Planstrategi 2011 Hedensted Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planstrategi 2011 Hedensted Kommune"

Transkript

1 Planstrategi 2011 Hedensted Kommune

2 Indhold Forord... 3 Vurdering af planlægning... 4 Tema: Bosætning... 6 Tema: Erhvervsudvikling... 8 Tema: Klima & energi Tema: Lokalt engagement Agenda Proces for Kommuneplan Planstrategi Hedensted Kommune Oktober

3 Forord Hermed præsenteres Byrådets overordnede pejlemærker for Hedensted Kommunes udvikling i de kommende år. Planstrategiens centrale omdrejningspunkt er Byrådets vision for kommunen. Den understøtter en helhedsorienteret udvikling, der styrker Hedensted Kommune som et godt sted at bo, drive virksomhed og arbejde. Et godt sted at leve. Hedensted Kommune skal være en vækstorienteret landkommune, hvor udviklingen bygger på de særlige muligheder, der er i de enkelte lokalsamfund, og hvor borgerne er tæt på demokratiet, fritidslivet og kommunens service. Planstrategien er optakten til en revision af kommuneplanen, og den beskriver, hvad der skal fokuseres på i arbejdet med kommuneplanen. Det er derfor også planstrategiens formål at vurdere den hidtidige fysiske planlægning. På baggrund heraf skal der redegøres for en beslutning om, hvorvidt kommuneplanen skal revideres helt eller delvist - eller slet ikke. Med planstrategien besluttes det, hvilke temaer, vi skal fokusere på i årene fremover for at styrke vores udviklingspotentiale, og opnå den kommune vi ønsker. Hedensted Kommune er en landkommune, der drager fordel af en unik placering i det østjyske bybånd. Byrådet lægger vægt på vækst gennem en bæredygtig udvikling på basis af dialog og nærdemokrati, hvor det overordnede mål er at fremme borgernes livskvalitet. Kommunens mål, handlinger og overvejelser omkring bæredygtig udvikling præsenteres i afsnittet Agenda 21 sidst i planstrategien. 3

4 Vurdering af planlægning Kommuneplanens formål er at sammenfatte og konkretisere de overordnede politiske mål for kommunen. Heri bliver politikken for byerne og landområdernes udvikling fastlagt. De overordnede rammer for hvor, hvad og hvor meget der må bygges og hvilke arealer, der må bruges til hvad, lægges også fast. Udnyttelsen af de forskellige områder konkretiseres for eksempel i lokalplaner, som skal være i overensstemmelse med kommuneplanen og dermed den politik, som Byrådet har lagt for kommunens udvikling. Såfremt der imellem to kommuneplaner bliver behov for at ændre i eller tilføje nogle områder, kan Byrådet vedtage tillæg til kommuneplanen. Det er Byrådets vurdering, at Kommuneplan 2009 i sin helhed understøtter kommunens vision og det heraf afledte ønske om at have en decentral struktur. Dog har udviklingen siden 2009 stået relativt stille. Derfor er der behov for at skærpe indsatsen for at sikre en øget bosætning, en positiv erhvervsudvikling og det lokale engagement ligesom et fokus på klima & energi er nødvendigt for udviklingen af en sund kommune. Dette betyder, at nogle af kommuneplanens retningslinjer og rammer skal revideres, ligesom det bliver nødvendigt at ændre på nogle få arealudlæg. Endvidere agter Hedensted Kommune i den kommende planperiode at gøre brug af muligheden for at planlægge for en stor udvalgsvarebutik på over m² i Hedensted-Løsning. Ligeledes træffes der hermed beslutning om, at Hedensted Kommune agter at udnytte den i Planlovens 5 m stk. 6 omtalte mulighed for at placere udvalgsvarebutik uden for bymidten, såfremt der udstedes landsplandirektiv hertil. Med offentliggørelsen af planstrategien beslutter Hedensted Byråd, at der ved den kommende revision af kommuneplanen skal ske en delvis revision af kommuneplanen. 4

5 Siden vedtagelsen af Kommuneplan 2009 i december 2009 er følgende kommuneplantillæg og lokalplaner blevet vedtaget: Kommuneplantillæg: Kommuneplantillæg nr. 1: Temaplan for vindmøller Kommuneplantillæg nr. 2: Et institutionsområde ved Skærven i Løsning Kommuneplantillæg nr. 3: Et område til erhverv i Stouby Lokalplaner: Lokalplan 1037 For et boligområdet ved Tømrervej i Brund Lokalplan 1039 Boligområde mellem Hornsyld og Bråskov Lokalplan 1040 For udvidelse af Hedensted Renseanlæg i Daugård Lokalplan 1045 For Erhvervsparken i Ølholm og Ølholm vest Lokalplan 1049 For plejeboliger og tæt/lav boligbebyggelse i Rårup Lokalplan 1050 Boligområde i Glud Lokalplan 1051 For et museumsområde ved Glud Museum Lokalplan 1052 Boligområde ved Skovvej og Sønderbrogade i Tørring Lokalplan 1053 Boliger i Aale Lokalplan 1054 Bolig- og institutionsformål ved Dalbyvej i Hedensted Lokalplan 1055 Erhvervsområde ved Blæsbjergvej i Hedensted Lokalplan 1056 Erhvervsområde ved Stouby Kirkevej Lokalplan 1057 Institutionsområde ved Rævebjergvej i Løsning Lokalplan 1059 Offentligt område til skole- og institutionsformål i Rask Mølle Lokalplan 1060 Etageboliger ved Gl. Landevej 26 Vision Planstrategi og Agenda 21 Kommuneplan (Næste kommuneplan skal vedtages inden udgangen af 2013) Revision og nye temaer Lokalplaner Sektorplaner Zonetilladelser Zonetilladelser Figuren viser de forskellige planniveauers sammenhæng 5

6 Bosætning I 2011 er Hedensted Kommune kåret til at være blandt landets 10 bedste kommuner at bo i. Det skal vi udnytte endnu bedre, end vi gør i dag. Vi skal sikre os, at der er gode muligheder for at bo i vores kommune uanset, hvilken livsfase man er i. Tiltrækningen af nye borgere til kommunen, bosætningen, er stagnerende og følger ikke udviklingen i de omkringliggende kommuner. Vi har altså et større potentiale, end vi udnytter i dag. Vi skal i de kommende år gøre en ihærdig indsats for at tiltrække nye borgere, fordi en øget bosætning er en forudsætning for kommunens positive udvikling. Nye borgere understøtter den fortsatte drift af f.eks. skoler, dagtilbud, seniortilbud og foreninger i de enkelte lokalsamfund og styrker kommunens skattegrundlag. Hedensted Kommune skal være fremsynet og styrke de eksisterende lokalsamfund ved at målrette bosætningen. For blandt andet at tiltrække nye borgere arbejder Hedensted Kommune aktivt med at skabe nye attraktive by- og bomiljøer, når vi med lokalplanlægningen udformer nye byområder. Her fokuseres ikke kun på de fysiske aspekter som bygninger og veje, men i lige så høj grad på kvaliteten af rummene imellem husene. Ny bosætning skal understøtte de eksisterende kvaliteter og kommunens service, der hvor den er i dag. Dermed sikrer vi, at de særlige muligheder, som de enkelte lokalsamfund tilbyder i dag, styrkes og fortsat vil være tæt på den enkelte borger. Hedensted Kommune tager ansvaret på sig og vil i årene fremover understøtte indsatsen for en øget bosætning gennem samarbejder med aktørerne inden for bosætning. Der skal gøres en særlig indsats for at tiltrække og fastholde de unge og erhvervsaktive. Men indsatsen for at øge bosætningen må tage udgangspunkt i at sikre en bred og mangfoldig befolkningssammensætning, således at der skabes bæredygtighed og sammenhængskraft i kommunen. Det skal være en succesoplevelse at bosætte sig i vores byer og mindre lokalsamfund. For kun på den måde tiltrækker vi flere borgere og skaber en god livskvalitet for alle. 6

7 7

8 Erhvervsudvikling En positiv erhvervsudvikling er en forudsætning for kommunens fortsatte udvikling. Vi har med en placering som Danmarks 3. bedste erhvervskommune i 2011 et flot springbræt for en positiv erhvervsudvikling. Vi skal gøre det, vi er bedst til, og tage udgangspunkt i vores eksisterende styrker produktionserhvervene. Vores virksomheder operer i en global verden. Vi kan ikke konkurrere på pris, men på viden om og udvikling af nicheproduktion. Vi vil fokusere erhvervsindsatsen ved at understøtte udviklingen for produktionserhvervene, og vi vil arbejde for at skabe et attraktivt miljø for iværksætteri. Vi skal være fremsynede og tilvejebringe rammerne og mulighederne for at skabe et attraktivt produktionsunivers for højt specialiserede produktionsvirksomheder i Hedensted Kommune. De fysiske rammer skal afspejle denne indsats, og nogle af kommunens fysiske planer må derfor udarbejdes på ny. Det skal være nemt at etablere sig eller udvide produktionen som virksomhed i Hedensted Kommune. Derfor skal den fysiske planlægning skabe rum for denne type erhvervsliv, men på en måde så virksomhederne ikke er til gene for kommunens borgere. Derfor skal større erhverv som hovedregel placeres i de dertil indrettede erhvervsområder. Vores erhvervsområder er velplacerede. Kommunens placering i det østjyske bybånd med snart to motorvejsstrækninger og den østjyske jernbane er et stort potentiale, der skal udnyttes. Det giver mulighed for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft grundet den gode mulighed for indpendling, ligesom virksomhedernes placering i en international transportkorridor giver logistiske fordele i forbindelse med produktion og distribution. Ikke alle egne af kommunen er egnede til større erhvervsvirksomheder, men her er der rum for mindre iværksætteri. Med en satsning på øget erhvervspleje skal vi understøtte den virketrang og skaberglæde, som blomstrer rundt om i kommunen. Det er kommunens mål at blive anset og brugt som samarbejdspartner og medspiller i forbindelse med iværksætteri og erhverv generelt. Vi skal opleves som værende tæt på. Kort sagt skal erhvervslivet serviceres! Hedensted Kommune er en landkommune, og landbruget udgør en væsentlig del af vores erhvervsliv. Også her skal vi understøtte virketrangen og tage ansvar for, at der fortsat kan drives landbrug i kommunen. Landmændene skal i udvalgte områder have nogenlunde sikkerhed for deres investeringer i deres landbrug samtidig med, at vi værner om de landskabelige og naturmæssige værdier. Derfor skal vi, i forbindelse med revision af den kommende kommuneplan, udpege arealer, som reserveres særligt til større landbrugsmæssig drift. 8

9 9

10 Klima & energi Hedensted Kommune skal bidrage til at mindske miljøbelastningen og herigennem arbejde for at mindske klimaforandringerne. Udsigten til stigende vandmængder og dyrere energi i fremtiden kræver politisk fokus på forhold omkring udviklingen inden for klimaet og energi. Fra politisk hold er vi i Hedensted Kommune bevidste om dette ansvar, og der arbejdes for i øjeblikket med udarbejdelsen af en egentlig strategisk energiplan. Den tager afsæt i kommuneplanen og kommunens Miljø- og klimapolitik fra 2010, som opstillede en målsætning om, at Hedensted kommune skal blive tilnærmelsesvist CO 2 neutral. Men der er lang vej igen, og der er ingen nemme løsninger. Vi skal satse på vedvarende energi, lokale ressourcer og effektivisering af vores energiforbrug. Et af elementerne til at opnå højere grad af vedvarende energi kan være produktion af biogas. Med revisionen af kommuneplanen skal kommunerne som noget nyt planlægge for biogasanlæg. Det betyder, at vi skal finde de bedst mulige placeringer til dem på baggrund af det kortlagte potentiale for biogasanlæg i vores område. I spørgsmålet om tilpasning til de forventede klimaforandringer er den klimatilpassede kommuneplan fra 2009 et godt fundament at bygge videre på. I årene fremover skal vi gennem den fysiske planlægning også styrke indsatsen for at mindske risikoen for oversvømmelser rundt om i kommunen. I den forbindelse er Juelsminde et særligt indsatsområde, og vi skal udarbejde en risikostyringsplan for byen. Med udpegningen af klimahåndteringsområder i 2009 er vi et skridt foran. Vi ved stort set, hvor problemerne er i dag, og hvor de vil opstå i fremtiden, såfremt vi ikke er fremsynede og gør en aktiv indsats for at imødekomme udfordringerne med stigende regnmængder og højtstående grundvand. Kommunen går foran, men kan ikke vende udviklingen alene. Det er i høj grad op til den enkelte borger og virksomhed at gøre en forskel. Lavenergibyggeri og energirenoveringer af boliger og virksomheder gør en stor forskel, ligesom forsinkelse af regnvand på egen grund er et vigtigt bidrag til at mindske de store udfordringer med øgede regnvandsmængder. I fremtidens lokalplaner vil der ofte være god grund til at reservere forholdsvist store arealer til denne regnvandshåndtering i form af for eksempel naturlignende forsinkelsesbassiner. Det øger også det rekreative nærmiljø for borgerne. Mange løsninger er dermed tæt på borgerens egen hverdag. Hedensted Kommune vil arbejde for, at borgere og virksomheder gør en aktiv indsats for at imødekomme klimaforandringerne og mindske CO udslippet. 10

11 11 Ovenstående billeder NIRAS

12 Lokalt engagement I Hedensted Kommune ved vi, at det lokale engagement er og må være drivkraften for udviklingen. Et særligt karaktertræk ved Hedensted Kommune er ønsket om at drive kommunen på baggrund af en decentral struktur med udgangspunkt i lokalområdernes særlige muligheder. Med denne vision går vi mod strømmen i den kommunale verden. Derfor har vi behov for lokalt engagement. Der er også et stort behov for at yde en fælles lokal indsats for at skabe sammenhængskraft og merværdi, der rækker udover lokalsamfundene. Det er nemlig nødvendigt, at der også lokalt tages ansvar for de store ting såsom indsatsen for at mindske miljøbelastningen. Også når det kommer til at tænke globalt, må der handles lokalt. En positiv udvikling og god decentral struktur skabes ikke alene ved at fokusere på bosætning og erhverv. Det kræver engagement i lokalsamfundene, og Hedensted Kommune skal blive endnu bedre til at nære det lokale engagement i årene fremover. Borgere og erhvervsliv skal have lyst til at bidrage til en positiv udvikling i såvel lokalsamfundene som kommunen som helhed. Lokalt engagement og stolthed er medvirkende til at tiltrække nye borgere og nogle typer af erhvervsliv. Det skal være sjovt og attraktivt at være engageret. Vi ved, at det er de nære forhold, der engagerer mest. En vigtig del af dette er at føle, at man gør en forskel, og at indsatsen nytter - tæt på. I Hedensted Kommune har vi blandt andet 27 lokalråd, som gør en stor indsats rundt omkring i lokalsamfundene. Hedensted Kommune inddrager i høj grad lokalrådene, og vi ved, at lokalrådene føler, at de gør en forskel og bidrager til forskellige projekters lokale forankring. Det samme skal gøre sig gældende for kommunens mange frivillige, som skaber stor sammenhængskraft og merværdi i lokalsamfundene. Det er i høj grad de lokale borgere og ikke kommunen, der skaber det attraktive liv i lokalsamfundene - derfor skal det være nemt at tage ansvar og gøre en forskel. 12

13 13

14 Agenda 21 Lige siden FNs klima- og miljøkonference i Rio de Janeiro i 1992 har FNs medlemslande skullet arbejde for en bæredygtig udvikling. Dette blev vedtaget med aftalen Local Agenda 21, som skulle sætte dagsordnen for udviklingen i det 21. århundrede. Definitionen på en bæredygtig udvikling er ifølge Agenda 21 en udvikling, som opfylder det nuværende samfunds behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. I Danmark betyder dette blandt andet, at kommunerne mindst hvert 4. år skal redegøre for deres bidrag til at sikre denne bæredygtige udvikling. Denne redegørelse kaldes en Lokal Agenda 21. Hedensted Kommune lægger vægt på vækst gennem bæredygtig udvikling på basis af dialog og nærdemokrati, hvor det overordnede mål er at fremme borgernes livskvalitet. Vi vil forvalte vores globale forpligtelser ansvarligt, så vi bidrager til at løse nationale og internationale udfordringer, og vi fastsætter mål for, hvordan vi ønsker at beskytte natur og miljø i både byer og det åbne land. I de næste 4 år vil bæredygtighedsarbejdet i Hedensted Kommune fokusere på følgende områder: Klima Biologisk mangfoldighed Rent drikkevand til alle Virksomheden Hedensted Kommune Demokratisk deltagelse De største udfordringer er arbejdet med klimaforandringer, nedgangen i den biologiske mangfoldighed og rent drikkevand til alle. Uden en fokuseret indsats her sker der uoprettelige skader. Udviklingen af Hedensted Kommunes sociale ansvar og samfundsmæssige engagement er en stor udfordring, herunder også inddragelse af borgere og erhvervsliv. Dette kræver fortsat fokus på samarbejdsformer og er vigtigt, da løsning af bl.a. globale udfordringer kræver, at alle parter vedkender sig et personligt ansvar for at bidrage til en bæredygtig udvikling. Kommunen skal finde sin rolle i dette arbejde. Ikke kun i egen virksomhed, men også som kommune og offentlig aktør. Dette vil vi arbejde for på følgende måde: 14

15 Klima Arbejdet med klima har 2 principielle indgange: vi vil sikre os mod de uheldige påvirkninger fra ændrede klimatiske forhold, og vi vil tage lokalt ansvar for at omstille vores forbrug, så påvirkningen af atmosfæren med drivhusgasser nedbringes. Det er målet, at klimatilpasse vores byggeri og anlæg, så der ikke opstår behov for drastiske tiltag for at klimasikre bygninger og infrastruktur anlagt i det 21. århundrede. klimatilpasse den blå og grønne infrastruktur, så der i det 21. århundrede ikke opstår behov for yderligere drastiske tiltag for at klimasikre naturområder, der er omfattet af vand- og natur planer. beskytte væsentlige bymiljøer, bygningsværdier og infrastruktur mod oversvømmelser. udnytte udfordringerne fra klimaforandringerne til at skabe nye naturværdier og nye rekreative muligheder. andelen af fossile brændsler i energiforsyningen nedbringes, så Hedensted Kommune bliver tilnærmelsesvis CO neutral. lokale ressourcer udnyttes optimalt til energiformål. andelen af vedvarende energi i energiforsyningen øges. Biologisk mangfoldighed Den biologiske mangfoldighed er under pres. Arter er truede på deres eksistens, og arternes levesteder forringes. Det er målet, at ændrede klimatiske forhold ikke medfører forringede levevilkår for arter i vores natur. skabe et varieret mikroklima. kvaliteten af arternes levesteder forbedres. arternes reproduktionsmuligheder sikres ved at sikre populationer i tilstrækkelig mængde og kvalitet. arternes mulighed for genetisk udveksling med andre populationer sikres gennem gode og varierede naturforhold og økologiske forbindelseslinjer. Rent drikkevand til alle Vi vil sikre rent drikkevand til alle nu og i fremtiden ved at have fokus på råvaren: fra grundvand til drikkevand samt på forvaltningen af drikkevandet fra boring til forbruger. 15

16 Målet er en decentral drikkevandsforsyning, hvor lokalt engagement og ansvar er nøglen til godt og rigeligt drikkevand til alle. at alle husholdninger skal have mulighed for at blive forsynet med drikkevand fra et alment vandværk. at ingen vandværksboring må være i særlig risiko for forurening. at alle vandværksboringer placeres i områder, hvor grundvandet beskyttes særligt som drikkevandsressource. Virksomheden Hedensted Kommune Hedensted Kommune viser vejen til et bæredygtigt samfund. Kommunen går foran fejer for egen dør, og er parat til at stille samme krav til kommunens borgere og erhvervsliv, som kommunen som virksomhed selv honorerer. Det er målet, at kommunalt nybyggeri er energimæssigt bedre end lovens krav. alle kommunale naturområder udgør optimale levesteder for et varieret plante- og dyreliv. spild minimeres i det kommunale forbrug. Udvikling af den demokratiske deltagelse Kommunens udvikling bygger på de særlige muligheder, som de enkelte lokalsamfund har. Derfor er det en helt særlig udfordring at aktivere og engagere lokale kræfter i lokal udvikling i respekt for fællesskabet Det er målet, at gøre lokale interessenter til aktører. kommunale tilsyn og påbud så vidt muligt erstattes af tilsyn og dialog om lokale løsninger. understøtte lokale fællesskaber i lokale løsninger på kommunale, regionale og nationale udfordringer. Disse fem fokusområder og de underlagte mål er kommunens pejlemærker for en mere bæredygtig fremtid i Hedensted Kommune og ud over kommunens grænser. Men vi er allerede godt i gang, og vi skal bygge videre på de erfaringer og indsatser, der allerede er påbegyndt. Herunder følger en kort redegørelse for nogle tiltag og projekter, som er under udførelse eller udført siden sidste Agenda 21, samt hvorledes de videreudvikles i næste planperiode. 16

17 Mindske miljøbelastningen: Efter kommunesammenlægningen blev der indført ny dagrenovationsordning med individuel vejning af husstandenes affald. Prisen på afhentning af affald afhænger altså af, hvor meget man smider ud. Allerede efter 1. år var affaldsmængden faldet med 21 % og indlevering til genbrug øget med 12 %. Det er en meget positiv udvikling, hvor forbrugeren bliver bevidst om eget bidrag til miljøbelastingen. Det samme gør sig gældende i de offentlige bygninger, hvor bevidsthed om energi- og vandforbrug kommer i fokus ved månedlige rapporteringer om forbrug. I Hedensted Kommune er der energistyring af de offentlige bygninger for på den måde at sænke forbruget. Der foretages til stadighed energirenoveringer af kommunens bygningsmasse, ligesom alt nyt byggeri opføres som lavenergibyggeri. Fra 2007 til 2009 betød dette et 7 % lavere varmeforbrug i de kommunale bygninger. For at opnå et optimeret energiforbrug for kommunen som helhed er en strategisk energiplan under udarbejdelse. Men vi har allerede med vedtagelsen af Kommuneplantillæg 1: Vindmølleplan, skabt mulighed for en væsentlig forøgelse af andelen af vedvarende energi. Endvidere undersøger vi mulighederne for kommunal deltagelse i etableringen af havvindmølleprojekter. I drift og vedligehold af kommunale arealer anvendes udelukkende miljøvenlige midler. Det vil sige, at kommunen ikke anvender pesticider og sprøjtegifte i sin drift. Fremme af bæredygtig byudvikling og byomdannelse Med Kommuneplan 2009 blev det besluttet, at der i fremtiden ikke skal udlægges nye byområder i områder, der er truet af fremtidige klimapåvirkninger i form af øgede vandmængder. Det være sig regnvand, havvand og grundvand. Inddrages arealer i umiddelbar nærhed af klimahåndteringsområder, skal der i planlægningen og projekteringen tages højde for mindst mulig påvirkning af disse områder, så problematikken ikke øges. Her er forsinkelse af overfladevand et vigtigt element, og der skal sikres rum for disse løsninger. Med Kommuneplan 2009 tog vi ligeledes konsekvensen af vores mål om rent drikkevand til alle ved at sikre, at ingen af kommunens byudviklingsområder er i konflikt med drikkevandsinteresserne. Ligesom med klimahåndteringsområderne betød dette at store byudviklingsarealer blev taget ud af kommuneplanen. Inden udgangen af 2011 forventer vi tillige at have indgået aftaler med vandværkerne om flytning af samtlige særligt forureningstruede vandindvindinger. Kommunens bymønster er udformet på baggrund af ønsket om en bæredygtig byudvikling. Det er vigtigt, at ny bosætning og erhvervsudvik- 17

18 ling understøtter de eksisterende lokalsamfund og tilbud og samtidig sikrer grundvandsreserverne og biodiversiteten. Et vigtigt fokus i byudviklingen er endvidere at sikre adgangen til gode rekreative områder for på den måde at opfordre til et aktivt friluftsliv og fysisk aktivitet i det fri. Når vi arbejder med byudvikling, er det vigtigt ikke kun at tænke på de fysiske strukturer, men i endnu højere grad arbejde med at skabe mulighederne for det gode liv. Vi vil fokusere på det gode byrum. Fremme biologisk mangfoldighed Hedensted Kommune underskrev i 2008 Countdown deklarationen, hvis mål er at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed. Herved satte Hedensted Kommune streg under sit engagement i arbejdet for biodiversitet. For at konkretisere indsatsen blev der sat fokus på 5 initiativer: Kommuneplan 2009 skulle være klimatilpasset og også sikre det nødvendige grundlag og den nødvendige plads til, at den naturlige flora og fauna kan udvikle sig i og tilpasse sig fremtidige klimatiske forhold. Sikring af en bæredygtig skovdrift i skovene på nordsiden af Vejle Fjord i samarbejde med skovejerne. Dialogen er igangsat, men det videre arbejde afventer naturplanerne. Realisering af Skjold Å projektet med genslyngning af dele af åen til gavn for havørred og den øvrige vandløbsfauna. Samtidig etableredes den ny 18 ha store Bjerre Engsø, som skal opfange og tilbageholde kvælstof og fosfor fra ovenfor liggende landbrugsarealer. Søen er lavvandet og til gavn for ande- og vadefugle. Realisering af omfattende naturgenopretningsprojekt i Uldum Kær med oprensning af træbevoksning og etablering af søer og arealer til oversvømmelse, således at udvaskningen af kvælstof til Gudenåen mindskes. Sikring af græsning/høslæt på de 30 botanisk mest værdifulde enge og overdrev i kommunen. Dette er realiseret ved Torup Bæk og Gesager Å. I de kommende år vil kommunen bl. a. gennem realisering af de nationale vand- og naturplaner sætte fokus på naturindholdet i skovene og på de lysåbne arealer langs Vejle Fjord, bedre betingelser for plante- og dyrelivet i tilknytning til vandløbene, og vandløbenes omgivelser. Herudover bliver bekæmpelsen af ikke-hjemmehørende arter intensiveret. Også de helt særlige livsbetingelser og muligheder, som råstofgravene byder på for skabelse af nye naturområder med stor biologisk mangfoldighed under og efter råstofindvindingen, vil være i fokus i årene fremover. 18

19 Inddrage befolkning og erhvervsliv Hedensted Kommune er en landkommune, hvilket betyder, at hovedparten af kommunens borgere bor i landdistrikterne. Vi har ansat en landdistriktskoordinator for at styrke inddragelsen af borgerne. Der er 27 lokalråd i kommunen, og de har udtrykt, at de er kommet tættere på kommunen og beslutningerne, end det var tilfældet i de 3 gamle mindre kommuner. Det er vi glade for, men der er stadig lokalsamfund uden aktive lokalråd - blandt andet i vores bycentre. Her skal vi derfor gøre en ekstra indsats for at inddrage og aktivere borgerne. Vi skal også være bevidste om, at lokalrådene ikke nødvendigvis er repræsentative for de lokale holdninger, og derfor skal vi lægge op til åben debat i det offentlige rum. Ved i højere grad at inddrage lokale demokratiske strukturer som bestyrelser for grundejerforeninger, vandværker og fjernvarmeværker, kan vi inddrage og aktivere flere borgere. Ligeledes arbejdes der ihærdigt for at fremme samarbejdet med kommunens erhvervsliv for på den måde at skabe de mest gunstige kår for en bæredygtig udvikling af kommunen. Vi vil derfor inddrage erhvervslivet for blandt andet at finde løsninger for den stigende udfordring med regnvandsafledning fra de store erhvervsområder. Fremme samspil mellem beslutninger Der arbejdes med en helhedsorienteret planlægning, hvormed samspillet mellem beslutningerne på tværs i kommunen fremmes. Der er fokus på en tidlig inddragelse af så mange interessenter som muligt. Det er en grundlæggende forudsætning for, at projekter lykkes, og for at der opstår ejerskab på tværs i kommunen og i lokalsamfundene. Det kan for eksempel være i arbejdet med rekreative stier, hvor det er vigtigt at inddrage brugere, turismeerhvervet, driftsafdeling og sundhedsfagligt personale. Ved at inddrage borgere og andre interessenter sikrer vi en helhedstænkning, der ikke vil kunne opstå bag kommunens skriveborde. Men vi skal, og kan, sikre en bedre sammenhæng mellem beslutningerne, og derfor skal der arbejdes fokuseret med denne udfordring i den kommende planperiode. 19

20 Kommuneplan 2013 Arbejdet med Kommuneplan 2013 påbegyndes umiddelbart efter vedtagelsen af Planstrategi Kommuneplanen revideres på baggrund af de 4 temaer, som er beskrevet i planstrategien samt overvejelserne fra Agenda 21. Herudover skal revisionen sikre, at ny lovgivning indarbejdes i kommuneplanen. De statslige interesser i kommunernes planlægning fremgår af publikationen: Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013, som er udgivet af Naturstyrelsen, Miljøministeriet. Den kan ses på følgende link: statslige_interesser_2013.htm I forbindelse med udarbejdelse af Planstrategi 2011 og Kommuneplan 2013 skal kommunen bl.a. inddrage borgere, erhvervsliv og andre intressenter ved at indkalde idéer og forslag til planlægningen. Hedensted Kommune har valgt at gøre dette efter planstrategiens vedtagelse for på den måde at få konkrete input til arbejdet med kommuneplanen. Undervejs i denne proces vil der blive direkte borgerinddragelse gennem f.eks. borgermøder. Den endelige proces er ikke fastlagt, men herunder ses en grov tidsplan for kommuneplanarbejdet. Grov tidsplan for kommuneplanproces Forår 2012 Indkaldelse af idéer og forslag til kommuneplanen + Borgerinddragelse Resten af 2012 Udarbejdelse af forslag til kommuneplan 1. halvår 2013 Forslag til Kommuneplan uger Offentlig høring af Kommuneplan 2013 Orientering om indkomne indsigelser for Byrådet Behandling af indsigelser Præsentation af indsigelsesnotat for Byrådet Senest December 2013 Endelig vedtagelse af Kommuneplan

21 21

22 Hedensted byråd vil med Kommuneplan 2013 sætte fokus på: Bosætning Tiltrækning af nye borgere At styrkede lokalsamfund gennem målrettet bosætning At samarbejde med aktører inden for bosætning At tiltrække og fastholde unge og erhvervsaktive En bred og mangfoldig befolkningssammensætning At det skal være en succesoplevelse at bosætte sig i kommunen Gode bomuligheder uanset livsfase Erhvervsudvikling Udgangspunkt i eksisterende styrker - produktionserhvervene At fokusere erhvervsindsatsen Attraktivt miljø for iværksætteri At finde løsninger og tilvejebringe muligheder Fysiske rammer, der afspejler indsats og giver muligheder At større erhverv placeres i erhvervsområder At udnytte geografien Øget erhvervspleje - servicering af erhvervslivet At være samarbejdspartner og medspiller - som er tæt på At understøtte virketrang og skaberglæde Reservation af arealer til landbrug Værne om landskab og natur Klima og energi Strategisk energiplanlægning At blive tilnærmelsesvis CO 2 neutral Vedvarende energi, lokale ressourcer og effektivt energiforbrug At planlægge for biogasanlægs placering At mindske risikoen for oversvømmelse Lokal håndtering af overfladevand At borgere og virksomheder også gør en aktiv indsats Lokalt engagement Decentral struktur med udgangspunkt i lokalområderne Nære det lokale engagement Inddrage og aktivere lokalråd og borgere At det er nemt, sjovt og attraktivt at være engageret At opfordre til globalt engagement - lokalt 22

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 Bæredygtig udvikling Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 2 Indhold indledning 4 Agenda 21 vision 5 project zero 6 by & land 9 miljø - mindskelse af miljøbelastningen 10 miljølovens opgaver

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

Send ideer, forslag og kommentarer til planstrategien! Planstrategi 2011. Trekantområdet og Middelfart Kommune

Send ideer, forslag og kommentarer til planstrategien! Planstrategi 2011. Trekantområdet og Middelfart Kommune Send ideer, forslag og kommentarer til planstrategien! Planstrategi 2011 Trekantområdet og Middelfart Kommune Hvad er en planstrategi? Byrådet skal inden udgangen af den første halvdel af en valgperiode

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE Tønder Kommunes udviklingsplan fra borgmesteren Tønder Kommunes udviklingsplan er den officielle planstrategi for 2013 og flere år frem. Den beskriver de store forandringer,

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

Regionplan 2005-2016. December 2005

Regionplan 2005-2016. December 2005 Regionplan 2005-2016 December 2005 3 Regionplan 2005-2016 December 2005 4 Indhold Forord 7 Indledning 8 Forudsætninger 10 Vision 14 Retningslinjer/Redegørelse 15/107 1. Hovedstruktur 16/109 1.1 Hovedstruktur

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Høringsfrist til: 27. september 2013 Høringssvar

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

VISION OG PLANSTRATEGI 2018

VISION OG PLANSTRATEGI 2018 VISION OG PLANSTRATEGI 2018 Forord Hermed foreligger Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune. Strategien indeholder Byrådets visioner og målsætninger for kommunens udvikling de kommende 4 år. Vision

Læs mere