Sund vækst. regionernes erhvervssamarbejde PÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sund vækst. regionernes erhvervssamarbejde PÅ"

Transkript

1 Sund vækst regionernes erhvervssamarbejde PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Danske regioner april

2 Udfordringer og muligheder Offentlig-privat samarbejde om innovation og markedsudvikling Offentlig-private partnerskaber Effektive indkøb Effektiv logistik og sporing Samarbejde om sundhedsforskning 2 sund vækst - regionernes erhvervssamarbejde på sundhedsområdet

3 Udfordringer og muligheder Regionerne har ansvaret for to centrale områder: Sundhed og regional erhvervsudvikling. Regionerne arbejder for et tæt samspil mellem disse to områder for at skabe et bedre og mere effektivt sundhedsvæsen med patienten i centrum. Erhvervssamarbejde på sundhedsområdet er ikke noget nyt for regionerne, som bl.a. samarbejder med private virksomheder om forskning, udvikling og indkøb til gavn for begge parter. Dette oplæg sætter fokus på de områder, hvor et styrket erhvervssamarbejde på én gang kan bidrage til øget effektivitet og kvalitet i sundhedsvæsenet og til udvikling af dansk erhvervsliv, vækst og beskæftigelse. Regionerne har en vision om at fastholde et sundhedsvæsen med fri og lige adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet. Både for nuværende og kommende generationer. Udsigten til faldende eller stagnerende vækstrater, en demografisk udvikling med flere kronisk syge og ældre samt nye behandlingsmuligheder sætter økonomien i sundhedsvæsenet under pres og udfordrer regionernes mulighed for at indfri visionen. Regionerne kan ikke løse fremtidens udfordringer alene ved at skrue op for behandlingsaktiviteten på sygehusene. Der er behov for et øget fokus på kvalitet og på at skabe værdi for patienterne. Det handler om at skabe mest sundhed for pengene. Et af redskaberne til at imødekomme presset på sundhedsydelserne er at styrke samspillet mellem regionerne og det private erhvervsliv. Et styrket samspil med erhvervslivet kan bidrage til at finde nye veje i udviklingen af det danske sundhedsvæsen og samtidig understøtte vækst og innovation i samfundet. Der er behov for flere nye løsninger, som f.eks. kan føre til bedre behandling og diagnostik, effektivisere regionernes logistik og sikre en mere effektiv og patientsikker medicinhåndtering. Nye løsninger, der skabes i samarbejde med erhvervslivet, skal vurderes ud fra en tredobbelt bundlinje: - Øget effektivitet - Øget kvalitet for patienterne - Grobund for erhvervsudvikling og vækst FIGUR 1 Den økonomiske virkelighed Det Økonomiske Råd s prognose for vækst i sundhedsudgifterne angivet i procent af BNP. 12% 10% 8% 6% 4% Mervækst 0,6% Mervækst 0,3% Mervækst 0,0% Danske regioner april

4 Det er regionernes opgave at skabe mest mulig sundhed for pengene ved at øge effektiviteten og kvaliteten, af det vi gør. Fremtidens sundhedsvæsen kan derfor kun anvende nye løsninger, der bidrager til øget kvalitet og effektivitet. De løsninger, der tydeligt bidrager til dette, vil ofte have et vækstpotentiale ikke alene i Danmark, men også på eksportmarkederne. Der er derfor en naturlig sammenhæng mellem kravene om kvalitet og effektivitet på den ene side og erhvervspotentialet på den anden side. Samarbejdet skal med andre ord skabe værdi for samfundet, borgerne og patienterne. Selv om sundhedsvæsenet og virksomhederne har en fælles interesse i den tredobbelte bundlinje, er der ofte en række dilemmaer knyttet til selve udviklingsfasen. Hvordan skal effektiv drift af sygehusene vægtes i forhold til den tid, der anvendes på forskning og innovation? Hvordan håndteres økonomiske, etiske og kvalitetsmæssige risici i udviklingsfasen? Og hvordan forenes hensyn til ensartethed og standardisering med ønsket om at fremme innovation og nytænkning? Hvis disse dilemmaer ikke skal blive til barrierer for et stærkere samarbejde mellem sundhedsvæsenet og erhvervslivet, skal der være åbenhed om de forskellige hensyn og en accept af, at svarene ofte skal findes konkret i de enkelte projekter. Dette oplæg er et afsæt for den enkelte regions konkrete strategi for et styrket erhvervssamarbejde på sundhedsområdet. Formålet er at skabe nye løsninger, der giver øget kvalitet for patienterne og sikrer et mere effektivt sundhedsvæsen. Oplægget sætter fokus på fem centrale temaer i regionernes samarbejde med erhvervslivet. For hvert tema skitseres en række visioner og mål for et styrket samarbejde mellem sundhedsvæsenet og erhvervslivet: - Offentligt-privat samarbejde om innovation og markedsudvikling - Offentlig-private partnerskaber - Effektive indkøb - Effektiv logistik og sporing - Samarbejde om sundhedsforskning Regionernes Sundheds-it (RSI) RSI er regionernes fælles og forpligtende samarbejde om sundheds-it. Med RSI samarbejder regionerne om at skabe et sammenhængende og ensartet sundhedsvæsen. Samarbejdet tager udgangspunkt i pejlemærker for fælles sundheds-it og princippet om følg eller forklar. I RSI har regionerne opstillet 24 ambitiøse pejlemærker for, hvad de vil med samarbejdet i perioden Alle de 24 pejlemærker har fælles deadlines, og de sidste skal være gennemført inden udgangen af RSI har i marts 2013 offentliggjort en ny strategi og aftalt nye fælles pejlemærker, der skal sætte retningen for de kommende år frem mod sund vækst - regionernes erhvervssamarbejde på sundhedsområdet

5 Offentlig-privat samarbejde om innovation og markedsudvikling Sundhedsinnovation handler om at bringe nye idéer til at virke i praksis eller om at få eksisterende løsninger til at fungere i nye sammenhænge. Sundhedsinnovation skal på den ene side udnytte den viden, som regionerne har om patienterne og deres behov og på den anden side udnytte virksomhedernes indsigt i ny viden, nye teknologier og markeder. Det er koblingen af de to vidensniveauer, der for alvor løfter innovationsindsatsen. Et større fokus på sundhedsinnovation i tæt samspil med det private erhvervsliv kræver en ledelsesmæssig forankring og risikovillighed hos såvel den offentlige som den private part. Regionerne ønsker, at sygehuse, herunder sygehusbyggerier, udgør en ramme om at afprøve innovative løsninger og produkter. Det kan give virksomhederne en konkurrencefordel, at de kan udvikle og afprøve løsninger i den virkelighed, som produkterne og ydel- serne senere skal indgå i og i samarbejde med sygehusenes medarbejdere. Regionerne har også en interesse i at deltage i virksomhedernes test og afprøvning, så de nye løsninger tilpasses sygehusdriften bedst muligt. For at styrke arbejdet med test og afprøvning af nye løsninger har regionerne etableret særlige testlaboratorier, hvor der f.eks. er mulighed for fuldskala mock-up, dvs. virkelighedsnære modeller for afprøvning. Regionerne vil skabe bedre rammer for, at danske virksomheder kan afsætte deres produkter på et internationalt marked. Det kræver bl.a., at virksomhederne får mulighed for at fremvise innovative løsninger f.eks. i de kliniske miljøer på sygehusene. Der er imidlertid udfordringer, når det drejer sig om muligheden for, at private virksomheder kan teste og afprøve nye løsninger direkte i sygehusenes kliniske dagligdag. Offentligt-private innovationspartnerskaber (OPI) OPI er et innovationssamarbejde mellem offentlige og private parter om udvikling af nye teknologier og services til den offentlige sektor. OPI adskiller sig fra andre offentligt private partnerskaber ved, at der ikke er et klassisk aftager/leverandørforhold. Både den offentlige og private part er udviklingspartnere, der i et samarbejde udforsker og udvikler nye innovative løsninger. Regionerne arbejder aktivt med at stimulere nye innovative løsninger i regi af bl.a. OPI-lab Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi. OPI-lab er et tværregionalt projekt, der inkluderer alle fem regioner, Socialstyrelsen og en lang række kommuner, videninstitutioner og private virksomheder. Danske regioner april

6 FIGUR 2 Oversigt over de regionale vækstforas investeringer i sundhedsinnovation og offentligt-privat samarbejde (mio. kroner) Eksterne midler per år Regionale midler per år De juridiske spilleregler for samarbejdet mellem regioner og private virksomheder er ofte uklare og krævende i forhold til udviklingsprojekternes størrelse. Regionerne er derfor sammen med erhvervsorganisationerne i gang med at udvikle juridiske modelaftaler og guidelines for offentligt-privat innovationssamarbejde (OPI). En barriere for innovation er det ofte lange tidsrum fra en idé opstår til det færdige produkt er udviklet og kan implementeres på et sygehus eller præsenteres på et marked. Der er også behov for en tidlig afstemning af forventninger mellem regioner og private virksomheder forud for et OPI-projekt. Det gælder såvel muligheder for øget effektivisering og kvalitet som vurderingen af muligheder for skalering og markedspotentiale. Begge parter har et fælles ansvar for at screene området, inden nye projekter sættes i gang, så der kan bygges videre på eksisterende initiativer - og parallelle initiativer undgås. De regionale vækstfora Hver region har nedsat et regionalt vækstforum. Her deltager virksomhederne sammen med kommuner, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter i prioriteringen af regionale vækstinvesteringer. Vækstforaene udarbejder regionale erhvervsudviklingsstrategier, overvåger lokale og regionale vækstvilkår og indstiller, hvad regionens erhvervsudviklingsmidler og EU s strukturfondsmidler skal anvendes til. Vækstforaene råder tilsammen over knap 1 milliard kroner om året. I alle fem regioner har vækstforaene fokus på sundhed og erhvervssamarbejde. De konkrete indsatsområder er forskellige, da vækstforaene satser på konkrete regionale styrkepositioner relateret til f.eks. sygehusbyggeri, IKT, velfærdsteknologi, medicinalindustri, medicoindustrien og hjælpemiddelsektoren samt etablering og udvikling af klynger. 6 sund vækst - regionernes erhvervssamarbejde på sundhedsområdet

7 REGIONERNE ARBEJDER FOR AT Sikre et godt og ligeværdigt samarbejde med erhvervslivet ved f.eks. at: - Efterspørge nye løsninger på konkrete udfordringer. - Være åbne om udviklingstendenser i sundhedsvæsenet, f.eks. via pejlemærker om sundheds-it og sygehusbyggeri. Sikre sygehusenes ledelsesfokus på innovationssamarbejder med erhvervslivet ved f.eks. at: - Opstille mål for offentligt-private innovationssamarbejder i sygehusenes resultatkontrakter. - Lade mål for offentligt-privat samarbejde indgå i regionernes strategiske mål. Sikre bedre videndeling og koordination mellem store OPI-projekter ved at: - Formulere retningslinjer for screening og koordination i den fælles regionale OPIguide for at lære af eksisterende tiltag og undgå parallelle initiativer. Indgå flere partnerskaber med virksomheder om test og afprøvning samt demonstration af nye løsninger ved f.eks. at: - Indgå partnerskaber med private virksomheder om test og afprøvning af nye løsninger, når der foreligger en gunstig businesscase. Opfordre private virksomheder til at anvende regionernes testfaciliteter og laboratorier ved at: - Markedsføre regionale testfaciliteter og særlige laboratorier til test og afprøvning samlet, så virksomhederne har en fælles indgang. Vise danske sundhedsløsninger frem for udenlandske beslutningstagere på sygehuse ved at: - Regionerne prioriterer at stille sygehusene til rådighed for virksomheders demonstration af nye løsninger, f.eks. i regi af Healthcare Denmark. Danske regioner april

8 Healthcare Denmark Konsortiet Healthcare Denmark skal understøtte dansk eksport af sundheds- og velfærdsløsninger, f.eks. inden for medico-området, hjælpemidler, arkitektur, sygehusbyggeri mv. Det skal ske ved at: Profilere og brande danske sundheds- og velfærdsløsninger på relevante vækstmarkeder blandt andet i forbindelse med messer, eksport-fremstød mv. Invitere og tiltrække udenlandske beslutningstagere, indkøbere og presse til Danmark så de kan se løsningerne i funktion - blandt andet på sygehusene Generere omtale af danske sundheds- og velfærdsløsninger i udenlandske medier Ca. 800 danske virksomheder på sundheds- og velfærdsområdet falder inden for konsortiets målgruppe. Healthcare Denmark er stiftet af Fonden til Markedsføring af Danmark (staten), DI, Falck A/S, KMD, Systematic, COWI, Danske Regioner og Region Syddanmark. Konsortiets samlede budget er på 18 mio. kr. for en treårig periode. Konsortiets aktiviteter gennemføres i tæt samarbejde med Danmarks Eksportråd (Udenrigsministeriet). Laboratoriesystemet i STARlab er fuldt automatiseret fra blodprøven tages til svaret afgives. Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital Fotograf: Ole Konstantyner 8 sund vækst - regionernes erhvervssamarbejde på sundhedsområdet

9 Nyt Hospital Herlev består af tre nye cirkelrunde bygninger, der skal rumme et kvinde-barn center og fælles akutmodtagelse Danske regioner april

10 Offentlig-private partnerskaber Offentlige-private partnerskaber (OPP) er et langsigtet og formaliseret samarbejde mellem en offentlig myndighed og en privat leverandør, hvor opgaver og risici fordeles mellem parterne. Regionerne ser muligheder i at benytte OPP i et større omfang og er allerede i gang. Regionerne har konkrete OPP projekter om nye psykiatriske sygehuse, nye akutafdelinger og udskiftning af strålekanoner. Regionerne ønsker at fremme brugen af offentlige-private partnerskaber om bl.a. sygehusbyggerier, vedligeholdelse af eksisterende bygningsmasse og sygehusenes støttefunktioner. Regionerne ser OPP som en mulighed i de tilfælde, hvor: - Projekterne har større fokus på bedre totaløkonomi over længere sigt - Regionerne i samarbejde med de private aktører får et større fokus på innovative løsninger, der på sigt kan give besparelser i driften - Byggesummen er fastlagt på forhånd, hvilket giver budgetsikkerhed. Det kan være af betydelig værdi i større byggeprojekter. Omvendt ser regionerne ikke umiddelbart OPP som en alternativ finansieringsmodel. OPP om renovering, drift og vedligeholdelse af bygninger kan rumme yderligere muligheder for regionerne. Det indebærer, at en privat leverandør står for renoveringen af en eller flere bygninger og den efterfølgende drift samt vedligeholdelse i en periode på år. En OPP-løsning vil medføre, at der investeres i et løft af bygningsmassen, og at værdien af dette løft bevares gennem en kontrakt om løbende drift og vedligeholdelse. Regionerne har de kommende år behov for et betydeligt løft af den nuværende bygningsmasse, så de eksisterende sygehuse kan gøres lige så effektive som kvalitetsfondsbyggerierne. Regionernes begrænsede brug af OPP til sygehusbyggeri skyldes bl.a., at regionerne er forpligtede til at deponere den private parts investeringssum i en periode på 25 år, og beløbet bliver først frigivet efter 10 år med 1/15 per år. Der er aktuelt en begrænset mulighed for at søge dispensation for forpligtelsen til deponering for mindre byggeprojekter. De nye sygehuses daglige drift omfatter en række servicefunktioner, som ikke er direkte relateret til patientbehandling. Det gælder f.eks. drift af parkeringshuse, køkkener, vaskeri, rengøring, logistik, sterilproduktion, administrative it-systemer og patienthoteller. Netop i forhold til denne type funktioner kan OPP rumme muligheder. Det ses bl.a. i lande som Storbritannien og Holland, hvor private servicevirksomheder har specialiseret sig i at levere de nævnte typer services til de offentlige sygehuse. 10 sund vækst - regionernes erhvervssamarbejde på sundhedsområdet

11 REGIONERNE ARBEJDER FOR AT Fremme brugen af offentlige-private partnerskaber om sygehusbyggerier, vedligeholdelse af eksisterende bygningsmasse og støttefunktioner ved f.eks. at: - Følge OPP-projekter om byggerierne af to psykiatriske sygehuse tæt for at evaluere og dele erfaringer. - Indgå i mindst fem offentlige-private partnerskaber om drift af operationelle støttefunktioner på sygehusene inden 2016, f.eks. om energirenovering, administrative it-systemer, p-huse, vaskeri- eller køkkenfunktioner. - Vurdere mulighederne for brug af OPP på alle større renoverings- og vedligeholdelsesprojekter fremadrettet. - Identificere støttefunktioner og efterfølgende lægge en strategi for systematisk konkurrenceudsættelse. - Arbejde for, at staten fraviger deponeringsforpligtelsen i forbindelse med OPP for at fremme investeringer i effektive offentligt-private løsninger. FIGUR 3 Dansk eksport af velfærdsrelaterede sundhedsydelser ( ) (mia. kroner) 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Automatisering og tele Hjælpemidler Medicoteknisk udstyr Lægemidler Danske regioner april

12 Effektive indkøb Regionerne køber årligt varer og tjenesteydelser for over 36 milliarder kroner, hvilket svarer til lidt mere end en tredjedel af det samlede budget. På indkøbsområdet er der derfor tale om et omfattende samarbejde mellem regionerne og det private erhvervsliv. I alle fem regioner er der oprettet én strategisk indkøbsfunktion, der optimerer processerne og realiserer effektiviseringspotentialet. I hver region arbejder indkøbsfunktionen efter en politisk vedtaget indkøbspolitik. For at udbygge samarbejdet mellem regionerne på indkøbsområdet har Danske Regioner udarbejdet en samlet strategi for indkøbsog logistikområdet. Strategien skal sikre, at regionerne sparer yderligere en mia. kroner på indkøbsområdet frem mod 2015 ved at realisere otte konkrete målsætninger. Besparelserne realiseres bl.a. gennem flere udbud i den enkelte region, flere fælles indkøb, fuld digitalisering af indkøbsområdet og en optimering af logistikken blandt andet gennem oprettelsen af centrale lagre. Den enkelte region har en størrelse og indkøbsvolumen, der som udgangspunkt gør det hensigtsmæssigt at gennemføre størstedelen af deres indkøb selvstændigt. På udvalgte områder kan det dog betale sig at købe fælles ind. Det gælder bl.a. på medicinområdet, hvor der købes samlet ind gennem den fælles indkøbsorganisation Amgros. På IT-området gennemføres der også fælles udbud i regi af Regionernes Sundheds-IT (RSI), f.eks. indkøb af en præhospital patientjournal og administrationsmodul til screeningsprogrammer. Et andet eksempel er de landsdækkende udbud af scannere til kræftbehandling, der sikrede besparelser på ca. 100 millioner kroner. I begyndelsen af 2013 har regionerne cirka 40 fælles udbud, der er i gang eller under planlægning (eksklusiv udbud på medicinområdet). Men ambitionerne for fælles udbud er større. Et redskab til at fremme innovative indkøb er at øge brugen af udbudsformer, der kan fremme innovative løsninger på de behov, som regionerne har skitseret. Regionerne vil arbejde for, at der stilles færre krav til leverandørernes løsningsmodeller og i stedet skal der være mulighed for fleksibilitet bl.a. ved at bruge funktionsudbud. Dette skal konstant vejes op mod regionernes behov for at sikre, at de indkøbte løsninger har den tilstrækkelige kvalitet og sikkerhed. Regionerne vil samtidig arbejde med totaløkonomiske beregninger, der kan indeholde hensyn til kvalitet, funktionalitet, bæredygtighed mv., frem for alene at fokusere på laveste pris. Regionerne vil fortsætte arbejdet med at udvikle fælles standarder på indkøbs- og logistikområdet og i stigende grad basere sundheds-it på internationale standarder. Fælles standarder og genkendelige krav i udbud gør det nemmere for leverandøren at byde på ordren. Dette gælder f.eks. for de krav, som regionerne stiller til den elektroniske samhandel med erhvervslivet. Her skal leverandørerne mødes med ensartede krav om brugen af internationalt anerkendte standarder. Effektiv elektronisk handel vil medføre økonomiske gevinster for både regioner og leverandører. 12 sund vækst - regionernes erhvervssamarbejde på sundhedsområdet

13 REGIONERNE ARBEJDER FOR AT Intensivere arbejdet med at skabe bedre rammer for samhandlen med det private erhvervsliv ved f.eks. at: - Smidiggøre samhandlen med private leverandører og optimere egne systemer, og anvende fælles klassificeringer og standarder gennem implementering af fuld elektronisk handel inden Relevante indkøbstransaktioner i regionerne sker i et centralt indkøbssystem, der er integreret med betalingssystemet, økonomisystemet og lagerstyringssystemet, i Forenkle reglerne på udbudsområdet, så der kommer fokus på kommercielle frem for juridiske aspekter ved at: - Bidrage til at revidere og forenkle lovregimet på udbudsområdet inden Herunder en ændring af praksis i Klagenævnet for Udbud samt udarbejdelse af en dansk udbudslov. Gennemføre flere fælles udbud og fremme intelligent offentlig efterspørgsel ved f.eks. at: - Øge brugen af bl.a. funktionsudbud, hvor det er relevant. - Udarbejde en masterplan for at gennemføre flere fælles udbud mellem regionerne. Masterplanen skal bl.a. indeholde en analyse af hvilke områder, der med fordel kan udbydes fælles og et udkast til en stærkere organisering af området. - Arbejde videre med totalomkostningsprincipper i udbud. Der er behov for, at der senest ultimo 2014 er påbegyndt en central udvikling af skabeloner for betragtninger om totalomkostninger. En udfordring er de nuværende regler og love på udbudsområdet. De er en barriere for at effektivisere og videreudvikle brugen af offentlige udbud. Hensigten med reglerne har ikke været at skabe barrierer for konkurrence- udsættelse, men tværtimod at skabe øget konkurrence, ligebehandling og gennemsigtighed. Det er en forudsætning for bedre offentlig-privat samarbejde, at reglerne forenkles og gøres mere fleksible. Danske regioner april

14 Pejlemærker for fælles indsatser om sygehusbyggeri Danske Regioner er tovholder for et ambitiøst projekt om videndeling i sygehusbyggeri. Projektet skal være med til at sikre, at regionerne mere systematisk deler og udvikler viden om centrale elementer i sygehusbyggeri. Hvor det er hensigtsmæssigt, skal projektet være med til at skabe fælles regionale løsninger i de nye sygehusbyggerier. Regionerne har identificeret ti pejlemærker for fælles indsatser om sygehusbyggeri: 1. Fælles indkøb 2. Medicinhåndtering 3. Sterilgodsproduktion 4. Totaløkonomiske sammenhænge 5. Fælles redskaber til byggeprocessen 6. Eksempler på rumindretning i nye sygehuse 7. Formidling af eksempler på rumindretning i nye sygehuse 8. Transportteknologier 9. Sporbarhed 10. It-understøttet interaktion med patienter På portalen kan man følge med i regionernes samarbejde om de ti pejlemærker. Her kan man også følge med i sygehusbyggeriernes fremdrift, se de forventede tidspunkter for udbud og læse om byggeriernes rammer og vilkår. Bedre medicinhåndtering er et eksempel på innovation. Et ipad stativ med små videoer, der instruerer i de kliniske medicineringsprocedurer Billedet er fra Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark 14 sund vækst - regionernes erhvervssamarbejde på sundhedsområdet

15 Effektiv logistik og sporing Erfaringer fra private virksomheder viser, at der er betydelige gevinster ved mere centralisering, standardisering og teknologisk understøttelse af logistikfunktioner. I flere regioner er der allerede gennemført en centralisering af lagerfunktionen og øvrige regioner har planer om at gøre det samme. En samlet optimering af den regionale logistikstruktur skal sikre ressourcebesparelser hos både regionerne og deres leverandører. Jo færre leveringssteder, desto nemmere, billigere og mere miljørigtig er transporten og håndteringen af varer og produkter. Det betyder samtidig færre omkostninger for alle parter i processen. Det kliniske personale varetager mange steder manuel rekvirering af varer samt håndtering af depot- og lagerfunktioner på hospitalerne. En øget automatisering vil frigøre mere tid til løsning af kerneopgaven: patientbehandling. Brug af logistikuddannet personale i hospitalernes lagerfunktioner vil sikre optimal udnyttelse af lagerbeholdning samt forebygge spild. Regionerne ønsker at fremme brugen af sporing i hele logistikkæden. Sporing af varer og udstyr kan give bedre lagerstyring, overblik over forbrug og mindre spild. Sporing kan også give mulighed for bedre at kende de korrekte omkostninger ved en given patientbehandling, hvis varerne kobles direkte til patienten via cpr-nummer. En måde at spore varer og udstyr på, er at mærke med stregkoder eller RFID-teknologi, der er bundet op til globale standarder. Det betyder, at man kan følge varer og produkter fra de produceres til de indgår i behandlingen. Det giver nogle fordele i tilfælde af fejl og klagesager, og sporingsteknologierne kan f.eks. indeholde vigtige oplysninger om indhold, håndtering og holdbarhed, der kan øge kvaliteten i behandling og pleje af patienter. Ved hjælp af sporing kan regionerne yderligere reducere forbruget af lagervarer, omkostninger ved styring af lager og varestrømme - og omkostninger til øvrigt spild på sundhedsområdet. Brug af sporing kan også øge patientsikkerheden, f.eks. ved at reducere fejlmedicinering. Anvendelsen af sporing kommer ikke kun én interessent til gode, men kommer alle interessenter i hele værdikæden til gode - det understøtter med andre ord en generel økonomisk vækst. Regionerne ønsker at indfri ovenstående potentialer i dansk kontekst i et tæt samarbejde med industrien. Brug af sporing er relativt nyt på sundhedsområdet både i Danmark og i de lande vi normalt sammenligner os med. Der er derfor behov for innovation og deling af viden. OPI er derfor velegnet til at udvikle de teknologier og organisationsformer, der kan understøtte øget brug af globale standarder i sporing af varer. Danske regioner april

16 Optimere generelle logistikfunktioner og udbrede globale standarder til bedre logistikstyring ved f.eks. at: - Arbejde for en centralisering af lagerfunktioner. - Implementere sporingsprojekter, der både bidrager til at effektivisere logistikken og øge patientsikkerheden, inden Basere implementeringen af alle sporingsprojekter på internationale GS1-standarder. - Indgå et samarbejde med private leverandører om mærkning af varer og produkter inden udgangen af Etablere et formaliseret samarbejde med private leverandører om standardisering af varer i løbet af REGIONERNE ARBEJDER FOR AT Sygehuspartnerskabet Partnerskabet er etableret af de fem regioner og Fornyelsesfonden for perioden De har i alt investeret 100 mio. kr. Sygehuspartnerskabet skal bidrage til at realisere sygehusbyggeriernes erhvervsmæssige potentiale. Konkret støtter partnerskabet udviklingen af innovative produkter og løsninger til sundhedsområdet, hvor parterne vurderer, at der er særlig behov for og efterspørgsel efter nye løsninger. Partnerskabets midler er udmøntet ved tematiserede ansøgningsrunder, hvor arbejdet med pejlemærkerne for videndeling i sygehusbyggerierne indgår. Temaerne omfatter logistik/sporbarhed, udlæggelse og selvhjulpethed samt hospitalsinfektioner/hygiejne. Der ydes støtte til både innovationsprojekter og markedsmodningsprojekter. I de konkrete projekter samarbejder virksomheder og sygehuse om at udvikle og modne nye løsninger, der kan bruges på sygehusene. Der er foreløbig igangsat 7 projekter, hvor de fleste er inden for området logistik og sporing. 16 sund vækst - regionernes erhvervssamarbejde på sundhedsområdet

17 Samarbejde om sundhedsforskning Regionernes forskere indgår dagligt i samarbejder med det private erhvervsliv om forskning og udvikling af bl.a. ny medicin og medicoudstyr. For patienterne betyder sundhedsforskning bedre forebyggelse, behandling og pleje. For sundhedsvæsenet betyder sundhedsforskning, at der kan tilbydes evidensbaseret behandling i international klasse, og at sundhedspersonalets faglighed og motivation styrkes. Fra et samfundsøkonomisk perspektiv bidrager sundhedsforskning til innovation, eksport og vækst og et kvalificeret rekrutteringsgrundlag for industrien sikres løbende. FIGUR 4 Antal kliniske forsøg anmeldt til SST ( ) Årsrapport kliniske forsøg med lægemidler på mennesker (LMST, 2012) En anerkendt og synlig sundhedsforskning af høj international kvalitet i tæt samspil med klinik, erhvervsliv og universiteter er et centralt grundlag for et effektivt og fremtidssikret sundhedsvæsen. Men det er også grundlag for en stærk sundhedsindustri, og danner grobund for nye eksportstærke virksomheder. Lægemidler er f.eks. en af de vigtigste eksportvaregrupper i Danmark. Regionerne ønsker at værne om og udvikle denne internationale styrkeposition, der er et godt grundlag for vækst og øget beskæftigelse. Det kan regionerne medvirke til ved at prioritere egne midler til forskning - og sammen med universiteterne sikre en god forskningsinfrastruktur og et højt uddannelsesniveau af medarbejderne. Samspillet mellem forskning og industri er under pres, da industrien placerer forskning der, hvor den bedst og billigst kan foregå. Det ses bl.a. af, at antallet af kliniske forsøg er faldet i Danmark, mens den har været stigende i de nye økonomier. Der er derfor behov for at smidiggøre og effektivisere processerne for gennemførelse af kliniske forsøg. Regionerne har sammen med industrien igangsat en række tiltag, f.eks. En indgang for industrien til kliniske forsøg, der skal gøre det mere attraktivt for virksomhederne at gennemføre deres kliniske forsøg i Danmark. Sponsor/virksomhed Sponsor/forsker Danske regioner april

18 Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark er regionernes tiltag for at fremme gennemførelsen af kliniske forsøg. Én indgang er en fælles hjælpefunktion for forskere og industri, for eksempel vedrørende patientrekruttering, kontraktindgåelse mv. Tiltagene er udarbejdet i samarbejde med industriens organisationer. Regionerne ønsker et styrket samarbejde med erhvervslivet og forsknings- og uddannelsesinstitutioner om forskning, kliniske forsøg, lægemiddelafprøvninger og implementering af nyudviklet innovativt it- og medicoteknisk udstyr. En barriere for dette er en uklarhed om samarbejdet mellem offentlige og private, der betyder, at en del sundhedsprofessionelle afholder sig fra at deltage i samarbejdet. Derfor skal der være klare og transparente retningslinjer for samarbejdet mellem regionernes medarbejdere, universiteterne og industrien, så der ikke er tvivl om habilitet og ansvar. Højkvalitetsdata til brug for bl.a. forskning er en mangelvare internationalt. Dansk registerforskning er unik i en international sammenhæng og baserer sig på data, der i vid udstrækning tilvejebringes som led i den daglige drift. Adgang til sundhedsdata af høj kvalitet har potentiale både for udviklingen af sundhedsvæsenet, industrien og nye virksomheder, som f.eks. kan bruge data til at forske i virkninger af præparater og udvikle individualiseret behandling. Horizon 2020 Horizon 2020 er Europa-Kommissionens forslag til det nye rammeprogram for forskning og innovation, der skal gælde i Kommissionen har foreslået et budget på 80 mia. euro (ca. 595 mia. kroner). De tre hovedelementer i Horizon 2020 er: Videnskab i topklasse, Industrielt lederskab og Samfundsmæssige udfordringer. 18 sund vækst - regionernes erhvervssamarbejde på sundhedsområdet

19 REGIONERNE ARBEJDER FOR AT Medvirke til at øge antallet af industriens kliniske forsøg ved f.eks. at: - Etablere multidisciplinære teams til at forestå det praktiske arbejde med kliniske forsøg på hospitalerne. - Implementere og synliggøre tiltag, der øger patientrekrutteringen til kliniske forsøg, f.eks. ved at sørge for bedre forhold for deltagende patienter og borgere. - Arbejde for, at det lovgivningsmæssige og kontraktlige arbejde bliver mere enkelt ud fra forslag i oplægget En indgang for industrien til kliniske forsøg. Sikre klare og transparente retningslinjer for forskningssamarbejdet med erhvervslivet ved at: - Samarbejde med staten og organisationer om at få klare retningslinjer for - og en tydelig rolle- og ansvarsfordeling i - samarbejdet mellem sundhedsprofessionelle, universiteter og erhvervsliv. Prioritere stærke internationale forskningsmiljøer på sygehusene i samarbejde med universiteterne ved f.eks. at: - Samarbejde med universiteterne om at skabe en international konkurrencedygtig forskningsstøtte for sundhedsforskere for at tiltrække de bedste forskere internationalt. - Arbejde for en incitamentsstruktur, der belønner sygehusene for den forskning de udfører. Styrke udnyttelsen af forskningsresultater ved f.eks. at: - Opgradere støttefunktioner, der hjælper forskere med at kommercialisere deres resultater. Medvirke til at private virksomheder i videst muligt omfang kan få adgang til relevante data ved f.eks. at: - Udarbejde en strategi for offentlige og private aktørers adgang til kliniske og administrative data i sundhedsvæsenet i samarbejde med staten. Tiltrække flere midler til sundhedsforskning ved at: - Arbejde for, at de danske forskningsmæssige styrkepositioner på sundhedsområdet prioriteres i fordelingen af statslige forskningsmidler. - Arbejde for at tiltrække flest mulige midler fra EU s Horizon 2020-program til dansk sundhedsforskning i et samarbejde med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Danske regioner april

20 fremtidens Sundhedsvæsen kan kun bruge nye løsninger, der bidrager til øget kvalitet og effektivitet. De løsninger, der tydeligt bidrager til dette, vil ofte have et vækstpotentiale ikke alene i Danmark, men også på eksportmarkederne. April Danske Regioner Design: Etcetera Design Tryk: Danske Regioner ISBN trykt ISBN elektronisk sund vækst - regionernes erhvervssamarbejde på sundhedsområdet

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION DORTHE KUSK AFDELINGSCHEF, VÆKSTFORUM OG ERHVERVSUDVIKLING 1 SYDDANSK VÆKSTFORUM Sundheds- og velfærdsløsninger

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Fortsat udvikling af det offentligtprivate

Fortsat udvikling af det offentligtprivate Danske Regioner 06. mar. 15 Fortsat udvikling af det offentligtprivate samarbejde Branchedirektør Mette Rose DI s mål DI arbejder for en mere effektiv offentlig sektor.. det gælder også i forhold til en

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv

Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv 4. Marts 2014 Den effektive indkøbsorganisation Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv v/ Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 2 Fakta om Region Syddanmark Offentligt indkøb : 290 mia. kr. Regionernes samlede

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner Den økonomiske virkelighed mod 2050 Demografi Sund aldring Pct. 12 10 Mervækst 0,3 pct. Mervækst 0,6 pct. Mervækst

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen låst DECEMBER 2016 Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen 2017 2021 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten kommer

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Paneldebat NETØK seminar om Sundhed, Sygdom og Økonomi d. 4. marts 2016

Paneldebat NETØK seminar om Sundhed, Sygdom og Økonomi d. 4. marts 2016 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 59 17 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 6 på pressemøde den 17. februar 2014 Dagsorden Hvad er offentlig-privat

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Sund Vækst Ny vækstdagsorden på sundhedsområdet

Sund Vækst Ny vækstdagsorden på sundhedsområdet Sund Vækst Ny vækstdagsorden på sundhedsområdet Oplæg for Dansk Selskab for GCP den 23.05.2011 Christian Harsløf, Chefkonsulent Velfærdsstatens udfordring i én tabel År 1947 1983 Levendefødte i alt 91.714

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Medicoindustriens anbefalinger til et bedre sundhedsvæsen ET OVERBLIK

Medicoindustriens anbefalinger til et bedre sundhedsvæsen ET OVERBLIK Medicoindustriens anbefalinger til et bedre sundhedsvæsen ET OVERBLIK Medicoindustrien er leverandør til det danske sundhedsvæsen. Leverandør af medicinsk udstyr, af teknologiske løsninger, af nye behandlingsalternativer,

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt i Byrådet den 20. juni 2016 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,9 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst

Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst Offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI): en tværsektoriel samarbejdsform,

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Opfølgning på nationale målsætninger for indkøb og logistik 2015

Opfølgning på nationale målsætninger for indkøb og logistik 2015 Regionshuset Aarhus Indkøb & Medicoteknik Olof Palmes Allé 15 DK-Aarhus N Tel. +45 7841 4500 Fax: +45 7841 4580 im@rm.dk www.im.rm.dk Opfølgning på nationale målsætninger for indkøb og logistik 2015 I

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Innovative indkøb PCP Markedsmodningsfonden - Netværksdage 2015

Innovative indkøb PCP Markedsmodningsfonden - Netværksdage 2015 Innovative indkøb PCP Markedsmodningsfonden - Netværksdage 2015 Morten Rasmussen Indkøb og sundhedsinnovation Danske Regioner 1. september 2015 Dagens program 1. Jeres syn på innovative indkøb 2. Indkøb

Læs mere

IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv

IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv IDA 4. oktober 2011 Sundheds- og velfærdsteknologi det regionale perspektiv Dorte Stigaard, direktør Sundheds- og velfærdsteknologi.. hvad handler det om? at reformere sundhedssektoren at gøre det bedre

Læs mere

Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6.

Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6. Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6. oktober 2011 Hvem er Welfare Tech Region? Welfare Tech Region er erhvervslivets

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråds forskningskonference 16. november 2011 Store auditorium, Herlev Hospital Koncerndirektør

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK

KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK KONFERENCEN OM GEVINSTREALISERING MED FOKUS PÅ DIGITALISERING JOHN CHRISTIANSEN KREDSFORMAND, DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK DEN FAGLIGE VINKEL PÅ POTENTIALET I SUNDHEDS- OG VELFÆRDSTEKNOLOGI Patientforløb

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Strategi Mission, vision, værdier og strategiske indsatsområder 2017-2019 Koncern HR MidtSim Træning i Virkeligheden Udarbejdet juli 2016 Koncern HR MidtSim Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

N O T A T. 26-09-2012 Sag nr. 12/1683 Dokumentnr. Louise Broe Tel. 35 29 83 98 E-mail: Lbr@regioner.dk

N O T A T. 26-09-2012 Sag nr. 12/1683 Dokumentnr. Louise Broe Tel. 35 29 83 98 E-mail: Lbr@regioner.dk N O T A T Produktiviteten i den regionale sektor Produktivitetskommissionen har tilbudt Danske Regioner at bidrage med bud på drivkræfter og barrierer mv. for produktivitetsudviklingen i den offentlige

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

Politisk udvalg: Socialudvalg

Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemensmedicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige. I

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Gibosort. et blik ind i fremtidens laboratorium

Gibosort. et blik ind i fremtidens laboratorium Gibosort et blik ind i fremtidens laboratorium Sessionsledere: Evy Ottesen, ledende bioanalytiker, Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital Marie Bay, Innovationskonsulent, Nyt Hospital Nordsjælland

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data?

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Personlig Medicin og Datainfrastruktur en lige, sikker og transparent adgang! Lars Onsberg Henriksen Koncerndirektør Region Sjælland Formand

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring)

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) Sektorstandardiseringsudvalget for ehandel Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) UDKAST v.2. Høring over vision, pejlemærker og forretningskrav til ehandel mellem den offentlige

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere