8enest revideret d. 8/6-10. Fælles fynsk fokus. - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8enest revideret d. 8/6-10. Fælles fynsk fokus. - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020"

Transkript

1 8enest revideret d. 8/6-10 Fælles fynsk fokus - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020

2 Fynsk indhold 1. Formål Fælles fynsk fokus Fynsk organisering på erhvervsområdet i dag Fynsk økonomi på erhvervsområdet i dag Forslag til strategi Forslag til organisering Fremdrift på kort og lang sigt Fynske Bilag

3 1. Formål På foranledning af kommunaldirektørerne og borgmestrene i de fynske kommuner, har en gruppe af udviklings- og erhvervschefer siden efteråret 2009 arbejdet med et oplæg, der skal sikre en stærkere fælles fynsk erhvervsudvikling. Efter indledende drøftelser i Kommunaldirektørforum Fyn og Borgmesterforum Fyn er opgaven blevet konkretiseret således at nærværende papir rummer et forslag til fælles fynsk fokus i form af vision, strategi, målsætninger, organisering, finansiering samt en tidsplan for det fremadrettede arbejde. Det fælles fynske oplæg til en mere fokuseret erhvervsindsats rummer forslag om en samling af ressourcerne inden for områderne: Udviklingsprojekter, turistområdet, erhvervsservice, eventområdet og opbygningen af kompetencer indenfor markedsføring, fundraising, analyse og evaluering. Oplægget er grundlæggende i vision, mål og strategi bygget op om en vidtgående model for et fremtidigt fælles samarbejde. Man kan forestille sig en trinvis realisering heraf. Kernen fra start er i givet fald de projektorganiserede udviklingstiltag og ressourcer hertil. Processen lægger op til en reel opstart af en fælles fynsk indsats og organisering fra 1. januar Arbejdsgruppen, juni 2010 Erik Meldgaard, Henning Quick, Christian Tønnesen og Mads Graves 2

4 2. Fælles fynsk fokus a. Koordination og optimering af indsats Ved at fokusere, koordinere og optimere indsatserne opnås en markant positiv effekt på en lang række ønskede målsætninger i forhold til de investerede ressourcer. Det er konklusionen efter nogle år med en række forprojekter, der lover godt for det fremtidige samarbejde og styrker behovet for et mere formelt og tættere samarbejde. På det erhvervspolitiske område er det tydeligt, at den enkelte kommune kan være for lille og regionen er for stor til, at en optimal operationalisering af de mange potentialer kan eksekveres. De eksisterende projekter er gode og synes rigtige, men en del af dem mangler tyngde og fundament til for alvor at vokse sig store og stærke. Der er i dag endvidere en række oplagte større projekter, som er vigtige at få løbet i gang, men som vanskeligt lader sig gennemføre uden et stærkere fynsk samarbejde herom. Samtidig er et vist udsyn nødvendigt. Kravet til fynsk handling tydeliggøres når man rundt i det omgivende landskab kan se masser af eksempler på subregionale initiativer. (SVUF, TRIN, URS etc.) I det økonomiske perspektiv er fokus: Mere værdi for de samme penge. Udgangspunktet for dette oplæg er: hvordan sikres en tilgang, der hedder: sammen er vi stærkest på Fyn. b. Fyns brændende platform A. Udviklingen på en lang række socioøkonomiske parametre kører i hastig fart uden om Fyn. Lav beskæftigelse, tung erhvervsstruktur, lavt uddannelsesniveau er klassiske fynske påhæftninger i nationale og regionale strukturbeskrivelser. Transformeringen fra industri til videnssamfund går for langsomt. B. Den organisering der er i det fynske i dag er samlet set ikke stærk nok ifht. følgende afgørende temaer: 1) etablering og drift af stærke projekter, der opnår den nødvendige volumen og dermed effekt. 2) At øge andelen af den eksterne medfinansiering lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. 3) At sikre en optimal ressourceudnyttelse både i.f.t til servicedelen og udviklingsdelen af fynsk erhvervsfremme. c. Fynsk vision At Fyn i løbet af de kommende 10 år skal blive et af de mest velstående områder i Danmark. d. Fynske mål Udvikling En fælles fynsk erhvervspolitisk satsning etablerer projekter, der direkte og på en effektfuld måde understøtter tre overordnede mål: 3

5 Inden 2020 skal Fyn - skabe 7500 stillinger til højtuddannede medarbejdere - øge den samlede beskæftigelse med medarbejdere - øge produktiviteten pr. ansat i private erhverv med kroner pr. person. Herudover skal en fælles fynsk indsats øge den eksterne medfinansiering på erhvervsudviklingsprojekter, så Fyn som minimum opnår sin forholdsmæssige andel af regionale, nationale og internationale midler set i fht. befolkningsstørrelsen. (Den eksisterende andel skal synliggøres og et præcist mål for fremgangen bør fastsættes) Service På Fyn skal sikres en professionel og enstrenget erhvervsservice både indenfor erhverv og turisme som bidrager til at skabe vækst Serviceapparatet skal - understøtte arbejdet med udviklingsmålene - med én indgang sikre at den enkelte virksomhed får den bedst mulige og tilpassede rådgivning - tiltrække turister til øen og give dem en optimal service under opholdet Udviklingstiltag og service skal ske med afsæt i den relevante geografi for kunden uden skelen til kommunegrænser. Fyn skal med fokus på global og national konkurrence samarbejde lokalt og regionalt. e. Fynske forudsætninger Den fynske velstand er under landsgennemsnittet og langt under potentialet. To af nøglefaktorerne er: produktiviteten i den private sektor og erhvervsdeltagelsen. En øget beskæftigelse og øget produktivitet øger den værdi der skabes pr. beskæftiget person og dermed øger værdiskabelsen som opgøres som bruttotilvækst. Region Syddanmark har både været mærket af lavere produktivitet og beskæftigelse end resten af landet som helhed og arbejdsstyrken forventes yderligere at falde med 4 % over de næste 20 år. Dette aflæses også i målingen af den økonomiske vækst i regionerne, hvor Syddanmark har de laveste væksttal. Region Syddanmark og Fyn har styrkepositioner i brancher som jern- og metalindustri, landbrug gartneri, skovbrug og nydelsesmiddelindustrien. Disse brancher, og andre der karakteriseres af produktionsvirksomheder, har en forholdsvis lav produktivitet. Det er derfor særlig vigtigt at der sættes særligt fokus på at øge produktiviteten i de brancher, som Fyn har styrkepositioner i, samt på langt sigt at indtænke en omstilling, der vil flytte arbejdsstyrken til mere højproduktive erhverv. En fællesfynsk strategi vil have som overordnet mål at løfte velstandsniveauet, ved at imødegå de udfordringer der i Erhvervs- og vækstpolitikken for Odense fra 2007 betegnes som: De traditionelle erhvervsmæssige styrker er presset af globaliseringen De fremspirende klynger når ikke op på kritisk masse, hvor de skaber værdi 4

6 For mange står udenfor arbejdsstyrken De fynske kommuner har således grundlæggende fælles forudsætninger og vilkår som f.eks. lavere produktivitet, lavere indtægt og lavere uddannelsesniveau end landsgennemsnittet. Et tæt erhvervspolitisk samarbejde kommunerne imellem vil have langt større kraft i forhold til at gøre noget ved de ovenstående udfordringer, fordi man vil kunne skabe bedre resultater og udnytte ressourcerne bedre uden at den lokale erhvervspolitiske forankring mistes. Derved er det afgørende for at udnytte vækst- og udviklingspotentialet på Fyn, at de fynske kommuner anerkender at de er hinandens forudsætning i arbejdet med at øge velstandsniveauet. Det er ligeledes afgørende at udvikle og styrke de fællesfynske potentialer og styrkepositioner med stærke partnerskaber mellem virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt den offentlige sektor, således at innovation og klyngedannelse styrkes. 5

7 3. Fynsk organisering på erhvervsområdet i dag Landkort over erhvervsorganisationer på Fyn Den fynske organisering på erhvervsområdet er kendetegnet af en høj kompleksitet, hvilket illustreres i nedenstående diagram, samt bilag. ERHVERVSFREMME Erhvervsservice Udviklingsprojekter Turisme Væksthus Fælles projekter Sport Event Fyn Havørredprojektet Film Fyn Miljøforum Fyn Udviklingsforum Odense Sydfyns Udviklingssamarbejde Syddansk Turisme Koordinerende forum Assens Svendborg Lokale erhvervsservicekontorer + lokale projekter Østfyn Nordfyn Odense Faaborg-Midtfyn Ærø Langeland Øvrige kommunale projekter Fynsk Uddannelsesstrategi Miljøforum Fyn Velfærdsteknologi RoboCluster Energiklynge Fionia Projekt Fynske Fødevare IKT Udvikling i jern-, metal- og mekatronikbrancherne EcoCluP Destination Fyn Havørred Fyn Sport Event Fyn Film Fyn Fælles fynsk eventorganisation Odense Lufthavn Kerteminde Assens Svendborg Lokale turismekontorer + lokale projekter Østfyn Nordfyn Odense Faaborg-Midtfyn Ærø Langeland

8 Det samlede antal service- og udviklingsorganisationer er i dag meget stort. Erhvervs- og turismeservice og diverse projektorganiserede udviklingstiltag kører i egne spor med egne bestyrelser m.v. I serviceorganisationerne arbejdes også i varierende grad med større el. mindre udviklingsprojekter. Eventområdet har også sine egne institutioner og endda flere af dem. Styrken i dag er, at aktiviteterne udspringer af lokalt engagement ( ildsjælekultur ) og er bundet op på organisationer, der har stort ejerskab til de pågældende institutioner og projekter. Projektorganiseringerne er ofte individuelt tilpasset de enkelte projekter. Svagheden er vanskeligheder med at opnå kritisk masse i volumen og professionelle kompetencer samt med koordinering og fælles prioriteringer af nye tiltag og styrkelse af projekter med højt potentiale for vækst. De meget lokale afsæt og spredte fokuseringer matcher ikke de globale udfordringer og perspektiver for fremtidig vækst. De matcher derfor heller ikke i tilstrækkelig grad det perspektiv målgrupper for indsatsen efterspørger. Eksempler på større projekter, som har et stort potentiale, men hvor de seneste års arbejde har vist store vanskeligheder med at få løbet dem i gang eller ekspanderet dem og hvor vi derfor har tabt megen tid fra erkendelsen af udfordringer og potentialer til fælles handling: - Klyngeudvikling inden for mekatronik og fødevarer (store truede beskæftigelsesområder) - Udnyttelse af vækstmuligheder indenfor sundhed og velfærdsteknologi - Udvikling af øens samlede turistpotentialer - FilmFyn Den nuværende organsering betyder et samlet set stort ressourceforbrug til administration (opbygning, styring, drift m.v), koordinering m.m. Gennemsigtigheden i systemet er meget ringe set både fra en kundeside og beslutningstagere (både politikere, erhvervs- og organisationsfolk). Vedlagt som bilag er til eksempel vist diagrammer over den organisatoriske opbygning omkring et par udviklingsprojekter. Endvidere er den organisatoriske opbygning for Udviklingsforum Odense og for Sydfyns UdviklingsSamarbejde vist. Det forekommer oplagt at vurdere muligheder for at rationalisere det samlede forbrug af ressourcer og vurdere om de optimale styringskompetencer er tilstede både i forhold til det strategiske og det operationelle niveau. Udfordringen ved en samling af kræfterne i en ny struktur vil være at fastholde et fortsat lokalt engagement. 4. Fynsk økonomi på erhvervsområdet i dag Vedlagt en oversigt over hvad de enkelte kommuner i dag anvender af erhvervsfremmemidler fordelt på udviklingsprojekter samt erhvervsservice og turismeservice. Se bilag Forslag til strategi Hvorfor overhovedet en ny strategi:

9 Den eksisterende struktur er i for høj grad præget af en lang række enkeltstående initiativer, der konkurrerer med hinanden om begrænsede ressourcer. Og uden at der er tale om en samlet strategisk styring. Det vurderes, at det er gældende for både service og udviklingsområdet. Strategien for et fælles fynsk fokus og fremtidigt samarbejde bygger på følgende hovedelementer: OVERORDNET 1. Der etableres et Udviklingsforum Fyn (UF)med en tilhørende udviklings- og driftsorganisation for fynsk erhvervsfremme. (Forslag til organisering er uddybet i efterfølgende kapitel.) 2. UF skal danne ramme om en fælles fynsk indsats for at nå de opstillede mål (jf. afsnit 2) UDVIKLING Det skal ske ved igangsætning af fælles fynske udviklingstiltag og koordinering af øvrige tiltag med særligt fokus på 3 oplagte indsatsområder de kommende år: Fynske vækst- og rammevilkår (ex. Uddannelse, hovedinfrastruktur, Lindø..) Klynge-og brancheudvikling (ex. Sundhed/velfærd, mekatronik, fødevarer,..) Oplevelsesøkonomiske satsninger (ex. Turisme, events,.) Endvidere skal UF styrke den fynske erhvervs- og turismeservice enten gennem at tilbyde en enhedsorganisation eller et styrket subregionalt samarbejde på Fyn. 3. UF skal sikre, - at der fastlægges konkrete mål for de enkelte udviklingstiltag, - at der rejses finansiering hertil - en professionel projektorganisering og -styring, - højt ejerskab i.f..t nøgleinteressenter - løbende effektmåling og vurdering. - samlet prioritering af udviklingsressourcerne (projekter) indenfor erhvervsudvikling, turisme og events. 4. UF skal forestå løbende fælles strategi- og analysearbejde for fynsk erhvervsudvikling tæt koordineret med relevante bidrag fra andre aktører (ex. Konturanalyserne fra regionen). Der vurderes at ligge et væsentligt rationale heri. UF skal løbende levere nøgletal, der er anvendelige for de enkelte kommuner. UF skal herunder evne at identificere lokale udfordringer og potentialer, bl.a til brug for de strategiske beslutninger om indsatser samt til evalueringer, der er relevante for de enkelte kommuner. F.eks. skal både i analyse og strategi kunne understøttes, at nogle kommuner er defineret som udkantskommuner med særlige behov for opgørelser og muligheder for at tiltrække ressourcer udefra til udviklingstiltag. 5. UF skal forenkle organisering og administration omkring nuværende projektportefølje. Det skal ske med respekt for historik i de enkelte projekter. Endvidere i respekt for betydningen af, at nødvendig ekspertice og nøgleinteressenter er knyttet tæt til og har ejerskab til de forskellige projekter. Også i forhold til konkrete projekter skal UF kunne håndtere, at der er lokale forskelle i udfordringer og muligheder. Fx de særlige forhold, der knytter sig til udkantkommunerne. 8

10 6. UF skal ikke nødvendigvis selv styre og drive fælles udviklingsprojekter og andre fælles tiltag, men kan indgå kontrakter med andre parter herom. F.eks. kan nogle udviklingsprojekter nok med fordel fortsat forankres i selvstændige måske eksisterende organisationer, hvor UF alene tilbyder administrativ service og professionel hjælp til opbygning af organisation. Et projekt som Destination Fyn vil man formentlig også indgå kontrakt med en ekstern part om at udvikle med inddragelse af kompetencer fra egen organisation/lokale enheder. ERHVERVS- OG TURISMESERVICE 7. UF skal opbygge og tilbyde kommunerne deltagelse i en enhedsorganisation omkring en fremtidig enstrenget erhvervsservice. UF skal tilbyde en fortsat lokal indgang til servicen med afsæt i lokale kontorer. UF skal samtidig varetage fynske interesser i forhold til Vækstforum og andre samarbejdspartnere. Bla. skal UF arbejde for forenkling af den samlede styring af erhvervservicen. Herunder fx sikre, at de fynske kommuner indgår en fælles kontrakt med Væksthuset. Videre skal UF sikre et samlet set koordineret serviceapparat og et stærk fælles fagligt miljø for de ansatte i de lokale serviceenheder og i UF med tætte relationer til Væksthuset. Styrkelse af kompetencer samt udnyttelse af rationaler skal i fokus både i forhold til definering og udførelse af opgaver. Der skal være et stærkt fokus på det, der dokumenteret virker. I flere kommuner sidder politikere og administration i en slags bestillerfunktion i en BUM-lignende model. Lokale ønsker og behov skal fortsat indgå i, men der vurderes med fordel at kunne ske en professionalisering af bestillersiden og koordinering på tværs af kommuner. Den lokale forankring til erhvervslivet, som flere steder også er økonomisk engageret i erhvervskontorernes opgaver, skal fortsat sikres. Lokale servicekontorer skal således fortsat inddrage og samarbejde med de lokale erhvervsråd og foreninger i deres virke. Modellen rummer mulighed for at kommunerne ved forskelle i økonomisk bidrag kan købe forskellige niveauer for den lokale erhvervsservice samtidig med at fordelene i en enhedsorganisation opnås. NB: Vi skal i dette afsnit evt. som et vedlagt bilag gerne have præciseret den klare arbejdsdeling vi ser mellem væksthus og lokal erhvervsservice. Kommer væksthuset med bud her?? Hvis dette ikke bliver klar må vi som minimum henvise til at der fortsat udestår et meget vigtigt arbejde hermed. Alternativ model : Et mindre vidtgående alternativ, er at økonomi og styring af lokal erhvervsservice fastholdes lokalt. Evt defineres dette i første omgang for en tidsbegrænset periode på fxbudget 2011, hvorefter modellen evalueres.. Lokale erhvervskontorers eventuelle engagement i diverse udviklingstiltag bør dog fra start skulle sammenfattes i fælles handlingsplaner for disse og behandles i UF med henblik på at sikre koordinering og sikre fokus på optimering af ressourcer og mulig synergi. UF kan ved denne model evt. tilbyde kommunerne bistand i forhold til deres bestillerfunktion. 9

11 8. UF skal tilsvarende opbygge og tilbyde kommunerne deltagelse i en fynsk enhedsorganisation for service på turismeområdet. UF skal fortsat tilbyde lokal turistservice med afsæt i lokale bureauer el. lokal service organiseret på anden vis (som fx i Assens i dag). UF skal samtidig varetage fynske interesser i.f.t. Syddansk turisme og andre samarbejdspartnere og sikre et samlet set koordineret serviceapparat og et stærkt fælles fagligt miljø for de ansatte i de lokale serviceenheder. Som under pkt. 7 kan modellen sikre en professionalisering og koordinering af bestillerfunktionen. De lokale servicekontorer skal tilsvarende - som på erhvervsområdet - inddrage og samarbejde tæt med de lokale turistforeninger og det lokale turisterhverv. Modellen rummer mulighed for at kommunerne ved forskelle i økonomisk bidrag kan købe forskellige niveauer for den lokale erhvervsservice samtidig med at fordelene i en enhedsorganisation opnås. Alternativ: Et mindre vidtgående alternativ, er at økonomi og styring af lokal turismeservice fastholdes lokalt evt indtil videre for en periode på fx budget Lokale turistkontorers eventuelle engagement i udviklingstiltag bør dog sammenfattes i fælles handlingsplaner for disse og behandles i UF med henblik på at sikre koordinering og sikre fokus på optimering af ressourcer og mulig synergi. Det svarer vel i hovedtrækkene til den handlingsplan koordineringsgruppen for den fynske turisme og syddansk turisme i dag udarbejder. Den drøftes og godkendes i dag i KMDF og BMF og foreslås så fremover behandlet i UF. UF vil her kunne foretage tværgående prioriteringer, som er det kommunerne som hovedfinansiører af udviklingstiltagene efterlyser. Også i forhold til turismeservicen vil UF kunne tilbyde kommunerne bistand til bestillerfunktionen. EVENTOMRÅDET 9. UF skal danne ramme om en fælles fynsk eventorganisation, der kan koordinere og igangsætte større fynske eventtiltag. Sport Event Fyn lægges således ind i UF. Ligeledes vil det være naturligt, at kommunerne lægger de projekt- og evt. administrative ressourcer, der anvendes på større events over i UF. (Vel kun Odense og Svendborg, der reelt har sådanne lokale eventorganiseringer og egentlige eventressourcer?.) 10

12 Antal arbejdspladser Antal højtuddannede/uddannelsesniveau Produktivitet Den fælles fynske erhvervsstrategi skal indeholde: Strategiske indsatsområder Finansieringsmodel Involveringen af triple-helix i erhvervsstrategien Handlingsplan Organiseringen: sekretariat, styregruppe Effektmåling og overvågning af udviklingen Der skal opsættes specifikke mål for hvert af projekterne og disse skal indgå i de overordnede mål for hvert af indsatsområderne. Det anbefales at knytte effektmåling til de enkelte projekter, således at der for hvert år dannes et billede af i hvor høj en grad projekterne bidrager til opfyldelsen af strategien. Samtidig anbefales det at overvåge udviklingen i centrale forhold for de overordnede indsatsområders initiativer. Disse centrale forhold kunne være udviklingen i indkomstniveauet, produktiviteten og velstandsniveauet. Disse generelle indikatorer, vil give et billede af om udviklingen er på rette vej, samt hvorvidt der skal justeres på nogle faktorer i strategien. Samspil med eksisterende strategier i regionen og kommunerne Ved et kig hen over eksisterende kommunale erhvervsstrategier og -udviklingsprojekter ses følgende oplagte 3 fælles fynske indsatsområder: Fynske vækst- og rammevilkår Klynge- og brancheudvikling Oplevelsesøkonomi Det bør tilstræbes at de fællesfynske projekter tænkes sammen med den regionale erhvervsudviklingsstrategi. Region Syddanmarks erhvervsmæssige satsningsområder er Klyngeudvikling, Oplevelsesøkonomi, Det sunde liv, Menneskelige ressourcer, Forskning, innovation & nye teknologier, samt Iværksætteri. Sammenlignes de fællesfynske indsatsområder med de ovenfor nævnte satsningsområder, er der eksakt sammenhæng i Oplevelsesøkonomi og den fynske oplevelsesøkonomi og turisme. Indsatsområdet Klynge- og brancheudvikling knytter sig naturligt til Klyngeudvikling samt Forskning, innovation & nye teknologier. Fynske vækst- og rammevilkår er sammenfaldende med Menneskelige ressourcer, idet der er sammenfald på uddannelsesområdet. Det sunde liv, er ikke direkte et indsatsområde i den fælles fynske strategi, men vil indgå i strategien i sammenhæng med beskrivelsen af supersygehuset på Fyn, idet der vil opstå et stort potentiale i kommercialiseringen af forskningen samt udforskningen af dertil relaterede områder. Iværksætteri er ligeledes et indsatsområde der ikke figurerer i den fællesfynske indsats som et særskilt projekt. Det vurderes at iværksætteri-indsatsen og den konkrete erhvervsservice er godt forankret i respektive kommuner og 11

13 den lokale virksomhedsrettede erhvervsservice, hvorfor den ikke medtages i den fællesfynske projektoversigt. Næste fase i det fælles fynske erhvervsarbejde bør handle om erhvervsservice og kommunernes overtagelse af ansvaret for væksthusene. Den regionale udviklingsplan komplementerer regionens erhvervsstrategi og dermed de fællesfynske indsatsområder, der har fokus på tiltrækning af borgere og virksomheder, højne uddannelsesniveauet, øge erhvervstilvæksten samt oplevelses og turismehvervet. Sammenhæng og tilgængelighed, hører til indsatsområdet fynske vækst- og rammevilkår, der fokuserer på forbedring og udvidelse af infrastrukturen. Hierarkisk indplaceret for en fælles fynsk erhvervsstrategi denne plads: Regional Udviklingsplan 1. Bo og leve 2. Læring og viden 3. Vækst og velstand 4. Oplevelse og fritid 5. Sammenhæng og tilgængelighed Erhvervsudviklingsstrategi 1. Klyngeudvikling 2. Oplevelsesøkonomi 3. Det sunde liv 4. Menneskelige ressourcer 5. Forskning, innovation og nye teknologier Fælles fynsk strategi Fynske kommuners udviklings- og erhvervsstrategier Opgaven for den fælles fynske erhvervsstrategi bliver altså ikke at afløse eksisterende lokale strategier eller ændre retning i fht. regionale og nationale strategier, men skal udstikke en fælles fynsk retning inden for en række fynske satsningsområder og fungere som et filter for de konkrete projekter, der ønskes sat i værk med udgangspunkt i en fælles finansieringsmodel. Målet er at fokusere kraftigere på fælles projekter med tilstrækkelig volumen til opnå den nødvendige gennemslagskraft. Et resultat af den fælles front skal bl.a. være at gøre Fyn og fynske projekter skarpere i fht. den handleplan, Vækstforum arbejder efter samt at påvirke udformningen af regionens strategi og handleplaner. Hvis kommunerne optræder enkeltvis eller i bedste fald i par fremstår det for ukoordineret og ufokuseret med det resultat, at ressourcerne tildeles andre, der lykkedes bedre med samarbejdet. De fælles fynske projekter kan betegnes som fase 1 i en stærkere fælles fynsk fokusering på erhvervsområdet. Den næste fase bør arbejde med en styrkelse af den samlede lokale 12

14 erhvervsservicefunktion. Dette arbejde skal koordineres med processen for Væksthusenes overgang til kommunerne i sommeren og efteråret Det foreslås at et arbejde med at transformere Udviklingsforum Odense til Udviklingsforum Fyn sættes i gang med det samme. Udviklingsforum Fyn vil således blive den organisatoriske ramme, der initierer, godkender og sikrer finansiering og drift af de enkelte projekter. Flere af dem i selvstændige organiseringer og juridiske enheder placeret rundt i de fynske kommuner. Arbejdet med at etablere Udviklingsforum Fyn tager udgangspunkt i den ramme man kender i dag fra Udviklingsforum Odense. Et konkret forslag til evt. nyt grundlag og præcis repræsentation forelægges de fynske borgmestre i efteråret Forslag til organisering a. Organisering af Udviklingsforum Fyn Med en ny organisering er det formålet at sammentænke og koordinere initiativer på erhvervsfremmeområdet på Fyn, således at den skitserede organisering forenkles ved en enstrenget organisationsstruktur og dannelsen af Udviklingsforum Fyn, der vil referere til Borgmesterforum Fyn. Udviklingsforum Fyn vil være en selvejende institution, der vil bestå af en, for de fynske kommuner, repræsentativ bestyrelse, hvis opgave er at prioritere, initiere, implementere og evaluere projekter i henhold til den fælles fynske strategi. Udviklingsforum Fyn vil prioritere de fællesfynske projekter og ligeledes anskue de lokale projekter for udviklingspotentialer. Områderne erhvervsfremme, erhvervsservice samt turisme vil blive en del af Udviklingsforum Fyn. Inddragelsen af erhvervsområder kan gennemføres i flere tempi. Området erhvervsudvikling er dét område, der som udgangspunkt danner grunden for den fælles fynske organisering og fælles fynsk strategi, hvorfor dette område naturligt indgår i den fælles satsning for alle de fynske kommuners vedkommende. Det anses som en konkurrencemæssig fordel for Fyn, at områderne erhvervsservice og turisme ligeledes indgår i den fælles satsning. Med etableringen af fælles stabsfunktioner indenfor områderne markedsføring, økonomi, analyse og 13

15 Repræsentantskab med borgmestrene Forretningsudvalg Kontrakt/ reference Udviklingsforum Fyn (bestyrelse) Direktør Markedsføring m.m. Økonomi/Administration/m.m. Erhvervsservice Erhvervsudvikling Turisme Projekter Projekter Service Projekter Service. 14

16 Fyn og de eksterne aktører Foruden sammentænkningen af de lokale tiltag på Fyn, er det ligeledes afgørende at positionere Fyn i forhold til eksterne parter. Strategi Fyn skal foruden de tværfynske samarbejder have udsyn på mulige synergier, eksterne midler og samspil med eksterne aktører. En sametænkning af Fyn i én organisation, med en fælles målrettet strategi skal styrke Fyns position også som samarbejdspartner i såvel regionale som nationale projekter med udsyn på de internationale markeder.. Internationalt EU-kontor Nationalt og regionalt Væksthus og Vækstforum FYN Subregionalt URS, TRIN, SVUF Lokalt Den lokale erhvervsservice 15

17 7. Fremdrift på kort og lang sigt juni: Kommunaldirektørforeningen Fyn præsenteres for de foreløbige overvejelser juni: Borgmesterforum Fyn behandler forslaget. - Juni-september: Prioriteringen af fynske erhvervsudviklingsprojekter forberedes. Forslag til etablering af Udviklingsforum Fyn og sekretariatsbetjening forberedes og behandles. - November: Udviklingsforum Fyn beslutter sammensætningen af projektporteføljen og den økonomiske fordeling. 16

18 8. Fynske Bilag Økonomioversigt Erhvervsservice...A Økonomioversigt - Turisme...B Økonomioversigt Erhvervsudvikling...C Organisering af Sport Event Fyn...D Organisering af Havørred Fyn...E Organisering af Sydfyns UdviklingsSamarbejde I/S...F Organisering af Udviklingsforum Odense Partnerskab for Vækst Fyn...G 17

19 Økonomioversigt Erhvervsservice De fynske kommuners budget 2010 på Erhvervsserviceområdet. Erhvervsservice AK FMK KK LK Nordfyn Nyborg OK SK ÆK Bruxelleskontor ? ? Erhvervskontor Turist- og erhvervsforening

20 Økonomioversigt - Turisme De fynske kommuners budget 2010 på turismeområdet. Turisme Budget 2010 Kommunalt bidrag 2010 AK FMK KK LK Nordfyn Nyborg OK SK ÆK Syddansk Turisme Turisme projekter Naturturisme Nationalpark Det Sydfynske Øhav Cykelturisme Sejlerstævne Øhavets dag Fonden Fyn Tour Robotfestival DM fest Blomsterfestival HCA Julemarked HCA's fødselsdag Lokale turismekontorer Turistkontor Turisme og erhverv I alt

21 Økonomioversigt Erhvervsudvikling De fynske kommuners budget 2010 på erhvervsudviklingsområdet. Tal der er angivet med grøn, er de ønskede budgetter, såfremt projekterne vurderes at have fællesfynsk potentiale. 3

22 Organisering af Sport Event Fyn Repræsentantskab Repræsentantskabet består af 10 fynske kommuner, idrætsforbund med aktiviteter på Fyn, samt de tilknyttede erhvervsorganisationer. Sport Event Fyns bestyrelse (10 medlemmer) Direktør Souschef EM i fodbold for døve Marketing, kommunikation og web H. C. Andersen Maraton EuroGym 2010 Sport Event Fyn er en selvejende institution. Bestyrelsen, der er den øverste ledelse af Sport Event Fyn, består af 10 medlemmer. 3 medlemmer udpeges af Borgmesterforum Fyn 1 medlem udpeges af Industri og Handelskammeret for Odense 1 medlem udpeges af Fonden Fyntour. 1 medlem udpeges af Fyns ErhvervsCenter 1 medlem udpeges af Sport Event Fyns bestyrelse 1 medlem udpeges af Fynske Idrætsforbund 1 medlem udpeges af Danske Gymnastik og Idrætsforeninger Fyn 1 medlem udpeges af Danmarks Idræts-Forbund Formandskabet består af Formanden og Næstformanden Sport Event Fyns sekretariatsleder samt Odense Kommunes Fritidschef er sekretariat for formandskabet. Repræsentantskabet består af 10 fynske kommuner, idrætsforbund med aktiviteter på Fyn, samt de tilknyttede erhvervsorganisationer. Adgang til repræsentantskabsmødet har repræsentanter fra de kommuner, repræsentanter fra og medlemmer af Industri og Handelskammeret Odense, Fyns ErhvervsCenter og Fonden FynTour. Endvidere har Danske Gymnastik og Idrætsforeninger Fyn, Foreningen Fynske Idrætsforbund, Danmarks Idræts-Forbund, samt 2 repræsentanter fra hvert Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund, med aktiviteter på Fyn, adgang til repræsentantskabsmødet. 4

23 Organisering af Havørred Fyn Sekretariat Odense Kommune varetager sekretariatfunktionen. Sekretariatet består af en projektleder og en sekretær. Styregruppe Styregruppen består af en repræsentant fra hver kommune. Den har det overordnede økonomiske og faglige ansvar for at kontrakterne bliver overholdt, og at projektet udvikler sig. Vandløbs-projektgruppe Vandløbs-projektgruppen er repræsenteret ved alle 10 kommuner på Fyn. Gruppens opgave er at bidrage til udviklingen af bedre vandløb blandt andet gennem restaurering. Følgegruppe Fyns Laksefisk Følgegruppen består af Elsesmindes forstander, driftslederen for klække- og opdrætsanlægget, to repræsentanter fra Danmarks Sportsfiskerforbund, en repræsentant for Odense Kommune samt en repræsentant udpeget af det fynske forum for kommunaldirektører. Følgegruppe Syddansk Turisme Følgegruppen kan bestå af en repræsentant fra hver kommune. Gruppen skal følge Syddansk Turismes arbejde og være rådgivende og vejledende over for den. Gruppen er sammensat af 6 medlemmer fra Assens-, Kerteminde-, Nordfyns-, og Svendborg Kommune samt repræsentant for de Sydfynske Kommuner og Havørred Fyns sekretariat 5

Bilagsoversigt. Bilag 1 Fælles Fynsk Fokus, 17. juni 2010

Bilagsoversigt. Bilag 1 Fælles Fynsk Fokus, 17. juni 2010 Bilagsoversigt Bilag 1 Fælles Fynsk Fokus, 17. juni 2010 Bilag 2 Bilag 2.1 Bilag 2.2 Bilag 2.3 Bilag 2.4 Bilag 2.5 Bilag 2.6 Bilag 2.7 Bilag 2.8 Bilag 2.9 Bilag 3 Bilag 3.1 Bilag 3.2 Bilag 3.3 Bilag 3.4

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter:

Baggrund Havørred Fyn er startet op og udviklet af Fyns Amt fra 1990 til 2006. Projektet bygger på tre hovedaktiviteter: 02-07-2007 BBL Organisering af Havørred Fyn Dette notat beskriver organisering af Havørred Fyn diagram ses i bilag 1. Målet er, at sikre at de tre dele af projektet arbejder sammen, og at der sker en udvikling

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Erhvervsfremme i Silkeborg

Erhvervsfremme i Silkeborg Erhvervsfremme i Silkeborg 1. Sådan arbejder vi med erhvervsfremme 2. Opbygning af erhverv Silkeborg Hvem er jeg? Gregers Pilgaard, Cand.scient.pol. Udviklingschef i Silkeborg Kommune, Strategi & Udvikling

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012 Review af Vækstforumprojekter Region Syddanmark Juni 2012 Resultatmål Effektmål Metoden, der er anvendt, har fokus på den effekt, projekterne har for virksomheder, der er deltagere som partnere i projekterne

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Forprojekt til styrkelse af fynske fødevarer

Forprojekt til styrkelse af fynske fødevarer Forprojekt til styrkelse af fynske fødevarer Torvholder: Stefan Birkebjerg Andersen Bestyrelsesrepræsentant Udviklingsforum Odense Partnerskab for Vækst Fyn Resumé: Projektet er et forprojekt som skal

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem.

FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem. 22. august 2011 Notat og budget: FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem. FilmFyn ideen bag FilmFyn er et erhvervsprojekt med formålet at skabe udvikling og

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Workshop 2: Handlinger

Workshop 2: Handlinger Workshop 2: Handlinger NYROPSGADE 13, 1. SAL 1602 KØBENHAVN TELEFON: 7027 0740 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Program Klokken 15:00 15:30 Plenum: Opsamling og oversigt Klokken 15:30-16:45 Workshops

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ).

Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ). VEDTÆGTER for Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark 1 FONDENS NAVN OG HJEMSTED: Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ). Fondens hjemsted

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

HVIDBOG. Behandling af høringssvar og forslag til ændringer i

HVIDBOG. Behandling af høringssvar og forslag til ændringer i HVIDBOG Behandling af høringssvar og forslag til ændringer i Strategi Fyn Hvidbog. Dette notat indeholder forslag til ændringer til Strategi Fyn som følge af kommunalbestyrelsernes behandling i foråret

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 5. februar 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 12.00 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet 9. september

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Notat Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Indledning Dette notat sætter fokus på optimering af det danske erhvervsfremmesystem. Erhvervsfremmesystemet har til formål at understøtte

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Odenses og Fyns udvikling hænger sammen der er en god balance mellem opland og center og der er enighed om at styrke Odense og Fyn set som et hele.

Odenses og Fyns udvikling hænger sammen der er en god balance mellem opland og center og der er enighed om at styrke Odense og Fyn set som et hele. NOTAT Plankontoret Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 65908978 E-mail bmf@odense.dk De fynske ønsker til Landsplanredegørelse 2009 Fyn er et vækstområde med mange potentialer vi

Læs mere