ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK"

Transkript

1 ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1

2 ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK Erhvervs- og Vækstpolitikken er udarbejdet af Center for Kultur, Plan og Erhverv Udgivelsesår: 2012 Du kan få yderligere oplysninger om Erhvervs- og Vækstpolitikken hos: Center for Erhverv, Politik og Organisation Stengade Helsingør // Telefon: // FORORD Helsingør Kommune ønsker en flerstrenget erhvervsudvikling. Udviklingen skal baseres på det eksisterende erhvervsliv og nye forretningsområder i relation til kreativitet, kultur og turisme. Erhvervs- og Vækstpolitikken er vedtaget i Byrådet den 27. februar I Helsingør Kommune foretages der i disse år en række store kulturinvesteringer, ligesom der er et øget fokus på turismeindsatsen. Disse investeringer bidrager til den samlede vækst for kommunen. Derfor skal erhvervspolitikken ses i en bredere sammenhæng som en erhvervs- og vækstpolitik. Helsingør Kommune står overfor flere udfordringer på det erhvervs- og vækstmæssige område. I Visionen Tættere på blev behovet for at øge antallet af arbejdspladser i kommunen pointeret. I forarbejdet til Planstrategi 2011 er der ligeledes kortlagt en række udfordringer, som berører grundlaget for kommunens erhvervsudvikling og vækst, som for eksempel behovet for at hæve uddannelsesniveauet og øge antallet af borgere i alderen år. Endelig har en benchmarking af kommunernes erhvervsklima fra Dansk Industri, placeret Helsingør Kommune lavt. I en opdeling af erhvervs- og bosætningsbyer placerer Helsingør sig ikke overraskende som en bosætningsby. Men 56 % af væksten i Helsingør kan tilskrives det lokale erhvervsliv og de jobs, der fastholdes og etableres lokalt. Tendensen på landsplan er at ca. 20 % af væksten i velstanden hentes ved bosætning, mens hele 80 % af væksten i velstanden kommer fra vækst i erhvervslivet. Vækst og velstandsudviklingen er således tæt forbundet med en positiv udvikling i det lokale erhvervsliv 1. En positiv udvikling skabes ved en aktiv erhvervspolitik, gode betingelser for erhvervslivet sammen med en bosætningsstrategi. En klar strategi, som har bred lokal opbakning, og som eksekveres med lokalt lederskab og vilje til vækst vil styrke udviklingen 1. Samtidig vil Helsingør Kommune satse på en bæredygtig udvikling. 1 Vækstens Anatomi, reg.lab 2010 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 2

3 I forbindelse med formuleringen af Erhvervs- og Vækstpolitikken har der været afholdt møder med udvalgte interessenter, som repræsenterer Helsingør Kommunens erhvervsliv. Den 16. marts 2011 overbragte udvalgte interessenter 2, deres synspunkter til en Erhvervsog Vækstpolitik til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Den 16. maj 2011 afholdtes heldagsmøde med deltagelse af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Kulturudvalget, repræsentanter fra hver af Vækst & Videns fire foreninger og Helsingør Kommune. Forslaget sendes i høring i oktober måned. Erhvervs- og Vækstpolitikken dækker en 10- årig periode. Den omfatter tiltag, som skal iværksættes i perioden fra 2012 til SEKS ANBEFALINGER TIL KOMMUNERNE FRA VÆKSTENS ANATOMI 1 OM ERHVERVS- OG VELSTANDSUDVIKLING: Byg videre på de givne erhvervsmæssige styrker Opbyg uddannelsesmiljøer der matcher lokale behov Invester i en ambitiøs byudvikling med andre Tag styringen Skab opbakning Vær innovativ ERHVERVSPOLITIKKENS INDSATSOMRÅDER OG MÅL Helsingør Kommune ønsker at skabe en flerstrenget erhvervsudvikling ved at fokusere på følgende seks indsatsområder: Gode rammebetingelser for det eksisterende erhvervsliv Gode rammer for detailhandlen Anvendelse af potentialet i kulturen Turisme som vækstmotor Markedsføring af Helsingør Kommune Samspil med omverdenen Helsingborgs Stad og nabokommunerne De seks indsatsområder er omsat til konkrete tiltag. Tiltagene er beskrevet i Handlingskataloget. 1 Vækstens Anatomi, reg.lab De udvalgte interessenter er: Helsingør Detailhandelsforening - Udvikling Nord - Helsingør Kulturforening - Helsingør Turistforening - Industriforeningen for Helsingør og omegn - Hornbæk Turistforening - DI Region Hovedstaden - LO Nordsjælland - En rep. fra de kreative erhverv på Klædefabrikken i Hellebæk Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 3

4 Viden er en forudsætning for vækst. Derfor er uddannelseselementet i form af service og kompetenceudvikling som vækstmotor et gennemgående tema i prioriteringerne. Erhvervs- og vækstpolitik afspejler nødvendigheden af at fastholde erhvervslivet i kommunen og udvikle rammebetingelserne for erhvervslivet. Samtidig afspejler politikken også Visionens målsætninger om at skabe de bedste rammer i Øresundsregionen for innovation særligt inden for kreative, æstetiske og videnstunge erhverv. Disse to intentioner er ikke modsætningsfyldte, men supplerer hinanden i den nye politik. Politikken er baseret på, at erhvervsudvikling hænger tæt sammen med byudvikling og forudsætter bredt samarbejde mellem de forskellige aktører. Derudover forholder politikken sig til Kulturværftet og Kulturhavnen som investeringer i vækst og byudvikling. Med dannelsen af Vækst & Viden Helsingør har kommunen og de øvrige parter skabt et handlekraftigt forum på tværs af erhverv, turisme, kultur og detailhandel. MÅL FOR ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIKKEN Helsingør Kommune skal have sin relative andel af den samlede vækst i Hovedstadsområdet målt i antal arbejdspladser inden for kommunen. One Stop Erhvervsservice gennemføres, og målet er, at 80 % af de erhvervsdrivende er delvis tilfredse eller tilfredse med at drive virksomhed i Helsingør Kommune. Helsingør Kommune vil samarbejde om markedsføring, så kommunen bliver en af Danmarks fem mest omtalte byer og mediebilledet er klart positivt. Helsingør Kommune vil være en aktiv og initiativtagende part i samspillet med omverdenen med henblik på at realisere Erhvervs- og Vækstpolitikken. Yderligere konkretisering på følgende områder sker i samspil med de involverede parter: Målsætninger for Gode rammer for detailhandlen sker i samspil med Helsingør Kommunes Detailhandelsforening. Målsætninger for Anvend potentialet i kulturen defineres i Kulturudvalget i tilknytning til målinger på kulturindsatsen. Målsætninger for Turisme som vækstmotor defineres af Kulturudvalget i forbindelse med vedtagelsen af Turismestrategi- og handlingsplan. Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 4

5 SAMSPIL MED Erhvervs- og Vækstpolitikken skal spille aktivt sammen med verden omkring Helsingør Kommune. En god Erhvervs- og Vækstpolitik kan ikke stå alene, men den skal ses i samspil med Helsingør Kommunes Vision Tættere på, den fysiske planlægning, Vækst & Viden Helsingørs tiltag mm. Sammenhængen med disse områder er ridset op i det følgende. SAMSPIL MED VÆKSTFORUM HOVEDSTADSREGIONEN Vækstforum Hovedstadsregionen har udgivet erhvervsudviklingsstrategi med titlen Nordeuropas grønne innovative vækstmotor. Vækstforums vision er, at hovedstadsregionen i 2020 er: Nordeuropas mest globale og konkurrencedygtige metropol, hvor mennesker og virksomheder i innovative partnerskaber omsætter viden, velfærd og bæredygtighed til vækst. Erhvervs- og Vækstpolitikken stemmer fuldt overens med flere af Vækstforums indsatsområder: Ny velfærds- og sundhedsteknologi som en god forretning En attraktiv metropol med gode forbindelser Talent og kompetencer i verdensklasse SAMSPIL MED HH-SAMARBEJDET Helsingør Kommune samarbejder med Helsingborgs Stad i HH-samarbejdet. Erhvervsog Vækstpolitikken inddrager HH-samarbejdet indsats for bl.a. en fast Helsingør/Helsingborg forbindelse og for at styrke samarbejdet mellem kommunerne indenfor med kultur, erhvervsliv og turisme. SAMSPIL MED VISIONEN 1000 NYE JOBS, 1000 NYE BORGERE Et centralt mål for Erhvervs- og Vækstpolitikken er at bidrage til Visionens målsætning om at skabe 1000 nye jobs i Helsingør Kommune inden 2016 og at tiltrække 1000 nye borgere i alderen år og ekstra overnattende turister inden Helsingør er kendt som kommunen, som unge familier vælger at bo og arbejde i, og som tilbyder de bedste rammer i Øresundsregionen for innovation særligt inden for kreative, æstetiske og videnstunge erhverv er et af Visionens centrale udsagn i forhold til udvikling af erhverv. SAMSPIL MED PLANSTRATEGI Kommunen vedtager hvert fjerde år en ny kommuneplan og midtvejs mellem to kommuneplaner en kommunal planstrategi. Planstrategien er kommunens overordnede strategi for udviklingen i en 12-årig planperiode. Erhvervs- og Vækstpolitikken er derimod kommunens egen politik. Planstrategi blev vedtaget i september Planstrategien har fokus på bl.a. erhvervsudvikling og rummer en række relevante konkrete mål i forhold til Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 5

6 Erhvervs- og Vækstpolitikken: 1. Vi vil en flerstrenget erhvervspolitik, hvor vi skaber gode rammevilkår for erhvervsudvikling, uanset om det er nye vækstvirksomheder eller det eksisterende erhvervsliv. 2. Nye virksomheder etablerer sig der, hvor arbejdskraften er. Derfor vil vi gøre det endnu mere attraktivt for familier at flytte til Helsingør Kommune. 3. Kommunen vil bl.a. via Vækst & Viden sikre netværksdannelse og handling, der understøtter fortsat erhvervsudvikling. 4. Helsingør Kommune vil arbejde for både at udvikle attraktive erhvervs områder til nye virksomhedstyper og revitalisere de eksisterende områder, herunder Helsingør Erhvervsområde. 5. Turisme og kulturoplevelser er to vigtige vækstområder, hvor Helsingør Kommune har en styrkeposition, og hvor globaliseringen er en med spiller. 6. Udviklingen i retning af flere ældre og færre erhvervsaktive kræver, at vi finder nye velfærdsløsninger. Ny velfærdsteknologi kan være en god forretning for Helsingør Kommune - både som et redskab til at skabe mere velfærd for pengene og som et vækstområde for lokale virksomheder. SAMSPIL MED VÆKST & VIDEN HELSINGØR Sammen med fem foreninger som repræsenter erhverv, detailhandel, turisme og kultur er Helsingør Kommune medejer i Vækst & Viden Helsingør (VVH). VVH er udviklingsselskabet, som skaber relationer på tværs af brancher og interesser. VVH indgår i projekter til gavn for erhvervslivet, herunder at markedsføre og være med til at sælge Helsingør Kommune. Dermed har VVH stor betydning for eksekveringen af Erhvervs- og Vækstpolitikken. Med Erhvervs- og Vækstpolitikken formulerer Byrådet den overordnede ramme for Helsingør Kommunes engagement i VVH. Det er Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, som beslutter samarbejdsgrundlaget med VVH, og således også varetager udmøntningen af Erhvervs- og Vækst politikken i forhold til samarbejdet med VVH. SAMSPIL MED ERHVERV.NET OG VÆKSTHUS HOVEDSTADSREGIONEN Erhvervsservice er den indsats, der ydes fra fl ere sider for at fremme iværksætteri og mindre og mellemstore virksomheders (MMV) vækst og udvikling. Erhvervsservice ydes i Helsingør Kommune gennem erhverv. net og Væksthus Hovedstadsregionen. Helsingør Kommune og syv kommuner i Nordsjælland står bag erhverv.net. erhverv. net udgør den lokale erhvervsservice, som rådgiver og afholder kurser for iværksættere og MMV. Væksthus Hovedstadsregionen drives af Helsingør Kommune og de øvrige kommuner i Hovedstadsregionen. Væksthuset rådgiver vækstiværksætterne og afholder tillige en lang række arrangementer. Erhvervs- og Vækstpolitikken støtter op om erhvervsservicesystemet og kommunen bidrager med anselige tilskud til dette system. Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 6

7 KULTURARV EN VÆRDIFULD RESSOURCE FOR ERHVERVSLIVET OG FOR KOMMUNERNES UDVIKLING. Kulturarv er mere end monumenter 68 % af virksomhederne mener, at kulturarven kan støtte den lokale udvikling 46 % mener at kulturarven har stor betydning, når de vælger et sted at bo. 53 % af virksomhederne ønsker en bygning, der har kulturarvsværdier og vil gerne betale mere i husleje for at opnå det. 28 % af virksomhederne angiver, at kulturarven har betydning for, hvor de placerer deres virksomhed. Kilde: Kulturarvsstyrelsen og Realdania, 2005 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 7

8 HANDLINGSKATALOG På de følgende sider præsenteres de konkrete erhvervs- og væksttiltag, som Helsingør Kommune vil arbejde for. Før visse af initiativerne kan omsættes til handling, skal de kvalificeres yderligere, afklares bl.a. i forhold til øvrige tiltag i Helsingør Kommune og omsættes til egentlige projekter. Da virkeligheden kan ændre sig og de politiske prioriteringer kan ændre sig, skal listen evalueres årligt. Ved den årlige evaluering kan tiltag udgå og der kan indgå nye tiltag. Den årlige evaluering sker medio året, således at ændringer kan indgå i Byrådets budget proces. Første evaluering sker i august Vækst & Viden Helsingør forkortes i det følgende VVH. UDDANNELSE, SERVICE OG KOMPETENCEUDVIKLING SOM VÆKSTMOTOR Uddannelseselementet er repræsenteret i flere af de initiativer, som præsenteres i handlingskataloget. Vidensøkonomien omfatter ikke kun højteknologiske virksomheder, men alle typer af virksomheder. Viden på alle niveauer er med til at styrke konkurrenceevnen og væksten. Vækst er således ikke kun et spørgsmål om f.eks. forskning, men om viden og kompetencer i alle typer job. Kommunen spiller en rolle i forhold til kompetenceudviklingen f.eks. ved at sikre en folkeskole på et højt fagligt niveau. Helsingør Kommune stiller med erhvervsservicesystemet, der omfatter erhverv.net og Væksthus Hovedstaden viden til rådighed for iværksætterne, vækstiværksætteren og mindre og mellemstore virksomheder. Desuden skal kommunens erhvervsliv og institutioner drage fordel af Øresundsakvariets videns- og uddannelsesmiljø og universitet Campus Helsingborg. De kompetencemæssige tiltag som uddybes under handlingskataloget indsatsområder, nævnes nedenfor: Kommunen vil arbejde for, at der i samarbejde med Erhvervsskolen Nordsjælland, VVH og virksomhederne udvikles uddannelsesforløb eller kurser i forhold til klimaområdet, således at virksomheder bliver rustet til at lave klimaforbedringer og spotte forretningsområder i relation til klima. Helsingør Kommune vil fortsat samarbejde med Væksthus Hovedstaden og erhverv. net for at den eksisterende vejledning fortsættes og udvikles. Kommunen vil i samarbejde med VVH indbyde til et bredt samarbejde for at øge serviceniveauet i detailhandlen. Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 8

9 Med Forvandlingsakademiet vil kommunen omsætte det kreative og kulturelle potentiale i regionens erhvervsliv til vækstmotorer for regionen. Forvandlingsakademiet er et partnerskab mellem Helsingør Kommune, Helsingborgs Stad, Den Danske Designskole og University of Lund. Partnerskabet vil samarbejde med private og offentlige virksomheder, herunder kreative og kulturelle erhverv i regionen. Kommune vil i samarbejde med Visit- Nordsjælland satse på uddannelse og god service. For at imødekomme turisters og besøgendes behov iværksættes et uddannelsesprojekt, der styrker turisterhvervenes service- og kompetenceniveau GODE RAMMEBETINGELSER FOR DET EKSISTERENDE ERHVERVSLIV Gode rammebetingelser er et grundlag for virksomhedernes udvikling og konkurrenceevne. Kommunen har indflydelse på dele af rammebetingelserne og vil arbejde for at optimere disse. Samspillet mellem erhvervslivet og kommunen er et rammevilkår, som det betaler sig at have særligt fokus på. Et godt samspil er med til at skabe et gunstigt lokalt erhvervsklima til gavn for både nye og eksisterende virksomheder og for kommunens økonomi. Med etablering af One Stop Erhvervsservice sætter Helsingør Kommune fokus på kommunikation og service det skal være nemt at være erhvervsdrivende i Helsingør Kommune. ERHVERVS- OG VÆKSTPO- LITISK MÅLSÆTNING Helsingør Kommune vil sikre at samspillet mellem kommunen og erhvervslivet er smidigt. Helsingør Kommune vil bidrage til at mindre og mellemstore virksomheder, håndværkere og rådgivere får viden om kommunale udbud og indkøb. ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITISK INDSATS Kommunen vil i samarbejde med VVH fortsætte og videreudvikle One Stop Erhvervsservice. VVH afholder velkomstmøder for nye virksomheder. Kommunen vil i regi af VVH fortsat støtte dialogen og netværksdannelsen på tværs af erhverv, detailhandel, turisme, kultur og Helsingør Kommune. Iværksættes Kommunen vil i samarbejde med VVH sikre virksomhederne information om udbud og indkøb, således at virksomhederne er forberedt bedst muligt på at kunne afgive tilbud til kommunerne. Iværksættes Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 9

10 Helsingør Kommune vil udnytte det erhvervsmæssige potentiale i klimatilpasningen. Helsingør Kommune vil udvikle de fysiske rammer i erhvervsområderne. Helsingør Kommune vil skabe de bedste betingelser for erhvervsservice for kommunens iværksættere og mindre og mellemstore virksomheder. Helsingør Kommune vil bidrage til udvikling af kreative klynger. 1. Kommunen vil arbejde for, at der i samarbejde med Erhvervsskolen Nordsjælland, VVH og virksomhederne udvikles uddannelsesforløb eller kurser i forhold til klimaområdet, således at virksomheder bliver rustet til at lave klimaforbedringer og spotte forretningsområder i relation til klima. 2. Helsingør Kommune vil i samarbejde med VVH etablere et Klimanetværk med det formål give virksomhederneet forum for videndeling vedrørendeklima og skabe relationer i forhold til samarbejdeinden for klimaløsninger. 3. Helsingør Kommune vil arbejde målrettet på at tiltrække grøn teknologi. Iværksættes Kommunen vil undersøge mulighederne for at udvikle Helsingør Erhvervsområde med offentligt / privat udviklingsselskab. 2. I erhvervsområderne vil kommunen have fokus på at bruge arealerne mere intensivt ved at give mulighed for at bygge tættere og højere. Det skal være muligt at give plads til en større mangfoldighed af erhverv, når det understøtter udviklingen. 3. Kommunen vil bidrage til en forskønnelse af erhvervsområderne, dels af hensyn til brugerne og dels for at gøre områderne mere interessante for investorer og for nye erhvervsvirksomheder. 4. Kommunen vil undersøge mulighederne for at forbedre adgangen til og mobiliteten i erhvervsområderne. Iværksættes Helsingør Kommune vil fortsat samarbejde med Væksthus Hovedstaden og erhverv.net for at den eksisterende vejledning fortsættes og udvikles. Kommunen vil bidrage til, at målgruppens kendskab til erhvervsservice øges. Helsingør Kommune bidrager med 6 kr. pr. borger årligt til erhverv.net. Væksthuset støttes af kommunen med 1,16 mio. kr. årligt. Kommunen vil arbejde for et enstrenget erhvervsservicesystem, som giver relevante tilbud. Kommunen vil arbejde for, at erhverv.net og VVH kan formidle rådgivning om generationsskifte. Iværksættes Helsingør Kommune vil bidrage til udvikling af kreative klynger via Puljen til fremme af Kreative Klynger. Iværksættes 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 10

11 GODE RAMMER FOR DETAILHANDLEN Gode rammer for detailhandlen er bl.a. et spørgsmål om skiltning, parkeringsforhold, gode adgangsforhold og mobilitet til detailhandelsområderne. Helsingør Kommunes rige kulturliv, Kronborg og Kulturværftet kan sammen med byudviklingen og udviklingen af byrum bidrage til at tiltrække nye kunder blandt såvel besøgende som kommunens egne borgere. Samtidig skal events og begivenheder være med til at tiltrække besøgende fra begge sider af sundet. En opgradering af Helsingør bymidte og bevaring af det historiske bymiljø og forbindelse til kulturhavnen er med til at gøre Helsingør unik. ERHVERVS- OG VÆKSTPO- LITISK MÅLSÆTNING Helsingør Kommune vil sikre rammerne for velfungerende detailhandelsområder. ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITISK INDSATS Kommunen vil i samarbejde med VVH udarbejde en plan i 2012, der for eksisterende detailhandelsområder skal sikre bedst mulig adgang og mobilitet for alle. Planen skal søges implementeret i budgetårene , således at nødvendige fysiske ændringer gennemføres. Samtidig udarbejdes en parkeringsstrategi for Helsingør Bymidte, som skal tilvejebringe en samlet og fremadrettet løsning i forhold til parkering omkring bymidten. For nye detailhandelsområder sikres adgang og mobilitet for alle gennem de lokalplaner, som skal ligge til grund for anlægsinvesteringerne i det konkrete område. Helsingør Kommune vil bidrage til, at der tiltrækkes gæster til detailhandelsområderne. Iværksættes Kommunen vil i samarbejde med VVH være med til at skabe gode forudsætninger for at udvikle og igangsætte oplevelser og begivenheder, der skaber liv og bidrager til et stort fl ow af gæster i kommunen. 2. Kommunen vil i samarbejde med VVH indbyde til et bredt samarbejde for at øge serviceniveauet i detailhandlen. Iværksættes Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 11

12 ANVENDE POTENTIALET I KULTUREN Kulturlivet har et stort erhvervsmæssigt potentiale som basis for oplevelser og udvikling. Udnyttelse af kulturpotentialet er med til at tiltrække virksomheder og borgere til Helsingør Kommune. Kultur bidrager til et attraktivt og kreativt miljø. Samspil mellem erhvervsliv og kulturliv kan skabe grobund for nye forretningsområder og nye virksomheder. Forvandlingsakademiet er et eksempel på samspil mellem kultur, viden og erhvervsliv med det formål at skabe et innovativt miljø. Kulturværftet er et andet eksempel på investering i kulturdreven udvikling. ERHVERVS- OG VÆKSTPO- LITISK MÅLSÆTNING Helsingør Kommune vil udnytte Kulturværftets og Kulturhavnens fyrtårnseffekt. ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITISK INDSATS 1. Kommunen vil analysere muligheder for at tiltrække møder og konferencer til Helsingør i samarbejde med de øvrige aktører på området. Desuden undersøges det, om der skal etableres en pulje, som kan dække omkostninger, som kommunen forventes at afholde i forbindelser med værtskab for store konferencer, der erfaringsmæssigt trækker omsætning. 2. Kommunen vil sikre et publikumsflow mellem Kulturområdetog Helsingør bymidte ved at skabe bedre fysisk sammenhæng mellem Kulturværftet og bymidten med aktiviteter og omdannelse af Havnegade. Kommunen ønsker, at udnytte det erhvervsmæssige potentiale i kulturarven, kulturlivet og idrætslivet. Iværksættes Kommunen vil i et bredt samarbejde sikre at kulturelle attraktioner i kommunen i videst muligt omfang tilbyder publikumsrettede og bookbare aktiviteter, der generer øget omsætning. 2. Kommunen vil undersøge, hvordan kulturarven kan anvendes til at tiltrække og udvikle nye forretningsområder. 3. Kommunen vil arbejde for, at museerne bidrager til udviklingen af oplevelser og formidlingsformer med henblik på at styrke besøgstallene og synliggøre kulturarven. 4. Kommunen vil i et bredt samarbejde med idrætslivet sikre, at det erhvervsmæssige potentiale i idræt og idrætsbegivenheder udnyttes. Iværksættes Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 12

13 Kommunen ønsker at skabe samspil mellem kultur, viden og erhvervsliv. Med Forvandlingsakademiet vil kommunen omsætte det kreative og kulturelle potentiale i regionen til nye oplevelseskoncepter og produkter, som erhvervslivet kan anvende til udvikling og innovative processer. Forvandlingsakademiet er et samarbejde mellem Helsingør Kommune, Helsingborgs Stad, Den Danske Designskole og University of Lund. Partnerskabet vil samarbejde med private og offentlige virksomheder, herunder kreative og kulturelle erhverv i regionen. TURISME SOM VÆKSTMOTOR Turismeomsætningen i Helsingør Kommune er på 1,35 mia. kr. årligt (VisitDenmark 2008) og dermed er Helsingør Kommune en af de største turistdestinationer i Danmark udenfor København. Turismen udgør 4,4 % af den samlede økonomi i Helsingør Kommune. Turisme er globalt en branche i vækst, særligt fordi de nye økonomiers efterspørgsel stiger. Samtidig skærpes kravene til oplevelser og markedsføring og inden for mødeturisme er konkurrencen hård. Store begivenheder som konferencer og årsmøder har en positiv effekt på turismeomsætningen i kommunen. Helsingør Kommune har overnatnings- og mødefaciliteter af verdensklasse. Kronborg Slot er verdenskendt, Elsinore er et unikt citybrand og Hornbæk er en attraktiv ferie og badeby. Sammen med det flerkommunale turismesamarbejde - VisitNordsjælland er Helsingør Kommune med til at udvikle turismens vækstpotentiale. ERHVERVS- OG VÆKST- POLITISK MÅLSÆTNING Helsingør Kommune støtter op om VisitNordsjælland med henblik på at udvikle turismen i Nordsjælland. Helsingør Kommune vil fortsat samarbejde med Helsingborgs Stad. ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITISK INDSATS Med sit medlemskab i VisitNordsjælland vil kommunen arbejde for at Helsingør Kommune oplever vækst i turismen for såvel endags- som overnattende turister via oplevelsesudvikling, markedsføring og et stærkt modtageapparat både personligt og online. Der skal udvikles flere bookbare oplevelser. Servicekompetencer og godt værtskab skal øges gennem VisitNordsjællands kompetenceudviklingsprojekt. Iværksættes Kommunen vil arbejde for at udnytte mulighederne inden for turisme på tværs af Øresund i samarbejde med Helsingborgs Stad. Iværksættes Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 13

14 Helsingør Kommune ønsker, at idræt og bevægelse spiller en aktiv rolle i turismen. Helsingør Kommune ønsker, at kommunens unikke placering ved Øresund bruges. Helsingør Kommune ønsker helårsturisme. Helsingør Kommune vil udvikle Hornbæk som turistmål. Kommunen vil i samarbejde med VisitNordsjælland m.fl. arbejde for, at de unikke muligheder for at færdes i naturen både i skov og på strand sammen med kommunens engagement i idræt og bevægelse omsættes til oplevelser og aktiviteter for borgere og turister. Iværksættes Kommunen vil i samarbejde med VisitNordsjælland arbejde for at organisere aktører således, at der kan udvikles oplevelser hvor Øresund anvendes. Iværksættes Kommune vil i samarbejde med VisitNordsjælland satse på uddannelse og god service. For at imødekomme turisters og besøgendes behov iværksættes et uddannelsesprojekt, der styrker turisterhvervets ser vice- og kompetenceniveau. 2. Kommunen vil i et bredt samarbejde sætte fokus på mulighederne i tilknytning til kommunens natur og kulturværdier. Disse giver rum og inspiration til fordybelse, selvudvikling, lederudvikling osv. i relation til helårsturister og mødemarkedet, hvor der ønskes et helle og fristed med høj himmel. Iværksættes Kommunen vil i samarbejde med VisitNordsjælland igennem VisitNordsjællands destinationsudviklingsprojekt udvikle oplevelser og tilbyde turistinformation i Hornbæk. Kommunen vil sikre planmæssige rammer for, at Hornbæk by får mulighed for udvikling i forhold til turisme og handel. Iværksættes Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 14

15 MARKEDSFØRING AF HELSINGØR KOMMUNE Markedsføring som erhvervskommune og tiltrækning af virksomheder har mange facetter. Virksomheder har behov for gode rammebetingelser og for kvalificerede og kreative medarbejdere. Derfor skal Helsingør Kommune både markedsføres i forhold til bosætning og byudvikling og som en erhvervsvenlig kommune. ERHVERVS- OG VÆKSTPO- LITISK MÅLSÆTNING Helsingør Kommune vil styrke sin erhvervsprofil. ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITISK INDSATS 1. I samarbejde med Copenhagen Capacity i regi af projektet Samarbejde om Proaktiv Inverteringsfremme skal Helsingør Kommunes erhvervsområder markedsføres. Områderne skal markedsføres med hver deres selvstændige profi l, der er målrettet mod relevante erhvervstyper. Projektet skal desuden øge paratheden i kommunen til at tiltrække virksomheder til kommunen. Iværksættes Kommunen vil markedsføre One Stop Erhvervsservice. 3. Kommunen vil udvikle hjemmesiden Helsingorkommune.dk/ erhverv med en klar erhvervsprofi l, hvortil der udvikles nye funktioner, så virksomhederne bl.a. kan se ledige erhvervsarealer mm. Den årlige evaluering af handlingskataloget publiceres på kommunens hjemmeside. Helsingør Kommune vil markedsføre Helsingør Erhvervsområde. Iværksættes Med udgangspunkt i Masterplan for Helsingør Erhvervsområde vil kommunen i samarbejde med VVH markedsføre Helsingørs Erhvervsområde. Iværksættes Helsingør Kommune ønsker markedsføringen af turismen i kommunen og på tværs af Øresund. Kommunen vil i samarbejde med VisitNordsjælland, VVH og Helsingborgs Stad arbejde for markedsføring af Helsingør Kommune i turismesammenhæng med særligt fokus på kultur, Kulturværftet, Helsingørs historiske bymidte samt Kulturhavnen. Iværksættes Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 15

16 SAMSPIL MED OMVERDENEN Helsingør Kommunes samspil med omverdenen er med til at løfte de erhvervs og vækstpolitiske initiativer. Helsingborgs Stad er en vigtig partner i forhold til at forberede en HH-forbindelse og øge paratheden til at udnytte potentialet. Samarbejdet med de øvrige nordsjællandske kommuner, VisitNordsjælland, erhverv.net, og på kulturfronton er centralt for at skabe kritisk masse, sammenhæng og synergi i den erhvervs- og vækstpolitiske indsats. ERHVERVS- OG VÆKSTPO- LITISK MÅLSÆTNING Helsingør Kommune vil samarbejde med omverdenen for erhvervsudviklingen. Helsingør Kommune arbejder målrettet for fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITISK INDSATS Kommunen vil forsættes sit arbejde for erhvervsudviklingen i samarbejde med: Helsingborg Stad Wonderful Copenhagen Copenhagen Capacity Kommunerne i resten af Nordsjælland Hovedstadsregionen Samarbejdsfora i Øresundsregionen Iværksættes Kommunen lobbyer for en fast HH-forbindelse. Den faste HH-forbindelse vil sammen med en ringforbindelse skabe hurtige og direkte forbindelser mellem lokalområdet og et fremtidigt storhospital ved Hillerød, men også nye forbindelser til det øvrige Sjælland, Sydsverige og via Femern. Iværksættes Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 16

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Vedtaget november 2012 1

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Vedtaget november 2012 1 Turismestrategi og handleplan for frem til 2020 Vedtaget november 2012 1 Turismestrategi og handleplan for frem til 2022 Indhold Turismestrategi og handleplan for frem til 2022... 2 Indledning... 3 Formålet

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Notat. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Sagsbeh. Jbe03. Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk. Dato 08.01.

Notat. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Sagsbeh. Jbe03. Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk. Dato 08.01. Notat Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Sagsbeh. Jbe03 Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 25313609 Jbe03@helsingør.dk Dato 08.01.15 Status for Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version 5 veje til vækst Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020 Endelig version Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Udviklingsstrategi... 4 1.3 Masterplan... 5 1.4 Udviklingsplan for

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

VISION OG PLANSTRATEGI 2018

VISION OG PLANSTRATEGI 2018 VISION OG PLANSTRATEGI 2018 Forord Hermed foreligger Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune. Strategien indeholder Byrådets visioner og målsætninger for kommunens udvikling de kommende 4 år. Vision

Læs mere

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 Mode i KKR Hovedstaden den ) r/' 11-42042, Dagsordenens punkt 2,55 Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 17. januar 2012 (Denne udgave er en tekstversion, som vil blive layoutet, før den sendes i høring.

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts 2012

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts 2012 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor 2. december 2010 Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor - Erhvervsudviklingsstrategi for hovedstadsregionen 2011-2013 1 1 af 39 Indholdsfortegnelse

Læs mere