PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15"

Transkript

1 PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI

2 INDHOLD 3 INTRO 4 PLANSTRATEGIPROCESSEN 7 BOSÆTNING 8 ERHVERVSUDVIKLING 10 BYROLLER OG TILPASNING 12 BYMIDTEUDVIKLING OG DETAILHANDEL 14 TRAFIKSTRATEGI OG CYKLISME 17 DET ÅBNE LAND 18 MARKEDSFORHOLD 20 ØKONOMISK KONSEKVENSVURDERING 22 PLANSTRATEGI 360

3 2013 PLANSTRATEGI 3 INTRO I 2014 og 15 skal kommunerne for fjerde gang lave planstrategier. Det sker i en ny virkelighed, hvor finanskrisen, nye bosætnings- og erhvervslokaliseringsmønstre, ny teknologi, behov for økonomisk optimering, nye organisations- og samarbejdsmodeller mv. skaber nye udfordringer, behov og muligheder. Nogle steder er udfordringen at håndtere trængsel og dynamisk erhvervsudvikling. Andre steder skal der tænkes over strukturel tilpasning til lavere indbyggertal og faldende skatteindtægter. Planstrategien er chancen for at se grundlæggende på kommunens fysiske og strategiske udvikling, identificere styrkerne og få det meste ud af mulighederne, og den er en mulighed for at skabe et bredt ejerskab til kommunens udvikling blandt politikere, planlæggere, borgere, erhvervsliv og andre lokale interessenter. Det kræver både en god proces, og at de rette kompetencer kommer i spil på rette tidspunkt. Og det kræver, at der stilles de rigtige spørgsmål som f.eks.: Hvordan udvikler vi smarte planløsninger og samarbejdsformer, som betyder, at vi kan få ressourcerne til at strække længere? Hvordan tiltrækkes og fastholdes borgere og hvilke familietyper er interesserede i at bo hvor? Hvordan kan den fysiske planlægning understøtte udviklingen og tage præcist afsæt i markedssituationen? Hvilke erhvervsmæssige styrker har kommunen og hvordan kan de udvikles yderligere og understøttes af den fysiske planlægning? Hvordan kan trafikken bruges som strategisk redskab til at styrke sundhed og reducere trængsel? Hvordan kan der skabes liv i bymidten under nye vilkår, hvor detailhandlen er presset? Hvordan fokuserer vi næste genereration af klimatilpasningsplan mod at forebygge mod oversvømmelser samtidig med, at der skabes bedre byrum og natur og rekreative muligheder får et løft? MICHAEL KNØRR SKOV Afdelingschef, Plan og Trafik, Lyngby Mobil: Telefon: Hvis der ikke kan være vækst alle steder i kommunen, hvor skal udviklingen så fokuseres, og hvad er det gode alternativ til vækst de andre steder? Hvordan kan det åbne lands muligheder udnyttes bedst muligt? I COWI står vi klar til at hjælpe med både indhold og proces. Vi har stærke kompetencer og kan hjælpe jer hele vejen rundt. I hæftet sætter vi fokus på en række af de emner, der er relevante i planstrategiprocessen. God læselyst og god fornøjelse med planstrategiprocessen. Vi glæder os til samarbejdet med jer i de kommende år! KRISTIAN BRANSAGER Projektchef, Plan, Udvikilng og Trafik, Aalborg Mobil: Telefon:

4 PLANSTRATEGIPROCESSEN At tage hul på en ny planstrategi er på samme tid en velkendt proces og hver gang en helt ny opgave. Det er fjerde gang kommunerne skal udarbejde en planstrategi, og mange kommuner har med planstrategien fra sidst et solidt grundlag at bygge på. Det gør på den ene side opgaven velkendt men kommunerne står også overfor en række nye udfordringer. MERE END 1000 NYE KOMMUNALPOLITIKERE To forhold gør, at det ikke er business as usual : 1. Ved kommunalvalget kom mere end nye politikere ind i landets 98 byråd. Det svarer til, at 43 % af politikerne for første gang skal tage hul på byrådsarbejdet. For mange af de nye politikere er både tankegangen og det konkrete indhold i planstrategien et helt nyt område. Nye politikere har nye tanker om, hvad kommunen skal satse på og hvordan kommunen skal være i dialog med borgere, erhvervsliv, ildsjæle, investorer osv. SVEND ERIK ROLANDSEN Projektchef, Plan og Trafik, Lyngby Telefon: Mobil: Danmarkskortet ændrer sig markant i disse år. Danmark kæmper med at skabe vækst og nedbringe arbejdsløsheden. Udviklingen begynder at sætte sine spor i ikke blot yderområderne, men også i eksempelvis bymidter og erhvervsområder i både store og mellemstore byer, hvor detailhandlen er under pres og hvor lukkede industrivirksomheder ikke erstattes af boliger, kontorbyggeri mv. i samme tempo som tidligere.

5 2013 PLANSTRATEGI IDENTIFICÉR DE NYE POLITIKERES INTERESSEOMRÅDER Første skridt vil derfor naturligt være at vurdere den gældende planstrategis udløbsdato : Fanger planstrategien de tendenser og udfordringer, som kendetegner kommunen i 2014, og de emner, som optager politikerne i et byråd, hvor mange er nye ansigter? Kan den nye planstrategi bygge på den gamle, eller skal tavlen viskes ren? Blev eksterne parter i tilstrækkelig grad inddraget sidst? Blev de eksterne aktører, der kan gøre en virkelig forskel, involveret på det rigtige tidspunkt? En god start på planstrategiprocessen kan eksempelvis være en interviewrunde med politikerne i det nye byråd og/eller et temamøde, hvor nye tendenser og udfordringer i kommunens udvikling præsenteres og drøftes. Drøftelserne kan baseres på et kort overblik over den gældende planstrategi og kommuneplan. En proces der eksempelvis kan sættes i gang, når de nye byråd i løbet af vinteren og det tidligere forår er kommet godt hen over introduktionsperioden og har taget fat på de nye opgaver. EN HURTIG OG KOMPRIMERET PROCES COWI oplevede i sidste runde med planstrategier, at flere kommuner ønskede at speede planstrategiprocessen op. Både i den måde arbejdet blev gennemført på og i forhold til hvor hurtigt planstrategien blev færdiggjort. Intense arbejdsmetoder som eksempelvis skriveworkshops, hvor en råskitse til planstrategi blev produceret på få dage, var én af metoderne til at komme hurtigt i gang. Vi oplevede også, at nogle kommuner er blevet opmærksomme på, at en hurtig planstrategiproces giver mulighed for at komme hurtigt i gang med revision af kommuneplanen, så den kan afsluttes og vedtages tidligt nok til, at politikerne også føler de er med til at realisere kommuneplanen. I stedet for blot at vedtage kommuneplanen få måneder inden kommunalvalget. Det sikrer ejerskab og forankring hos politikerne, og planstrategiens proces bliver meningsfuld for dem, der skal udføre strategien. Men det er også en stor udfordring ifht. det arbejde, der ligger i planstrategi- og kommuneplanprocesserne. Set i lyset af, at mange politikere denne gang med god grund kan forventes at have et meget stort fokus på at skabe vækst og jobs vil det være oplagt at invitere erhvervsliv og lokale interesseorganisationer med i processen. Hvad er deres syn på, hvilke strategier de mener kommunen har brug for at satse på? Og hvilken rolle spiller den fysiske planlægning i den sammenhæng? COWIS VÆRKTØJER OG ERFARINGER COWI har hjulpet kommuner over hele landet med at tilrettelægge en god planstrategiproces f.eks. Ringkøbing, Fredericia og Frederiksberg. Som led i processen kan vi f.eks. interviewe politikere og andre interessenter om deres ønsker til kommunens udvikling, bidrage til at tilrettelægge en temadag for byrådet, supplere med kortlægninger og analyser undervejs og også hjælpe med at skrive selve planstrategien. 5

6 Det øverste kort viser befolkningsudviklingen fra 2006 til Der er befolkningstilvækst over det meste af landet. Det nederste viser befolkningsudviklingen fra 2011 til Nu er væksten koncentreret omkring Hovedstadsregionen, i Øst- og Midtjylland samt omkring Odense. Det betyder, at flertallet af Danmarks kommuner nu oplever fald i befolkningstallet. Det kræver nye svar og mange steder en fokusering og prioritering af ressourcerne i de kommende år COWI 2013

7 2013 PLANSTRATEGI 7 BOSÆTNING DE FLESTE KOMMUNER OPLEVER FALDENDE BEFOLKNINGSTAL HVAD KAN MAN GØRE? Der er store forskelle på de danske kommuners situation. Nogle oplever vækst, men flere oplever faldende befolkningstal. Fra at være en problematik, der har ramt en håndfuld, er det nu så tydelig en strukturændring for mange, at der skal findes nye veje også når det planstrategiske arbejde skal i gang i de danske kommuner. For alle kommuner gælder, at beboersammensætningen spiller en stor rolle, både for kommunens udviklingsmuligheder og dens økonomi. Det er nyttigt at blive klogere på, hvorfor folk flytter til og fra og hvad der kan gøres for at holde på/tiltrække bestemte befolkningsgrupper. Hvordan kan pendlerne, der hver dag kører på arbejde i kommunen, også få lyst til at bosætte sig her? Hvilke ønsker har de? I yderområderne er det i stigende grad nødvendigt at prioritere, hvor i kommunen bosætningen skal koncentreres på længere sigt. Samtidig skal økonomien tænkes med: Hvilke krav stiller det til kommunens servicetilbud, hvis der f.eks. tiltrækkes mange børnefamilier? Og hvordan påvirker den kommunale udligningsordning regnestykket, hvis kommunen satser på en bestemt befolkningsgruppe? COWIS VÆRKTØJER I COWI har vi arbejdet med bosætning i mange år. Vi laver f.eks. pendleranalyser, bosætningsanalyser- og strategier, tilflytteranalyser. I arbejdet anvender vi både kvantitative metoder og kvalitative metoder som interviews. Tilsammen giver metoderne det nuancerede billede, der er brug for i den konkrete situation. Suppleret med f.eks. økonomiske konsekvensvurderinger giver det et solidt beslutningsgrundlag, når planstrategiens målsætninger om bosætning og tiltrækning af arbejdskraft skal formuleres. THOMAS JENSEN Senior projektleder, Plan, Udvikling og Trafik, Aalborg Telefon: Mobil: EKSEMPLER PÅ COWIS ERFARING Som oplæg til et temamøde for byrådet lavede COWI for Lejre Kommune en tilflytteranalyse. Analysen kortlagde til- og fraflytningsmønstrene baseret på BBR- og CPR-registret, og den blev suppleret af en interviewundersøgelse med tilflyttere, der har valgt at bosætte sig i Lejre Kommune. Hvorfor valgte de at bosætte sig i kommunen, og er deres ønsker blevet indfriet? Analysen belyste også den interne flytning i kommunen, herunder hvilke boliger der er efterspørgsel efter, og hvilke boligtyper der kan forventes at blive ledige. Faaborg-Midtfyn Kommune har bedt COWI udarbejde en bosætningsstrategi. Den handler om at skabe match mellem de eksisterende og kommende boliger i kommunen og potentielle tilflyttere. Bosætning ses som en markedsorienteret udviklingsproces, der handler om udbud og efterspørgsel. Efterspørgerne er de potentielle tilflyttere, og kommunens byer, boliger, natur, service, kultur mv. udgør udbuddet. Hovedvægten ligger på at fremme bosætning i de byer i kommunen, der har de største muligheder for vækst, men strategien vil også rumme eksempler på, hvordan udfordringerne i områder med et svagere boligmarked kan håndteres. ANNETTE WALTER Projektchef, Økonomi og Management, Lyngby Mobil: Telefon:

8 ERHVERVSUDVIKLING De vigtigste brikker, for at sikre et godt erhvervsklima, er en klar og visionær kommunal erhvervspolitik, et målrettet samarbejde mellem kommunen og erhvervsaktører - og en åben dialog der går hånd i hånd med konkret handling. I COWI har vi erfaring for hvad der virker! ERHVERVSUDVIKLING MED SUCCES AFHÆNGER AF... ERHVERVSUDVIKLINGSINDSATS, DER GØR EN FORSKEL COWIs konsulenter har gennem årene løst opgaver på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet for en række kommuner. Derfor har vi erfaring for hvad der virker i den kommunale indsats, hvordan arbejdet kan organiseres, og hvilke metoder der er effektive til at inddrage relevante aktører. Vi har opnået en dyb indsigt i konkrete lokale udfordringer og det politiske landskab. Vi har erfaring med, hvornår og hvordan det er optimalt at spille ind for at understøtte beslutningsprocesserne i kommunen, og opnå gode og varige resultater. COWIs ydelser spænder over hele spektret fra kortlægning og analyse til facilitering af proces og dialog omkring erhvervsudviklingen. EKSEMPLER PÅ COWIS ERFARING Rudersdal kommune har bedt COWI gennemføre en analyse af kommunens erhvervsområder, som skal indgå i grundlaget for den kommende planstrategi. Analysen skal beskrive erhvervsprofiler, afdække virksomheders behov og ønsker, kortlægge eksisterende erhvervsområder, perspektivere mulighederne for erhvervsområderne set i lyset af den regionale erhvervsudvikling og pege på forslag til fornyelse og forbedringer. COWI og Mandag Morgen løser sammen opgaven Vækstkulturens dna for REG LAB. COWI og Mandag Morgen beskriver udvalgte eksempler på god praksis for at skabe vækst i syv byer i forskellige dele af landet. Analysen ser desuden på tværs af de syv cases og kommer med bud på, hvilke værktøjer eller aktiviteter som offentlige aktører kan gøre brug af i bestræbelsen på at skabe vækst. JAKOB DYBDAL CHRISTENSEN Sektionsleder, Management, Lyngby Telefon: Mobil:

9 2013 PLANSTRATEGI 9

10 BYROLLER OG TILPASNING Mange kommuner er udfordrede af faldende befolkningstal, stigende gennemsnitsalder, nedgang i antallet af arbejds-pladser samt landsbyer med tomme og faldefærdige huse. Den nødvendige diskussion om tilpasning af kommunens bymønster og servicestruktur presser sig på. Her kan planstrategiprocessen bruges. TILPASNING BLIVER EN NØDVENDIGHED Tilpasning på kommunalt niveau bliver en nødvendighed for mange kommuner. Der skal tages stilling til, hvordan det fremtidige bymønster skal være, herunder hvor kommunens udviklingsmidler skal fokuseres. Diskussionen er svær, men nødvendig, og planstrategiprocessen er den rigtige anledning. Det er her, der skal skabes et ejerskab hos politikere, byplanlæggere og lokalbefolkning til fremtidens udvikling. COWI arbejder med kommunale udviklingsstrategier der tager udgangspunkt i hvordan udfordringerne med dalende befolkningstal og ændret skattegrundlag kan håndteres. Sammen med jer ser vi bl.a. på: Hvilke lokale ressourcer er der i de enkelte landsbysamfund? Hvordan kan samspillet mellem yderområderne, landsbyerne og kommunens større byer bedst udvikles? ANN-GERD RASMUSSEN Projektleder, Plan og Trafik, Lyngby Telefon: Mobil: Hvordan tænkes befolkningsudvikling, erhvervsudvikling, infrastrukturinvesteringer og servicestruktur ind i en samlet kommunal udviklingsstrategi, der udnytter de lokale muligheder bedst muligt?

11 2013 PLANSTRATEGI 11 Og endelig: Hvordan kan kommunen få gavn af de store infrastrukturinvesteringer, der foretages i de kommende år og af den statslige pulje til nedrivning og istandsættelse af faldefærdige huse i det åbne land eller i byer med mindre end indbyggere? Alene for 2014 udgør puljen 200 mio. kr. COWIS VÆRKTØJER Som led i arbejdet med den kommunale tilpasningsstrategi kan f.eks. indgå analyser af flyttemønstre og demografiske forhold, analyser af erhvervs-struktur, analyser af boligudbud/-efterspørgsel i kommunen, kortlægning af kommunens landsbyer og deres potentialer mv. Typisk kombinerer vi kvantitative og kvalitative metoder, og prioriterer interessentinddragelse og dialog højt. Analyserne kan også udføres enkeltvis og underbygges med økonomiske konsekvensberegninger, der viser, hvordan planlagte investeringer og tiltrækning/fastholdelse af f.eks. børnefamilier vil påvirke økonomien i kommunen. EKSEMPLER PÅ COWIS ERFARING I COWI har vi gode erfaringer med koncentrerede og lokalt forankrede processer: Planværksteder hvor der arbejdes med at komme ind under prognoserne og finde det enkelte steds udviklingspotentialer. Processerne er gennemført i en lang række danske kommuner eksempelvis Herning Kommune. COWIs rejsehold arbejder tre intensive dage i et åbent planværksted sammen med borgerne i det konkrete bysamfund. Planværkstedet forberedes med analyser af de konkrete strukturelle udfordringer, så rammen for planerne er på plads. Målet med planværkstederne er at sikre en social, økonomisk og miljømæssig tilpasning af det konkrete bysamfund som også kan være med til at prioritere hvordan støttemidler til kommunen kan fordeles på de enkelte by- og bosætningsområder. ANE DØSSING KOK Projektkoordinator, Plan og Trafik, Lyngby Telefon: Mobil:

12 BYMIDTEUDVIKLING OG DETAILHANDEL KRISTIAN BRANSAGER Projektchef, Plan, Udvikling og Trafik, Aalborg Mobil: Telefon: Bymidterne er byernes hjerte. Her handler vi, mødes vi, oplever kulturtilbud og nyder at opholde os på en varm sommerdag. Men bymidterne er under pres, og tomme butikslokaler, lettere forfald og manglende investeringer er en realitet mange steder. Hvordan kan kommunerne reagere på problemerne? Hvilken rolle skal bymidterne spille, og hvordan skal det ske? BYMIDTERNE ER UNDER PRES GOD PLANLÆGNING ER VEJEN FREM! Bymidterne er afgørende for hele kommunens udvikling, og derfor skal de tænkes med i planstrategiprocessen. Særligt i tider med faldende investeringer er det afgørende, at politikerne er på forkant og laver planer for bymidtens udvikling. Men hvordan skabes den gode bymidte, hvor byliv, butikker, rekreative kvaliteter og trafik/parkering er tænkt med? Og hvordan sikres, at de smukke planer også kan realiseres? COWIS VÆRKTØJER I COWI har vi mange års erfaring med en helhedsorienteret tilgang til bymidteudvikling. Byplanlæggere, sociologer, trafikeksperter og økonomer er typisk med, når vi hjælper bymidter med at genvinde livskraften og finde de rigtige strategier for fremtiden. POUL RASMUSSEN Projektleder, Plan, Udvikling og Trafik, Aarhus Telefon: Mobil: Vores ydelser omfatter bl.a. bymidteplaner, detailhandelsanalyser, udviklingsstrategier for handelslivet, byrumsplaner, inspirationsoplæg for politikere og aktører i bymidten. Vi har stor erfaring med, hvordan trafik og parkering indrettes på den bedste måde så der skabes en tilgængelig bymidte. Økonomi og markedsforhold tænker vi også med, ligesom vi tager dialogen med de investorer, der skal virkeliggøre bymidtens udvikling. TORSTEN BO JØRGENSEN Projektleder, Plan og Trafik, Lyngby Telefon: Mobil: EKSEMPLER PÅ COWIS ERFARING Siden kommunalreformen har COWI gennemført detailhandelsanalyser i mere end 25 kommuner. I analyserne besigtiger vi alle butikkerne i kommunen, og vi indhenter vigtige oplysninger som omsætning, areal, brancher mv. Vi ser også nærmere på forbrugsgrundlag, hvilke butikstyper, der kan tiltrækkes og hvordan kommunens handelsliv har udviklet sig. Med en gennemtestet og velafprøvet model har vi også mulighed for at vurdere effekterne på den eksisterende detailhandel, hvis der planlægges for et nyt butikscenter, eller hvis der planlægges for større udviklingsområder. Vores analyser giver et godt billede af tilstanden i byens handelsliv, og er et solidt grundlag for at vurdere udviklingsmulighederne. I vores anbefalinger ser vi altid resultaterne i en bymæssig sammenhæng, hvor

13 2013 PLANSTRATEGI Business improvement districts (BID) er et offentligt-privat samarbejde om udvikling af et afgrænset område i bymidten. Samarbejdet er typisk styret af en non-profit bestyrelse, og der er gode erfaringer med modellen over næsten hele den vestlige verden. I USA bruges den i mere end 1000 byer, og i New York alene er der 67 BIDs, der er 267 BIDs i England, og man er også begyndt at anvende modellen i Tyskland, Holland og Spanien. Modellen adskiller sig fra de danske cityforeninger eller erhvervsorganisationer ved at den kan pålægge alle virksomheder indenfor et område at deltage, og bidrage økonomisk, til det samlede områdeløft. COWI har solid viden om konceptet, ligesom vi kender til succesrige danske og udenlandske eksempler på frivillige samarbejder mellem de handlende og andre aktører i bymidterne. butiksstruktur, kundestrømme, trafik og parkering ses under ét, fordi det er helhedsblikket, der giver de rigtige anbefalinger. COWI hjalp Faaborg-Midtfyn Kommune med at lave en ny masterplan for Ringe (5.600 indbyggere). Planen er baseret på syv principper og definerer en række projekter, der kan virkeliggøres i bymidten. Borgerne deltog aktivt i arbejdet, hvor borgermøder, byvandringer og temagrupper blev suppleret med sociale medier. Det gav forslag om tilgængelighed, udvikling af strøget, områder til byudvikling, byggemodning af erhvervsarealer og flere andre gode forslag til byens udvikling. Efterfølgende blev konkrete projektideer trykprøvet i dialog med to projektudviklere, hvor finansiering og realisering blev diskuteret. Ikast ( indbyggere) skal også fremover være en attraktiv handelsby. For at sikre det, bad Ikast-Brande Kommune og handelslivet i Ikast COWI om at facilitere en udviklingsproces, der ledte frem til en vision, strategi og handlingsplan for handelslivet i kommunen. Over tre fokuserede møder blev der defineret fælles målsætninger og konkrete handlinger om bl.a. samarbejde, parkering, events og fysisk udvikling af gågaden, der kan styrke handelslivet i bymidten. I Lejre Kommune hjalp COWI med input til udviklingsplan for Kirke Hyllinge (2.000 indbyggere). Vi tilrettelagde to workshops, hvor byråd, forvaltning og borgere lavede SWOT-analyser og kom med forslag til konkrete indsatser. Som start på processen holdt vi oplæg med eksempler på vellykket udvikling af byer i tilsvarende størrelse, ligesom tilflytteranalyse og detailhandelsanalyse blev præsenteret. Efterfølgende er processen fortsat med stort lokalt engagement. 13

14 TRAFIKSTRATEGI OG CYKLISME Trafikken er et vigtigt omdrejningspunkt i danskernes hverdag. Tilgængelighed, service og mobilitet betyder meget for erhvervsudviklingen og for den enkelte danskers mulighed for at skabe sammenhæng i deres hverdag. Der investeres i de kommende år mere end 100 mia. kr. i store og små infrastrukturanlæg i hele landet. Der investeres i veje og broer, jernbaner, metro og letbaner samt intensive investeringer i forbedringer for cyklisterne. Ikke alle byer og alle kommuner får umiddelbart fordel af de store infrastrukturinvesteringer, men alle kan med fordel indtænke trafikken, når planstrategien formes. En overordnet plan for trafikken kan medvirke til at reducere trængsel og transporttid, styrke sundheden og ikke mindst fokusere de kommunale investeringer, så de giver størst mulig nytte. MOBILITETSSTRATEGI MED 360 GRADERS PERSPEKTIV Vejene bliver oversvømmet, danskerne bevæger sig for lidt, trængslen stiger og erhvervslivet efterspørger bedre trafikal tilgængelighed. Alt sammen forhold, der har berøring med trafikken. Udfordringerne er mange, interesserne er forskellige og strategierne for at nå målene kræver en indsats på mange fronter. Planstrategien er en afgørende mulighed for at tænke trafikken ind i udviklingen af kommunen. Det er her der er mulighed for at sætte mobilitet på dagsordenen, således at kommunens infrastruktur kan udvikles og udnyttes så mobilitet, sundhed og fleksibilitet får bedst mulige vilkår. Planstrategien fastlægger således rammerne for de strategiske valg og prioriteringer, der er nødvendige på transportområdet. Hvordan vil kommunen understøtte mobilitet for kommunens borgere, uanset alder og bopæl? Hvordan vil kommunen understøtte en høj fremkommelighed og tilgængelighed for erhvervslivet? ERIK BASSE KRISTENSEN Seniorprojektleder, Plan og Trafik, Lyngby Mobil: Telefon: Hvordan skal kommunens trafikplanlægning understøtte de sundhedspolitiske og klimapolitiske målsætninger? Hvordan vil kommunen prioritere indsatser for trængsel, erhvervsliv, sundhed og trafiksikkerhed m.m. I planstrategien er det således oplagt, at vante normer og prioriteringer mellem forskellige typer trafikanter kommer i spil. GRETHE HELLEDI Sektionsleder, Plan, Udvikling og Trafik, Aalborg Mobil: Telefon: COWIS VÆRKTØJER COWIs faglige miljø med over 100 trafik- og mobilitetsplanlæggere er Danmarks største. Vi arbejder for byer og kommuner over hele landet på både strategisk niveau og på detailniveau. Vores ydelser omfatter f.eks. trafikstrategier, trafikledelsesplaner, cykelhandlingsplaner, fodgængerstrategier og parkeringsanalyser samt trafikmodeller. Vi har direkte adgang til en lang række trafikale data f.eks. via kørselsregistreringer i 3x34 og via det nyudviklede Bluetooth/Wifi-værktøj City Sense. Med City Sense har vi nem mulighed for at registrere bil- og fodgængerstrømme i en by og på vejnettet, og vi kan således hurtigt samle data på den trafikale adfærd, som kan bruges i forbindelse med en trafikal analyse.

15 2013 PLANSTRATEGI 15 EKSEMPLER PÅ COWIS ERFARINGER De strategiske valg, som de danske kommuner står overfor, er mange og svære! I COWI har vi høstet konkrete erfaringer med blandt andet cykelhandlingsplanen i Randers Cykelbys projekt. Kommunen vedtog i 2011 en ambitiøs cykel- og stipolitik og har samtidig gennemført en række tiltag for at få flere op på jernhesten. Anstrengelserne har båret frugt. I 2013 blev Randers Kommune kåret til Årets Cykelkommune, og flere springer på cyklen i Randers de nyeste tal om transportvanerne viser, at andelen af cykelture er steget med 45 procent. Odense Kommune har valgt at installere City Sense på Ringvejen i Odense. Baggrunden er at Odense står overfor enorme ændringer i den trafikale struktur, hvor Thomas B. Thriges Gade forventes lukket for biltrafik, og der etableres letbane. Disse ændringer får betydning for trafikkens afvikling i hele byen. COWI har bistået kommunen med planlægningen og analyser af de trafikale konsekvenser. I løbet af efteråret 2013 opsættes i alt 28 Bluetooth -målere hele vejen rundt om Odense, og målerne skal foreløbigt i et år levere data til at kortlægge rejsetiderne for biltrafikken, således at der kan skabes et meget detaljeret overblik over trafiksituationen før og efter ændringerne.

16 PLANLÆGNINGEN FOR DET ÅBNE LAND SKAL BÅDE BEVARE OG UDVIKLE VORES NATUR- OG LANDOMRÅDER

17 2013 PLANSTRATEGI 17 DET ÅBNE LAND Planstrategien kan konkretisere, hvordan kommunerne vil varetage de mange modsatrettede interesser og hensyn i det åbne land. Allerede i planstrategien skal indledende overvejelser og prioriteringer være på plads. HVILKE UDFORDRINGER TEGNER SIG FOR DET ÅBNE LAND? Som følge af ændringer i planloven er der i landets kommuner ved den seneste Kommuneplanrevision 2013 taget fat på bl.a. planlægning for fælles biogasanlæg og store husdyrbrug. En del af processen vil være overvejelser om hvor og hvordan disse anlæg kan placeres mest hensigtsmæssigt - og hvordan det kan understøtte en udvikling, der i øvrigt er ønskelig i den enkelte kommune! Kommunerne har i forvejen fokus på afvikling/udvikling, klimatilpasning, infrastruktur og kulturmiljøer i det åbne land. Udfordringerne er med andre ord ikke blevet mindre, når der skal laves en planstrategi for det åbne land, der varetager både benyttelses- og beskyttelseshensyn samt planlovens nye muligheder. Men udfordringerne stopper ikke her. Hvordan kan planstrategierne tage afsæt i og sætte rammerne for handleplaner for vand og natur? Hvor har kommunerne indflydelse og hvilke strategiske valg kan politikerne tage, når blikket rettes mod det åbne land? Det ser vi i COWI som en meget konkret udfordring - hvilke kvaliteter skal bevares og udvikles - og hvilke lever deres eget liv, uafhængigt af den kommunale planlægning og indsatsområder. I den kommende planstrategiproces har politikerne en unik chance for at tage hul på både udviklingen og beskyttelseshensyn i det åbne land - og forholde sig til, hvordan en god plan for en eventuel afvikling kan se ud. HVILKE VÆRKTØJER KAN BRUGES? I COWI har vi lang erfaring med kortlægning af kulturmiljøer, landskabskaraktermetoden og udpegning af lokaliteter for biogasanlæg og store husdyrbrug. Vores analyser udpeger udfordringer og muligheder - og de særlige hensyn der skal tages i de strategiske overvejelser i det åbne land. Vi kan lave interessentanalyser og borgerinddragelsesprocesser som kortlægger, hvor borgerne gerne vil hen - inden de politiske beslutninger tages i planstrategien. Derudover har COWI stor erfaring med planlægning, miljøvurdering og VVM for anlæg i det åbne land energi- og infrastrukturanlæg, vindmøller osv. EKSEMPLER PÅ COWIS ERFARING COWI har i samarbejde med bl.a. forskere fra Københavns Universitet, Videncentret for Landbrug, arkitektfirmaer m.fl. gennemført udviklingsprojekter for Naturstyrelsen og Realdania om Landbruget og landskabet i kommuneplanen og Biogasanlæg arkitektur og landskab, der fremkommer med forslag til kommunernes planlægning for de jordbrugsmæssige interesser, samt udpegning og retningslinjer for lokalisering af store husdyrbrug og fælles biogasanlæg. I forbindelse med den seneste kommuneplanrevision har COWI bl.a. rådgivet Syddjurs, Ringsted, Allerød og Odense kommuner om åben landplanlægningen, herunder særligt jordbrugs- og biogasplanlægningen. KARSTEN L WILLEBERG- NIELSEN Seniorprojektleder, Plan og Trafik, Lyngby Telefon: Mobile:

18 MARKEDSFORHOLD En lang række kommuner, også i hovedstadsregionen, oplever, at store byudviklingsprojekter går i stå eller må gentænkes. Hvordan kan planerne justeres, så de bliver mere realistiske? Og hvordan kan fremtidens byudvikling bygge på de forandringer, Danmark oplever i dag? Her er markedskendskab, investordialog og evnen til at forstå developerens bundlinje gode instrumenter. UDFORDRINGER OG PLANSTRATEGIPROCESSEN Byrådet skal med planstrategien formulere visioner og ønsker for byens fysiske udvikling. Det skal være ambitiøst, men også ske på et realistisk grundlag. I det nuværende marked kræver det kendskab til hvordan markedet ser ud, inden byudviklingsprojekterne udvælges. De interesser der ligger hos ejere, lejere, projektudviklere mv. ser tit helt anderledes ud end de ønsker og forventninger, der ligger hos byråd og den offentlige forvaltning. GODE PROJEKTER BLIVER BEDRE AF ET GRUNDIGT ØKO- NOMISK FORARBEJDE MARKEDSKENDSKAB, DER GØR EN FORSKEL COWIs specialister inden for økonomi i byudviklingen har indgående erfaring med at skabe det rette match mellem byudviklingsprojekter og markedsinteresser. Vores værktøjer spænder over f.eks. markedstjek, investordialog og udarbejdelse af investeringsbudgetter. Når projekter bliver svære at realisere, på grund af manglende interesse fra investorer, er et investeringsbudget et nyttigt værktøj. Her kan byråd og forvaltning få et indblik i hvilke omkostninger og gevinster der ligger hos en bygherre, når der investeres i et offentligt udbudt projekt. Dermed kan man finde den rigtige pris, når grunden skal udbydes hverken for høj, så den ikke kan sælges, eller for lav, så kommunen sætter penge til. Et markedstjek undersøger en konkret investeringscase og kortlægger interessen hos ejere, lejere, boligselskaber og projektudviklere. Det giver føling med, hvilke projekter der kan realiseres på markedsvilkår. Investordialog skaber kontakt mellem både kommunen og investorerne - og muliggør en fælles retning også internt mellem investorerne. Det kan f.eks. være i form af fælles dialogmøder og interviews.

19 2013 PLANSTRATEGI EKSEMPLER PÅ COWIS ERFARING I Svendborg Kommune har COWI hjulpet byudviklingsprojektet Tankefuld på vej. Efter finanskrisen oplevede kommunen en stilstand i projektet, hvorfor kommunen overvejede, om der skulle der investeres yderligere eller på en anden måde i projektet? COWI udarbejdede investeringsbudgetter, der viste, hvilke anvendelser der kunne realiseres på nuværende markedsvilkår. Sammen med lokale aktører i Svendborg udarbejdede kommunen og COWI i samarbejde et katalog af tiltag, som borgmesteren og styregruppen bag Tankefuld har arbejdet videre med. I processen indgik dialogmøder med aktørerne, hvilket skabte energi og virkelyst både blandt de eksterne private aktører og internt i kommunen. COWI faciliterede dialogen mellem kommunen og de lokale aktører. I Helsingør Kommune viste COWI med et investeringsbudget, hvorfor de udefrakommende investorer lod vente på sig i et af byens ældre nedslidte erhvervsområder. De gevinster, der var opstillet for eksterne investorer, var ikke store nok til at opveje tyngden af omkostningerne. Helsingør Kommune har nu en økonomisk vurdering, som supplerende beslutningsgrundlag for at sikre gode rammer for det eksisterende erhvervslivs muligheder i området. Nu handler det om at beholde de eksisterende erhvervsvirksomheder, og justere den fysiske planlægning og service/drift af området til deres behov. JANN AUNE Seniorprojektleder, Byggeri, Lyngby Telefon: Mobil:

20 ØKONOMISK KONSEKVENSVURDERING De fleste tror, at det er en god forretning at tiltrække børnefamilier, fordi de er gode skatteydere. Det er også rigtigt i nogle kommuner, men i andre er det faktisk dyrt at tiltrække flere børnefamilier. Den kommunale udligning gør, at det er vigtigt at regne strategierne igennem, inden de vedtages. DET KAN VÆRE DYRT AT TILTRÆKKE BØRNEFAMILIER COWI har fra 2009 til 2013 analyseret den kommunaløkonomiske effekt før og efter udligning for forskellige bolig- og familietyper for en række kommuner. Resultaterne overrasker ofte embedsmænd og politikerne. Udligningsordningen er struktureret, så kommunerne udlignes i forhold til den gennemsnitlige omkostning pr. borger. Det kan derfor f.eks. udmærket vise sig at være omkostningsneutralt for en kommune at få flere plejekrævende ældre eller kontanthjælpsmodtagere. Samtidig kan det vise sig, at børnefamilier med to voksne i arbejde giver underskud, hvis kommunen har en ineffektiv skolestruktur, der gør, at omkostningerne pr. skolebarn ligger over gennemsnittet. Man kan således ikke generelt pege på, at nogen boligtyper eller familietyper er mere fordelagtige end andre. Det afhænger af den enkelte kommunes specifikke kommunale økonomi og servicestruktur. Når der arbejdes med planstrategien er det derfor væsentligt at kigge på samspillet mellem hvilke borgere der er i kommunen, hvilke nye borgere kommunen ønsker at tiltrække og strukturen på de kommunale serviceudgifter. COWI kan også hjælpe med samfunds- og projektøkonomiske beregninger.

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Forskellige typer projekter i kommuneplanen Analyse- og udviklingsprojekter

Læs mere

Hvis der ikke kan være vækst over det hele, hvordan kan man så fokusere udviklingen?

Hvis der ikke kan være vækst over det hele, hvordan kan man så fokusere udviklingen? Hvis der ikke kan være vækst over det hele, hvordan kan man så fokusere udviklingen? Ane Døssing Kok Byplanarkitekt Cand. Arch. Plan og Trafik adkk@cowi.dk 1 9. DECEMBER 2013 COWIs vurderinger af tendenser

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Hvordan griber man planstrategiprocessen an?

Hvordan griber man planstrategiprocessen an? Hvordan griber man planstrategiprocessen an? Ann-Gerd Rasmussen Kinnerup Byplanlægger, arkitekt MAA Plan og Trafik adrn@cowi.dk 1 INDHOLD AF OPLÆG Planstrategi Om planstrategiens proces Hvad ser vi i øjeblikket

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Plan09 og plankulturen til debat!

Plan09 og plankulturen til debat! Plan09 og plankulturen til debat! På programmet Plan09 og Fornyelse af planlægningen Hvad er plankultur? Værdier og kompetencer Eksempler Redskaber til udvikling af den lokale plankultur Et første bud

Læs mere

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Befolkningsprognoser 3 4 Kamp mellem kommuner om bosætning Erkendelse af at Aabenraa

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Nyt kommunalt Danmarkskort - Plan09 og nyt plansystem 2007

Nyt kommunalt Danmarkskort - Plan09 og nyt plansystem 2007 Nyt kommunalt Danmarkskort - Plan09 og nyt plansystem 2007 - Niels Østergård, Miljøministeriet og Plan09 Planavdelingens seminar, Kongsvinger 29. august 2007 Det nye Danmarkskort 2007 Fra 271 til 98 kommuner

Læs mere

Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv. Opstartsmøde 14/5 2014. Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI

Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv. Opstartsmøde 14/5 2014. Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv Opstartsmøde 14/5 2014 Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI 1 Detailhandelstendenser Nethandel på vej frem Storcentre på vej frem (vinder fortsat markedsandele

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk Landsby- og landdistriktspolitik Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009 www.skive.dk Baggrund I forbindelse med strukturreformen blev de fire gamle kommuner Sallingsund,

Læs mere

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Dato: 9. april 2015 Sagsnr.: 14/83874 1. Rammen for udvalgets arbejde Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

"Landbruget og landskabet i kommuneplanen"

Landbruget og landskabet i kommuneplanen Karsten L. Willeberg-Nielsen, COWI "Landbruget og landskabet i kommuneplanen" Rådgivergruppens anbefalinger ved afsluttende seminar 1 Erfaringer og anbefalinger - Processen Behov for dialog: Tidlig inddragelse

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen

Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen 2 Introduktion Introduktion Byudvikling er en multidisciplinær opgave med mange interessenter og faggrupper Sadolin & Albæks indgangsvinkel

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Faglig evaluering af eksempelprojektet: Detailhandel- og bymidtestrategier i Faaborg

Faglig evaluering af eksempelprojektet: Detailhandel- og bymidtestrategier i Faaborg Ringe d. 06.11.2009 Faglig evaluering af eksempelprojektet: Detailhandel- og bymidtestrategier i Faaborg Projektet er udarbejdet i samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune, Cowi og Task Force Faaborg.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

De regionale udviklingsplaner. Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007

De regionale udviklingsplaner. Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007 De regionale udviklingsplaner Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007 Planlovsystemet 2007 Regionale vækstfora Erhvervsudviklingsstrategi Landsplanlægning Regeringens

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Samarbejdsstrategier helhedsorienteret byudvikling. Annette Walter, Plan og Økonomi anw@cowi.dk

Samarbejdsstrategier helhedsorienteret byudvikling. Annette Walter, Plan og Økonomi anw@cowi.dk Samarbejdsstrategier helhedsorienteret byudvikling 1 Annette Walter, Plan og Økonomi anw@cowi.dk Byudvikling skaber samfundsværdier og flytter rundt på mia. af kroner Øget fokus på: Hvem betaler for at

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER

BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER OPLÆG PÅ LANDDISTRIKTSRÅDET ÅRSMØDE, MARIAGERFJORD KOMMUNE D. 27.JANUAR 2015 JESPER OLE JENSEN, SBI /AAU-KBH Mange årsager til udfordringer i landdistrikter Baggrund

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 BYPLAN IDÉKONKURRENCE FOR DE BYNÆRE HAVNEAREALER 1999 Helhedsplanen må gerne være visionær i sin karakter og skal på det overordnede niveau belyse ideer og

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Fremtidens boligbehov og boligformer Præsentation - Forslag til Kommuneplan

Fremtidens boligbehov og boligformer Præsentation - Forslag til Kommuneplan 2. Maj Program Borgermøde 19.00-19.10 Velkomst v/ Jens Ejner Christensen, Borgmester 19.10-19.40 Fremtidens boligbehov og boligformer v/claus Bech-Danielsen, centerleder, Aalborg Universitet 19.40-20.00

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Projektet med at effektivisere lokalplanprocedurer og plansager begyndte i 2011. type: Fagområde For at opnå et flow i arbejdet, så skal implementeringen

Læs mere

Markedsorienteret byudvikling. Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014

Markedsorienteret byudvikling. Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014 Markedsorienteret byudvikling Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014 Byudvikling skaber samfundsværdier og flytter rundt på mia. af kroner Øget fokus på: Hvem betaler for

Læs mere

A) Opgaven: Et visionært strategiarbejde målrettet bosætning flere spillere på hjemmebanen

A) Opgaven: Et visionært strategiarbejde målrettet bosætning flere spillere på hjemmebanen Dato: 1. oktober 2015 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling Himmerlandsgade 27 9600 Aars Anna Oosterhof Mail: anoo@vesthimmerland.dk Prækvalifikation Konsulentydelser Nye spillere på hjemmebanen Vesthimmerlands

Læs mere

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg Hvordan skaber vi en ny kommuneplan for det åbne land? De danske kommuner er godt i gang med processen om at skabe en ny generation af kommuneplaner,

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Flytteanalyser og bosætning

Flytteanalyser og bosætning Flytteanalyser og bosætning Thomas Jensen, COWI (toje@cowi.dk) Aalborg, 19. juni 2014 1 Intro Lidt om mig selv Civilingeniør i byplanlægning Arbejder i COWI Aalborg: - Digitale kommuneplaner - Letbaner

Læs mere

Destinationsudvikling af Billund

Destinationsudvikling af Billund Destinationsudvikling af Billund v/ Borgmester Ib Kristensen og Kommunaldirektør Tove Baisgaard Den 26. marts 2011 Hvad karakteriserer Billund kommune? Billund kommune har ca. 26.200 200 indbyggere. 2

Læs mere

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Med arbejdsprogrammet igangsætter vi mange nye projekter Som tilsammen skal realisere by- og erhvervsudviklingspotentialet Hovedtemaerne Internationalt demonstrationsprojekt

Læs mere

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Oplæg til Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Det videre arbejde med byrådets visioner for Syddjurs Kommune med udgangspunkt i Planstrategi 2012 Udviklingsafdelingen, maj 2012 Indledning Syddjurs Kommune

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Planstrategien: Meget få formelle bindinger. Oplæg til kommuneplan som fysisk plan Prioriterings- og budgetredskab Dialogværktøj og udviklingsstrategi

Planstrategien: Meget få formelle bindinger. Oplæg til kommuneplan som fysisk plan Prioriterings- og budgetredskab Dialogværktøj og udviklingsstrategi Planstrategi 2011 Planstrategien: Meget få formelle bindinger 3 tilgange til en planstrategi Oplæg til kommuneplan som fysisk plan Prioriterings- og budgetredskab Dialogværktøj og udviklingsstrategi Vi

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune.

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Borgmesterens tale ved nytårskuren den 20. Januar 2014 Velkomst Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Men

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015

Flyttetendenser. Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Flyttetendenser Bilag til Bosætningsstrategien for Næstved Kommune 2015 Indhold Udarbejdelse af materialer....3 Generelle flyttetendenser....4 Tilflyttere....6 Fraflyttere....8 Anbefalinger til bosætningsstrategien...10

Læs mere

Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby

Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 16. juni 2015 Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby En ny Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte byens

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Planstrategi 2007 og den nye plankultur. Svend Erik Rolandsen, sekretariatsleder, Plan09

Planstrategi 2007 og den nye plankultur. Svend Erik Rolandsen, sekretariatsleder, Plan09 Planstrategi 2007 og den nye plankultur Svend Erik Rolandsen, sekretariatsleder, Plan09 Plan09: Fornyelse af kommuneplanlægningen Vision - at udvikle en plankultur, der fokuserer på værdifulde bymiljøer

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Udviklingsstrategien er det øverste styringsdokument for den samlede

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

Hvad kan vi med RUP en og planstrategien?

Hvad kan vi med RUP en og planstrategien? Hvad kan vi med RUP en og planstrategien? Den regional udviklingsplan Regionens planstrategi. Emner: Natur og miljø, rekreative formål Kultur Erhverv, incl. turisme Beskæftigelse Uddannelse Rolle Sammenhæng

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop At møde de demografiske forandringer Bornholm 19. april 2012 1 Generelt fra dagen Inspirerende oplæg Højt aktivitetsniveau God frokost og kaffe Afvekslende

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi 2015-2020 Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi for Lolland Kommune - Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere 2015-2020 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund...

Læs mere

Udviklingsstrategier for bymidter

Udviklingsstrategier for bymidter Udviklingsstrategier for bymidter Konference om planlægning og provinsbyer 25. november 2013 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 En mellemstor by på Sjælland, september 2013 3 4 5 6

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

Planteavlskongres 2012

Planteavlskongres 2012 Planteavlskongres 2012 Plads til landbruget i planlægningen Indhold Fakta om Ringkøbing Skjern Kommune Planstrategi 2011 Revision af kommuneplanen iht. landbrug og biogasanlæg Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

1. Kommunens udfordringer, muligheder og mål med strategiplanen

1. Kommunens udfordringer, muligheder og mål med strategiplanen Forhave på forkant Ansøgning fra Vordingborg Kommune til kampagnen Yderområder på forkant UDKAST d. 7. januar Vordingborg Kommune har siden kommunesammenlægningen haft fokus på, at der ikke opstår for

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere