forhold til regionens havne og udlægning af erhvervsarealer. I Mulighedsnotat udarbejdet af Oxford Research peges endvidere på en branchemæssig forskydning fra traditionelle erhverv indenfor fremstilling og produktion til erhverv indenfor videns- og oplevelsesøkonomi. Denne tendens skal forfølges og udnyttes optimalt dog med fokus på, at de eksisterende virksomheder og erhverv er væsentlige byggesten for en fortsat positiv erhvervsudvikling. Ad 5. Samarbejde og videreudvikling af styrkepositioner Lolland har en central placering som geografisk knudepunkt mellem metropolerne og vil med realiseringen af den faste forbindelse over Femern Bælt stå overfor nye potentialer, som skal udnyttes optimalt. Samarbejde er et grundlæggende vilkår for at skabe vækst og udvikling i vores landsdel og Lolland kommune vil aktivt videreudvikle og styrke sin position og optimere det gode samarbejde på Lolland-Falster og samarbejdet med Region Sjælland, Vækstforum Sjælland og nationale og internationale samarbejdsrelationer. Gennem offentligt-privat samarbejde vil Lolland Kommune understøtte innovation, vækst og klyngedannelse. Lolland Kommune vil videreudvikle og skabe en stærkere binding til videninstitutioner for derigennem at skabe grundlag for, at den viden kan komme til gavn for private og offentlige virksomheder og organisationer. 12

13 3 Strategi og handleplan 3.1 Handleplan for eksisterende virksomheder MÅLSÆTNING: - Erhvervslivet skal opleve Lolland Kommune som en solid sparringspartner og rammeskaber for stadig vækst for udvikling. - Kommunen skal agere som imødekommende og professionel samarbejdspartner og det skal være et kendetegn for Lolland Kommune, at der indenfor lovgivningens rammer - tilbydes en så smidig og problemfri sagsbehandling som muligt. - Erhvervslivet skal have let adgang til sparring, rådgivning og viden Aktivitet Formål/mål Målgruppe Metode Tovholder Tidsplan Femern Bælt relateret information til eksisterende virksomheder Virksomheders adgang til rådgivning og sparring i forbindelse med virksomhedsudvikling mv. De eksisterende virksomheder i Lolland skal have adgang til viden om planlagte opgaver i forbindelse med brobyggeriet. De eksisterende virksomheder skal have let adgang til rådgivning og sparring i forbindelse med virksomhedsudvikling. Erhvervslivet Erhvervslivet Femern Bælt Forum og Erhvervsråd Lolland- Falster tager initiativ til at udarbejde et leverandørkatalog og en internetplatfom med de relevante informationer. Lolland kommune har indgået kontrakt med Erhvervsråd Lolland- Falster om levering af rådgivning og sparring til eksisterende virksomheder, herunder om fundraising, import- og eksportvejledning, rådgivning vedrørende etablering, drift, udvikling mv. Femern Bælt Forum og Erhvervsråd Lolland-Falster Erhvervsråd Lolland-Falster 2009 Fortløbende. Kontrakten med Erhvervsråd Lolland- Falster løber frem til udgangen af 2009 og i marts måned 2009 skal arbejdet evalueres med henblik på genforhandling 13

14 3.2 Handleplan for nye virksomheder MÅLSÆTNING: - Lolland Kommune skal være kendt for at være et optimalt sted at starte ny virksomhed - Der skal være en fortsat vækst i opstart og tilflytning af virksomheder til Lolland Kommune Aktivitet Formål/mål Målgruppe Metode Tovholder Tidsplan Erhvervsarealer Lyn service - modtageapparat ved henvendelser fra potentielt tilflyttende virksomheder Velkomstpakke til nye virksomheder Hvervekampagne/tiltrækning af nye Der skal være tilgængelige og attraktive erhvervsarealer, herunder gerne brancheopdelte (Klynger). Sikre, at henvendelser fra potentielt tilflyttende virksomheder modtager alt relevant information inden 72 timer. Sikre en god velkomst at nye virksomheder med information fra miljøteam, servicepakke, information om foreningsliv mv. Der skal gennemføres en opsøgende indsats Potentielt tilflyttende og opstartende virksomheder i Lolland Potentielt tilflyttende virksomheder Nye virksomheder som flytter til området Potentielt tilflyttende Der udarbejdes en samlet oversigt og eksisterende og potentielt ledige arealer. Prioritering. Udrykningsteam med folk fra de relevante kommunale afdelinger sørger for, at alle spørgsmål, som virksomheden har, bliver besvaret på én gang. Der udpeges én kontaktperson som styrer processen. Der skal udarbejdes et samlet letlæseligt informationsmateriale De relevante virksomheder og Lolland Kommune, Udvikling & Erhverv og Teknik & Miljømyndighed i samarbejde med Guldborgssund Lolland Kommune, Udvikling & Erhverv i samarbejde med øvrige sektorer og erhvervsserviceaktører (herunder f.eks. Erhvervsråd Lolland- Falster, Femern Bælt Forum, BaSS, Copenhagen Capacity, Invest in Denmark m.fl.) Lolland Kommune, Udvikling & Erhverv i samarbejde med Teknik & Miljømyndighed. Materialet vil blive afprøvet med eksisterende virksomheder. Lolland Kommune, Udvikling & Erhverv i Arbejdet er opstartet og fortsættes. Fortløbende indsats. Vil blive opstartet i januar Arbejdet vil blive opstartet i 14

15 virksomheder Etablering af ambassadørnetværk for at tiltrække flere virksomheder til Lolland De eksisterende netværk og virksomheder kan sælge den gode historie om Lollands erhvervsbetingelser Iværksætterrådgivning De potentielle iværksættere skal have den fornødne vejledning og rådgivning Udvikling af fællesfaciliteter for iværksættere og mindre virksomheder Med henblik på at understøtte kommende iværksættere og mindre virksomheder, vil der blive arbejdet på at få udviklet og etableret fællesfaciliteter. virksomheder Potentielt tilflyttende virksomheder Iværksættere Iværksættere og mindre virksomheder brancher skal identificeres. Udarbejdelse af målrettet hvervemateriale og etablering af kontakt. Der etableres et kontaktnetværk med repræsentanter for forskellige brancher af erhvervslivet i Lolland, som er villige til at blive kontaktet af potentielt tilflyttende virksomheder, som ønsker at høre yderligere Lolland Kommune indgår kontrakt med Erhvervsråd Lolland- Falster om at levere erhvervsserviceydelser til iværksættere og om at videreguide vækstiværksættere Skal fastlægges. samarbejde med relevante erhvervsserviceaktører, herunder BaSS og Erhvervsråd Lolland- Falster, som der er indgået kontrakter med. Lolland Kommune, Udvikling & Erhverv tager initiativ til at netværket etableres og henvender sig til repræsentanter for erhvervslivet herom. Lolland Kommune indgår kontrakt med Erhvervsråd Lolland- Falster, som yder iværksætterrådgivning, gennemfører kurser osv. Kunne evt. gennemføres i samarbejde med investorer, konsulenter ea og vil foregå fortløbende Opstartes i 2009 Fortløbende. Kontrakten med Erhvervsråd Lolland-Falster løber frem til udgangen af 2009 og i marts måned 2009 skal arbejdet evalueres med henblik på genforhandling. Skal fastlægges. 15

16 3.3 Handleplan for kvalificeret arbejdskraft MÅLSÆTNING: - Lolland kommune skal kunne tilbyde tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft Aktivitet Formål/mål Målgruppe Metode Tovholder Tidsplan Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Bosætningskampagner Tiltrække udenlandsk arbejdskraft til at bosætte sig i Lolland og blive den del af det lokale arbejdsmarked Tiltrække kvalificeret arbejdskraft til lolland via bosætningskampagner med fokus på at sælge Lollands kvaliteter og den gode historie samt synliggøre de eksisterende beskæftigelsesmulighed er Netværksdannelse mellem virksomheder, udd.-institutioner og kommunen som sætter fokus på uddannelse og jobmatching. Potentielt tilflyttende familier Potentielt tilflyttende familier Oprettelse af uddannelsesråd/task -force for erhvervsrettede efteruddannelsestilbud Uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv Der skal indgås samarbejde med relevante aktører herom, herunder f.eks. brancheforeninger, den katolske kirke m.fl. Gennemførelse af kampagner, herunder i medier, presse, events, messer osv. Udvikle en velkomstpakke til nye familier. Nedsættelse af uddannelsesråd med repræsentanter for aktørerne. Uddannelsesrådet skal sætte fokus på matchning af udbud og efterspørgsel i forhold til efterudddannelse, herunder f.eks. behovet for etablering af kurser i erhvervssprog mv. Lolland Kommune, Udvikling og erhverv i samarbejde med Guldborgsund Kommune, jobcentre, erhvervslivet m.fl. Lolland Kommune, Udvikling & Erhverv Lolland Kommune i samarbejde med Guldborgsund Kommune, uddannelsesinstitutio ner, erhvervsliv og erhvervsråd Analyse færdig, konkrete initiativer under planlægning Nye fremstød planlægges i

17 Ægtefællerekruttering Tiltrække kvalificeret arbejdskraft via sikring af, at også ægtefæller får arbejde Tilflytterfamilier. Information om ordning, formidling af ægtefælle CV til virksomhedsnetværk Jobcenter Lolland

18 3.4 Handleplan for brancherelaterede indsatser MÅLSÆTNING: - Lolland Kommune skal være kendt for at være et godt sted at starte og drive økologisk landbrug, dyrke og afsætte kvalitetsfødevarer og drive højteknologisk landbrug - Lolland Kommune vil udnytte energiteknologi og energiproduktion som en vækstdriver, der skaber varige arbejdspladser, tiltrækker nye arbejdspladser og styrker etablerede og medvirker til, at Lolland er kendt i international sammenhæng som førende demonstrations- og udviklingsområde for energiteknologi - Lolland kommune vil arbejde for en fortsat udvikling i og en tiltrækning af nye virksomheder indenfor turismeerhvervet - Lolland Kommune vil udnytte de øgede muligheder for at udvikle erhverv indenfor transport og logistik Aktivitet Formål/mål Målgruppe Metode Tovholder Tidsplan Videreudvikling af energiklynge Synliggørelse af Lolland ved klimatopmødet i 2009 Den store satsning på vedvarende energi skal videreudvikles og skabe grundlag for at skabe varige arbejdspladser og styrke de eksisterende samt medvirke til, at Lolland er kendt i international sammenhæng De opnåede resultater, som Lolland har opnået på vedvarende energiområdet skal synliggøres, når hele verden samles i Danmark ved klimatopmødet i Eksisterende og nye virksomheder i Lolland. Øvrige kommuner i Region Sjælland, Danmark og internationalt, som kan få gavn af at implementere de vedvarende energisystemer, der er udviklet i Lolland Virksomheder, meningsdannere, internationale aktører, presse mv. Samarbejde mellem de 3 klimakommuner i Region Sjælland og inddragelse af vidensinstitutioner, som vækstforum har indgået kontrakt med, dvs. RUC, TI, RISØ, Copenhagen Capacity m.fl. Gennemførelse af udviklingsprojekter med fokus på Lollands vand, brint, vind, fremtidens landbrug, algeinnovation og gennemførelse af samlet udstilling i Vestenskov Lolland Kommune, Udvikling og Erhverv Lolland Kommune, Udvikling og Erhverv i samarbejde med BaSS, Grønt Center, SEAS Nve, konsulenter m.fl. Arbejdet er i gang Aktiviteten er igangsat og løber frem til udgangen af

19 Understøtte spirende kvalitetsfødevare klynge Optimere rammerne for udvikling af erhverv indenfor transport og logistik Turisme Udviklingen af kvalitetsproduktioner indenfor fødevarer skal videreudvikles til gavn for erhvervsmæssig vækst, turisme- og bosætningsmæssig tiltrækningsværdi mv. Skabe et logistik knudepunkt. Styrke transport og logistik erhverv. Arbejdsdeling mellem havne. Videreudvikle potentialerne indenfor turisme- og oplevelsesøkonomi, herunder tiltrækning af virksomheder og investeringer. Producenter af nicheprodukter indenfor kvalitetsfødevarer Eksisterende og nye virksomheder i Lolland. Øvrige kommuner i Region Sjælland, Danmark og internationalt, Eksisterende og kommende turismevirksomheder. Understøtte allerede eksisterende netværk og samarbejder, herunder afsøge muligheder for Maribo som slow-city Lolland og Guldborgssund samarbejder om interessevaretagelsen i fht. udlæg af erhvervsarealer mv. Ikke fastlagt. Lolland Kommune vil understøtte eksisterende aktiviteter på området, herunder aktiviteter opstartet i regi af Slow food Lolland-Falster, Grønt Center, Dansk Landbrug Sydhavsøerne m.fl. Lolland og Guldborgssund i samarbejde. Lolland Kommune, Fonden Turistlolland, Erhvervsråd L-F, Femern Bælt Forum m.fl. I gang Igangværende

20 3.5 Handleplan for samarbejde og videreudvikling af styrkepositioner MÅLSÆTNING: - Lolland skal aktivt styrke sin position i og samarbejde med Region Sjælland, Vækstforum Sjælland, nationalt og internationalt - Lolland skal via samarbejde med danske og udenlandske videninstitutioner skabe grundlag for, at den viden der produceres kan komme til gavn i offentlige og private virksomheder - Lolland Kommune skal via indgåelse af offentlige-private samarbejder understøtte klyngedannelse, innovation og udvikling og dermed skabe grundlag for øget erhvervsvækst - Kommunen ønsker at drage nytte af de styrkepositioner, som Lolland via havnene besidder i forbindelse med tiltrækning og understøttelse af virksomheder, der kan have gavn af havnenærhed - Lolland skal have et godt image for at tiltrække virksomheder, turister og bosættere. Aktivitet Formål/mål Målgruppe Metode Tovholder Tidsplan Viden flytter ind Vækstforum Sjælland har indgået kontrakter med flere videninstitutioner, herunder TI, RUC, RISØ, Copenhagen Capacity m.fl. Lolland Kommune vil igangsætte en indsats der sigter på, at den viden der produceres kan komme til gavn for virksomheder og offentlige institutioner i region Sjælland. Offentlige og private virksomheder/orga nisationer i Lolland Kommune Via tværkommunalt samarbejde og samarbejde med Vækstforum Sjælland skal der arbejdes for, at Lolland kan få adgang til og gavn af de ydelser, som kontraktholderne skal gennemføre. Mulighederne skal synliggøres overfor private og offentlige virksomheder og organisationer Lolland kommune, sektor for Udvikling og Erhverv i samarbejde med de øvrige kommuner i region sjælland, K17, KKR og Vækstforum sjælland Dialog og samarbejde er igangsat Interessevaretagelse Lolland Kommunes mærkesager skal indtænkes i sager, strategier og Offentlige og private virksomheder og organisationer Lolland Kommune skal holde sig orienteret om sager og beslutninger, der har relevans for Lolland Kommune, sektor for Udvikling og Erhverv er ansvarlig for Er igangsat. Fortløbende indsats. 20

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

VÆKST- STRATEGI 2020 1

VÆKST- STRATEGI 2020 1 VÆKST- STRATEGI 2020 1 ESBJERG KOMMUNE VÆKSTSTRATEGI 2020 FORORD Strategien er vedtaget af bestyrelsen i Esbjerg Erhvervsudvikling og Esbjerg Byråd i hhv. september og oktober 2014. Esbjerg Erhvervsudvikling

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst!

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst! 1 Indledning I skrivende stund er vi i starten af 2013. Arbejdet med strategiplanen er i år gennemført i en komprimeret proces, da arbejdet med kommuneplanen, revision af tekster til ny hjemmeside samte

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 1 INDHOLD VÆKST KRÆVER SAMARBEJDE 3 FORORD 4 BYRÅDETS VISION 5 AMBITION FOR DEN ERHVERVSPOLITISKE INDSATS FREM MOD 2018 6 POLITISKE MÅLSÆTNINGER OG SUCCESKRITERIER 7 FOKUSERET

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES ERHVERVSPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES ERHVERVSPOLITIK HVIDOVRE KOMMUNES ERHVERVSPOLITIK 2007-2010 forandringer udvikling service administration vidensamfund uddannelse kvalifikationer praktik indflydelse Forberedelse til fremtidens arbejdsmarked INDHOLD Hvorfor

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Erhvervspolitisk program

Erhvervspolitisk program Erhvervspolitisk program Indledning Gladsaxe Erhvervsråd blev stiftet i 1982, ud fra et ønske om at etablere et samarbejdsforum mellem Gladsaxe Byråd og det lokale erhvervsliv. Erhvervsrådet består af

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet

Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Det lave uddannelsesniveau er et fælles problem for kommunerne i KKR Sjælland.

Læs mere

Velkommen til nytårskur 2014

Velkommen til nytårskur 2014 Velkommen til nytårskur 2014 Mads Birk Kristoffersen Formand for Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd Aftenens program Erhvervsudvikling i Sorø kommune Buffet og dialog om de omdelte emner Nytårshilsen

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere