Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel"

Transkript

1 Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011

2

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Projektets baggrund Rapportens formål Afgrænsning af projektområdet Indstilling Tilknyttede projekter Organisatoriske forhold Projektets gennemførelse 5 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning Varmeplanlægning Fysisk planlægning Styringsmidler Anden lovgivning Berørte arealer 7 3 Redegørelse for projektet Forudsat behov for varmeproduktion Forsyningsmæssige forhold og driftsforhold Eksisterende produktion, Reference Projekt, udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel på 6 MW Anlægsomkostninger 10 4 Konsekvensberegninger Beregningsmetode Energi og miljø Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi Forbrugermæssige forhold 16 Project documents/projektforslag/rapport KADO DOC.

4 2 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Forudsætninger Bilag 2: Reference, nuværende drift med en ny træpillekedel Bilag 3: Projekt, udskiftning af træpillekedel med en ny træfliskedel Bilag 4: Alternativ, udskiftning af træpillekedel med en ny træfliskedel med ORC anlæg Bilag 5: Sammenstilling af beregningsresultater Bilag 6: Situationsplan Project documents/projektforslag/rapport KADO DOC.

5 3 1 Indledning 1.1 Projektets baggrund Denne rapport omfatter et projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel på 4,2 MW med en ny træfliskedel med varmeeffekt på ca. 6 MW på Central Røddikevej i Galten. Den nye træfliskedel etableres i ovnhallen langs den eksisterende flisfyrede kedel, idet den gamle træpillekedel fjernes. Den eksisterende træfliskedel har en total effekt på 10 MW. Der er også forudsat etablering af en ny akkumuleringstank ved siden af den eksisterende, som vil forbedre udnyttelse af produktionskapaciteten. Etableringen af ny kedel er nødvendiggjort af, at den eksisterende træpillekedel er i dårlig forfatning og trænger til udskiftning. Større effekt i forhold til den nuværende begrundes i bedre nyttegrad for den nye kedel og hensigten om at anvende den som grundlast. Samtidigt forventes tilkoblingen af nye forbrugere inden for fjernvarmeområdet. Idet det nye træfliskedel er over 1 MW, omfatter projektforslaget også et Alternativ til Projektet, som er indretning af træfliskedlen til kraftvarmedrift. I det efterfølgende belyses konsekvenserne ved udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel efter Varmeforsyningslovens retningslinjer, Bekendtgørelse af Lov om varmeforsyning, nr. 347 af 17. maj Rapportens formål Rapporten har til formål at belyse muligheder og konsekvenser og således danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til Varmeforsyningsloven. Endvidere skal rapporten orientere de eventuelle parter, der berøres af projektet, og som skal have projektet til høring. Rapporten er udarbejdet efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, Energistyrelsens bekendtgørelse nr af 13. december Project documents/projektforslag/rapport KADO DOC.

6 4 1.3 Afgrænsning af projektområdet Træfliskedelen planlægges etableret på det samme sted, hvor træpillekedlen er installeret i dag i bygningen på Central Røddikevej 87, som er vist på den efterfølgende oversigt. Figur 1 Centralen på Røddikevej 87 i Galten. Der er vedlagt en situationsplan i bilag 6 med angivelse af de planlagte ændringer af centralen i forbindelse installering af den nye træfliskedel. 1.4 Indstilling Det indstilles til Skanderborg Kommune at gennemføre myndighedsbehandling for projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. Skanderborg kommunalbestyrelse ansøges om at godkende projektforslaget. Etableringen af en ny træfliskedel i stedet for træpillekedel er begrundet i hensynet til et billigere brændsel samt øget forsyningssikkerhed og driftsøkonomi. Project documents/projektforslag/rapport KADO DOC.

7 5 1.5 Tilknyttede projekter Projektets gennemførelse er ikke betinget af andre projekter. 1.6 Organisatoriske forhold Galten Varmeværk A.m.b.a. finansierer, ejer, forestår driften og vedligeholder den nye træfliskedel. Ansvarlig for projektet er: Galten Varmeværk A.m.b.a. Skolebakken Galten Projektforslaget er udarbejdet af: COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Århus C 1.7 Projektets gennemførelse Projektering samt selve udskiftningen kan foretages umiddelbart efter godkendelse af dette projektforslag. Project documents/projektforslag/rapport KADO DOC.

8 6 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning 2.1 Varmeplanlægning Den gældende varmeforsyningslov er affattet i "Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning", nr. 347 af 17. maj Retningslinjerne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag er affattet i "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg", Energistyrelsens bekendtgørelse nr af 13. december Ifølge bekendtgørelses nr skal bl.a. projekter, der er omfattet af bilaget til bekendtgørelsen, forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse. Opførelse, udvidelse og nedlæggelse af fjernvarmeværker, herunder forbrændingsanlæg for affald, træ, halm m.v. er omfattet af pkt. 1.2 i bilaget. Den nye træfliskedel over 1 MW og omfattet af 9 i bekendtgørelse nr. 1295, der kræver anlægget indrettet til kraftvarmedrift, såfremt det er samfundsøkonomisk mest fordelagtigt. De efterfølgende beregninger viser, at et træflisfyret varmeproduktionsanlæg er den samfundsøkonomiske mest fordelagtige løsning (afsnit 4.3.1). Kommunalbestyrelsens godkendelse af dette projektforslag indebærer, at kapaciteten på træflis øges, mens anvendelse af træpiller bortfalder Ændring i varmeplanlægningens retningslinjer I kommunens varmeplanlægning indgår i forvejen anvendelsen af træflis til fjernvarmeproduktion. Kommunalbestyrelsens godkendelse af projektforslaget indebærer således en øget produktionskapacitet på træflis. Project documents/projektforslag/rapport KADO DOC.

9 7 2.2 Fysisk planlægning Grunden på Røddikevej ejes af Galten Varmeværk, og der forudsættes ingen ydre bygningsmæssige ændringer i forbindelse udskiftningen af træpillekedel til træfliskedel. Der etableres en ny akkumuleringstank ved siden af den eksisterende. 2.3 Styringsmidler Der planlægges ikke anvendelse af Varmeforsyningslovens styringsmidler til gennemførelse af projektet. 2.4 Anden lovgivning Projektet udføres efter gældende normer og standarder. Under projekteringen af anlægget indhentes godkendelse af byggeriet hos byggemyndigheder m.v., og der ansøges om godkendelse af anlæggets indretning og drift efter Miljøbeskyttelsesloven. 2.5 Berørte arealer Træfliskedlen etableres i bygningen på Central Røddikevej, som er beliggende på egen grund og en ny akkumuleringstank etableres ved siden af den eksisterende tank. Berørte arealer omfatter kun Galten Varmeværks egne arealer på Røddikevej. Project documents/projektforslag/rapport KADO DOC.

10 8 3 Redegørelse for projektet 3.1 Forudsat behov for varmeproduktion Den samlede varmeleverance og produktion i 2010 er oplyst af Galten Varmeværk og udgør MWh. Varmeproduktionen omfatter det samlede behov for varmeproduktion ab værk, som skal dække varmetab i ledningsnettet og forbrugernes varmeaftag til varmt vand og rumopvarmning. I beregninger er der forudsat yderligere tilslutninger, som medfører et øget varmebehov på MWh i løbet af 3 år. Bilag 1 indeholder en oversigt over forudsætninger og opgørelse af varme- og effektbehov. Af beregningerne i bilagene 2-4 fremgår den forudsatte udvikling i produktionsbehovet over planperioden. Centralen på Røddikevej er i dag bestykket med følgende anlæg: Træfliskedel med effekt på 10 MW Træpillekedel med effekt 4,2 MW Gaskedel med effekt 6,0 MW (reserve- og spidslastkedel, indgår ikke i beregningerne). 3.2 Forsyningsmæssige forhold og driftsforhold I dette projektforslag dækkes varmebehovet ved hjælp af: Eksisterende træflis-(10 MW) og træpillekedel (4,2 MW) i Referencen, En ny træflis- (6 MW) og eksisterende træfliskedel (10 MW) i Projektet. Project documents/projektforslag/rapport KADO DOC.

11 9 3.3 Eksisterende produktion, Reference I dag sker alt produktion på den eksisterende træfliskedel og træpillekedel. Naturgasfyret kedel bruges kun i tilfælde af udfald af de to føromtalte kedler. Varmeproduktionsfordeling ved Referencen for varmebehovet i 2010 er følgende: Eksisterende træfliskedel MWh (95,5 %) Eksisterende træpillekedel MWh (4,5 %) Samdriften mellem disse kedler er illustreret i den efterfølgende figur. Figur 2 Varmeproduktion ved Referencen. 3.4 Projekt, udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel på 6 MW Projektet indebærer, at der etableres 1 stk. ny træfliskedel på 6 MW, som erstatning for den eksisterende træpillekedel og en ny akkumuleringstank. Kedlen får den første prioritering ved varmeproduktion og er i stand til at dække sommervarmebehovet alene. Det eksisterende træflislagers kapacitet kan håndtere den træflismænge, som anvendes i forbindelse med den forudsætte produktion af flisvarme. Det forudsættes yderligere, at der anvendes den eksisterende skorsten til den nye træfliskedel. Project documents/projektforslag/rapport KADO DOC.

12 10 Varmeproduktionsfordeling ved Projektet for varmebehovet i 2010 er følgende: Ny træfliskedel MWh (77,5 %) Eksisterende træfliskedel MWh (22,5 %). Samdriften mellem disse kedler er illustreret i den efterfølgende figur. Figur 3 Varmeproduktion ved Projektet. 3.5 Anlægsomkostninger Hvis det eksisterende træpilleanlæg fortsætter varmeproduktionen over de næste 20 år, skal anlæggets levetid forlænges ved at udskifte den gamle træpillekedel med en ny. Beregninger for referencesituationen inkluderer et beløb på 8,0 mio. kr. til reinvestering i det eksisterende træpilleanlæg, så det fortsat er i stand til at producere den nødvendige varmemængde. Projektet omfatter etablering af 1 stk. træfliskedel på 6 MW og en akkumuleringstank på Central Røddikevej ved siden af den eksisterende træfliskedel samt nedtagning af den eksisterende træpillekedel. Nedenfor vises investeringsoverslaget. Alle priser er eksklusiv moms. mio. kr. Ny træfliskedel, inkl. installation og afmontering af træpillekedel Ny akkumuleringstank Investering i alt Tabel 1 Overslag over anlægsomkostninger, prisniveau 2011 ekskl. moms. Project documents/projektforslag/rapport KADO DOC.

13 11 4 Konsekvensberegninger 4.1 Beregningsmetode Der er udført overslagsmæssige beregninger på konsekvenserne af projektet for virksomhedsøkonomi, forbrugerøkonomi, samfundsøkonomi samt energi- og miljøforhold. Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Beregningerne er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode. Der regnes på: Referencen: Hvor træpilleanlægget udstyres med en ny kedel med den samme kapacitet på 4,2 MW. Projektet: Hvor træpillekedel udskiftes med en ny træfliskedel på 6 MW, og der etableres en ny akkumuleringstank. Beregningerne er udført som marginalberegninger, hvor kun berørte forudsætninger indgår. Resultatet udgøres af forskellen mellem de ovennævnte beregninger. Herved viser resultatet således i hvilket omfang, der opstår ændringer i økonomi, miljøbelastning m.v. ved gennemførelse af Projektet i forhold til Referencen. Resultatet kan kun bruges til at sammenligne projektforslaget og Referencen. Bilag 1 indeholder en oversigt over beregningsforudsætninger. Bilag 5 indeholder en sammenstilling af beregningsresultaterne. 4.2 Energi og miljø Her præsenteres de beregnede konsekvenser for brændselsforbruget, el-produktionen og luftemissionen. Bemærk, at både brændsel, el og skadevirkningen af emissionen er værdisat og indregnet i samfundsøkonomien, der præsenteres efterfølgende. De energi- og miljømæssige konsekvenser er således en mellemregning til samfundsøkonomien. Project documents/projektforslag/rapport KADO DOC.

14 12 De energi- og miljømæssige konsekvenser over 20 år i hhv. Referencen og Alternativerne er opstillet i den efterfølgende tabel. Reference Projekt Brændselsforbrug i MWh Træflis Træpiller Emissioner i tons CO 2 og CO 2 ækvivalenter SO NO x PM 2, Tabel 2 Brændselsforbrug og luftemission - sum over 20 år. CO 2 -ækvivalenter omfatter CH 4 og N 2 O omregnet til skadesvirkning som CO 2. Det ses af Tabel 2, at det samlede brændselsforbrug bliver lavere i Projektet end i Referencen, hvilket skyldes forskelle i anlæggenes virkningsgrader. Det samme gør sig gældende med luftemissioner. 4.3 Samfundsøkonomi Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i projektet set fra samfundets side. Beregningerne er udført i overensstemmelse med "Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet" Energistyrelsen april Der er anvendt driftsomkostninger, statsafgifter og investeringer som i virksomhedsøkonomien. Samfundsøkonomi, nuværdi over 20 år Referencen - fortsættelse med nuværende drift med en ny træpillekedel Projektet - udskiftning af træpillekedel med en ny træfliskedel Difference -178,838 mio. kr. -171,499 mio. kr. 7,339 mio. kr. Tabel 3 Samfundsøkonomisk resultat over 20 år. Det ses af Tabel 3, at der fremkommer en reduceret samfundsøkonomisk udgift på ca. 7 mio. kr. i nuværdi over den 20-årige betragtningsperiode i Projektet i forhold til Referencen. Udskrift af beregningerne på samfundsøkonomi er vedlagt i bilagene 2-3. En sammenstilling af resultatet fremgår af bilag 5. Project documents/projektforslag/rapport KADO DOC.

15 mio. kr. Galten Varmeværk A.m.b.a Kraftvarmealternativ Den planlagte træfliskedel er over 1 MW og derved omfattet af 9 i bekendtgørelse nr. 1295, der kræver anlægget indrettet til kraftvarmedrift, såfremt denne produktionsform er samfundsøkonomisk fordelagtig. Beregninger har vist, at dette ikke er tilfælde, idet det samfundsøkonomiske resultat viser en udgift på 221,160 mio. kr. Den samfundsøkonomiske udgift i nuværdi over den 20-årige beregningsperiode er vist i efterfølgende figur sammen med resultatet for Referencen og Projektet Refernce Projekt Alternativ Figur 4 Likviditetsvirkning for de enkelte år over den 20-årige periode. Det ses af ovenstående figur, at de samfundsøkonomiske udgifter i en løsning med træflisfyret kraftvarme er højere end i Referencen og betydeligt højere end i Projektet. Da den nye træfliskedel er den samfundsøkonomiske mest fordelagtige løsning, kan Projektet gennemføres med ovennævnte bestemmelse. Beregningen er vedlagt i bilag 4 og hovedresultaterne fremgår af bilag Virksomhedsøkonomi Ved beregning af de virksomhedsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i projektet set fra forsyningsselskabets side. Beregningen er baseret på de forudsætninger, der er beskrevet i projektet. Project documents/projektforslag/rapport KADO DOC.

16 mio.kr. Galten Varmeværk A.m.b.a. 14 Forudsætningerne er vedlagt i bilag 1. Beregningen er vedlagt i bilag 2 og 3. Alle beløb er uden moms Likviditetsvirkning Likviditetsvirkningen er den samlede økonomiske konsekvens af projektet for fjernvarmeforsyningen, der følger af omkostningerne til drift af anlæg og ydelse på lån til anlægsinvesteringer. Referencen, fortsat drift men en ny træpillekedel Projektet, udskiftning af træpillekedel men en ny træfliskedel 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8, Figur 5 Likviditetsvirkning for de enkelte år over den 20-årige periode. Det ses af Figur 5, at forskellen i omkostningerne til varmeproduktion vokser med årene. Dette skyldes en stigende omkostning til drift af den eksisterende træfliskedel, som i Referencen producerer mest varme Følsomheder Der er regnet på ændrede forudsætninger, der viser Referencens og Projektets følsomhed over for centrale forudsætninger: Project documents/projektforslag/rapport KADO DOC.

17 mio. kr. mio. kr. Galten Varmeværk A.m.b.a. 15 I den følgende figur er resultatet af grundberegningerne og resultatet af følsomhedsberegningerne vist sammenstillet for Referencen. Referencen Anlægsinvesteringer øges med 20 %, Reference Brændselsespriser øges med 20 %, Reference 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8, Figur 6 Referencens akkumulerede likviditetsvirkning over den 20-årige periode. For Projektet er følsomhedsresultater følgende: Projektet Anlægsinvesteringer øges med 20 %, Projekt Brændselsespriser øges med 20 %, Projekt 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8, Figur 7 Projektets akkumulerede likviditetsvirkning over den 20-årige periode. Project documents/projektforslag/rapport KADO DOC.

18 16 Det ses af ovenstående figurer, at en 20 % stigning i brændselspriser betydeligt påvirker likviditetsvirkningen for både Referencen og Projektet, mens en 20 % stigning i anlægsudgifter næsten ingen betydning har for likviditeten. Samtidigt ses der, at omkostninger til varmeproduktion er lavere ved Projektet. 4.5 Forbrugermæssige forhold Fjernvarmeforbruget vil blive afregnet efter Galtens Varmeværks gældende tariffer. Den præsenterede virksomhedsøkonomiske besparelse i Projektet med en ny træfliskedel vil ved grundforudsætningerne i forhold til den samlede varmeproduktion udgøre ca. 12 kr./mwh i gennemsnit over den 20-årige betragtningsperiode. Hvis dette omsættes direkte til forbrugerøkonomi, bliver det til ca. 324 kr. om året inkl. besparelse på varmetab og moms ved et årligt varmeforbrug på 18 MWh, hvilket er et typisk forbrug for et eksisterende hus på ca. 130 m². Project documents/projektforslag/rapport KADO DOC.

19 Bilag 1: Forudsætninger Project documents/projektforslag/rapport KADO DOC.

20 \\projects.cowiportal.com\ps\a014754\documents\3 Project documents\projektforslag\[økonomiske beregninger, ny fliskedel.xls]forudsætninger Galten Varmeværk A.m.b.a. Maj 2011 Udskiftning af træpillekedel med en ny fliskedel Forudsætninger til projektforslag efter Varmeforsyningsloven Varmebehov Varmeproduktion an net 2010 Prognose for varmeproduktionsudvikling til MWh/år MWh/år Brændselspriser ekskl. moms Træflis Tarif 450,00 kr./ton = 161,19 kr./mwh Flispris oplyst af værk NOx 0,50 kr./gj = 1,80 kr./mwh 2012 niveau I alt 162,99 kr./mwh Træpiller Tarif 1.350,00 kr./ton = 277,71 kr./mwh Træpillepris oplyst af værk NOx 7,00 kr./ton = 1,44 kr./mwh 2012 niveau I alt 279,15 kr./mwh Drift og vedligehold ekskl. moms Eksisterende flisanlæg 10,0 kr./mwh indfyret Stiger 10% hvert år Eksisterende træpilleanlæg 7 kr./mwh indfyret Nyt flisanlæg ORC anlæg 9,0 kr./mwh indfyret 65,0 kr./mwh el Gaskedler 15,0 kr./mwh (Bruges ikke i beregninger) Restproduktbehandling Deponeringsafgift 500,0 kr./ton 475,0 kr./ton Investeringsoverslag Reference Ny pillekedel 8,0 mio. kr. Reinvestering i eksisterende anlæg Projekt Ny fliskedel 11,4 mio. kr. Overslagspris fra Euro Therm Ny akkum. tank 1,59 mio. kr. Overslagspris fra F.W. Rørteknik I alt 12,99 mio. kr. Alternativ Ny fliskedel med ORC anlæg 40,0 mio. kr. Anslået El installation, tilslutning til el-net m.m. 2,5 mio. kr. Udvidelse af eksist. bygning 4,0 mio. kr. Ny akkum. tank 1,59 mio. kr. I alt 48,09 mio. kr. Finansiering Langfristet Type Obligationslån, Annuitet Rente 5,0% p.a. Kurs 100 Løbetid 20 år Kortfristet Type Kassekredit Overskud 5% Underskud 7% COWI A/S 1/2

21 \\projects.cowiportal.com\ps\a014754\documents\3 Project documents\projektforslag\[økonomiske beregninger, ny fliskedel.xls]forudsætninger Galten Varmeværk A.m.b.a. Maj 2011 Udskiftning af træpillekedel med en ny fliskedel Forudsætninger til projektforslag efter Varmeforsyningsloven Prisudvikling Inflation pr. år: Statsafgifter Varierende iht. Energistyrelsens anvisninger 1,80% årligt frem til 2015 if. lovgrundlag Anlæg Reference Projekt Alternativ Flis- Pille- Ny flis- Flis- Nyt fliskedel kedel kedel kedel k/v anlæg Brændsel Flis Træpille Flis Flis Flis Brandværdi enhed GJ/ton GJ/ton GJ/ton GJ/ton GJ/ton værdi 10,1 17,5 10,1 10,1 10,1 El-effekt MW 1,0 Varmeeffekt MW 10,0 4,2 6,0 10,0 6,0 Produktion MW 7,0 Indfyret MW 9,6 4,6 5,6 9,6 6,5 Virkningsgrad el 0 0 0% 0% 15% varme 104% 92% 107% 104% 92% Skønnet af COWI total 104% 92% 107% 104% 107% Emission kg/gj indfyret faktor CO CH ,030 0,030 0,030 0,030 0,030 N 2 O 310 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 CO 2 + ækvivalenter 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 SO 2 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 NO X 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090 PM 2,5 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 Aske, slagge kg aske/gj indfyret 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Emissionsværdier if. Energistyrelsen / DMU Brændsel Brændværdi, Flis 10,05 GJ/ton ~ 2,8 MWh/ton Piller 17,50 GJ/ton ~ 4,9 MWh/ton Samfundsøkonomi El- og brændselspriser ifølge: Driftsomkostninger og investering: Kalkulationsrente til nuværdiberegning: Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger, Energistyrelsen april Som i virksomhedsøkonomi 5,0 % p.a. Nettoafgiftsfaktor 117% Skatteforvridningsfaktor 20% COWI A/S 2/2

22 Bilag 2: Reference, nuværende drift med en ny træpillekedel Project documents/projektforslag/rapport KADO DOC.

23 Maj 2011 Udskiftning af træpillekedel med en ny fliskedel Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Reference, nuværende drift med en ny træpillekedel Beregningsperiode SUM År Varmeproduktion an net MWh Produktionsanlæg Eksisterende flisanlæg Varme 104,0% Virk.grad MWh Produktionsandel 95,5% 95,1% 94,8% 94,4% 94,4% 94,4% 94,4% 94,4% 94,4% 94,4% 94,4% 94,4% 94,4% 94,4% 94,4% 94,4% 94,4% 94,4% 94,4% 94,4% Brændsel MWh Restprodukt 1 kg/mwh indf. ton Eksisterende pilleanlæg med ny kedel Varme 92,0% Virk.grad MWh Produktionsandel 4,5% 4,9% 5,2% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% Brændsel MWh Restprodukt 1 kg/mwh indf. ton Eksisterende gaskedel Varme 0,0% Virk.grad MWh Produktionsandel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Energi og miljø Brændselsforbrug Flis GJ Træpiller GJ I alt GJ Emission, eksisterende flisanlæg CO 2 0,000 kg/gj ton CO 2 ækviv. 1,870 kg/gj ton SO 2 0,025 kg/gj ton NO x 0,090 kg/gj ton PM 2,5 0,010 kg/gj ton Emission, eksisterende træpilleanlæg, ny kedel CO 2 0,000 kg/gj ton CO 2 ækviv. 1,870 kg/gj ton SO 2 0,025 kg/gj ton NO x 0,090 kg/gj ton PM 2,5 0,010 kg/gj ton Emission, Eksisterende gaskedel CO 2 0,000 kg/gj ton 0 CO 2 ækviv. 0 SO 2 0,000 kg/gj ton 0 NO x 0,000 kg/gj ton 0 PM 2,5 0,000 kg/gj ton Emission, nettoresultat CO 2 ton CO 2 ækviv. ton SO 2 ton NO x ton PM 2,5 ton COWI A/S 1/3

24 Maj 2011 Udskiftning af træpillekedel med en ny fliskedel Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Reference, nuværende drift med en ny træpillekedel Beregningsperiode SUM År Virksomhedsøkonomi - Priser m.v. (fast prisniveau) Prisudvikling Pct./år 1,66 2,01 2,33 2,54 2,17 2,15 2,20 1,99 2,01 2,16 2,16 2,13 2,12 2,11 2,12 2,14 2,13 2,14 2,10 2,10 Inflator 1,017 1,020 1,023 1,025 1,022 1,022 1,022 1,020 1,020 1,022 1,022 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 Flispris kr./mwh NOx afgift kr./mwh -1,80-1,80-1,79-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77 Træpillepris kr./mwh NOx afgift kr./mwh -1,44-1,44-1,43-1,42-1,42-1,42-1,42-1,42-1,42-1,42-1,42-1,42-1,42-1,42-1,42-1,42-1,42-1,42-1,42-1,42 Drift & vedligehold, Eksisterende flisanlæg kr./mwh indfyret -10,0-11,0-12,0-13,0-14,0-15,0-16,0-17,0-18,0-19,0-20,0-21,0-22,0-23,0-24,0-25,0-26,0-27,0-28,0-29,0 Eksisterende træpilleanlæg med ny kedel kr./mwh indfyret -7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0 Restproduktbehandling kr./ton -500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0 Deponering kr./ton -475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0 Investering Eksisterende flisanlæg 1000 kr. 0 0 Eksisterende træpilleanlæg med ny kedel 1000 kr kr. 0 Ledningsnet 1000 kr. 0 0 I alt 1000 kr Finansiering Obligationslån Kassekredit, rente Type Obligationslån, Annuitet Kurs 100 Rente 5,0% p.a. Overskud 5,0% Løbetid år 20 Underskud 7,0% Virksomhedsøkonomi - Opgørelse i kr. (fast prisniveau) Flis Tarif NOx afgift Træpiller Tarif NOx afgift Drift og vedligehold Eksisterende flisanlæg Eksisterende træpilleanlæg med ny kedel Restproduktbehandling Deponering I alt, driftsomkostninger Ydelse på lån (deflateret) Årets likviditetsvirkning Produktionsudgift kr./mwh varmeprod Akkumuleret likviditetsvirkning Kassekredit, rente Årets likviditetsvirkning Fra tidligere år (deflateret) Akkumuleret - ultimo COWI A/S 2/3

25 Maj 2011 Udskiftning af træpillekedel med en ny fliskedel Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Reference, nuværende drift med en ny træpillekedel Beregningsperiode SUM År Samfundsøkonomi Enhedspriser if. Energistyrelsen, 2009 prisniveau Brændselspriser, Flis kr./gj -45,0-45,5-46,1-46,6-47,2-47,7-48,3-48,9-49,4-50,0-50,6-51,2-51,8-52,4-53,0-53,7-54,3-55,0-55,6-55,6 Træpiller kr./gj -71,0-71,5-72,0-72,5-73,0-73,5-74,0-74,5-75,0-75,5-76,1-76,6-77,1-77,6-78,1-78,6-79,1-79,6-80,1-80,1 Miljøomkostninger CO 2 kr./ton SO 2 kr./kg NO x kr./kg PM 2,5 kr./kg Omregning 2011 prisniveau 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 Samfundsøkonomi - opgørelse i faktorpriser, kr Nuværdi Flis Træpiller Drift og vedligehold (sum fra virksomhedsøkonomi) Eksisterende flisanlæg Eksisterende træpilleanlæg med ny kedel Restproduktbehandling Drift i alt Investering Scrapværdi Faktorpriser, i alt Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, kr Brændsel, d&v, invest 117% Forvridningstab, statsafgift 20% CO SO NO x PM 2, Samfundsøkonomi, i alt COWI A/S 3/3

26 Bilag 3: Projekt, udskiftning af træpillekedel med en ny træfliskedel Project documents/projektforslag/rapport KADO DOC.

27 Maj 2011 Udskiftning af træpillekedel med en ny fliskedel Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Projekt, udskiftning af træpillekedel med en ny træfliskedel Beregningsperiode SUM År Varmeproduktion an net MWh Produktionsanlæg Eksisterende flisanlæg Varme 104,0% Virk.grad MWh Produktionsandel 22,5% 24,0% 25,4% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% Brændsel MWh Restprodukt 1 kg/mwh indf. ton Ny fliskedel Varme 107,0% Virk.grad MWh Produktionsandel 77,5% 76,0% 74,6% 73,3% 73,3% 73,3% 73,3% 73,3% 73,3% 73,3% 73,3% 73,3% 73,3% 73,3% 73,3% 73,3% 73,3% 73,3% 73,3% 73,3% Brændsel MWh Restprodukt 1 kg/mwh indf. ton Eksisterende gaskedel Varme 0,0% Virk.grad MWh Produktionsandel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Energi og miljø Brændselsforbrug Flis GJ Træpiller GJ I alt GJ Emission, eksisterende + ny flisanlæg CO 2 0,000 kg/gj ton CO 2 ækviv. 1,870 kg/gj ton SO 2 0,025 kg/gj ton NO x 0,090 kg/gj ton PM 2,5 0,010 kg/gj ton Emission, eksisterende træpilleanlæg, ny kedel CO 2 0,000 kg/gj ton CO 2 ækviv. 1,870 kg/gj ton SO 2 0,025 kg/gj ton NO x 0,090 kg/gj ton PM 2,5 0,010 kg/gj ton Emission, Eksisterende gaskedel CO 2 0,000 kg/gj ton 0 CO 2 ækviv. 0,000 kg/gj ton 0 SO 2 0,000 kg/gj ton 0 NO x 0,000 kg/gj ton 0 PM 2,5 0,000 kg/gj ton Emission, nettoresultat CO 2 ton CO 2 ækviv. ton SO 2 ton NO x ton PM 2,5 ton COWI A/S 1/3

28 Maj 2011 Udskiftning af træpillekedel med en ny fliskedel Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Projekt, udskiftning af træpillekedel med en ny træfliskedel Beregningsperiode SUM År Virksomhedsøkonomi - Priser m.v. (fast prisniveau) Prisudvikling Pct./år 1,66 2,01 2,33 2,54 2,17 2,15 2,20 1,99 2,01 2,16 2,16 2,13 2,12 2,11 2,12 2,14 2,13 2,14 2,10 2,10 Inflator 1,017 1,020 1,023 1,025 1,022 1,022 1,022 1,020 1,020 1,022 1,022 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 Flispris kr./mwh NOx afgift kr./mwh -1,80-1,80-1,79-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77 Drift & vedligehold, Eksisterende flisanlæg kr./mwh indfyret -10,0-11,0-12,0-13,0-14,0-15,0-16,0-17,0-18,0-19,0-20,0-21,0-22,0-23,0-24,0-25,0-26,0-27,0-28,0-29,0 Ny fliskedel kr./mwh indfyret -9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0 Restproduktbehandling kr./ton -500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0 Deponering kr./ton -475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0 Investering Eksisterende flisanlæg 1000 kr. 0 0 Ny fliskedel 1000 kr kr. 0 Ledningsnet 1000 kr. 0 0 I alt 1000 kr Finansiering Obligationslån Kassekredit, rente Type Obligationslån, Annuitet Kurs 100 Rente 5,0% p.a. Overskud 5,0% Løbetid år 20 Underskud 7,0% Virksomhedsøkonomi - Opgørelse i kr. (fast prisniveau) Flis Tarif NOx afgift Drift og vedligehold Eksisterende flisanlæg Ny fliskedel Restproduktbehandling Deponering I alt, driftsomkostninger Ydelse på lån (deflateret) Årets likviditetsvirkning Produktionsudgift kr./mwh varmeprod Akkumuleret likviditetsvirkning Kassekredit, rente Årets likviditetsvirkning Fra tidligere år (deflateret) Akkumuleret - ultimo COWI A/S 2/3

29 Maj 2011 Udskiftning af træpillekedel med en ny fliskedel Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Projekt, udskiftning af træpillekedel med en ny træfliskedel Beregningsperiode SUM År Samfundsøkonomi Enhedspriser if. Energistyrelsen, 2009 prisniveau Brændselspriser, Flis kr./gj -45,0-45,5-46,1-46,6-47,2-47,7-48,3-48,9-49,4-50,0-50,6-51,2-51,8-52,4-53,0-53,7-54,3-55,0-55,6-55,6 Miljøomkostninger CO 2 kr./ton SO 2 kr./kg NO x kr./kg PM 2,5 kr./kg Omregning 2012 prisniveau 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 Samfundsøkonomi - opgørelse i faktorpriser, kr Nuværdi Flis Drift og vedligehold (sum fra virksomhedsøkonomi) Eksisterende flisanlæg Ny fliskedel Restproduktbehandling Drift i alt Investering Scrapværdi Faktorpriser, i alt Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, kr Brændsel, d&v, invest 117% Forvridningstab, statsafgift 20% CO SO NO x PM 2, Samfundsøkonomi, i alt COWI A/S 3/3

30 Bilag 4: Alternativ, udskiftning af træpillekedel med en ny træfliskedel med ORC anlæg Project documents/projektforslag/rapport KADO DOC.

31 Maj 2011 Udskiftning af træpillekedel med en ny fliskedel Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Alternativ, udskiftning af træpillekedel men en ny træfliskedel med ORC anlæg Beregningsperiode SUM År Varmeproduktion an net MWh Produktionsanlæg Eksisterende flisanlæg Varme 104,0% Virk.grad MWh Produktionsandel 22,5% 24,0% 25,4% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% Brændsel MWh Restprodukt 1 kg/mwh indf. ton Ny fliskedel med ORC anlæg El-produktion 15% Virk.grad MWh Varme 92% Virk.grad MWh Produktionsandel 77,5% 76,0% 74,6% 73,3% 73,3% 73,3% 73,3% 73,3% 73,3% 73,3% 73,3% 73,3% 73,3% 73,3% 73,3% 73,3% 73,3% 73,3% 73,3% 73,3% Brændsel MWh Restprodukt 1 kg/mwh indf. ton Eksisterende gaskedel Varme 0,0% Virk.grad MWh Produktionsandel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Energi og miljø Brændselsforbrug Flis GJ Træpiller GJ I alt GJ Emission, eksisterende + ny flisanlæg m. ORC CO 2 0,000 kg/gj ton CO 2 ækviv. 1,870 kg/gj ton SO 2 0,025 kg/gj ton NO x 0,090 kg/gj ton PM 2,5 0,010 kg/gj ton Emission, eksisterende træpilleanlæg, ny kedel CO 2 0,000 kg/gj ton CO 2 ækviv. 1,870 kg/gj ton SO 2 0,025 kg/gj ton NO x 0,090 kg/gj ton PM 2,5 0,010 kg/gj ton Emission, Eksisterende gaskedel CO 2 0,000 kg/gj ton 0 CO 2 ækviv. 0,000 kg/gj ton 0 SO 2 0,000 kg/gj ton 0 NO x 0,000 kg/gj ton 0 PM 2,5 0,000 kg/gj ton Emission, nettoresultat CO 2 ton CO 2 ækviv. ton SO 2 ton NO x ton PM 2,5 ton COWI A/S 1/3

32 Maj 2011 Udskiftning af træpillekedel med en ny fliskedel Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Alternativ, udskiftning af træpillekedel men en ny træfliskedel med ORC anlæg Beregningsperiode SUM År Virksomhedsøkonomi - Priser m.v. (fast prisniveau) Prisudvikling Pct./år 1,66 2,01 2,33 2,54 2,17 2,15 2,20 1,99 2,01 2,16 2,16 2,13 2,12 2,11 2,12 2,14 2,13 2,14 2,10 2,10 Inflator 1,017 1,020 1,023 1,025 1,022 1,022 1,022 1,020 1,020 1,022 1,022 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 Flispris kr./mwh NOx afgift kr./mwh -1,80-1,80-1,79-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77 Drift & vedligehold, Eksisterende flisanlæg kr./mwh indfyret -10,0-11,0-12,0-13,0-14,0-15,0-16,0-17,0-18,0-19,0-20,0-21,0-22,0-23,0-24,0-25,0-26,0-27,0-28,0-29,0 Ny fliskedel kr./mwh indfyret -9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0 ORC anlæg kr./mwh el -65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0-65,0 Restproduktbehandling kr./ton -500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0 Deponering kr./ton -475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0-475,0 Investering Ledningsnet 1000 kr. 0 0 Investering i alt for Alternativet 1000 kr Finansiering Obligationslån Kassekredit, rente Type Obligationslån, Annuitet Kurs 100 Rente 5,0% p.a. Overskud 5,0% Løbetid år 20 Underskud 7,0% COWI A/S 2/3

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Dokument nr. P-64210 Revision nr. 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Etablering af et nyt solvarmeanlæg

Etablering af et nyt solvarmeanlæg MAJ 2015 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.A. Etablering af et nyt solvarmeanlæg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP DECEMBER 2014, REVISION JANUAR 2015 TOMMERUP FJERNVARME I/S ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436)

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) MAJ 2015 VIBORG FJERNVARME Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Dokument nr P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag

Læs mere

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag for fliskedel 2 på Central H. P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag efter varmeforsyningsloven

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn APRIL 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr.

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 NOVEMBER 2015 SEAS-NVE A/S Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ FEBRUAR 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.M.B.A. KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Til Frederikshavn Forsyning A/S Dokumenttype Projektforslag Dato FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Revision 2 Dato 29/05

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Hvidbog for Haderslev Fjernvarme

Hvidbog for Haderslev Fjernvarme Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Hvidbog for Haderslev Fjernvarme Maj 2009 Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Hvidbog for Haderslev Fjernvarme Maj 2009 Dokument nr. P-064210-A-5 Revision nr. 0 Udgivelsesdato 11.

Læs mere

FLISFYRET FJERNVARME- KEDEL TIL ERSTATNING FOR AFFALDSVARME

FLISFYRET FJERNVARME- KEDEL TIL ERSTATNING FOR AFFALDSVARME DECEMBER 2016 HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. FLISFYRET FJERNVARME- KEDEL TIL ERSTATNING FOR AFFALDSVARME PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd MARTS 2014 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg PROJEKTFORSLAG Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg Udarbejdet af: Kirstine S. Rasmussen Kontrolleret af: René Fonvig Hald Godkendt af: Dato: 08.07.2015 Version: 1.2

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund Maj 2011 Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af:

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af: Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006 Udarbejdet af: Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Projektforslag Solfangeranlæg Vollerup

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

forsyning & Service A/S

forsyning & Service A/S Nyborg Forsyning forsyning & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af eksisterende boligområde i Firgårde ved Ry. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 9. juli 2012 Rev. 16. juli 2012 Ry Varmeværk

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligblokke, sygehuset, stadion m.v. samt etablering af halmfyret fjernvarmeanlæg

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligblokke, sygehuset, stadion m.v. samt etablering af halmfyret fjernvarmeanlæg SK Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligblokke, sygehuset, stadion m.v. samt etablering af halmfyret fjernvarmeanlæg September 2011 SK Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING A/S

UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING A/S Kalundborg Forsyning A/S April 2016 UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN PROJEKT UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND

FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND MARTS 2014 DAGNÆS-BÆKKELUND VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Helsingør Kommune Stengade 72 3000 Helsingør Att.: Borgmester Benedikte Kiær og Kommunaldirektør Bjarne Pedersen. Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Dato 08.05.2013 Indkaldelse

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd

Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd SEPTEMBER 2012 HADSUND BY'S FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C

Læs mere