Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7"

Transkript

1 Skiltepolitik

2 Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhvervsområder 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og tilladelse 20 2

3 Forord Aalborg Kommune har udarbejdet denne skiltepolitik for at fremme kvaliteten af skiltning i kommunen og sikre, at der udvises hensyn til gadebilleder og byrum, når der sættes skilte (herunder reklamer) op. Skiltepolitikken er et administrationsgrundlag for kommunen ved vurderingen af skilte og reklamer, men vil også kunne bruges af ansøgere, bygherrer og erhvervsdrivende som vejledning og inspiration ved udformning af skilte. Skiltepolitikken beskriver de kriterier, der ligger til grund for kommunens vurdering af ansøgninger om skiltning. Den indeholder også den lovgivning, der er væsentlig i forbindelse med skiltning og en redegørelse for, hvordan der kan søges tilladelse til at opsætte skilte. Skiltepolitikkens formål er at fremme kvaliteten af skiltning, sikre grundlaget for en ensartet sagsbehandling af skilteansøgninger, ved at fastlægge kriterier for tilladelser til skiltning, give bygherrer og ansøgere et klart billede af hvilke typer skilte, der kan forventes tilladelse til, og inspirere til skiltning, der tilpasses bygninger, gadeforløb, byrum og landskab. 3

4 Byrådets politik Skiltepolitikken er Aalborg Byråds overordnede målsætning for skiltning i Aalborg Kommune. Formålet er at fremme kvaliteten af skiltning i kommunen samt at sikre, at der er klare og ensartede retningslinjer for, hvilke skilte der kan opsættes. Det er byrådets ønske, at forretninger og erhverv selvfølgelig også skal kunne synliggøre sig gennem skiltning. Derved kan de være med til at skabe attraktive og aktive bymidter, handelscentre og erhvervsområder. Skiltning skal ske med omtanke og i respekt for bygningernes arkitektur, byens karakter og landskabet. Det skal ske på en måde, så byernes særpræg og særlige karakter fastholdes og naturværdier bevares, hvilket vil være til gavn og glæde for alle kommunens borgere. Byrådet ønsker, at skiltningen skal spille sammen med de forskellige omgivelser i kommunens byer og landskaber. Skiltepolitikken skal bidrage til at sikre kvaliteten og helhedspræget i gadebilledet, langs vejene og mod landskabet. 4

5 Det er byrådets politik at: Skiltningen skal tilpasses det enkelte områdes karakter og skala. Skiltningen skal begrænses til det nødvendige, og ingen skilte må være så store, at de dominerer en bygningsfacade, et byområde eller landskabet. Skiltning skal tilpasses bygningens størrelse, arkitektur og omgivelserne. Skilte må ikke dække bygningsdetaljer, og skal følge placeringen af vinduer, døre og porte.skiltning skal som udgangspunkt placeres i stueetagen. Udformning og placering af skilte på samme facade for forskellige virksomheder skal samordnes, så der opnås en god helhedsvirkning. Der må skiltes med virksomhedens navn, logo og lignende. Reklameskiltning for enkeltprodukter skal begrænses. Store og dominerende skilte (fx billboards, storskærme, bannere og lignende) skal som udgangspunkt undgås. Nogle steder vil de dog kunne tillades. På fredede og bevaringsværdige bygninger og i bevaringsværdige bykvarterer skal der udvises særlige hensyn ved skiltningens omfang og placering. 5

6 Skilte Skilt på butiksrude Skiltning er information om en butik eller en virksomhed, fx navn, art, logo eller lignende, som bliver opsat direkte i forbindelse med butikken eller virksomheden. Skiltning skal være tilpasset den enkelte bygnings facadeudformning og udtryk. Den skal desuden afpasses efter den bymæssige sammenhæng, som bebyggelsen indgår i og selvfølgelig det budskab, som skiltet skal formidle. Det er afgørende for en god skiltning, at forbrugeren ikke forvirres af for mange informationer. Skiltningen skal derfor være enkel,og klart og tydeligt formidle, hvilken virksomhed, der er i bygningen. Skiltningen må gerne være fantasifuld og af høj kvalitet, hvad angår design og udførelse. Skilt med navn og logo 6

7 Reklamer Nogle skilte er reklamer. En reklame indeholder et budskab, der skal påvirke en målgruppe til at handle ved fx at købe et bestemt produkt. Der kan være tale om mindre, butiksrelaterede reklamer eller store lysog bannerreklamer, der har vidtrækkende effekt på byrummet. Reklamer i det offentlige rum spiller i dag en stigende rolle, og der udvikles til stadighed nye måder at reklamere på. Når der sættes reklamer op, er det vigtigt, at de tilpasses både bygningen og omgivelserne. Desuden skal reklamer altid underordnes virksomhedens skilte med navn og logo. Med skiltepolitikken ønsker kommunen at stille nogle kriterier for, hvordan der kan reklameres for virksomheder m.m. Der skal udvises hensyn til byens særlige kvaliteter og de historiske byrum. Skiltepolitikken skal derfor også tilgodese, at følsomme områder i byen beskyttes mod store reklameindslag. Diskrete reklamer, der er tilpasset bygningerne og den øvrige skiltning 7

8 Tæt bebyggede områder Den centrale del af byerne er ofte tæt bebygget, og der kan være både butikker, kontorer og boliger m.m. i den samme bygning. I mange tilfælde vil der være tale om karrébebyggelse, hvor der er butikker eller restauranter i stueetagen, og kontorer eller boliger på de øvrige etager. Da der ofte drives flere erhverv i en bygning, er det vigtigt, at skiltenes placering og antal afstemmes efter hinanden. Der skelnes også imellem de publikumsorienterede butikker i stueetagen og kontorerhverv, der traditionelt ikke henvender sig til et publikum. Facadeskilte Skilte skal sættes op, så der tages hensyn til facadernes udtryk. I historiske byrum skal skilte indpasses med stor respekt for de historiske og arkitektoniske værdier. Facadernes udseende og byrummenes karakter har derfor betydning for, hvordan og hvor skilte kan sættes op. Små skilte er ofte tilstrækkelige, hvor der kun færdes fodgængere. En enkel og velproportioneret skrift kan som regel læses på en afstand af op til 250 gange skriftens højde. Fx kan en 10 cm høj skrift læses på 25 meters afstand. Påmalede og løse bogstaver, der sættes op direkte på muren, er ofte en elegant løsning, og denne skiltetype vil passe til de fleste facader. Forretningsvinduerne er også et oplagt sted at placere facadeskiltet, da skiltet kan komme til at sidde i synshøjde. Samtidig er skilte, som er malet, påtrykt eller påklæbet ruden, en meget diskret form for skiltning. Pladeskilte kan være vanskelige at tilpasse, fordi de nemt kommer til at virke som facadebeklædning. Et pladeskilt kan dog være en god løsning, hvis det begrænses i størrelse, og sættes op hvor facaden naturligt giver plads, fx i en frise mellem stueetagen og 1. sal. Retningslinjer Skilte skal tilpasses, så de bliver en del af helheden og ikke dominerer andre dele af gadebilledet. Skilte må ikke føres på tværs af skel mellem to ejendomme, selv om forretningen har lokaler i begge ejendomme, eller på tværs af en ejendoms hovedopdeling. Skilte, flag og lignende må ikke opsættes uden for forretningens egen del af stueetagen. Skiltenes størrelse skal tilpasses husets karakter, og de skal placeres sådan, at de sammen med eventuelle facadeskilte på naboforretninger skaber en god balance i det samlede facadeudtryk. Skiltning over stueetagen skal begrænses til små skilte malet på ruden eller små skilte placeret bag ruden. Pladeskilte må ikke dække hele facaden. Der skal efterlades passende luft omkring skiltene, så man kan se, at de sidder på en mur, og at huset har kontakt med jorden. Skiltene må ikke dække døre, vinduer eller bygningsdetaljer som søjler, gesimser, ornamentik mv. Massiv og dominerende tilklæbning eller total blænding af forretningsvinduer må ikke finde sted. Skilte skal fortælle kunden, hvad det er for en forretning. Reklamer for produkter og varer skal underordne sig den øvrige skiltning. Belysning i og på skilte må ikke være til gene for færdsel og naboer. 8 Et velproportioneret skilt

9 Udhængsskilte Et skilt placeret vinkelret på gadeforløbet er meget let at få øje på. Udhængsskilte kan dog komme til at skjule hinanden, hvis der sættes mange skilte op tæt på hinanden. Det er bl.a. årsagen til, at antallet af udhængsskilte skal begrænses. Udhængsskilte skal naturligvis være synlige i gadebilledet, men de må ikke fremstå dominerende. Desuden skal det sikres, at de ikke er til gene for færdslen. Derfor er der grænser for hvor stort et udhængsskilt må være, og hvor på facaden det må placeres. Placeringen af forretningsindgangen kan på udmærket vis tydeliggøres af et udhængsskilt, som placeres over eller ved døren. Retningslinjer Udhængsskilte skal tilpasses, så de bliver en del af helheden og ikke dominerer andre dele af gadebilledet. Der må kun sættes ét udhængsskilt op for hver forretning. Hvis forretningen er placeret på et hjørne, kan der sættes to udhængsskilt op. Et til hver gadeside. Udhængsskilte skal placeres inden for forretningens egen del af facaden og inden for den naturlige afgrænsning af stueetagen. Afgrænsningen kan fx være et skift i facadeudformningen. Særlige forhold som fx lav etagehøjde kan dog begrunde en højere placering - dog aldrig højere end underkanten i vinduerne på 1. sal. Skiltene skal altid hænge visuelt sammen med stueetagen. Udhængsskilte må ikke være større end 0,5 kvm. Udhængsskiltenes budskab må kun knytte sig til den forretning, hvor de er placeret. Frihøjden under et udhængsskilt skal som udgangspunkt være mindst 2.8 m. Nogle steder kan en mindre frihøjde tillades. Afstanden fra skiltets yderste kant til fortovskant/vejbane skal være mindst 1 m. Belysning i og på udhængsskilte må ikke være til gene for færdsel og naboer. Lysskilte må ikke virke blændende for trafikanter eller beboere i omkringliggende lejligheder. Udhængsskiltet er design passer til bygningens stil 9

10 Små lysskilte Det vil ofte være nødvendigt at kombinere skilte med lys, så de også er synlige i mørke. Det skal dog sikres, at belysningen ikke medfører gener for trafikken og personer, der opholder sig i eller ved bygningen. Løse bogstaver og logoer, der lyser i sig selv, eller er belyst bagfra, vil ofte være en elegant løsning. I dagslys kan lyskasser på grund af tykkelsen let virke klodsede. Udformningen af dem skal derfor ofres særlig opmærksomhed. Retningslinjer Lysskilte skal tilpasses, så de bliver en del af helheden og ikke dominerer andre dele af gadebilledet. Lyskasser med gennemskinnelig baggrund må ikke anvendes. Skrift og symbol bør være lyse, og baggrunden bør være mørk. Lysskilte skal opsættes i overensstemmelse med retningslinierne for facade- og udhængsskilte. Lysskilte med løbende eller blinkende lys vil normalt ikke kunne godkendes. Spotlamper og armaturer til belysning af skilte skal være spinkle og udført i materialer eller farver, der er neutrale i forhold til facaden, de opsættes på. Lys fra spotlamper og armaturer skal være i hvide nuancer. Lys fra skilte må ikke være til gene for trafikken eller personer, der opholder sig i eller ved bygningen. Skilte med lys 10

11 Øvrige skilte i tæt bebyggede områder Nogle skilte hører ikke til kategorierne facadeskilte, udhængsskilte eller lysskilte. De skal dog stadig sættes op under hensyntagen til bygningens udseende og det pågælde byrum. Midlertidig facadeskiltning som fx juleudsmykning kan anbringes efter aftale med Aalborg Kommune. Skilte må ikke være til fare for forbipasserende ved fx at indeholde skarpe genstande eller åben ild. I butiksstrøg skal facaderne i stueetagen være henvendt mod publikum. Derfor må skilte, som placeres inde i butikken, ikke have en størrelse, der i væsentlig grad hindrer indblik fra gaden. 1 m 0.7 m Retningslinjer Størrelse på skilt, der stilles på fortov Der må kun opsættes henvisningsskilte i porte eller gennemgange, der fører fra gade til gård. Henvisningsskilte/navneskilte i øjenhøjde skal påføres blindeskrift Gavlskilte og kunstnerisk udsmykning godkendse kun i de tilfælde, hvor gavlen eller facaden vurderes at være særlig velegnet til formålet. Høje skilte gennem flere etager tillades normalt kun til hoteller og butikcentre. Permanente reklameflag og bannere tillades normalt ikke, hverken på en facade eller på tværs af gaden. Der må ikke stilles beachflag op. Private skilte, der opstilles på offentligt vejareal, kan stilles op uden ansøgning til Aalborg Kommune. Skiltepolitikkens vilkår for skiltning skal dog overholdes. Private skilte, der opstilles på offentligt vejareal, må kun stå ud for forretningens egen facade. Skiltene må ikke være højere end 110 cm og ikke bredere end 70 cm. Hver forretning må højst stille 1 skilt op. Private skilte, der opstilles på offentligt vejareal, skal placeres helt inde ved forretningens facade og der skal være en fri passage på mindst 1,30 m mellem private skilte og kørebane, cykelsti, gadebelysning samt andet gadeinventar. Skiltene må ikke fastgøres i vejarealets belægning. I nogle fortov er der anlagt ledelinjer og opmærksomhedsfelter. Det er for at sikre, at personer med synshandicap kan færdes sikkert i byen. Afstanden fra skilte til ledelinjer og opmærksomhedsfelter skal være mindst 60 cm. 11

12 Erhvervsområder Erhvervsområder er kendetegnet ved, at de erhverv, der drives i bygningerne, kræver meget plads. Der kan f.eks. være tale om store kontorvirksomheder eller butikker med pladskrævende varer. Som regel drives der kun én virksomhed i hver bygning. Skilte i erhvervsområder kan ofte være større end i de tæt bebyggede områder. Skiltene skal dog stadig tilpasses bygningerne, og i erhvervsområder kan der også være beplantede forarealer samt grønne stræk langs vejene, som der skal udvises hensyn til, når der sættes skilte op. Skiltning i et erhvervsområde. 12 Skilte uden for tætbyen Visionen er, at udformningen af skilte bidrager til, at erhvervsbebyggelser fremtræder med velordnede bygningsanlæg, samtidig med at helhedspræget fastholdes. Retningslinjer Skilte på bygninger skal have en udformning og placering, der er tilpasset den enkelte bygnings facadeudformning og udtryk. De skal desuden tilpasses den bymæssige sammenhæng, som bebyggelsen indgår i og det budskab, som skiltet skal formidle. Det er afgørende for god skiltning, at forbrugeren ikke forvirres af for mange informationer. Skiltningen skal derfor være enkel, klar og tydeligt formidle hvilken virksomhed, der er i bygningen. Ved fritstående skilte skal fladearealerne tilpasses skiltenes udformning og volumen. Virksomhederne må pr. vejstrækning have ét skilt på facaden med en skiltestørrelse på maks. 0,7 x 2,5 meter - samt ét skilt placeret på facadearealet med en skilteflade på maks. 3 kvm. og en højde over terræn på maks. 3 m. Endvidere må der opsættes ét anvisningsskilt ved vejskel med en maks. højde på 1,5 meter over terræn og en skilteflade på maks. 1 kvm. Øverst på skiltet skal bygningens vejnummer eller bygningens navn angives. Flere virksomheder på samme adresse skal have ét fælles anvisningsskilt. På grunde med flere virksomheder eller flere funktioner (varemodtagelse, værksted, etc.) må der opsættes henvisningsskilte med en skilteflade på maks. 0,5 kvm. Skilte må ikke placeres over bygningens sternhøjde. Lysskilte må ikke blænde og lysmængden skal være svagere end det omgivende offentlige lys. Lyssætning af facader er forbeholdt udvalgte bygninger. Der må skiltes med firmanavn og logo. Produktreklamer - herunder tekstilreklamer o.lig. samt lysreklamer - er ikke tilladt. Der må ikke flages med reklameflag.

13 Skiltning ved indkøbscentre Udformningen og placeringen af skilte skal bidrage til, at indkøbscentre fremtræder overskuelige og velordnede. Skiltningen skal i øvrigt følge vejledningerne for tæt bebyggede områder og erhvervsbebyggelse. Retningslinjer Indkøbscentre må kun have fælles skiltning mod omgivende eksterne veje. Der må højst være ét skilt pr. indkørsel til centeret. Skiltefladen må højst være 1,5 kvm. ved mindre centre og 2 kvm. ved større centre. Skiltehøjden over terræn må maks. være 3 meter. Ved fritstående skilte skal fladearealerne tilpasses skiltenes udformning og volumen. Indkøbscentrenes øvrige skiltning skal følge anvisningerne for tæt bebyggede områder og erhvervsbebyggelse. Velplacerede skilte med tydeligt navn og logo. Produktreklamer - herunder tekstilreklamer o.l. samt lysreklamer - er ikke tilladt Der må ikke flages med reklameflag. 13

14 Skiltning ved servicestationer Servicestationernes skiltning skal fremstå enkelt og overskueligt for bilisterne. Udformningen af skiltene, og facadearealer i øvrigt, skal følge vejledningerne for tæt bebyggede områder og erhvervsbebyggelse. Retningslinjer Der må opsættes ét skilt med logo/firmanavn og priser. Skiltefladen må være på maks. 3 kvm. Skiltet må have en højde på maks. 4 meter over terræn. Der må monteres ét skilt på bygningens sternkant med logo/firmanavn. Ved fritstående skilte skal fladearealerne tilpasses skiltenes udformning og volumen. Skiltning i øvrigt skal følge anvisningerne for tæt bebyggede områder og erhvervsbebyggelse. Produktreklamer - herunder tekstilreklamer o.l. samt lysreklamer - er ikke tilladt Der må ikke flages med reklameflag. 14

15 15

16 Øvrige skilte Lysskilte Lysskilte kan både ved lysstyrken, farven på lyset og bevægelsen i billedet påvirke omgivelserne i væsentlig grad, både hvad angår byrummet, bygningen og trafikken. Aalborg Kommune vil derfor kun undtagelsesvis tillade montering af lysskilte (også LED-baserede skilte), og under forudsætning af, at følgende kan opfyldes: Udformingen af skiltet skal have en arkitektonisk sammenhæng med bygningen, det monteres på Det omkringliggende byrum (park, plads, vej og gade) må ikke blive påvirket i væsentlig grad, hverken visuelt eller æstetisk Skiltet må ikke være til gene for beboere eller personer, der opholder sig i området Skiltet må ikke være til fare eller gene for trafikken Det er ansøgers pligt at redegøre for, at ovenstående er overholdt. I forbindelse med kommunens behandling af ansøgningerne vil det i hvert enkelt tilfælde skulle vurderes, hvorvidt lysskiltet er VVM- pligtigt (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Reklameballoner Kommunen vil kun undtagelsesvis godkende opsætning af reklameballoner. Det vil i så fald være i forbindelse med større events, der har generel interesse for byen og offentligheden. Opsætning af reklameballoner skal desuden altid godkendes af politiet. Reklameskilte og bannere Der kan ikke forventes tilladelse til permanente billboards (plakattavler), bannere, rulleskilte og lign. Der kan i nogle tilfælde tillades bannerskiltning som reklame for fx særlige åbningstider ved tidsbegrænsede aktiviteter. Det kan fx være udsalg, julehandel og lign. Banneret skal tilpasses facaden, og må ikke dække for døre, vinduer og lignende. Bannere over vejareal kræver tilladelse efter vejloven/privatvejsloven fra Aalborg Kommune i hvert enkelt tilfælde. Bannere på tværs af veje kan tillades ved motionsløb og lignende, men det må først sættes op, når vejen er afspærret for trafik, og skal tages ned umiddelbart efter arrangementets afslutning. Retningslinjer Ved opsætning af store lysskilte vil kommunen i hvert enkelt tilfælde opstille kriterier for ind- og udfadening af billeder, tid for billedskift, lysstyrke, tændingstid m.m. Lysskilte skal afpasses i størrelse og udformning efter de bygninger og de byrum, hvor de opsættes. Lysskilte på tag med hældning skal placeres så lavt, at taget danner baggrund. Skiltets bærende konstruktion skal syne mindst muligt og udformes så spinkelt som muligt. Lysskilte skal fremstå integreret med bygningernes facade eller gavl, så de danner en harmonisk helhed med bygningernes og byrummets arkitektur. Anvisningerne for tæt bebyggede områder og erhvervsbebyggelse skal følges. Ved erhverv, der drives fra en bolig i et villa- eller parcelhuskvarter, må der ved indgangsdøren opsættes et skilt på maks. 30 x 30 cm. Der må ikke være lys i skiltene. Lysskilte, i form af lys der projiceres på fx en facade eller et vejareal, vil ofte give anledning til gener. Derfor kan der ikke forventes tilladelse til den form for skiltning. 16

17 Skilte i boligområder I villa- og parcelhuskvarterer vil det ofte være lovligt at drive erhverv i boligen, så længe ejendommens karakter af at være en bolig ikke ændres. Derfor skal erhvervsskilte i sådanne områder være meget diskrete. Skilte ved indfaldsveje Bilister oplever byen fra vejene. Bilisterne kan til tider fokusere meget på myldretidernes trafikpres på byens indfaldsveje og større veje. Som bilist danner man sig også et indtryk af byen. Det er fra indfaldsvejene, at man får det første indtryk af byen og dens liv. Det er derfor vigtigt at have fokus på skiltning i den sammenhæng. Skiltning er nødvendig for at finde vej og skal måske også kunne sælge. Fra biler i høj fart er det kun muligt at læse ganske få og enkle budskaber. Skilte langs vejene må ikke være mere fremtrædende end bygninger. Overdreven brug af skiltning giver et kaotisk indtryk og kan være til fare for bilisterne. Derfor er det vigtigt, at skiltning placeres hensigtsmæssigt og udformes enkelt og overskueligt. 17

18 Administrationsgrundlag og lovgivning Skiltepolitikken som administrationsgrundlag Lovgrundlaget for skilteregulering er i byggeloven, planloven, vejloven, bygningsfredningsloven og naturbeskyttelsesloven. Aalborg Kommunes Skiltepolitik udgør administrationsgrundlaget for skilte og reklamer, som etableres i henhold til de nævnte lovgivninger. Der kan være optaget bestemmelser om skiltning i lokalplaner og servitutter. I disse tilfælde er det bestemmelserne deri, som er gældende. Skiltepolitikken er et administrationsgrundlag, som skal sikre ensartede retningslinjer ved Aalborg Kommunes vurdering af skilteansøgninger. Skiltepolitikken er Aalborg Kommunes fortolkning af gældende lovgivning, hvor denne giver mulighed for skøn. Den vil således danne rammen for kommunens vurdering og skøn i forbindelse med forespørgsler og ansøgninger om skiltning. Lovgivning vedr. skilte Skilte, der placeres på privat ejendom eller på en bygning er omfattet af byggelovens 6D, og Aalborg Kommune kan forbyde eller påbyde fjernelse eller ændring af skilte, som er til ulempe, eller virker skæmmende. Derfor skal skiltning godkendes af kommunen. Skilte der udgør en egentlig konstruktion kræver desuden byggetilladelse jf. byggelovens 2. En byggetilladelse kan gøres afhængig af, at bebyggelsen - herunder skilte - får en sådan ydre udformning, at der opnås en god helhedsvirkning i forbindelse med dets omgivelser, jf. byggelovens 6D, stk. 1. Skiltning, belysning og lignende må ikke være til ulempe eller skæmme omgivelserne, ellers kan det medføre forbud eller påbud jf. byggelovens 6d, stk. 2. Opsætning af skilte på eller langs offentlige vejarealer kræver tilladelse efter vejlovens 102 og privatvejslovens 49 af Aalborg Kommune eller af Vejdirektoratet. Skiltning i det åbne land er som udgangspunkt forbudt efter naturbeskyttelseslovens 21. Kulturarvsstyrelsen skal give tilladelse til skilte på fredede bygninger efter bygningsfredningslovens 10. Hvis en lokalplan indeholder bestemmelser om skiltning, må der ikke etableres skiltning i strid med disse jf. planlovens

19 Ansøgning og tilladelse Fritstående skilte og skilte, der udgør en egentlig konstruktion, kræver byggetilladelse. Aalborg Kommune kan i henhold til byggeloven forbyde eller påbyde fjernelse eller ændring af skilte, som er til ulempe eller virker skæmmende. Derfor skal facadeskiltning og øvrige skilte godkendes af kommunen. I nogle tilfælde skal der også indhentes tilladelser fra andre myndigheder, inden skiltene kan sættes op. F.eks. kræver skiltning på fredede bygninger tilladelse fra Kulturstyrelsen, og skiltning langs statsveje kræver tilladelse fra Vejdirektoratet. Mindre skilte kan stilles op på kommunens vejareal uden forudgående ansøgning. Det er dog under forudsætning af, at vilkårene i afsnittet Øvrige skilte i tæt bebyggede områder overholdes. Ansøgning om byggetilladelse, eller kommunens godkendelse af skilte, skal indeholde tegninger eller illustrationer, der viser skiltenes placering, størrelse og udseende. By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby Ansøgningen skal sendes til By- Landsskabsforvaltningen via hjemmesiden Forvaltningen kan desuden kontaktes på tlf eller på Alle er velkommen til at henvende sig med spørgsmål om skiltning, ansøgningsmateriale o.l. 19

20 By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby Tlf

Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhverv 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18

Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhverv 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Skiltepolitik Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhverv 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og lovgivning 20 2 Forord Aalborg

Læs mere

SKILTEPOLITIK K AS T

SKILTEPOLITIK K AS T SKILTEPOLITIK UD K AS T Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhverv 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og lovgivning 20 2 Forord

Læs mere

Skilte- og facadevejledning

Skilte- og facadevejledning - Aalborg Kommune Side 1 af 1 Presse Web-TV Min Side Sitemap Blanketter Selvbetjening English politik manualer Forside Om kommunen Skiltning skal medvirke til at understøtte de arkitektoniske kvaliteter

Læs mere

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Når du søger om virksomhedsskiltning i by- og sommerhusområde undersøger kommunen (Afd. Byg & Miljø) følgende trin, som kan indeholde beskrivelse af

Læs mere

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltevejledningen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs

Læs mere

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Det gælder også for erhvervskvartererne, som jo er en del

Læs mere

VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder

VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER i Næstved Kommunes byområder 1 2 INDHOLD INTRODUKTION 5 ANSØGNING OM TILLADELSE OG GODKENDELSE 6 1. GENERELT FOR SKILTE OG REKLAMER 8 2. NÆSTVED BYMIDTE 9 FACADESKILTE

Læs mere

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Indhold Indledning - Baggrund og hovedformål 3 1 Butiksfacader 4 2 Farver 4 3 Skiltetyper

Læs mere

Skiltepolitik. Administrationsgrundlag

Skiltepolitik. Administrationsgrundlag Skiltepolitik Administrationsgrundlag 2 Indhold Forord 5 Byrådets politik 7 Hvad gør jeg når jeg vil sætte et skilt op? 10 Gode råd om skiltning 12 Lovgivning og praksis 13 Administrationsgrundlag 21 Områdetyper

Læs mere

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Digitale skilte er en ny type skilte i bybilledet. Skiltene tiltrækker sig stor opmærksomhed og har større synlighed end de almindelige analoge skilte. Hjørring

Læs mere

SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE

SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE Administrationsgrundlag for opsætning af skilte i Kerteminde Kommune Marts 2016 Indledning Kerteminde Kommune har udarbejdet dette administrationsgrundlag for at give borgere

Læs mere

Ølbycentret. Skilteregler

Ølbycentret. Skilteregler Ølbycentret Skilteregler 00 Regler for skilte og andet facadeudstyr i Ølbycentret Om skilte og skilteregler Formålet med skilteregler er at fremme god skiltning. God skiltning God skiltning opnås gennem

Læs mere

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk Skiltning på Strandvejen Greve Kommune Retningslinier for Skiltning på Strandvejen. Redaktion, layout og grafisk tilrettelæggelse: Birgitte Beenfeldt Revision: Side 15. 2013,Vin@greve.dk Greve Kommune

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8.

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8. Skiltemanual 2013 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltemanualen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs Kommune. Der er tidligere

Læs mere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Der er en stigende interesse fra erhvervsdrivende og foreninger for at opstille digitale skilte i det offentlige rum langs gader og veje. Digitale

Læs mere

REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER

REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER SLAGELSE KOMMUNE REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER INDLEDNING. Slagelse Kommune vil med disse skilteregler søge at få en smukkere skiltning på virksomhederne

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene.

Herunder følger et par eksempler på før og nu, som viser den forandring, der er sket gennem årene. Bilag 2 I det følgende er vist en lang række eksempler på gode og dårlige facader, skilte, byinventar med mere. Alle eksemplerne på siderne 2-3 2-12 stammer fra Nørregade, mens de efterfølgende stammer

Læs mere

Kapitel 9. Friluftsreklamer

Kapitel 9. Friluftsreklamer Kapitel 9. Friluftsreklamer 9.1. Indledning 9.2. Virksomhedsreklamer, trafikpropaganda m.v., samt mindre oplysningsskilte 9.3. Reklamer på idrætsanlæg 9.4. Ikrafttrædelse 9. l. Indledning Den hidtidige

Læs mere

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STEVNS KOMMUNE Forslag til REGULATIV FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STORE-HEDDINGE BYCENTER 1997 REGULATIV FOR RÅDEN OVER OFFENTLIG VEJAREAL I STORE-HEDDINGE BYCENTER INDHOLD 1. Administrative bestemmelser...

Læs mere

Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinjer

Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinjer Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer 2005 Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer Udarbejdet af Helsingør Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med Tegnestuen Jens V. Nielsen, Hellebæk

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning Skiltepolitik og administrationsgrundlag for skiltning Indhold Skiltepolitik for Viborg Kommune Forord...3 Byrådets politik... 4 Administrationsgrundlag - retningslinjer for skiltning Baggrunden for retningslinjer

Læs mere

Godkendelse af Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser

Godkendelse af Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser Punkt 14. Godkendelse af Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser 2015-012773 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Brug Byen Vejledning for skilte, gader og pladser endeligt.

Læs mere

SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER

SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER Vores vej // Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer // Side 1 EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE SKILTNING I HELSINGØR KOMMUNE

Læs mere

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014 Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Overordnede principper... 3 3. Almindelig servicevejvisning... 4 4. Særlig servicevejvisning...

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade Januar 2015 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

Stilladsreklamer kan være et voldsomt element i gadebilledet.

Stilladsreklamer kan være et voldsomt element i gadebilledet. Bilag 3 Reklamer i København Lysreklamer på Rådhuspladsen Reklamer i det offentlige rum spiller en stigende rolle i den moderne by. Byens udvikling og erhvervslivets interesse for synliggørelse gennem

Læs mere

Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte

Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte Vejledning om facader og skilte i Nykøbing F.bymidte Indhold Indledning 3 Facader 4 Tage, kviste og skorstene 6 Vinduer, døre og porte 8 Baldakiner og markiser 9 Skilte 10 Belysning 12 Antenner 13 Facaderådet

Læs mere

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Facader acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Derfor sætter Gladsaxe Kommune fokus på, hvordan vi kan

Læs mere

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET Marielyst - Karakter og kvalitet i sommerhusområdet er udarbejdet af Guldborgsund Kommune, Stab og Plan i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard, Byplankonsulenter,

Læs mere

Reklameskilte og servicevejvisning

Reklameskilte og servicevejvisning Holstebro Kommune Teknik og Miljø Reklameskilte og servicevejvisning Information om Reklameskilte og servicevejvisning i det åbne land Side 1 Juni 2007 Reklameskilte i det åbne land Naturbeskyttelsesloven,

Læs mere

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Københavns Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for solceller. Formålet med retninglinjerne er at foretage en kvalificeret afvejning

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land Vejledning om regler for skilte i det åbne land Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Efter Naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor må

Læs mere

Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte

Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte 2. udgave september 2014 Introduktion Nyborg Kommune er meget optaget af at sikre en smidig sagsbehandling, når de erhvervsdrivende

Læs mere

Regulativ for. i Kolding Kommune

Regulativ for. i Kolding Kommune REGULATIV 2008 Regulativ for i Kolding Kommune Regulativ for facader og skilte i Kolding Kommune 2008 37 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL OG HENSIGT 4 1.2 REGULATIVETS OPBYGNING OG BRUG 4 1.3 LOVHJEMMEL

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR FIRMA-SKILTNING, FLAGNING OG BELYSNING m.m., i HERSTED INDUSTRIPARK

RETNINGSLINJER FOR FIRMA-SKILTNING, FLAGNING OG BELYSNING m.m., i HERSTED INDUSTRIPARK RETNINGSLINJER FOR FIRMA-SKILTNING, FLAGNING OG BELYSNING m.m., i HERSTED INDUSTRIPARK I henhold til Byplanvedtægt nr. 5 af 22.maj 1963 og servitutbestemmelser af 2.juni 1963 skal alt skiltning, flagning

Læs mere

REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM

REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM Med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999 om offentlige veje, 102,, nr. 1, fastsætter Hørsholm Kommune i samråd med politimesteren

Læs mere

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Flowdiagram...3 Bestemmelser efter naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor

Læs mere

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Strædet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Strædet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. Strøggadelokalplan KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 226 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Strædet ndre By Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv KONGSBAK NFORMATK Juni 1994 LOKALPLAN

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. september 2004 via Magistraten J.nr. JTK/04/02149 Ref.: Tlf.nr. hj/ar

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PDF startside Generelle rammer...1/28

Indholdsfortegnelse. PDF startside Generelle rammer...1/28 Indholdsfortegnelse PDF startside Generelle rammer...1/28 Generelle rammer...2/28 Bygningers ydre fremtræden...3/28 Detailkort farveplancher...6/28 Facader og skilte i centerområder...7/28 Farveplanche

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 28. april 2014 J.nr.: NMK-513-00033 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om reklameskilte i Hedensted Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Juni 2014 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Forord De offentlige vejarealer skal bruges til færdsel, men vejarealerne kan også indgå i bymiljøet

Læs mere

Notat. Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Parkeringspladser for autocampere 29. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Skiltepolitik for Randers Kommune

Skiltepolitik for Randers Kommune Skiltepolitik Randers Kommune 2009 Skiltepolitik for Randers Kommune Formål Skiltepolitikken for Randers Kommune skal være med til at højne den visuelle kvalitet i det offentlige rum, herunder i byrum,

Læs mere

Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår.

Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår. Punkt 9. Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår. 2014-21716. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender nedenstående udkast til regler

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-01-2009 Dato: 18-12-2008 Sag nr.: KB 2 (ØU 3) Sagsbehandler: Ditte Bendix Lanng Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Temahæfte om skiltning. Planlægning og administration

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Temahæfte om skiltning. Planlægning og administration Solrød Kommune byrådet Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Temahæfte om skiltning Planlægning og administration 1 2 Temahæfte om skiltning - tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet af Solrød

Læs mere

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handels- og byliv, sikker og tryg færdsel for alle og gode aktiviteter

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle enkle

Læs mere

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag Solrød Kommune BYRÅDET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Solrød Byvej Indhold Indholdsfortegnelse Solrød Center er placeret ved både S-togstation og en række andre

Læs mere

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune Lokalplan 68 for skilte i Vallensbæk Kommune Juni 2005 REDEGØRELSE Forord Skiltene på husenes facader betyder meget for hvordan vi opfatter et område. Dominerende skilte, pyloner, bannere og reklamer ses

Læs mere

Skiltning af større byggerier Vejledning. RegionH Design design@regionh.dk 17276 maj 2013

Skiltning af større byggerier Vejledning. RegionH Design design@regionh.dk 17276 maj 2013 Skiltning af større byggerier Vejledning RegionH Design design@regionh.dk 17276 maj 2013 Indholdsfortegnelse side 2 Skiltning af større byggerier - Vejledning - maj 2013 1. Overblik, baggrund og kontakt

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.025 for Blåkildevej, Smedegård, Øst Aalborg Byrådet godkendte den 16. juni 2014

Læs mere

Regelgrundlag Efter byggelovens 16, jf. 2, stk. 2 skal der søges om byggetilladelse for at opsætte altan eller anlægge tagterrasse.

Regelgrundlag Efter byggelovens 16, jf. 2, stk. 2 skal der søges om byggetilladelse for at opsætte altan eller anlægge tagterrasse. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Krav til altaner og tagterrassers udformning Notatet redegør for forvaltningens praksis vedrørende

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v.

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle

Læs mere

SKILTEREGULATIV. indenfor lokalplan 220, 246 og 208 i Haverslev Vedtaget i Teknik & Miljøudvalget Rebild Kommune

SKILTEREGULATIV. indenfor lokalplan 220, 246 og 208 i Haverslev Vedtaget i Teknik & Miljøudvalget Rebild Kommune SKILTEREGULATIV indenfor lokalplan 220, 246 og 208 i Haverslev Vedtaget i Teknik & Miljøudvalget 11 05 2016 Rebild Kommune SKILTEREGULATIV indenfor lokalplan 220, 246 og Industriområdet 208 i Haverslev

Læs mere

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Indhold Her gælder reglerne for skiltning... 2 Offentlighedens adgang og skilte... 3 Sådan må skiltet se ud... 4 Her må du opsætte skilte... 5 Skema: Næringsdrivendes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL KOMMUNEPLANTILLÆG NR 5 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 Vedtaget endeligt af Byrådet den 25. august

Læs mere

HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr. 8.19

HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr. 8.19 HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr. 8.19 HADSUND BYRÅD JANUAR 2001 Planloven fra 1994 indeholder bestemmelser om, at et loklilplanforslag skal udarbejdes og offentliggprres, inden der udføres et stprrre bygge-

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

En rundtur i Lyset på godt og ondt

En rundtur i Lyset på godt og ondt En rundtur i Lyset på godt og ondt Inden for de seneste 5-7 år er der sket en kolossal udvikling i Lyset. Der er blevet solgt rigtig mange huse, og det har blandt andet betydet at nye ejere er gået i gang

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

Notat vedrørende opsætning af Solceller i Ryget Skovby

Notat vedrørende opsætning af Solceller i Ryget Skovby Notat vedrørende opsætning af Solceller i Ryget Skovby Baggrund Foranlediget af den store interesse for opsætning af solceller foretog Den Fælles Grundejerforening for Ryget Skovby (DFGRS) i oktober 2012

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Valby Langgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Valby Langgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Strøggadelokalplan KØENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 179 ygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Valby Langgade Valby Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr. 218

Læs mere

Københavns Kommune træffer den 14. august afgørelse om afslag på jeres ansøgning af 19. juni 2015.

Københavns Kommune træffer den 14. august afgørelse om afslag på jeres ansøgning af 19. juni 2015. Dato 25. februar 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/13242-14 Side 1/7 Vejdirektoratets afgørelse på jeres klage over Københavns Kommunes afslag på ansøgning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord... Indledning... 3. 1. Vejledning... 6

Indholdsfortegnelse. Forord... Indledning... 3. 1. Vejledning... 6 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... l Indledning... 3 1. Vejledning... 6 1.1. Facadeudformning... 6 1.2. Vinduer... 8 1.3. Kviste og ovenlysvinduer... 10 1.4. Markiser og baldakiner... 12 1.5. Facadeskilte...

Læs mere

SMUKKE VEJE. Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne

SMUKKE VEJE. Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne SMUKKE VEJE Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne Århus Kommune Magistratens 2. Afdeling Maj 2001 SMUKKE VEJE Vejledende retningslinier for erhvervsområder

Læs mere

Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget. Sagsnr

Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 7: Gældende lovgivning på altanområdet - Juridisk notat vedr. retningslinjer og lovgrundlaget 1. Indledning 2. Hvorfor udarbejde

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune

Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune Omhandler: Vareudstillinger Renholdelse Skiltning Plakater, ophængning Udeservering fra erhvervsvirksomhed Udstillingsmulighed på

Læs mere

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger - Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger Kopi af tilladelse skal altid være tilgængelig og kunne fremvises ved tilsyn. Indgangspartier, opgange, porte, cykelstativer og lignende må ikke blokeres,

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Sluseholmen karré O Dispensation fra tillæg 3 til lokalplan nr. 310 i forbindelse med nybyggeri på Sluseholmen. Marts 2014 sluseholmen sluseanlæg SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Motocrossbane Københavns

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings og salgssteder April 2017 Miljøafdelingen Maj 2017 1 1 Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne

Læs mere

min by og min gade Nærum Hovedgade SKILTE OG FACADER

min by og min gade Nærum Hovedgade SKILTE OG FACADER min by og min gade Nærum Hovedgade SKILTE OG FACADER Din forretning fotæller mere end man skulle tro om stil og betyder meget mere end man forestiller sig for gademiljøet og huset forretningen ligger i.

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for master og antenner Kommuneplantillæg nr. 6 for master og antenner er udarbejdet af Teknik & Miljø i Greve Kommune. Indholdsfortegnelse Redegørelse

Læs mere

Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret

Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret DRAGØR KOMMUNE Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret 1 2 INDHOLD REDEGØRELSE Lokalplanen baggrund side 5 Planens indhold Planens forhold til

Læs mere

L OKALPLAN ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE. for VED NYRAD BYCENTER. (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984

L OKALPLAN ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE. for VED NYRAD BYCENTER. (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984 L OKALPLAN for ET BOLIG -, CENTER - OG VÆRKSTEDSOMRADE VED NYRAD BYCENTER (Lokalplan nr. B-102.2 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1984 DELVIST AFLYST Pris 20.00 kr. AFLYSNING Lokalplan nr. B - 102.2,

Læs mere

Hvad gælder på veje og stier i Svendborg Kommune?

Hvad gælder på veje og stier i Svendborg Kommune? Brug af vejarealet - Opgravning - Arrangement - Container, skurvogn, stillads m.m. - Flagstænger, flagallé - Plakat, banner, juleudsmykning m.m. - Vareudstilling - Udeservering - Stadepladser - Brug af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

Gader & Pladser. Til glæde for alle. Vejledning

Gader & Pladser. Til glæde for alle. Vejledning Gader & Pladser Til glæde for alle Vejledning Spilleregler 3 Gadeindretning og trafik 5 Udstilling 6 Fortovsrestaurenter 8 Facadeudstyr 9 Arrangementer 10 Rene gader og pladser 12 Der skal altid søges

Læs mere

Rækkehusbebyggelsen Åbrinken - Principiel tilladelse til solceller

Rækkehusbebyggelsen Åbrinken - Principiel tilladelse til solceller Åbent punkt Byplanudvalget den 11-04-2012, s.1 Rækkehusbebyggelsen Åbrinken - Principiel tilladelse til solceller 1. Sagsfremstilling Grundejerforeningen Åbrinken ønsker at opsætte solcelleanlæg på sydvente

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bygningers ydre fremtræden...1/25. Facader og skilte...2/25. Generelle rammer...7/25. Grundstørrelser i boligområder...

Indholdsfortegnelse. Bygningers ydre fremtræden...1/25. Facader og skilte...2/25. Generelle rammer...7/25. Grundstørrelser i boligområder... Indholdsfortegnelse Bygningers ydre fremtræden...1/25 Facader og skilte...2/25 Generelle rammer...7/25 Grundstørrelser i boligområder...8/25 Individuel udvendig teknik...9/25 Opholdsarealer...10/25 Parkeringsarealer...12/25

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lyset. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Bevaring m.v. Boligområde.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lyset. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Bevaring m.v. Boligområde. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 270 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lyset Valby Bevaring m.v. Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Juni 1996 Ksbenhavns Kommunes Planorientering

Læs mere

Planlægning af den offentlige belysning

Planlægning af den offentlige belysning Planlægning af den offentlige belysning Belysningsplan for Frederiksberg Kommune. Af Allan Ruberg alr@hansen-henneberg.dk Offentlig udendørs belysning etableres og drives, som navnet antyder, til gavn

Læs mere

arkitekturpolitik for Ballerup Kommune

arkitekturpolitik for Ballerup Kommune arkitekturpolitik for Ballerup Kommune indhold 3 5 6 12 13 14 15 16 17 18 vision og idégrundlag arkitektoniske indsatsområder byens rum boligområder erhvervsområder landskaber og grønne områder bevaringsværdier

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

Området mellem Paltholmvej, Gammelgårdsvej og Frederiksborgvej.

Området mellem Paltholmvej, Gammelgårdsvej og Frederiksborgvej. Til: Planudvalget U D K A S T Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde øst for Gammelgårdsvej. Dato: 2. marts 2011 Sags id: 190-2008-10408 Dokument: 190-2011-35681 By, Erhverv og Natur

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe

Indsigelsesskema lokalplan 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe Indsigelsesskema lokalplan 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe Sag nr. 01.02.05-P16-50-10 Høringsperiode: 23/4-2013-17/6-2013

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade December 2013 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der

Læs mere

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m.

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. Planlægning Januar 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 29 Til Kommuneplan 2009 FORSLAG Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. 2 Indholdsfortegnelse INDHOLD Indledning... 5 Retningslinjer...

Læs mere