RESULTATKONTRAKT MELLEM KOMMUNERNE HERNING, HOLSTEBRO, IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN, STRUER 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESULTATKONTRAKT MELLEM KOMMUNERNE HERNING, HOLSTEBRO, IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN, STRUER 2015"

Transkript

1 RESULTATKONTRAKT MELLEM KOMMUNERNE HERNING, HOLSTEBRO, IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN, STRUER 2015 OG AARHUS UNIVERSITET, AU HERNING (AUHE) OM INNOVATION OG ERHVERVSUDVIKLING I MIDT- OG VESTJYLLAND

2 AFTALENS PARTER: Aftalens nuværende parter er AU HERNING, Birk Centerpark 15, Herning Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og Struer Kommune. Øvrige kommuner er meget velkomne til at blive en del af aftalen. Såfremt eventuelle andre kommuner vælger at blive en del af aftalen, vil aftalen blive tilrettet, og de nye investeringsbeløb tillægges den nuværende totale investeringsramme på 2,0 mio. kr. FORMÅL: Samarbejdsaftalen har til formål at regulere forholdet mellem aftalens parter vedrørende den uvildige kommunale erhvervsservice og erhvervsudvikling m.v. der ydes i henhold til 13 i Lov om Erhvervsfremme, som gør det muligt for kommunerne at iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter indenfor blandt andet 1) innovation, videndeling og videnopbygning, 2) anvendelse af ny teknologi, 3) etablering og udvikling af nye virksomheder og 4) udvikling af menneskelige ressourcer. Med denne samarbejdsaftale er AU HE fortsat tildelt en operatørrolle med hensyn til den kommunale erhvervsudvikling i Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner. Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner forbeholder sig ret til at entrere med flere operatører til at løse opgaver omkring erhvervsservice og erhvervsudvikling. Med denne samarbejdsaftale forpligter AU HE sig til indenfor de økonomiske rammer der fremgår af samarbejdsaftalen - at understøtte de aftaler, kommunerne indgår på erhvervsområdet i andre sammenhænge. KONKRETE AKTIVITETER: AU HERNING investerer 2,0 mio. DKK i erhvervsfremme aktiviteter (se Bilag 1). De 5 kommuner investerer ligeledes tilsammen 2,0 mio. DKK i AU HE for at støtte de nedennævnte erhvervsfremmende aktiviteter foretaget af AU HE. Pengene udbetales efter samme rater og procentsats per kommune som i resultatkontrakt 2014 mellem partnerne (Bilag 2). AU HE disponerer over beløbet under ansvar for at sikre at nedennævnte resultatmål opfyldes. Udbetalingen af midlerne sker i henhold til nedenstående: 1. rate på 50 % udbetales efter underskrivelse af kontrakten 2. rate på 30 % udbetales i september 2015 (efter afholdelsen af statusmødet) 3. rate på 20 % kan udbetales efter indsendt afrapportering med dokumentation for, at de aftalte mål er opfyldt. Tredje rate udbetales inden udgangen af regnskabsåret for 2

3 kommunerne, hvilket vil sige senest i januar det efterfølgende år. I tilfælde af at målene ikke er opfyldt (jf. mål og resultatkrav side 3) reduceres udbetaling af midlerne efter konkret vurdering.. Aktiviteter, mål og resultatkrav: 1. Mentorvirksomhedsordningen 1 a. AU HE afsætter i kontraktperioden i alt min. 40 studerende i Company Connect Programmes i partnerkommunerne. (Cand. merc., cand. polyt. og GMM) 2. Business Factory 2 a. AU HE hjælper i kontraktperioden i alt min. 5 virksomheder i gang i Business Factory. 3. Besøg i Kommuner, Erhvervsråd samt lokale STARTVÆKST afdelinger i Holstebro og Struer a. Lederen af AU Connect Herning aflægger min. 1 besøg pr. år, for at drøfte samarbejdet mellem AU Herning og det lokale erhvervsliv samt hvordan det kan udvikles yderligere. Herudover indskrives følgende gensidige hensigtserklæringer. Der vil blive fulgt op på disse til opfølgningsmødet i juni a) AU HE retter specielt fokus mod små og mellemstore virksomheder i kommunerne. b) Kommuner, Erhvervsråd, STARTvækst gør AU HE opmærksom på virksomheder i lokalområderne, som kunne have behov for studerende til at løse aktuelle udfordringer. c) AU HE åbner mulighed for, at der rettes fokus på styrkelse af erhvervsnetværk indenfor produktionserhverv m.v. Her er der tale om en udviklingsproces, hvor flere studerende og forskere samarbejder over længere tid. En sådan proces igangsættes efter konkret aftale med den enkelte kommune. d) AU HE afrapporterer såvel projekter for kandidat- som bachelorstuderende for at give et retvisende billede af AU HE s aktiviteter i de lokale kommuner. e) Business Factory inviterer kommuner, Erhvervsråd, STARTvækst, VIA, Erhvervsakademiet Herning/Holstebro m.fl.. samt lokale virksomheder til Business Catapult 3, ligesom Business Factory deltager i erfagruppemøder i de lokale erhvervscentre efter konkret aftale. f) Business Factory åbner mulighed for at lokale virksomheder kan komme på besøg og udveksle erfaringer vedr. aktuelle udfordringer. Herved skabes efterhånden et åbent og dynamisk miljø i Business Factory bestående af forskere, studerende og lokale små- og mellemstore virksomheder. 1 Se bilag 3 for mere information om mentorvirksomhedsordning. 2 Se bilag 4 for mere information om Business Factory 3 Se bilag 4 for mere information om Business Catapult 3

4 g) Leder af AU Connect Herning deltager i diverse erhvervsarrangementer så som Business Brunch el. lign. - i lokalområderne. Deltagelse sker efter konkret aftale. h) Resultatkontrakten er åben overfor andre kommuner, som måtte være interesserede. i) AU HE etablerer tæt kontakt til nøglepersoner i Region Midtjyllands Administration. Kontakten aftales med BSS, således at kontakten til Region Midt koordineres med det øvrige AU. RETLIGE FORHOLD M.V.: Det er AU HEs opgave at sikre, at hver kommunes bidrag, jf. bilag 1, anvendes inden for lovgivningens og kommunalfuldmagtens rammer. Det er endvidere AU HEs opgave at sikre, at kommunernes bidrag komplementerer andre bidrag, den enkelte kommune måtte yde til AU HE f.eks. til Center for Energiteknologi AU Herning Greenhouse. Ved tvivl om retlige spørgsmål i relation til erhvervsfremmelovens regulering af kommunernes forhold og kommunalfuldmagtsforhold rettes henvendelse til den kommune, tvivlen måtte vedrøre. Budgetåret følger kalenderåret og årsregnskab udarbejdes i henhold til årsregnskabsloven inden udgangen af april måned i det efterfølgende år. Årsregnskabet skal ikke være revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor, idet AU HE er underlagt rigsrevisionens kontrol. Med henvisning til det årligt beregnede bidrag disponerer AU HE over disse midler efter forudgående godkendelse fra den pågældende kommune, idet det er hver kommunes ansvar at lovgivning og kommunalfuldmagt overholdes. Hver kommune er berettiget til at føre kontrol hermed og kan forlange enhver oplysning i forbindelse hermed. Ved en opløsning af AU HE skal den del af formuen, der hidrører fra en bestemt kommune, tilgå et formål, der kan godkendes af denne. Nærværende aftale har virkning fra 1. januar 2015 og udløber den 31. december Parterne er til en hver tid berettiget til med seks måneders varsel at opsige aftalen til udgangen af en måned. I tilfælde af uenighed er hver af parterne berettiget til at lade dette afgøre ved almindelige domstole. 4

5 ØKONOMISK RAMME: AU HE stilles jf. resultatkontrakten 2,0 mio. kr. til rådighed. For udgifts- og finansieringsbudget se bilag 1 og 2. MARKEDSFØRING: Kommunernes logoer skal fremgå i forbindelse med videndelingsarrangementer og hjemmesider for de aktiviteter, som kommunerne medfinansierer. STATUSMØDE OG GENFORHANDLING: Der afholdes statusmøde i juni måned 2015 hvor der følges op på kontraktens mål og hensigtserklæringer. Genforhandlingsmødet finder sted i september På genforhandlingsmødet i september 2015, drøftes muligheden for evt. at indgå 3-årige kontrakter som i højere grad matcher de udviklingsprocesser AU HE har mulighed for at igangsætte i det lokale erhvervsliv. BILAG: Budget Den finansielle fordeling mellem kommunerne Company Connect Programmes Business Factory (AU HE Studentervæksthus) 5

6 For AU HERNING: Dato: Institutleder, professor Jacob K. Eskildsen 6

7 For Herning Kommune: Dato: Direktør Jørgen Krogh 7

8 For Holstebro Kommune: Dato: Kommunaldirektør Lars Møller 8

9 For Ikast-Brande Kommune: Dato: Direktør Hans Jørn Laursen 9

10 For Ringkøbing-Skjern Kommune: Dato: Direktør Mogens Pedersen 10

11 For Struer Kommune: Dato: Borgmester Mads Jacobsen Dato: Kommunaldirektør Claus Damgaard 11

12 Bilag 1 Budget vedr. resultatkontrakt mellem AU Herning og 5 kommuner 2015 COMPANY CONNECT PROGRAMMES 68% BUSINESS FACTORY 30% BESØG I KOMMUNER 2% TOTAL Lønninger Øvrige projektomk. TOTAL

13 Bilag 2 Finansiel fordeling mellem kommunerne: *) Kilde: Kommunernes hjemmesider KOMMUNER BEFOLKNING AFRUNDET *) Andel af 1 mio. Andel af 0,5 mio. Andel af 0,5 mio. Fordeling Herning Holstebro Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Struer TOTAL Excl. Herning Egenfinansiering AU Herning Udover ovenstående budget bidrager AU Herning med en egenfinansiering på yderligere 2,0 mio. DKK. Egenfinansieringen består af udgifter i forbindelse med oprettelse, gennemførelse og administration af Company Connect Programmes, semesterprojekter samt Business Factory. 13

14 Bilag 3 Company Connect Programmes Studerende på de tre uddannelser Global Management Manufacturing, cand.merc. i Marketing og Business Innovation og cand.polyt. i Teknologibaseret Forretningsudvikling får mulighed for at blive tilknyttet en mentorvirksomhed i løbet af deres studieforløb på AU HERNING. Studierelevante opgaver, projekter, problemstillinger mv., som den studerende skal arbejde med, tager udgangspunkt i virksomhedens udfordringer. AU Hernings Company Connect Programmes giver således de studerende en unik mulighed for at prøve de lærte teorier af på konkrete opgaver og samtidig få relevant erhvervserfaring i løbet af uddannelsen. Gevinst for virksomhederne Virksomhederne får samtidig løst relevante opgaver og en mulighed for at få identificeret nye forretningsmuligheder, produktkoncepter og deraf følgende organisationsudvikling i virksomheden. AU Hernings Company Connect Programmes er også en fordel for virksomheder, der opererer internationalt. Ved at lave en aftale med en udenlandsk fuldtidsstuderende (undervisningssproget på alle tre uddannelser er engelsk, så der er såvel danske som ikke-danske studerende), får virksomheden uvurderlige kulturkompetencer tilføjet, som kan anvendes i arbejdet med andre lande og kulturer, hvad enten det sker herhjemmefra eller i udlandet. Resultatet af ovennævnte ordning er ofte, at mange studerende gør så godt et indtryk, at de ender med at blive ansat i virksomheden efter endt uddannelse. Company Connect Programmes for kandidatstuderende Studerende på kandidatuddannelserne i Marketing and Business Innovation (cand.merc.) og Teknologibaseret Forretningsudvikling (cand.polyt.) har mulighed for at blive knyttet til en mentorvirksomhed over en længere periode nogle i hele kandidatperioden. Sammen med virksomheden udformes problemformuleringer og opgaver inden for det teoretiske fagområde, som den studerende arbejder inden for. På den måde arbejder de studerende med problemstillinger, der er direkte relevante for virksomheden. Samtidig er uddannelsen fremtidssikret og internationalt orienteret gennem denne forskningsbasering. Undervisningen planlægges på en sådan måde, at den studerende har mulighed for at studere og samarbejde med mentorvirksomheden. Company Connect Programmes for bachelorstuderende På Global Management and Manufacturing tilknyttes de studerende en mentorvirksomhed fra 3. til 7. semester. Her har de mulighed for at afprøve de teorier, som de lærer på AU HERNING i forhold til konkrete, studierelevante opgaver i mentorvirksomheden. 14

15 Bilag 4 Business Factory Business Factory er et videncenter under AU HERNING og hører med sine iværksætteraktiviteter under området erhvervsfremme, anvendt forskning og udvikling. Business Factory arbejder på at fremme innovations- og iværksætterkulturen i den midt- og vestjyske region og gennem dette også være med til at skabe regional vækst. Dette sker bl.a. ved at hjælpe studerende med at opstarte egen virksomhed, holde foredrag, give råd og vejledning og meget andet. Business Factory arbejder tæt sammen med BDE-studiet (Business Development Engineer) men også de øvrige uddannelser på AU Herning, og udbyder en lang række af meritgivende fag til samtlige studieretninger på AU Herning. De studerende kan indgå i Business Factory på tre måder: 1. Specialisering i Business Factory Business Development Engineer-studerende (BDE-studerende) har mulighed for at gennemføre et specialiseringsforløb i iværksætteri i Business Factory. Optagelsesprocedure For at blive optaget skal den studerende udfylde en logbog, hvor den studerende bl.a. skal beskrive en forretningsidé og det team, der skal være en del af udviklingen. Herefter bliver den studerende indkaldt til en visitationssamtale, hvor Business Factory skal sikre, at der er skabt et godt team og at forretningsidéen har potentiale. Derudover skal der etableres en følgegruppe ("skyggebestyrelse"), som den studerende og dennes team løbende skal rapportere til. Formålet med specialiseringen i Business Factory er at forbedre den studerendes kompetencer som iværksætter. Afslutningsvist skal forløbet ende med, at den studerende i samarbejde med et team opstarter egen virksomhed. Studieform og forløb 7. semester Projektarbejde og selvstudium. Der udarbejdes en forretningsplan, og dertil knyttes tre praktiske fag: projektstyring, projektøkonomi og visualisering. Der afsluttes med en mundtlig eksamen, hvor et springboard evaluerer og bedømmer forretningsplanens bæredygtighed. 8. semester Individuelle forretningsrelaterede kurser, selvstudium og projektarbejde. Netværk og alliancer skabes eksempelvis til andre med lignende virksomheder. Finansieringen skal afklares på 8. semester. Valgfag vælges i forhold til at kunne udvikle de studerendes kompetencer i forhold til iværksættelsen. 15

16 Der afsluttes med en mundtlig eksamen, hvor et springboard vurderer, om de nødvendige alliancer og ressourcer er blevet realiseret og knyttet til projektet. 9. semester Projektarbejde. Forretningen realiseres og eventuelle prototyper fremstilles og testes. Der udarbejdes en 5-årig strategiplan. Der afsluttes med en mundtlig eksamen, hvor et panel evaluerer, om det er lykkedes gruppen at udskrive en faktura, og om strategiplanen er bæredygtig. Opfølgning For at sikre en styring og fremdrift i projekterne, skal hvert team løbende aflevere skriftlige rapporter og hver 14. dag afholdes opfølgningsmøder. 2. Semesterophold i Business Factory BDE-studerende har mulighed for at afvikle et semesterprojekt i Business Factory. For at komme i betragtning skal den studerende alene eller sammen med en gruppe have en god idé til en forretning. Den studerende kan planlægge sit projekt, så det passer med, at den studerende senere arbejder videre på det som led i sit specialiseringsforløb. 3. Andre ophold i Business Factory Studerende fra alle studieretninger har mulighed for at få tildelt et ophold i Business Factory. Den studerende kan få tildelt en kontorplads i Business Factory i op til tre måneder og arbejde på sin idé. I perioden vil Business Factory være behjælpelig med råd og vejledning, så den studerende kan finde ud af, om ideen er bæredygtig. Antal nye virksomheder startet op i direkte tilknytning til Business Factory 2012: 14 nye virksomheder 2013: 12 nye virksomheder På grund af det særligt tætte samarbejde mellem BDE-studiet og Business Factory er langt størstedelen af de nye virksomheder startet af BDE-studerende. Der starter ca. 50 nye studerende på BDE-studiet årligt, og erfaringen viser således, at omtrent 10 % af disse starter ny virksomhed. 4. Nye tiltag I forbindelse med det igangværende KASK-projekt Skandinavisk Innovationskultur udvikles en række nye tiltag, som implementeres således at de kan understøtte aktiviteter indenfor iværksætteri i de fem kommuner. De nye tiltag er hovedsagelig følgende: Business Factory samarbejder med studentervæksthuse i øvrige uddannelsesinstitutioner herunder VIA University College, Erhvervsakademiet i Herning og Holstebro, samt Arkitektskolen i Aarhus. Business Factory gennemfører Business Catapult hvor studerende fremlægger deres virksomheder umiddelbart før eksamen. Her inviteres repræsentanter fra de fem kommuner, erhvervsråd, STARTVÆKST samt repræsentanter fra specielt udvalgte erhvervsvirksomheder til at deltage, således at de kan overvære de studerendes 16

17 præsentation og efterfølgende deltage i en fælles drøftelse af de gennemgåede forretningsmodeller. Der er mulighed for efter konkret aftale at arrangere møde med Business Factory i Innovatoriet NUPARK Erhvervscenteret i Ringkøbing samt Business Park Struer. Disse besøg fremmer dels forståelsen af, hvordan AU Herning arbejder med Entrepreneurship dels fremmer de muligheden for nye innovative tiltag samt spændende synergieffekter på tværs af kommunegrænserne. Business Factory gennemfører diverse arrangementer i samarbejde med øvrige uddannelsesinstitutioner (f.eks Start-Up Weekend i samarbejde med TEKO) AU Herning oprettede 1. januar 2014 AU Herning Greenhouse. Det betyder, at der fremadrettet rettes fokus mod clean-tech fag, hvilket skulle være med til at tone de virksomheder, som udklækkes i AU Hernings Business Factory. Samtidig åbnes dørene for lokale virksomheder også indenfor vedvarende energi. Det skulle på sigt medføre, at AU Hernings Business Factory bliver et åbent, innovativt miljø, hvor forskere og studerende udveksler viden og erfaringer med det lokale erhvervsliv. 17

Midtjyske Studentervæksthuse

Midtjyske Studentervæksthuse Midtjyske Studentervæksthuse Redegørelse vedrørende studentervæksthusenes arbejde i Region Midtjylland August 2009 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling DREJEBOG KOMPETENCEFORSYNINGmidt Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling Prioritetsakse 4 - Aktivitet 4.2.B: Erhvervsuddannelse til voksen- og videregående uddannelse Vedrørende

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad Januar 2009 december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk DAGSORDEN FOR VÆKSTFORUMS MØDE D. 10. SEPTEMBER Mødet afholdes i Niels Brocks

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness. Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Virksomheder i Vækst 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Marts 2014 Forord Danmark er et rigt land med overskud på betalingsbalancen og høj innovationsevne, men der er også advarselslamper,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til innovativt netværk indenfor modebranchen

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til innovativt netværk indenfor modebranchen Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til innovativt netværk indenfor modebranchen Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 29 REGIONALFONDEN - Ansøgning om tilskud

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere