ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK"

Transkript

1 ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1

2 ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK Erhvervs- og Vækstpolitikken er udarbejdet af Center for Kultur, Plan og Erhverv Udgivelsesår: 2012 Du kan få yderligere oplysninger om Erhvervs- og Vækstpolitikken hos: Center for Erhverv, Politik og Organisation Stengade Helsingør // Telefon: // FORORD Helsingør Kommune ønsker en flerstrenget erhvervsudvikling. Udviklingen skal baseres på det eksisterende erhvervsliv og nye forretningsområder i relation til kreativitet, kultur og turisme. Erhvervs- og Vækstpolitikken er vedtaget i Byrådet den 27. februar I Helsingør Kommune foretages der i disse år en række store kulturinvesteringer, ligesom der er et øget fokus på turismeindsatsen. Disse investeringer bidrager til den samlede vækst for kommunen. Derfor skal erhvervspolitikken ses i en bredere sammenhæng som en erhvervs- og vækstpolitik. Helsingør Kommune står overfor flere udfordringer på det erhvervs- og vækstmæssige område. I Visionen Tættere på blev behovet for at øge antallet af arbejdspladser i kommunen pointeret. I forarbejdet til Planstrategi 2011 er der ligeledes kortlagt en række udfordringer, som berører grundlaget for kommunens erhvervsudvikling og vækst, som for eksempel behovet for at hæve uddannelsesniveauet og øge antallet af borgere i alderen år. Endelig har en benchmarking af kommunernes erhvervsklima fra Dansk Industri, placeret Helsingør Kommune lavt. I en opdeling af erhvervs- og bosætningsbyer placerer Helsingør sig ikke overraskende som en bosætningsby. Men 56 % af væksten i Helsingør kan tilskrives det lokale erhvervsliv og de jobs, der fastholdes og etableres lokalt. Tendensen på landsplan er at ca. 20 % af væksten i velstanden hentes ved bosætning, mens hele 80 % af væksten i velstanden kommer fra vækst i erhvervslivet. Vækst og velstandsudviklingen er således tæt forbundet med en positiv udvikling i det lokale erhvervsliv 1. En positiv udvikling skabes ved en aktiv erhvervspolitik, gode betingelser for erhvervslivet sammen med en bosætningsstrategi. En klar strategi, som har bred lokal opbakning, og som eksekveres med lokalt lederskab og vilje til vækst vil styrke udviklingen 1. Samtidig vil Helsingør Kommune satse på en bæredygtig udvikling. 1 Vækstens Anatomi, reg.lab 2010 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 2

3 I forbindelse med formuleringen af Erhvervs- og Vækstpolitikken har der været afholdt møder med udvalgte interessenter, som repræsenterer Helsingør Kommunens erhvervsliv. Den 16. marts 2011 overbragte udvalgte interessenter 2, deres synspunkter til en Erhvervsog Vækstpolitik til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Den 16. maj 2011 afholdtes heldagsmøde med deltagelse af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Kulturudvalget, repræsentanter fra hver af Vækst & Videns fire foreninger og Helsingør Kommune. Forslaget sendes i høring i oktober måned. Erhvervs- og Vækstpolitikken dækker en 10- årig periode. Den omfatter tiltag, som skal iværksættes i perioden fra 2012 til SEKS ANBEFALINGER TIL KOMMUNERNE FRA VÆKSTENS ANATOMI 1 OM ERHVERVS- OG VELSTANDSUDVIKLING: Byg videre på de givne erhvervsmæssige styrker Opbyg uddannelsesmiljøer der matcher lokale behov Invester i en ambitiøs byudvikling med andre Tag styringen Skab opbakning Vær innovativ ERHVERVSPOLITIKKENS INDSATSOMRÅDER OG MÅL Helsingør Kommune ønsker at skabe en flerstrenget erhvervsudvikling ved at fokusere på følgende seks indsatsområder: Gode rammebetingelser for det eksisterende erhvervsliv Gode rammer for detailhandlen Anvendelse af potentialet i kulturen Turisme som vækstmotor Markedsføring af Helsingør Kommune Samspil med omverdenen Helsingborgs Stad og nabokommunerne De seks indsatsområder er omsat til konkrete tiltag. Tiltagene er beskrevet i Handlingskataloget. 1 Vækstens Anatomi, reg.lab De udvalgte interessenter er: Helsingør Detailhandelsforening - Udvikling Nord - Helsingør Kulturforening - Helsingør Turistforening - Industriforeningen for Helsingør og omegn - Hornbæk Turistforening - DI Region Hovedstaden - LO Nordsjælland - En rep. fra de kreative erhverv på Klædefabrikken i Hellebæk Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 3

4 Viden er en forudsætning for vækst. Derfor er uddannelseselementet i form af service og kompetenceudvikling som vækstmotor et gennemgående tema i prioriteringerne. Erhvervs- og vækstpolitik afspejler nødvendigheden af at fastholde erhvervslivet i kommunen og udvikle rammebetingelserne for erhvervslivet. Samtidig afspejler politikken også Visionens målsætninger om at skabe de bedste rammer i Øresundsregionen for innovation særligt inden for kreative, æstetiske og videnstunge erhverv. Disse to intentioner er ikke modsætningsfyldte, men supplerer hinanden i den nye politik. Politikken er baseret på, at erhvervsudvikling hænger tæt sammen med byudvikling og forudsætter bredt samarbejde mellem de forskellige aktører. Derudover forholder politikken sig til Kulturværftet og Kulturhavnen som investeringer i vækst og byudvikling. Med dannelsen af Vækst & Viden Helsingør har kommunen og de øvrige parter skabt et handlekraftigt forum på tværs af erhverv, turisme, kultur og detailhandel. MÅL FOR ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIKKEN Helsingør Kommune skal have sin relative andel af den samlede vækst i Hovedstadsområdet målt i antal arbejdspladser inden for kommunen. One Stop Erhvervsservice gennemføres, og målet er, at 80 % af de erhvervsdrivende er delvis tilfredse eller tilfredse med at drive virksomhed i Helsingør Kommune. Helsingør Kommune vil samarbejde om markedsføring, så kommunen bliver en af Danmarks fem mest omtalte byer og mediebilledet er klart positivt. Helsingør Kommune vil være en aktiv og initiativtagende part i samspillet med omverdenen med henblik på at realisere Erhvervs- og Vækstpolitikken. Yderligere konkretisering på følgende områder sker i samspil med de involverede parter: Målsætninger for Gode rammer for detailhandlen sker i samspil med Helsingør Kommunes Detailhandelsforening. Målsætninger for Anvend potentialet i kulturen defineres i Kulturudvalget i tilknytning til målinger på kulturindsatsen. Målsætninger for Turisme som vækstmotor defineres af Kulturudvalget i forbindelse med vedtagelsen af Turismestrategi- og handlingsplan. Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 4

5 SAMSPIL MED Erhvervs- og Vækstpolitikken skal spille aktivt sammen med verden omkring Helsingør Kommune. En god Erhvervs- og Vækstpolitik kan ikke stå alene, men den skal ses i samspil med Helsingør Kommunes Vision Tættere på, den fysiske planlægning, Vækst & Viden Helsingørs tiltag mm. Sammenhængen med disse områder er ridset op i det følgende. SAMSPIL MED VÆKSTFORUM HOVEDSTADSREGIONEN Vækstforum Hovedstadsregionen har udgivet erhvervsudviklingsstrategi med titlen Nordeuropas grønne innovative vækstmotor. Vækstforums vision er, at hovedstadsregionen i 2020 er: Nordeuropas mest globale og konkurrencedygtige metropol, hvor mennesker og virksomheder i innovative partnerskaber omsætter viden, velfærd og bæredygtighed til vækst. Erhvervs- og Vækstpolitikken stemmer fuldt overens med flere af Vækstforums indsatsområder: Ny velfærds- og sundhedsteknologi som en god forretning En attraktiv metropol med gode forbindelser Talent og kompetencer i verdensklasse SAMSPIL MED HH-SAMARBEJDET Helsingør Kommune samarbejder med Helsingborgs Stad i HH-samarbejdet. Erhvervsog Vækstpolitikken inddrager HH-samarbejdet indsats for bl.a. en fast Helsingør/Helsingborg forbindelse og for at styrke samarbejdet mellem kommunerne indenfor med kultur, erhvervsliv og turisme. SAMSPIL MED VISIONEN 1000 NYE JOBS, 1000 NYE BORGERE Et centralt mål for Erhvervs- og Vækstpolitikken er at bidrage til Visionens målsætning om at skabe 1000 nye jobs i Helsingør Kommune inden 2016 og at tiltrække 1000 nye borgere i alderen år og ekstra overnattende turister inden Helsingør er kendt som kommunen, som unge familier vælger at bo og arbejde i, og som tilbyder de bedste rammer i Øresundsregionen for innovation særligt inden for kreative, æstetiske og videnstunge erhverv er et af Visionens centrale udsagn i forhold til udvikling af erhverv. SAMSPIL MED PLANSTRATEGI Kommunen vedtager hvert fjerde år en ny kommuneplan og midtvejs mellem to kommuneplaner en kommunal planstrategi. Planstrategien er kommunens overordnede strategi for udviklingen i en 12-årig planperiode. Erhvervs- og Vækstpolitikken er derimod kommunens egen politik. Planstrategi blev vedtaget i september Planstrategien har fokus på bl.a. erhvervsudvikling og rummer en række relevante konkrete mål i forhold til Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 5

6 Erhvervs- og Vækstpolitikken: 1. Vi vil en flerstrenget erhvervspolitik, hvor vi skaber gode rammevilkår for erhvervsudvikling, uanset om det er nye vækstvirksomheder eller det eksisterende erhvervsliv. 2. Nye virksomheder etablerer sig der, hvor arbejdskraften er. Derfor vil vi gøre det endnu mere attraktivt for familier at flytte til Helsingør Kommune. 3. Kommunen vil bl.a. via Vækst & Viden sikre netværksdannelse og handling, der understøtter fortsat erhvervsudvikling. 4. Helsingør Kommune vil arbejde for både at udvikle attraktive erhvervs områder til nye virksomhedstyper og revitalisere de eksisterende områder, herunder Helsingør Erhvervsområde. 5. Turisme og kulturoplevelser er to vigtige vækstområder, hvor Helsingør Kommune har en styrkeposition, og hvor globaliseringen er en med spiller. 6. Udviklingen i retning af flere ældre og færre erhvervsaktive kræver, at vi finder nye velfærdsløsninger. Ny velfærdsteknologi kan være en god forretning for Helsingør Kommune - både som et redskab til at skabe mere velfærd for pengene og som et vækstområde for lokale virksomheder. SAMSPIL MED VÆKST & VIDEN HELSINGØR Sammen med fem foreninger som repræsenter erhverv, detailhandel, turisme og kultur er Helsingør Kommune medejer i Vækst & Viden Helsingør (VVH). VVH er udviklingsselskabet, som skaber relationer på tværs af brancher og interesser. VVH indgår i projekter til gavn for erhvervslivet, herunder at markedsføre og være med til at sælge Helsingør Kommune. Dermed har VVH stor betydning for eksekveringen af Erhvervs- og Vækstpolitikken. Med Erhvervs- og Vækstpolitikken formulerer Byrådet den overordnede ramme for Helsingør Kommunes engagement i VVH. Det er Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, som beslutter samarbejdsgrundlaget med VVH, og således også varetager udmøntningen af Erhvervs- og Vækst politikken i forhold til samarbejdet med VVH. SAMSPIL MED ERHVERV.NET OG VÆKSTHUS HOVEDSTADSREGIONEN Erhvervsservice er den indsats, der ydes fra fl ere sider for at fremme iværksætteri og mindre og mellemstore virksomheders (MMV) vækst og udvikling. Erhvervsservice ydes i Helsingør Kommune gennem erhverv. net og Væksthus Hovedstadsregionen. Helsingør Kommune og syv kommuner i Nordsjælland står bag erhverv.net. erhverv. net udgør den lokale erhvervsservice, som rådgiver og afholder kurser for iværksættere og MMV. Væksthus Hovedstadsregionen drives af Helsingør Kommune og de øvrige kommuner i Hovedstadsregionen. Væksthuset rådgiver vækstiværksætterne og afholder tillige en lang række arrangementer. Erhvervs- og Vækstpolitikken støtter op om erhvervsservicesystemet og kommunen bidrager med anselige tilskud til dette system. Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 6

7 KULTURARV EN VÆRDIFULD RESSOURCE FOR ERHVERVSLIVET OG FOR KOMMUNERNES UDVIKLING. Kulturarv er mere end monumenter 68 % af virksomhederne mener, at kulturarven kan støtte den lokale udvikling 46 % mener at kulturarven har stor betydning, når de vælger et sted at bo. 53 % af virksomhederne ønsker en bygning, der har kulturarvsværdier og vil gerne betale mere i husleje for at opnå det. 28 % af virksomhederne angiver, at kulturarven har betydning for, hvor de placerer deres virksomhed. Kilde: Kulturarvsstyrelsen og Realdania, 2005 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 7

8 HANDLINGSKATALOG På de følgende sider præsenteres de konkrete erhvervs- og væksttiltag, som Helsingør Kommune vil arbejde for. Før visse af initiativerne kan omsættes til handling, skal de kvalificeres yderligere, afklares bl.a. i forhold til øvrige tiltag i Helsingør Kommune og omsættes til egentlige projekter. Da virkeligheden kan ændre sig og de politiske prioriteringer kan ændre sig, skal listen evalueres årligt. Ved den årlige evaluering kan tiltag udgå og der kan indgå nye tiltag. Den årlige evaluering sker medio året, således at ændringer kan indgå i Byrådets budget proces. Første evaluering sker i august Vækst & Viden Helsingør forkortes i det følgende VVH. UDDANNELSE, SERVICE OG KOMPETENCEUDVIKLING SOM VÆKSTMOTOR Uddannelseselementet er repræsenteret i flere af de initiativer, som præsenteres i handlingskataloget. Vidensøkonomien omfatter ikke kun højteknologiske virksomheder, men alle typer af virksomheder. Viden på alle niveauer er med til at styrke konkurrenceevnen og væksten. Vækst er således ikke kun et spørgsmål om f.eks. forskning, men om viden og kompetencer i alle typer job. Kommunen spiller en rolle i forhold til kompetenceudviklingen f.eks. ved at sikre en folkeskole på et højt fagligt niveau. Helsingør Kommune stiller med erhvervsservicesystemet, der omfatter erhverv.net og Væksthus Hovedstaden viden til rådighed for iværksætterne, vækstiværksætteren og mindre og mellemstore virksomheder. Desuden skal kommunens erhvervsliv og institutioner drage fordel af Øresundsakvariets videns- og uddannelsesmiljø og universitet Campus Helsingborg. De kompetencemæssige tiltag som uddybes under handlingskataloget indsatsområder, nævnes nedenfor: Kommunen vil arbejde for, at der i samarbejde med Erhvervsskolen Nordsjælland, VVH og virksomhederne udvikles uddannelsesforløb eller kurser i forhold til klimaområdet, således at virksomheder bliver rustet til at lave klimaforbedringer og spotte forretningsområder i relation til klima. Helsingør Kommune vil fortsat samarbejde med Væksthus Hovedstaden og erhverv. net for at den eksisterende vejledning fortsættes og udvikles. Kommunen vil i samarbejde med VVH indbyde til et bredt samarbejde for at øge serviceniveauet i detailhandlen. Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 8

9 Med Forvandlingsakademiet vil kommunen omsætte det kreative og kulturelle potentiale i regionens erhvervsliv til vækstmotorer for regionen. Forvandlingsakademiet er et partnerskab mellem Helsingør Kommune, Helsingborgs Stad, Den Danske Designskole og University of Lund. Partnerskabet vil samarbejde med private og offentlige virksomheder, herunder kreative og kulturelle erhverv i regionen. Kommune vil i samarbejde med Visit- Nordsjælland satse på uddannelse og god service. For at imødekomme turisters og besøgendes behov iværksættes et uddannelsesprojekt, der styrker turisterhvervenes service- og kompetenceniveau GODE RAMMEBETINGELSER FOR DET EKSISTERENDE ERHVERVSLIV Gode rammebetingelser er et grundlag for virksomhedernes udvikling og konkurrenceevne. Kommunen har indflydelse på dele af rammebetingelserne og vil arbejde for at optimere disse. Samspillet mellem erhvervslivet og kommunen er et rammevilkår, som det betaler sig at have særligt fokus på. Et godt samspil er med til at skabe et gunstigt lokalt erhvervsklima til gavn for både nye og eksisterende virksomheder og for kommunens økonomi. Med etablering af One Stop Erhvervsservice sætter Helsingør Kommune fokus på kommunikation og service det skal være nemt at være erhvervsdrivende i Helsingør Kommune. ERHVERVS- OG VÆKSTPO- LITISK MÅLSÆTNING Helsingør Kommune vil sikre at samspillet mellem kommunen og erhvervslivet er smidigt. Helsingør Kommune vil bidrage til at mindre og mellemstore virksomheder, håndværkere og rådgivere får viden om kommunale udbud og indkøb. ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITISK INDSATS Kommunen vil i samarbejde med VVH fortsætte og videreudvikle One Stop Erhvervsservice. VVH afholder velkomstmøder for nye virksomheder. Kommunen vil i regi af VVH fortsat støtte dialogen og netværksdannelsen på tværs af erhverv, detailhandel, turisme, kultur og Helsingør Kommune. Iværksættes Kommunen vil i samarbejde med VVH sikre virksomhederne information om udbud og indkøb, således at virksomhederne er forberedt bedst muligt på at kunne afgive tilbud til kommunerne. Iværksættes Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 9

10 Helsingør Kommune vil udnytte det erhvervsmæssige potentiale i klimatilpasningen. Helsingør Kommune vil udvikle de fysiske rammer i erhvervsområderne. Helsingør Kommune vil skabe de bedste betingelser for erhvervsservice for kommunens iværksættere og mindre og mellemstore virksomheder. Helsingør Kommune vil bidrage til udvikling af kreative klynger. 1. Kommunen vil arbejde for, at der i samarbejde med Erhvervsskolen Nordsjælland, VVH og virksomhederne udvikles uddannelsesforløb eller kurser i forhold til klimaområdet, således at virksomheder bliver rustet til at lave klimaforbedringer og spotte forretningsområder i relation til klima. 2. Helsingør Kommune vil i samarbejde med VVH etablere et Klimanetværk med det formål give virksomhederneet forum for videndeling vedrørendeklima og skabe relationer i forhold til samarbejdeinden for klimaløsninger. 3. Helsingør Kommune vil arbejde målrettet på at tiltrække grøn teknologi. Iværksættes Kommunen vil undersøge mulighederne for at udvikle Helsingør Erhvervsområde med offentligt / privat udviklingsselskab. 2. I erhvervsområderne vil kommunen have fokus på at bruge arealerne mere intensivt ved at give mulighed for at bygge tættere og højere. Det skal være muligt at give plads til en større mangfoldighed af erhverv, når det understøtter udviklingen. 3. Kommunen vil bidrage til en forskønnelse af erhvervsområderne, dels af hensyn til brugerne og dels for at gøre områderne mere interessante for investorer og for nye erhvervsvirksomheder. 4. Kommunen vil undersøge mulighederne for at forbedre adgangen til og mobiliteten i erhvervsområderne. Iværksættes Helsingør Kommune vil fortsat samarbejde med Væksthus Hovedstaden og erhverv.net for at den eksisterende vejledning fortsættes og udvikles. Kommunen vil bidrage til, at målgruppens kendskab til erhvervsservice øges. Helsingør Kommune bidrager med 6 kr. pr. borger årligt til erhverv.net. Væksthuset støttes af kommunen med 1,16 mio. kr. årligt. Kommunen vil arbejde for et enstrenget erhvervsservicesystem, som giver relevante tilbud. Kommunen vil arbejde for, at erhverv.net og VVH kan formidle rådgivning om generationsskifte. Iværksættes Helsingør Kommune vil bidrage til udvikling af kreative klynger via Puljen til fremme af Kreative Klynger. Iværksættes 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 10

11 GODE RAMMER FOR DETAILHANDLEN Gode rammer for detailhandlen er bl.a. et spørgsmål om skiltning, parkeringsforhold, gode adgangsforhold og mobilitet til detailhandelsområderne. Helsingør Kommunes rige kulturliv, Kronborg og Kulturværftet kan sammen med byudviklingen og udviklingen af byrum bidrage til at tiltrække nye kunder blandt såvel besøgende som kommunens egne borgere. Samtidig skal events og begivenheder være med til at tiltrække besøgende fra begge sider af sundet. En opgradering af Helsingør bymidte og bevaring af det historiske bymiljø og forbindelse til kulturhavnen er med til at gøre Helsingør unik. ERHVERVS- OG VÆKSTPO- LITISK MÅLSÆTNING Helsingør Kommune vil sikre rammerne for velfungerende detailhandelsområder. ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITISK INDSATS Kommunen vil i samarbejde med VVH udarbejde en plan i 2012, der for eksisterende detailhandelsområder skal sikre bedst mulig adgang og mobilitet for alle. Planen skal søges implementeret i budgetårene , således at nødvendige fysiske ændringer gennemføres. Samtidig udarbejdes en parkeringsstrategi for Helsingør Bymidte, som skal tilvejebringe en samlet og fremadrettet løsning i forhold til parkering omkring bymidten. For nye detailhandelsområder sikres adgang og mobilitet for alle gennem de lokalplaner, som skal ligge til grund for anlægsinvesteringerne i det konkrete område. Helsingør Kommune vil bidrage til, at der tiltrækkes gæster til detailhandelsområderne. Iværksættes Kommunen vil i samarbejde med VVH være med til at skabe gode forudsætninger for at udvikle og igangsætte oplevelser og begivenheder, der skaber liv og bidrager til et stort fl ow af gæster i kommunen. 2. Kommunen vil i samarbejde med VVH indbyde til et bredt samarbejde for at øge serviceniveauet i detailhandlen. Iværksættes Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 11

12 ANVENDE POTENTIALET I KULTUREN Kulturlivet har et stort erhvervsmæssigt potentiale som basis for oplevelser og udvikling. Udnyttelse af kulturpotentialet er med til at tiltrække virksomheder og borgere til Helsingør Kommune. Kultur bidrager til et attraktivt og kreativt miljø. Samspil mellem erhvervsliv og kulturliv kan skabe grobund for nye forretningsområder og nye virksomheder. Forvandlingsakademiet er et eksempel på samspil mellem kultur, viden og erhvervsliv med det formål at skabe et innovativt miljø. Kulturværftet er et andet eksempel på investering i kulturdreven udvikling. ERHVERVS- OG VÆKSTPO- LITISK MÅLSÆTNING Helsingør Kommune vil udnytte Kulturværftets og Kulturhavnens fyrtårnseffekt. ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITISK INDSATS 1. Kommunen vil analysere muligheder for at tiltrække møder og konferencer til Helsingør i samarbejde med de øvrige aktører på området. Desuden undersøges det, om der skal etableres en pulje, som kan dække omkostninger, som kommunen forventes at afholde i forbindelser med værtskab for store konferencer, der erfaringsmæssigt trækker omsætning. 2. Kommunen vil sikre et publikumsflow mellem Kulturområdetog Helsingør bymidte ved at skabe bedre fysisk sammenhæng mellem Kulturværftet og bymidten med aktiviteter og omdannelse af Havnegade. Kommunen ønsker, at udnytte det erhvervsmæssige potentiale i kulturarven, kulturlivet og idrætslivet. Iværksættes Kommunen vil i et bredt samarbejde sikre at kulturelle attraktioner i kommunen i videst muligt omfang tilbyder publikumsrettede og bookbare aktiviteter, der generer øget omsætning. 2. Kommunen vil undersøge, hvordan kulturarven kan anvendes til at tiltrække og udvikle nye forretningsområder. 3. Kommunen vil arbejde for, at museerne bidrager til udviklingen af oplevelser og formidlingsformer med henblik på at styrke besøgstallene og synliggøre kulturarven. 4. Kommunen vil i et bredt samarbejde med idrætslivet sikre, at det erhvervsmæssige potentiale i idræt og idrætsbegivenheder udnyttes. Iværksættes Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 12

13 Kommunen ønsker at skabe samspil mellem kultur, viden og erhvervsliv. Med Forvandlingsakademiet vil kommunen omsætte det kreative og kulturelle potentiale i regionen til nye oplevelseskoncepter og produkter, som erhvervslivet kan anvende til udvikling og innovative processer. Forvandlingsakademiet er et samarbejde mellem Helsingør Kommune, Helsingborgs Stad, Den Danske Designskole og University of Lund. Partnerskabet vil samarbejde med private og offentlige virksomheder, herunder kreative og kulturelle erhverv i regionen. TURISME SOM VÆKSTMOTOR Turismeomsætningen i Helsingør Kommune er på 1,35 mia. kr. årligt (VisitDenmark 2008) og dermed er Helsingør Kommune en af de største turistdestinationer i Danmark udenfor København. Turismen udgør 4,4 % af den samlede økonomi i Helsingør Kommune. Turisme er globalt en branche i vækst, særligt fordi de nye økonomiers efterspørgsel stiger. Samtidig skærpes kravene til oplevelser og markedsføring og inden for mødeturisme er konkurrencen hård. Store begivenheder som konferencer og årsmøder har en positiv effekt på turismeomsætningen i kommunen. Helsingør Kommune har overnatnings- og mødefaciliteter af verdensklasse. Kronborg Slot er verdenskendt, Elsinore er et unikt citybrand og Hornbæk er en attraktiv ferie og badeby. Sammen med det flerkommunale turismesamarbejde - VisitNordsjælland er Helsingør Kommune med til at udvikle turismens vækstpotentiale. ERHVERVS- OG VÆKST- POLITISK MÅLSÆTNING Helsingør Kommune støtter op om VisitNordsjælland med henblik på at udvikle turismen i Nordsjælland. Helsingør Kommune vil fortsat samarbejde med Helsingborgs Stad. ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITISK INDSATS Med sit medlemskab i VisitNordsjælland vil kommunen arbejde for at Helsingør Kommune oplever vækst i turismen for såvel endags- som overnattende turister via oplevelsesudvikling, markedsføring og et stærkt modtageapparat både personligt og online. Der skal udvikles flere bookbare oplevelser. Servicekompetencer og godt værtskab skal øges gennem VisitNordsjællands kompetenceudviklingsprojekt. Iværksættes Kommunen vil arbejde for at udnytte mulighederne inden for turisme på tværs af Øresund i samarbejde med Helsingborgs Stad. Iværksættes Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 13

14 Helsingør Kommune ønsker, at idræt og bevægelse spiller en aktiv rolle i turismen. Helsingør Kommune ønsker, at kommunens unikke placering ved Øresund bruges. Helsingør Kommune ønsker helårsturisme. Helsingør Kommune vil udvikle Hornbæk som turistmål. Kommunen vil i samarbejde med VisitNordsjælland m.fl. arbejde for, at de unikke muligheder for at færdes i naturen både i skov og på strand sammen med kommunens engagement i idræt og bevægelse omsættes til oplevelser og aktiviteter for borgere og turister. Iværksættes Kommunen vil i samarbejde med VisitNordsjælland arbejde for at organisere aktører således, at der kan udvikles oplevelser hvor Øresund anvendes. Iværksættes Kommune vil i samarbejde med VisitNordsjælland satse på uddannelse og god service. For at imødekomme turisters og besøgendes behov iværksættes et uddannelsesprojekt, der styrker turisterhvervets ser vice- og kompetenceniveau. 2. Kommunen vil i et bredt samarbejde sætte fokus på mulighederne i tilknytning til kommunens natur og kulturværdier. Disse giver rum og inspiration til fordybelse, selvudvikling, lederudvikling osv. i relation til helårsturister og mødemarkedet, hvor der ønskes et helle og fristed med høj himmel. Iværksættes Kommunen vil i samarbejde med VisitNordsjælland igennem VisitNordsjællands destinationsudviklingsprojekt udvikle oplevelser og tilbyde turistinformation i Hornbæk. Kommunen vil sikre planmæssige rammer for, at Hornbæk by får mulighed for udvikling i forhold til turisme og handel. Iværksættes Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 14

15 MARKEDSFØRING AF HELSINGØR KOMMUNE Markedsføring som erhvervskommune og tiltrækning af virksomheder har mange facetter. Virksomheder har behov for gode rammebetingelser og for kvalificerede og kreative medarbejdere. Derfor skal Helsingør Kommune både markedsføres i forhold til bosætning og byudvikling og som en erhvervsvenlig kommune. ERHVERVS- OG VÆKSTPO- LITISK MÅLSÆTNING Helsingør Kommune vil styrke sin erhvervsprofil. ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITISK INDSATS 1. I samarbejde med Copenhagen Capacity i regi af projektet Samarbejde om Proaktiv Inverteringsfremme skal Helsingør Kommunes erhvervsområder markedsføres. Områderne skal markedsføres med hver deres selvstændige profi l, der er målrettet mod relevante erhvervstyper. Projektet skal desuden øge paratheden i kommunen til at tiltrække virksomheder til kommunen. Iværksættes Kommunen vil markedsføre One Stop Erhvervsservice. 3. Kommunen vil udvikle hjemmesiden Helsingorkommune.dk/ erhverv med en klar erhvervsprofi l, hvortil der udvikles nye funktioner, så virksomhederne bl.a. kan se ledige erhvervsarealer mm. Den årlige evaluering af handlingskataloget publiceres på kommunens hjemmeside. Helsingør Kommune vil markedsføre Helsingør Erhvervsområde. Iværksættes Med udgangspunkt i Masterplan for Helsingør Erhvervsområde vil kommunen i samarbejde med VVH markedsføre Helsingørs Erhvervsområde. Iværksættes Helsingør Kommune ønsker markedsføringen af turismen i kommunen og på tværs af Øresund. Kommunen vil i samarbejde med VisitNordsjælland, VVH og Helsingborgs Stad arbejde for markedsføring af Helsingør Kommune i turismesammenhæng med særligt fokus på kultur, Kulturværftet, Helsingørs historiske bymidte samt Kulturhavnen. Iværksættes Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 15

16 SAMSPIL MED OMVERDENEN Helsingør Kommunes samspil med omverdenen er med til at løfte de erhvervs og vækstpolitiske initiativer. Helsingborgs Stad er en vigtig partner i forhold til at forberede en HH-forbindelse og øge paratheden til at udnytte potentialet. Samarbejdet med de øvrige nordsjællandske kommuner, VisitNordsjælland, erhverv.net, og på kulturfronton er centralt for at skabe kritisk masse, sammenhæng og synergi i den erhvervs- og vækstpolitiske indsats. ERHVERVS- OG VÆKSTPO- LITISK MÅLSÆTNING Helsingør Kommune vil samarbejde med omverdenen for erhvervsudviklingen. Helsingør Kommune arbejder målrettet for fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITISK INDSATS Kommunen vil forsættes sit arbejde for erhvervsudviklingen i samarbejde med: Helsingborg Stad Wonderful Copenhagen Copenhagen Capacity Kommunerne i resten af Nordsjælland Hovedstadsregionen Samarbejdsfora i Øresundsregionen Iværksættes Kommunen lobbyer for en fast HH-forbindelse. Den faste HH-forbindelse vil sammen med en ringforbindelse skabe hurtige og direkte forbindelser mellem lokalområdet og et fremtidigt storhospital ved Hillerød, men også nye forbindelser til det øvrige Sjælland, Sydsverige og via Femern. Iværksættes Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 16

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune INDHOLD Sammenhæng på tværs...

Læs mere

Notat. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Sagsbeh. Jbe03. Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk. Dato 08.01.

Notat. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Sagsbeh. Jbe03. Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk. Dato 08.01. Notat Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Sagsbeh. Jbe03 Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk Dato 08.01.15 Status for Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Vedtaget november 2012 1

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Vedtaget november 2012 1 Turismestrategi og handleplan for frem til 2020 Vedtaget november 2012 1 Turismestrategi og handleplan for frem til 2022 Indhold Turismestrategi og handleplan for frem til 2022... 2 Indledning... 3 Formålet

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FOR HELSINGØR KOMMUNE 2015 2020 VERSION 2.1 PR. 25.08.2015 ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FOR HELSINGØR KOMMUNE 2015 2020 FORORD Nye arbejdspladser skabes af det eksisterende erhvervsliv,

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 3000 nye job Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Indholdsfortegnelse Vi vil skabe 3000 nye job... 4 7+2 bud på vækst... 6 Proces & baggrund... 28 Gode idéer til handlinger... 35 2 En politik

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Erhvervs-og byudvikling

Erhvervs-og byudvikling Erhvervs-og byudvikling set fra Glostrup Kommune 1. Del - Erhvervsudviklingen Af Niels Thede Schmidt-Hansen, erhvervschef i Glostrup Kommune 2. Del - Byudviklingen Af Rasmus Groth Hansen, byplanlægger

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Velkommen til nytårskur 2014

Velkommen til nytårskur 2014 Velkommen til nytårskur 2014 Mads Birk Kristoffersen Formand for Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd Aftenens program Erhvervsudvikling i Sorø kommune Buffet og dialog om de omdelte emner Nytårshilsen

Læs mere

Turismestrategi 2013-2020

Turismestrategi 2013-2020 STRATEGI Turismestrategi 2013-2020 Frederikssund Kommune vil være destinationen hvor danske og svenske familier på ferie og udflugt tager hen for at få aktive oplevelser med udgangspunkt i naturen, kulturen

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 Byrådet ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 1 INDHOLD VÆKST KRÆVER SAMARBEJDE 3 FORORD 4 BYRÅDETS VISION 5 AMBITION FOR DEN ERHVERVSPOLITISKE INDSATS FREM MOD 2018 6 POLITISKE MÅLSÆTNINGER OG SUCCESKRITERIER 7 FOKUSERET

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Oktober 2013 Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Tre ud af ti virksomheder i det gamle Frederiksborg Amt mener, at byrådene i kommunerne har været gode eller meget gode til at lytte til erhvervslivet.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Greve Kommune Visionsseminar om erhvervsudvikling den 3. juni 2008 Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Nævningegruppe 1 De vigtigste udfordringer i Greve Kommune

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

- Vækst og dynamik i Rønnede

- Vækst og dynamik i Rønnede - Vækst og dynamik i Rønnede Ny vitalitet i Rønnede Netop i disse år sker der rigtig meget i Rønnede. Et nyt stort erhvervsområde er på vej, et kommende servicecenter med benzintank, hotel og restauranter

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

HH-erhvervskonference

HH-erhvervskonference HH-erhvervskonference HVORDAN SIKRER VI UDVIKLING OG VÆKST I DEN NORDLIGE ØRESUNDSREGION? Det er et spørgsmål, der er relevant for alle erhvervsaktører i Helsingør og Helsingborg kommuner. Vi håber, at

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling KULTURARVSSTYRELSEN SLOTSHOLMSGADE 1 1216 KØBENHAVN K TELEFON 72 26 51 00 kuas@kuas.dk www.kuas.dk FONDEN REALDANIA NICOLAI EIGTVEDS GADE 28 1216 KØBENHAVN K Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Force. Gruppen har siden nærstuderet Københavns vækst- og erhvervspolitik. Nu præsenterer Copenhagen Business Task Force sine

Læs mere

Erhvervspolitisk program

Erhvervspolitisk program Erhvervspolitisk program Indledning Gladsaxe Erhvervsråd blev stiftet i 1982, ud fra et ønske om at etablere et samarbejdsforum mellem Gladsaxe Byråd og det lokale erhvervsliv. Erhvervsrådet består af

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere