Erhvervsudviklingspolitik- og strategi Kommuneqarfik Sermersooq

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsudviklingspolitik- og strategi 2009-2013. Kommuneqarfik Sermersooq"

Transkript

1 Erhvervsudviklingspolitik- og strategi Kommuneqarfik Sermersooq 1

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Vision Mission Politikkerne 5 - Politik 1: Skabe optimale betingelser for vækst 5 - Politik 2: Udbygge og organisere samarbejder 6 - Politik 3: Understøtte og udbygge naturlige kraftcentre 6 - Politik 4: Opbygge internationalt rettede forretningsområder 6 - Politik 5: Stabil og kompetent arbejdskraft 6 - Politik 6: Samspil mellem Kommuneqarfik Sermersooq og erhvervslivet Strategierne Iværksætter- og vækststrategi Turismestrategi Bæredygtig erhvervsudvikling og virksomhedernes sociale ansvarsstrategi Bo-stedsstrategi Hovedstadsstrategi Samarbejde og kommunikationsstrategi Handleplaner 11 Bilag 12 2

3 1.0 Indledning Erhvervsudvikling som fundament for samfundsudviklingen er ét af de tre hovedindsatsområder for Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq. Som led heri søsætter vi en plan for erhvervsudvikling i denne første fase af Kommuneqarfik Sermersooqs eksistens. En udvikling som i sit perspektiv bidrager aktivt til øget selvstændighed og selvforsørgelse. De nedenfor nævnte politikker er udtryk for den styrke, der opnås, når politikker etableres i krydsfeltet mellem nøglepersoner fra erhvervslivet og dets organisationer, de politiske partiers samspil og forvaltningens kompetencer. Erhvervslivet har gennem workshops, interviews og kontrolsamtaler været involveret i forarbejdet til politikkerne. I fællesskab er der bl.a. foretaget en situationsbeskrivelse, en såkaldt SWOT. Her har man oplistet kommunens svagheder, styrker, muligheder og trusler. Kommunen ønsker at videreføre denne konstruktive dialog med erhvervslivet med henblik på at etablere en dynamisk erhvervsudvikling på et fælles grundlag. Formen for samarbejdet skal udvikles og præciseres. Kommuneqarfik Sermersooqs erhvervsudviklingspolitik- og strategi tager udgangspunkt i at udvikle kommunens erhvervskompetencer, samtidig med at potentielle udviklingsmuligheder fremmes. Set i lyset af kommunens udfordrende geografiske sammensætning og kommunens interne mangfoldighed, er der udviklet seks politikker og seks strategier. For Grønland som helhed synes fiskeri- og fangst områderne strukturelt set at være i nedgang med hensyn til beskæftigelse, indkomst og eksport. Dette modificeres bl.a. af, at der i den østgrønlandske del af vores kommune er visse muligheder for fremme af fiskerierhvervet. Vækst inden for øvrige erhverv er afgørende. Især råstofområdet har et stort potentiale. Tidsmæssigt ligger realisering heraf i flere tempi. De store økonomiske og beskæftigelsesmæssige vækstmuligheder inden for råstofsektoren formodes at ligge en del år ude i fremtiden. Kommuneqarfik Sermersooq vil derfor også bidrage aktivt til at udvikle en flerstrenget erhvervsstruktur, herunder erhvervsområder hvor små og mellemstore virksomheder kan etablere sig og vokse. 3

4 Disse politikker og strategier omsættes til konkrete initiativer og handlinger, der er beskrevet i et særskilt dokument. Som grundlag for de konkrete handlinger udarbejdes en status før handlingen iværksættes. Så ved man, hvor man står og kan måle, om handlingsplanen har den ønskede effekt. Kommuneqarfik Sermersooqs vision er at være det globalt anerkendte, arktiske kraftcenter inden for bæredygtig erhvervsudvikling. Det vil vi arbejde for i et konstruktivt samspil med kommunens virksomheder og borgere til glæde og inspiration for alle parter. God fornøjelse! Asii Chemnitz Narup Esmar Bergstrøm Borgmester Formand for Erhvervsudviklingsudvalget 4

5 2.0 Vision Kommuneqarfik Sermersooq vil være anerkendt som et globalt arktisk kraftcenter inden for bæredygtig erhvervsudvikling. Kommunen vil være den foretrukne indgangsvinkel til Grønland for alt erhvervsliv Services og produktion inden for mineralsektoren drift, forædling, supply vil udgøre en væsentlig del af kommunens erhvervsliv Som kraftcenter inden for forskning, uddannelse og kunst vil vi kunne måle os med de bedste inden for udvalgte felter Aktiviteter af høj kvalitet inden for oplevelser, kultur, events, konferencer, madlavning, jagt og sport vil være et kendetegn for Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq vil inspirere og motivere erhvervslivet til at udvikle bæredygtig produktion med hensyn til miljøbevidsthed, reduktion af CO2 udslip og virksomhedernes sociale ansvar. 3.0 Mission Kommuneqarfik Sermersooq skaber rum for udvikling, fornyelse og bæredygtig vækst inden for erhvervslivet. Det tiltrækker iværksættere, virksomheder, borgere og investeringer til Kommuneqarfik Sermersooq. 4.0 Politikkerne Erhvervsudvikling er et prioriteret fokusområde for Kommuneqarfik Sermersooq. Udvikling af erhverv er en forudsætning for, at Grønland bliver mere selvforsynende. Strukturelt er fisker og fangerområdet i nedgang. Det sætter en nyudvikling af fisker og fangererhvervet på dagsordenen, samtidig med at der skabes vilkår for vækst og udvikling inden for øvrige erhvervsområder. Kommuneqarfik Sermersooqs erhvervsudviklingsarbejde bygges op af seks politikker, der alle fokuserer på at skabe udvikling, fornyelse og vækst inden for erhverv. De seks politikker er: 1. Skabe optimale betingelser for vækst 2. Udbygge og organisere samarbejder 3. Understøtte og udbygge naturlige kraftcentre 4. Opbygge internationalt rettede forretningsområder 5. Stabil og kompetent arbejdskraft 6. Samspil mellem Kommuneqarfik Sermersooq og erhvervslivet 5

6 4.1 Skabe optimale betingelser for vækst Kommuneqarfik Sermersooq vil skabe rammer, der sikrer øgede og kontinuerte udviklingsmuligheder i erhvervslivet. Disse tiltag er services for: De eksisterende virksomheder Tilflyttende virksomheder Iværksættere 4.2 Udbygge og organisere samarbejder Kommuneqarfik Sermersooq vil understøtte eksisterende samarbejder og medvirke aktivt til at skabe nye fokuserede eller bredere samarbejder. Kommunen arbejder for at strukturere og eventuelt formalisere samarbejder og interessefællesskaber af forretningsmæssig karakter. Disse tiltag skal medvirke til, at der opnås styrke, bredde, størrelse og synergi blandt virksomhederne. 4.3 Understøtte og udbygge naturlige kraftcentre Kommuneqarfik Sermersooq vil understøtte og udbygge udvalgte eksisterende kraftcentre 1. Dette vil ske i tæt samarbejde med virksomheder og institutioner. Det omfatter for eksempel: Aktiv påvirkning og samarbejde inden for uddannelse Aktiv påvirkning og samarbejde inden for udbygning af faciliteter for jagt og turisme, IT- og grafisk college, kollegier og andre naturressourcer Etablere bedre vilkår for kunstnere, kulturarbejdere og designere Aktiv påvirkning og samarbejde inden for råstof og minedrift. 4.4 Opbygge internationalt rettede forretningsområder Kommuneqarfik Sermersooq vil understøtte erhvervslivets ekspansion på det internationale marked. Kommunen vil investere i internationalt orienterede rammer og services. Såvel udbygning som mulige investeringer skal ske på bæredygtige vilkår - både økonomisk og miljømæssigt. Der fokuseres på forretningsområder og viden inden for Service and supply Klima og miljø Råstoffer og minedrift I sammenhæng med disse tiltag kommer portene til kommunen - infrastrukturen i fokus. I særdeleshed havnefaciliteterne i Nuuk, hvor der udarbejdes en særskilt delstrategi, når de overordnede beslutninger er gennemført. Desuden skal mulighederne for forbedrede anflyvningsmuligheder for Tasiilaq og Ittoqqortoormiit undersøges. 1 Her definerer vi et kraftcenter som kompetencer inden for en branche, en sektor, et forretningsområde eller et geografisk område, der tilsammen udgør et styrkeområde. 6

7 4.5 Stabil og kompetent arbejdskraft En stabil og kompetent arbejdskraft er en forudsætning for at opnå erhvervsudvikling blandt nye og eksisterende virksomheder. Udvikling af dette område skal ske i tæt samarbejde med arbejdsmarkedsområdet og de grundlæggende uddannelser. Erhvervslivet påpeger, at kommunen kan gå i front med særlig fokus på udvikling af ledelse og ledere. God, inspirerende og anerkendende ledelse bidrager til vækst og udvikling, mens dårlig og utilstrækkelig ledelse er en af de primære årsager til ustabilitet. Et samarbejde med erhvervslivet om få, robuste og meritgivende efteruddannelsesmoduler og sikring af arbejdskraftens grundkompetence, er klart formulerede ønsker fra erhvervslivet. 4.6 Samspil mellem Kommuneqarfik Sermersooq og erhvervslivet Samtaler med personer i erhvervslivet og de afholdte fælles workshops pegede på et ønske om, at samarbejdet med erhvervslivet fokuseres på en ny måde, herunder en ny måde at udføre kommunens rolle på. Dette søges efterkommet. Kommunen agter at udvikle dels et kontinuerligt, langsigtet samarbejde og dels mere ad hoc prægede samarbejder omkring udvalgte emner. 7

8 5.0 Strategierne For at underbygge ovennævnte politikker fokuseres på flg. strategier: - Iværksætter- og vækststrategi - Turismestrategi - Bæredygtig erhvervsudvikling og virksomhedernes sociale ansvarsstrategi - Bo-stedsstrategi - Hovedstadsstrategi - Samarbejds- og kommunikationsstrategi De enkelte strategier specificeres i handleplaner og projekter, der fremgår af særskilt mere dynamisk og arbejdsorienteret dokument. 5.1 Iværksætter- og vækststrategi Iværksættere og virksomheder er de, som i fremtiden skal løfte kommunens selvforsørgelse. Derfor er det et must, at iværksættere og virksomheder får den bedst tilgængelige rådgivning samt optimale rammer at agere under. Indsatsområder for iværksætter- og vækststrategi: Iværksætteri Opbygge erhvervsudviklingsafdelingen til at varetage og koordinere iværksætterrådgivning. Skabe gode rammer for iværksættere. Vækst Animere eksisterende virksomheder til bæredygtig vækst ved rådgivning, inspiration og kompetenceudvikling Innovationscenter Etablere et innovationscenter, som udover rådgivning og erhvervsudvikling huser større og mindre virksomheder, heriblandt udenlandske selskaber Udvikle låneordninger for iværksættere uden for Nuuk KS vil arbejde for at udvikle låneordninger, der kan virke som særlig katalysator for udvikling af mindre virksomheder i kommunen uden for Nuuk Nye erhverv KS vil arbejde aktivt for udvikling af en flerstrenget erhvervsstruktur KS vil bistå med særlige indsatser for at udvikle nye erhvervsinitiativer i områder, hvor beskæftigelsen inden for fiskeriområdet reduceres KS vil bidrage til at informere om de muligheder for small scale virksomhed, som den nye råstoflov giver og for supply services i tilknytning til den fortsatte udvikling af området. 5.2 Turismestrategi Turismen i Kommuneqarfik Sermersooq er én af de mest alsidige i Grønland. Vi har lige fra adventure-, hundeslæde-, naturpark- og havfiskeriturisme i Østgrønland til trofæjagt i Ivittuut og Paamiut 8

9 samt konferencegæster, familieturister, kulturelle turister og backpackere i Nuuk. Derudover er der krydstogtsturister i hele kommunen. Indsatsområder for turismestrategi: Koordination Klarlægge og koordinere aktiviteter inden for turistinformation, kompetenceudvikling, markedsføring og rådgivning inden for turismesektoren Organisering Kortlægge fordele og ulemper ved strukturen i dag udarbejde forslag til fremtidig organisering Oplevelsesøkonomi Screene oplevelsesøkonomien i kommunen og inspirere iværksættere og virksomheder om oplevelsesøkonomi. Infrastruktur Bidrage til at udvikle en sammenhængende trafikstruktur og etablere anlæg af betydning for erhvervet. Det skal ske i samarbejde med Naalakkersuisut og andre forvaltninger Produktudvikling Produktudvikling inden for turistsegmenter. 5.3 Bæredygtig erhvervsudvikling og virksomhedernes sociale ansvarsstrategi Bæredygtig erhvervsudvikling og affaldshåndtering vil være et stærkt brand på det internationale marked og samtidig tiltrække flere turister til Grønland. Kommuneqarfik Sermersooq vil derfor inspirere virksomheder til bæredygtig produktion. Indsatsområder for bæredygtig erhvervsudvikling Miljøvenlig produktion Kommuneqarfik Sermersooq vil med bistand fra ekstern ekspertise udvikle bæredygtighedskoncepter, der inspirerer virksomheder til produktion, der belaster miljøet mindst muligt. De tre R er Re-use, Re-cycle, Re-duce bliver vigtige elementer Reducere CO2 udslip Iværksætte initiativer, der animerer virksomheder til at reducere CO2 udslip Virksomhedernes sociale ansvar KS vil i dialog med virksomheder udvikle et koncept, der inspirerer virksomheder til at udvikle den sociale kompetence. 5.4 Bo-stedsstrategi Kommuneqarfik Sermersooq er geografisk en af verdens største kommuner og Grønlands folkerigeste kommune. Den geografiske dækning af Øst- og Vestgrønland hen over indlandsisen giver særlige udfordringer for infrastrukturen og erhvervssamarbejdet, mens den kulturelle og naturressourcemæssige mangfoldighed giver særlige muligheder. 9

10 De enkelte bosteder i Kommuneqarfik Sermersooq er kendetegnet ved rigdomme inden for mineraler, fauna og kultur. Kommuneqarfik Sermersooq vil med bæredygtighed som gennemgående tema fremme aktiv selvforsørgelse i de enkelte bosteder i samarbejde med lokalbefolkningen. Kommuneqarfik Sermersooq vil bidrage til at skabe rammer for udvikling og forventer, at lokalbefolkningen i de enkelte bosteder selv aktivt tager ansvar for at udvikle og drive erhvervsudviklingen fremad. Inden for de overordnede politikområder udvikles initiativer, der i særlig grad matcher vilkårene i de enkelte bosteder. Især iværksætter- og turismestrategierne rummer gode muligheder for de mindre og decentrale bosteder i kommunen. Indsatsområder for bostedsstrategi: Basere på lokale ressourcer De konkrete initiativer baseres på inspiration og videndeling med borgerne, og at borgene lokalt tager ansvar i tiltagene Styrke eksisterende virksomheder Rådgive, inspirere og kompetenceudvikle eksisterende virksomheder. 5.5 Hovedstadsstrategi Grønlands hovedstad Nuuk spiller en afgørende rolle for hele Grønlands økonomi og er et kraftcenter inden for administration, uddannelse, klima, erhverv, kultur, arbejdsmarked og IT. Indsatsområder for hovedstadsstrategi: Nuuk som administrativt hovedstad for Grønland Kommuneqarfik Sermersooq vil gennem samarbejde med Naalakkersuisut arbejde for en dynamisk eksportorienteret erhvervsudvikling i kommunen Kompetenceudvikling KS vil initiere strukturering af meritgivende modulopbyggede uddannelser inden for anlægs- og servicesektoren og bedre samarbejde mellem de forskellige uddannelsestiltag i KS Kulturbyen Nuuk Det skal være attraktivt at arbejde med kunst og kultur i Kommuneqarfik Sermersooq Nuuk porten til Grønland Effektive forbindelser for mennesker og gods er afgørende for en dynamisk erhvervssektor og international ekspansion. KS vil arbejde for at forbedre havnefaciliteter og lufttransporten gerne ved at støtte etablering af partnerskaber 5.6 Samarbejde og kommunikationsstrategi Den nye profil på erhvervsudviklingsarbejdet i Kommuneqarfik Sermersooq skal udvikles i tæt samspil med det private erhvervsliv og øvrige aktører inden for området, især Naalakkersuisut og centrale internationale aktører. 10

11 Som led heri vil vi udvikle og målrette vores dialog, information og kommunikation. Erhvervsråd KS vil etablere et forum for samarbejde med erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne, hvor fremtidige tiltag kan drøftes, og hvor vidensdeling og samarbejde mellem virksomheder kan styrkes med henblik på ekspansion på såvel det nationale som det internationale marked. Grønlandsk kultur som eksportbrand KS vil udvikle møder mellem kulturarbejdere og mere traditionelle erhverv med henblik på aktivt at fremme, at den grønlandske kultur udvikles til et vigtigt brand for varer til eksport på de internationale markeder. Også den særlige østgrønlandske kultur bringes i spil. Erhvervsvenlig kommune Opbygge one-door og fast-track princippet for erhvervslivet til den kommunale forvaltning angående erhverv, rådgivning, arealer, erhvervsregister og oplysning om muligheder i kommunen inden for kultur, fritid m.v. 2 Erhvervsportal Kommunens erhvervsportal udvikles med informationer om erhverv i kommunen, den enkeltes muligheder som iværksætter, tilflyttende virksomheders vilkår etc. Portalen skal være opdateret med de aktuelle erhvervsudviklingsindsatser Dialog og samarbejde Gennem dialog, netværksarbejde, mentorordninger med borgere, iværksættere, virksomheder og mulige tilflyttende virksomheder udvikles et miljø, der animerer til bæredygtig vækst og udvikling med vægt på synlige resultater. 6 Handleplaner Politikerne og strategierne konkretiseres i handleplaner og projekter, der beskrives i særskilt dokument. Kommuneqarfik Sermersooq er i gang med at opbygge erhvervsudviklingsafdelingen, således at planerne implementeres. Vi vil løbende gøre status, justere og videreudvikle planerne og de konkrete indsatser. 2 Erhvervsservice varetages af flere forvaltninger i kommunen, især erhvervsudviklingsafdelingen og forvaltningen for miljø og anlæg. Imellem disse enheder udvikles et nært samarbejde. 11

12 Bilag 1: SWOT- analyse Gennemført under forarbejdet til de foreslåede politikker og indsatser. Styrker Økonomi Hovedstad - og hovedstadskommune Tilflytning Forvaltningscentrum. Hovedkontorer. Uddannelsesby(er) Flere naturlige kraftcentre Center for forsvaret Ry for ekstremevents og ekstremjagt (Tasiilaq) Svagheder Arbejdsmarked (især) tilpasset offentlig ansættelse Uddannelsesniveau varierer i kommunen Manglende kompetence: Råmateriale fra skolerne Manglende erhvervspolitik og rådgivning Manglende koordinering (sammenhænge) Usynlig overfor og om erhvervslivet Få produktionsvirksomheder For få og forkerte boliger Muligheder Pleje de virksomheder der er i kommunen Bedre betingelser for virksomheder kan etableres Tilflytning Flere kraftcentre kan etableres Flere virksomheder flerstrenget virksomhedsliv Samarbejde kan etableres på flere måder Tilpasning af erhverv (lokalt) Konkurrence (globalt) på lokale betingelser Trusler Spinkelt erhvervsliv udenfor Nuuk Konkurrence nationalt og globalt Ustyret/uhæmmet tilflytning Infrastruktur utilstrækkelig (flaskehals ø+v) Finansieringsmuligheder begrænsede Manglende stabil arbejdskraft Manglende fokus på ledelse Turismeerhvervet fragmenteret og selvtilstrækkelig Ubalance i uddannelsesgrad mellem mænd og kvinder 12

13 Bilag 2: Tværfagligt samarbejde. 13

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: 341080 Fax: 311554 E-mail: info@business.gl Web: www.business.gl Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer Side

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

Erhvervspolitisk program

Erhvervspolitisk program Erhvervspolitisk program Indledning Gladsaxe Erhvervsråd blev stiftet i 1982, ud fra et ønske om at etablere et samarbejdsforum mellem Gladsaxe Byråd og det lokale erhvervsliv. Erhvervsrådet består af

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Velkommen til nytårskur 2014

Velkommen til nytårskur 2014 Velkommen til nytårskur 2014 Mads Birk Kristoffersen Formand for Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd Aftenens program Erhvervsudvikling i Sorø kommune Buffet og dialog om de omdelte emner Nytårshilsen

Læs mere

På vej mod et mere samlet og helt Grønland

På vej mod et mere samlet og helt Grønland På vej mod et mere samlet og helt Grønland Forslag til Finanslov 2014 Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 8. August 2013 Forslag til Finanslov 2014 Behov for handling

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Erhvervsfremme i Silkeborg

Erhvervsfremme i Silkeborg Erhvervsfremme i Silkeborg 1. Sådan arbejder vi med erhvervsfremme 2. Opbygning af erhverv Silkeborg Hvem er jeg? Gregers Pilgaard, Cand.scient.pol. Udviklingschef i Silkeborg Kommune, Strategi & Udvikling

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Politisk-økonomisk beretning 2007

Politisk-økonomisk beretning 2007 10. april 2007 FM 2007/36 Politisk-økonomisk beretning 2007 (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat 1. Behandling Verdensøkonomien er inde i en rivende udvikling med

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune

Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer. Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune Bygge og anlæg Detailhandel Erhvervsservice Fødevarer Vækststrategi 2014-2020 For Nordfyns Kommune 13-06-2013 Indhold 1. Fokusering af Nordfyns vækststrategi... 3 2. Situationsanalyse... 5 3. Gode erhvervsmæssige

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 perioden 2014-2017 Mellem FAXE KOMMUNE Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386 Telefon:

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig turisme

Retningslinjer for ansvarlig turisme Retningslinjer for ansvarlig turisme Rejsearrangører i Danmark (RID) April 2008 Hvorfor ansvarlig turisme? I disse år rettes fokus i stigende grad mod social ansvarlighed og miljømæssig bæredygtighed.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere