Lokale Udviklingsplaner generation 2:0 LUP 2:0. Strategisk Forretningsplanlægning for landdistrikterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokale Udviklingsplaner generation 2:0 LUP 2:0. Strategisk Forretningsplanlægning for landdistrikterne"

Transkript

1 Lokale Udviklingsplaner generation 2:0 LUP 2:0 Strategisk Forretningsplanlægning for landdistrikterne Januar 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Hvorfor landdistriktsudvikling? 3 02 Hvad kan NIRAS tilbyde 4 03 Strategiske forretningsplaner for landdistrikterne 5 04 Den lokale udviklingsplan LUP 2: Det frivillige arbejde hjælp-til-selvhjælp på nye områder 9 Kontakt: Suzanne Eben Ditlevsen Chefkonsulent, Cand. Arch. Tlf

3 01 Hvorfor landdistriktsudvikling? Diskussionen om landdistrikterne bølger frem og tilbage: skal landdistikterne afvikles eller udvikles? Der er masser af svar på det første, men ganske få begrundede svar på, hvorfor landdistrikterne bør udvikles. Inden for langt de fleste professionsområder satser man i fremtidens Danmark på at skulle leve af kreativitet og innovation, som er to områder, der trives dårligt i monokulturer. I de senere års udvikling af de større byer tager man på alle områder derfor nøje højde for at etablere en stor mangfoldighed, når der planlægges og udvikles. Mangfoldighed og diversitet har ikke på lignende vis ikke dannet det strategiske grundlag for udviklingen på det nationale niveau, hvor både de større byer og landdistrikterne er to sider af samme sag. Her har udviklingen fulgt de basale behov og primært rettet sig mod at løse de synlige og presserende udfordringer omkring de større byer og udviklingsområder. På den ene side er den globale og nationale befolkningsmigration mod de større byer; i et stadigt højere tempo; i færd med at skabe urbane monokulturer. På den anden side fordrer vores satsning på kreativitet og innovation, at vi sørger for at skabe et samfund, der er baseret på stor diversitet og variation. Når unge mennesker i fremtidens Danmarks skal mødes i professionelle sammenhænge og løse komplekse samfundsudfordringer, er det essentielt, at de repræsenterer denne mangfoldighed og at de kommer fra mange forskellige kulturer og baggrunde. Unge vokset op på stenbroen og unge vokset op i forstæderne skal møde unge vokset op i landdistrikterne og i landsbyerne. Forskellige forudsætninger og erfaringer skal mødes; for kun sådan opnår vi den ønskede kulturelle platform for kreativitet og innovation. Derfor skal vi udnytte potentialet, så det er attraktivt at bosætte sig, etablere erhverv og danne familie i landdistrikterne. Derfor landdistriktsudvikling! NIRAS har besluttet en strategisk satsning på landdistriktsområdet og på at understøtte en udvikling af de danske landdistrikter, hvor professionelle og lokale ildsjæle samarbejder om brugbare og innovative løsninger på landdistrikternes udfordringer. NIRAS vil med sin tværfaglige og helhedsorienterede opgave-tilgang fokusere på at kombinere en indsats for attraktive levevilkår med en indsats for etablering af arbejdspladser i landdistrikterne, hvorfor vi har udviklet indsatsen LUP 2:0 - Strategisk Forretningsplanlægning for Landdistrikterne som en videreudvikling af de lokale udviklingsplaner. NIRAS 3

4 02 Hvad kan vi tilbyde NIRAS - landdistriktsudvikling NIRAS kan tilbyde strategiske og tværfaglige helhedsorienterede ydelser på såvel de fysiske som de ikke-fysiske indsatser i landdistriktsudviklingen. De enkelte opgaver beskrives og planlægges i tæt dialog med kunden, hvorefter vi løser opgaverne i et optimalt sammensat projektteam. Erhvervs- og kompetenceudviklingsplaner Fysiske master- og helhedsplaner Landdistriktspolitikker Lokalplaner og kommuneplaner Desk-research Energiplanlægning Helhedsorienteret vandplanlægning Nedenfor findes en oplistning af en række processer og produkter, der kan være relevante i forbindelse med udvikling i de danske landdistrikter. I mange tilfælde består den enkelte opgaveløsning af en buket af de nævnte ydelser. NIRAS - generelt NIRAS A/S er en multidisciplinær rådgivningsvirksomhed med godt 1200 medarbejdere fordelt over hele landet samt i kontorer i en lang række andre lande. Processer - landdistriktsudvikling: Analyser og forundersøgelser Visionsudvikling Potentiale-catching ; ex. i forhold til bosætning, erhvervsudvikling, turisme mm. Afdækning og etablering af aktørnetværk til de enkelte opgaver Strategi- og organisationsudvikling for såvel den kommunale som den lokale landdistriktsindsats Borger- og interessentinddragelse Brugerdrevne innovationsprocesser Sparring og udvikling af situationsbestemte værktøjer hjælp til selvhjælp Fundraising Produkter landdistriktsudvikling: Lokale udviklingsplaner generation 2:0 Forretningsplaner for lokalsamfund, landsbyer, projekter mm Visions- og handleplaner Vores ydelse er uvildig rådgivning inden for byggeri, anlæg og forsyning, miljø, energi, infrastruktur, planlægning, økonomi og management samt udviklingsbistand. Vi løser kundernes udfordringer i projektteams. Derved kan vi sammensætte det bedste hold på tværs af organisation og geografi. NIRAS er en virksomhed, der bygger på stærke fælles værdier. I mange år har vi formidlet vores værdier gennem de tre sætninger: Vi lytter Vi lærer Vi leverer. Aktierne i NIRAS Gruppen er ejet af NIRAS Fonden (77 %) samt af ledere og medarbejdere (23 %). NIRAS CVR nr. er NIRAS

5 03 Strategiske forretningsplaner for Landdistrikterne Landdistriktsudvikling - generelt I den første halvdel af det europæiske landdistriktsprogram har der primært været fokus på projekter inden for indsatsområdet attraktive levevilkår, og med udgangspunkt i den frivillige indsats i de mange velfungerede lokale organisationer er der etableret en række vigtige og nødvendige projekter. Projekter, der er groet fra lokale ønsker og behov, og som har været med til at sætte fokus på levevilkår og understøtte en forbedret livskvalitet i landdistrikterne. Der er stadig brug for en indsats med fokus på attraktive levevilkår men det fremgår også tydeligt, at det ikke er tilstrækkeligt med endnu flere legepladser, multibaner og samlingssteder mv. I forlængelse af den økonomiske krise står særligt behovet for øget beskæftigelse og for flere arbejdspladser som en central udfordring denne udfordring er ikke mindre vigtig i landdistrikterne. Erhvervsudvikling - generelt Den hidtidige indsats på erhvervsudvikling og den gængse erhvervsservice har - såvel på kommunalt, på regionalt som på nationalt niveau - haft et primært fokus på vækstiværksættere. Da disse vækst-virksomheder oftest er placeret i og omkring de større byer, ender erhvervsudviklingen i landdistrikterne i en blind vinkel, ligesom der heller ikke eksisterer metodiske værktøjer, der har særligt blik for erhvervsudviklingens vilkår i landdistrikterne. Erhvervsudviklingen i landdistrikterne eksisterer på sine egne grundvilkår. Mange virksomheder i landdistrikterne ønsker netop ikke at udvide og vækste. Derimod er de ofte mindre virksomheder med en eller ganske få arbejdspladser. Men da en stor del af befolkningen i mange landog mellemkommuner er bosat i landsbyer og i det åbne land uden for de større byer, er potentialet for en erhvervsudviklingsindsats alligevel værd at notere sig. Tætheden er måske ikke urban, men den samlede masse er betragtelig, og lejemål samt etableringsmuligheder er billigere end mange andre steder. Endvidere betyder etablering og fastholdelse af arbejdspladser også fastholdelse af borgere og dermed et bedre grundlag for den enkelte kommunes servicegrundlag. NIRAS 5

6 Potentialet i landdistrikterne Igangværende landdistriktsforskning tyder på, at virksomhedsejerens valg af bosætning kommer før og har prioritet over etablering af arbejdspladsen. Det er altså i bedste fald små, men stabile og robuste økonomier vi finder i landdistrikterne. Men det aspekt, at virksomheden på denne måde har en indbygget geografisk præference, er netop også det oversete perspektiv, der muliggør en udvikling og forløsning af et stedsbundet erhvervspotentiale gennem en koordineret indsats, hvor en bottom-up og en top-down tilgang kan mødes og hvor lokale kræfter og en mere formaliseret tilgang kan finde en platform for samarbejde. Forretningsplanlægning for Landdistrikterne Forretningsplanlægning i landdistrikterne er et supplement og et metodisk alternativt til den vækstbaserede erhvervsindsats og kan udføres på flere forskellige strategiske niveauer. Det kan være den enkelte region eller kommune, der har behov for at få overblik og koordinere en overordnet indsats; men det kan også være den enkelte landsby eller et samarbejde mellem flere landsbyer, der ønsker at få belyst mulighederne og etableret en forretningsplan for deres specifikke område. Fælles for alle indsatserne er, at de på linje med den øvrige landdistriktsudvikling er baseret på et lokalt engagement og på at udnytte og optimere de stedbundne ressourcer. Organisering og nye netværk I mange lokalsamfund er det lokale engagement og den frivillige indsats fokuseret på etablering af attraktive levevilkår, hvorfor det kræver en indsats på det organisatoriske plan, at få kortlagt relevante aktører samt samlet og aktiveret de rette interessenter i lokalsamfundene. Potentialer i en helhedsorienteret indsats Der er en bred vifte af potentialer i en helhedsorienteret indsats med strategiske forretningsplaner for landdistrikterne: at få engageret en del af den lokale frivillige indsats til et fokus på etablering af arbejdspladser, som hjælp til selvhjælp for de enkelte lokalsamfund at få kortlagt og forløst det stedsbundne erhvervspotentiale at sikre en bedre sammenhæng mellem landdistriktsprogrammets indsats for attraktive levevilkår og indsatsen for etablering af flere arbejdspladser at få iværksat en strategisk indsats i forlængelse af erhvervsudviklingspotentialerne i forbindelse med mulighederne for erhvervsudvikling i nedlagte landbrugsejendomme at få etableret og sikre lokale arbejdspladser, der netop kan udnytte og profitere af den geografiske placering i landdistrikterne at sikre en robust lokal erhvervsudvikling at være med til at etablere et løsningsorienteret fokus på området, der kan bane vej for en løsningmodel for bedre lånevilkår for erhvervsudvikling i landdistrikterne. 6 NIRAS

7 04 Den Lokale Udviklingsplan - LUP 2:0 De lokale udviklingsplaner næste generation Lokale udviklingsplaner har i en årrække fungeret som de mindre lokalsamfunds strategiske planlægningsværktøjer. Dokumentet har fungeret som afsæt for en organisering af de lokale frivillige kræfter, et overblik over prioriterede indsatser i lokalsamfundet og endelig som en handlingsplan for igangsætning af planlagte aktiviteter og projekter. Udfordringerne har i mange tilfælde været en forventningsafstemning og en koordinering mellem de lokale ønsker og den kommunale planlægning og budgetlægning. Den lokale udviklingsplan 2:0 (LUP 2:0) er en videreførelse og anden generation af de velkendte lokale udviklingsplaner, som mange kommuner og lokalsamfund har igangsat til håndtering og planlægning af lokalsamfundenes egne udviklingsønsker. Hovedvægten i de mange igangsatte planer og de tilhørende prioriterede handlingsplaner har primært fokuseret på fysisk planlægning, på etablering af projekter og tiltag inden for landdistriktsprogrammets attraktive levevilkår. Ligeledes har arbejdet ofte haft den gode sideeffekt, at det har resulteret i en bedre og mere smidig organisering af de lokale ildsjæle. Hvad er LUP 2:0 LUP 2:0 tilbyder en opfølgning og en opdatering af indsatsen i eksisterende lokale udviklingsplaner; men med et nyt og nødvendigt fokus på hvad skal vi leve af i fremtidens landdistrikter, samt med en sikring af gensidig forventningsafstemning mellem de forskellige interessenter, som f. eks de lokale frivillige ildsjæle, og den overordnede strategiske regionale og kommunale planlægning. Hvorfor LUP 2:0 Attraktive levevilkår, forbedrede fysiske forhold, landsbyforskønnelse samt en solid organisering af lokalsamfundet er vigtige faktorer for både tiltrækning og fastholdelse af borgere i landdistrikterne, men et strategisk fokus på erhvervsudvikling er afgørende for landdistrikternes overlevelsesmuligheder. Det er derfor vigtigt, at de eksisterende lokale udviklingsplaner suppleres og følges op med strategiske forretningsplaner målrettet erhvervsudvikling og skabelse af arbejdspladser i landdistrikterne. LUP 2:0 i lyset af Strategiske forretningsplaner for landdistrikterne Den strategiske forretningsplan for landdistrikterne kan udarbejdes på flere niveauer; fra afdækning af potentialer på det overordnede strategiske fokus, til en afgrænset indsats med et specifikt og projektorienteret fokus. På et overordnet niveau vil forretningsplanen primært have en udredende, analytisk og programmerende tilgang; hvor forretningsplanen på det projektorienterede niveau vil være konkret og realiseringsrettet. NIRAS 7

8 I sidstnævnte har indsatsen fokus på projektøkonomien, samt på at der ikke igangsættes projekter eller tiltag, som lokalsamfundet efterfølgende ikke har økonomien til at drive. Alt for ofte planlægges og igangsættes projekter, der betyder efterfølgende vedligehold eller driftsudgifter for enten det offentlige eller for de involverede private ildsjæle. Erhvervsudvikling og fysisk udvikling i synergi De fysiske omgivelser er en tydelig og synlig markør for den enkelte landsbys generelle helbredstilstand og i mange tilfælde står forbedringer af det fysiske miljø højt på de enkelte lokalsamfunds ønskeliste. Det kan være byforskønnelse af de centrale områder, nedrivninger af faldefærdige huse, nedlagte skoler og rådhuse, renovering af forsamlingshuse, legepladser, multibaner og meget andet, der er med til at løfte den enkelte landsbys visuelle profil. Særligt i de tilfælde, hvor der er bygninger og bygningsrenoveringer indblandet, er det muligt at indtænke erhvervsudvikling og udarbejde en forretningsplan for det enkelte projekt, der opererer med såvel indtægter som udgifter. Hovedmålet er som minimum selvbærende projektøkonomier på driftssiden. Mange lokalsamfund har organiseret sig og arbejder allerede i velfungerende lokale netværk. Det kan dog være udbytterigt at screene den eksisterende organisation samt igangværende og planlagte projekter i forhold til nye samspil omkring afdækning og udvikling af lokalt erhvervspotentiale. Aktørafdækning og analyse Når arbejdet med de lokale udviklingsplaner flytter sig fra et primært fokus på attraktive levevilkår til at inkludere et mere strategisk fokus på etablering af arbejdspladser, er de eksisterende netværk sandsynligvis ikke længere tilstrækkelige. Der skal derfor i de enkelte tilfælde etableres konkrete aktøranalyser, der skal sikre, at de rette lokale kompetencer inddrages og motiveres. Lokalråd og lokale erhvervsråd i samråd Som beskrevet ovenfor er det sandsynligt, at aktørkredsen skal udvides, men lige så vigtig er det, at der ikke opstår et nyt parallelt system omkring en ny aktørkreds med fokus på erhvervsudvikling. De eksisterende lokalråd udgør rodnettet et lokalt netværk og har en vigtig rolle som koordinerende og delegerende bestyrelse for den lokale udvikling. Beskrivelse af metoder og strategier NIRAS arbejder i landdistrikterne som udgangspunkt altid med bottom-up processer og brugerdreven innovation. Landdistrikterne har stor tradition for frivilligt arbejde, hvorfor det er vigtigt at koordinere udviklingen med de allerede igangværende lokale kræfter. 8 NIRAS

9 05 Det frivillige arbejde hjælp-til-selvhjælp på nye områder Det frivillige arbejde i Danmark er målrettet mange forskellige områder, men retter sig primært mod idræts- og foreningslivet samt den sociale indsats. Meget sjældent fokuserer det frivillige lokale engagement på eget initiativ på etablering af lokale arbejdspladser. De enkelte frivillige netværk og organisationer, der er målrettet erhvervsudvikling, er som tidligere nævnt primært målrettet hjælp til vækstiværksættere og har som oftest et bredt geografisk fokus. I Danmark dækker den frivillige indsats omregnet i timer over en betragtelig økonomi en økonomi, som i et samfundsøkonomisk perspektiv med fordel kunne forrentes bedre i erhvervsudviklings-regi og dermed udmøntes i en større og mere robust lokal økonomi, der igen kan sikre bedre almene levevilkår for det enkelte lokalsamfund. I enkelte landsbyer har man organiseret sig i lokalt baserede erhvervsråd, men de fungerer som oftest som ERFA-grupper for eksisterende lokale virksomheder og har sjældent overskud til en mere grundlæggende og strategisk erhvervsfremmende indsats i lokalområdet. NIRAS 9

10 KONSULENTERNE Åboulevarden 80, 8000 Aarhus C. Telefon , Fax NIRAS

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI august 2014 Vores mission er at skabe livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø INDHOLD 4 Realdanias filantropiske strategi - v/jesper Nygård, adm. direktør

Læs mere

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Hvordan skaber vi byer for og med mennesker? Spørgsmålet er ikke let at besvare og svaret kræver både tankevirksomhed

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Center for Socialøkonomi, oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 1. Socialøkonomien

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

OMRÅDEINDSATS - PÅ TVÆRS AF POLITIKKER

OMRÅDEINDSATS - PÅ TVÆRS AF POLITIKKER OMRÅDEINDSATS - PÅ TVÆRS AF POLITIKKER Denne folder formidler resultatet af projektet Et strategisk udviklingsperspektiv for områdeindsatser i Københavns Kommune! 1 OMRÅDEINDSATS - PÅ TVÆRS AF POLITIKKER

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

KULTURELLE FYRTÅRNE I REGION SJÆLLAND

KULTURELLE FYRTÅRNE I REGION SJÆLLAND KULTURELLE FYRTÅRNE I REGION SJÆLLAND Udarbejdet af: Flemming Sørensen, Anita Kjølbæk & Jørgen Ole Bærenholdt Center for Oplevelsesforskning Roskilde Universitet For Region Sjælland Kulturregion Storstrøm

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Virketrang i Danmark På jagt efter danske vækstkulturer er udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup

Virketrang i Danmark På jagt efter danske vækstkulturer er udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup Virketrang i Danmark På jagt efter danske vækstkulturer er udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup Kontakt: Chefkonsulent Leif Jakobsen Teknologisk Institut

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere