Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling"

Transkript

1 Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen

2

3 Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling Redigeret af Charlotte V. Andreasen og Pauli Fruergaard

4 Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk for Undervisningsministeriet, Træets Uddannelser og Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg 2002

5 Forord Side 3 Forord Træ- og møbelindustrien står i en skærpet konkurrencesituation, der i løbet af få år vil ændre markedet radikalt. Især små og mellemstore virksomheder oplever, at de fravælges som underleverandører til fordel for udenlandske producenter med lavere fremstillingsomkostninger. Konsekvensen er i værste fald tab af både arbejdspladser, betydelige eksportindtægter og en lang håndværkstradition. Hvis det dystre scenarie skal undgås, må de danske virksomheder i branchen forstærke deres konkurrencekraft på områder som produktudvikling, markedsføring, salg og service. Markedspositionen udbygges ved at fokusere på den del af værdikæden, der forudsætter svært efterlignelige kvalifikationer og kompetencer. Træets Uddannelser tog derfor i foråret 2002 initiativ til et analysearbejde, der skulle kortlægge mulighederne for at igangsætte en kompetencedrevet udvikling i brancher, hvor den materielle produktion presses hårdt af konkurrence fra lavtlønslande, og som derfor risikerer at forsvinde ud af Danmark. De to brancher, der har medvirket i projektet, er træ- og møbelindustrien samt værktøjsmagerfaget. Begge brancher mødes af intensiveret konkurrence fra blandt andre østeuropæiske virksomheder. Dertil kommer, at små og mellemstore virksomheder i stigende grad fusionerer, opkøbes eller lukker. Derfor risikerer en stor del af medarbejderne i de to brancher at miste deres arbejdspladser. Det er baggrunden for analysearbejdet, der har drejet sig om tre spørgsmål: 1. Hvilke kompetencekrav skal ledere og medarbejdere i træ- og møbelindustrien samt i værktøjsmagerfaget fremover opfylde som følge af konkurrenceforholdene og den generelle markedsudvikling? 2. Hvilke behov, forudsætninger og muligheder for kompetence- og jobudvikling har de to brancher? 3. Hvilke strategiske pejlemærker kan opstilles for en innovativ kompetenceudvikling, der har appel til forskellige målgrupper, og som kan være drivkraft i en vækstorienteret samt lønsom udvikling af brancher og virksomheder? Undervisningsministeriet har finansieret analysearbejdet, og dets resultater, som fremlægges i denne rapport, skal danne udgangspunkt for en ansøgning til Den Europæiske Socialfond om midler til at gennemføre et omfattende hovedprojekt. Arbejdet har været fulgt af en gruppe med følgende sammensætning: Uddannelseskonsulent Tove Deneyer, Undervisningsministeriet Uddannelseskonsulent Eyvind Franck, Undervisningsministeriet Uddannelseskonsulent Niels-Ulrik Amdal, Træets Arbejdsgiverforening Faglig sekretær Ole Frøstrup Andersen, Forbundet Træ-Industri-Byg Uddannelseskonsulent Torben Pihler, Træets Uddannelser Chefkonsulent H.P. Hansen, Sekretariatet for Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg Uddannelseskonsulent Niels Bylund, Industriens Arbejdsmarkedsuddannelser

6 Side 4 Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling Analysearbejdet er udført af Strategisk Netværk, og rapporten er redigeret af chefanalytiker Charlotte V. Andreasen og analytiker Pauli Fruergaard. Strategisk Netværk er eneansvarlig for rapportens indhold, herunder fortolkninger og vurderinger. København, den 18. november 2002 Søren Carøe Projektchef

7 Indholdsfortegnelse Side 5 Indholdsfortegnelse Forord Indholdsfortegnelse... 5 Kapitel 1: En bølge af kompetenceudvikling Udfordringer og muligheder på et globaliseret marked To branchers vurdering af udviklingstendenser, kompetencekrav og -behov Træ- og møbelindustrien Værktøjsmagerfaget Handlerum til at udøve kompetence Kapitel 2: Udviklingstendenser i træ- og møbelindustrien Konkurrence- og markedsforhold i træ- og møbelindustrien Medarbejdernes faglige profil, arbejdsopgaver og funktioner Kvalifikationskrav til medarbejderne Virksomhedernes efteruddannelsesindsats Virksomhedernes strategiske udfordringer Kapitel 3: Udviklingstendenser i værktøjsmagerfaget Konkurrence- og markedsforhold i værktøjsmagerfaget Medarbejdernes faglige profil, arbejdsopgaver og funktioner Kvalifikationskrav til medarbejderne Virksomhedernes efteruddannelsesindsats Virksomhedernes strategiske udfordringer Kilder

8

9 Kapitel 1: En bølge af kompetenceudvikling Side 7 Kapitel 1: En bølge af kompetenceudvikling Det skorter ikke på pessimistiske forudsigelser, når medier, politikere og brancheforeninger fremlægger deres generelle vurdering af situationen i den danske fremstillingsindustri. I dette efterår bragte Erhvervsbladet for eksempel en leder, der indledtes med følgende ordlyd: "En stor del af produktionen i Danmark flytter ud i disse år. Det, der ikke kan produceres med helt særlige kompetencer, vil blive fremstillet i Kina eller i Østeuropa, hvor lønomkostningerne er lavere". 1 Ifølge Erhvervsbladet vil det medføre, at Danmark mister ufaglærte stillinger, men til gengæld skabes der flere avancerede jobfunktioner inden for produktudvikling, markedsføring, salg og logistik. Denne vurdering, som Erhvervsbladet ikke er ene om at repræsentere, har givet Undervisningsministeriet, Træets Uddannelser og Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg anledning til at igangsætte et analysearbejde med fokus på de "helt særlige kompetencer", som er nødvendige for at fastholde arbejdspladser og sikre fortsat vækst i den traditionelle fremstillingsindustri i Danmark. Synspunktet rejser nemlig to centrale spørgsmål: Hvordan ser de helt særlige kompetencer ud, og bliver de udøvet af ledelse og ansatte i fremstillingsindustrien? Af det andet spørgsmål kan eventuelt udledes et tredie og fjerde spørgsmål: Hvis kompetencerne ikke udøves, hvad skyldes det da, og hvordan sikres det, at den nødvendige kompetenceudvikling finder sted i virksomhederne? Analyseresultaterne, som sammenfattes i denne rapport, bygger på nøgletal, synspunkter og erfaringer fra to fremstillingsindustrier, der oplever en stærkt stigende konkurrence fra virksomheder i lavtlønsområder. Det drejer sig om træ- og møbelindustrien samt værktøjsmagerfaget. Overskriften på dette kapitel knytter an til en artikel i Træets Arbejdsgiverforenings fagblad "Træ og industri", som omhandler TIMI-messen 2002, en nordisk fagmesse for træindustrien. I artiklen stilles de danske træ- og møbelvirksomheder over for et afgørende valg: "Vil man strække våben og flytte produktionen eller hele virksomheden til lande med lave omkostninger, eller vil man tage konkurrencen op med en bølge af automatiseringer? Der må træffes et strategisk valg, hvis man vil med ind i fremtiden". 2 Messens udstillerliste og de øvrige artikler i bladet efterlader ingen tvivl om, at industriens fremtid afhænger af den ultimative automation i form af avancerede robotter, CNC-maskiner og IT-løsninger. Udgangspunktet for dette analysearbejde er derfor, at virksomhederne har en tredie valgmulighed, som ikke udelukker eksempelvis automatisering. Det er "bølgen af kompetenceudvikling", som bygger på følgende hypotese: Gennem systematisk kompetence- og jobudvikling vil produktionsmedarbejdere i "truede" brancher kunne yde et værdifuldt bidrag til, at virksomhederne kan hæve produktiviteten og forstærke konkurrenceevnen. For at kunne be- eller afkræfte denne hypotese har analysearbejdet haft til formål at belyse de tre spørgsmål, der er nævnt i forordet. Dette kapitel sammenfatter svarene. Det indledes med en generel beskrivelse af den danske fremstillingsindustris udfordringer og muligheder i den globaliserede markedssituation. Dermed er banen kridtet op til en præsentation af den gennemførte dataindsamling. Først redegøres for metodiske overvejelser i undersøgelsen, og 1 Erhvervsbladet, Ufaglærtes fremtid, 11. november Træets Arbejdsgiverforening, fagbladet Træ og industri, Robotter er det bedste våben mod udfladning, september Artiklens indhold indikerer, at det korrekte ord i overskriften er udflagning frem for udfladning.

10 Side 8 Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling derefter beskrives væsentlige synspunkter fra interviewene i henholdsvis træ- og møbelindustrien samt værktøjsmagerfaget. De indledende afsnit giver grundlag for en nærmere analyse af fem temaer, som har vist sig særligt interessante i forhold til analysearbejdets hypotese og formål. Disse temaer udgør samtidig pejlemærker for den indsats, der skal til for at fremme systematisk kompetenceudvikling i primært små og mellemstore virksomheder i de to brancher Udfordringer og muligheder på et globaliseret marked Udviklingen på de internationale markeder har altid haft stor betydning for Danmark som industrination. Fra midten af 1980 erne accelererede internationaliseringen i en sådan grad, at man begyndte at tale om en egentlig globalisering med store konsekvenser for virksomheder og medarbejdere. Globalisering er blandt andet udtryk for, at verdens lande er blevet mere åbne over for hinanden. I Europa er markederne blevet integreret, således at handlen i dag er næsten fuldkommen fri inden for det indre marked. De enkelte EU-landes forsøg på at afskærme udenlandsk konkurrence er afløst af fri bevægelighed for varer, tjenester, kapital og arbejdskraft. Samtidig med at det økonomiske samarbejde mellem EU-landene er blevet tættere, er der også sket en udvidelse i bredden med optagelse af nye medlemmer og indgåelse af frihandelsaftaler med andre lande. Øget frihandel kendetegner ikke kun Europa: ASEAN og NAFTA er regionale handelsblokke mellem lande i henholdsvis Sydøstasien og Nord- og Sydamerika. Samtidig har GATT (General Agreement on Trade and Tariffs) og siden WTO (World Trade Organization) forstærket den internationale frihandel på tværs af de regionale handelsblokke ved at reducere importtariffer og kvoteordninger. Endelig har omvæltningerne i de tidligere kommunistiske lande ført til øget samhandel i takt med markedsøkonomiske reformer og åbning af markederne. Internettets udbredelse afføder også nye markedsvilkår. Internettet udgør således en global markedsplads, hvor virksomheder kun behøver at placere sig ét sted for at kunne markedsføre og sælge varer direkte til forbrugere og virksomheder over hele verden. Til sammen giver IT-udviklingen, færre handelsbarrierer og lavere transportomkostninger nye muligheder for at placere forskellige dele af produktionen, hvor den enkelte virksomhed måtte ønske det. Udviklings-, produktions- samt salgs- og marketingafdelinger kan hver især lokaliseres i lande og regioner med avancerede udviklingsmiljøer, relevante medarbejderkvalifikationer, lave lønninger eller andre afgørende faktorer. De digitale netværk gør det muligt at styre informations- og kommunikationstrømme mellem de enkelte enheder. Perspektivet er, at industrisamfundets lokale fabrik forvandler sig til et produktionsnetværk, der flyder over de nationale grænser og omkranser hele kloden. Medarbejdere fra samme virksomhed behøver ikke opholde sig fysisk sammen for at arbejde, producere og løse opgaver. De kan i dag i princippet sidde hvor som helst - og så alligevel samarbejde. I dag opererer danske virksomheder således på et grænseløst marked, hvor den internationale konkurrence stiller stadig større krav om at kunne levere de rigtige varer til den rigtige pris på det rigtige tidspunkt. Industrivirksomhederne i Danmark er i skarp konkurrence med industrivirksomheder i andre lande, hvor der er ganske anderledes vilkår, for eksempel i form af et væsentligt lavere omkostningsniveau. På grund af et højt løn- og omkostningsniveau i Danmark burde dansk producerede varer have et højt teknologisk og videnmæssigt indhold for at kunne klare sig i konkurrencen med lavtlønslande,

11 Kapitel 1: En bølge af kompetenceudvikling Side 9 da højteknologiske produkter er Figur 1: Danske virksomheder er i et krydspres. mindre udsatte for priskonkurrence Globalisering medfører konkurrence fra flere sider end lavteknologiske. Danmark har imidlertid traditionelt produceret og eksporteret - i international sammenligning - usædvanligt mange varer, hvor forsknings- og udvik- Højteknologisk Danske Konkurrence fra lingsudgifter udgør en beskeden del konkurrence virksomheder lavtlønslande af produktionsomkostningerne. Globaliseringen har derfor placeret danske virksomheder i et vanskeligt farvand mellem højteknologisk konkurrence og priskonkurrence fra Kilde: Strategisk Netværk. lande med lave produktionsomkostninger. Se figur 1. Det rejser spørgsmålet: Eksisterer der en farbar vej for danske virksomheder mellem lavtlønsvejen og højteknologivejen? Der kan naturligvis ikke svares entydigt på dette meget komplekse spørgsmål, for vilkårene og traditionerne er meget forskellige i de industrielle brancher. Der er dog ét svar, som fremhæves igen og igen, nemlig at danske virksomheder skal satse på produkter og serviceydelser, der forudsætter et højt videnindhold i produktionsprocesserne og en intensiv videnanvendelse. Det stiller krav om højt kvalificerede medarbejdere, der i alle led af produktionsprocessen er i stand til at tilegne sig og anvende ny viden. Udviklingen af de menneskelige ressourcer formodes derfor at være en central - måske den mest centrale - forudsætning for danske virksomheders konkurrenceevne og overlevelse i en globaliseret verden. Det understøtter en undersøgelse, som Invest in Denmark, Udenrigsministeriet, har foretaget blandt 201 udenlandske investorer. Se tekstboks. Undersøgelsen viser, at Danmark og danske virksomheder har en række styrkepositioner, som opvejer forholdsvis høje produktionsomkostninger og begrænset produktion af højteknologiske varer. Det er især interessant, at udenlandske investorer tillægger kvaliteten af arbejdskraften stor betydning. I modsætning til de fire første punkter i tekstboksen har danske virksomheder i høj grad selv mulighed for at udvikle medarbejdernes kompetence til en avanceret konkurrencefordel. UDENLANDSKE INVESTORER VISER INTERESSE FOR DANMARK 201 udenlandske investorer tilkendegiver, hvilke faktorer der er afgørende for den øgede interesse for at investere i dansk erhvervsliv. I top fem over de væsentligste styrkefaktorer nævnes: 1. Økonomisk stabilitet i Danmark 2. Adgang til ekspanderende markeder 3. Ingen valutarestriktioner 4. Velfungerende og effektiv infrastruktur 5. Høj kvalitet af arbejdskraft Kilde: Børsen, Udenlandske investorer viser forstærket interesse for Danmark, 2. august Sådan kan de generelle udfordringer og muligheder for den danske fremstillingsindustri beskrives, men der skal graves et spadestik dybere for at finde svar på, om virksomhederne deler disse synspunkter, og om de satser på medarbejdernes kompetencer for at opnå konkurrencefordele. Dataindsamlingen, der ligger til grund for analysearbejdet, giver et fingerpeg om, hvordan virksomheder i to vidt forskellige brancher forholder sig til blandt andet den intensiverede konkurrence, teknologiske forandringer og kompetenceudvikling.

12 Side 10 Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling 1.2. To branchers vurdering af udviklingstendenser, kompetencekrav og -behov Den gennemførte dataindsamling har taget udgangspunkt i de tre spørgsmål, som blev nævnt indledningsvis i kapitlet. Hensigten har været at give en pejling på, hvordan produktionsmedarbejdernes kompetenceudvikling kan blive en aktiv ressource i brancher, som presses af konkurrencen fra lavtlønsområder. Der er således ikke tale om en repræsentativ undersøgelse i de to brancher. Dataindsamlingen har omfattet tre aktiviteter: Der er kortlagt og indsamlet eksisterende materiale om branche- og markedsudvikling, beskæftigelsesbehov og medarbejderprofiler i træ- og møbelindustrien samt værktøjsmagerfaget. Der er gennemført interviews med repræsentanter fra udvalgte virksomheder i de to brancher. Der er gennemført interviews med repræsentanter fra en brancheforening og uddannelsesinstitutioner, som afholder efteruddannelsesaktiviteter for brancherne. De medvirkende virksomheder er tilfældigt udvalgt via udtræk fra databasen i Købmandsstandens Oplysningsbureau. Det væsentligste udvælgelseskriterium har været virksomhedsstørrelsen. I begge brancher har ca. 90 pct. af virksomhederne færre end 50 ansatte, og derfor ses der en overvægt af små og mellemstore virksomheder blandt de interviewede. Se også kildeoversigten bagest i rapporten. I udvælgelsen er der ikke taget hensyn til virksomhedernes geografiske placering eller tilhørsforhold i branchernes underindustrier, idet dataindsamlingens omfang og beskaffenhed ikke har givet grundlag for at analysere eventuelle forskelle. I træ- og møbelindustrien er der gennemført interviews med syv virksomheder. De fem har mellem 7 og 45 ansatte, mens de to sidste har henholdsvis 85 og 160 ansatte. I værktøjsmagerfaget er der gennemført interviews med seks virksomheder, hvoraf de fem har mellem 12 og 35 ansatte, mens den sjette har 120 ansatte. Derudover er der gennemført interviews med personer, som har indgående kendskab til de to brancher. Formålet med disse interviews har været at supplere de virksomhedsspecifikke udsagn med mere generelle betragtninger om brancherne. Der er således gennemført interviews med repræsentanter fra fire AMU-centre vedrørende forhold i træ- og møbelindustrien, mens to repræsentanter fra henholdsvis Foreningen af Danske Værktøjsfabrikanter og Skive Tekniske Skole har udtalt sig om værktøjsmagerfaget. I det følgende fremhæves væsentlige oplysninger og synspunkter fra undersøgelsen i punktform. Kapitel 2 og 3 præsenterer dataindsamlingens resultater i deres helhed Træ- og møbelindustrien Blandt de medvirkende virksomheder er det et fåtal, som har overvægt af faglærte i produktionen. På de fleste virksomheder er kun en trediedel eller en fjerdedel faglærte. Medarbejdernes arbejdsopgaver varierer alt efter, om de er faglærte eller ufaglærte. De faglærte medarbejdere er typisk beskæftiget med betjening, opstilling og overvågning af maskiner samt kvalitetskontrol, mens de ufaglærte i højere grad fungerer som operatører af maskinerne og udfører det manuelle og ensidigt gentagne arbejde på virksomhederne. Fordelingen af arbejdsopgaver er ikke knivskarp, og mange ufaglærte med lang anciennitet og stor erfaring betjener ligeledes maskiner på et højere fagligt niveau, ligesom de faglærte også udfører manuelt arbejde.

13 Kapitel 1: En bølge af kompetenceudvikling Side 11 Virksomhederne vægter medarbejdernes faglige kvalifikationer højst, men man vil hellere have en motiveret ufaglært medarbejder, som er indstillet på at lære, frem for en faglært, som ikke har de rette personlige kvalifikationer. Kvalifikationskravene til medarbejderne i industrien er således en kombination af, at de mestrer deres håndværk og kan betjene maskinerne, samt at de er indstillede på at lære, er ansvarsbevidste, samarbejdsvante og omstillingsparate. Ingen af de interviewede virksomheder oplever betydelige misforhold mellem medarbejdernes kvalifikationer og virksomhedernes krav og behov. Repræsentanter fra fire AMU-centre vurderer derimod, at medarbejdernes faglige, personlige og almene kvalifikationer er mangelfulde. Mange medarbejdere kender for eksempel kun én eller ganske få af de funktioner, som de anvendte maskiner indeholder, og de er således ikke i stand til at udnytte maskinernes muligheder fuldt ud i produktionen. Desuden går udviklingen i retning af selvstyrende grupper og større produktionsansvar til medarbejderne. Det kræver gode personlige og almene kvalifikationer med hensyn til samarbejde, planlægning og IT-anvendelse, og de besiddes langt fra af alle medarbejdere. Den formaliserede efteruddannelsesaktivitet i industrien er traditionelt meget begrænset og størst, når virksomhedernes ordreindgang er lav. Desuden er industriens medarbejdere ikke særligt villige til og interesserede i at efteruddanne sig. Kun én virksomhed arbejder systematisk med uddannelsesplanlægning, men det omfatter ikke produktionsmedarbejderne. Det er primært de større virksomheder, der benytter for eksempel AMU-centre eller tekniske skoler til formaliseret efteruddannelse af medarbejderne, og det er især den faglige opkvalificering, som er i fokus. Ifølge virksomhedsrepræsentanterne har medarbejderne dog også behov for at udvide deres almene og personlige kvalifikationer, og de betragter blandt andet den nye industrioperatøruddannelse som en meget relevant uddannelsesmulighed. De større virksomheder er generelt tilfredse med udbuddet af AMU-kurser. De finder, at tilbuddene i det store hele er i overensstemmelse med deres behov for opkvalificering De mindre virksomheder benytter sig kun i ringe grad af formaliserede efteruddannelsestilbud. De vurderer, at den nødvendige efteruddannelse og kompetenceudvikling klares bedre gennem intern uddannelse og sidemandsoplæring i faglige kvalifikationer. Det er langt mere målrettet og relevant end de uddannelsesmuligheder, som AMU-centre, tekniske skoler og andre uddannelsesinstitutioner tilbyder, blandt andet fordi skolerne ikke har råd til at følge med den teknologiske udvikling. En virksomhedsrepræsentant peger på, at en ændring af ledelsens negative holdning til formaliseret efteruddannelse kræver et generationsskifte. Generelt er de interviewede virksomheder præget af stor tiltro til egne evner og produkter, og de frygter ikke, at den fremtidige udvikling vil skabe vanskeligere vilkår. Flere af de mindre virksomheder vurderer for eksempel, at de i forvejen fokuserer på kvalitet, produktudvikling og kort leveringstid. De differentierer sig ikke på pris og er dermed ikke i direkte konkurrence med virksomheder fra lavtlønsområder. De vurderer derfor, at der ikke vil ske store ændringer i medarbejdernes arbejdsopgaver eller kravene til deres viden og kunnen - udover at lære at betjene de nye maskiner, som virksomhederne investerer i. Blandt de større virksomheder forventes heller ikke store ændringer i forretningsområder eller arbejdsopgaver. De vurderer, at deres medarbejdere er fleksible og omstillingsparate, og de er derfor i stand til at udføre forskellige funktioner og lære nye, når det er nødvendigt.

14 Side 12 Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling De interviewede repræsentanter fra AMU-centre er bekymrede for, om især de mindre virksomheder vil være i stand til at håndtere de udfordringer, som træ- og møbelindustrien står overfor. Vanskelighederne opstår for eksempel, hvis de fortsat fokuserer ensidigt på at gennemføre intern opkvalificering af medarbejdernes faglige kvalifikationer. Det skyldes dels, at den interne opkvalificering er meget kortsigtet, ikke grundig nok og ikke indtænkt i virksomhedens forretningsmæssige udvikling, dels at der vil være et stigende behov for at forstærke medarbejdernes almene og personlige kvalifikationer mere målrettet og systematisk. Flere repræsentanter fra AMU-centrene peger derfor på, at industrioperatøruddannelsen bør være en væsentlig del af virksomhedernes efteruddannelsesindsats, da den fokuserer bredt på medarbejdernes faglige, almene og personlige kvalifikationer. AMU-centrene mangler ressourcer til at foretage en omfattende markedsføring blandt især de små og mellemstore virksomheder. Det er således ikke muligt at rette direkte henvendelse til samtlige virksomheder i et lokalområde, og det er problem, fordi en betydelig del af kursusaktiviteten etableres som følge af AMU-centrenes opsøgende arbejde og dialog med virksomhederne Værktøjsmagerfaget I værktøjsmagerfaget beskæftiges udelukkende faglærte værktøjsmagere. Værktøjsmagerne kan fordeles på tre forskellige jobprofiler, som afhænger af medarbejdernes anciennitet, erfaring og deres faglige specialisering, nemlig operatør, programmør og designer. Medarbejderne i de interviewede virksomheder arbejder primært som programmører eller operatører. Virksomhederne vægter medarbejdernes faglige kvalifikationer højst, og dernæst stiller de krav til deres IT-kundskaber og andre almene kvalifikationer som læsning og regning. De interviewede virksomheder vurderer, at medarbejderne generelt lever op til de høje kvalifikationskrav. Brancheforeningens repræsentant vurderer, at de fremtidsorienterede virksomheder i værktøjsmagerfaget også lægger vægt på medarbejdernes personlige kvalifikationer som ansvarsbevidsthed, samarbejdsevne, initiativ og beslutningsdygtighed. Ifølge interviewpersonen fra Skive Tekniske Skole er mange virksomheder imidlertid ikke opmærksomme på de personlige kvalifikationer, og behovet for opkvalificering er stort på dette område. Efteruddannelsesindsatsen på de interviewede virksomheder er beskeden, når det drejer sig om formaliserede kurser og uddannelser. De få efteruddannelsesaktiviteter, der nævnes, omfatter udelukkende kurser, som skal forbedre medarbejdernes faglige kvalifikationer. Virksomhederne benytter i høj grad leverandørkurser og intern sidemandsoplæring til at opkvalificere medarbejderne og kun i meget begrænset omfang kurser, som er udviklet af skoler og Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg. Kun én af de interviewede virksomheder udarbejder uddannelsesplaner for sine medarbejdere. Virksomhederne nævner to hovedårsager til, at den formaliserede efteruddannelsesaktivitet i faget er beskeden. For det første kender mange virksomheder ikke uddannelsesudbuddet. For det andet er det eksisterende udbud ofte ikke i overensstemmelse med virksomhedernes efteruddannelsesbehov.

15 Kapitel 1: En bølge af kompetenceudvikling Side 13 Ifølge brancheforeningen er en af årsagerne til den lave efteruddannelsesaktivitet, at virksomhedernes produktionsapparat er meget specialiseret, og at uddannelsesinstitutionerne ikke kan følge med i den teknologiske udvikling. Repræsentanterne fra skolen og brancheforeningen er bekymrede over den beskedne efteruddannelsesindsats i faget. De vurderer, at anvendelsen af leverandørkurser og sidemandsoplæring efterlader medarbejderne med betydelige behov for faglig opkvalificering. Medarbejderne lærer kun de specifikke funktioner, som de skal beskæftige sig med, og de mangler derfor den grundlæggende viden om maskinernes og produktionsanlæggenes funktioner. Virksomhederne forventer ikke, at kravene til produktionsmedarbejdernes kvalifikationer vil ændre sig væsentligt fremover. Det er fortsat væsentligt, at de kontinuerligt opkvalificeres i maskinbetjening og bearbejdningsteknikker. Virksomhederne er bevidste om, at der i højere grad skal fokuseres på produktudvikling, marketing og salg for at overleve i konkurrencen, men det er primært ledelsen og administrationen, som får nye arbejdsopgaver. Repræsentanterne fra skolen og brancheforeningen vurderer, at medarbejderne vil blive stillet over for stigende krav om gode almene og personlige kvalifikationer, dels fordi produktionen bliver mere automatiseret og skaber andre opgavetyper, dels fordi medarbejderne vil få tildelt større ansvar for planlægning af produktionen. De skal derfor være mere fleksible og kunne udføre flere forskellige funktioner, hvilket sandsynligvis medfører, at de i større udstrækning kommer til at arbejde som generalister. Faget vil derfor nyde godt af at investere mere i formaliseret efteruddannelse Handlerum til at udøve kompetence Interviewene med virksomhedsrepræsentanter og personer med stort branchekendskab har ikke uventet føjet flere nuancer til den generelle beskrivelse af fremstillingsindustriens udfordringer og muligheder. På en række områder kan der iagttages et skisma mellem de ydre branchebeskrivelser og virksomhedernes indre virkelighed. Det er derfor meningsfuldt at foretage en nærmere analyse af sammenhængene mellem de udsagn, der træder markant frem i dataindsamlingen. Analysen gennemløber fem temaer: Divergerende opfattelser af udviklingstendenser og styrkeposition Produktionsmedarbejdernes passive rolle Kompetenceudvikling i lyset af branchetraditioner og forretningsstrategier Fordele og ulemper ved uformaliseret opkvalificering Kvalifikation versus kompetence Divergerende opfattelser af udviklingstendenser og virksomhedernes styrkeposition: De interviewpersoner, der har tilknytning til værktøjsmagerfaget, giver udtryk for en fælles forståelse af, at det er nødvendigt at fokusere på kundernes oplevelse af værditilvækst, hvis virksomhederne skal klare sig i den stigende konkurrence. Til gengæld er virksomhederne ikke enige med Skive Tekniske Skole og Foreningen af Danske Værktøjsfabrikanter i, at produktionsmedarbejderne har behov for formaliseret efteruddannelse, da de er erfarne og godt uddannede.

16 Side 14 Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling Det mest påfaldende skisma mellem de ydre branchebeskrivelser og virksomhedernes indre virkelighed ses imidlertid i træ- og møbelindustrien: På den ene side beskrives en branche i dyb krise: Der udlæres færre lærlinge, efteruddannelsesaktiviteten er gået i stå, selv om behovet ikke er blevet tilsvarende mindre, og mange små og mellemstore virksomheder må dreje nøglen om, fordi de netop ikke har fundet en farbar vej mellem lavtlønsvejen og højteknologivejen. Hvis ikke de små og mellemstore virksomheder ændrer kurs, forudser repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedsorganisationer, at træ- og møbelindustrien går samme fremtid i møde som tekstilindustrien. Konkurrencen har været hård ved de danske syfabrikker, idet de forholdsvis simple produkter kan produceres billigere i udlandet, uden at kvaliteten forringes. Resultatet har været svigtende eksport, virksomhedslukninger og faldende beskæftigelse. I midten af 1960'erne beskæftigede tekstilindustrien således mere end personer, men siden er den manuelle del af produktionsprocessen gradvist flyttet til lavtlønslande, og i dag er der færre end medarbejdere tilbage. På den anden side står virksomhederne med en anderledes positiv opfattelse af deres egen styrkeposition og fremtid. De oplever ikke et behov for at ændre deres forretningsområde, og de vurderer, at deres medarbejdere har tilstrækkelige kvalifikationer til at udføre deres arbejde - både nu og i fremtiden. De skal blot lære at betjene nye maskiner og ny teknologi. De mindre virksomheder betragter overlevelse som et spørgsmål om at følge med den teknologiske udvikling og effektivisere produktionsapparatet, hvilket står i kontrast til deres opfattelse af, at de ikke konkurrerer på pris. Skismaet lader sig ikke umiddelbart forklare, og måske ville et større datagrundlag vise en anden tendens. Til gengæld kan der ikke herske tvivl om, at de anskuelser, som uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedsorganisationer giver udtryk for, ikke vækker genklang over alt i branchen, og det kan blandt andet skyldes, at man ikke taler det samme sprog og måske ikke forstår eller anerkender hinandens erfaringsverden. Det vil de næste temaer søge at belyse. Produktionsmedarbejdernes passive rolle: Virksomhederne i de to brancher har forskellige opfattelser af, hvad konkurrencesituationen vil kræve af dem i fremtiden, men de er enige om, hvilken rolle produktionsmedarbejderne skal spille. De får sandsynligvis tildelt flere forskellige opgaver og et større ansvar, men hovedbudskabet er, at de fortsat skal udføre deres opgaver i produktionen godt, stabilt og effektivt. Virksomhederne giver ikke udtryk for en forventning om, at produktionsmedarbejderne kan eller skal bidrage til den innovation og forandring, som muligvis er påkrævet. Produktudvikling, udvikling af forretningsstrategi og lignende tiltag, der bidrager til virksomhedernes vækst, udtænkes af ledelsen eller administrationen. Produktionsmedarbejderne indtager eller sættes i en mere passiv position, hvor de løbende skal tilpasse sig de gældende vilkår i virksomhederne. Sat på spidsen er spørgsmålet, om det skyldes produktionsmedarbejdernes manglende evner og lyst til at indgå i dette udviklingsarbejde, eller om de generelt ikke betragtes som en strategisk ressource, hvis potentialer med fordel kan bringes i spil. Virkeligheden på den enkelte arbejdsplads er naturligvis mere sammensat. Det har imidlertid ikke været muligt at påvise på grundlag af dataindsamlingen, hvor stort et kompetencespring produktionsmedarbejderne kan foretage i relation til den konkrete produktion og såkaldt avancerede jobfunktioner. Der hersker med andre ord tvivl om, hvor langt deres nuværende kvalifikationer kan række, hvor langt de selv ønsker at gå, og om virksomhederne giver dem muligheden for at tage springet.

17 Kapitel 1: En bølge af kompetenceudvikling Side 15 Kompetenceudvikling i lyset af branchetraditioner og forretningsstrategier: Produktionsmedarbejdernes rolle hænger blandt andet sammen med den kultur, der kendetegner brancherne, og de strategier, som virksomhederne vælger for at stå stærkere i den intensiverede konkurrence. I træ- og møbelindustrien satses der særligt kraftigt på ny teknologi, hvilket også afspejles i udstillerlisten fra TIMI-messen Bortset fra en enkelt eller to konsulentfirmaer, der beskæftiger sig med ledelses- og organisationsudvikling, blev messen domineret af robotter, robotløsninger og andre teknologiske landvindinger. Branchens efteruddannelsesudvalg var også repræsenteret med egen stand, men ellers er det påfaldende, at hverken AMU-centre, tekniske skoler eller andre uddannelsesinstitutioner deltog officielt. Ifølge kilder med nært kendskab til træ- og møbelindustrien er der ikke tradition for efteruddannelse i branchen, men den store satsning på teknologi betyder også, at der er sket et brancheskred, som måske modvirker systematisk kompetenceudvikling og især formaliserede efteruddannelsesaktiviteter. Virksomhederne beskæftiger i stor udstrækning ufaglærte på bekostning af blandt andre maskinsnedkere, som også taber terræn til industrioperatørerne. I forhold til de 3-4 år, som en maskinsnedkeruddannelse kræver, tager det kun halvandet år at blive uddannet som industrioperatør, der tilmed kan bruge uddannelsen bredt i fremstillingsindustrien. Dette skred gør det for eksempel muligt for de afskedigede ufaglærte i en nedlagt møbelvirksomhed at blive ansat i den plastvirksomhed, som overtog lokalerne. Virksomhedernes forretningsstrategi giver således indtryk af, at håndværket tilsyneladende ikke tillægges samme betydning som tidligere, hvilket kan få negative konsekvenser for medarbejdernes kompetenceudvikling: For det første er mange jobfunktioner i den automatiserede produktion så simple, at det ikke spiller den store rolle, om medarbejderne er faglærte eller ej. Kravene til deres faglige kvalifikationer og opkvalificering er små, og kompetenceudvikling bliver - groft forenklet - til et spørgsmål om at lære at betjene og eventuelt programmere nye maskiner. For det andet er der risiko for, at teknologistrategien og det faldende antal faglærte betyder, at virksomhederne mister eller ikke får tilført viden og kompetence. Det kan både underminere grundlaget for den interne oplæring og medarbejdernes muligheder for at bidrage til udvikling af virksomhederne. I værktøjsmagerfaget indgår ny teknologi og effektivisering af produktionen i en bredere palette af tiltag, som skal positionere virksomhederne på markedet. Teknologifornyelse lader ikke til at spille den samme markante rolle hos værktøjsmagerne som i træ- og møbelindustrien, men kravene til produktionsmedarbejdernes opkvalificering er stort set ens. Også i værktøjsmagerfaget handler det i vid udstrækning om at kunne betjene og eventuelt programmere nye maskiner. I nogle tilfælde fravælges de formaliserede efteruddannelsesaktiviteter paradoksalt nok, fordi medarbejderne er faglærte efter devisen én gang uddannet, altid uddannet. Fælles for de to brancher er, at indehaverne af de små og mellemstore virksomheder oftest selv er faglærte, som er blevet selvstændige. Dataindsamlingen har ikke fokuseret på ledelsens kvalifikationer og holdninger til kompetenceudvikling, men disse forhold kan vise sig at have den største betydning for virksomhedens og medarbejdernes udvikling. En driftsleder i træ- og møbelindustrien giver for eksempel udtryk for, at virksomhedens manglende prioritering af efteruddannelse skyldes en "gammeldags" holdning hos ledelsen, som følger den strategi, der hidtil har virket. Holdningen bunder måske i den velkendte problemstilling, at personer, der er blevet ledere eller iværksættere i kraft af deres faglige dygtighed, ikke nødvendigvis mestrer alle facetter af virksomhedsledelse. Hvis ledelsen ikke har tilstrækkelig indsigt i sammenhængene mellem forretningsudvikling og medarbejdernes kompetenceudvikling - og måske ikke selv har deltaget i efteruddannelsesaktiviteter - kan man være mindre tilbøjelig til at prioritere en systematisk indsats på området.

18 Side 16 Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling Fordele og ulemper ved uformaliseret opkvalificering: I såvel træ- og møbelindustrien som i værktøjsmagerfaget opkvalificeres medarbejderne gennem uformaliserede aktiviteter på den enkelte arbejdsplads. Uanset om medarbejderne er faglærte eller ufaglærte, foretrækker virksomhederne sidemandsoplæring og leverandørkurser på bekostning af det formaliserede efteruddannelsesudbud. Der er flere fordele ved en uformaliseret opkvalificering: Virksomhederne kan udnytte det viden- og erfaringsgrundlag, der eksisterer blandt medarbejderne, og dermed spare penge til eksterne uddannelsesudbydere Medarbejderne oplæres specifikt i virksomhedens maskinanlæg, teknologi og arbejdsgange, og de nye færdigheder kan straks anvendes. Læringsprocessen opleves derfor som meget relevant og målrettet, og fordelen forstærkes yderligere af, at uddannelsesinstitutionerne ikke kan tilbyde de samme faciliteter. Opkvalificeringen kan foregå, når medarbejderne har tid, og der lægges ikke pres på de medarbejdere, som ikke bryder sig om at komme på skolebænken igen. Der skabes et stærkere kollegialt netværk blandt medarbejderne. Der kan imidlertid også peges på nogle ulemper ved den uformaliserede opkvalificering: Opkvalificeringen er typisk behovsbestemt og ikke udtryk for en systematisk planlægning, hvilket gør det vanskeligt at skabe sammenhæng mellem virksomhedens forretningsstrategi og medarbejdernes kvalifikationer. Sagt på en anden måde, begrænses den langsigtede planlægning af manglende strategiske målsætninger for medarbejdernes udvikling. Medarbejderne får ingen akkreditering for deres viden og erfaringer. Hvis der ensidigt fokuseres på kortsigtet vedligeholdelse af medarbejdernes faglige kvalifikationer igennem sidemandsoplæring og leverandørkurser, er der risiko for, at de blive fanget i en kvalifikationsfælde. Det kan for eksempel medføre, at medarbejderne ikke er i stand til at rykke ud af en rutinepræget arbejdsfunktion. Hvis de kun opkvalificeres til meget specifikke funktioner - i relation til arbejdsprocesser, betjening af maskiner og IT-anvendelse - bliver det tillige vanskeligt for dem at bidrage væsentligt til videreudvikling af virksomhedens produkt og produktion. Hvis medarbejderne ikke har tilstrækkelige faglige, almene eller personlige forudsætninger, er der risiko for, at de ikke kan anvende eller drage fuld nytte af den specialiserede viden, som leverandørkurser eller kolleger søger at bibringe dem. Det kan illustreres ved hjælp af kvalifikationspyramiden. Se figur 2 på næste side. Pyramiden består af tre niveauer, som afspejler en stigende specialiseringsgrad i kraft af større viden og mere erfaring. Gennem uddannelse og arbejdsliv kan den enkelte medarbejder bevæge sig op i pyramiden, men hvis der for eksempel mangler kvalifikationer på det midterste niveau, vakler fundamentet for tilegnelsen af mere specifik faglig viden. Når virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne taler forbi hinanden i spørgsmålet om medarbejdernes kompetenceudvikling, kan det blandt andet skyldes, at de sidstnævnte ikke er gode nok til at forklare, hvorfor der er klare fordele ved at supplere den uformaliserede opkvalificering med formaliseret undervisning. Eller også er de ikke i stand til at tilpasse deres uddannelsesudbud og

19 Kapitel 1: En bølge af kompetenceudvikling Side 17 udvikle undervisningsforløb, der opfylder den enkelte virksomheds behov, og som integrerer den uformaliserede læring. Figur 2: Kvalifikationspyramide. Specifik faglig viden Leverandørkurser og sidemandsoplæring Faglige, almene og personlige kvalifikationer inden for et fagområde (materialekendskab, IT, læringsevne, samarbejdsevne m.v.) Almene kvalifikationer (læsning, regning, stavning m.v.) Formaliseret uddannelse og efteruddannelse Folkeskole Kilde: Torben Pihler, Træets Uddannelser, og projektet Åbent IT-værksted. Kvalifikation versus kompetence: Der gemmer sig en vigtig pointe i den hidtidige favorisering af begreberne kvalifikation og opkvalificering på bekostning af kompetence og kompetenceudvikling. De to begreber betyder ikke det samme. 3 Hvor kvalifikationer er udtryk for målbar viden og konkrete færdigheder, har kompetence en bredere betydning. Kompetence involverer hele individet og indebærer en persons vellykkede udøvelse af evner, kvalifikationer og ekspertise i en given situation. Uden kvalifikationer er det således ikke muligt at udøve kompetence. Kernen i kompetence kan også beskrives som et individs kapacitet eller potentiale til at handle i situationer, som ikke er veldefinerede, mens kernen i kvalifikationen er kapacitet til at udføre en veldefineret opgave på en veldefineret måde. For at medarbejderen kan udfolde sin kompetence, skal der skabes råderum for handling og læring i virksomheden, hvilket blandt andet indebærer, at der er frihedsgrader til at definere og løse arbejdsopgaverne. Samtidig skal medarbejderen være i stand til at identificere, udnytte og udvide dette rum, som blandt andet er bestemt af arbejdsopgavernes karakter, den anvendte teknologi samt organiseringen og planlægningen af arbejdet. Kompetence forudsætter derfor også engagement og vilje hos den enkelte til at lære og handle. Kompetenceudvikling kan beskrives som en individuel læreproces, hvor målet er, at medarbejderen tilegner sig og integrerer ny viden og nye erfaringer med det bestående for at kunne udøve kompetence i virksomheden. I denne læreproces skal deltageren blandt andet være i stand til at reflektere over og kombinere det konkrete og det teoretiske niveau i forhold til nye problemstillin- 3 De anvendte begrebsdefinitioner bygger dels på udredningsarbejdet "Det Virtuelle Gymnasium", som Strategisk Netværk har gennemført for Undervisningsministeriet, dels på EUC NORD's begrebsapparat i projektet "EduCityDanmark".

20 Side 18 Kompetenceudvikling som drivkraft for erhvervsudvikling ger. Opkvalificering er derimod mere tilpasningsorienteret, målstyret og knyttet til specifikke funktioner og afgrænsede opgaver. Ved at sammenholde dette begrebsapparat med den gennemførte dataindsamling og de fire foregående temaer i analysen er der noget, der tyder på, at produktionsmedarbejderne i de medvirkende virksomheder ikke råder over et tilstrækkeligt handlerum til at udøve kompetence eller gennemføre kompetenceudvikling - hverken på det personlige plan eller på virksomhedsplanet. Deres kvalifikationer, ansvarsområder, arbejdsopgaver og -metoder virker generelt afgrænsede og veldefinerede, og mange gennemfører en primært opgavestyret opkvalificering ved hjælp af kolleger og leverandører, der ikke kan forventes at have samme pædagogiske kompetence som undervisere i det formaliserede uddannelsessystem. Det er dermed usikkert, om medarbejderne - og i sidste ende virksomhederne - får det fulde udbytte af læreprocessen. Det er det billede, der tegner sig ifølge analysearbejdet, og som kan sammenfattes i følgende pejlemærker for en innovativ kompetenceudvikling: Virksomhederne og deres interessenter må udvikle en fælles opfattelse af deres styrkepositioner samt de centrale udviklingstendenser, som præger de pågældende brancher. Produktionsmedarbejderne skal spille en aktiv rolle i deres egen kompetence- og jobudvikling. Der må skabes ledelsesmæssig erkendelse af, at der er sammenhæng mellem virksomhedernes strategiske udvikling og medarbejdernes kompetencer. Kompetenceudvikling på virksomhederne og formaliseret efteruddannelse må integreres. Der skal tilvejebringes råderum for medarbejdernes handling og læring, så de kan udøve kompetence i virksomheden.

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked Når der skal efteruddannes i bygge- og anlægsbranchen, er fokus rettet imod medarbejdere, der kommer fra andre brancher - og jo yngre de er, jo mere uddannelse modtager

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering i industrien November 2015 Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen,

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Kina vinder frem i kapløbet om robotter

Kina vinder frem i kapløbet om robotter Industrielle robotter Kina vinder frem i kapløbet om robotter Ny analyse foretaget af Teknologisk Institut viser at særligt Kina vinder frem på forskning i robotter Med 984 patenter i 2013, en stigning

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv.

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Pressemeddelelse Ny analyse: Fremtidens industri i Danmark En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Udflytningen af dansk produktion vil

Læs mere

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014.

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Indledning EUC Syd udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere?

Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Kan kompetenceløft ses på bundlinjen? - Hvordan kommer man i gang med at uddanne sine medarbejdere? Niels Petterson, Chef for VEU-center Østjylland Inspirationsseminar, CABI 8. marts 2016 Hvordan kommer

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for LO Marts 2007 Revi- Forfatter: jbe Sidst gemt: 21-03-2007 10:56 Sidst

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter. Baseret på analysen Uddannelsesbehov i Fødevareerhvervet Maj 2011

Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter. Baseret på analysen Uddannelsesbehov i Fødevareerhvervet Maj 2011 Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter Baseret på analysen Uddannelsesbehov i Fødevareerhvervet Maj 2011 1. Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter I det følgende præsenteres de vigtigste uddannelsespolitiske

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Flere ufaglærte arbejder på højt niveau

Flere ufaglærte arbejder på højt niveau 21. januar 2014 ARTIKEL Af David Elmer Flere ufaglærte arbejder på højt niveau Der er blevet markant færre ufaglærte i Danmark, men de er til gengæld blevet opkvalificeret i sådan en grad, at langt flere

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

Medarbejderudvikling øger optimismen

Medarbejderudvikling øger optimismen TREPART AMU skal tilpasses efterspørgslen Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Onsdag den 2. september 2015, 05:00 Del: Der er hårdt brug for uddannelser, der i højere grad matcher virksomhedernes behov, mener

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Kompetenceforsyning. Hvad vi mener med

Kompetenceforsyning. Hvad vi mener med KOMPETENCE Forsyning og tanker om nye regionale analyseprojekter HVA SNAKKER DU OM?? Erhvervsudviklingsdøgn 2015 Hvad vi mener med Kompetenceforsyning Enhver virksomhed har en unik kompetenceprofil. Den

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende

To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende Jysk Analyse 10. september 2012 To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende Uddannelser. To ud af tre virksomheder har samarbejdet med elever og studerende fra uddannelsesinstitutioner.

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6 Indhold Indledning... 2 Overordnede anbefalinger for vækst og jobskabelse... 3 Uddannelse som vækstmotor... 6 LO s anbefalinger på uddannelsesområdet... 7 Sammenhæng mellem uddannelsesindsats, styrkepositioner

Læs mere

Uddannelse i øjenhøjde

Uddannelse i øjenhøjde Uddannelse i øjenhøjde Uddannelse i øjenhøjde Hvis de danske virksomheder skal styrke deres markedsposition og konkurrenceevne, er det et MUST, at virksomhederne i højere grad satser på kompetenceudvikling

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 Sammenfatning McKinsey vurderer, at ca. 40 procent af arbejdstiden i Danmark potentielt kan automatiseres ud fra den

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Kompetenceløft i Danmark 2000

Kompetenceløft i Danmark 2000 Sagsnr. 12.01-00-1601 Ref. ABH/hmo Den 15. januar 2001 Kompetenceløft i Danmark 2000 Baggrund LO har i samarbejde med Institut for Konjunktur-Analyse (IFKA) gennemført en analyse af læringsaktiviteter

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere