8enest revideret d. 8/6-10. Fælles fynsk fokus. - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8enest revideret d. 8/6-10. Fælles fynsk fokus. - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020"

Transkript

1 8enest revideret d. 8/6-10 Fælles fynsk fokus - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020

2 Fynsk indhold 1. Formål Fælles fynsk fokus Fynsk organisering på erhvervsområdet i dag Fynsk økonomi på erhvervsområdet i dag Forslag til strategi Forslag til organisering Fremdrift på kort og lang sigt Fynske Bilag

3 1. Formål På foranledning af kommunaldirektørerne og borgmestrene i de fynske kommuner, har en gruppe af udviklings- og erhvervschefer siden efteråret 2009 arbejdet med et oplæg, der skal sikre en stærkere fælles fynsk erhvervsudvikling. Efter indledende drøftelser i Kommunaldirektørforum Fyn og Borgmesterforum Fyn er opgaven blevet konkretiseret således at nærværende papir rummer et forslag til fælles fynsk fokus i form af vision, strategi, målsætninger, organisering, finansiering samt en tidsplan for det fremadrettede arbejde. Det fælles fynske oplæg til en mere fokuseret erhvervsindsats rummer forslag om en samling af ressourcerne inden for områderne: Udviklingsprojekter, turistområdet, erhvervsservice, eventområdet og opbygningen af kompetencer indenfor markedsføring, fundraising, analyse og evaluering. Oplægget er grundlæggende i vision, mål og strategi bygget op om en vidtgående model for et fremtidigt fælles samarbejde. Man kan forestille sig en trinvis realisering heraf. Kernen fra start er i givet fald de projektorganiserede udviklingstiltag og ressourcer hertil. Processen lægger op til en reel opstart af en fælles fynsk indsats og organisering fra 1. januar Arbejdsgruppen, juni 2010 Erik Meldgaard, Henning Quick, Christian Tønnesen og Mads Graves 2

4 2. Fælles fynsk fokus a. Koordination og optimering af indsats Ved at fokusere, koordinere og optimere indsatserne opnås en markant positiv effekt på en lang række ønskede målsætninger i forhold til de investerede ressourcer. Det er konklusionen efter nogle år med en række forprojekter, der lover godt for det fremtidige samarbejde og styrker behovet for et mere formelt og tættere samarbejde. På det erhvervspolitiske område er det tydeligt, at den enkelte kommune kan være for lille og regionen er for stor til, at en optimal operationalisering af de mange potentialer kan eksekveres. De eksisterende projekter er gode og synes rigtige, men en del af dem mangler tyngde og fundament til for alvor at vokse sig store og stærke. Der er i dag endvidere en række oplagte større projekter, som er vigtige at få løbet i gang, men som vanskeligt lader sig gennemføre uden et stærkere fynsk samarbejde herom. Samtidig er et vist udsyn nødvendigt. Kravet til fynsk handling tydeliggøres når man rundt i det omgivende landskab kan se masser af eksempler på subregionale initiativer. (SVUF, TRIN, URS etc.) I det økonomiske perspektiv er fokus: Mere værdi for de samme penge. Udgangspunktet for dette oplæg er: hvordan sikres en tilgang, der hedder: sammen er vi stærkest på Fyn. b. Fyns brændende platform A. Udviklingen på en lang række socioøkonomiske parametre kører i hastig fart uden om Fyn. Lav beskæftigelse, tung erhvervsstruktur, lavt uddannelsesniveau er klassiske fynske påhæftninger i nationale og regionale strukturbeskrivelser. Transformeringen fra industri til videnssamfund går for langsomt. B. Den organisering der er i det fynske i dag er samlet set ikke stærk nok ifht. følgende afgørende temaer: 1) etablering og drift af stærke projekter, der opnår den nødvendige volumen og dermed effekt. 2) At øge andelen af den eksterne medfinansiering lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. 3) At sikre en optimal ressourceudnyttelse både i.f.t til servicedelen og udviklingsdelen af fynsk erhvervsfremme. c. Fynsk vision At Fyn i løbet af de kommende 10 år skal blive et af de mest velstående områder i Danmark. d. Fynske mål Udvikling En fælles fynsk erhvervspolitisk satsning etablerer projekter, der direkte og på en effektfuld måde understøtter tre overordnede mål: 3

5 Inden 2020 skal Fyn - skabe 7500 stillinger til højtuddannede medarbejdere - øge den samlede beskæftigelse med medarbejdere - øge produktiviteten pr. ansat i private erhverv med kroner pr. person. Herudover skal en fælles fynsk indsats øge den eksterne medfinansiering på erhvervsudviklingsprojekter, så Fyn som minimum opnår sin forholdsmæssige andel af regionale, nationale og internationale midler set i fht. befolkningsstørrelsen. (Den eksisterende andel skal synliggøres og et præcist mål for fremgangen bør fastsættes) Service På Fyn skal sikres en professionel og enstrenget erhvervsservice både indenfor erhverv og turisme som bidrager til at skabe vækst Serviceapparatet skal - understøtte arbejdet med udviklingsmålene - med én indgang sikre at den enkelte virksomhed får den bedst mulige og tilpassede rådgivning - tiltrække turister til øen og give dem en optimal service under opholdet Udviklingstiltag og service skal ske med afsæt i den relevante geografi for kunden uden skelen til kommunegrænser. Fyn skal med fokus på global og national konkurrence samarbejde lokalt og regionalt. e. Fynske forudsætninger Den fynske velstand er under landsgennemsnittet og langt under potentialet. To af nøglefaktorerne er: produktiviteten i den private sektor og erhvervsdeltagelsen. En øget beskæftigelse og øget produktivitet øger den værdi der skabes pr. beskæftiget person og dermed øger værdiskabelsen som opgøres som bruttotilvækst. Region Syddanmark har både været mærket af lavere produktivitet og beskæftigelse end resten af landet som helhed og arbejdsstyrken forventes yderligere at falde med 4 % over de næste 20 år. Dette aflæses også i målingen af den økonomiske vækst i regionerne, hvor Syddanmark har de laveste væksttal. Region Syddanmark og Fyn har styrkepositioner i brancher som jern- og metalindustri, landbrug gartneri, skovbrug og nydelsesmiddelindustrien. Disse brancher, og andre der karakteriseres af produktionsvirksomheder, har en forholdsvis lav produktivitet. Det er derfor særlig vigtigt at der sættes særligt fokus på at øge produktiviteten i de brancher, som Fyn har styrkepositioner i, samt på langt sigt at indtænke en omstilling, der vil flytte arbejdsstyrken til mere højproduktive erhverv. En fællesfynsk strategi vil have som overordnet mål at løfte velstandsniveauet, ved at imødegå de udfordringer der i Erhvervs- og vækstpolitikken for Odense fra 2007 betegnes som: De traditionelle erhvervsmæssige styrker er presset af globaliseringen De fremspirende klynger når ikke op på kritisk masse, hvor de skaber værdi 4

6 For mange står udenfor arbejdsstyrken De fynske kommuner har således grundlæggende fælles forudsætninger og vilkår som f.eks. lavere produktivitet, lavere indtægt og lavere uddannelsesniveau end landsgennemsnittet. Et tæt erhvervspolitisk samarbejde kommunerne imellem vil have langt større kraft i forhold til at gøre noget ved de ovenstående udfordringer, fordi man vil kunne skabe bedre resultater og udnytte ressourcerne bedre uden at den lokale erhvervspolitiske forankring mistes. Derved er det afgørende for at udnytte vækst- og udviklingspotentialet på Fyn, at de fynske kommuner anerkender at de er hinandens forudsætning i arbejdet med at øge velstandsniveauet. Det er ligeledes afgørende at udvikle og styrke de fællesfynske potentialer og styrkepositioner med stærke partnerskaber mellem virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt den offentlige sektor, således at innovation og klyngedannelse styrkes. 5

7 3. Fynsk organisering på erhvervsområdet i dag Landkort over erhvervsorganisationer på Fyn Den fynske organisering på erhvervsområdet er kendetegnet af en høj kompleksitet, hvilket illustreres i nedenstående diagram, samt bilag. ERHVERVSFREMME Erhvervsservice Udviklingsprojekter Turisme Væksthus Fælles projekter Sport Event Fyn Havørredprojektet Film Fyn Miljøforum Fyn Udviklingsforum Odense Sydfyns Udviklingssamarbejde Syddansk Turisme Koordinerende forum Assens Svendborg Lokale erhvervsservicekontorer + lokale projekter Østfyn Nordfyn Odense Faaborg-Midtfyn Ærø Langeland Øvrige kommunale projekter Fynsk Uddannelsesstrategi Miljøforum Fyn Velfærdsteknologi RoboCluster Energiklynge Fionia Projekt Fynske Fødevare IKT Udvikling i jern-, metal- og mekatronikbrancherne EcoCluP Destination Fyn Havørred Fyn Sport Event Fyn Film Fyn Fælles fynsk eventorganisation Odense Lufthavn Kerteminde Assens Svendborg Lokale turismekontorer + lokale projekter Østfyn Nordfyn Odense Faaborg-Midtfyn Ærø Langeland

8 Det samlede antal service- og udviklingsorganisationer er i dag meget stort. Erhvervs- og turismeservice og diverse projektorganiserede udviklingstiltag kører i egne spor med egne bestyrelser m.v. I serviceorganisationerne arbejdes også i varierende grad med større el. mindre udviklingsprojekter. Eventområdet har også sine egne institutioner og endda flere af dem. Styrken i dag er, at aktiviteterne udspringer af lokalt engagement ( ildsjælekultur ) og er bundet op på organisationer, der har stort ejerskab til de pågældende institutioner og projekter. Projektorganiseringerne er ofte individuelt tilpasset de enkelte projekter. Svagheden er vanskeligheder med at opnå kritisk masse i volumen og professionelle kompetencer samt med koordinering og fælles prioriteringer af nye tiltag og styrkelse af projekter med højt potentiale for vækst. De meget lokale afsæt og spredte fokuseringer matcher ikke de globale udfordringer og perspektiver for fremtidig vækst. De matcher derfor heller ikke i tilstrækkelig grad det perspektiv målgrupper for indsatsen efterspørger. Eksempler på større projekter, som har et stort potentiale, men hvor de seneste års arbejde har vist store vanskeligheder med at få løbet dem i gang eller ekspanderet dem og hvor vi derfor har tabt megen tid fra erkendelsen af udfordringer og potentialer til fælles handling: - Klyngeudvikling inden for mekatronik og fødevarer (store truede beskæftigelsesområder) - Udnyttelse af vækstmuligheder indenfor sundhed og velfærdsteknologi - Udvikling af øens samlede turistpotentialer - FilmFyn Den nuværende organsering betyder et samlet set stort ressourceforbrug til administration (opbygning, styring, drift m.v), koordinering m.m. Gennemsigtigheden i systemet er meget ringe set både fra en kundeside og beslutningstagere (både politikere, erhvervs- og organisationsfolk). Vedlagt som bilag er til eksempel vist diagrammer over den organisatoriske opbygning omkring et par udviklingsprojekter. Endvidere er den organisatoriske opbygning for Udviklingsforum Odense og for Sydfyns UdviklingsSamarbejde vist. Det forekommer oplagt at vurdere muligheder for at rationalisere det samlede forbrug af ressourcer og vurdere om de optimale styringskompetencer er tilstede både i forhold til det strategiske og det operationelle niveau. Udfordringen ved en samling af kræfterne i en ny struktur vil være at fastholde et fortsat lokalt engagement. 4. Fynsk økonomi på erhvervsområdet i dag Vedlagt en oversigt over hvad de enkelte kommuner i dag anvender af erhvervsfremmemidler fordelt på udviklingsprojekter samt erhvervsservice og turismeservice. Se bilag Forslag til strategi Hvorfor overhovedet en ny strategi:

9 Den eksisterende struktur er i for høj grad præget af en lang række enkeltstående initiativer, der konkurrerer med hinanden om begrænsede ressourcer. Og uden at der er tale om en samlet strategisk styring. Det vurderes, at det er gældende for både service og udviklingsområdet. Strategien for et fælles fynsk fokus og fremtidigt samarbejde bygger på følgende hovedelementer: OVERORDNET 1. Der etableres et Udviklingsforum Fyn (UF)med en tilhørende udviklings- og driftsorganisation for fynsk erhvervsfremme. (Forslag til organisering er uddybet i efterfølgende kapitel.) 2. UF skal danne ramme om en fælles fynsk indsats for at nå de opstillede mål (jf. afsnit 2) UDVIKLING Det skal ske ved igangsætning af fælles fynske udviklingstiltag og koordinering af øvrige tiltag med særligt fokus på 3 oplagte indsatsområder de kommende år: Fynske vækst- og rammevilkår (ex. Uddannelse, hovedinfrastruktur, Lindø..) Klynge-og brancheudvikling (ex. Sundhed/velfærd, mekatronik, fødevarer,..) Oplevelsesøkonomiske satsninger (ex. Turisme, events,.) Endvidere skal UF styrke den fynske erhvervs- og turismeservice enten gennem at tilbyde en enhedsorganisation eller et styrket subregionalt samarbejde på Fyn. 3. UF skal sikre, - at der fastlægges konkrete mål for de enkelte udviklingstiltag, - at der rejses finansiering hertil - en professionel projektorganisering og -styring, - højt ejerskab i.f..t nøgleinteressenter - løbende effektmåling og vurdering. - samlet prioritering af udviklingsressourcerne (projekter) indenfor erhvervsudvikling, turisme og events. 4. UF skal forestå løbende fælles strategi- og analysearbejde for fynsk erhvervsudvikling tæt koordineret med relevante bidrag fra andre aktører (ex. Konturanalyserne fra regionen). Der vurderes at ligge et væsentligt rationale heri. UF skal løbende levere nøgletal, der er anvendelige for de enkelte kommuner. UF skal herunder evne at identificere lokale udfordringer og potentialer, bl.a til brug for de strategiske beslutninger om indsatser samt til evalueringer, der er relevante for de enkelte kommuner. F.eks. skal både i analyse og strategi kunne understøttes, at nogle kommuner er defineret som udkantskommuner med særlige behov for opgørelser og muligheder for at tiltrække ressourcer udefra til udviklingstiltag. 5. UF skal forenkle organisering og administration omkring nuværende projektportefølje. Det skal ske med respekt for historik i de enkelte projekter. Endvidere i respekt for betydningen af, at nødvendig ekspertice og nøgleinteressenter er knyttet tæt til og har ejerskab til de forskellige projekter. Også i forhold til konkrete projekter skal UF kunne håndtere, at der er lokale forskelle i udfordringer og muligheder. Fx de særlige forhold, der knytter sig til udkantkommunerne. 8

10 6. UF skal ikke nødvendigvis selv styre og drive fælles udviklingsprojekter og andre fælles tiltag, men kan indgå kontrakter med andre parter herom. F.eks. kan nogle udviklingsprojekter nok med fordel fortsat forankres i selvstændige måske eksisterende organisationer, hvor UF alene tilbyder administrativ service og professionel hjælp til opbygning af organisation. Et projekt som Destination Fyn vil man formentlig også indgå kontrakt med en ekstern part om at udvikle med inddragelse af kompetencer fra egen organisation/lokale enheder. ERHVERVS- OG TURISMESERVICE 7. UF skal opbygge og tilbyde kommunerne deltagelse i en enhedsorganisation omkring en fremtidig enstrenget erhvervsservice. UF skal tilbyde en fortsat lokal indgang til servicen med afsæt i lokale kontorer. UF skal samtidig varetage fynske interesser i forhold til Vækstforum og andre samarbejdspartnere. Bla. skal UF arbejde for forenkling af den samlede styring af erhvervservicen. Herunder fx sikre, at de fynske kommuner indgår en fælles kontrakt med Væksthuset. Videre skal UF sikre et samlet set koordineret serviceapparat og et stærk fælles fagligt miljø for de ansatte i de lokale serviceenheder og i UF med tætte relationer til Væksthuset. Styrkelse af kompetencer samt udnyttelse af rationaler skal i fokus både i forhold til definering og udførelse af opgaver. Der skal være et stærkt fokus på det, der dokumenteret virker. I flere kommuner sidder politikere og administration i en slags bestillerfunktion i en BUM-lignende model. Lokale ønsker og behov skal fortsat indgå i, men der vurderes med fordel at kunne ske en professionalisering af bestillersiden og koordinering på tværs af kommuner. Den lokale forankring til erhvervslivet, som flere steder også er økonomisk engageret i erhvervskontorernes opgaver, skal fortsat sikres. Lokale servicekontorer skal således fortsat inddrage og samarbejde med de lokale erhvervsråd og foreninger i deres virke. Modellen rummer mulighed for at kommunerne ved forskelle i økonomisk bidrag kan købe forskellige niveauer for den lokale erhvervsservice samtidig med at fordelene i en enhedsorganisation opnås. NB: Vi skal i dette afsnit evt. som et vedlagt bilag gerne have præciseret den klare arbejdsdeling vi ser mellem væksthus og lokal erhvervsservice. Kommer væksthuset med bud her?? Hvis dette ikke bliver klar må vi som minimum henvise til at der fortsat udestår et meget vigtigt arbejde hermed. Alternativ model : Et mindre vidtgående alternativ, er at økonomi og styring af lokal erhvervsservice fastholdes lokalt. Evt defineres dette i første omgang for en tidsbegrænset periode på fxbudget 2011, hvorefter modellen evalueres.. Lokale erhvervskontorers eventuelle engagement i diverse udviklingstiltag bør dog fra start skulle sammenfattes i fælles handlingsplaner for disse og behandles i UF med henblik på at sikre koordinering og sikre fokus på optimering af ressourcer og mulig synergi. UF kan ved denne model evt. tilbyde kommunerne bistand i forhold til deres bestillerfunktion. 9

11 8. UF skal tilsvarende opbygge og tilbyde kommunerne deltagelse i en fynsk enhedsorganisation for service på turismeområdet. UF skal fortsat tilbyde lokal turistservice med afsæt i lokale bureauer el. lokal service organiseret på anden vis (som fx i Assens i dag). UF skal samtidig varetage fynske interesser i.f.t. Syddansk turisme og andre samarbejdspartnere og sikre et samlet set koordineret serviceapparat og et stærkt fælles fagligt miljø for de ansatte i de lokale serviceenheder. Som under pkt. 7 kan modellen sikre en professionalisering og koordinering af bestillerfunktionen. De lokale servicekontorer skal tilsvarende - som på erhvervsområdet - inddrage og samarbejde tæt med de lokale turistforeninger og det lokale turisterhverv. Modellen rummer mulighed for at kommunerne ved forskelle i økonomisk bidrag kan købe forskellige niveauer for den lokale erhvervsservice samtidig med at fordelene i en enhedsorganisation opnås. Alternativ: Et mindre vidtgående alternativ, er at økonomi og styring af lokal turismeservice fastholdes lokalt evt indtil videre for en periode på fx budget Lokale turistkontorers eventuelle engagement i udviklingstiltag bør dog sammenfattes i fælles handlingsplaner for disse og behandles i UF med henblik på at sikre koordinering og sikre fokus på optimering af ressourcer og mulig synergi. Det svarer vel i hovedtrækkene til den handlingsplan koordineringsgruppen for den fynske turisme og syddansk turisme i dag udarbejder. Den drøftes og godkendes i dag i KMDF og BMF og foreslås så fremover behandlet i UF. UF vil her kunne foretage tværgående prioriteringer, som er det kommunerne som hovedfinansiører af udviklingstiltagene efterlyser. Også i forhold til turismeservicen vil UF kunne tilbyde kommunerne bistand til bestillerfunktionen. EVENTOMRÅDET 9. UF skal danne ramme om en fælles fynsk eventorganisation, der kan koordinere og igangsætte større fynske eventtiltag. Sport Event Fyn lægges således ind i UF. Ligeledes vil det være naturligt, at kommunerne lægger de projekt- og evt. administrative ressourcer, der anvendes på større events over i UF. (Vel kun Odense og Svendborg, der reelt har sådanne lokale eventorganiseringer og egentlige eventressourcer?.) 10

12 Antal arbejdspladser Antal højtuddannede/uddannelsesniveau Produktivitet Den fælles fynske erhvervsstrategi skal indeholde: Strategiske indsatsområder Finansieringsmodel Involveringen af triple-helix i erhvervsstrategien Handlingsplan Organiseringen: sekretariat, styregruppe Effektmåling og overvågning af udviklingen Der skal opsættes specifikke mål for hvert af projekterne og disse skal indgå i de overordnede mål for hvert af indsatsområderne. Det anbefales at knytte effektmåling til de enkelte projekter, således at der for hvert år dannes et billede af i hvor høj en grad projekterne bidrager til opfyldelsen af strategien. Samtidig anbefales det at overvåge udviklingen i centrale forhold for de overordnede indsatsområders initiativer. Disse centrale forhold kunne være udviklingen i indkomstniveauet, produktiviteten og velstandsniveauet. Disse generelle indikatorer, vil give et billede af om udviklingen er på rette vej, samt hvorvidt der skal justeres på nogle faktorer i strategien. Samspil med eksisterende strategier i regionen og kommunerne Ved et kig hen over eksisterende kommunale erhvervsstrategier og -udviklingsprojekter ses følgende oplagte 3 fælles fynske indsatsområder: Fynske vækst- og rammevilkår Klynge- og brancheudvikling Oplevelsesøkonomi Det bør tilstræbes at de fællesfynske projekter tænkes sammen med den regionale erhvervsudviklingsstrategi. Region Syddanmarks erhvervsmæssige satsningsområder er Klyngeudvikling, Oplevelsesøkonomi, Det sunde liv, Menneskelige ressourcer, Forskning, innovation & nye teknologier, samt Iværksætteri. Sammenlignes de fællesfynske indsatsområder med de ovenfor nævnte satsningsområder, er der eksakt sammenhæng i Oplevelsesøkonomi og den fynske oplevelsesøkonomi og turisme. Indsatsområdet Klynge- og brancheudvikling knytter sig naturligt til Klyngeudvikling samt Forskning, innovation & nye teknologier. Fynske vækst- og rammevilkår er sammenfaldende med Menneskelige ressourcer, idet der er sammenfald på uddannelsesområdet. Det sunde liv, er ikke direkte et indsatsområde i den fælles fynske strategi, men vil indgå i strategien i sammenhæng med beskrivelsen af supersygehuset på Fyn, idet der vil opstå et stort potentiale i kommercialiseringen af forskningen samt udforskningen af dertil relaterede områder. Iværksætteri er ligeledes et indsatsområde der ikke figurerer i den fællesfynske indsats som et særskilt projekt. Det vurderes at iværksætteri-indsatsen og den konkrete erhvervsservice er godt forankret i respektive kommuner og 11

13 den lokale virksomhedsrettede erhvervsservice, hvorfor den ikke medtages i den fællesfynske projektoversigt. Næste fase i det fælles fynske erhvervsarbejde bør handle om erhvervsservice og kommunernes overtagelse af ansvaret for væksthusene. Den regionale udviklingsplan komplementerer regionens erhvervsstrategi og dermed de fællesfynske indsatsområder, der har fokus på tiltrækning af borgere og virksomheder, højne uddannelsesniveauet, øge erhvervstilvæksten samt oplevelses og turismehvervet. Sammenhæng og tilgængelighed, hører til indsatsområdet fynske vækst- og rammevilkår, der fokuserer på forbedring og udvidelse af infrastrukturen. Hierarkisk indplaceret for en fælles fynsk erhvervsstrategi denne plads: Regional Udviklingsplan 1. Bo og leve 2. Læring og viden 3. Vækst og velstand 4. Oplevelse og fritid 5. Sammenhæng og tilgængelighed Erhvervsudviklingsstrategi 1. Klyngeudvikling 2. Oplevelsesøkonomi 3. Det sunde liv 4. Menneskelige ressourcer 5. Forskning, innovation og nye teknologier Fælles fynsk strategi Fynske kommuners udviklings- og erhvervsstrategier Opgaven for den fælles fynske erhvervsstrategi bliver altså ikke at afløse eksisterende lokale strategier eller ændre retning i fht. regionale og nationale strategier, men skal udstikke en fælles fynsk retning inden for en række fynske satsningsområder og fungere som et filter for de konkrete projekter, der ønskes sat i værk med udgangspunkt i en fælles finansieringsmodel. Målet er at fokusere kraftigere på fælles projekter med tilstrækkelig volumen til opnå den nødvendige gennemslagskraft. Et resultat af den fælles front skal bl.a. være at gøre Fyn og fynske projekter skarpere i fht. den handleplan, Vækstforum arbejder efter samt at påvirke udformningen af regionens strategi og handleplaner. Hvis kommunerne optræder enkeltvis eller i bedste fald i par fremstår det for ukoordineret og ufokuseret med det resultat, at ressourcerne tildeles andre, der lykkedes bedre med samarbejdet. De fælles fynske projekter kan betegnes som fase 1 i en stærkere fælles fynsk fokusering på erhvervsområdet. Den næste fase bør arbejde med en styrkelse af den samlede lokale 12

14 erhvervsservicefunktion. Dette arbejde skal koordineres med processen for Væksthusenes overgang til kommunerne i sommeren og efteråret Det foreslås at et arbejde med at transformere Udviklingsforum Odense til Udviklingsforum Fyn sættes i gang med det samme. Udviklingsforum Fyn vil således blive den organisatoriske ramme, der initierer, godkender og sikrer finansiering og drift af de enkelte projekter. Flere af dem i selvstændige organiseringer og juridiske enheder placeret rundt i de fynske kommuner. Arbejdet med at etablere Udviklingsforum Fyn tager udgangspunkt i den ramme man kender i dag fra Udviklingsforum Odense. Et konkret forslag til evt. nyt grundlag og præcis repræsentation forelægges de fynske borgmestre i efteråret Forslag til organisering a. Organisering af Udviklingsforum Fyn Med en ny organisering er det formålet at sammentænke og koordinere initiativer på erhvervsfremmeområdet på Fyn, således at den skitserede organisering forenkles ved en enstrenget organisationsstruktur og dannelsen af Udviklingsforum Fyn, der vil referere til Borgmesterforum Fyn. Udviklingsforum Fyn vil være en selvejende institution, der vil bestå af en, for de fynske kommuner, repræsentativ bestyrelse, hvis opgave er at prioritere, initiere, implementere og evaluere projekter i henhold til den fælles fynske strategi. Udviklingsforum Fyn vil prioritere de fællesfynske projekter og ligeledes anskue de lokale projekter for udviklingspotentialer. Områderne erhvervsfremme, erhvervsservice samt turisme vil blive en del af Udviklingsforum Fyn. Inddragelsen af erhvervsområder kan gennemføres i flere tempi. Området erhvervsudvikling er dét område, der som udgangspunkt danner grunden for den fælles fynske organisering og fælles fynsk strategi, hvorfor dette område naturligt indgår i den fælles satsning for alle de fynske kommuners vedkommende. Det anses som en konkurrencemæssig fordel for Fyn, at områderne erhvervsservice og turisme ligeledes indgår i den fælles satsning. Med etableringen af fælles stabsfunktioner indenfor områderne markedsføring, økonomi, analyse og 13

15 Repræsentantskab med borgmestrene Forretningsudvalg Kontrakt/ reference Udviklingsforum Fyn (bestyrelse) Direktør Markedsføring m.m. Økonomi/Administration/m.m. Erhvervsservice Erhvervsudvikling Turisme Projekter Projekter Service Projekter Service. 14

16 Fyn og de eksterne aktører Foruden sammentænkningen af de lokale tiltag på Fyn, er det ligeledes afgørende at positionere Fyn i forhold til eksterne parter. Strategi Fyn skal foruden de tværfynske samarbejder have udsyn på mulige synergier, eksterne midler og samspil med eksterne aktører. En sametænkning af Fyn i én organisation, med en fælles målrettet strategi skal styrke Fyns position også som samarbejdspartner i såvel regionale som nationale projekter med udsyn på de internationale markeder.. Internationalt EU-kontor Nationalt og regionalt Væksthus og Vækstforum FYN Subregionalt URS, TRIN, SVUF Lokalt Den lokale erhvervsservice 15

17 7. Fremdrift på kort og lang sigt juni: Kommunaldirektørforeningen Fyn præsenteres for de foreløbige overvejelser juni: Borgmesterforum Fyn behandler forslaget. - Juni-september: Prioriteringen af fynske erhvervsudviklingsprojekter forberedes. Forslag til etablering af Udviklingsforum Fyn og sekretariatsbetjening forberedes og behandles. - November: Udviklingsforum Fyn beslutter sammensætningen af projektporteføljen og den økonomiske fordeling. 16

18 8. Fynske Bilag Økonomioversigt Erhvervsservice...A Økonomioversigt - Turisme...B Økonomioversigt Erhvervsudvikling...C Organisering af Sport Event Fyn...D Organisering af Havørred Fyn...E Organisering af Sydfyns UdviklingsSamarbejde I/S...F Organisering af Udviklingsforum Odense Partnerskab for Vækst Fyn...G 17

19 Økonomioversigt Erhvervsservice De fynske kommuners budget 2010 på Erhvervsserviceområdet. Erhvervsservice AK FMK KK LK Nordfyn Nyborg OK SK ÆK Bruxelleskontor ? ? Erhvervskontor Turist- og erhvervsforening

20 Økonomioversigt - Turisme De fynske kommuners budget 2010 på turismeområdet. Turisme Budget 2010 Kommunalt bidrag 2010 AK FMK KK LK Nordfyn Nyborg OK SK ÆK Syddansk Turisme Turisme projekter Naturturisme Nationalpark Det Sydfynske Øhav Cykelturisme Sejlerstævne Øhavets dag Fonden Fyn Tour Robotfestival DM fest Blomsterfestival HCA Julemarked HCA's fødselsdag Lokale turismekontorer Turistkontor Turisme og erhverv I alt

21 Økonomioversigt Erhvervsudvikling De fynske kommuners budget 2010 på erhvervsudviklingsområdet. Tal der er angivet med grøn, er de ønskede budgetter, såfremt projekterne vurderes at have fællesfynsk potentiale. 3

22 Organisering af Sport Event Fyn Repræsentantskab Repræsentantskabet består af 10 fynske kommuner, idrætsforbund med aktiviteter på Fyn, samt de tilknyttede erhvervsorganisationer. Sport Event Fyns bestyrelse (10 medlemmer) Direktør Souschef EM i fodbold for døve Marketing, kommunikation og web H. C. Andersen Maraton EuroGym 2010 Sport Event Fyn er en selvejende institution. Bestyrelsen, der er den øverste ledelse af Sport Event Fyn, består af 10 medlemmer. 3 medlemmer udpeges af Borgmesterforum Fyn 1 medlem udpeges af Industri og Handelskammeret for Odense 1 medlem udpeges af Fonden Fyntour. 1 medlem udpeges af Fyns ErhvervsCenter 1 medlem udpeges af Sport Event Fyns bestyrelse 1 medlem udpeges af Fynske Idrætsforbund 1 medlem udpeges af Danske Gymnastik og Idrætsforeninger Fyn 1 medlem udpeges af Danmarks Idræts-Forbund Formandskabet består af Formanden og Næstformanden Sport Event Fyns sekretariatsleder samt Odense Kommunes Fritidschef er sekretariat for formandskabet. Repræsentantskabet består af 10 fynske kommuner, idrætsforbund med aktiviteter på Fyn, samt de tilknyttede erhvervsorganisationer. Adgang til repræsentantskabsmødet har repræsentanter fra de kommuner, repræsentanter fra og medlemmer af Industri og Handelskammeret Odense, Fyns ErhvervsCenter og Fonden FynTour. Endvidere har Danske Gymnastik og Idrætsforeninger Fyn, Foreningen Fynske Idrætsforbund, Danmarks Idræts-Forbund, samt 2 repræsentanter fra hvert Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund, med aktiviteter på Fyn, adgang til repræsentantskabsmødet. 4

23 Organisering af Havørred Fyn Sekretariat Odense Kommune varetager sekretariatfunktionen. Sekretariatet består af en projektleder og en sekretær. Styregruppe Styregruppen består af en repræsentant fra hver kommune. Den har det overordnede økonomiske og faglige ansvar for at kontrakterne bliver overholdt, og at projektet udvikler sig. Vandløbs-projektgruppe Vandløbs-projektgruppen er repræsenteret ved alle 10 kommuner på Fyn. Gruppens opgave er at bidrage til udviklingen af bedre vandløb blandt andet gennem restaurering. Følgegruppe Fyns Laksefisk Følgegruppen består af Elsesmindes forstander, driftslederen for klække- og opdrætsanlægget, to repræsentanter fra Danmarks Sportsfiskerforbund, en repræsentant for Odense Kommune samt en repræsentant udpeget af det fynske forum for kommunaldirektører. Følgegruppe Syddansk Turisme Følgegruppen kan bestå af en repræsentant fra hver kommune. Gruppen skal følge Syddansk Turismes arbejde og være rådgivende og vejledende over for den. Gruppen er sammensat af 6 medlemmer fra Assens-, Kerteminde-, Nordfyns-, og Svendborg Kommune samt repræsentant for de Sydfynske Kommuner og Havørred Fyns sekretariat 5

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 17-06-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 17-06-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 17-06-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts, Morten Petersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst

Læs mere

Bilagsoversigt. Bilag 1 Fælles Fynsk Fokus, 17. juni 2010

Bilagsoversigt. Bilag 1 Fælles Fynsk Fokus, 17. juni 2010 Bilagsoversigt Bilag 1 Fælles Fynsk Fokus, 17. juni 2010 Bilag 2 Bilag 2.1 Bilag 2.2 Bilag 2.3 Bilag 2.4 Bilag 2.5 Bilag 2.6 Bilag 2.7 Bilag 2.8 Bilag 2.9 Bilag 3 Bilag 3.1 Bilag 3.2 Bilag 3.3 Bilag 3.4

Læs mere

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter:

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter: 02-07-2007 BBL Organisering af Havørred Fyn Dette notat beskriver organisering af Havørred Fyn diagram ses i bilag 1. Målet er, at sikre at de tre dele af projektet arbejder sammen, og at der sker en udvikling

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

BUSINESS REGION ESBJERG

BUSINESS REGION ESBJERG BUSINESS REGION ESBJERG v. Kommunaldirektør Mogens Pedersen SIGNAL FRA BRUXELLES-SEMINARET Borgmestrene fra Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen Kommune vil i fællesskab arbejde med at fremme udviklingen

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 November 2012 Side 1 Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 ENDELIGT UDKAST Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg,

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007

Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007 ARBEJDSNOTAT 4. UDKAST [15. november 2006] Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007 1. Klyngetyper Omdrejningspunktet for de kommende års prioritering af midlerne til erhvervsudvikling

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

1. Velkommen og præsentation af den nye bestyrelse i Udvikling Fyn, (bilag 1)

1. Velkommen og præsentation af den nye bestyrelse i Udvikling Fyn, (bilag 1) Dagsorden til Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn fredag den 6. januar 2012 kl. 11.30-13.30, Svendborg Rådhus, Ramsherred 5, 5700 Svendborg (udvalgsværelse 5, indgang G). Sekretariat for Udvikling Fyn Dagsorden

Læs mere

Fælles høringssvar til Regional UdviklingsPlan 29. februar 2008

Fælles høringssvar til Regional UdviklingsPlan 29. februar 2008 Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Kultur og planlægning Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 Fax: 62 21 18 05 svendborg@svendborg.dk www.svendborg.dk Fælles høringssvar til Regional

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Erhvervsfremme i Silkeborg

Erhvervsfremme i Silkeborg Erhvervsfremme i Silkeborg 1. Sådan arbejder vi med erhvervsfremme 2. Opbygning af erhverv Silkeborg Hvem er jeg? Gregers Pilgaard, Cand.scient.pol. Udviklingschef i Silkeborg Kommune, Strategi & Udvikling

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Oplæg til kommunale synspunkter om Det Syddanske Vækstforum strategi

Oplæg til kommunale synspunkter om Det Syddanske Vækstforum strategi Oplæg til kommunale synspunkter om Det Syddanske Vækstforum strategi 2012-16 Baggrund Det Syddanske Vækstforum skal i løbet af 2011 udarbejde en ny strategi for sit arbejde i perioden 2012-2016. Strategien

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

Jobprofil Direktør Erhverv Randers

Jobprofil Direktør Erhverv Randers Jobprofil Direktør Erhverv Randers 1 Indhold i job og personprofil Indhold Baggrund og vilkår... 3 1. Baggrund for stillingsopslaget... 3 2. Ansættelsesvilkår... 3 3. Erhverv Randers... 3 4. Organisation

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 4 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 7 6 Økonomi 10 7 Kontrakt 10 7.1 Ny kontrakt 10 2

Læs mere

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd.

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd. Fyn samarbejder 5 FYN samarbejder Vi vil udvikle den fynske byregion til en aktiv del af den østdanske storbyregion Vi vil give den fynske byregion en tydelig fælles stemme gennem et stærkt politisk lederskab

Læs mere

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer: (A) Henrik Bolberg Formand (A) Ley Plum Næstformand (A) Dorris

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Sekretariat: Byregion Fyn Thomas Thume Nielsen thni@odense.dk tlf. nr. 30 66 16 28 1 Dagsorden

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

N OTAT. Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag

N OTAT. Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag N OTAT Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag KKR Nordjylland varetager opgaver på en lang række politiske områder, herunder i særlig grad i forhold til Sundhedsområdet og det specialiserede socialområde.

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Udspil vedr. erhvervsfremme:

Udspil vedr. erhvervsfremme: Udspil vedr. erhvervsfremme: Forenkling af klynge- og netværksindsatsen på fødevareområdet December 2017 1 Problemet Regeringens eftersyn af erhvervsfremme og en regional analyse af fødevarelandskabet

Læs mere

Udfordringer for de fynske virksomheder. Optakt til informationsmøde om erhvervsstøttemuligheder Lindø Industripark, 28.

Udfordringer for de fynske virksomheder. Optakt til informationsmøde om erhvervsstøttemuligheder Lindø Industripark, 28. Udfordringer for de fynske virksomheder Optakt til informationsmøde om erhvervsstøttemuligheder Lindø Industripark, 28. april 2010 Baggrunden for i dag Lindø-værftets lukning er anledningen En fælles kommunal

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere