PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15"

Transkript

1 PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI

2 INDHOLD 3 INTRO 4 PLANSTRATEGIPROCESSEN 7 BOSÆTNING 8 ERHVERVSUDVIKLING 10 BYROLLER OG TILPASNING 12 BYMIDTEUDVIKLING OG DETAILHANDEL 14 TRAFIKSTRATEGI OG CYKLISME 17 DET ÅBNE LAND 18 MARKEDSFORHOLD 20 ØKONOMISK KONSEKVENSVURDERING 22 PLANSTRATEGI 360

3 2013 PLANSTRATEGI 3 INTRO I 2014 og 15 skal kommunerne for fjerde gang lave planstrategier. Det sker i en ny virkelighed, hvor finanskrisen, nye bosætnings- og erhvervslokaliseringsmønstre, ny teknologi, behov for økonomisk optimering, nye organisations- og samarbejdsmodeller mv. skaber nye udfordringer, behov og muligheder. Nogle steder er udfordringen at håndtere trængsel og dynamisk erhvervsudvikling. Andre steder skal der tænkes over strukturel tilpasning til lavere indbyggertal og faldende skatteindtægter. Planstrategien er chancen for at se grundlæggende på kommunens fysiske og strategiske udvikling, identificere styrkerne og få det meste ud af mulighederne, og den er en mulighed for at skabe et bredt ejerskab til kommunens udvikling blandt politikere, planlæggere, borgere, erhvervsliv og andre lokale interessenter. Det kræver både en god proces, og at de rette kompetencer kommer i spil på rette tidspunkt. Og det kræver, at der stilles de rigtige spørgsmål som f.eks.: Hvordan udvikler vi smarte planløsninger og samarbejdsformer, som betyder, at vi kan få ressourcerne til at strække længere? Hvordan tiltrækkes og fastholdes borgere og hvilke familietyper er interesserede i at bo hvor? Hvordan kan den fysiske planlægning understøtte udviklingen og tage præcist afsæt i markedssituationen? Hvilke erhvervsmæssige styrker har kommunen og hvordan kan de udvikles yderligere og understøttes af den fysiske planlægning? Hvordan kan trafikken bruges som strategisk redskab til at styrke sundhed og reducere trængsel? Hvordan kan der skabes liv i bymidten under nye vilkår, hvor detailhandlen er presset? Hvordan fokuserer vi næste genereration af klimatilpasningsplan mod at forebygge mod oversvømmelser samtidig med, at der skabes bedre byrum og natur og rekreative muligheder får et løft? MICHAEL KNØRR SKOV Afdelingschef, Plan og Trafik, Lyngby Mobil: Telefon: Hvis der ikke kan være vækst alle steder i kommunen, hvor skal udviklingen så fokuseres, og hvad er det gode alternativ til vækst de andre steder? Hvordan kan det åbne lands muligheder udnyttes bedst muligt? I COWI står vi klar til at hjælpe med både indhold og proces. Vi har stærke kompetencer og kan hjælpe jer hele vejen rundt. I hæftet sætter vi fokus på en række af de emner, der er relevante i planstrategiprocessen. God læselyst og god fornøjelse med planstrategiprocessen. Vi glæder os til samarbejdet med jer i de kommende år! KRISTIAN BRANSAGER Projektchef, Plan, Udvikilng og Trafik, Aalborg Mobil: Telefon:

4 PLANSTRATEGIPROCESSEN At tage hul på en ny planstrategi er på samme tid en velkendt proces og hver gang en helt ny opgave. Det er fjerde gang kommunerne skal udarbejde en planstrategi, og mange kommuner har med planstrategien fra sidst et solidt grundlag at bygge på. Det gør på den ene side opgaven velkendt men kommunerne står også overfor en række nye udfordringer. MERE END 1000 NYE KOMMUNALPOLITIKERE To forhold gør, at det ikke er business as usual : 1. Ved kommunalvalget kom mere end nye politikere ind i landets 98 byråd. Det svarer til, at 43 % af politikerne for første gang skal tage hul på byrådsarbejdet. For mange af de nye politikere er både tankegangen og det konkrete indhold i planstrategien et helt nyt område. Nye politikere har nye tanker om, hvad kommunen skal satse på og hvordan kommunen skal være i dialog med borgere, erhvervsliv, ildsjæle, investorer osv. SVEND ERIK ROLANDSEN Projektchef, Plan og Trafik, Lyngby Telefon: Mobil: Danmarkskortet ændrer sig markant i disse år. Danmark kæmper med at skabe vækst og nedbringe arbejdsløsheden. Udviklingen begynder at sætte sine spor i ikke blot yderområderne, men også i eksempelvis bymidter og erhvervsområder i både store og mellemstore byer, hvor detailhandlen er under pres og hvor lukkede industrivirksomheder ikke erstattes af boliger, kontorbyggeri mv. i samme tempo som tidligere.

5 2013 PLANSTRATEGI IDENTIFICÉR DE NYE POLITIKERES INTERESSEOMRÅDER Første skridt vil derfor naturligt være at vurdere den gældende planstrategis udløbsdato : Fanger planstrategien de tendenser og udfordringer, som kendetegner kommunen i 2014, og de emner, som optager politikerne i et byråd, hvor mange er nye ansigter? Kan den nye planstrategi bygge på den gamle, eller skal tavlen viskes ren? Blev eksterne parter i tilstrækkelig grad inddraget sidst? Blev de eksterne aktører, der kan gøre en virkelig forskel, involveret på det rigtige tidspunkt? En god start på planstrategiprocessen kan eksempelvis være en interviewrunde med politikerne i det nye byråd og/eller et temamøde, hvor nye tendenser og udfordringer i kommunens udvikling præsenteres og drøftes. Drøftelserne kan baseres på et kort overblik over den gældende planstrategi og kommuneplan. En proces der eksempelvis kan sættes i gang, når de nye byråd i løbet af vinteren og det tidligere forår er kommet godt hen over introduktionsperioden og har taget fat på de nye opgaver. EN HURTIG OG KOMPRIMERET PROCES COWI oplevede i sidste runde med planstrategier, at flere kommuner ønskede at speede planstrategiprocessen op. Både i den måde arbejdet blev gennemført på og i forhold til hvor hurtigt planstrategien blev færdiggjort. Intense arbejdsmetoder som eksempelvis skriveworkshops, hvor en råskitse til planstrategi blev produceret på få dage, var én af metoderne til at komme hurtigt i gang. Vi oplevede også, at nogle kommuner er blevet opmærksomme på, at en hurtig planstrategiproces giver mulighed for at komme hurtigt i gang med revision af kommuneplanen, så den kan afsluttes og vedtages tidligt nok til, at politikerne også føler de er med til at realisere kommuneplanen. I stedet for blot at vedtage kommuneplanen få måneder inden kommunalvalget. Det sikrer ejerskab og forankring hos politikerne, og planstrategiens proces bliver meningsfuld for dem, der skal udføre strategien. Men det er også en stor udfordring ifht. det arbejde, der ligger i planstrategi- og kommuneplanprocesserne. Set i lyset af, at mange politikere denne gang med god grund kan forventes at have et meget stort fokus på at skabe vækst og jobs vil det være oplagt at invitere erhvervsliv og lokale interesseorganisationer med i processen. Hvad er deres syn på, hvilke strategier de mener kommunen har brug for at satse på? Og hvilken rolle spiller den fysiske planlægning i den sammenhæng? COWIS VÆRKTØJER OG ERFARINGER COWI har hjulpet kommuner over hele landet med at tilrettelægge en god planstrategiproces f.eks. Ringkøbing, Fredericia og Frederiksberg. Som led i processen kan vi f.eks. interviewe politikere og andre interessenter om deres ønsker til kommunens udvikling, bidrage til at tilrettelægge en temadag for byrådet, supplere med kortlægninger og analyser undervejs og også hjælpe med at skrive selve planstrategien. 5

6 Det øverste kort viser befolkningsudviklingen fra 2006 til Der er befolkningstilvækst over det meste af landet. Det nederste viser befolkningsudviklingen fra 2011 til Nu er væksten koncentreret omkring Hovedstadsregionen, i Øst- og Midtjylland samt omkring Odense. Det betyder, at flertallet af Danmarks kommuner nu oplever fald i befolkningstallet. Det kræver nye svar og mange steder en fokusering og prioritering af ressourcerne i de kommende år COWI 2013

7 2013 PLANSTRATEGI 7 BOSÆTNING DE FLESTE KOMMUNER OPLEVER FALDENDE BEFOLKNINGSTAL HVAD KAN MAN GØRE? Der er store forskelle på de danske kommuners situation. Nogle oplever vækst, men flere oplever faldende befolkningstal. Fra at være en problematik, der har ramt en håndfuld, er det nu så tydelig en strukturændring for mange, at der skal findes nye veje også når det planstrategiske arbejde skal i gang i de danske kommuner. For alle kommuner gælder, at beboersammensætningen spiller en stor rolle, både for kommunens udviklingsmuligheder og dens økonomi. Det er nyttigt at blive klogere på, hvorfor folk flytter til og fra og hvad der kan gøres for at holde på/tiltrække bestemte befolkningsgrupper. Hvordan kan pendlerne, der hver dag kører på arbejde i kommunen, også få lyst til at bosætte sig her? Hvilke ønsker har de? I yderområderne er det i stigende grad nødvendigt at prioritere, hvor i kommunen bosætningen skal koncentreres på længere sigt. Samtidig skal økonomien tænkes med: Hvilke krav stiller det til kommunens servicetilbud, hvis der f.eks. tiltrækkes mange børnefamilier? Og hvordan påvirker den kommunale udligningsordning regnestykket, hvis kommunen satser på en bestemt befolkningsgruppe? COWIS VÆRKTØJER I COWI har vi arbejdet med bosætning i mange år. Vi laver f.eks. pendleranalyser, bosætningsanalyser- og strategier, tilflytteranalyser. I arbejdet anvender vi både kvantitative metoder og kvalitative metoder som interviews. Tilsammen giver metoderne det nuancerede billede, der er brug for i den konkrete situation. Suppleret med f.eks. økonomiske konsekvensvurderinger giver det et solidt beslutningsgrundlag, når planstrategiens målsætninger om bosætning og tiltrækning af arbejdskraft skal formuleres. THOMAS JENSEN Senior projektleder, Plan, Udvikling og Trafik, Aalborg Telefon: Mobil: EKSEMPLER PÅ COWIS ERFARING Som oplæg til et temamøde for byrådet lavede COWI for Lejre Kommune en tilflytteranalyse. Analysen kortlagde til- og fraflytningsmønstrene baseret på BBR- og CPR-registret, og den blev suppleret af en interviewundersøgelse med tilflyttere, der har valgt at bosætte sig i Lejre Kommune. Hvorfor valgte de at bosætte sig i kommunen, og er deres ønsker blevet indfriet? Analysen belyste også den interne flytning i kommunen, herunder hvilke boliger der er efterspørgsel efter, og hvilke boligtyper der kan forventes at blive ledige. Faaborg-Midtfyn Kommune har bedt COWI udarbejde en bosætningsstrategi. Den handler om at skabe match mellem de eksisterende og kommende boliger i kommunen og potentielle tilflyttere. Bosætning ses som en markedsorienteret udviklingsproces, der handler om udbud og efterspørgsel. Efterspørgerne er de potentielle tilflyttere, og kommunens byer, boliger, natur, service, kultur mv. udgør udbuddet. Hovedvægten ligger på at fremme bosætning i de byer i kommunen, der har de største muligheder for vækst, men strategien vil også rumme eksempler på, hvordan udfordringerne i områder med et svagere boligmarked kan håndteres. ANNETTE WALTER Projektchef, Økonomi og Management, Lyngby Mobil: Telefon:

8 ERHVERVSUDVIKLING De vigtigste brikker, for at sikre et godt erhvervsklima, er en klar og visionær kommunal erhvervspolitik, et målrettet samarbejde mellem kommunen og erhvervsaktører - og en åben dialog der går hånd i hånd med konkret handling. I COWI har vi erfaring for hvad der virker! ERHVERVSUDVIKLING MED SUCCES AFHÆNGER AF... ERHVERVSUDVIKLINGSINDSATS, DER GØR EN FORSKEL COWIs konsulenter har gennem årene løst opgaver på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet for en række kommuner. Derfor har vi erfaring for hvad der virker i den kommunale indsats, hvordan arbejdet kan organiseres, og hvilke metoder der er effektive til at inddrage relevante aktører. Vi har opnået en dyb indsigt i konkrete lokale udfordringer og det politiske landskab. Vi har erfaring med, hvornår og hvordan det er optimalt at spille ind for at understøtte beslutningsprocesserne i kommunen, og opnå gode og varige resultater. COWIs ydelser spænder over hele spektret fra kortlægning og analyse til facilitering af proces og dialog omkring erhvervsudviklingen. EKSEMPLER PÅ COWIS ERFARING Rudersdal kommune har bedt COWI gennemføre en analyse af kommunens erhvervsområder, som skal indgå i grundlaget for den kommende planstrategi. Analysen skal beskrive erhvervsprofiler, afdække virksomheders behov og ønsker, kortlægge eksisterende erhvervsområder, perspektivere mulighederne for erhvervsområderne set i lyset af den regionale erhvervsudvikling og pege på forslag til fornyelse og forbedringer. COWI og Mandag Morgen løser sammen opgaven Vækstkulturens dna for REG LAB. COWI og Mandag Morgen beskriver udvalgte eksempler på god praksis for at skabe vækst i syv byer i forskellige dele af landet. Analysen ser desuden på tværs af de syv cases og kommer med bud på, hvilke værktøjer eller aktiviteter som offentlige aktører kan gøre brug af i bestræbelsen på at skabe vækst. JAKOB DYBDAL CHRISTENSEN Sektionsleder, Management, Lyngby Telefon: Mobil:

9 2013 PLANSTRATEGI 9

10 BYROLLER OG TILPASNING Mange kommuner er udfordrede af faldende befolkningstal, stigende gennemsnitsalder, nedgang i antallet af arbejds-pladser samt landsbyer med tomme og faldefærdige huse. Den nødvendige diskussion om tilpasning af kommunens bymønster og servicestruktur presser sig på. Her kan planstrategiprocessen bruges. TILPASNING BLIVER EN NØDVENDIGHED Tilpasning på kommunalt niveau bliver en nødvendighed for mange kommuner. Der skal tages stilling til, hvordan det fremtidige bymønster skal være, herunder hvor kommunens udviklingsmidler skal fokuseres. Diskussionen er svær, men nødvendig, og planstrategiprocessen er den rigtige anledning. Det er her, der skal skabes et ejerskab hos politikere, byplanlæggere og lokalbefolkning til fremtidens udvikling. COWI arbejder med kommunale udviklingsstrategier der tager udgangspunkt i hvordan udfordringerne med dalende befolkningstal og ændret skattegrundlag kan håndteres. Sammen med jer ser vi bl.a. på: Hvilke lokale ressourcer er der i de enkelte landsbysamfund? Hvordan kan samspillet mellem yderområderne, landsbyerne og kommunens større byer bedst udvikles? ANN-GERD RASMUSSEN Projektleder, Plan og Trafik, Lyngby Telefon: Mobil: Hvordan tænkes befolkningsudvikling, erhvervsudvikling, infrastrukturinvesteringer og servicestruktur ind i en samlet kommunal udviklingsstrategi, der udnytter de lokale muligheder bedst muligt?

11 2013 PLANSTRATEGI 11 Og endelig: Hvordan kan kommunen få gavn af de store infrastrukturinvesteringer, der foretages i de kommende år og af den statslige pulje til nedrivning og istandsættelse af faldefærdige huse i det åbne land eller i byer med mindre end indbyggere? Alene for 2014 udgør puljen 200 mio. kr. COWIS VÆRKTØJER Som led i arbejdet med den kommunale tilpasningsstrategi kan f.eks. indgå analyser af flyttemønstre og demografiske forhold, analyser af erhvervs-struktur, analyser af boligudbud/-efterspørgsel i kommunen, kortlægning af kommunens landsbyer og deres potentialer mv. Typisk kombinerer vi kvantitative og kvalitative metoder, og prioriterer interessentinddragelse og dialog højt. Analyserne kan også udføres enkeltvis og underbygges med økonomiske konsekvensberegninger, der viser, hvordan planlagte investeringer og tiltrækning/fastholdelse af f.eks. børnefamilier vil påvirke økonomien i kommunen. EKSEMPLER PÅ COWIS ERFARING I COWI har vi gode erfaringer med koncentrerede og lokalt forankrede processer: Planværksteder hvor der arbejdes med at komme ind under prognoserne og finde det enkelte steds udviklingspotentialer. Processerne er gennemført i en lang række danske kommuner eksempelvis Herning Kommune. COWIs rejsehold arbejder tre intensive dage i et åbent planværksted sammen med borgerne i det konkrete bysamfund. Planværkstedet forberedes med analyser af de konkrete strukturelle udfordringer, så rammen for planerne er på plads. Målet med planværkstederne er at sikre en social, økonomisk og miljømæssig tilpasning af det konkrete bysamfund som også kan være med til at prioritere hvordan støttemidler til kommunen kan fordeles på de enkelte by- og bosætningsområder. ANE DØSSING KOK Projektkoordinator, Plan og Trafik, Lyngby Telefon: Mobil:

12 BYMIDTEUDVIKLING OG DETAILHANDEL KRISTIAN BRANSAGER Projektchef, Plan, Udvikling og Trafik, Aalborg Mobil: Telefon: Bymidterne er byernes hjerte. Her handler vi, mødes vi, oplever kulturtilbud og nyder at opholde os på en varm sommerdag. Men bymidterne er under pres, og tomme butikslokaler, lettere forfald og manglende investeringer er en realitet mange steder. Hvordan kan kommunerne reagere på problemerne? Hvilken rolle skal bymidterne spille, og hvordan skal det ske? BYMIDTERNE ER UNDER PRES GOD PLANLÆGNING ER VEJEN FREM! Bymidterne er afgørende for hele kommunens udvikling, og derfor skal de tænkes med i planstrategiprocessen. Særligt i tider med faldende investeringer er det afgørende, at politikerne er på forkant og laver planer for bymidtens udvikling. Men hvordan skabes den gode bymidte, hvor byliv, butikker, rekreative kvaliteter og trafik/parkering er tænkt med? Og hvordan sikres, at de smukke planer også kan realiseres? COWIS VÆRKTØJER I COWI har vi mange års erfaring med en helhedsorienteret tilgang til bymidteudvikling. Byplanlæggere, sociologer, trafikeksperter og økonomer er typisk med, når vi hjælper bymidter med at genvinde livskraften og finde de rigtige strategier for fremtiden. POUL RASMUSSEN Projektleder, Plan, Udvikling og Trafik, Aarhus Telefon: Mobil: Vores ydelser omfatter bl.a. bymidteplaner, detailhandelsanalyser, udviklingsstrategier for handelslivet, byrumsplaner, inspirationsoplæg for politikere og aktører i bymidten. Vi har stor erfaring med, hvordan trafik og parkering indrettes på den bedste måde så der skabes en tilgængelig bymidte. Økonomi og markedsforhold tænker vi også med, ligesom vi tager dialogen med de investorer, der skal virkeliggøre bymidtens udvikling. TORSTEN BO JØRGENSEN Projektleder, Plan og Trafik, Lyngby Telefon: Mobil: EKSEMPLER PÅ COWIS ERFARING Siden kommunalreformen har COWI gennemført detailhandelsanalyser i mere end 25 kommuner. I analyserne besigtiger vi alle butikkerne i kommunen, og vi indhenter vigtige oplysninger som omsætning, areal, brancher mv. Vi ser også nærmere på forbrugsgrundlag, hvilke butikstyper, der kan tiltrækkes og hvordan kommunens handelsliv har udviklet sig. Med en gennemtestet og velafprøvet model har vi også mulighed for at vurdere effekterne på den eksisterende detailhandel, hvis der planlægges for et nyt butikscenter, eller hvis der planlægges for større udviklingsområder. Vores analyser giver et godt billede af tilstanden i byens handelsliv, og er et solidt grundlag for at vurdere udviklingsmulighederne. I vores anbefalinger ser vi altid resultaterne i en bymæssig sammenhæng, hvor

13 2013 PLANSTRATEGI Business improvement districts (BID) er et offentligt-privat samarbejde om udvikling af et afgrænset område i bymidten. Samarbejdet er typisk styret af en non-profit bestyrelse, og der er gode erfaringer med modellen over næsten hele den vestlige verden. I USA bruges den i mere end 1000 byer, og i New York alene er der 67 BIDs, der er 267 BIDs i England, og man er også begyndt at anvende modellen i Tyskland, Holland og Spanien. Modellen adskiller sig fra de danske cityforeninger eller erhvervsorganisationer ved at den kan pålægge alle virksomheder indenfor et område at deltage, og bidrage økonomisk, til det samlede områdeløft. COWI har solid viden om konceptet, ligesom vi kender til succesrige danske og udenlandske eksempler på frivillige samarbejder mellem de handlende og andre aktører i bymidterne. butiksstruktur, kundestrømme, trafik og parkering ses under ét, fordi det er helhedsblikket, der giver de rigtige anbefalinger. COWI hjalp Faaborg-Midtfyn Kommune med at lave en ny masterplan for Ringe (5.600 indbyggere). Planen er baseret på syv principper og definerer en række projekter, der kan virkeliggøres i bymidten. Borgerne deltog aktivt i arbejdet, hvor borgermøder, byvandringer og temagrupper blev suppleret med sociale medier. Det gav forslag om tilgængelighed, udvikling af strøget, områder til byudvikling, byggemodning af erhvervsarealer og flere andre gode forslag til byens udvikling. Efterfølgende blev konkrete projektideer trykprøvet i dialog med to projektudviklere, hvor finansiering og realisering blev diskuteret. Ikast ( indbyggere) skal også fremover være en attraktiv handelsby. For at sikre det, bad Ikast-Brande Kommune og handelslivet i Ikast COWI om at facilitere en udviklingsproces, der ledte frem til en vision, strategi og handlingsplan for handelslivet i kommunen. Over tre fokuserede møder blev der defineret fælles målsætninger og konkrete handlinger om bl.a. samarbejde, parkering, events og fysisk udvikling af gågaden, der kan styrke handelslivet i bymidten. I Lejre Kommune hjalp COWI med input til udviklingsplan for Kirke Hyllinge (2.000 indbyggere). Vi tilrettelagde to workshops, hvor byråd, forvaltning og borgere lavede SWOT-analyser og kom med forslag til konkrete indsatser. Som start på processen holdt vi oplæg med eksempler på vellykket udvikling af byer i tilsvarende størrelse, ligesom tilflytteranalyse og detailhandelsanalyse blev præsenteret. Efterfølgende er processen fortsat med stort lokalt engagement. 13

14 TRAFIKSTRATEGI OG CYKLISME Trafikken er et vigtigt omdrejningspunkt i danskernes hverdag. Tilgængelighed, service og mobilitet betyder meget for erhvervsudviklingen og for den enkelte danskers mulighed for at skabe sammenhæng i deres hverdag. Der investeres i de kommende år mere end 100 mia. kr. i store og små infrastrukturanlæg i hele landet. Der investeres i veje og broer, jernbaner, metro og letbaner samt intensive investeringer i forbedringer for cyklisterne. Ikke alle byer og alle kommuner får umiddelbart fordel af de store infrastrukturinvesteringer, men alle kan med fordel indtænke trafikken, når planstrategien formes. En overordnet plan for trafikken kan medvirke til at reducere trængsel og transporttid, styrke sundheden og ikke mindst fokusere de kommunale investeringer, så de giver størst mulig nytte. MOBILITETSSTRATEGI MED 360 GRADERS PERSPEKTIV Vejene bliver oversvømmet, danskerne bevæger sig for lidt, trængslen stiger og erhvervslivet efterspørger bedre trafikal tilgængelighed. Alt sammen forhold, der har berøring med trafikken. Udfordringerne er mange, interesserne er forskellige og strategierne for at nå målene kræver en indsats på mange fronter. Planstrategien er en afgørende mulighed for at tænke trafikken ind i udviklingen af kommunen. Det er her der er mulighed for at sætte mobilitet på dagsordenen, således at kommunens infrastruktur kan udvikles og udnyttes så mobilitet, sundhed og fleksibilitet får bedst mulige vilkår. Planstrategien fastlægger således rammerne for de strategiske valg og prioriteringer, der er nødvendige på transportområdet. Hvordan vil kommunen understøtte mobilitet for kommunens borgere, uanset alder og bopæl? Hvordan vil kommunen understøtte en høj fremkommelighed og tilgængelighed for erhvervslivet? ERIK BASSE KRISTENSEN Seniorprojektleder, Plan og Trafik, Lyngby Mobil: Telefon: Hvordan skal kommunens trafikplanlægning understøtte de sundhedspolitiske og klimapolitiske målsætninger? Hvordan vil kommunen prioritere indsatser for trængsel, erhvervsliv, sundhed og trafiksikkerhed m.m. I planstrategien er det således oplagt, at vante normer og prioriteringer mellem forskellige typer trafikanter kommer i spil. GRETHE HELLEDI Sektionsleder, Plan, Udvikling og Trafik, Aalborg Mobil: Telefon: COWIS VÆRKTØJER COWIs faglige miljø med over 100 trafik- og mobilitetsplanlæggere er Danmarks største. Vi arbejder for byer og kommuner over hele landet på både strategisk niveau og på detailniveau. Vores ydelser omfatter f.eks. trafikstrategier, trafikledelsesplaner, cykelhandlingsplaner, fodgængerstrategier og parkeringsanalyser samt trafikmodeller. Vi har direkte adgang til en lang række trafikale data f.eks. via kørselsregistreringer i 3x34 og via det nyudviklede Bluetooth/Wifi-værktøj City Sense. Med City Sense har vi nem mulighed for at registrere bil- og fodgængerstrømme i en by og på vejnettet, og vi kan således hurtigt samle data på den trafikale adfærd, som kan bruges i forbindelse med en trafikal analyse.

15 2013 PLANSTRATEGI 15 EKSEMPLER PÅ COWIS ERFARINGER De strategiske valg, som de danske kommuner står overfor, er mange og svære! I COWI har vi høstet konkrete erfaringer med blandt andet cykelhandlingsplanen i Randers Cykelbys projekt. Kommunen vedtog i 2011 en ambitiøs cykel- og stipolitik og har samtidig gennemført en række tiltag for at få flere op på jernhesten. Anstrengelserne har båret frugt. I 2013 blev Randers Kommune kåret til Årets Cykelkommune, og flere springer på cyklen i Randers de nyeste tal om transportvanerne viser, at andelen af cykelture er steget med 45 procent. Odense Kommune har valgt at installere City Sense på Ringvejen i Odense. Baggrunden er at Odense står overfor enorme ændringer i den trafikale struktur, hvor Thomas B. Thriges Gade forventes lukket for biltrafik, og der etableres letbane. Disse ændringer får betydning for trafikkens afvikling i hele byen. COWI har bistået kommunen med planlægningen og analyser af de trafikale konsekvenser. I løbet af efteråret 2013 opsættes i alt 28 Bluetooth -målere hele vejen rundt om Odense, og målerne skal foreløbigt i et år levere data til at kortlægge rejsetiderne for biltrafikken, således at der kan skabes et meget detaljeret overblik over trafiksituationen før og efter ændringerne.

16 PLANLÆGNINGEN FOR DET ÅBNE LAND SKAL BÅDE BEVARE OG UDVIKLE VORES NATUR- OG LANDOMRÅDER

17 2013 PLANSTRATEGI 17 DET ÅBNE LAND Planstrategien kan konkretisere, hvordan kommunerne vil varetage de mange modsatrettede interesser og hensyn i det åbne land. Allerede i planstrategien skal indledende overvejelser og prioriteringer være på plads. HVILKE UDFORDRINGER TEGNER SIG FOR DET ÅBNE LAND? Som følge af ændringer i planloven er der i landets kommuner ved den seneste Kommuneplanrevision 2013 taget fat på bl.a. planlægning for fælles biogasanlæg og store husdyrbrug. En del af processen vil være overvejelser om hvor og hvordan disse anlæg kan placeres mest hensigtsmæssigt - og hvordan det kan understøtte en udvikling, der i øvrigt er ønskelig i den enkelte kommune! Kommunerne har i forvejen fokus på afvikling/udvikling, klimatilpasning, infrastruktur og kulturmiljøer i det åbne land. Udfordringerne er med andre ord ikke blevet mindre, når der skal laves en planstrategi for det åbne land, der varetager både benyttelses- og beskyttelseshensyn samt planlovens nye muligheder. Men udfordringerne stopper ikke her. Hvordan kan planstrategierne tage afsæt i og sætte rammerne for handleplaner for vand og natur? Hvor har kommunerne indflydelse og hvilke strategiske valg kan politikerne tage, når blikket rettes mod det åbne land? Det ser vi i COWI som en meget konkret udfordring - hvilke kvaliteter skal bevares og udvikles - og hvilke lever deres eget liv, uafhængigt af den kommunale planlægning og indsatsområder. I den kommende planstrategiproces har politikerne en unik chance for at tage hul på både udviklingen og beskyttelseshensyn i det åbne land - og forholde sig til, hvordan en god plan for en eventuel afvikling kan se ud. HVILKE VÆRKTØJER KAN BRUGES? I COWI har vi lang erfaring med kortlægning af kulturmiljøer, landskabskaraktermetoden og udpegning af lokaliteter for biogasanlæg og store husdyrbrug. Vores analyser udpeger udfordringer og muligheder - og de særlige hensyn der skal tages i de strategiske overvejelser i det åbne land. Vi kan lave interessentanalyser og borgerinddragelsesprocesser som kortlægger, hvor borgerne gerne vil hen - inden de politiske beslutninger tages i planstrategien. Derudover har COWI stor erfaring med planlægning, miljøvurdering og VVM for anlæg i det åbne land energi- og infrastrukturanlæg, vindmøller osv. EKSEMPLER PÅ COWIS ERFARING COWI har i samarbejde med bl.a. forskere fra Københavns Universitet, Videncentret for Landbrug, arkitektfirmaer m.fl. gennemført udviklingsprojekter for Naturstyrelsen og Realdania om Landbruget og landskabet i kommuneplanen og Biogasanlæg arkitektur og landskab, der fremkommer med forslag til kommunernes planlægning for de jordbrugsmæssige interesser, samt udpegning og retningslinjer for lokalisering af store husdyrbrug og fælles biogasanlæg. I forbindelse med den seneste kommuneplanrevision har COWI bl.a. rådgivet Syddjurs, Ringsted, Allerød og Odense kommuner om åben landplanlægningen, herunder særligt jordbrugs- og biogasplanlægningen. KARSTEN L WILLEBERG- NIELSEN Seniorprojektleder, Plan og Trafik, Lyngby Telefon: Mobile:

18 MARKEDSFORHOLD En lang række kommuner, også i hovedstadsregionen, oplever, at store byudviklingsprojekter går i stå eller må gentænkes. Hvordan kan planerne justeres, så de bliver mere realistiske? Og hvordan kan fremtidens byudvikling bygge på de forandringer, Danmark oplever i dag? Her er markedskendskab, investordialog og evnen til at forstå developerens bundlinje gode instrumenter. UDFORDRINGER OG PLANSTRATEGIPROCESSEN Byrådet skal med planstrategien formulere visioner og ønsker for byens fysiske udvikling. Det skal være ambitiøst, men også ske på et realistisk grundlag. I det nuværende marked kræver det kendskab til hvordan markedet ser ud, inden byudviklingsprojekterne udvælges. De interesser der ligger hos ejere, lejere, projektudviklere mv. ser tit helt anderledes ud end de ønsker og forventninger, der ligger hos byråd og den offentlige forvaltning. GODE PROJEKTER BLIVER BEDRE AF ET GRUNDIGT ØKO- NOMISK FORARBEJDE MARKEDSKENDSKAB, DER GØR EN FORSKEL COWIs specialister inden for økonomi i byudviklingen har indgående erfaring med at skabe det rette match mellem byudviklingsprojekter og markedsinteresser. Vores værktøjer spænder over f.eks. markedstjek, investordialog og udarbejdelse af investeringsbudgetter. Når projekter bliver svære at realisere, på grund af manglende interesse fra investorer, er et investeringsbudget et nyttigt værktøj. Her kan byråd og forvaltning få et indblik i hvilke omkostninger og gevinster der ligger hos en bygherre, når der investeres i et offentligt udbudt projekt. Dermed kan man finde den rigtige pris, når grunden skal udbydes hverken for høj, så den ikke kan sælges, eller for lav, så kommunen sætter penge til. Et markedstjek undersøger en konkret investeringscase og kortlægger interessen hos ejere, lejere, boligselskaber og projektudviklere. Det giver føling med, hvilke projekter der kan realiseres på markedsvilkår. Investordialog skaber kontakt mellem både kommunen og investorerne - og muliggør en fælles retning også internt mellem investorerne. Det kan f.eks. være i form af fælles dialogmøder og interviews.

19 2013 PLANSTRATEGI EKSEMPLER PÅ COWIS ERFARING I Svendborg Kommune har COWI hjulpet byudviklingsprojektet Tankefuld på vej. Efter finanskrisen oplevede kommunen en stilstand i projektet, hvorfor kommunen overvejede, om der skulle der investeres yderligere eller på en anden måde i projektet? COWI udarbejdede investeringsbudgetter, der viste, hvilke anvendelser der kunne realiseres på nuværende markedsvilkår. Sammen med lokale aktører i Svendborg udarbejdede kommunen og COWI i samarbejde et katalog af tiltag, som borgmesteren og styregruppen bag Tankefuld har arbejdet videre med. I processen indgik dialogmøder med aktørerne, hvilket skabte energi og virkelyst både blandt de eksterne private aktører og internt i kommunen. COWI faciliterede dialogen mellem kommunen og de lokale aktører. I Helsingør Kommune viste COWI med et investeringsbudget, hvorfor de udefrakommende investorer lod vente på sig i et af byens ældre nedslidte erhvervsområder. De gevinster, der var opstillet for eksterne investorer, var ikke store nok til at opveje tyngden af omkostningerne. Helsingør Kommune har nu en økonomisk vurdering, som supplerende beslutningsgrundlag for at sikre gode rammer for det eksisterende erhvervslivs muligheder i området. Nu handler det om at beholde de eksisterende erhvervsvirksomheder, og justere den fysiske planlægning og service/drift af området til deres behov. JANN AUNE Seniorprojektleder, Byggeri, Lyngby Telefon: Mobil:

20 ØKONOMISK KONSEKVENSVURDERING De fleste tror, at det er en god forretning at tiltrække børnefamilier, fordi de er gode skatteydere. Det er også rigtigt i nogle kommuner, men i andre er det faktisk dyrt at tiltrække flere børnefamilier. Den kommunale udligning gør, at det er vigtigt at regne strategierne igennem, inden de vedtages. DET KAN VÆRE DYRT AT TILTRÆKKE BØRNEFAMILIER COWI har fra 2009 til 2013 analyseret den kommunaløkonomiske effekt før og efter udligning for forskellige bolig- og familietyper for en række kommuner. Resultaterne overrasker ofte embedsmænd og politikerne. Udligningsordningen er struktureret, så kommunerne udlignes i forhold til den gennemsnitlige omkostning pr. borger. Det kan derfor f.eks. udmærket vise sig at være omkostningsneutralt for en kommune at få flere plejekrævende ældre eller kontanthjælpsmodtagere. Samtidig kan det vise sig, at børnefamilier med to voksne i arbejde giver underskud, hvis kommunen har en ineffektiv skolestruktur, der gør, at omkostningerne pr. skolebarn ligger over gennemsnittet. Man kan således ikke generelt pege på, at nogen boligtyper eller familietyper er mere fordelagtige end andre. Det afhænger af den enkelte kommunes specifikke kommunale økonomi og servicestruktur. Når der arbejdes med planstrategien er det derfor væsentligt at kigge på samspillet mellem hvilke borgere der er i kommunen, hvilke nye borgere kommunen ønsker at tiltrække og strukturen på de kommunale serviceudgifter. COWI kan også hjælpe med samfunds- og projektøkonomiske beregninger.

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Markedsorienteret byudvikling. Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014

Markedsorienteret byudvikling. Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014 Markedsorienteret byudvikling Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014 Byudvikling skaber samfundsværdier og flytter rundt på mia. af kroner Øget fokus på: Hvem betaler for

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Plan09 og plankulturen til debat!

Plan09 og plankulturen til debat! Plan09 og plankulturen til debat! På programmet Plan09 og Fornyelse af planlægningen Hvad er plankultur? Værdier og kompetencer Eksempler Redskaber til udvikling af den lokale plankultur Et første bud

Læs mere

Udviklingsstrategier for bymidter

Udviklingsstrategier for bymidter Udviklingsstrategier for bymidter Konference om planlægning og provinsbyer 25. november 2013 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 En mellemstor by på Sjælland, september 2013 3 4 5 6

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

"Landbruget og landskabet i kommuneplanen"

Landbruget og landskabet i kommuneplanen Karsten L. Willeberg-Nielsen, COWI "Landbruget og landskabet i kommuneplanen" Rådgivergruppens anbefalinger ved afsluttende seminar 1 Erfaringer og anbefalinger - Processen Behov for dialog: Tidlig inddragelse

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen

Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen 2 Introduktion Introduktion Byudvikling er en multidisciplinær opgave med mange interessenter og faggrupper Sadolin & Albæks indgangsvinkel

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop At møde de demografiske forandringer Bornholm 19. april 2012 1 Generelt fra dagen Inspirerende oplæg Højt aktivitetsniveau God frokost og kaffe Afvekslende

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

Hvad kan vi med RUP en og planstrategien?

Hvad kan vi med RUP en og planstrategien? Hvad kan vi med RUP en og planstrategien? Den regional udviklingsplan Regionens planstrategi. Emner: Natur og miljø, rekreative formål Kultur Erhverv, incl. turisme Beskæftigelse Uddannelse Rolle Sammenhæng

Læs mere

Opsamling på konferencen den 4. maj 2015 om Business Improvement Districts FREMTIDENS OFFENTLIG-PRIVATE SAMARBEJDE I BYERNE?

Opsamling på konferencen den 4. maj 2015 om Business Improvement Districts FREMTIDENS OFFENTLIG-PRIVATE SAMARBEJDE I BYERNE? FREMTIDENS OFFENTLIG-PRIVATE SAMARBEJDE I BYERNE? 2 Realdania satte med konferencen om Business Improvement Districts fokus på de internationale erfaringer og lagde op til debat om perspektiverne ved at

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Strategi for Byernes Erhverv

Strategi for Byernes Erhverv Strategi for Byernes Erhverv Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk/ Nye rammebetingelser for virksomheder kort fortalt Indhold Forord 5 Indledning 6 Ny metode til planlægning

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Tilgange til kommuneplanarbejdet. Niels Østergård, Plan09 7. december 2009

Tilgange til kommuneplanarbejdet. Niels Østergård, Plan09 7. december 2009 Tilgange til kommuneplanarbejdet Niels Østergård, Plan09 7. december 2009 Tilfredse politikere (?) 88% af politikerne synes planlæggerne er gode eller meget gode til at afdække de vigtigste politiske

Læs mere

Strategi og kommuneplanlægning

Strategi og kommuneplanlægning LANDSPLANAFDELINGEN Strategi og kommuneplanlægning en vejledning VISION MÅL INDSATS Strategi og kommuneplanlægning en vejledning Strategi og kommuneplanlægning en vejledning Udarbejdet af Miljø- og Energiministeriet

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning Den 12. november 2013 Udkast til udviklingsaftale for området Planlægning 2014-2015 1 Indledning Aftalen indgås mellem Plan- og Byggeudvalget og centerchefen for Center for Plan og Erhvervsudvikling. Målet

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor der blev udarbejdet en fælles, regional analyse på tværs af den københavnske

Læs mere

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Ingvar Sejr Hansen //Kontorchef //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Erhvervsudvikling i København 2. Udvikling af byens erhvervsområder 3.

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

COWI ME - MANAGEMENT & ECONOMICS. Nordens stærkeste sektorbaserede økonomi- og managementhus

COWI ME - MANAGEMENT & ECONOMICS. Nordens stærkeste sektorbaserede økonomi- og managementhus - MANAGEMENT & ECONOMICS Nordens stærkeste sektorbaserede økonomi- og managementhus En central del af COWI 124 LANDE DKK 5.280 MIO. I OMSÆTNING MERE END 80 ÅRS HISTORIE 6.800 MEDARBEJDERE 17.000 IGANGVÆRENDE

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

GEVINSTER VED INVESTERINGER I BYLIV OG BYKVALITET

GEVINSTER VED INVESTERINGER I BYLIV OG BYKVALITET PARTER MILJØMINISTERIET KØBENHAVNS UNIVERSITET REGION HOVEDSTADEN KØBENHAVNS KOMMUNE RINGBY KOMMUNERNE AARHUS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE SKANDERBORG KOMMUNE BY & HAVN KILDEBJERG RY A/S KOLOFON Tekst

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18

Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18 Fredericia Byråd Gothersgade 7000 Fredericia att.: Borgmester Jacob Bjerregaard 15. sep. 2014 Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18 Fredericia Erhvervsforening skal hermed

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder

Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder Helle Nørgaard, seniorforsker, ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation??

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation?? Den nye planstrategi Middelfart 13. april 2010 Timing og Motivation?? Fakta Landkommune 90.637 ha. og 63.000 borgere i sommerperioden mange flere (årligt ca. 1 mio. turisme -overnatninger). Sammenlægningskommune

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

Dialogbaseret planlægning perspektiver og metoder

Dialogbaseret planlægning perspektiver og metoder Dialogbaseret planlægning perspektiver og metoder Lone Kristensen og Jørgen Primdahl Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet Hvorfor nye plantilgange? Behov for nye opdaterede

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Formålet understøttes af eksisterende data samt ny viden om de dynamikker, der øver indflydelse i et yderområde som Bornholm.

Formålet understøttes af eksisterende data samt ny viden om de dynamikker, der øver indflydelse i et yderområde som Bornholm. Projektplan for Bornholms fremtid Formål Formålet med projektet Bornholms fremtid er at udarbejde et fælles, anerkendt dialogværktøj, som politik- og strategiudviklingen kan tage udgangspunkt i, i Bornholms

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Marked OG planlægning

Marked OG planlægning Marked OG planlægning 19. april 2013 Seminar Dansk Byplanlaboratorium Holckenhavn Slot Poul Erik Jørgensen pej@nykredit.dk Nykredit April 2013 1 Forretningsudvikling - aktivitet Mia. kr 1200 1000 800 600

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Værdi- og Kvalitetskatalog for Stigsborg Havnefront

Værdi- og Kvalitetskatalog for Stigsborg Havnefront Værdi- og Kvalitetskatalog for Stigsborg Havnefront Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby +45 99 31 20 00 info@stigsborghavnefront.dk AALBORG HAVN Langerak 19

Læs mere

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser Notat Boligunderskud har økonomiske konsekvenser En analyse foretaget af DAMVAD og Dansk Byggeri viser, at hvis der ikke bygges boliger i byerne til de mange, der ønsker at flytte dertil, vil hele Danmark

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Landskabsstrategier. som udgangspunkt og ramme for at arbejde med Naturparker. Lone Kristensen Skov & Landskab, Københavns Universitet

Landskabsstrategier. som udgangspunkt og ramme for at arbejde med Naturparker. Lone Kristensen Skov & Landskab, Københavns Universitet Landskabsstrategier som udgangspunkt og ramme for at arbejde med Naturparker Lone Kristensen Skov & Landskab, Københavns Universitet Regulering af arealanvendelsen Effektiv planlægning Planlægning gennem

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Fokus på byliv Carsten Henriksen, programchef i Odense Kommune Mobilitet og transportmiddelvalg Søren Junker, trafikplanlægger

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne!

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne! I l l us t r a t i on: Ka ppe rfi l mpr oduc t i ons INVITATION & INDHOLD VANDPLUS Når vi går sammen om vandet, kan vi skabe mere værdi for færre penge. Det viser erfaringerne fra de fire VANDPLUSprojekter.

Læs mere

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Bilag 8: Program for temadag Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Tidspunkt Strategisk spor Fælles spor Specialist spor Tidspunkt 10.00-10.15 Velkomst

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere