Handlingsplan Fokusområde Område Indsatsområde Beskrivelse Mål Succeskriterium Ansvar Tid Økonomi Rotter Service til borgerne og erhvervslivet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan Fokusområde Område Indsatsområde Beskrivelse Mål Succeskriterium Ansvar Tid Økonomi Rotter Service til borgerne og erhvervslivet"

Transkript

1 Handlingsplan Fokusområde Område Indsatsområde Beskrivelse Mål Succeskriterium Ansvar Tid Økonomi Rotter Service til borgerne og erhvervslivet Badevand Service til borgere og erhvervslivet Sundhed og sikkerhed Sundhed og sikkerhed Anmeldelser og tilsynsbesøg Indsats i kloakker og afløbsinstallationer Rottesikring af kommunale ejendomme Sikringsordninger og privat rottebekæmpelse Kemiske bekæmpelsesmidler Opfølgning og revision Dispensation fra tilsyn i det åbne land Opnå dispensation Koordinere rottetilsyn på fødevarevirksomheder med Fødevareregionen Orientering af borger om anmeldepligt af rotter to gang årligt Årlig indberetning af rottebekæmpelse til Naturstyrelsen Koordinere indsatsen med Materielgården og en Information til grundejere om deres ansvar i egne afløbsinstallationer Gennemgang, analyse og iværksættelse af rottesikring på eksisterende kommunale ejendomme Information om krav til rottesikring ved byggemodning og nye kommunale ejendomme Skabe overblik over sikringsordninger i Kommune Opfølgning på rapporter fra private sikringsordninger Følge op på private firmaers brug af kemiske bekæmpelsesmidler Følge op på evt. resistensproblemer Orientering af TMU en gang årligt Revision af handlingsplan (min. Hver 3. år) Samarbejder med og en Nyt udbud af badevandsprøver i samarbejde med Ishøj, Vallensbæk og Greve kommuner. Kontrollere de udtagne badevandsprøver i badesæsonen som dokumentation for badevandskvaliteten. Vi skal overholde badevandsbekendtgørelsens krav til kontrol ved offentlige badestrande og Rottefænger Materielgården Materielgården i samarbejde m. byggesagsbeha ndlere Registrering i Danmarks Miljøportal Gennemfører Blå Flag aktiviteter i samarbejde med I/S Strandparken Kildesporing ift kilder til høje målinger på stranden, ved at søge på havn, skibe i nærhed af kysten samt. Vi skal identificere og fjerne kilderne. Oprette arbejdsgruppe med eksterne interessenter om kildesporing. Deltage i samarbejdsmøder i Strandparken og med I/S Strandparken. Aftale med nabokommuner om egen og fælles kildesporing. Deltage i beredskab ved uheld og lignende Overholde reglerne for Blå Flag Vi vil sikre udbedring af konstaterede fejlkoblinger Sikre at der ikke udledes urenset spildevand direkte til Miljø

2 Tilladelser Service til borgene og erhvervslivet Deltage i national øvelse for kystberedskab. Vedligeholde aftale om drift af varslingssystem for badevandet i Strandparken. Varslingssystemet (og app) er offentligt tilgængeligt i hele badesæsonen. Udvide samarbejdet om badevandsvarslingen (og evt Blå flag aktiviteter) med de øvrige kommuner i Køge Bugt, så Greve og flere kommuner i bugten deltager. Inddrage brugerne fx via Strandens dag Aftale med øvrige kommuner Lave/ajourføre beredskabsplan for oprydning på stranden i havn mv i samarbejde med Beredskab. Udarbejde tilslutningstilladelser (udledninger fra virksomheder mm) samt følge op på gældende tilslutningstilladelser, herunder for 5 tankstationer med vaskehal hvert halvår Følge op og kontrollere tømninger af olie- og benzinudskillere ved indberetninger om uregelmæssigheder. Udarbejde udledningstilladelser (udledninger direkte til recipient) ved ansøgninger. Udarbejde og opdatere alle udledningstilladelser Inddrage miljørepræsentantskabet i gennemførelse af de spildevandstekniske tiltag jævnfør spildevandsplanen Have et velfungerende og kompetenceudviklende samarbejde på tværs af kommuner, forsyningsselskaber og serviceselskaber m fl. Ved at have fokus på snitflader og samarbejde mellem kommunen og Afholde mindst 2 møder i eksternt Vandteam pr. kvartal recipienterne i Kommune. Vi vil fortsætte samarbejdet mellem I/S Køge Bugt Strandpark, Spildevandscenter Avedøre og badevandsmyndighederne i Køge Bugt Strandpark. Samarbejdet omfatter blandt andet varsling af overløb, renholdelse af stranden efter overløb, orientering af livreddere og badegæster mv Vi vil sikre lovligheden i alle tilslutninger, udledninger og nedsivninger og følge Spildevandsvejledningen Stand- og Stand- og Vandteam i samarbejde med Beredskab Virksomhedsteam Virksomhedsteam. Vi vil have et velfungerende og kompetenceudviklende samarbejde på tværs af kommuner, forsyningsselskaber og serviceselskaber m fl. Forbedring af kommunens områder med overfladevand og sikring af grundvand Løbende vedligehold af kloaksystemet Opdatering af data Sikre implementering af klimatilpasning i udviklingen af grønne områder i kommunen Sagsbehandle alle ansøgninger om nedsivning, etablering af regnbede mm., der ikke er indeholdt i konkrete byggesager Vi skal sikre at og Spildevandscenter Avedøre opdatere tegninger med kloakeringstype, oplandsafgrænsninger, udløb og bygværks placeringer, samt oplands, udløbs- og renseanlægsskema med data for aktuelle forhold og planforhold. Statusforholdene kan såfremt afløbsdatabasen er opdateret, skabes på baggrund af afløbsdatabasen, samt relevante hydrauliske modeller, evt. opsat i forbindelse med oversvømmelseskortlægningen. Vandteam i samarbejde med Plan/Byg/ Materielgården, og Spildevandscent er Avedøre Tegningerne skal opdateres med entydig oplandsnummerering, samt vist hvilket kloakeringsprincip der er i status og i planperioden.

3 Oplandene på tegningerne skal være entydig nummeret, og for hvert opland, skal der være en beskrivelse, der svarer til PULS data. Dvs. ID, kloakeringstype, PE, befæstelsesgrad, udløbsnummer, renseanlæg osv. Vi skal sikre at og opdatere kort med udløb til recipient. Udløbene med entydig ID skal vises på kort, og recipienten skal være angivet. Det eksisterende skal gennemgås for uoverensstemmelser. For hvert udløb skal ID, udløbstype og mængder angiver, koblinger, beskrivelse af evt. bygværker og bassiner. Kan man ikke det, skal det beskrives, hvad man så har gjort. Beregningsgrundlag skal angives. Opdatere udledningstilladelsen til overløb fra s bassin i Grøn Kile når renovering er overstået Udarbejde udledningstilladelser ved ændringer samt ajourfører dem vi har. Liste over udledningstilladelser Vi vil sikre at renovere og vedligeholde bassiner og udløb til recipienterne og sikre et opdateret kendskab til funktion og tilstand. Teknik der virker Kortlægge olie- og benzinudskillere af kommunens egne udskillere (vejmyndighedens, de spildevandstekniske og de kommunale ejendomme) og sikre registrering og tilmelding til tømningsordning. Virksomhedstea m/fællesadm (GIS) Digitalisering (på kort) af oplysningerne Principper for kloakering og ejerforhold Anvende bedst tilgængelig teknologi Kortlægge udledninger fra fx vejvand. Liste over udledninger eller kortdata Sikre at / vurderer ledningssystemets og bassiners kapacitet med henblik på eventuelt opgradering eller omlægning. Dette vil ske med udgangspunkt i hydrauliske beregninger Sikre at iværksætter forundersøgelse og planlægning for hel eller delvis separering af regnvandsledninger Indgå kapacitetsaftale med. Sikre koordinering og udvikling af løsningsforslag til sikring af overholdelse af Spildevandscenter Avedøres serviceniveau. Deltage i kapacitetsprojekt på sammen med At reducere udledninger Sikre koordinering og udvikling af løsningsforslag til sikring af overholdelse af Spildevandscenter Avedøres serviceniveau Virksomhedstea m/fællesadm. Strand-og Uvedkommende vand Sikre at ved mistanke om fejlkoblinger i spildevandssystemet TV-inspicerer og retter de fundne fejlkoblinger. vil føre tilsyn ved tilslutning til kloaksystemet for at undgå fejlkoblinger, så nye fejlkoblinger ikke opstår. er udførende. Vandteam er samarbejdspart ner Uvedkommende vand Deltage aktivt i projekter vedr. bassiner mm i Grøn Kile, herunder lave myndighedsgodkendelse af renoveringstiltag på Bassin i Grøn Kile Begrænse overløb med spildevand til recipienterne samt udledningerne fra Vandteam

4 Klima i forandring Færdiggøre klimatilpasningsplan og lave en aktiv høring (fx borgermøde) af udkastet. Lave status og revision af handlingsplanen (den samlede for spildevandsplanen) renseanlægget Minimere konsekvenserne ved oversvømmelser eller driftsudfald på kloakken skal forestå en forbedring af kortlægning i henhold til Spildevandsplan Som en del af klimatilpasningsplan vil vi deltage i udførelsen af de konkrete projekter der bliver udpeget. Sikre implementering af klimatilpasning i udviklingen af grønne områder i kommunen. Sikre bedst muligt udgangspunkt for beregning af kapacitet samt hydrauliske beregninger på fremtidens regnhændelser Vi vil fokusere på rekreativ anvendelse af regnvand ved at gøre vandet synligt og nyttigt i bymiljøet A/S Projektgrupper + i samarbejde med Materielg, Byg, forsyninger og Vallensbæk Deltage i projekter om LAR tiltag på konkrete kommunale byggeprojekter. Fokusere på de lettilgængelige løsninger på eksisterende kommunale bygninger ved gennemgang og løsning på stedet og med det samme i samarbejde med og. Strand-og, Byg, Vi vil udføre hydrauliske beregninger af afløbssystemet med udgangspunkt i Spildevandskomitéens skrift 29, udarbejde klimatilpasningsstrategi for håndtering af fremtidens regnhændelser med udgangspunkt i blandt andet risikoanalyse, hydrauliske beregninger, beredskabsplan for kloaksystemet, lokal afledning og/eller håndtering af regnvand på terræn. Deltage aktivt i Innovationskonsortiet Byer i Vandbalances/ Vand i Byers udviklingsprojekter i Kommune, fx i boligselskab Sikre udvikling af s muligheder ved at være aktiv i samarbejdet om ændringer i St Vejle Å. Følge samarbejdet om kortlægning af muligheder i Harrestrup Å. Projektgrupper + i samarbejde med Materielg, Byg, forsyninger og Vallensbæk sammen med kloakforsyning Strand-og Vandteam og ledelse Mulige vandveje Klimasikring af Klimasikring af Undersøge muligheden for afløb af regn- og overfladevand til Fæstningskanalen ved ekstremregn. Selv initiere udvikling af Fæstningskanalen i samarbejde med Hvidovre Kommune og forsyninger. Flytning og udvidelse af bassin ved vej. Grøftebassin ved Rosenåen Fæstningskanalen som delvis skybrudssikring Bassinet aflaster et større opstrøms byområde nord for jernbanen Klimasikring af recipient syd for Holbækmotorvejen, Hvidovre Kommune, HOFOR 0,9 mill. kr. 33,2 mill. Kr Kompensation fra 2,5 mill. Kr. Kompensation fra

5 Klimasikring af Klimasikring af Dialog med Letbane om klimasikring af Søndre Ringvej Klimasikring af infrastrukturer. Kortlægning af flaskehalse og muligheder for hensigtsmæssige styring af tværgående vandstrømme under kraftig regn Kobling af afvandingssystemer med rekreative grønne strukturer, nedsivning og overfladehåndtering Tværgående samarbejde med Banedanmark og vejdirektoratet om reduktion af vejoversvømmelser Beredskab Overordnet beredskabsplan for ekstrem regn og oversvømmelser Koordineret, prioriteret og hurtigere indsats. Beredskab Beredskab Detailberedskabsplaner (actions card) for prioriterede risikoområder Udarbejde risikostyringsplan for Køge Bugt som en del at klimatilpasningsplanen og i samarbejde med forsyningen. Koordinering af risikostyringsplaner for Køge Bugt og St. vejle Å. Færre skader og omkostninger Hurtigere og bedre indsats i konkredte områder. Færre skader og omkostninger Strand og, plan, Letbanen, Vejdirektoratet, Banedanmark Beredskabet,, Beredskabet,,,, Kloaksammenslutningen, Kystdirektoratet Beredskab Risikostyringsplaner for kommunale ejendomme, Byg, 0,3 mill. kr 0,7 mill. kr Beredskab Beredskabsøvelser omkring ekstrem regn og oversvømmelser Beredskab Koordinering af overvågning - varslingssystemer Strand, og, Kystplanlægning St. Vejle Å samarbejdsprojektet Sikring mod oversvømmelse og havvandstandsstigninger, Kystplanlægning Stormflodssikring Vurdering af tiltag til sikring mod stormflod herunder risikostyringsplaner for Køge Bugt og St. Vejle Å Rekreative sammenhænge Arbejdsgruppe Rekreative sammenhænge Det grønne H Demonstrationsprojekt på øster Skole Identificere potentielle områder og projekter med mulighed for at anvende skove og parker som midlertidige oversvømmelsesområder, regnvandsbiotoper m.m. herunder muligheden for at afvande veje i grøfter med mere. Afkobling af regnvand fra kloak, Beredskabet, Kystdirektoratet, plan, og Vallensbæk kloakforsyninger, Vallensbæk kommune, 1,3 mill. kr.

6 Bassin ved Horsedammen Genåbning af Rønnebæk Skybrudssikring. Aflastningsbassin for separatkloakerede område Plan B sikring af Silervejsprojektet og tilstødende veje samt private haver. 12 mill. kr., Private Demonstrationsprojekt med lokale afvandingsløsninger i samarbejde med boligforeninger, erhverv grundejerforeninger og private Aflastning af fælleskloakerede system ved afkobling af regnvand Fremvisning af afkoblingsløsninger på kommunale og private ejendomme. Afkobling af regnvand fra kloak, forsinkelse af regnvand lokale landskabsbaserede afvandingsløsninger., Byg, Udvidet anvendelse af sekundavand Kapacitetsudvidelse af afløbssystem Effektvurdering af separatkloakering i udvalgte lommer Fjernelse af uvedkommende vand og fejlkoblinger Dynamisk styring Forundersøgelser til skybrudsplaner Gennemføre mindst en kampagne (evt som den aktive høring af planer eller via miljørepræsentantskabet) om klimatilpasning i samarbejde med om lokal afledning af regnvand på matrikler og i bymiljøer. Deltage i forårets kampagnedag om nye affaldsordninger (Havens dag) på Genbrugsstation Etablere LAR demonstrationsprojekter i Lejerbo Kirkebjerg i samarbejde med samt i pilotprojekt om sekundavand i Strand (Tranemosegård). Demonstrationsprojekt med udnyttelse af grundvand og regnvand til sekundaformål. Optimering af grundvandsressourcen Generelle tiltag til udvidelse af bassiner, grøfter og ledninger Separering og klimasikring af fælles kloakerede områder Fokus på afhjælpning af fejlkoblinger. Mindske omkostningerne hos forsyningen i forbindelse med håndtering af uvedkommende vand i systemerne Implementering afprøvning, af kapacitetsstyring af afløbsystem, Måling, kalibrering, beregning og integrering Vi vil afholde borgermøder om klimatilpasning blandt andet om lokal nedsivning af regnvand på matrikler og i bymiljøet., 3,5 mill. kr. kloakforsyning, Miljø + Plan mill. kr. 1,5 mill. kr.

7 Økonomi i balance Undersøge muligheden for at etablere andre konkrete projekter om rekreativt vand i samarbejde med fx nabokommuner Implementere rekreativt brug af vand ved de projekter der skal planlægges i Letbanens regi. Deltage i forskningsprojekt om vejafvanding for at kortlægge udfordringer og muligheder. Understøtte forsyningen i arbejdet hen imod separering /LAR i de områder der er prioriteret i spildevandsplanen, Vurdere alle lokalplaner og kommunale byggeprojekter mht. muligheden for lokal udnyttelse, afledning eller tilbageholdelse af regnvand. Opretholde intern LAR gruppe i Teknisk Forvaltning til kompetenceudvikling og opdatering af skabeloner, paradigmer mm til brug i sagsbehandling og byggeprojekter. Sikre samarbejde og kompetenceudvikling ved at være aktive samarbejdspartnere fx i samarbejdet med Vallensbæk og forsyninger om klimatilpasning, i samarbejdet i HOFORS regi samt deltage i netværk fx i Miljøforums regi om LAR. Sikre implementering af klimatilpasning i udviklingen af grønne områder i kommunen Godkendelse af takster samt nye leveringsbestemmelser fro kloakforsyning. Deltage i samarbejdet med Nyt fælles renseselskab og i koordinering i forhold til embedsmandsudvalg og lign. At koordinere og tilpasse regnvandsafledningen med byudviklingen gennem overordnet planlægning At være på forkant med kompetencebehovet på LAR området. Vi vil have et velfungerende og kompetenceudviklende samarbejde på tværs af kommuner, forsyningsselskaber og serviceselskaber m fl + Plan + Plan og, Planog vejteam 2015 Formøder med teknisk direktør Deltage i processen ved selskabsdannelse eller ændringer i nuværende selskabskonstruktioner på spildevands- og renseanlægsområdet.

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Forslag til Spildevandsplan 2015

Forslag til Spildevandsplan 2015 Høringsudkast 20-04-2015 ROSKILDE KOMMUNE Forslag til Spildevandsplan 2015 TEKSTDEL Maj 2015 Byrådets forord På vej mod det klimatilpassede kloaksystem Dette er forslag til ny spildevandsplan for Roskilde

Læs mere

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT Vallensbæk Kommune RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT PROJEKT Vallensbæk Kommune Projekt nr. 218359 Dokument nr. 1212733689 Version 1 Udarbejdet af HGE/MTL/PFKL Kontrolleret af JCR/PFKL

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Spildevandsplan 2010-2015 - miljøvenlig, effektiv og økonomisk Spildevandsplan for Kalundborg Kommune Planperiode: 2010-2015 Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Vedtaget maj 2010 Indhold 1 Indledning 1 1.1

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 Side: 1/45 /0/ Indledning og resumé...3 0.1 Indledning...3 0.2 Resumé...3 0.3 Læsevejledning...6 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning...8

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund IGN Rapport November 2013 Titel Ti klimatilpasningsplaner: Hvad

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005 Spildevandsplan 2005-2009

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

spildevandsplan 2014-2026

spildevandsplan 2014-2026 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ spildevandsplan 2014-2026 SEPTEMBER 2014 Figur 1: Separatkloakering 6 Tabel 1: Krav til indholdet i spildevandsplanen 8 Tabel 2: Status på indsatser fra spildevandsplan 2005-2012

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2017

Spildevandsplan 2014-2017 F o r s l a g e t t i l s p i l d e v a n d s p l a n e n f r e m l æ g g e s o f f e n t Spildevandsplan 2014-2017 Spildevandsplan 2014-2017 Rev. 0 Side 2 af 83 Spildevandsplan 2014-2017 (FORSLAG) Udgiver:

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

Handleplan for klimatilpasning

Handleplan for klimatilpasning Handleplan for klimatilpasning g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2014

Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandsplan 2010-2014 13.08.2010 Assens Kommune - Spildevandsplan 2010-2014 Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2014 Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Borgere i klimatilpasning

Borgere i klimatilpasning ditregnvand Borgere i klimatilpasning - Økonomi, organisation og konkrete eksempler Intelligent brug af regnvand - Haveselskabet Kolofon Folderen er udarbejdet af Haveselskabet og NIRAS som led i projektet

Læs mere

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Version 5 - Sidst tilrettet den 4.6.2013 Nedenfor er spørgsmål, som blev rejst på borgermøde på Usserød Skole, tirsdag den 28. maj 2013. GRAVEARBEJDE Spørgsmål Skal Hørsholm

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester FORORD I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Formålet med en spildevandsplan er at give en samlet oversigt

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere