Patientkontoret i Region Syddanmark. Årsberetning regionsyddanmark.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patientkontoret i Region Syddanmark. Årsberetning 2010. regionsyddanmark.dk"

Transkript

1 Patientkontoret i Region Syddanmark Årsberetning 2010 regionsyddanmark.dk

2 Indhold Om patientkontoret....3 Tilgængelighed... 5 Patientvejledere... 5 Fokusområder i Information til praktiserende læger og speciallæger om patientrettigheder Ny database til registrering af henvendelser til Patientkontoret... 6 Synlighed... 7 Ny lovgivning... 7 Henvendelser til Patientkontoret i Hvem og hvordan Årsag til henvendelsen Hvortil kan henvendelsen relateres...13 Fordeling på praksissektoren...13 Fordeling på sygehuse...14 Henvendelser fordelt på sygehusspecialer Patientklager Henvendelser om klageadgange...17 Fordeling af klager til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Erstatningssager Henvendelser om erstatningsadgange Fordeling af anmeldelser til Patientforsikringen Hvad har henvendelserne til Patientkontoret givet anledning til Om patientkontoret Patientkontoret i Region Syddanmark er placeret i regionshuset i Vejle 1. Patientkontorets funktionsområde er beskrevet i sundhedslovens Patientvejlederne arbejder uafhængigt af sygehusmyndigheden og har tavshedspligt. Patientkontoret skal vejlede og rådgive patienter om patienters rettigheder, herunder reglerne om adgang til behandling, frit og udvidet frit sygehusvalg, ventetider m.v. Patientkontoret skal vejlede om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, og kan bistå med at udfærdige og fremsende klager og erstatningskrav til rette myndighed. Patientkontoret skal også informere praktiserende læger og speciallæger om reglerne om frit og udvidet frit sygehusvalg og om deres patienters valgmuligheder i sygehusvæsenet. Patientkontoret kan vejlede patienter om deres ventetidsrettigheder og mulighed for udvidet frit sygehusvalg. Men patienten skal kontakte regionens visitationskontor for at blive omvisiteret til et privat aftalesygehus. Patientvejlederne kan med patientens samtykke hjælpe med at afklare og udrede eventuelle misforståelser mellem patienter og sundhedspersoner. Patientvejlederne kan bidrage til at skabe dialog. Det kan ske både ved telefonisk kontakt eller ved møder mellem parterne. Patientvejlederen kan deltage som bisidder med henblik på en lokal afklaring af problemet og eventuelle misforståelser. Når Patientkontoret på baggrund af patienthenvendelser observerer uhensigtsmæssige forhold i regionens sundhedsvæsen, kontakter patientvejlederen det relevante ledelsesniveau i driftssystemet for en opfølgning af problemstillingen. Undervisning og formidling Erfaringsudveksling, kompetence udvikling og tværfagligt samarbejde.. 21 Bilag 1 Retningslinier for Patientkontoret i Region Syddanmark Kontakt til Patientkontoret Retningslinjer for Patientkontoret i Region Syddanmark vedtaget af regionsrådet på møde den 5. marts 2007 (Punkt 16) vedlægges som bilag stk. 1 og stk. 6 i Lov nr. 95 af 7. februar 2008 og Bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om de regionale patientkontorers opgaver og funktioner. 3

3

4 Fokusområder i 2010 Ud over at besvare borgerhenvendelser, som beskrives nærmere i de følgende afsnit, har vi i Patientkontoret haft særligt fokus på: 1. Information til praktiserende læger og speciallæger om patientrettigheder 2. Ny database til registrering af patienthenvendelser 3. Synlighed 4. Ny lovgivning vedrørende nyt patientklagesystem og egenbetaling Information til praktiserende læger og speciallæger om patientrettigheder Patientkontorerne skal informere praktiserende læger og speciallæger om reglerne for frit og udvidet frit sygehusvalg m.v. og om deres patienters valgmuligheder i sygehusvæsenet. I juli 2010 sendte Patientkontoret et nyheds brev ud til alle regionens lægehuse og speciallægepraksis, hvor vi under overskriften Gi r du kaffen giver vi gratis rådgivning tilbød at komme i lægepraksis og informere om patienters retsstilling, frit og udvidet frit sygehusvalg, venteinfo, kræftreglerne i sundhedsloven contra sundhedsstyrelsens kræftpakker m.v. Der har været nogen respons på ovenstående tilbud, men ikke så stor som håbet. Derfor har Patientkontoret i efteråret 2010 valgt en mere offensiv strategi, hvor vi i løbet af 2010/2011 tager personlig kontakt til alle regionens lægehuse og speciallægepraksis med tilbud om undervisning. Information kan fortsat formidles, når de praktiserende læger og speciallæger samles i deres bylægeforeninger, 12-mandsforeninger eller lignende. Ny database til registrering af henvendelser til Patientkontoret I april 2010 blev Patientkontorets nye database taget i brug. Der har været behov for enkelte tilpasninger af systemet, men overordnet set fungerer databasen meget tilfredsstillende. Der har samtidig pågået et arbejde med udvikling af relevante rapporter til brug for statistik. Det nye system giver mulighed for at registrere henvendelsen direkte under samtalen, hvilket har lettet arbejdsgangen i Patientkontoret betydeligt. Den tid, vi før har brugt efter telefontid til at registrere dagens henvendelser, kan i stedet udnyttes til andre opgaver. Fokusområder Synlighed i 2010 At udbrede kendskabet til Patientkontorets tilbud om rådgivning og vejledning til borgerne har også i 2010 været et fokusområde. For at nå ud til en bredere kreds, har regionens sundhedsmagasin Sund i Syd og regionens personaleblad Puls i 2010 bragt artikler om Patientkontoret, og om hvad borgerne og sundhedspersonalet kan bruge patientvejlederne til. Information om Patientkontoret findes fortsat på: og på Patientkontorets folder Patientkontoret i Region Syddanmark, som kort beskriver Patientkontorets tilbud om vejledning. I sygehusenes indkaldelsesbreve, hvor patienterne oplyses om muligheden for at søge råd og vejledning i Patientkontoret. Patientkontoret har en fast side i regionens sundhedsmagasin Sund i Syd, som er et gratis blad til regionens borgere. Patientkontoret har et indslag på Info- Tv, der kører på TV-skærme i venteværelser på sygehuse og i lægepraksis, hvor borgere og patienter informeres om de mange sundhedstilbud i regionen. Patientkontoret giver en kort præsentation af patientrettigheder, og hvad patientvejlederne kan hjælpe med. Ny lovgivning For til stadighed at kunne yde en faglig kompetent vejledning skal Patientkontoret være opdateret om nye love og regler på sundhedsområdet. I 2010 handlede det specielt om et nyt patientklagesystem og egenbetaling på kunstig befrugtning, sterilisation og refertilisation Nyt patientklagesystem Folketinget vedtog den 3. juni 2010 loven om et nyt patientklagesystem. Med virkning fra den 1. januar 2011 etableres én samlet klageadgang: Patientombuddet. Som noget nyt bliver det muligt at klage over et samlet sundhedsfagligt behandlingsforløb (forløbsklage). Ligeledes etableres tilbud om lokal dialog mellem patienten, der har klaget og de involverede i sundhedsvæsenet. Faglige klager over bestemte sundhedspersoner behandles fremover af Disciplinærnævnet, hvor Patientombuddet tager sig af sekretariatsfunktionen. Det bliver også muligt at klage over manglende efterlevelse af patientrettigheder, f.eks. retten til frit og udvidet frit sygehusvalg, sygehusenes kontaktpersonsordning og betaling af sygehusbehandling i udlandet (rettighedsklager). 6 7

5 Patientkontoret skal kunne give kvalificeret vejledning til patienten om de udvidede klagemuligheder. Klager kan indgives direkte til Patient ombuddet eller til regionernes patientkontorer. Hvis klagen sendes til Patientkontoret, skal patientvejlederne afklare, om patienten ønsker lokal dialog. Hvis patienten ikke ønsker dialog, skal Patientkontoret oversende klagen til Patientombuddet. Hvis patienten ønsker dialog, skal Patientkontoret videresende klagen til rette sted i regionen med henblik på iværksættelse af dialog. Det nye tilbud om dialog understøtter i øvrigt gældende praksis i Patientkontoret. Vores fokus i klagesager er primært at søge afklaring af problemer og udredning af eventuelle misforståelser, og patientvejlederne tilbyder at formidle dialog mellem klager og relevante afdelingsledelse. Egenbetaling på kunstig befrugtning, sterilisation og refertilisation Den 16. december 2010 vedtog Folketinget ændringer af sundhedsloven, som indebærer, at der pr. 1. januar 2011 indføres egenbetaling for behandlingsforsøg med kunstig befrugtning og for sterilisation og refertilisation. Samtidig ændres medicintilskuddet til fertilitetsmedicin. Egenbetaling er et helt nyt princip i sygehusbehandling, hvilket betød at Patientkontoret i slutningen af 2010 fik mange henvendelser og spørgsmål om egenbetaling. Henvendelserne var dels fra borgere, der personligt ville blive berørt af egenbetalingen, dels fra sundhedspersonalet vedrørende information til afdelingens patienter. Patientvejlederne har i løbet af 2010 løbende fulgt udviklingen af det nye klagesystem med særligt fokus på afledte konsekvenser for Patientkontoret og for regionen. 9

6

7 I de følgende skemaer uddybes hvilke elementer, der gemmer sig bag begreberne i primær årsag til henvendelsen. Som nævnt kan en henvendelse omhandle flere problemstillinger. Spørgsmål om service handler om: Service Ventetid Visitation Patientforløb Kommunikation/information 706 Andet 389 Rykker for svar 221 Tilgængelighed 64 Personalets opførsel 75 Kræftpakker 44 Anstaltsmæssige forhold 22 Fysiske forhold 15 Andre pakkeforløb 5 Rengøring 1 Maden 1 I alt Spørgsmål om patientrettigheder fordeler sig som følger: Patientrettigheder Frit sygehusvalg (DAF) Udvidet frit sygehusvalg (DUF) dages brev 288 Andet 168 Aktindsigt 148 Vederlagsfri behandling 158 Behandlingsgaranti livstruende sygdomme 164 Frit valg - speciallæger 95 Genoptræning 68 Aflyst operation/duf 64 Højt specialiseret sygebehandling i udlandet 26 EU-forhåndsgodkendelse 20 Sygesikringsregler 19 EU-refusion/tjenesteydelser 15 Informeret samtykke 12 Eksperimentel behandling 13 Tavshedspligt mv. 11 Tvang indenfor psykiatrien 4 Forskningsmæssig behandling i udlandet I alt Henvendelser vedrørende befordring drejer sig om: Befordring Generel vejledning 417 Siddende befordring 394 Befordringsrefusion 327 Ambulancetjenesten (liggende befordring) I alt Henvendelser, der registreres under andet, repræsenterer en bred vifte af problemstillinger, som Patientkontoret præsenteres for: Andet 12 Andet 205 Social problemstilling 56 Psykisk problemstilling 21 I alt 282 Hvortil kan henvendelsen relateres Langt de fleste henvendelser handler om sygehussektoren. En mindre del drejer sig om praksissektoren. Hvortil kan henvendelsen relateres Regionens sygehuse Praksissektor 954 Offentlige sygehuse i anden region 585 Private sygehuse/klinikker 363 Andre sygehuse 77 I alt Fordeling på praksissektoren I praksissektoren er der, set i forhold til antallet af henholdsvis praktiserende læger og speciallæger, flest henvendelser om speciallæger. Der er 423 lægehuse og 170 speciallægepraksis i regionen. Praksissektor Almen praktiserende læge 355 Praktiserende speciallæge 353 Andet sundhedspersonale 171 Tandlæge 46 Vagtlæge 29 I alt

8 Fordeling på sygehuse I forhold til sygehusenes aktivitet, er det en meget lille del af patienterne, som Patientkontoret har kontakt med, hvilket fremgår af nedenstående tabel: Sygehusets samlede aktivitet* Henvendelser til Patientkontoret Odense Universitetshospital Svendborg OUH Sygehus Lillebælt SLB Sygehus Sønderjylland SHS Sydvestjysk Sygehus SVS De Vestdanske Friklinikker 148 Psykiatricentre 31 I alt Fordeling på de enkelte sygehuse OUH Vejle sygehus SLB Kolding sygehus SLB 953 Esbjerg sygehus SVS 785 Sønderborg sygehus SHS 503 Middelfart sygehus SLB 428 Svendborg sygehus OUH 417 Haderslev sygehus SHS 334 Aabenraa sygehus SHS 305 Grindsted sygehus SVS 247 Middelfart sygehus OUH 247 Nyborg sygehus OUH 221 Fredericia sygehus SLB 170 Friklinikken i Give 116 Tønder sygehus SHS 77 *) Tallene stammer fra Region Syddanmarks ledelsesinformationssystem: SydLIS, og viser den samlede aktivitet opgjort i unikke patienter. Give sygehus SLB 71 Friklinikken i Brædstrup 32 Brørup sygehus SVS 31 Ringe sygehus OUH 31 Gråsten gigthospital SHS 17 Fåborg sygehus OUH 10 Ærøskøbing sygehus OUH 9 Augustenborg Psykiatri 8 Svendborg Psykiatri 5 Esbjerg/Ribe Psykiatri 5 Odense Psykiatri 4 Haderslev Psykiatri 4 Kolding Psykiatri 3 Vejle Psykiatri 2 Rudkøbing sygehus OUH 2 I alt Henvendelser fordelt på sygehusspecialer I forhold til sygehusene er der flest henvendelser om det ortopædkirurgiske speciale, som også er det speciale med størst Afdeling Ortopædkirurgi Røntgen 684 Øjenafdeling 535 Urologi 485 Gynækologi/obstetrik 401 Mave/tarmkirurgi 377 Neurologi 321 Rygcenter 305 Kardiologi 254 Plastikkirurgi 239 Neurokirurgi 215 Endokrinologi 201 Smerteklinik 186 Kirurgi 181 Øre-næse-hals 137 Onkologi 115 Lungemedicin 119 Gastroenterologi og hepatologi 108 Reumatologi 89 Karkirurgi 88 Psykiatri* 70 Intern medicin 70 *) Nogle af disse er registreret under Psykiatricentre andre under det enkelte sygehus psykiatriske afdeling. aktivitet og med såvel akut som planlagt behandling. Derefter kommer henvendelser om billeddiagnostiske undersøgelser (røntgen). Afdeling Anæstesiologi 69 Neurofysiologi 68 Pædiatri 65 Høreklinik 56 Thoraxkirurgi 48 Børnekirugi 45 Nuklearmedicin 35 Kæbe, tand og mundkirurgi 23 Børne- og ungdomspsykiatri 21 Nefrologi 21 Ergo- og fysioterapi 16 Infektionsmedicin 14 Dermatologi/venerologi 14 Hæmatologi 7 Kliniske serviceafdelinger 6 Klinik biokemi 4 Arbejds- og miljømedicin 4 Geriatri 3 Patologisk anatomi og cytologi 2 Klinisk mikrobiologi 1 Ikke oplyst 37 I alt

9 Patientklager Henvendelser om klageadgange Fordeling af klager til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Patientkontoret rådgiver og vejleder om klagemuligheder på sundhedsområdet 3. I dialog med patienterne finder patientvejlederne frem til klagens substans og patientens hensigt med at klage. Det viser sig ofte, at patienten frem for at klage ønsker at søge erstatning. Andre gange drejer det sig om misforståelser eller uhensigtsmæssige forløb, hvor patientvejlederen kan bidrage til at problemet løses, og klagen frafaldes. Patientvejlederne informerer om de forskellige klagemuligheder, og til hvilken myndighed klagen skal sendes, herunder klagefrister og sagsbehandlingstider: Patienter kan klage til sygehusledelsen, når det handler om personalets adfærd og opførsel, uacceptabel ventetid, dårlig tilrettelæggelse af forløb, lokaleforhold, mad eller rengøring. Hvis patienten ønsker at klage over en praktiserende læges eller speciallæges opførsel eller service behandles klagen i de respektive regionale samarbejdsudvalg (bliver registreret under Andet i nedenstående skema). Klager over en sundhedspersons manglende omhu eller faglige dygtighed rettes til Sundhedsvæsenets Patient klagenævn (fra 1. januar 2011 Patient ombuddet). Baggrunden for mange patienters klager er, at de ønsker at forbedre kvaliteten på sygehuset, så andre patienter ikke skal opleve det samme, som de selv har oplevet. Patientvejlederne tilbyder hjælp til at udfylde skemaer og til at komme med forslag til formuleringer. Der aftales ofte et møde med patienten. Det er patientvejledernes erfaring, at både patienter og fagfolk bruger ordet KLAGE, uanset om det handler om klage eller erstatning. Det er væsentligt i dialogen med patienten/pårørende, at patientvejlederen afklarer formålet med henvendelsen og forklarer forskellen mellem at indgive en klage til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og at anmelde en skade til Patientforsikringen. I dialogen med patienten/pårørende forklares, at der er vandtætte skotter mellem disse to instanser. Klageadgang Sundhedsvæsenets Patientklagenævn 493 Klage til Sygehusledelse 182 Anden klageadgang 114 Klage til Tandlægenævnet 17 Klage til Samarbejdsudvalg (praksissektoren) I alt Institution Sygehus 336 Almen praksis 59 Speciallægepraksis 20 Andre 17 Privatsygehuse 14 Ikke oplyst 47 I alt Jf. 1 stk. 1 i Lov nr. 24 af 21. januar 2009 om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet

10 Erstatningssager Hvad har henvendelserne til Patientkontoret givet anledning til De fleste henvendelser om erstatning drejer sig om fysiske eller psykiske skader opstået i forbindelse med behandling i sundhedsvæsenet. Patientkontoret kan vej - lede om mulighed for at søge erstatning afhængig af skadens omfang og karakter. Patientvejlederne informerer om, hvor en skade skal anmeldes, om forældelsesfrister og sagsbehandlingstider. Patientvejlederne tilbyder hjælp til at udfylde skemaer og til at komme med forslag til formuleringer. Der aftales ofte et møde med patienten. Nedenstående skema viser, at der i 2010 har været 1007 henvendelser om erstatningskrav til Patientforsikringen. Det er en relativ stor stigning i forhold til 2009, hvor der var 741 henvendelser. Henvendelser om erstatningsadgange Erstatningsadgange Patientforsikringen Patientskadeankenævnet 87 Erstatning udenfor patientforsikringen 39 Lægemiddelskade 14 Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring Lægemiddelskadeankenævnet 3 I alt Fordeling af anmeldelser til Patientforsikringen Fordeling af sager til Patientforsikringen 17 Sygehus 614 Almen praksis 56 Privatsygehuse 39 Andre 14 Speciallægepraksis 9 Ikke oplyst 275 I alt Spørgsmål til Patientkontoret kan være meget forskelligartede. Patientvejlederne er populært sagt Borgernes stifinder i det samlede sundhedsvæsen. Hvis vi ikke selv kan besvare henvendelsen, guides borgeren videre i systemet. Henvendelserne til Patientkontoret spænder vidt med hensyn til årsag og substans. For eksempel kan spørgsmål om ventetid og frit sygehusvalg som regel besvares i en kortvarig kontakt, hvorimod vejledning i klage- og erstatningssager er mere omfattende. Særligt når der er behov for at mødes med patienten for at klarlægge problemstillingen, og når patientvejlederne bistår med at udforme den skriftlige klage og/eller erstatningskrav. Patientvejlederens handlinger Givet information og vejledning Henvist til Den Regionale Visitation Givet telefonisk tilbagemelding Henvist til afdeling eller klinik Indhentet oplysning fra afd. eller klinik 875 Andet 810 Støttende samtale 555 Fremsendt blanketter, pjecer o.a. 468 Indhentet cpr.nr. og samtykke 368 Henvist til praktiserende læge eller speciallæge 363 Henvist til transportkontor 320 Kontakt til behandlingssted 275 Svaret skriftlig eller på mail 237 Ydet bistand til udformning af klage m.m. 201 Holdt møde med patient/pårørende 99 Møde uden for regionshuset 27 Formidlet kontakt/dialog mellem afd. og pt. 25 Indhentet oplys. fra prak. læge eller speciallæge 21 Fungeret som bisidder 7 Indhentet oplysning fra privathospital 2 I alt * 18 * En henvendelse udløser ofte flere handlinger. 19

11 Undervisning og formidling Erfaringsudveksling, kompetenceudvikling og tværfagligt samarbejde Patientkontoret har formidling af patientrettigheder som kerneydelse. Undervisnings- og formidlingsopgaver prioriteres højt, da det er en god måde at øge fokus på patientens retsstilling på til en bred kreds af sundhedspersonale. Undervisningen tilbydes vederlagsfrit til sygehusafdelinger, praktiserende læger og speciallæger, patientforeninger og sundhedsfagligt personale Patientvejlederne har i 2010 været ude at undervise i følgende sammenhænge: Sygehuspersonale 4 Praktiserende læger og speciallæger både i lægehuse og tolvmandsforeninger o.l. Andre F.eks. andet sundhedspersonale, kommuner og patientforeninger I alt For til stadighed at kunne yde en faglig kompetent vejledning følger Patientkontoret med i udviklingstendenser i sundhedsvæsenet og holder sig opdateret om nye love og regler på sundhedsområdet. Patientvejlederne deltager i temadage og konferencer, i den udstrækning det findes relevant i forhold til vores funktionsområde og opgavevaretagelse. Deltagelse i regionernes årlige patientvejlederseminar og årlige temadag for patientvejledere har meget høj prioritet for alle patientvejlederne. Patientkontoret er repræsenteret i følgende tværfaglige samarbejdsrelationer i Region Syddanmark: Regionens Kontaktforum, siddende patientbefordring (Laila Dahl) Regionens Abortsamråd (Lene Madsen) Koordinationsforum for regionernes patientkontorer (Annalise Possing) Regionens Kvalitetsforum (Annalise Possing og Lene Madsen). Internt samarbejde i sundhedsstaben: Patientkontoret og Den Regionale Visitation mødes fast en gang om måneden. På møderne drøftes nye tiltag i regionens behandlingstilbud, aktuelle problematikker i forhold til ventetider og flaskehalse i systemet samt generelle emner i forhold til håndtering af patienternes ret til frit og udvidet frit sygehusvalg. Patientkontoret aftaler efter behov møder med repræsentanter fra de øvrige afdelinger i sundhedsstaben for en faglig drøftelse og opdatering af udviklingsområder på sundhedsområdet, herunder drøftelse af ny lovgivning

12 Bilag 1 Retningslinier for Patientkontoret i Region Syddanmark Vedtaget af regionsrådet på møde den 5. marts 2007 (Punkt 16) 1. Grundlag Retningslinierne fastsættes i henhold til sundhedslovens 51 og eventuelle bekendtgørelser, der måtte udstedes med hjemmel heri. 2. Beliggenhed Region Syddanmarks patientkontor placeres i Regionshuset i Vejle. Til en indledning får hver patientvejleder et geografisk ansvarsområde, og det forventes, at patientvejlederne som hidtil vil opsøge patienter og sundhedspersonale lokalt, når der er behov herfor. 3. Personale og organisation Patientkontorets opgaver varetages af patientvejledere, der ved deres overblik over regionens tilbud og lovregler om patientrettigheder udgør en ressource for det samlede sundhedsvæsen i Region Syddanmark. Patientkontoret er organisatorisk placeret i sundhedsstabens interne ledelsessekretariat. Patientvejlederne, der er ansat i Patientkontoret, er fagligt uafhængige ved behandlingen af enkeltsager, ligesom patientvejlederne skal have patientens samtykke til at videregive oplysninger til eller til at indhente oplysninger fra ansatte i sundhedsvæsenet Opgaver og kvalitetssikring Patientkontoret varetager de opgaver, der er foreskrevet i sundhedslovens 51 og i bekendtgørelser udstedt med hjemmel heri, samt opgaver i øvrigt pålagt af regionsrådet eller sundhedsstaben, og som er forenelige med arbejdsområdet. Patientkontoret formidler relevante oplysninger til brug for, at Region Syddanmark kan udvikle service, behandlingskvalitet og patientsikkerhed i det samlede sundhedsvæsen i regionen. Patientkontorets patientvejledere har pligt til at medvirke i kvalitetsprojekter besluttet af regionen. 5. Årsberetning Patientkontoret afgiver en årlig beretning om kontorets virksomhed. Patientkontorets årsberetning skal som minimum oplyse: 1. Hvem har kontaktet patientkontoret (patient, pårørende, sundhedspersonale eller andre) 2. Henvendelsesmåde 3. Hvorvidt henvendelsen vedrører a. Generelle spørgsmål om brug af frit sygehusvalg og behandlingsgaranti b. Spørgsmål vedrørende patienters retsstilling c. Befordring d. Klage og erstatning vedrørende sygehuse e. Klage og erstatning vedrørende praksissektoren f. Klage og erstatning vedrørende private sundhedsydelser Sundhedsdirektøren eller den denne bemyndiger hertil bestemmer fristen for afgivelse af årsberetningen og kan bestemme, at der i årsberetningen kan medtages yderligere oplysninger.

13 Region Syddanmark Damhaven Vejle regionsyddanmark.dk Region Syddanmark Kontakt til Patientkontoret Telefon Telefontider: Mandag 9-14 Tirsdag 9-12 Onsdag 9-14 Torsdag 9-14 Fredag 9-12 Patientkontoret i Region Syddanmark Damhaven Vejle

Patientkontorets årsberetning 2015

Patientkontorets årsberetning 2015 Patientkontorets årsberetning 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2015 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

Klager over Psykiatrien

Klager over Psykiatrien September 2014 Klager over Psykiatrien Information om klagebehandling i Psykiatrien i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Vejledning om klagemuligheder Forslag, kritik og klager er en værdifuld hjælp

Læs mere

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland.

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland. Indledning... 3 Organisation... 4 Opgaver... 4 Patienthenvendelser... 6 Frit sygehusvalg... 8 Patienters retsstilling... 10 Klage og erstatning... 11 Kvalitetssikring af Patientkontoret... 12 Øvrige aktiviteter...

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Region Midtjylland. Patientkontorets årsberetning 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr. 9

Region Midtjylland. Patientkontorets årsberetning 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008. Punkt nr. 9 Region Midtjylland Patientkontorets årsberetning 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008 Punkt nr. 9 Patientkontorets årsberetning 2007 1 Efter Sundhedslovens 51 skal Patientkontoret udarbejde

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling

Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling regionsyddanmark.dk Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet, Region Syddanmark 26. januar 2010

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008 Patientrettigheder November 2008 Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Gælder til 30. juni 2009 Frederikssund Hospital / Esbønderup Sygehus

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Årsrapport 2011. Patientklager OUH. Direktionssekretariatet

Årsrapport 2011. Patientklager OUH. Direktionssekretariatet Årsrapport 2011 Patientklager OUH Direktionssekretariatet Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 1 2. Database til registrering af klager.. 1 3. Nyt Patientklagesystem 2 4. Opgørelser 2 4.1 Klagetyper.

Læs mere

Patientinformation om frit valg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder

Patientinformation om frit valg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder Patientinformation om frit valg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder www.regionsyddanmark.dk Frit sygehusvalg og Region Syddanmarks ventetidsrettigheder Du har som borger i Danmark frit sygehusvalg.

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

PATIENT- KONTORETS. Årsberetning. Region Midtjylland. Patientkontoret

PATIENT- KONTORETS. Årsberetning. Region Midtjylland. Patientkontoret PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2012 Region Midtjylland Patientkontoret Indhold 1.... Indledning 2....Patientkontorets funktion og opgaver 3....Patientkontorets organisation 4....Særligt om år 2012 i Patientkontoret

Læs mere

PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2014 Region Midtjylland

PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2014 Region Midtjylland PATIENT- KONTORETS Årsberetning 2014 Region Midtjylland Patientkontoret Indhold 1. Indledning...4 2. Patientkontorets funktion og opgaver...4 3. Om Patientkontoret...5 4. Særligt om år 2014 i Patientkontoret...6

Læs mere

Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet Dokumentbrugere : SYD Administratione n - Syd, S afd. led. Alle

Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet Dokumentbrugere : SYD Administratione n - Syd, S afd. led. Alle Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet SYD Administrationen - Syd (DistG) Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet Dokumentbrugere : SYD Administratione n - Syd, S afd. led. Alle

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse

Patientkontorets årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse Patientkontorets årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Patientkontorets organisatoriske placering 4. Henvendelser til Patientkontoret I. Antal af

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Januar 2015 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

2. Patientkontorets funktion og opgaver

2. Patientkontorets funktion og opgaver Patientkontorets årsberetning 2011 Indhold 1. Indledning.......................................................3 2. Patientkontorets funktion og opgaver..................................4 3. Patientkontorets

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Vejledning om klagemuligheder

Vejledning om klagemuligheder Vejledning om klagemuligheder Klagecenteret Patientombuddets klagecenter behandler klager over: Sundhedsfaglig virksomhed Regioners og kommuners administrative afgørelser og beslutninger Anvendelse af

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 Statistiske oplysninger om patientklager 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 2 OPRETTEDE-, ANTAGNE- OG AFVISTE PATIENTKLAGESAGER... 8 2.1 Fordeling

Læs mere

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4 Sygehusvalg Gældende 1. januar 31. august 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 5 Mere end 2 måneder Behandling på sygehus...

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Patientrettigheder Dine rettigheder som patient Denne vejledning orienterer om dine rettigheder som patient på Steno Diabetes Center. Du kan søge information om love og vejledninger, som sikrer dig disse

Læs mere

I 2013 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 29,5 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2012.

I 2013 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 29,5 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2012. Statistiske oplysninger om patientklager 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Nye sager, afgørelser og sagsbehandlingstid... 4 2 Afgørelser... 7 2.1 Diciplinærnævnets og Patientombuddets afgørelser

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Nyttige adresser og hjemmesider: Patientkontoret, Region Nordjylland Niels Bohrs vej 30 9220 Aalborg Ø tlf. 96 35 10 10 (hverdage kl. 9-12) patientkontor@rn.dk www.patientrettigheder.rn.dk Kørselskontoret,

Læs mere

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014 Region Hovedstaden Patientrettigheder - en kort orientering til patienter og pårørende Find mere information og adresser på de forskellige klage- og erstatningsinstanser på www.regionh.dk/patientrettigheder.

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient Patientrettigheder Generel information om dine rettigheder som patient PTU s RehabiliteringsCenter Email: ptu@ptu.dk www.ptu.dk Rødovre Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre Tlf.: 36 73 90 00 Risskov Arresøvej

Læs mere

Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark

Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Kvalitet og Forskning Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Oktober 2016 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Velkommen til Psykiatrien

Velkommen til Psykiatrien Velkommen til Psykiatrien I Psykiatrien i Region Syddanmark bestræber vi os på at sikre det bedst mulige samarbejde mellem patienter, fagfolk og pårørende. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde

Læs mere

Der er vedlagt et skema med de krav, de private sygehuse og klinikker stilles over for.

Der er vedlagt et skema med de krav, de private sygehuse og klinikker stilles over for. N O T A T Bilag 1 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Kvalitets- og dokumentationskrav

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 : INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1 Sundhedsplatformen Borgervænget 7, 3. 2100 København Ø Opgavebeskrivelse Modtagere fremgår af bilag 1 Ringsted Sygehus Bøllingsvej 30 4100 Ringsted www.regionh.dk www.regionsjaelland.dk Dato: 28. maj 2014

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2013

Patientkontorets årsberetning 2013 Patientkontorets årsberetning 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2013 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

Forebyggelse & patientklager

Forebyggelse & patientklager Forebyggelse & patientklager Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Læringsmål Forebyggelse Definere og foretage rapportering af en utilsigtet hændelse Patientklager

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. UDKAST (Høring 8. oktober 2013) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social Information om Rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social Indhold 03 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling 04 Bisidder

Læs mere

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler.

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler. Koncern Sekretariatet Juridisk Sekretariat Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 57 19 Fax 48 20 57 77 Web www.regionhovedstaden.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 3. december 2010

Læs mere

Sig Undskyld, Når Skaden er Sket Region Syddanmark, den 24. november 2010. Helle Eckeroth Mail: helle.eckeroth@regionh.dk Telefon 3632 6528

Sig Undskyld, Når Skaden er Sket Region Syddanmark, den 24. november 2010. Helle Eckeroth Mail: helle.eckeroth@regionh.dk Telefon 3632 6528 Sig Undskyld, Når Skaden er Sket Region Syddanmark, den 24. november 2010 Helle Eckeroth Mail: helle.eckeroth@regionh.dk Telefon 3632 6528 Hvorfor ny lov? Det er for svært at finde vej i klagesystemet.

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD Information rettet mod patienter mellem 15 og 18 år og deres forældre

Læs mere

Implementeringsplan for specialet arbejds- og miljømedicin

Implementeringsplan for specialet arbejds- og miljømedicin Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Annemarie Heinsen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Annemarie.Heinsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-17737 Telefon: 76631371 Dato: 26-01-2010 Notat

Læs mere

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling Patientinformation Arbejdsmedicinsk Afdeling Esbjerg Velkommen til Arbejdsmedicinsk Afdeling. I denne folder svarer vi på de spørgsmål, vores patienter ofte

Læs mere

Samarbejdet. mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark

Samarbejdet. mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark Samarbejdet mellem patienter, pårørende og Psykiatrien i Region Syddanmark En god relation mellem patient og behandler er en forudsætning for at blive rask METTE HARTMANN Patient Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Udarbejdet af: Ulla Wernberg-Møller Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben E-mail: Ulla.Wernberg-Moeller@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1483 Dato: foråret 2014 Temanotat

Læs mere

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Rygcenter Syddanmark

Læs mere

Implementeringsplan for specialet oftalmologi

Implementeringsplan for specialet oftalmologi Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Annemarie Heinsen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Annemarie.Heinsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-17737 Telefon: 76631371 Dato: 11-01-2010 Notat

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

GS Online. Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om ETTIGHEDE for patienter i voksenpsykiatrien O E T U Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 ontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 et til information om din sygdom og behandling

Læs mere

Mine rettigheder som patient

Mine rettigheder som patient Patientinformation Mine rettigheder som patient Kvalitet Døgnet Rundt Mine rettigheder som patient 1. Ret til information Som patient har du krav på at få alt at vide om din sygdom og behandling. Du skal

Læs mere

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/18262 Dato: 1. maj 2014 Udarbejdet af: Hanne Staghøj Markussen E-mail: hsm@rsyd.dk Telefon: 20460627 Version: 1.0 Notat

Læs mere

Implementeringsplan for specialet Tand, mund og kæbekirurgi

Implementeringsplan for specialet Tand, mund og kæbekirurgi Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mette Nygaard Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Mette.Nygaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-13639 Telefon: 76631371 Dato: 02-03-2010 Notat Implementeringsplan

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital Patientrettigheder Januar 2011 Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Frederikssund er et nærhospital i Region Hovedstaden. I denne pjece kan du læse om dine rettigheder som

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Patientsikkerhed en introduktion til området

Patientsikkerhed en introduktion til området Område: Sundhedsområdet Journal nr.: 12/22788 Dato: 6. november 2012 Udarbejdet af: Maria Frank og Inge Pedersen E mail: Maria.Frank@regionsyddanmark.dk Inge.Pedersen@refgionsyddanmark.dk Notat Patientsikkerhed

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Jeg har fået en patientklage. Hvad gør jeg?

Jeg har fået en patientklage. Hvad gør jeg? Jeg har fået en patientklage Hvad gør jeg? Jeg har fået en patientklage -Hvad gør jeg? Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-80 Copyright Dansk Sygeplejeråd Oktober 2015. Alle rettigheder forbeholdes. ISBN 978-87-7266-207-7

Læs mere

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri, Esbjerg Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Patient- og pårørendeinformation Når du indlægges Når du skal indlægges i Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit U1 Velkommen til

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

antal felt kar. -- 1 --

antal felt kar. -- 1 -- SHAK sygehus felt antal kar. recart "sgh" start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt "sgh" nøgle obligatorisk 2 20 4 SHAKkode NNNN nøgle obligatorisk 3 8 24 DatoFra ÅÅÅÅMMDD nøgle fra og med

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Læs mere

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet Regionen - Tværregionale dokumenter - 1 Ledelse - 1.11 Informationssikkerhed Dokumentbrugere: OUH, Psykiatri, SVS, SLB, SHS Læseadgang: Alle Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2007

Patientkontorets årsberetning 2007 Patientkontorets årsberetning 2007 Region Midtjylland Patientkontoret Efter Sundhedslovens 51 skal Patientkontoret udarbejde årsberetning for sin virk somhed. Årsberetningen skal indsendes til ministeren

Læs mere

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG Januar 2012 en kort orientering til patienter og pårørende SPROG Kære patient Det er regionsrådets ønske, at du med denne pjece kort kan orientere dig om dine rettigheder som patient. Du er altid velkommen

Læs mere

Patientklager Side 1

Patientklager Side 1 Patientklager Side 1 FORORD Som sygeplejersker er vi stolte af vores faglighed og bevidste om vores ansvar. Det er derfor en meget voldsom oplevelse at blive involveret i en patientklagesag, hvor en patient

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 02-10-2013 16:00. Rigshospitalet, Blå stue. Patientudvalget dagsorden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 02-10-2013 16:00. Rigshospitalet, Blå stue. Patientudvalget dagsorden DAGSORDEN Patientudvalget dagsorden MØDETIDSPUNKT 02-10-2013 16:00 MØDESTED Rigshospitalet, Blå stue MEDLEMMER Flemming Pless Abbas Razvi Anne Ehrenreich Julie Herdal Molbech Lise Rask Niels Borre Lene

Læs mere

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig.

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig. Få hjælp til at... Klage over behandling, forløb eller service på hospital eller hos praktiserende sundhedspersoner, søge erstatning eller rapportere utilsigtede hændelser. Klage over service Sundhedsfaglig

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere