UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN"

Transkript

1 JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN

2

3 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 1.1 UDGIVELSESDATO 7. januar 2014 UDARBEJDET jsb/pako KONTROLLERET pako/kado GODKENDT jsb

4

5 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN 5 INDHOLD 1 Indledning Rapportens indhold Rapportens formål Projektets baggrund Indstilling Ændring i varmeplanens retningslinjer Organisatoriske forhold Ansvarlig for projektet Projektets gennemførelse 10 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning Varmeplanlægning Styringsmidler Fysisk planlægning Anden lovgivning Berørte arealer Berørte parter 12 3 Redegørelse for projektet Projekt, fjernvarmeforsyning af Flådestationen Reference Anlægsomkostninger 14 4 Konsekvensberegninger Beregningsmetode Energi- og miljømæssige konsekvenser Samfundsøkonomiske konsekvenser Virksomhedsøkonomiske konsekvenser Forbrugerøkonomiske konsekvenser 19

6 6 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN BILAG Bilag 1: Forudsætninger Bilag 2: Reference, Virksomheds- og samfundsøkonomiske beregninger Bilag 3: Projekt, Virksomheds- og samfundsøkonomiske beregninger Bilag 4: Sammensætning af resultater Bilag 5: Forbrugerøkonomi

7 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN 1 Indledning 1.1 Rapportens indhold Denne rapport omfatter et projektforslag efter Varmeforsyningsloven for fjernvarmeforsyning af Flådestationen i Frederikshavn. Flådestationen varmeforsynes i dag fra sin egen varmecentral som er bestykket med en gasmotor og 2 gaskedler. Motoranlægget blev etableret i 1996 og har en varmeeffekt på 1,5 MW og en eleffekt på 1 MW. Gaskedlerne er på hver 4 MW, og blev ombygget til naturgas i Motoranlægget og kedlerne står overfor hovedrenovering, og Flådestationen ønsker i stedet tilslutning til fjernvarmeforsyningen. Flådestationens effektbehov skønnes til ca. 4,0 MW. Der er 18 bygninger som opvarmes fra denne central og varmen sendes til bygninger i et internt fordelingsnet der også er fra Frederikshavn Forsyning overtager driften af det interne ledningsnet og forsyner frem til de enkelte bygninger. Med Flådestationen som ny fjernvarmeforbruger bliver det muligt at udnytte mere overskudsvarme og affaldsvarme i Frederikshavn Forsynings fjernvarmeområde. Øvrigt varmebehov dækkes af Frederikshavn Forsynings gaskedler og naturgasfyrede kraftvarmeanlæg Flådestationen er beliggende i den sydlige del af Frederikshavn havn, som vist på den efterfølgende Figur 1.

8 8 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN Figur 1 Flådestationens beliggenhed i Frederikshavn havn. Fjernvarmeforsyningen har ledningsnet tæt på området, og det planlægges at etablere en ca. 110 m lang stikledning til Flådestationens central i det nordvestlige hjørne af Flådestations område fra Frederikshavn Forsyning A/S' fjernvarmenet i Hedemarksgade. Figur 2 Skitsering af forbindelsesledningens planlagte trace fra Hedemarksgade og frem til tilslutning ved Flådestationens varmecentral.

9 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN 1.2 Rapportens formål Rapportens formål er at få godkendt projektet, hvor Frederikshavn Forsyning forsyner Flådestationen med fjernvarme, via en forbindelsesledning som etableres som en del af projektet. Rapportens formål er desuden at belyse muligheder og konsekvenser i henhold til Varmeforsyningsloven og således danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget. Endvidere skal rapporten orientere de parter, der berøres af projektet, og som skal have projektet til høring. Rapporten er udarbejdet efter retningslinjerne i "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, bekendtgørelse nr. 374 af 15. april Der henvises endvidere til Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, nr af 14. december Projektets baggrund Motoranlæg og kedler på Flådestationen står overfor hovedrenovering, og Flådestationen har i den forbindelse fundet, at det vil være fordelagtigt i stedet, at overveje fjernvarmeforsyning. Frederikshavn Forsyning har produktionskapacitet til forsyning af Flådestationen samt ledningsnet tæt på området til tilslutning, og kan derfor umiddelbart fjernvarmeforsyne Flådestationen. 1.4 Indstilling Det indstilles til Frederikshavn Kommune at gennemføre myndighedsbehandling af projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. Frederikshavns kommunalbestyrelse ansøges om at godkende projektforslaget, som beskrevet i denne rapport. Indstillingen begrundes i hensynet til energioptimering gennem lokalt samarbejde mellem Flådestationen og Frederikshavn Forsyning og den samfundsøkonomiske fordel, der følger heraf. 1.5 Ændring i varmeplanens retningslinjer Byrådets godkendelse af projektforslaget indebærer, at Flådestationen fremover vil være fjernvarmeforsynet fra Frederikshavn Forsyning.

10 10 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN 1.6 Organisatoriske forhold Frederikshavn Forsyning A/S finansierer, ejer, vedligeholder og forestår driften af forbindelsesledningen frem til Flådestationens central. Endvidere overtager Frederikshavn Forsyning driften af det eksisterende interne fordelingsnet på Flådestationen. Nettet er fra 1996 og i god stand. Dette indebærer, at Forsyningen etablerer varmemålere til hver af de 18 bygninger. Det forudsættes, at Flådestationen selv varetager afvikling af varmecentralen. 1.7 Ansvarlig for projektet Ansvarlig for projektet er: Frederikshavn Forsyning A/S Knivholtvej Frederikshavn Projektforslaget er udarbejdet af: COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C 1.8 Projektets gennemførelse Projektering og udbud af forbindelsesledningen m.m. kan påbegyndes umiddelbart efter endelig godkendelse af dette projektforslag.

11 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning 2.1 Varmeplanlægning Fjernvarmeforsyning af Flådestationen betragtes som en områdeudvidelse af Frederikhavn Forsyning, i henhold til Bilag 1, stk i bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Derudover har Flådestationen et effektbehov på mere end 0,25 MW og er dermed selvstændig omfattet af Varmeforsyningsloven, jf. 2 (Blokvarmecentral). For blokvarmecentraler beliggende i eller i nærheden af fjernvarmeforsyning eller naturgasforsyning kan kommunalbestyrelsen kun godkende projekter i henhold til bekendtgørelsens 20 (fjernvarmeforsyning) eller 21 (naturgasforsyning). Kommunalbestyrelsen skal godkende det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. 6 i bekendtgørelse nr De samfundsøkonomiske beregninger senere i denne rapport viser, at fjernvarmeforsyning er det mest samfundsøkonomisk fordelagtige i forhold til hovedrenovering af Flådestationens nuværende anlæg, og fortsat naturgasforsyning. Kommunalbestyrelsen kan godkende ændringer i områdets forsyningsform fra naturgasforsyning til fjernvarme, når varmedistributionsvirksomheden yder økonomisk kompensation til naturgasselskabet, jf. bekendtgørelsens 8 (se senere under afsnittet om Berørte parter). Bekendtgørelsens bilag 2 indeholder satser som skal anvendes til opgørelse af kompensationsbetaling. Dette betyder, at projektforslaget kan godkendes i henhold til Varmeforsyningslovens retningslinjer. 2.2 Styringsmidler Projektet forudsætter ikke anvendelse af styringsmidler efter Varmeforsyningsloven.

12 12 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN 2.3 Fysisk planlægning Der forventes ingen ydre bygningsmæssige ændringer i forbindelse med dette projekt for fjernvarmeforsyning af Flådestationen. 2.4 Anden lovgivning Anlægget vedligeholdes efter gældende normer og standarder. I forbindelse med udførelsen skal de nødvendige tilladelser søges af bygherre og entreprenør. 2.5 Berørte arealer Stikledningen etableres i offentligt vejareal, og på Flådestationens grund. Herudover sker ændringer i varmeinstallationen for tilkobling til fjernvarme på Flådestationens grund. 2.6 Berørte parter Forsyningen Frederikshavn har ikke forud aftalt økonomisk kompensation til HMN, men forventer, at HMN sender en opgørelse i forbindelse med høringen af dette projektforslag hos HMN. I henhold til satserne i bilag 2 i projektbekendtgørelse nr. 374 forventes en kompensationsbetaling på i størrelsesordenen kr. Dette beløb er indregnet i beregningerne i denne rapport.

13 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN 3 Redegørelse for projektet 3.1 Projekt, fjernvarmeforsyning af Flådestationen Flådestationen har et årligt varmebehov på ca MWh (normalår), svarende til et effektbehov på ca. 4 MW. Heraf udgør varmetab i det interne fordelingsnet MWh og varmeforbruget udgør MWh. Fjernvarmeforsyning sker fra Forsyningens produktionsanlæg (i prioriteret rækkefølge): Affaldsbaseret kraftvarme 9,5 MW Overskudsvarme industri 9,0 MW Varmepumpe rensningsanlæg 0,8 MW Naturgasbaseret kraftvarme turbine 30,2 MW Nye gaskedler Central Niels Juels Vej 30,0 MW Gamle kedler Central Niels Juels Vej og Ærøvej 70,0 MW Kraftvarmeproduktion sker på det naturgasfyrede kraftvarmeværk og på affaldskraftvarmeværket. Kedelproduktion sker på Central Ærøvej og Central Niels Juels Vej. Derudover aftages overskudsvarme fra industri. De nye gaskedler på Central Niels Juels Vej anvendes til at dække varmebehovet, når elprisen er lav og det naturgasfyrede kraftvarmeanlæg ikke producerer, samt til spidslast. De gamle kedler på Central Niels Juels Vej og Ærøvej benyttes som spidslast og som reservelast på tidspunkter, hvor de andre anlæg er ude af drift.

14 14 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN I beregningerne i dette projektforslag er det forudsat, at Fjernvarme til Flådestationen i sommerperioden produceres ved øget udnyttelse af overskudsvarme og ved øget affaldsforbrænding. I den resterende del af året forudsættes varmen produceret på Forsyningens nye kedler. I den senere tid har produktionen på kraftvarmeværket været begrænset som følge af lave elpriser. Det skyldes, at produktion på kraftvarmeanlægget prioriteres i forhold til en elpris på Nordpool, hvor der opnås lavere omkostninger til varmeproduktion end på naturgasfyrede kedler. Såfremt der i fremtiden bliver mulighed for øget kraftvarmeproduktion vil dette derfor medføre et bedre resultat for Forsyningen end vist i denne rapport. 3.2 Reference Projektet sammenholdes med en reference hvor Flådestationens fortsat varmeforsynes med egen naturgasmotor og naturgaskedler, efter hovedrenovering af anlæggene. Til beregningerne i denne forbindelse er det anslået, at dette vil kræve en investering på ca. 10 mio. kr. 3.3 Anlægsomkostninger Projektet omfatter etablering af en fordelingsledning fra Hedemarksvej til Flådestationens grund. Efterfølgende i Tabel 1 vises Frederikshavn Forsynings' investeringsoverslag i forbindelse med fjernvarmeforsyning af Flådestationen. Alle priser er eksklusiv moms. Hovedgruppe Mio. kr. 110 m stikledning fra Hedemarksgade til Flådestationens central 0,308 Tilslutning og diverse 0,100 Kompensationsbetaling til HMN (skøn) 0,090 Sum 0,498 Tabel 1 Overslag over Frederikshavn Forsyning anlægsomkostninger, prisniveau 2013 ekskl. moms.

15 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN 4 Konsekvensberegninger 4.1 Beregningsmetode Der er foretaget beregninger på samfundsmæssige og virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved gennemførelse af projektforslaget. Beregningerne er foretaget som marginalberegninger og indeholder kun de forhold, som berøres af projektet. Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Beregningerne er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode. Der regnes på: Referencen: MWh varme produceret på naturgasmotor og naturgaskedel. Projektet: MWh varme produceret på en prioritering af affaldsvarme, overskudsvarme og naturgas. Resultatet udgøres af forskellen mellem de ovennævnte beregninger. Resultatet viser således i hvilket omfang, der opstår ændringer i økonomi, miljøbelastning m.v. ved gennemførelse af Projektet i forhold til Referencen. Resultatet kan kun bruges til at sammenligne Projektet og Referencen. En oversigt over beregningsforudsætninger er vedlagt i bilag 1. Beregningsudskrifterne er vedlagt i bilag 2 for Referencen og i bilag 3 for Projektet. En oversigt over hovedresultaterne er vedlagt i bilag 4.

16 16 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN 4.2 Energi- og miljømæssige konsekvenser Her præsenteres de beregnede konsekvenser for brændselsforbrug og for emission. De energi- og miljømæssige konsekvenser er ikke et selvstændigt resultat, men en mellemregning til samfundsøkonomien. Samfundsøkonomien udtrykker det samlede samfundsmæssige resultat inklusiv energi- og miljøkonsekvenser, idet der indregnes samfundsøkonomiske brændselspriser, CO 2 -kvoter og en samfundsmæssig værdisætning af SO 2 og NO x. De energimæssige konsekvenser over den 20-årige betragtningsperiode i henholdsvis Referencen og Projektet er vist i efterfølgende tabel. Energiforbrug Affald Overskudsvarme (MAN) El-forbrug, Varmepumpe Naturgas Reference MWh Projekt MWh Energiforbrug i alt Tabel 2 Brændsels- og elforbrug, sum over 20 år. Det ses af Tabel 2, at energiforbruget reduceres i Projektet. Dette skyldes, at ved konvertering til fjernvarme udnyttes mere affaldsvarme og overskudsvarme, der produceres mindre kraftvarme og Frederikshavn Forsynings kedelanlæg har en større effektivitet. Der kan i fremtiden blive tale om øget kraftvarmeproduktion på Frederikshavn kraftvarmeværk, afhængig af bl.a. elprisen på Nordpool. De miljømæssige konsekvenser, der følger af den ændrede energianvendelse, er beregnet for luftemissionen vedrørende CO 2, CH 4, N 2 O, NO x og SO 2. CH 4 (metan) og N 2 O (lattergas) omregnes til CO₂-ækvivalenter. Emissionsstof Reference ton Projekt ton Difference ton CO CO 2 ækvivalenter SO NO x PM 2, Tabel 3 Ændring i emission over 20 år. Det ses af ovenstående tabel, at Projektet medfører en reduktion i emissionen af CO 2 og CO 2 ækvivalenter og NO X.

17 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN 4.3 Samfundsøkonomiske konsekvenser Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i Referencen og Projektet set fra samfundets side. Der er anvendt forudsætninger ifølge "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet" Energistyrelsen oktober Heri giver Energistyrelsen anvisning på de samfundsøkonomiske brændselspriser, der skal anvendes. Der er anvendt driftsomkostninger, aktuelle statsafgifter og investeringer som i virksomhedsøkonomien. De samlede omkostninger år for år tilbagediskonteres med en diskonteringsfaktor på 4 %, hvorved nuværdien for henholdsvis Referencen og Projektet fremkommer. Det samfundsøkonomiske resultat er sammenstillet i efterfølgende tabel. Samfundsøkonomi, nuværdi over 20 år Fortsættelse af nuværende varmecentral Fjernvarmeforsyning af Flådestationen Difference - 43,3 mio. kr. - 22,2 mio. kr. 21,1 mio. kr. Tabel 4 Samfundsøkonomisk resultat. Det ses af Tabel 4, at samfundet ved de anvendte beregningsforudsætninger opnår en besparelse på ca. 21,1 mio. kr. i nuværdi over betragtningsperioden ved Projektets gennemførelse. Projektet kan herved godkendes i henhold til varmeforsyningslovens krav. Der er fortaget en følsomhedsberegning på 20 % øget naturgaspris, som viser at den samfundsøkonomiske fordel til fjernvarme øges til ca. 25,7 mio. kr. idet naturgasforbruget er størst i Referencen. Tilsvarende vil Referencen være mest følsom over for en ændring i investeringen da investeringen her er størst. Da fordelen til fjernvarme er dobbelt så stor som investeringen i Referencen, vil en usikkerhed i investeringen ikke have betydning for udfaldet. 4.4 Virksomhedsøkonomiske konsekvenser De virksomhedsøkonomiske konsekvenser for fjernvarmeselskabet ved fjernvarmeforsyning af Flådestationen er vurderet ud fra en marginalbetragtning. Den samlede likviditetsvirkning for anlæg- og kedelproduktion er vist i den efterfølgende figur - beløb i 2013 prisniveau.

18 18 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN 0,8 Projektet, Fjernvarmeforsyning af Flådestationen mio. kr 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Figur Likviditetsvirkning for varmeproduktion over den 20-årige periode. Det ses af Figur 3, at fordelen til Frederikshavn Forsyning ved fjernvarmeforsyning af Flådestationen falder frem til Det skyldes indfasning af forsyningssikkerhedsafgiften på brændsel, samtidig med der anvendes 2014 varmepris over hele perioden. I 2022 ses yderligere et fald som skyldes, at der her skal betales for overskudsvarme fra MAN Følsomheder Der er foretaget en følsomhedsberegning på de mest betydende økonomiske forudsætninger for Projektets fordelagtighed, hvilket er anlægsinvestering og brændselspris. Resultater vises i den efterfølgende figur. mio. kr 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2 Projektet, Fjernvarmeforsyning af Flådestationen Investering +10 % N-gaspris +10 % Figur 4 Indvirkning på produktionsomkostning ved ændring af anlægsomkostning og brændselspris.

19 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN Det ses af Figur 4, at en stigning i anlægsomkostninger kun har meget lille indflydelse på resultatet, mens en 10 % forøgelse af naturgasprisen har en stor betydning for økonomien. 4.5 Forbrugerøkonomiske konsekvenser Flådestationen skal betale tilslutningsbidrag iht. Forsyningens tariffer herfor. Tilsvarende skal Flådestationens varmeforbrug afregnes efter det til hver en tid gældende tarifblad. Ved konvertering fra naturgas til fjernvarme er der mulighed for at Flådestationen kan opnå en energibesparelse, som kan sælges (første års besparelse). Herved kan Flådestationen få dækket en del af sine omstillingsudgifter. Energistyrelsen er imidlertid ikke helt afklaret, i hvilket omfang det er muligt for blokvarmecentraler med kraftvarmeproduktion at sælge energibesparelser efter de gældende bestemmelser, hvorfor en nærmere afklaring heraf afventes. Der er vedlagt et overslag på økonomien i bilag 5 samlet for Flådestationens 18 bygninger. Ved de anvendte forudsætninger ses en besparelse på ca. 1,6 mio. kr. om året ved konvertering til fjernvarmeforsyning. Heri indgår ikke Flådestationens evt. salg af energibesparelser.

20 20 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN Bilag 1: Forudsætninger

21 \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a048096\documents\3 Projekt dokumenter\[beregning_område ved Flådestationen-18bygn-Effbid-1.1.xlsm] Forsyningen Frederikshavn Varme A/S 19. december 2013 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Flådestationen Forudsætninger til vurdering på fremtidig varmeproduktion Bemærkninger Fjernvarmeforsyning af Flådestationen Flådestationen Varmeforbrug MWh/år Oplyst af Flådestationen/Alectia Tab i interne net MWh/år - 0 MWh/år Sum MWh/år Effektbehov 4,0 MW Skøn, Opvarmet areal m 2 - Antal tilsluttede forbrugere 18 bygninger - Produktionsanlæg Reference Flådestationen Projekt Fjernvarmeforsyning af Flådestationen, varme fra forsyningens anlæg Anlæg Kraftvarme Kedel Affald Overskudsvarme Varmepumpe Kraftvarme Kedel Motor 2 x 3,9 MW MAN Turbine 1,5 MW varme 1 MW el Brændsel, N-gas N-gas Affald Ikke brændsel El N-gas N-gas Brændværdi enhed MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh Årsnyttegr. Varme 55,0% 95,0% 72,0% COP COP 30,0% 105,0% El 35,0% 0% 13,0% varme varme 56,0% 0% Produk. 90,0% 95,0% 85,0% 1,000 3,000 86,0% 105,0% Indfyret Emission faktor, CO 2 ækv. Emissionskoefficienter, kg / GJ indfyret brændsel CO ,700 56,700 37,000 0,000 0,000 56,700 56,700 CH ,4810 0,0001 0,0003 0,0000 0,0000 0,0017 0,0001 N 2 O 310 0,0005 0,0001 0,0012 0,0000 0,0000 0,0010 0,0001 CO 2 +ækv. 66, , ,3783 0,0000 0, , ,7331 SO2 0,0003 0,0003 0,0083 0,0000 0,0000 0,0003 0,0003 NOx 0,1350 0,0420 0,1020 0,0000 0,0000 0,0480 0,0420 PM2,5 0,0002 0,0001 0,0003 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001 Data vedr. Frederikshavn Forsyning: Emissionen ændres over årene Priser ekskl. moms Affaldsvarme, pris på varmekøb Tarif 256 kr./mwh Affaldsvarmeafgift 124 kr./mwh 2014 I alt 380 kr./mwh prisloft Overskudsvarme, pris på varmekøb MAN testcenter 232 kr./mwh Afgift 148 kr./mwh 39% statsafgift, 2014 I alt 380 kr./mwh som prisloft affaldsvarme (først efter 10 år når investering er afskrevet iht. aftale) El-køb til varmepumpe El (tarif, transport, PSO) 564,3 kr./mwh Priser fra Energi Nord og Nord Energi Net A/S Statsafgifter i alt 833,0 kr./mwh Reduktion til komfort -420,0 kr./mwh 2014 Netto afgiftsbetaling 413,0 kr./mwh COWI 1/3

22 \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a048096\documents\3 Projekt dokumenter\[beregning_område ved Flådestationen-18bygn-Effbid-1.1.xlsm] Forsyningen Frederikshavn Varme A/S 19. december 2013 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Flådestationen Forudsætninger til vurdering på fremtidig varmeproduktion Bemærkninger Naturgas, køb Tarif og transport mv 2,830 kr./m³ = 286,18 kr./mwh Oplyst Forsyningen Energi 2,848 kr./m³ = 258,89 kr./mwh 2014 CO 2 0,377 kr./m³ = 34,27 kr./mwh - NO x 0,041 kr./m³ = 3,73 kr./mwh - Statsafgift i alt, (ikke motorer) 3,266 kr./m³ = 296,89 kr./mwh Grænse energiafg. på kedler 205,03 kr./mwh varme Grænse CO₂ afg på kedler 45,26 kr./mwh varme Varmesalg, pris (tarifblad 2014) Tarif 486 kr./mwh Årlig abonnementsafgift, måler kr./måler Fast afgift 165,5 kr./mwh Opvarmet areal: m 2 Fast afgift if. Almindelige bestemmelser for levering af varme, afsnit 15.4 Særlige varmebehov Fast betaling i gns. for hele Forsyningen 165,5 kr./mwh Opgjort af Forsyningen for 2012 Elsalg, pris Tarif Afgift Faste omkostninger 270 kr./mwh 0 kr./mwh 0 kr./mwh Drift og vedligehold, Affaldsanlæg 0 kr./mwh varme Inkl. pris Overskudsvarmeanlæg 0 kr./mwh varme Inkl. pris Varmepumpe 10,0 kr./mwh varme Naturgaskraftvarme, turbine 45,0 kr./mwh varme Naturgaskedler 2,00 kr./mwh Ledninger 1 kr./mwh Bygninger 0 kr./år Prisudvikling, Inflation: iht. Energistyrelsens anvisninger Investeringsoverslag Etablering af forbindelsesledning mio. kr. Forsyningen Etablering af ledning, a kr./m 110 m 0,308 Tilslutning og diverse 0,100 Sum, 0,408 Kompendstionsbetaling til HMN (anslået) 0,090 Sum, Forsyningen 0,498 Tilslutningsbidrag fra Flådestationen mio.kr W, inkl. 5 m stikledn stk -0,022 W udover W 0, W -1,193 Stikledning udover 5 m m -0,012 Ekstra målere stk -0,040 Sum, Flådestationen -1,266 Netto, til Forsyningens finansiering -0,768 Finansiering, Forsyningen Profil Annuitet Kurs 100 Rente 4% p.a. Løbetid 20 år COWI 2/3

23 \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a048096\documents\3 Projekt dokumenter\[beregning_område ved Flådestationen-18bygn-Effbid-1.1.xlsm] Forsyningen Frederikshavn Varme A/S 19. december 2013 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Flådestationen Forudsætninger til vurdering på fremtidig varmeproduktion Bemærkninger Data vedr. Flådestationen: Priser Naturgas, køb Tarif og transport mv 3,062 kr./m³ = 309,64 kr./mwh HMN Månedstrarif dec Energi 2,85 kr./m³ = 258,89 kr./mwh 2014 niveau CO 2 0,38 kr./m³ = 34,27 kr./mwh - NO x 0,14 kr./m³ = 13,09 kr./mwh - Metan 0,07 kr./m³ = 5,91 - Statsafgift i alt, (motorer) 3,43 kr./m³ = 312,16 kr./mwh Elsalg, pris Tarif 350 kr./mwh Gns. if. oplysning fra Flådestationen Afgift 0 kr./mwh Faste omkostninger 0 kr./mwh Drift og vedligehold Naturgaskraftvarme, motor 42 kr./mwh el Alectia Naturgaskedel Variabel 7 kr./mwh Diverse: anlæg, ledningsnet, løn, bygning mv 12 kr./mwh Investeringsoverslag Eksisterende prod. anlæg Reinvestering i kraftvarmeanlæg mio. kr. 10,000 Nyt anlæg if. Teknologidatakataloget fra maj 2012 Energisparebidrag ved konvertering til fjernvarme mio. kr. 0,000 uafklaret Samfundsøkonomi El- og brændselspriser ifølge: Driftomkostninger og investering: Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger, Energistyrelsen oktober Som i virksomhedsøkonomi Kalkulationsrente til nuværdiberegning: 4 % p.a. If. Finansministeriets faktaark 31. maj 2013 Nettoafgiftsfaktor 117% Skatteforvridningsfaktor 20% COWI 3/3

24 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN Bilag 2: Reference, Virksomheds- og samfundsøkonomiske beregninger

25 \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a048096\documents\3 Projekt dokumenter\[beregning_område ved Flådestationen-18bygn-Effbid-1.1.xlsm] Forsyningen Frederikshavn Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Flådestationen 19. december 2013 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Reference - Fjernvarmeproduktion af Flådestationen, på dennes naturgasmotor og naturgaskedel Beregningsperiode SUM År Fjernvarmeproduktion Forbrug Nettab Produktionsbehov MWh Affald Fjernvarme 72,0% MWh El 13,0% MWh Brændselsforbrug MWh varme-dækning: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Overskudsvarme, direkte MAN testcenter MWh varme-dækning: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Varmepumpe, rensningsanlæg Overskudsvarme MWh Fjernvarme 3,00 MWh El-forbrug MWh varme-dækning: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Naturgas kraftvarme, motor Fjernvarme 55,0% MWh El 35,0% MWh Brændselsforbrug MWh varme-dækning: 61,1% 61,1% 61,1% 61,1% 61,1% 61,1% 61,1% 61,1% 61,1% 61,1% 61,1% 61,1% 61,1% 61,1% 61,1% 61,1% 61,1% 61,1% 61,1% 61,1% 61,1% Naturgaskedel Fjernvarme 95,0% MWh Brændselsforbrug MWh varme-dækning: 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% 38,9% Samlet Energiforbrug El MWh Overskudsvarme MWh Affald, brændsel MWh Naturgas MWh Samlet energiforbrug MWh Samlet El-produktion Affald MWh Motor MWh Sum MWh COWI 1/5

26 \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a048096\documents\3 Projekt dokumenter\[beregning_område ved Flådestationen-18bygn-Effbid-1.1.xlsm] Forsyningen Frederikshavn Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Flådestationen 19. december 2013 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Reference - Fjernvarmeproduktion af Flådestationen, på dennes naturgasmotor og naturgaskedel Beregningsperiode SUM År Energi og miljø Emission, affald CO 2 37,00 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ækv. 0,38 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SO 2 0,01 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NO x 0,10 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PM 2,5 0,00 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Emission, overskudsvarme CO 2 0,00 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ækv. 0,00 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SO 2 0,00 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NO x 0,00 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PM 2,5 0,00 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Emission, el-forbrug varmepumpe CO 2 kg/mwh 275,6 260,2 268,5 262,4 232,6 212,8 201,5 179,4 184,5 188,8 155,4 156,9 152,5 153,8 152,7 156,2 161,0 157,6 163,5 159,3 Ækv. CH4+N2O kg/mwh 5,0 4,7 4,5 4,5 4,3 4,0 3,3 3,0 3,2 3,3 3,3 3,5 3,6 3,8 3,9 4,1 4,3 4,4 4,6 4,6 SO 2 kg/mwh 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 NO x kg/mwh 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 PM2,5 kg/mwh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO 2 ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Ækv. ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 SO 2 ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 NO x ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 PM 2,5 ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Emission, naturgaskraftvarme, motor CO 2 56,70 kg/gj ton 1.670, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Ækv. 10,26 kg/gj ton 302,1 302,1 302,1 302,1 302,1 302,1 302,1 302,1 302,1 302,1 302,1 302,1 302,1 302,1 302,1 302,1 302,1 302,1 302,1 302,1 SO 2 0,00 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NO x 0,14 kg/gj ton 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 PM 2,5 0,00 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Emission, gaskedel CO 2 56,70 kg/gj ton 616,7 616,7 616,7 616,7 616,7 616,7 616,7 616,7 616,7 616,7 616,7 616,7 616,7 616,7 616,7 616,7 616,7 616,7 616,7 616, Ækv. 0,03 kg/gj ton 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 7 SO 2 0,00 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 NO x 0,04 kg/gj ton 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 9 PM 2,5 0,00 kg/gj ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Lokale anlæg i alt CO 2 elforbrug ton CO 2 brændsel ton Ækv. ton SO 2 ton NO x ton PM 2,5 ton Nordpool el, fortrængt af lokal el-produktion CO 2 elproduktion kg/mwh 256,3 242,0 249,7 244,1 216,3 197,9 187,4 166,9 171,5 175,6 144,5 145,9 141,8 143,0 142,0 145,2 149,7 146,6 152,0 148,2 Ækv. CH4+N2O kg/mwh 4,7 4,4 4,2 4,2 4,0 3,7 3,1 2,8 3,0 3,1 3,1 3,2 3,4 3,5 3,7 3,8 4,0 4,1 4,3 4,2 SO 2 kg/mwh 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 NO x kg/mwh 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 PM 2,5 kg/mwh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO 2 elproduktion ton Ækv. CH4+N2O ton SO 2 ton NO x ton PM 2,5 ton Emision, varmeproduktion, netto CO 2 el ton -733,9-693,0-715,1-698,9-619,5-566,6-536,7-477,8-491,2-502,9-413,8-417,9-406,2-409,5-406,8-415,9-428,7-419,8-435,4-424, CO 2 brændsel ton 2.286, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ækv. CH4+N2O ton 289,1 289,8 290,4 290,4 291,1 291,7 293,6 294,4 294,0 293,7 293,6 293,2 292,8 292,3 292,0 291,5 291,1 290,7 290,2 290, SO 2 ton -0,6-0,6-0,5-0,4-0,4-0,4-0,4-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-7 NO x ton 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 70 PM 2,5 ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 COWI 2/5

27 \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a048096\documents\3 Projekt dokumenter\[beregning_område ved Flådestationen-18bygn-Effbid-1.1.xlsm] Forsyningen Frederikshavn Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Flådestationen 19. december 2013 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Reference - Fjernvarmeproduktion af Flådestationen, på dennes naturgasmotor og naturgaskedel Beregningsperiode SUM År Samfundsøkonomi - Enhedspriser Affald kr./gj varme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overskudsvarme kr./gj varme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Elkøb kr./mwh -564,1-543,3-526,7-547,8-535,1-554,8-566,8-521,0-547,4-572,8-498,6-524,3-559,5-578,4-600,0-627,4-641,5-660,9-708,1-709,2 Naturgas kr./gj -63,3-62,9-63,2-63,5-63,8-64,7-65,6-66,4-67,2-68,0-68,8-69,6-70,3-70,9-71,6-72,3-73,0-73,4-73,9-74,3 Elsalg vægtet kr./mwh 399,9 380,5 365,1 384,7 372,9 391,2 402,4 359,8 384,4 408,0 339,0 362,9 395,7 413,2 433,3 458,7 471,9 490,0 533,8 534,9 Skadesvirkning (beregningspriser) CO2+ækv. kr./ton SO 2 kr./kg NO x kr./kg PM 2,5 kr./kg -87,8-87,8-87,8-87,8-87,8-87,8-87,8-87,8-87,8-87,8-87,8-87,8-87,8-87,8-87,8-87,8-87,8-87,8-87,8-87,8 - omregning 2011 til 2013 prisniveau 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 Statsafgifter: Opgjort under virksomhedsøkonomi Drift og vedligehold: Opgjort under virksomhedsøkonomi Nuværdi For perioden Ved kalkulationsrente 4 % p.a. Samfundsøkonomi - opgørelse i faktorpriser, kr. Samfundsøkonomisk brændselsudgift Affald Overskudsvarme Elkøb Naturgas Elsalg Drift og vedligehold Drift i alt Investering Scrapværdi Faktorpriser, i alt Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, kr. Brændsel, d&v, invest 117% Forvridningstab, statsafgift 20% Skadesvirkning, CO 2+ækv SO NO x PM 2, Samfundsøkonomi, i alt COWI 3/5

28 \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a048096\documents\3 Projekt dokumenter\[beregning_område ved Flådestationen-18bygn-Effbid-1.1.xlsm] Forsyningen Frederikshavn Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Flådestationen 19. december 2013 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Reference - Fjernvarmeproduktion af Flådestationen, på dennes naturgasmotor og naturgaskedel Beregningsperiode SUM År Virksomhedsøkonomi - Priser m.v. (fast prisniveau) Prisudvikling Pct./år 2,53 2,28 1,96 1,96 1,94 2,04 2,00 2,10 2,04 2,22 2,13 2,12 2,12 2,11 2,11 2,12 2,12 2,12 2,11 2,12 Inflator 1,025 1,023 1,020 1,020 1,019 1,020 1,020 1,021 1,020 1,022 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 akkumu. 1,000 1,025 1,049 1,069 1,090 1,111 1,134 1,157 1,181 1,205 1,232 1,258 1,285 1,312 1,340 1,368 1,397 1,427 1,457 1,488 Affald, varmekøb Tarif kr./mwh Affaldsvarmeafgift kr./mwh Overskudsvarme, varmekøb 'MAN testcenter kr./mwh Statsafgift kr./mwh El-køb til varmepumpe El-pris kr./mwh Statsafgift kr./mwh Naturgaspris Tarif, transport mv. kr./mwh -309,64-309,64-309,64-309,64-309,64-309,64-309,64-309,64-309,64-309,64-309,64-309,64-309,64-309,64-309,64-309,64-309,64-309,64-309,64-309,64 Energiafgift, inkl. FSA kr./mwh -258,89-274,27-280,18-287,82-292,36-295,45-306,36-306,36-306,36-306,36-306,36-306,36-306,36-306,36-306,36-306,36-306,36-306,36-306,36-306,36 CO 2 afgift kr./mwh -34,27-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91-34,91 Kedler energi+co₂ kr./mwh -293,16-309,18-315,09-322,73-327,27-330,36-341,27-341,27-341,27-341,27-341,27-341,27-341,27-341,27-341,27-341,27-341,27-341,27-341,27-341,27 NO x afgift kr./mwh -3,73-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82-3,82 NO x afgift, (kun motorer) kr./mwh -12,82-13,09-13,09-13,09-13,09-13,09-13,09-13,09-13,09-13,09-13,09-13,09-13,09-13,09-13,09-13,09-13,09-13,09-13,09-13,09 Metanafgift (kun motorer) kr./mwh -5,91-6,00-6,00-6,00-6,00-6,00-6,00-6,00-6,00-6,00-6,00-6,00-6,00-6,00-6,00-6,00-6,00-6,00-6,00-6,00 Varmesalg Tarif kr./mwh Årlig abonnementsafgift, måler kr./måler Fast afgift kr./m Elsalg Tarif kr./mwh Statsafgift kr./mwh Faste omkostninger kr./mwh Drift og vedligehold, Affaldsanlæg kr./mwh Overskudsvarmeanlæg kr./mwh 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Varmepumpe kr./mwh ,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0 Naturgaskraftvarme, motor kr./mwh ,0-42,0-42,0-42,0-42,0-42,0-42,0-42,0-42,0-42,0-42,0-42,0-42,0-42,0-42,0-42,0-42,0-42,0-42,0 Naturgaskedel kr./mwh -7-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0-7,0 Diverse kr./mwh ,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0-12,0 Diverse kr./år 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investering, kr COWI 4/5

29 \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a048096\documents\3 Projekt dokumenter\[beregning_område ved Flådestationen-18bygn-Effbid-1.1.xlsm] Forsyningen Frederikshavn Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Flådestationen 19. december 2013 Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Reference - Fjernvarmeproduktion af Flådestationen, på dennes naturgasmotor og naturgaskedel Beregningsperiode SUM År Finansiering Profil Annuitet Kassekredit, rente Kurs 100 Underskud 5,00% Rente 4,0% Overskud 3,00% Løbetid 15 Virksomhedsøkonomi produktion i alt - Opgørelse, kr. (fast prisniveau) Affald, varmekøb Tarif Affaldsvarmeafgift Overskudsvarme, varmekøb MAN testcenter Statsafgift El-køb til varmepumpe El-pris Statsafgift Naturgas Tarif, transport mv Energiafgift, inkl. FSA CO 2 afgift Kedler, energi+co₂ NO x afgift Metanafgift Varmesalg Tarif Årlig abonnementsafgift, måler Fast afgift m Elsalg Tarif Statsafgift Faste omkostninger Drift og vedligehold Affaldsanlæg Overskudsvarmeanlæg Varmepumpe Naturgaskraftvarme, motor Naturgaskedel Diverse Diverse I alt, driftsomkostninger Ydelse på lån (deflateret) Årets likviditetsvirkning Produktionsudgift kr./mwh varmeprod Akkumuleret likviditetsvirkning Kassekredit, rente Årets likviditetsvirkning Fra tidligere år (deflateret) Akkumuleret -ultimo likviditetsvirkning COWI 5/5

30 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN Bilag 3: Projekt, Virksomheds- og samfundsøkonomiske beregninger

31 \\projects.cowiportal.com\davwwwroot\ps\a048096\documents\3 Projekt dokumenter\[beregning_område ved Flådestationen-18bygn-Effbid-1.1.xlsm] Forsyningen Frederikshavn Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Flådestationen 19. december 2013, Virksomheds- og samfundsøkonomi samt energi og miljø Projekt - Fjernvarmeforsyning af Flådestationen med Frederikshavn Forsynings produktionsanlæg - levering frem til de 18 bygninger, fast afgift iht. særligt behov Beregningsperiode SUM År Fjernvarmeproduktion Forbrug MWh Nettab MWh Produktionsbehov MWh Affald Fjernvarme 72,0% MWh El 13,0% MWh Brændselsforbrug MWh varme-dækning: 16,3% 16,3% 16,3% 16,3% 16,3% 16,3% 16,3% 16,3% 16,3% 16,3% 16,3% 16,3% 16,3% 16,3% 16,3% 16,3% 16,3% 16,3% 16,3% 16,3% 16,3% Overskudsvarme, direkte MAN testcenter MWh varme-dækning: 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% #REF! Varmepumpe, rensningsanlæg Overskudsvarme MWh Fjernvarme 3,00 MWh El-forbrug MWh varme-dækning: 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% Naturgas kraftvarme, turbine Fjernvarme 30,0% MWh El 56,0% MWh Brændselsforbrug MWh varme-dækning: 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Naturgaskedel Fjernvarme 105,0% MWh Brændselsforbrug MWh varme-dækning: 76,7% 76,7% 76,7% 76,7% 76,7% 76,7% 76,7% 76,7% 76,7% 76,7% 76,7% 76,7% 76,7% 76,7% 76,7% 76,7% 76,7% 76,7% 76,7% 76,7% 76,7% Samlet Energiforbrug El MWh Overskudsvarme MWh Affald, brændsel MWh Naturgas MWh Samlet energiforbrug MWh Samlet El-produktion Affald MWh Turbine MWh Sum MWh COWI 1/5

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Etablering af et nyt solvarmeanlæg

Etablering af et nyt solvarmeanlæg MAJ 2015 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.A. Etablering af et nyt solvarmeanlæg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436)

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) MAJ 2015 VIBORG FJERNVARME Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP DECEMBER 2014, REVISION JANUAR 2015 TOMMERUP FJERNVARME I/S ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Dokument nr. P-64210 Revision nr. 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 NOVEMBER 2015 SEAS-NVE A/S Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Dokument nr P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn APRIL 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr.

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd MARTS 2014 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ FEBRUAR 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.M.B.A. KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Til Frederikshavn Forsyning A/S Dokumenttype Projektforslag Dato FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Revision 2 Dato 29/05

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af:

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af: Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006 Udarbejdet af: Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Projektforslag Solfangeranlæg Vollerup

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

Skjern Papirfabrik A/S

Skjern Papirfabrik A/S Skjern Papirfabrik A/S Projektforslag vedrørende energiforbedringsprojekt, der skal levere overskudsvarme til Skjern Fjernvarme Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 24. juli

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør

Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Helsingør Kommune Stengade 72 3000 Helsingør Att.: Borgmester Benedikte Kiær og Kommunaldirektør Bjarne Pedersen. Forsyning Helsingør A/S DIREKTIONEN Haderslevvej 25 3000 Helsingør Dato 08.05.2013 Indkaldelse

Læs mere

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag for fliskedel 2 på Central H. P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag efter varmeforsyningsloven

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup

Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup NOVEMBER 2017 AARS FJERNVARMEFORSYNING a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Godkendelse af projektforslag for forbindelsesledning til fjernvarme Nr. Broby - Odense

Godkendelse af projektforslag for forbindelsesledning til fjernvarme Nr. Broby - Odense Godkendelse af projektforslag for forbindelsesledning til fjernvarme Nr. Broby - Odense Plan og kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-11-2010 Dato: 03-11-2010 Sag nr.: KB 233 Sagsbehandler: Jens Harald Munk Pedersen

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Hvidbog for Haderslev Fjernvarme

Hvidbog for Haderslev Fjernvarme Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Hvidbog for Haderslev Fjernvarme Maj 2009 Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Hvidbog for Haderslev Fjernvarme Maj 2009 Dokument nr. P-064210-A-5 Revision nr. 0 Udgivelsesdato 11.

Læs mere

forsyning & Service A/S

forsyning & Service A/S Nyborg Forsyning forsyning & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND

FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND MARTS 2014 DAGNÆS-BÆKKELUND VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING A/S

UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING A/S Kalundborg Forsyning A/S April 2016 UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN PROJEKT UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING

Læs mere

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT BILAG. FORUDSÆTNINGSNOTAT ENERGI FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt PF Horsens by Rambøll Kunde Horsens og Dagnæs Bækkelund Olof Palmes Allé 22 Notat nr. DK-82 Aarhus N Ref. nr. Dato 342 7-4-25 T +45 56 7659 Til

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligblokke, sygehuset, stadion m.v. samt etablering af halmfyret fjernvarmeanlæg

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligblokke, sygehuset, stadion m.v. samt etablering af halmfyret fjernvarmeanlæg SK Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligblokke, sygehuset, stadion m.v. samt etablering af halmfyret fjernvarmeanlæg September 2011 SK Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere