Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg"

Transkript

1 Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg er målrettet klinikken og falder i 2 dele. Del 1 indeholder en beskrivelse af de praktiske arbejdsgange ved håndtering af regler om frit og udvidet frit sygehusvalg. Del 2 gennemgår det regelsæt, som ligger til grund for del 1, og som omfatter sygehuslovens nye bestemmelser om informationspligt i forbindelse med kvitteringsskrivelsen (Sygehuslovens 5b) samt regler om frit og udvidet frit sygehusvalg (Sygehuslovens 5b og 5g samt bekendtgørelse nr af ,16 og 17). Vejledningen træder i kraft 1. marts 2005 og erstatter tidligere udsendte vejledninger om håndtering af frit/udvidet frit sygehusvalg. DEL 1: Praktiske arbejdsgange ved håndtering af regler om frit og udvidet frit sygehusvalg. De væsentligste ændringer i forhold til hidtidig håndtering kan kort opsummeres således: der skal fra 1. marts 2005 anvendes standardkvitteringsskrivelser. rådgivning om frit og udvidet frit valg gives fortrinsvis af amtets patientvejledere og sekundære visitation. viderehenvisning af patienter til behandling på privathospital sker efter aftale mellem patienten og den sekundære visitator. afdelingen indtaster forventet operationskode i FPAS (henvisningsmodulet), så snart det er kendt, at patienten har behov for operation. standardhenvisningsblanket til de private behandlingssteder indføres. fakturakontrol af regninger fra privathospitaler udføres af den sekundære visitation. Som illustration er der i bilag 1 vedlagt eksempler på patientforløb efter 1. marts Det kan oplyses, at relevante bilag vedr. frit/udvidet frit sygehusvalg kan findes på under punktet frit valg af sygehus. Information til patienten: Ved modtagelse af henvisningen: Afdelingen skal informere i henhold til de nye lovkrav (beskrevet i del 2, afsnit om nye lovkrav til information om frit og udvidet frit sygehusvalg). Det sker ved, at afdelingen sender en standardkvitteringsskrivelse fra FPAS til patienten (Vejledning til FPAS vedr. brug af standardkvitteringsskrivelserne lægges på C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOKALE~1\Temp\GWViewer\INSTRU~1.DOC

2 - 2 - Patienten skal modtage standardkvitteringsskrivelsen senest 8 hverdage efter at sygehuset har modtaget henvisningen fra praksis. Der arbejdes med 4 forskellige standardkvitteringsskrivelser (se bilag 2) i FPAS. Klarheden i henvisningsdiagnosen samt ventetiden er afgørende for, hvilken kvitteringsskrivelse, der skal fremsendes til patienten. Standardbrev 1 anvendes, når henvisningsdiagnosen fra praksis er tilstrækkelig klar til at kende behandlingsbehovet og ventetiden til behandling er under 2 måneder. Standardbrev 2 anvendes, når henvisningsdiagnosen fra praksis er tilstrækkelig klar til at kende behandlingsbehovet og ventetiden til behandling overstiger 2 måneder. Standardbrev 3 anvendes, når henvisningsdiagnosen fra praksis er uklar, så udredning er nødvendig før behandlingsbehovet kendes. Ventetiden til udredning er under 2 måneder. Standardbrev 4 anvendes, når henvisningsdiagnosen fra praksis er uklar, så udredning er nødvendig før behandlingsbehovet kendes. Ventetiden til udredning overstiger 2 måneder. NB. Der udarbejdes særskilte standardbreve til afdelinger: - med patientgrupper der er undtaget fra retten til udvidet frit sygehusvalg. - med ventetider over 1 år til 1. undersøgelse, når afdelingen ikke er i stand til at give patienten en konkret tid til 1. undersøgelse (brug af disse standardbreve kræver forudgående aftale med områdeledelsen). Det er således stamafdelingens opgave - inden fremsendelse af kvitteringsskrivelsen - at vurdere klarheden af henvisningsdiagnosen og om patienten kan tilbydes udredning/behandling inden 2 måneder fra henvisningen er modtaget på sygehuset (ventetiden udregnes som beskrevet i brev af fra Sundhedsstyrelsen, se Ved brug af standardbrev 2 skal afdelingen indtaste en forventet operationskode i FPAS henvisningsmodulet - for de patienter, som vurderes at have behov for operation. Standardkvitteringsskrivelserne skal kun anvendes i forbindelse med modtagelse af henvisning fra praksis. Bilag som skal vedlægges kvitteringsskrivelsen: Afdelingen er ansvarlige for at vedlægge oversigt over ventetider på relevante fynske sygehusafdelinger. Det kan i mange tilfælde ske ved udskrift fra (vejledning om brug af findes på ). LL-patienter skal informeres om ventetider på relevante offentlige sygehuse i Danmark. Indenrigs- og Sundhedsministeriets pjece om Frit valg af sygehus. Pjecen kan rekvireres på Centraldepotet, varenummer Under eller/efter udredningsforløbet: Stamafdelingen skal endvidere informere patienten om retten til udvidet frit sygehusvalg, når: henvisningsdiagnosen er uklar og det efter endt udredning viser sig, at patienten ikke kan tilbydes behandling indenfor 2 måneder.

3 - 3 - det undervejs i forløbet viser sig, at patienten alligevel ikke kan tilbydes behandling inden 2 måneder. Patienten skal tilbydes supplerende undersøgelser (ex. scanning) i udredningsforløbet. I dette tilfælde gives information om patienternes mulighed for frit valg af sygehus. Information om udvidet frit valg skal gives, når ventetiden til supplerende undersøgelse i Fyns Amt er over 2 uger og patientens samlede ventetid overstiger 2 måneder. I den forbindelse skal afdelingen informere patienten om, at yderligere vejledning og hjælp til viderehenvisning kan ske hos amtets visitator på telefonnummer Umiddelbart efter at behandlingsbehovet er kendt, skal afdelingen indtaste en forventet operationskode i FPAS- (henvisningsmodulet) for patienter med behov for operation. Vejledning af patienterne om frit/udvidet frit sygehusvalg Amtets patientvejlerede, telefon nr , vejleder patienter med ventetider under 2 måneder om det frie sygehusvalg. Den sekundære visitator, telefon nr , vejleder patienter med ventetider over 2 måneder om frit/udvidet frit sygehusvalg. Patienten ønsker henvisning som følge af det almindelige frie sygehusvalg: Henvisning efter almindelige fritvalgsregler til offentlige danske sygehuse sker fortsat i overensstemmelse med hidtidige lovlige praksis. som følge af det udvidede frie sygehusvalg: Ønsker patienten henvisning efter regler om udvidet frit sygehusvalg til privathospitaler i Danmark og udlandet er proceduren således: Den sekundære visitator afgør, om patienten kan benytte det udvidede frie sygehusvalg. Patienter kan derfor kun videresendes til privathospitaler efter kontakt til den sekundære visitator. Til brug for sin vejledning af patienten anvender visitator den forventede operationskode, som afdelingen har indtastet i FPAS. den sekundære visitator udfylder den elektroniske henvisningsblanket i FPAS mht. patientens navn, valg af behandlingssted og oplysninger om, hvor regningen skal sendes hen. den sekundære visitator indhenter fornødent samtykke (til at videresende henvisningen til bestemt sygehus/klinik, til videregivelse af patientoplysninger til modtagende sygehus, til at behandlende privathospital videregiver patientoplysninger til henvisende sygehus, til videregivelse af helbredsoplysninger til praktiserende læge i tilfælde af, at denne ønskes orienteret om henvisning og epikrise) den sekundære visitator giver klagevejledning samt oplyser om erstatnings- og transportregler. Endvidere oplyses om, at henvisning indebærer sletning fra afdelingens venteliste.

4 - 4 - den sekundære visitation giver uden unødigt ophold - afdelingen besked om patientens valg. Det sker i form af en korrespondance til afdelingen. afdelingen færdigudfylder standardhenvisningsblanketten i FPAS, jf. vejledning til FPAS vedr. anvendelse af standardhenvisningsblanket, se afdelingen sender uden unødigt ophold - henvisningen til privat behandlingssted incl. relevant journalmateriale og eventuelle røntgenbilleder til det private behandlingssted (eventuelle røntgenbilleder skal medsendes uden omkostninger for behandlingsstedet. Afdelingen sørger om nødvendig for, at oplysningerne oversættes til et sprog, som forstås på behandlingsstedet (engelsk, tysk eller fransk). henvisende afdeling anvender sygehusklassifikationskoderne. Afdelingen aftaler endelig behandling med privathospitalet i tilfælde, hvor patienter med uklar henvisningsdiagnose er sendt til udredning. Afdelingen informerer den sekundære visitator om aftalen, hvilket sker via korrespondancemodulet. Visitator har sygehuskoden: V og afdelingskoden: A Betaling til behandlende sygehus m.v. Den sekundære visitator modtager regningen fra det behandlende sygehus og foretager regningskontrol. Journalmateriale returneres til henvisende afdeling, som sørger for, at materialet arkiveres i patientjournalen. Praktiske forhold i forbindelse håndteringen af frit og udvidet frit sygehusvalg Indførelsen af obligatorisk brug af standardkvitteringsskrivelser fra FPAS samt brug af den elektronisk henvisningsblanket indebærer ændringer i FPAS, jf. vejledning som findes på Afdelingen er fortsat forpligtet til at foretage en månedlig opdatering af ventetider til Sundhedsstyrelsens hjemmeside

5 - 5 - DEL 2: Denne del af vejledningen indeholder en gennemgang og fortolkning af de regler, som omhandler patienternes ret til frit/udvidet frit sygehusvalg. Og som dermed er grundlag for de praktiske procedurer, som er beskrevet i del 1. Kapitlet indledes med en gennemgang af de nye krav i Sygehusloven vedrørende information til patienterne om frit og udvidet frit sygehusvalg. Herefter er en kort omtale af det frie sygehusvalg og endeligt beskrives gældende regler vedrørende udvidet frit sygehusvalg. Nye lovkrav til information om frit og udvidet frit sygehusvalg. Af den nye bestemmelse om informationspligt i sygehusloven, som trådte i kraft 1. januar 2005, fremgår, at der er pligt til konsekvent at give alle patienter hurtig og klar besked om 1) dato og sted for undersøgelse eller behandling på sygehuset, om 2) behandling kan tilbydes inden for 2 måneder samt om 3) muligheden for at benytte det frie og udvidede frie sygehusvalg. Der skal endvidere gives oplysninger om 4) at sygehuset tilbyder at henvise patienten til andet sygehus, 5) om ventetider på andre sygehuse m.v. ligesom patienten efter anmodning skal have oplyst 6) antallet af behandlinger på de forskellige sygehuse. Oplysningerne skal gives samtidig med indkaldelsen til undersøgelse eller behandling og være modtaget af patienten inden for en frist på 8 hverdage efter sygehuset har modtaget henvisningen. Oplysningerne skal også gives i de tilfælde, hvor bopælsamtskommunen kan tilbyde behandling inden for 2 måneder. Indholdet af de enkelte dele i lovændringen vedrørende oplysningspligt og patientinformation er nedenfor beskrevet mere uddybende. 1) om dato og sted for undersøgelse eller behandling på sygehuset, Der stilles således krav om, at kvitteringsskrivelsen indeholder angivelse af konkret dato for undersøgelse/behandling. Endvidere skal det fremgå på hvilket sygehus og afdeling, som undersøgelsen/behandlingen skal finde sted. Det er således ikke tilstrækkeligt, at det af kvitteringsskrivelsen fremgår, at ventetiden i øjeblikket er eksempelvis 5-6 måneder, og at patienten vil høre nærmere om tid og sted senest et par måneder forinden undersøgelse/behandling. Undtagelsesvis kan afdelinger med ventetider, som overstiger 1 år - efter forudgående aftale med områdeledelsen nøjes med at give patienterne en ca. angivelse af ventetiden (eksempelvis ca. 15 måneder) samt information om retten til frit/udvidet frit sygehusvalg. Patienter, som vælger at forblive på ventelisten, trods den lange ventetid, skal senest et par måneder inden forventet undersøgelse/behandling have besked om konkret dato for undersøgelse/behandling. 2) om patienten kan tilbydes behandling inden for 2 måneder efter reglerne i 5g, Patienterne skal have besked om, hvorvidt behandling kan tilbydes inden for 2 måneder. Det skal således allerede ved modtagelse af henvisningen vurderes, om patienten kan behandles inden 2 måneder. Og såfremt behandling ikke vurderes at kunne ske inden 2 måneder, meddeles dette patienten

6 - 6 - i forbindelse med kvitteringsskrivelsen. En forudsætning herfor er, at henvisningsdiagnosen er tilstrækkelig klar til, at det med en vis sandsynlighed kan vurderes hvilke undersøgelser og behandlinger, som patienten skal tilbydes. Såfremt henvisningsdiagnosen er uafklaret, skal det af kvitteringsskrivelsen fremgå, at patienten indkaldes til forundersøgelse med henblik på nærmere udredning på baggrund af patientens symptomer, og at der først herefter kan tages stilling til behandling og tidspunkt for behandling. Viser det sig efter endt udredning, at patienten ikke kan tilbydes behandling inden for 2 måneder, skal patienten oplyses om sin ret til udvidet frit sygehusvalg. Beregningen af de to måneders ventetid sker som beskrevet i brev af 5. juli 2002 fra Sundhedsstyrelsen til landets sygehuse. Brevet findes på 3) om retten til at benytte frit og udvidet frit sygehusvalg efter sygehuslovens 5b,stk.1 og 5g. Kvitteringsskrivelsen til patienterne skal indeholde oplysninger om, at patienten altid kan vælge mellem bopælsamtskommunens sygehuse, andre amters sygehuse og de private specialsygehuse m.fl. De private specialsygehuse skal dog nævnes i det omfang, at det er relevant i forhold til patientens diagnose. Såfremt patienten kan tilbydes behandling inden 2 måneder i bopælsamtskommunen, skal der alene oplyses om det frie sygehusvalg. Viser det sig undervejs i et forundersøgelsesforløb, at patienten alligevel ikke kan behandles inden 2 måneder, skal patienten have oplysninger om sin ret til udvidet frit sygehusvalg. Kan bopælsamtet ikke tilbyde behandling indenfor 2 måneder, skal patienten informeres om, at denne kan vælge at blive behandlet på et af de private sygehuse, klinikker m.v. i Danmark og i udlandet, som Amtsrådsforeningen har indgået aftale med, dvs. patienten skal informeres om retten til udvidet frit sygehusvalg. Er henvisningsdiagnosen fra praksis uklar og ventetiden til udredning overstiger 2 måneder, skal patienten tilbydes henvisning til udredning/forundersøgelse på et af de private behandlingssteder, som ARF har indgået aftale med. Dette forudsætter dog, at det private behandlingssted er indforstået med at modtage patienter til udredning/forundersøgelse. Når det private behandlingssted har afsluttet forundersøgelsen/udredningen og meddelt amtet sin opfattelse af behandlingsbehovet, kan der henvises til egentlig behandling. 4) om at sygehuset tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus. Af kvitteringsskrivelsen skal fremgå, at sygehuset/amtet tilbyder at henvise patienten til et andet sygehus efter reglerne om frit/udvidet frit sygehusvalg. Oplysninger om regler for transport og transportgodtgørelse samt ledsager skal endvidere fremgå af kvitteringsskrivelsen. Endelig skal det fremgå, hvem (navn og telefonnummer) patienten kan rette henvendelse til, såfremt patienten ønsker at benytte sig af sin ret til at vælge sygehus efter reglerne om frit og udvidet frit sygehusvalg.

7 - 7-5) om ventetider på andre sygehuse m.v., Det betyder, at patienter sammen med kvitteringsskrivelsen - skal informeres om relevante ventetider til udredning/behandling ved amtets egne sygehusafdelinger. Dette kan i mange tilfælde ske ved udskrift fra (vejledning om brug af findes på ). Patienterne orienteres endvidere om muligheden for at få oplyst ventetider på andre amters sygehuse. LL-patienter skal informeres om ventetider på relevante offentlige sygehusafdelinger i Danmark. 6) om muligheden for at få oplysninger om aktiviteten på offentlige sygehuse m.fl. Af kvitteringsskrivelsen skal fremgå, at patienten kan rette henvendelse til navngiven kontaktperson og få oplyst antallet af behandlinger, som foretages på egne og andre amters sygehuse samt specialsygehuse (jf. 5, stk. 3). Telefon og træffetid på kontaktpersonen skal ligeledes anføres i brevet. Frit sygehusvalg. Det almindelige frie sygehusvalg giver, med enkelte undtagelser, patienter ret til frit at vælge mellem alle offentlige sygehuse og de i bekendtgørelsen anførte private specialsygehuse. Med den nye ændring af sygehusloven har sygehusene nu en forpligtigelse til at informere patienten om retten til at benytte det frie sygehusvalg også selv om behandling kan tilbydes inden for 2 måneder. I foregående afsnit Nye lovkrav til information om frit og udvidet frit sygehusvalg er kravene til denne information beskrevet uddybende. Udvidet frit sygehusvalg Det udvidede frie sygehusvalg indebærer, at patienter, som ikke kan tilbydes behandling inden for 2 måneder på et af bopælamtets egne sygehuse eller sygehuse, som amtet samarbejder med eller sædvanligvis benytter, kan vælge at blive behandlet på et af de private behandlingssteder, som Amtsrådsforeningen har indgået aftale med. Amtsrådsforeningens aftaler med de private behandlingssteder findes på Amtsrådsforeningens hjemmeside Af loven fremgår, at der i opgørelsen af de 2 måneders ventetid ikke medregnes perioder, hvor patienten gennemgår et udredningsforløb. Dog medregnes ventetid udover 2 uger til hver enkelt undersøgelse i udredningsforløbet i ventetiden. Perioder, hvor behandlingen må udsættes på grund af patientens helbredstilstand eller efter patientens eget ønske, medregnes ikke. Undtagelser: Det udvidede frie sygehusvalg gælder ikke henvisning til organtransplantation, sterilisation, fertilitetsbehandling, herunder refertilitetsbehandling, høreapparatbehandling, kosmetisk operation, kønsskifteoperation, psykisk behandling, ophold på rekonvalenscenthjem og andre behandlinger efter Indenrigs- og sundhedsministerens nærmere bestemmelser. Det udvidede frie sygehusvalg gælder heller ikke henvisning til forskningsmæssig, eksperimentel eller alternativ behandling.

8 - 8 - Retten til at vælge et privat behandlingssted bortfalder, hvis ventetiden til behandling på det private behandlingssted overstiger ventetiden i Fyns Amt. Kan amtet tilbyde behandling i speciallægepraksis inden for 2-måneders fristen, bortfalder patientens ret til udvidet frit sygehusvalg. Har en patient valgt at benytte sig af det frie sygehusvalg udenfor Fyns Amt, da mistes muligheden for at benytte det udvidede frie sygehusvalg senere i forløbet. Det betyder, at fynske patienter der udredes på et offentligt sygehus udenfor Fyn, som følge af det frie sygehusvalg, ikke senere i samme sygdomsforløb vil kunne benytte det udvidede frie sygehusvalg. Krav til registreringer og beregning af de to måneders ventetid. Sundhedsstyrelsen har i brev af 5. juli 2002 (findes på under afsnit om frit sygehusvalg) skrevet til landets sygehuse om, hvilke datoer der skal registreres i den enkelte patients journal, med henblik på at kunne indgå i beregningen af om en behandling kan tilbydes inden for 2 måneder. Af Sundhedsstyrelsens brev fremgår, at følgende datoer skal registreres: a) dato for modtagelse af henvisning på sygehus b) tilbudt dato for påbegyndelse af forundersøgelsesforløb c) dato(er) for henvisning(er) til supplerende undersøgelser d) dato(er) for supplerende undersøgelser e) dato hvor patienten på baggrund af information fra den behandlende afdeling på sygehuset om diagnose og behandlingsmuligheder m.v. har givet samtykke (informeret samtykke) til behandling (såfremt der er tale om operation: bookingdatoen) f) dato for tilbudt behandling g) dato for afslået behandlingstilbud (jf. Fællesindhold 2005, side 18 0g 19) Eksempler på beregning af de to måneders ventetid, som giver patienten ret til at benytte det udvidede frie sygehusvalg, fremgår ligeledes af Sundhedsstyrelsens brev. Genoptræning I forlængelse af en patients behandling på et sygehus udenfor Fyns Amt kan patienten vælge at modtage eventuel genoptræning som efter gældende praksis påhviler sygehuset af udføre fra et fynsk sygehus. Dette kræver dog en henvisning fra den behandlende afdeling.

9 - 9 - BILAG 1: Eksempler på alternative patientforløb Nedenfor gives 4 eksempler på patientforløb i forbindelse med fynske basispatienters brug af frit og udvidet frit sygehusvalg. Eksemplerne tager udgangspunkt i de 4 standardkvitteringsskrivelser, som der fremover kan anvendes i Fyns Amt. Eksempel 1 Henvisningsdiagnosen er klar og ventetid på afdelingen er under 2 måneder: En patient er henvist fra praksis og venter på udredning / behandling på xx- sygehusafdeling på Fyn. Afdelingens ventetid til behandling er under 2 måneder. Afdelingen sender standardkvitteringsskrivelse 1 til patienten. Patienten kan få vejledning om andre behandlingssteder ved henvendelse til amtets patientvejledere. Patienten har trods kort ventetid - et ønske om at blive henvist til en konkret afdeling i Vejle Amt. Dette meddeler patienten så afdelingen. Afdelingen videresender henvisningen til xx-sygehusafd. i Vejle Amt i henhold til reglerne om frit sygehusvalg. Og sletter herefter patienten fra ventelisten. Eksempel 2 Henvisningsdiagnosen er klar og ventetid på afdelingen er over 2 måneder: En patient er henvist fra praksis og venter på udredning / behandling på xx- sygehusafdeling på Fyn. Afdelingens ventetid til behandling overstiger 2 måneder. Afdelingen sender standardkvitteringsskrivelse 2 til patienten. Patienten kan få vejledning om sin mulighed for at benytte andre behandlingssteder herunder det udvidede frie sygehusvalg ved henvendelse til amtets visitator. Der vil nu opstå følgende mulige scenarier: a) Patienten kan vælge at acceptere ventetiden og således fortsat stå som ventende på xx- sygehusafd. på Fyn. b) Patienten har et ønske om behandling på en anden konkret offentlig sygehusafdeling. Patienten henvender sig derfor på afdelingen. Afdelingen videresender henvisningen hertil i overensstemmelse med reglerne om frit sygehusvalg. Patienten slettes fra ventelisten. c) Den sekundære visitator finder, at patienten opfylder betingelserne for at udnytte det udvidede frie sygehusvalg. Patienten ønsker viderehenvisning til privathospital. Den sekundære visitation udfylder den elektroniske standardhenvisningsblanket i FPAS mht. patientens navn, valg af behandlingssted samt hvor regningen skal sendes til. Den sekundære visitation vil herefter bede afdelingen udfylde de lægefaglige oplysninger. Afdelingen videresender henvisningsblanketten sammen med journalmateriale og evt. røntgenmateriale til privathospitalet. Der kan være tilfælde, hvor den sekundære visitation vil have behov for at tage kontakt til afdelingen omkring patientens sygdom for at kunne give patienten den rette rådgivning.

10 Eksempel 3 Henvisningsdiagnosen er uklar og ventetid på afdelingen er under 2 måneder: En patient er henvist fra praksis og venter på udredning og evt. behandling på xx- sygehusafdeling på Fyn. Patientens eventuelle behandlingsbehov kendes ikke. Afdelingens ventetid til udredning er under 2 måneder. Afdelingen sender standardkvitteringsskrivelse 3 til patienten, hvoraf det fremgår, at patienten indkaldes til forundersøgelse med henblik på nærmere udredning og at der herefter tages stilling til behandling og tidspunkt herfor. Patienten kan få vejledning om andre udredningssteder ved henvendelse til amtets patientvejledere. Der vil nu opstå følgende mulige scenarier: a) Patienten kan vælge at acceptere ventetiden og således fortsat stå som ventende på xx- sygehusafd. på Fyn. Når behandlingsbehovet er kendt, skal afdelingen informere patienten om udvidet frit sygehusvalg, såfremt behandling ikke kan tilbydes inden 2 måneder efter henvisningen fra praksis er modtaget. b) Patienten har trods kort ventetid - et ønske om at blive undersøgt på en anden offentlig sygehusafdeling. Patienten henvender sig derfor på afdelingen. Afdelingen videresender henvisningen hertil i overensstemmelse med reglerne om frit sygehusvalg. Patienten slettes fra ventelisten. Vælger patienten at forblive på ventelisten og blive udredt på afdelingen, vil stamafdelingen under/efter udredningsforløbet skulle informere patienten om retten til udvidet frit sygehusvalg, såfremt det efter endt udredning viser sig, at patienten ikke kan tilbydes behandling inden for 2 måneder. Eksempel 4 Henvisningsdiagnosen er uklar og ventetid til på afdelingen er over 2 måneder: En patient er henvist fra praksis og venter på udredning og evt. behandling på xx- sygehusafdeling på Fyn. Afdelingens ventetid til udredning overstiger 2 måneder. Afdelingen sender standardkvitteringsskrivelse 4 til patienten. Patienten kan få vejledning om sin mulighed for at benytte andre behandlingssteder herunder det udvidede frie sygehusvalg ved henvendelse til amtets visitator. Der vil nu opstå følgende mulige scenarier: a) Patienten kan vælge at acceptere ventetiden og således fortsat stå som ventende på xx- sygehusafd. på Fyn. b) Patienten har et ønske om udredning og evt. behandling på en anden konkret offentlig sygehusafdeling. Patienten henvender sig derfor på afdelingen. Afdelingen videresender henvisningen hertil i overensstemmelse med reglerne om frit sygehusvalg. Patienten slettes fra ventelisten. c) Den sekundære visitator finder, at patienten opfylder betingelserne for at udnytte det udvidede frie sygehusvalg. Patienten ønsker viderehenvisning til privathospital. Den sekundære visitation skal sikre sig, at det private behandlingssted er indforstået med at udrede patienten uden sikkerhed for, at udredningen efterfølges af en behandling. Den sekundære visitation udfylder den elektroniske standardhenvisningsblanket i FPAS mht. patientens navn, valg af behandlingssted samt hvor regningen skal sendes til. Den sekundære visitation vil herefter bede afdelingen udfylde de lægefaglige oplysninger. Afdelingen videresender henvisningsblanketten sammen med journalmateriale og evt. røntgenmateriale til privathospitalet. Viser udredningen, at patienten har et behandlingsbehov, vil den henvisende afdeling og det private behandlingssted aftale det videre forløb. Den henvisende afdeling orienterer den sekundære visitation herom via en korrespondance.

11 Bilag 2: Kvitteringsskrivelse Fyns Amt (erstattes med sygehusområdernes brevhoveder) X-sygehus Afdeling Y Bruges når henvisningsdiagnosen er tilstrækkelig klar til, at det kan vurderes, hvilke undersøgelser og behandlinger, patienten skal tilbydes. Tlf: xxxx xxxx Fax: xxxx xxxx Ventetiden til behandling er under 2 måneder. Journal nr. (Bedes anført ved alle henvendelser) Deres Ref. Dato 10. februar 2005? Kære xxxx xxxx (pt. for- og efternavn) Du er henvist til undersøgelse på vores afdeling. Vi kan tilbyde dig en undersøgelse xxxdag den xx (dato) xxx (måned) xxxx(år), klokken xxxx i xxxx-ambulatorium, xx-sygehus (+ adresse). Vi forventer at kunne tilbyde dig eventuel behandling inden for to måneder, men du har også mulighed for at vælge at blive undersøgt og behandlet på et andet sygehus. Du kan læse mere om dine muligheder i vedlagte bilag om, Frit valg af sygehus. Hvis vi ikke hører fra dig inden otte dage, regner vi med at se dig her som planlagt. Venlig hilsen (titel, navn, mailadresse, telefonnummer og træffetid) (nedenstående tekst placeres i bilag, som automatisk udskrives sammen med kvitteringsskrivelsen): Frit valg af sygehus Som patient har man - med få undtagelser - mulighed for at vælge mellem alle offentlige sygehuse i Danmark. Du kan få flere oplysninger om det frie sygehusvalg, herunder oplysninger om ventetider og antal udførte behandlinger på de offentlige sygehuse, hos Fyns Amts patientvejledere på telefon Du kan også se aktivitet og ventetider på Hvis du benytter det frie sygehusvalg, skal du selv sørge for transport og for en eventuel ledsager. Du kan muligvis få refunderet dele af dine transportudgifter - maksimalt til amtsgrænsen. Vi vedlægger pjecen, Frit valg af sygehus, hvor du kan læse mere om dine muligheder. Desuden vedlægger vi en oversigt over relevante ventetider på andre offentlige sygehuse. Ønsker du at blive undersøgt/behandlet på et andet offentligt sygehus, skal du kontakte vores afdeling for at blive viderehenvist.

12 Kvitteringsskrivelse Fyns Amt (erstattes med sygehusområdernes brevhoveder) X-sygehus Afdeling Y Bruges når henvisningsdiagnosen er tilstrækkelig klar til, at det kan vurderes, hvilke undersøgelser og behandlinger, patienten skal tilbydes. Tlf: xxxx xxxx Fax: xxxx xxxx Ventetiden til behandling overstiger 2 måneder. Journal nr. (Bedes anført ved alle henvendelser) Deres Ref. Dato 10. februar 2005? Kære xxxx xxxx (patientens for- og efternavn) Du er henvist til undersøgelse på vores afdeling. Vi kan tilbyde dig undersøgelse xxxdag den xx (dato) xxxx (måned) xxxx(år), klokken xxxx i xxxxambulatorium, xx-sygehus (+ adresse). Desværre kan vi ikke tilbyde dig behandling inden for to måneder på vores afdeling. Ønsker du hurtigere behandling, har du mulighed for at blive henvist til andet behandlingssted. Du kan læse mere om mulighederne i vedlagte bilag om, Frit valg af sygehus. Hvis vi ikke hører fra dig inden otte dage, regner vi med at se dig her som planlagt. Venlig hilsen (titel, navn, mailadresse, telefonnummer og træffetid) (nedenstående tekst placeres i bilag, som automatisk udskrives sammen med kvitteringsskrivelsen): Frit valg af sygehus Som patient har man - med få undtagelser - mulighed for at vælge mellem alle offentlige sygehuse i Danmark. Når ventetiden til behandling er over to måneder i det amt, man bor i, udvides valgmulighederne, så også privathospitaler, som har en aftale med amterne, kan vælges. Du kan få oplysninger om dine valgmuligheder hos Fyns Amts visitator på telefon Oplysninger om ventetider og antal udførte behandlinger kan du også få hos amtets visitator eller finde dem på Hvis du bruger det frie eller udvidede sygehusvalg, skal du selv sørge for din transport og for eventuel ledsager. Du kan muligvis få refunderet dele af dine transportudgifter - maksimalt til amtsgrænsen. Vi vedlægger pjecen, Frit valg af sygehus, hvor du kan læse mere om dine muligheder. Desuden vedlægger vi oversigt over ventetider på andre offentlige sygehuse.

13 Vurderer Fyns Amts visitator, at du kan benytte det udvidede frie sygehusvalg, skal eventuel viderehenvisning til privathospital ske via amtets visitator, telefon Hvis du ønsker at bruge et andet offentligt sygehus, skal du kontakte vores afdeling for at blive viderehenvist.

14 Eksempel 3: Kvitteringsskrivelse (erstattes med sygehusområdernes brevhoveder) X-sygehus Afdeling Y Bruges når henvisningsdiagnosen er utilstrækkelig til at vurdere behandlingsbehovet. Ventetiden til udredning er under to måneder. Tlf: xxxx xxxx Fax: xxxx xxxx Journal nr. (Bedes anført ved alle henvendelser) Deres Ref. Dato? Kære xxx xxx (patientens for- og efternavn) Du er henvist til undersøgelse på vores afdeling. Vi kan tilbyde dig en undersøgelse xxxdag den xx (dato) xxx (måned) xxxx(år)klokken xxxx i xxxx-ambulatorium, xx-sygehus (+ adresse). Da der er frit sygehusvalg, har du også mulighed for at blive undersøgt og eventuelt behandlet på et andet offentligt sygehus. Du kan læse mere om dine valgmuligheder i vedlagte bilag om, Frit valg af sygehus. Hvis vi ikke hører fra dig inden otte dage, regner vi med at se dig her som planlagt. Venlig hilsen (sekretærs titel, navn, telefonnummer, mailadresse og træffetid) 10. februar 2005 (nedenstående tekst placeres i bilag, som automatisk udskrives sammen med kvitteringsskrivelsen): Frit valg af sygehus Som patient har man - med få undtagelser - mulighed for at vælge mellem alle offentlige sygehuse i Danmark. Du kan få flere oplysninger om det frie sygehusvalg og eventuelle ventetider på andre sygehuse hos Fyns Amts patientvejledere på telefon Du kan også se ventetider på Er ventetiden til behandling er over to måneder i det amt, man bor i, udvides valgmulighederne, så også privathospitaler, som har en aftale med amterne, kan vælges. Vi ved endnu ikke, om du skal i behandling efter undersøgelsen, derfor kan vi ikke sige, om du er omfattet af det udvidede frie sygehusvalg. Men benytter du det frie sygehusvalg til at blive undersøgt uden for dit bopælsamt, skal du være opmærksom på, at du mister retten til senere at bruge det udvidede frie sygehusvalg til eventuel behandling. Hvis du benytter det frie sygehusvalg, skal du selv sørge for transport og en eventuel ledsager. Du kan muligvis få refunderet dele af dine transportudgifter - maksimalt til amtsgrænsen.

15 Vi vedlægger pjecen, Frit valg af sygehus, hvor du kan læse mere om dine muligheder. Desuden vedlægger vi en oversigt over relevante ventetider på andre offentlige sygehuse. Hvis du gerne vil undersøges på et andet offentligt sygehus, skal du kontakte vores afdeling for at blive viderehenvist.

16 Kvitteringsskrivelse Bruges når patienter med uklar henvisningsdiagnose indkaldes til udredning. Ventetiden til udredning overstiger 2 måneder. (erstattes med sygehusområdernes brevhoveder) X-sygehus Afdeling Y Tlf: Fax: xxxx xxxx xxxx xxxx Journal nr. (Bedes anført ved alle henvendelser) Deres Ref. Dato 10. februar 2005? Kære xxxx xxxx (patientens for- og efternavn) Du er henvist til undersøgelse på vores afdeling. Vi kan tilbyde dig undersøgelse xxxdag den xx (dato) xxxx (måned) xxxx (år) klokken xxxx i xxxxambulatorium, xxsygehus (+ adresse). Vi kan desværre ikke tilbyde dig undersøgelse inden for to måneder, men hvis du ønsker hurtigere undersøgelse, har du mulighed for at blive undersøgt på et andet sygehus. Du kan læse mere om dine muligheder i vedlagte bilag om, Frit valg af sygehus. Hvis vi ikke hører fra dig inden otte dage, regner vi med at se dig som planlagt. Venlig hilsen Sekretærs navn, telefonnummer, mailadresse og træffetid. (nedenstående tekst placeres i bilag, som automatisk udskrives sammen med kvitteringsskrivelsen): Frit valg af sygehus Som patient har man - med få undtagelser - mulighed for at vælge mellem alle offentlige sygehuse i Danmark. Når ventetiden til undersøgelse/behandling er over to måneder i det amt, man bor i, udvides valgmulighederne, så også privathospitaler, som har en aftale med amterne, kan vælges. Du kan få oplysninger om dine valgmuligheder hos Fyns Amts visitator på telefon Oplysninger om ventetider og antal udførte behandlinger kan du også få hos amtets visitator eller finde dem på Hvis du bruger det frie eller udvidede sygehusvalg, skal du selv sørge for din transport og eventuel ledsager. Du kan muligvis få refunderet dele af dine transportudgifter - maksimalt til amtsgrænsen. Vi vedlægger pjecen, Frit valg af sygehus, hvor du kan læse mere om dine muligheder. Desuden vedlægger vi oversigt over ventetider på andre offentlige sygehuse.

17 Vurderer Fyns Amts visitator, at du kan benytte det udvidede frie sygehusvalg, skal eventuel viderehenvisning til privathospital ske via amtets visitator, telefon Hvis du ønsker at bruge et andet offentligt sygehus, skal du kontakte vores afdeling for at blive viderehenvist.

Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling

Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling regionsyddanmark.dk Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet, Region Syddanmark 26. januar 2010

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4 Sygehusvalg Gældende 1. januar 31. august 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 5 Mere end 2 måneder Behandling på sygehus...

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv.

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Sundhed - Plan og Kvalitet Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Formål Vejledningen skal understøtte afdelingernes

Læs mere

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Valgmuligheder Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse. Skal du vente

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Amtskommunerne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms Regionskommune Landets sygehuse Amtsrådsforeningen Sundhedsstyrelsen

Amtskommunerne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms Regionskommune Landets sygehuse Amtsrådsforeningen Sundhedsstyrelsen Amtskommunerne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms Regionskommune Landets sygehuse Amtsrådsforeningen Sundhedsstyrelsen Dato: 2. december 2004 Kontor: 2.s.kt. J.nr.: 2004-12100-82 Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008 Patientrettigheder November 2008 Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Gælder til 30. juni 2009 Frederikssund Hospital / Esbønderup Sygehus

Læs mere

Patientinformation om frit valg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder

Patientinformation om frit valg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder Patientinformation om frit valg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder www.regionsyddanmark.dk Frit sygehusvalg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder Du har som borger i Danmark frit sygehusvalg.

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledningen er udarbejdet i tilslutning til bekendtgørelse nr. XX af xx/xx-15 om maksimale ventetider

Læs mere

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014 Region Hovedstaden Patientrettigheder - en kort orientering til patienter og pårørende Find mere information og adresser på de forskellige klage- og erstatningsinstanser på www.regionh.dk/patientrettigheder.

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016 NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS Gældende fra 1. oktober 2016 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 3 Ret til hurtig udredning... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 6 Hvornår

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Radiologisk Afdeling (Røntgenafdelingen)

Radiologisk Afdeling (Røntgenafdelingen) Radiologisk Afdeling (Røntgenafdelingen) Du er blevet indkaldt til undersøgelse/behandling i Radiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus. Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen og give dig nogle praktiske

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. UDKAST (Høring 8. oktober 2013) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet I denne pjece kan du læse om: Dine rettigheder og valgmuligheder Frit sygehusvalg Udvidet

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Dato: 19. januar 2015 Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme I medfør af 88, stk. 6, og 89, stk. 5, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 430 Offentligt VEJ nr 10351 af 19/12/2014 Gældende (Vejledning om frit sygehusvalg m.v.) Offentliggørelsesdato: 20-12-2014

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 16. november Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 16. november Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. november 2010 Sag nr. Emne: bilag Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Regionsrådet Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2015

Patientkontorets årsberetning 2015 Patientkontorets årsberetning 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2015 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Evaluering af sygehusenes information til henviste patienter

Evaluering af sygehusenes information til henviste patienter Evaluering af sygehusenes information til henviste patienter Sygehusenes udvidede informationspligt Sygehusene skal senest 8 hverdage efter, de har modtaget henvisning af en patient, oplyse patienten:

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Nyttige adresser og hjemmesider: Patientkontoret, Region Nordjylland Niels Bohrs vej 30 9220 Aalborg Ø tlf. 96 35 10 10 (hverdage kl. 9-12) patientkontor@rn.dk www.patientrettigheder.rn.dk Kørselskontoret,

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

I bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme

I bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALING VEDR. TILRETTELÆGGELSE AF TILBUD TIL KRÆFT- PATIENTER OM STRÅLEBEHANDLING INDEN FOR FIRE UGER I bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.

Læs mere

Region Midtjylland. Patientkontorets årsberetning 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr. 9

Region Midtjylland. Patientkontorets årsberetning 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr. 9 Region Midtjylland Patientkontorets årsberetning 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008 Punkt nr. 9 Patientkontorets årsberetning 2007 1 Efter Sundhedslovens 51 skal Patientkontoret udarbejde

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV.

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. Denne vejledning omhandler epikriser (udskrivningsbreve) ved udskrivelse af patienter fra sygehuse samt ved ambulant behandling, herunder vigtigheden

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/18262 Dato: 1. maj 2014 Udarbejdet af: Hanne Staghøj Markussen E-mail: hsm@rsyd.dk Telefon: 20460627 Version: 1.0 Notat

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013 Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. september 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig udredning... 5 Hvad indebærer retten til hurtig

Læs mere

Udkast Vejledning om sterilisation

Udkast Vejledning om sterilisation 1. juli 2014 Sagsnr. 2014032074 Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

2007-05-16. Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital.

2007-05-16. Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital. 2007-05-16. Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital. Resumé: Udtalt, at en borger var berettiget til behandling på et andet sygehus i medfør af 17 i bekendtgørelse om

Læs mere

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret.

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. NOTAT Notat om ventetid i sygehusvæsenet Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. Hovedparten af sygehuspatienterne behandles

Læs mere

2007-05-16. Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital.

2007-05-16. Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital. 2007-05-16. Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital. Resumé: Udtalt, at en patient ikke var blevet tilbudt behandling inden for 2 måneder, og at patienten derfor ifølge

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2014

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2014 Sygehusvalg Når du er henvist til sygehus Gældende 1. januar 31. januar 2014 Gældende fra 1. september 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig

Læs mere

Sygehusvalg. Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet

Sygehusvalg. Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Ny e fra klag 1. em jan ul ua igh r 2 ed 01 er 1 Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Frit sygehusvalg 12_09.indd 1 07/04/10

Læs mere

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014 Sy ygeh hus svalg Når du erndehenvist til sygehus Gælden 1. jan nuar 31.. januar 2014 Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 3 Ret til

Læs mere

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland.

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland. Indledning... 3 Organisation... 4 Opgaver... 4 Patienthenvendelser... 6 Frit sygehusvalg... 8 Patienters retsstilling... 10 Klage og erstatning... 11 Kvalitetssikring af Patientkontoret... 12 Øvrige aktiviteter...

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Januar 2015 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient Patientrettigheder Generel information om dine rettigheder som patient PTU s RehabiliteringsCenter Email: ptu@ptu.dk www.ptu.dk Rødovre Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre Tlf.: 36 73 90 00 Risskov Arresøvej

Læs mere

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler.

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler. Koncern Sekretariatet Juridisk Sekretariat Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 57 19 Fax 48 20 57 77 Web www.regionhovedstaden.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 3. december 2010

Læs mere

TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014

TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014 TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014 Antal udredningsforløb i monitoreringen i alt 9.643 11.384 13.559 6.243 3.099 43.928 Andel patienter udredt inden for 30 dage - korrigeret,

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

EVALUERING AF ORDNINGEN VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) SUNDHEDSSTYRELSEN JUNI 2005

EVALUERING AF ORDNINGEN VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) SUNDHEDSSTYRELSEN JUNI 2005 EVALUERING AF ORDNINGEN VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) SUNDHEDSSTYRELSEN JUNI 2005 Evaluering af second opinion-ordningen, Sundhedsstyrelsen 22. juni 2005 1 1. Indledning

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

Målrettet lovpligtig information til patienter

Målrettet lovpligtig information til patienter Målrettet lovpligtig information til patienter Bookplan Update 25. august 2016 Chefstrateg Mogens Engsig-Karup www.regionmidtjylland.dk Dagsorden 1. Digitale indkaldelser: Fordele og ulemper 2. Patientinformation

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Noter Dine rettigheder som patient Kommunikation Varenr. 700100 Oplag 1 Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Sundhedslovens Kapitel 9

Sundhedslovens Kapitel 9 Sundhedslovens Kapitel 9 Kapitel 9 Tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. 40. En patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen

Læs mere

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Det gode genoptræningsforløb Når borgeren er udskrivningsklar, gør hospitalet følgende: Vurderer, om borgeren har behov for en genoptræningsplan

Læs mere

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling Patientinformation Arbejdsmedicinsk Afdeling Esbjerg Velkommen til Arbejdsmedicinsk Afdeling. I denne folder svarer vi på de spørgsmål, vores patienter ofte

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tsp@sum.dk sum@sum.dk Høringssvar vedr. udkast til vejledning om frit sygehusvalg mv. 12.08.2013 takker for muligheden for at afgive kommentarer til udkast til vejledning

Læs mere

Udkast - Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.

Udkast - Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 L 30 Bilag 11 Offentligt Udkast - Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. I medfør af 8, stk. 2, 10, 11, 75, stk. 2 og 5, 76, 78, stk. 1, 79, 81, stk.

Læs mere

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM JUNI 2015 RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM Sundhedsstyrelsens ordning om eksperimentel behandling RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM Sundhedsstyrelsens

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Patientinformation. Information til ambulante patienter og pårørende

Patientinformation. Information til ambulante patienter og pårørende Medicinsk Afdeling Amager Hospital Amager Hospital Medicinsk Afdeling Geriatrisk Ambulatorium Patientinformation Information til ambulante patienter og pårørende Information til ambulante patienter og

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital Patientrettigheder Januar 2011 Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Frederikssund er et nærhospital i Region Hovedstaden. I denne pjece kan du læse om dine rettigheder som

Læs mere

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE [Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE Kære læser Pjecen, du her sidder med, er lavet i samarbejde mellem Patienterstatningen og BEDRE PSYKIATRI Landsforeningen for pårørende. Vi er i stigende omfang blevet

Læs mere

I alt ti. Sag A AFGØRELSER AF LISBETH JARLOV

I alt ti. Sag A AFGØRELSER AF LISBETH JARLOV AFGØRELSER AF LISBETH JARLOV S Y G E S I K R I N På to møder i 2005 har LSU behandlet klager over psykologer, som ikke har levet op til sygesikringsoverenskomsten. Klagerne er få, men der blev uddelt enkelte

Læs mere

Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark

Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Kvalitet og Forskning Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Oktober 2016 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. marts 2006 Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Baggrund I forbindelse med etableringen af second opinion ordningen blev det besluttet, at

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for kommunal sundhed Att: Kåre Geil Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for kommunal sundhed Att: Kåre Geil Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for kommunal sundhed Att: Kåre Geil Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet Dokumentbrugere : SYD Administratione n - Syd, S afd. led. Alle

Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet Dokumentbrugere : SYD Administratione n - Syd, S afd. led. Alle Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet SYD Administrationen - Syd (DistG) Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet Dokumentbrugere : SYD Administratione n - Syd, S afd. led. Alle

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Patientrettigheder Dine rettigheder som patient Denne vejledning orienterer om dine rettigheder som patient på Steno Diabetes Center. Du kan søge information om love og vejledninger, som sikrer dig disse

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 6 1.4 Den fremtidige

Læs mere

InfoRM. Kvalitet og Sundhedsdata Beskrivelse af de regionale servicemål for det somatiske område Ver november Regionshuset Viborg

InfoRM. Kvalitet og Sundhedsdata Beskrivelse af de regionale servicemål for det somatiske område Ver november Regionshuset Viborg InfoRM Kvalitet og Sundhedsdata Beskrivelse af de regionale servicemål for det somatiske område Ver. 1.2 1. november 2012 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Sundhedsdataenheden Yderligere oplysninger

Læs mere

Klager over Psykiatrien

Klager over Psykiatrien September 2014 Klager over Psykiatrien Information om klagebehandling i Psykiatrien i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Vejledning om klagemuligheder Forslag, kritik og klager er en værdifuld hjælp

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for ADHD Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for ADHD og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige praktiske oplysninger, og

Læs mere

Spørgsmål: 1) Hvor mange specialer henviser rutinemæssigt til udredning i privathospitalregi?

Spørgsmål: 1) Hvor mange specialer henviser rutinemæssigt til udredning i privathospitalregi? Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6045 Mail CSU@regionh.dk Journal nr.: 15017129 Sagsbeh..: mger Dato:

Læs mere

Mølholm Forsikring. Privathospitalsforsikring. Der sikrer garanti for undersøgelse/behandling

Mølholm Forsikring. Privathospitalsforsikring. Der sikrer garanti for undersøgelse/behandling Mølholm Forsikring Privathospitalsforsikring Der sikrer garanti for undersøgelse/behandling Hvem er Mølholm Forsikring A/S Mølholm Forsikring A/S Ejes af speciallæger Mølholm Forsikring bruger primært

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme VEJ nr 9259 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1702164 Senere ændringer til

Læs mere

Mine rettigheder som patient

Mine rettigheder som patient Patientinformation Mine rettigheder som patient Kvalitet Døgnet Rundt Mine rettigheder som patient 1. Ret til information Som patient har du krav på at få alt at vide om din sygdom og behandling. Du skal

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet UDKAST Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Ret til hurtig udredning og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v.) I sundhedsloven,

Læs mere