Lolland Kommunes Erhvervsstrategi. December 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lolland Kommunes Erhvervsstrategi. December 2008"

Transkript

1 Lolland Kommunes Erhvervsstrategi December 2008

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Lollands udgangspunkt Udmøntning af erhvervspolitik og handlingsplan 6 2 Vision, mål og indsatsområder Vision Mål Succeskriterier Indsatsområder for fremtidig Erhvervsudvikling 10 3 Strategi og handleplan Handleplan for eksisterende virksomheder Handleplan for nye virksomheder Handleplan for kvalificeret arbejdskraft Handleplan for brancherelaterede indsatser Handleplan for samarbejde og videreudvikling af styrkepositioner 20 2

3 1 Indledning Med vedtagelsen af en erhvervsstrategi, ønsker Lolland Kommune at opstille optimale rammer for en positiv erhvervsudvikling. Kommunen er rammeskaber for erhvervsudviklingen, både når det handler om: De hårde ydelser såsom - Egnede erhvervsarealer og tilhørende erhvervsstruktur - God og sikker teknisk forsyning - Korrekt og hurtig myndighedsbehandling De mere bløde ydelser, som erhvervslivet i stigende grad fokuserer på såsom: - Kulturtilbud, byudvikling, skoler osv., der er med til at tiltrække og fastholde arbejdskraften - Uddannelsestilbud En vellykket og positiv erhvervsudvikling kan dog alene blive en realitet via et samarbejde mellem en lang række aktører i og udenfor landsdelen. Vedtagelsen af denne erhvervsstrategi skal således ses som byrådets invitation til samarbejde. I Lolland Kommune afsætter vi ressourcer til at realisere målsætningerne i et tæt samarbejde med virksomheder, erhvervsfremmeorganisationer, uddannelsesinstitutioner, organisationer, foreninger og personer, der har en interesse i at skabe gode betingelser for vores fælles fremtid. Velkommen til et godt og konstruktivt samarbejde om at videreudvikle vores landsdel sammen! Stig Vestergaard Hans Ole Sørensen Borgmester Formand for Erhvervs- og Kulturudvalget 3

4 1.1 Lollands udgangspunkt For at realisere en positiv erhvervsudvikling må man arbejde for at imødegå eksisterende svagheder og trusler samt videreudvikle styrkerne og mulighederne. Der skal kort sagt tages udgangspunkt i den specifikke situation og det særkende, som præger landsdelen. I samarbejde med Guldborgsund Kommune har Lolland kommune taget initiativ til at få udarbejdet en analyse og et mulighedsnotat for Lolland-Falster. Oxford Research afsluttede i juni måned 2008 analysen. Af nedenstående skema fremgår udtræk fra den swot-analyse, som blev gennemført, der blandt andet peger på følgende udgangspunkt for Lolland-Falster: STYRKER Vedvarende energi Logistik Turisme Landbrug Tværkommunalt samarbejde SVAGHEDER Bosætning/boligmassen Image Lange videregående uddannelsesmuligheder Mangel på højtuddannet arbejdskraft Netværk med F & U institutioner MULIGHEDER TRUSLER Fast forbindelse over Femern Bælt Klimatopmøde i 2009 Øget offentligt-privat samarbejde samt koordinering af nuværende initiativer Copenhagen Capacity & Region Sjælland EU-midler (interreg) Manglende samarbejde og koordinering af nuværende initiativer Manglende politisk vilje og risikovillighed Fraflytning af unge Opretholdelse af mellemlange uddannelser Skarp kommunal adskillelse Analysen og mulighedsnotatet peger på en række udfordringer, som Lolland Kommune via erhvervsstrategien og øvrige strategier vil arbejde for at imødegå, herunder f.eks. områdets image og vanskelighederne ved at tiltrække nye borgere og fastholde de unge og derigennem sikre, at den rette arbejdskraft er til stede for 4

5 erhvervslivet. Det er en central udfordring, at der mangler højtuddannet arbejdskraft og at udbuddet af lange videregående uddannelser er en mangelvare. Endelig peger analysen på, at manglende samarbejde og koordinering er en svaghed og at der derfor bør fokuseres herpå. Udover udfordringerne er Lolland dog samtidig præget af en række styrker og muligheder, som skal videreudvikles. Lolland er kendetegnet ved et stort foreningsliv, hvilket er en styrke. Lolland er blevet kendt både nationalt og internationalt for en innovativ energipolitik, og der er truffet beslutning om etablering af den faste forbindelse over Femern Bælt, hvorved Lolland opnår en endnu mere central placering i Østersøområdet og mellem de store metropoler, end det tidligere var tilfældet. Der er sket mere end en firedobling af nye virksomhedsetableringer på Lolland de seneste 5 år og der tegner sig en eksplosiv vækst i iværksætterlysten på Lolland-Falster. På Lolland findes der mange mikrovirksomheder, især enkeltmandsvirksomheder. Denne erhvervsudvikling betyder, i modsætning til tidligere, hvor store virksomheder var dominerende, at Lolland er mindre sårbar ved virksomhedslukninger. Selvom det ikke er de store virksomheder, som generelt dominerer erhvervslandskabet, findes der dog også en række af disse på Lolland, såsom Vestas Blades, Danisco, Knuthenborg Park og Lalandia. Det er forventningen, at både store og mindre virksomheder vil finde vej til Lolland med beslutningen om at etablere den faste forbindelse over Femern Bælt. Flere faktorer har betydning for, hvor en virksomhed vælger at placere sig. Generelt set vil virksomhedslokaliseringen øges ved kombination af højt vidensniveau, god infrastruktur og højt serviceniveau. Den faste forbindelse over Femern Bælt og den infrastrukturelle opgradering mod syd og nord, som denne samtidig vil betyde kan utvivlsomt blive et væsentligt parameter for tiltrækningen af virksomheder i fremtiden. Den massive satsning på vedvarende energi, som Lolland gennem de senere år har været kendetegnet ved, vil også være et centralt parameter. Gennem den senere tid har også flere og flere nichefødevareproducenter set dagens lys på Lolland. Knuthenlund Gods er en af Skandinaviens største økologiske jordbrug med eget specialoste mejeri og en lang kvalitetsproduktioner spirer frem. Det er vurderingen, at denne udvikling indenfor kvalitetsfødevarer har en betydning for Lolland image, både i turismemæssig-, bosætningsmæssig- og erhvervsmæssig sammenhæng. Der er opbygget et godt tværkommunalt samarbejde som udgør et godt fundament for den videre udvikling. Endelig er det eksisterende erhvervsliv på Lolland meget engagerede i den fælles udvikling af vores landsdel, hvilket Lolland Kommune ser som et særdeles centralt parameter for en positiv udvikling. 5

6 På trods af en række udfordringer, som skal imødegås, må det konstateres, at Lollands udgangspunkt for en fremtidig positiv erhvervsudvikling er godt. 1.2 Udmøntning af erhvervspolitik og handlingsplan Lolland Kommunes erhvervsstrategi er en konkretisering af planstrategien på erhvervsområdet og skal derfor ses i den sammenhæng. Udformning og udmøntning af en strategi og handleplan for erhvervsudviklingen er en opgave, der rækker langt ud over kommunen. Erhvervslivet, erhvervsserviceaktørerne, uddannelsesinstitutionerne, engagerede personer indenfor erhvervsudvikling m.fl. er her centrale aktører. Samtidig er samarbejdspartnere i andre kommuner, regionen, vækstforum, nationalt og internationalt også centrale aktører. Et første udkast til erhvervsstrategi blev sendt i høring i november måned. Der indkom i alt 14 høringssvar med en række konstruktive kommentarer og forslag til det videre arbejde. Kommentarerne er indarbejdet i nærværende erhvervsstrategi, som er endelig godkendt i Byrådet i december måned Erhvervslivet og øvrige interessenter vil løbende blive inddraget, når erhvervsstrategien skal udmøntes, da det er en opgave, der kræver et tæt samarbejde, både med aktører i Lolland og med aktører uden for Lolland, regionen og Danmark. Lolland Kommune vil tage initiativ hertil. 6

7 2 Vision, mål og indsatsområder 2.1 Vision Lolland står i en særlig situation. På den ene side har Lolland betydelige udfordringer, idet landsdelen er præget af betydelige sociale, økonomiske og demografiske udfordringer. På den anden side åbner beslutningen om Femern Bælt forbindelsen og den tiltagende fokus på vedvarende energi helt nye muligheder for Lolland. Lollands udfordring er, at udnytte disse muligheder optimalt til at løfte området og skabe et nyt Lolland. Byrådets vision for erhvervsudviklingen på Lolland er: Lolland skal udvikle sig til et centrum i den nye Femern Bælt region. Lolland skal have et stærkt brand nationalt og internationalt som et visionært og dynamisk erhvervsudviklingsområde med optimale rammebetingelser for vækst. Visionen afspejler Byrådets forventning til erhvervsudviklingen og skal ses som et udtryk for, at der skal sættes massivt ind for at tilføre området en betydelig fremgang over de kommende år. Strategien vil afspejle, at de konkrete indsatser både favner videreudvikling af traditionelle indsatsområder i forhold til erhvervsudvikling og en særlig satsning på udvalgte områder. 7

8 2.2 Mål Nuværende og kommende virksomheder skal opleve Lolland som et attraktivt sted for virksomhedsplacering Lolland skal kunne tilbyde tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft Lolland Kommune skal være kendt nationalt og internationalt som førende demonstrations- og udviklingsområde for energiteknologi og produktion af energi baseret på vedvarende eller fornybare ressourcer Lolland kommune skal optimere de muligheder, som følger med brobyggeriet over Femern Bælt til at understøtte kommunens igangværende udviklingsaktiviteter indenfor erhverv, turisme, bosætning mv. Lolland Kommune skal være kendt for at være et godt sted at drive økologisk landbrug og drive højteknologisk landbrug Lolland kommune skal aktivt styrke sin position i - og samarbejde med - Region Sjælland, Vækstforum Sjælland, nationalt og internationalt Lolland kommune skal via samarbejde med danske og udenlandske videninstitutioner skabe grundlag for, at den viden der udvikles kan komme til gavn i offentlige og private virksomheder Lolland Kommune skal via indgåelse af offentlige-private samarbejder understøtte klyngedannelse, innovation og udvikling og dermed skabe grundlag for øget erhvervsvækst Virksomhederne skal opleve Lolland Kommune som en solid sparringspartner og rammeskaber for stadig vækst og udvikling Byrådet er opmærksom på, at en snæver erhvervspolitisk indsats ikke gør det alene. Erhvervspolitik handler også om at skabe gode rammer for medarbejdernes dagligdag. Det betyder, at den samlede erhvervspolitiske indsats også favner at udvikle attraktive bosætningsområder, skabe flere og kvalitative kulturtilbud, gode rekreative områder, gode daginstitutioner og skoler, attraktive børneaktiviteter, gode undervisningstilbud mv. Erhvervsstrategien skal derfor ses i sammenhæng med kommunens øvrige strategier. 8

9 2.2 Succeskriterier Erhvervsstrategien sætter fokus på at skabe fremtidig vækst og udvikling på Lolland. Byrådet har valgt at opstille succeskriterier for udmøntningen af erhvervsstrategien. Der skal inden udgangen af 2012 være etableret: Udvikling af energiklynge - EnergyCluster Lolland - Mindst 25 virksomheder indenfor anvendelse af vedvarende energi - Mindst 600 arbejdspladser - Mindst 1 uddannelsestilbud på universitetsniveau Erhvervsarealer og infrastruktur - Udlæg af 130 ha erhvervsareal EnergyCluster Lolland Ha erhvervsareal ved indgangen til Norden: Gateway North - Aftaler om overtagelse af industriområdet og evt. arbejdshavn omkring broen Aftaler omkring den fortsatte udnyttelse af færgehavnen efter 2018 samt de tilstødende sporarealer - Etablering af togstation med tilhørende logistikområde der forbinder tog, motorvej og lufthavn - Opgradering af Lolland-Falster Airport Andre succeskriterier 2 - Mindst 60 virksomheder indenfor øvrige brancher - Mindst 900 arbejdspladser - Mindst 150 Videnarbejdspladser 1 Aftaler om ejerskab og videre brug af arealer, der anvendes primært til brobygning eller færgedrift, skal være på plads 2012 for at sikre tid til den fortsatte kommunale planlægning og skabe samarbejdsrelationer med potentielle fremtidige private brugere. 2 Arbejdspladser der ikke er direkte og indirekte knyttet til brobyggeriet og dermed forsvinder i Der medregnes såvel nye virksomheder som udvidelse af eksisterende. 9

10 2.3 Indsatsområder for fremtidig Erhvervsudvikling Lolland Kommune vil have en kompetent og effektiv service af erhvervsvirksomheder og vil udvikle gode rammebetingelser for erhvervslivet. Lolland Kommune vil medvirke til at styrke samspillet mellem kulturliv, erhvervsliv og forsknings- og uddannelsesinstitutioner om innovation i de eksisterende virksomheder og i forhold til at skabe rammer for etablering af nye virksomheder. Med udgangspunkt i de vedtagne mål for erhvervsudviklingen i Lolland Kommune og de temaer, som er blevet drøftet med erhvervslivets aktører, vil der i nærværende strategi- og handlingsplan blive sat fokus på følgende udviklingstemaer: 1) De eksisterende virksomheder, som allerede på nuværende tidspunkt driver virksomhed i Lolland Kommune 2) De nye virksomheder, dvs. iværksættere og potentielt tilflyttende virksomheder 3) De gode medarbejdere: kvalificeret arbejdskraft 4) Brancherelaterede indsatser 5) Samarbejde og videreudvikling af styrkepositioner Ad 1: De eksisterende virksomheder Det er et centralt indsatsområde i erhvervsstrategien, at Lolland Kommune vil arbejde for at fastholde og understøtte allerede eksisterende virksomheder i Lolland. Her er det centralt, at der i kommunens planlægning indtænkes hensyntagen til videreudvikling af eksisterende virksomheder. Det er væsentligt, at der løbende er en tæt dialog med erhvervslivet om, hvordan Lolland Kommune bedst mulig kan agere som solid, imødekommende og professionel samarbejdspartner og dermed kan medvirke til at understøtte en positiv erhvervsudvikling. Fokus skal specielt rettes på dialogen mellem virksomheder og kommunens plan & myndighedsområde samt forsyningsvirksomhederne. Ændringer af virksomhedernes fysiske rammer, tilladelser og godkendelser i forbindelse med selskabernes virke og teknisk forsyning tager tid pga. nationale krav til sagsbehandling. Der må i denne forbindelse udvises særlig rettidighed for begge parter. Ad 2: De nye virksomheder Det er væsentligt for den fremtidige vækst og udvikling, at Lolland Kommune til stadighed arbejder for, at der etableres nye virksomheder. Det er en indsats, som alle sektorer i kommunen vil samarbejde om, herunder især sektorerne Udvikling & Erhverv samt Teknik & Milljømyndighed. Der skal opbygges et modtageapparat, som er gearet til at håndtere henvendelser fra potentielt tilflyttende virksomheder på bedst mulig vis samtidig 10

11 med, at der skal gennemføres opsøgende indsats overfor virksomheder, som det kunne være relevant at trække til området. Endelig skal iværksættere tilbydes de bedst mulige betingelser for at kunne starte ny virksomhed. Frem til 2012 skal der sikres nye erhvervsområder der er forbeholdt blivende virksomheder. Erhverv der kun vil drive deres forretning under selve brobyggeriet må ikke blokere permanente erhvervsområder gennem kortsigtet salg, der efterlader kommunen med tomme erhvervsbygninger af ringe kvalitet og forkert teknisk infrastruktur. Etablering og udbygningen af erhvervsarealer, herunder især arealer langs motorvejen, er en selvstændig målsætning og betingelse for at tiltrække nye virksomheder, især virksomheder indenfor transport og logistik. Guldborgsund og Lolland Kommuner samarbejder allerede nu om dette indsatsområde. En særlig indsats skal etableres for at skabe gode relationer mellem eksisterende virksomheder og de mange forskellige selskaber der opnår kontrakter i forbindelse med brobygningen. Lollands virksomheder kan opnå store ordrer som underleverandører under byggeriet og med spin-off ved et fortsat samarbejde efter byggeriet. Ad 3: De gode medarbejdere: kvalificeret arbejdskraft Manglen på kvalificeret arbejdskraft er en stor udfordring, både på landsplan og i Lolland kommune. Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er en helt central forudsætning for en positiv erhvervsudvikling og dermed for Lolland Kommunes erhvervsstrategi. Der skal gennemføres indsatser både for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til landsdelen og for at opkvalificere den eksisterende arbejdskraft. Der skal ydes en særlig indsats for at tiltrække hele familier der, ud over forældrenes deltagelse på arbejdsmarkedet, også øger antallet af unge, der får skabt en tilknytning til Lolland. Ad 4. Brancherelaterede indsatser Et af de meget centrale satsningsområder, som allerede på nuværende tidspunkt har bragt en positiv erhvervsudvikling med sig og en synlighed langt ud over landegrænserne, er satsningen på vedvarende energi, miljø og klimatilpasning: Lolland CTF (Lolland Community Test Facilities). Denne platform, som er skabt, er meget central for Lolland Kommunes erhvervsstrategi og skal videreudvikles og skabe grobund for en fortsat positiv udvikling indenfor dette styrkeområde. Der vil blive vedtaget en særlig strategi og handlingsplan for dette område, som beskriver en supplerende indsats til nærværende erhvervsstrategi. Grundlaget for Lolland CTF udspringer i kommunen og øvrige forsyningsselskaber. Ny lovgivning for deres virke er først i gang med at blive implementeret. 11

12 Lolland er kendetegnet ved en særdeles god landbrugsjord, hvorfor landbruget naturligt er et dominerende erhverv i landsdelen. Lollands landbrug er også kendetegnet ved store veldrevne gårde. Dette giver en speciel mulighed for at etablere nye samarbejdsformer mellem det offentlige, landbrug og øvrigt erhverv. Satsning på specialafgrøder til videre lokal forarbejdning inden for såvel fødevarer, såsæd, som energiafgrøder skal fremmes gennem samarbejde med såvel den enkelte landmand som branchen generelt. I den senere tid har den gode landbrugsjord samtidig betydet udviklingen af en række mindre producenter af nichefødevarer. Denne tendens vil Lolland Kommune understøtte, da det er en fordel både for udviklingen af virksomheder og en styrke for turismeudviklingen og landsdelens image. Turisme er et af de meget centrale erhverv i Lolland Kommune og der er vedtaget en særlig strategi og handlingsplan for turisme med fokus på at arbejde for at tiltrække flere turister til Lolland. Med erhvervsstrategien vil Lolland Kommune arbejde for en fortsat udvikling i - og en tiltrækning af nye virksomheder indenfor - turismeerhvervet. Lolland og Guldborgssund har særdeles gode muligheder for at udbygge erhverv indenfor transport og logistik og udvikle sig til et logistisk knudepunkt set i lyset af den kommende Femern Bælt forbindelsen. Dette scenarie vil kommunerne understøtte gennem et fortsat samarbejde og arbejdsdeling i forhold til regionens havne og udlægning af erhvervsarealer. I Mulighedsnotat udarbejdet af Oxford Research peges endvidere på en branchemæssig forskydning fra traditionelle erhverv indenfor fremstilling og produktion til erhverv indenfor videns- og oplevelsesøkonomi. Denne tendens skal forfølges og udnyttes optimalt dog med fokus på, at de eksisterende virksomheder og erhverv er væsentlige byggesten for en fortsat positiv erhvervsudvikling. Ad 5. Samarbejde og videreudvikling af styrkepositioner Lolland har en central placering som geografisk knudepunkt mellem metropolerne og vil med realiseringen af den faste forbindelse over Femern Bælt stå overfor nye potentialer, som skal udnyttes optimalt. Samarbejde er et grundlæggende vilkår for at skabe vækst og udvikling i vores landsdel og Lolland kommune vil aktivt videreudvikle og styrke sin position og optimere det gode samarbejde på Lolland-Falster og samarbejdet med Region Sjælland, Vækstforum Sjælland og nationale og internationale samarbejdsrelationer. Gennem offentligt-privat samarbejde vil Lolland Kommune understøtte innovation, vækst og klyngedannelse. Lolland Kommune vil videreudvikle og skabe en stærkere binding til videninstitutioner for derigennem at skabe grundlag for, at den viden kan komme til gavn for private og offentlige virksomheder og organisationer. 12

13 3 Strategi og handleplan 3.1 Handleplan for eksisterende virksomheder MÅLSÆTNING: - Erhvervslivet skal opleve Lolland Kommune som en solid sparringspartner og rammeskaber for stadig vækst for udvikling. - Kommunen skal agere som imødekommende og professionel samarbejdspartner og det skal være et kendetegn for Lolland Kommune, at der indenfor lovgivningens rammer - tilbydes en så smidig og problemfri sagsbehandling som muligt. - Erhvervslivet skal have let adgang til sparring, rådgivning og viden Aktivitet Formål/mål Målgruppe Metode Tovholder Tidsplan Femern Bælt relateret information til eksisterende virksomheder Virksomheders adgang til rådgivning og sparring i forbindelse med virksomhedsudvikling mv. De eksisterende virksomheder i Lolland skal have adgang til viden om planlagte opgaver i forbindelse med brobyggeriet. De eksisterende virksomheder skal have let adgang til rådgivning og sparring i forbindelse med virksomhedsudvikling. Erhvervslivet Erhvervslivet Femern Bælt Forum og Erhvervsråd Lolland- Falster tager initiativ til at udarbejde et leverandørkatalog og en internetplatfom med de relevante informationer. Lolland kommune har indgået kontrakt med Erhvervsråd Lolland- Falster om levering af rådgivning og sparring til eksisterende virksomheder, herunder om fundraising, import- og eksportvejledning, rådgivning vedrørende etablering, drift, udvikling mv. Femern Bælt Forum og Erhvervsråd Lolland-Falster Erhvervsråd Lolland-Falster 2009 Fortløbende. Kontrakten med Erhvervsråd Lolland- Falster løber frem til udgangen af 2009 og i marts måned 2009 skal arbejdet evalueres med henblik på genforhandling 13

14 3.2 Handleplan for nye virksomheder MÅLSÆTNING: - Lolland Kommune skal være kendt for at være et optimalt sted at starte ny virksomhed - Der skal være en fortsat vækst i opstart og tilflytning af virksomheder til Lolland Kommune Aktivitet Formål/mål Målgruppe Metode Tovholder Tidsplan Erhvervsarealer Lyn service - modtageapparat ved henvendelser fra potentielt tilflyttende virksomheder Velkomstpakke til nye virksomheder Hvervekampagne/tiltrækning af nye Der skal være tilgængelige og attraktive erhvervsarealer, herunder gerne brancheopdelte (Klynger). Sikre, at henvendelser fra potentielt tilflyttende virksomheder modtager alt relevant information inden 72 timer. Sikre en god velkomst at nye virksomheder med information fra miljøteam, servicepakke, information om foreningsliv mv. Der skal gennemføres en opsøgende indsats Potentielt tilflyttende og opstartende virksomheder i Lolland Potentielt tilflyttende virksomheder Nye virksomheder som flytter til området Potentielt tilflyttende Der udarbejdes en samlet oversigt og eksisterende og potentielt ledige arealer. Prioritering. Udrykningsteam med folk fra de relevante kommunale afdelinger sørger for, at alle spørgsmål, som virksomheden har, bliver besvaret på én gang. Der udpeges én kontaktperson som styrer processen. Der skal udarbejdes et samlet letlæseligt informationsmateriale De relevante virksomheder og Lolland Kommune, Udvikling & Erhverv og Teknik & Miljømyndighed i samarbejde med Guldborgssund Lolland Kommune, Udvikling & Erhverv i samarbejde med øvrige sektorer og erhvervsserviceaktører (herunder f.eks. Erhvervsråd Lolland- Falster, Femern Bælt Forum, BaSS, Copenhagen Capacity, Invest in Denmark m.fl.) Lolland Kommune, Udvikling & Erhverv i samarbejde med Teknik & Miljømyndighed. Materialet vil blive afprøvet med eksisterende virksomheder. Lolland Kommune, Udvikling & Erhverv i Arbejdet er opstartet og fortsættes. Fortløbende indsats. Vil blive opstartet i januar Arbejdet vil blive opstartet i 14

15 virksomheder Etablering af ambassadørnetværk for at tiltrække flere virksomheder til Lolland De eksisterende netværk og virksomheder kan sælge den gode historie om Lollands erhvervsbetingelser Iværksætterrådgivning De potentielle iværksættere skal have den fornødne vejledning og rådgivning Udvikling af fællesfaciliteter for iværksættere og mindre virksomheder Med henblik på at understøtte kommende iværksættere og mindre virksomheder, vil der blive arbejdet på at få udviklet og etableret fællesfaciliteter. virksomheder Potentielt tilflyttende virksomheder Iværksættere Iværksættere og mindre virksomheder brancher skal identificeres. Udarbejdelse af målrettet hvervemateriale og etablering af kontakt. Der etableres et kontaktnetværk med repræsentanter for forskellige brancher af erhvervslivet i Lolland, som er villige til at blive kontaktet af potentielt tilflyttende virksomheder, som ønsker at høre yderligere Lolland Kommune indgår kontrakt med Erhvervsråd Lolland- Falster om at levere erhvervsserviceydelser til iværksættere og om at videreguide vækstiværksættere Skal fastlægges. samarbejde med relevante erhvervsserviceaktører, herunder BaSS og Erhvervsråd Lolland- Falster, som der er indgået kontrakter med. Lolland Kommune, Udvikling & Erhverv tager initiativ til at netværket etableres og henvender sig til repræsentanter for erhvervslivet herom. Lolland Kommune indgår kontrakt med Erhvervsråd Lolland- Falster, som yder iværksætterrådgivning, gennemfører kurser osv. Kunne evt. gennemføres i samarbejde med investorer, konsulenter ea og vil foregå fortløbende Opstartes i 2009 Fortløbende. Kontrakten med Erhvervsråd Lolland-Falster løber frem til udgangen af 2009 og i marts måned 2009 skal arbejdet evalueres med henblik på genforhandling. Skal fastlægges. 15

16 3.3 Handleplan for kvalificeret arbejdskraft MÅLSÆTNING: - Lolland kommune skal kunne tilbyde tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft Aktivitet Formål/mål Målgruppe Metode Tovholder Tidsplan Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Bosætningskampagner Tiltrække udenlandsk arbejdskraft til at bosætte sig i Lolland og blive den del af det lokale arbejdsmarked Tiltrække kvalificeret arbejdskraft til lolland via bosætningskampagner med fokus på at sælge Lollands kvaliteter og den gode historie samt synliggøre de eksisterende beskæftigelsesmulighed er Netværksdannelse mellem virksomheder, udd.-institutioner og kommunen som sætter fokus på uddannelse og jobmatching. Potentielt tilflyttende familier Potentielt tilflyttende familier Oprettelse af uddannelsesråd/task -force for erhvervsrettede efteruddannelsestilbud Uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv Der skal indgås samarbejde med relevante aktører herom, herunder f.eks. brancheforeninger, den katolske kirke m.fl. Gennemførelse af kampagner, herunder i medier, presse, events, messer osv. Udvikle en velkomstpakke til nye familier. Nedsættelse af uddannelsesråd med repræsentanter for aktørerne. Uddannelsesrådet skal sætte fokus på matchning af udbud og efterspørgsel i forhold til efterudddannelse, herunder f.eks. behovet for etablering af kurser i erhvervssprog mv. Lolland Kommune, Udvikling og erhverv i samarbejde med Guldborgsund Kommune, jobcentre, erhvervslivet m.fl. Lolland Kommune, Udvikling & Erhverv Lolland Kommune i samarbejde med Guldborgsund Kommune, uddannelsesinstitutio ner, erhvervsliv og erhvervsråd Analyse færdig, konkrete initiativer under planlægning Nye fremstød planlægges i

17 Ægtefællerekruttering Tiltrække kvalificeret arbejdskraft via sikring af, at også ægtefæller får arbejde Tilflytterfamilier. Information om ordning, formidling af ægtefælle CV til virksomhedsnetværk Jobcenter Lolland

18 3.4 Handleplan for brancherelaterede indsatser MÅLSÆTNING: - Lolland Kommune skal være kendt for at være et godt sted at starte og drive økologisk landbrug, dyrke og afsætte kvalitetsfødevarer og drive højteknologisk landbrug - Lolland Kommune vil udnytte energiteknologi og energiproduktion som en vækstdriver, der skaber varige arbejdspladser, tiltrækker nye arbejdspladser og styrker etablerede og medvirker til, at Lolland er kendt i international sammenhæng som førende demonstrations- og udviklingsområde for energiteknologi - Lolland kommune vil arbejde for en fortsat udvikling i og en tiltrækning af nye virksomheder indenfor turismeerhvervet - Lolland Kommune vil udnytte de øgede muligheder for at udvikle erhverv indenfor transport og logistik Aktivitet Formål/mål Målgruppe Metode Tovholder Tidsplan Videreudvikling af energiklynge Synliggørelse af Lolland ved klimatopmødet i 2009 Den store satsning på vedvarende energi skal videreudvikles og skabe grundlag for at skabe varige arbejdspladser og styrke de eksisterende samt medvirke til, at Lolland er kendt i international sammenhæng De opnåede resultater, som Lolland har opnået på vedvarende energiområdet skal synliggøres, når hele verden samles i Danmark ved klimatopmødet i Eksisterende og nye virksomheder i Lolland. Øvrige kommuner i Region Sjælland, Danmark og internationalt, som kan få gavn af at implementere de vedvarende energisystemer, der er udviklet i Lolland Virksomheder, meningsdannere, internationale aktører, presse mv. Samarbejde mellem de 3 klimakommuner i Region Sjælland og inddragelse af vidensinstitutioner, som vækstforum har indgået kontrakt med, dvs. RUC, TI, RISØ, Copenhagen Capacity m.fl. Gennemførelse af udviklingsprojekter med fokus på Lollands vand, brint, vind, fremtidens landbrug, algeinnovation og gennemførelse af samlet udstilling i Vestenskov Lolland Kommune, Udvikling og Erhverv Lolland Kommune, Udvikling og Erhverv i samarbejde med BaSS, Grønt Center, SEAS Nve, konsulenter m.fl. Arbejdet er i gang Aktiviteten er igangsat og løber frem til udgangen af

19 Understøtte spirende kvalitetsfødevare klynge Optimere rammerne for udvikling af erhverv indenfor transport og logistik Turisme Udviklingen af kvalitetsproduktioner indenfor fødevarer skal videreudvikles til gavn for erhvervsmæssig vækst, turisme- og bosætningsmæssig tiltrækningsværdi mv. Skabe et logistik knudepunkt. Styrke transport og logistik erhverv. Arbejdsdeling mellem havne. Videreudvikle potentialerne indenfor turisme- og oplevelsesøkonomi, herunder tiltrækning af virksomheder og investeringer. Producenter af nicheprodukter indenfor kvalitetsfødevarer Eksisterende og nye virksomheder i Lolland. Øvrige kommuner i Region Sjælland, Danmark og internationalt, Eksisterende og kommende turismevirksomheder. Understøtte allerede eksisterende netværk og samarbejder, herunder afsøge muligheder for Maribo som slow-city Lolland og Guldborgssund samarbejder om interessevaretagelsen i fht. udlæg af erhvervsarealer mv. Ikke fastlagt. Lolland Kommune vil understøtte eksisterende aktiviteter på området, herunder aktiviteter opstartet i regi af Slow food Lolland-Falster, Grønt Center, Dansk Landbrug Sydhavsøerne m.fl. Lolland og Guldborgssund i samarbejde. Lolland Kommune, Fonden Turistlolland, Erhvervsråd L-F, Femern Bælt Forum m.fl. I gang Igangværende

20 3.5 Handleplan for samarbejde og videreudvikling af styrkepositioner MÅLSÆTNING: - Lolland skal aktivt styrke sin position i og samarbejde med Region Sjælland, Vækstforum Sjælland, nationalt og internationalt - Lolland skal via samarbejde med danske og udenlandske videninstitutioner skabe grundlag for, at den viden der produceres kan komme til gavn i offentlige og private virksomheder - Lolland Kommune skal via indgåelse af offentlige-private samarbejder understøtte klyngedannelse, innovation og udvikling og dermed skabe grundlag for øget erhvervsvækst - Kommunen ønsker at drage nytte af de styrkepositioner, som Lolland via havnene besidder i forbindelse med tiltrækning og understøttelse af virksomheder, der kan have gavn af havnenærhed - Lolland skal have et godt image for at tiltrække virksomheder, turister og bosættere. Aktivitet Formål/mål Målgruppe Metode Tovholder Tidsplan Viden flytter ind Vækstforum Sjælland har indgået kontrakter med flere videninstitutioner, herunder TI, RUC, RISØ, Copenhagen Capacity m.fl. Lolland Kommune vil igangsætte en indsats der sigter på, at den viden der produceres kan komme til gavn for virksomheder og offentlige institutioner i region Sjælland. Offentlige og private virksomheder/orga nisationer i Lolland Kommune Via tværkommunalt samarbejde og samarbejde med Vækstforum Sjælland skal der arbejdes for, at Lolland kan få adgang til og gavn af de ydelser, som kontraktholderne skal gennemføre. Mulighederne skal synliggøres overfor private og offentlige virksomheder og organisationer Lolland kommune, sektor for Udvikling og Erhverv i samarbejde med de øvrige kommuner i region sjælland, K17, KKR og Vækstforum sjælland Dialog og samarbejde er igangsat Interessevaretagelse Lolland Kommunes mærkesager skal indtænkes i sager, strategier og Offentlige og private virksomheder og organisationer Lolland Kommune skal holde sig orienteret om sager og beslutninger, der har relevans for Lolland Kommune, sektor for Udvikling og Erhverv er ansvarlig for Er igangsat. Fortløbende indsats. 20

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Velkommen til Grønt Center

Velkommen til Grønt Center Velkommen til Grønt Center Program Præsentation/introduktion Grønt Center historie medarbejdere bestyrelse virksomhed formål aktiviteter Alsidighed og klyngeaktiviteter PP Rundtur fokus på alternative

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Strategisk Erhvervshandleplan for Vordingborg Kommune 2011-2013

Strategisk Erhvervshandleplan for Vordingborg Kommune 2011-2013 Strategisk Erhvervshandleplan for 2011-2013 2. udkast 31. januar 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...3 1. INDLEDNING...4 2. VISION OG AMBITIONER...4 Globalisering og innovation...5

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Erhvervspolitik 2016-2019 Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Indledning Med Erhvervspolitikken 2016-2019 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet med at skabe de bedst mulige rammer for,

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Erhvervsservice i en erhvervspolitisk ramme -En ny erhvervsfremmestruktur i Haderslev

Erhvervsservice i en erhvervspolitisk ramme -En ny erhvervsfremmestruktur i Haderslev Erhvervsservice i en erhvervspolitisk ramme -En ny erhvervsfremmestruktur i Haderslev Vækst i en kommune skabes i et samspil med de rammer, som Stat, Region og Kommune stiller til rådighed for private

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar 2016 Vision Skanderborg Kommune ligger i hjertet af østjyske vækstcentrum og er én af Danmarks mest attraktive erhvervskommuner. Vi har unikke rammevilkår for

Læs mere

Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020

Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020 Handlingsplan 2014-15 Hillerød Nordsjællands Vækstcentrum 2020 1. Indledning Økonomiudvalget og Byrådet godkendte i januar 2013 erhvervsstrategien Hillerød Nordsjællands vækstcentrum 2020. Det blev herunder

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Idékatalog: LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER I HELE LANDET. - til gavn for samfundets samlede velstand

Idékatalog: LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER I HELE LANDET. - til gavn for samfundets samlede velstand Idékatalog: LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER I HELE LANDET - til gavn for samfundets samlede velstand 2 Indhold Uddannelse er grundlaget for vækst... 4 1. Rammebetingelser for uddannelse skal være ens i hele

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 November 2012 Side 1 Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 ENDELIGT UDKAST Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg,

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer: (A) Henrik Bolberg Formand (A) Ley Plum Næstformand (A) Dorris

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune 2016-2018 1 Vision I Skanderborg Kommune kendes vi på, at det er attraktivt og nemt at drive virksomhed. Gang på gang får vi flotte placeringer, når

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Erhvervsudvikling og erhvervsservice i Syddjurs Kommune. Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2012

Erhvervsudvikling og erhvervsservice i Syddjurs Kommune. Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2012 Erhvervsudvikling og erhvervsservice i Syddjurs Kommune Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2012 Indledning I august 2011 offentliggjorde DI en undersøgelse af erhvervsklimaet i samtlige kommuner

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv - Furesøs kommende erhvervspolitik Preben Sandberg Pettersson Formand for Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Klima og energi. Strategi for klima- og energiindsats i Lolland Kommune

Klima og energi. Strategi for klima- og energiindsats i Lolland Kommune Klima og energi Strategi for klima- og energiindsats i Indholdsfortegnelse Indledning 1 Vision og mål 2 s strategi 2.1 Udvikling af grøn energiteknologi en erhvervsstrategisk satsning 2.2 Reduktion af

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere