Sund vækst. regionernes erhvervssamarbejde PÅ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sund vækst. regionernes erhvervssamarbejde PÅ"

Transkript

1 Sund vækst regionernes erhvervssamarbejde PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Danske regioner april

2 Udfordringer og muligheder Offentlig-privat samarbejde om innovation og markedsudvikling Offentlig-private partnerskaber Effektive indkøb Effektiv logistik og sporing Samarbejde om sundhedsforskning 2 sund vækst - regionernes erhvervssamarbejde på sundhedsområdet

3 Udfordringer og muligheder Regionerne har ansvaret for to centrale områder: Sundhed og regional erhvervsudvikling. Regionerne arbejder for et tæt samspil mellem disse to områder for at skabe et bedre og mere effektivt sundhedsvæsen med patienten i centrum. Erhvervssamarbejde på sundhedsområdet er ikke noget nyt for regionerne, som bl.a. samarbejder med private virksomheder om forskning, udvikling og indkøb til gavn for begge parter. Dette oplæg sætter fokus på de områder, hvor et styrket erhvervssamarbejde på én gang kan bidrage til øget effektivitet og kvalitet i sundhedsvæsenet og til udvikling af dansk erhvervsliv, vækst og beskæftigelse. Regionerne har en vision om at fastholde et sundhedsvæsen med fri og lige adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet. Både for nuværende og kommende generationer. Udsigten til faldende eller stagnerende vækstrater, en demografisk udvikling med flere kronisk syge og ældre samt nye behandlingsmuligheder sætter økonomien i sundhedsvæsenet under pres og udfordrer regionernes mulighed for at indfri visionen. Regionerne kan ikke løse fremtidens udfordringer alene ved at skrue op for behandlingsaktiviteten på sygehusene. Der er behov for et øget fokus på kvalitet og på at skabe værdi for patienterne. Det handler om at skabe mest sundhed for pengene. Et af redskaberne til at imødekomme presset på sundhedsydelserne er at styrke samspillet mellem regionerne og det private erhvervsliv. Et styrket samspil med erhvervslivet kan bidrage til at finde nye veje i udviklingen af det danske sundhedsvæsen og samtidig understøtte vækst og innovation i samfundet. Der er behov for flere nye løsninger, som f.eks. kan føre til bedre behandling og diagnostik, effektivisere regionernes logistik og sikre en mere effektiv og patientsikker medicinhåndtering. Nye løsninger, der skabes i samarbejde med erhvervslivet, skal vurderes ud fra en tredobbelt bundlinje: - Øget effektivitet - Øget kvalitet for patienterne - Grobund for erhvervsudvikling og vækst FIGUR 1 Den økonomiske virkelighed Det Økonomiske Råd s prognose for vækst i sundhedsudgifterne angivet i procent af BNP. 12% 10% 8% 6% 4% Mervækst 0,6% Mervækst 0,3% Mervækst 0,0% Danske regioner april

4 Det er regionernes opgave at skabe mest mulig sundhed for pengene ved at øge effektiviteten og kvaliteten, af det vi gør. Fremtidens sundhedsvæsen kan derfor kun anvende nye løsninger, der bidrager til øget kvalitet og effektivitet. De løsninger, der tydeligt bidrager til dette, vil ofte have et vækstpotentiale ikke alene i Danmark, men også på eksportmarkederne. Der er derfor en naturlig sammenhæng mellem kravene om kvalitet og effektivitet på den ene side og erhvervspotentialet på den anden side. Samarbejdet skal med andre ord skabe værdi for samfundet, borgerne og patienterne. Selv om sundhedsvæsenet og virksomhederne har en fælles interesse i den tredobbelte bundlinje, er der ofte en række dilemmaer knyttet til selve udviklingsfasen. Hvordan skal effektiv drift af sygehusene vægtes i forhold til den tid, der anvendes på forskning og innovation? Hvordan håndteres økonomiske, etiske og kvalitetsmæssige risici i udviklingsfasen? Og hvordan forenes hensyn til ensartethed og standardisering med ønsket om at fremme innovation og nytænkning? Hvis disse dilemmaer ikke skal blive til barrierer for et stærkere samarbejde mellem sundhedsvæsenet og erhvervslivet, skal der være åbenhed om de forskellige hensyn og en accept af, at svarene ofte skal findes konkret i de enkelte projekter. Dette oplæg er et afsæt for den enkelte regions konkrete strategi for et styrket erhvervssamarbejde på sundhedsområdet. Formålet er at skabe nye løsninger, der giver øget kvalitet for patienterne og sikrer et mere effektivt sundhedsvæsen. Oplægget sætter fokus på fem centrale temaer i regionernes samarbejde med erhvervslivet. For hvert tema skitseres en række visioner og mål for et styrket samarbejde mellem sundhedsvæsenet og erhvervslivet: - Offentligt-privat samarbejde om innovation og markedsudvikling - Offentlig-private partnerskaber - Effektive indkøb - Effektiv logistik og sporing - Samarbejde om sundhedsforskning Regionernes Sundheds-it (RSI) RSI er regionernes fælles og forpligtende samarbejde om sundheds-it. Med RSI samarbejder regionerne om at skabe et sammenhængende og ensartet sundhedsvæsen. Samarbejdet tager udgangspunkt i pejlemærker for fælles sundheds-it og princippet om følg eller forklar. I RSI har regionerne opstillet 24 ambitiøse pejlemærker for, hvad de vil med samarbejdet i perioden Alle de 24 pejlemærker har fælles deadlines, og de sidste skal være gennemført inden udgangen af RSI har i marts 2013 offentliggjort en ny strategi og aftalt nye fælles pejlemærker, der skal sætte retningen for de kommende år frem mod sund vækst - regionernes erhvervssamarbejde på sundhedsområdet

5 Offentlig-privat samarbejde om innovation og markedsudvikling Sundhedsinnovation handler om at bringe nye idéer til at virke i praksis eller om at få eksisterende løsninger til at fungere i nye sammenhænge. Sundhedsinnovation skal på den ene side udnytte den viden, som regionerne har om patienterne og deres behov og på den anden side udnytte virksomhedernes indsigt i ny viden, nye teknologier og markeder. Det er koblingen af de to vidensniveauer, der for alvor løfter innovationsindsatsen. Et større fokus på sundhedsinnovation i tæt samspil med det private erhvervsliv kræver en ledelsesmæssig forankring og risikovillighed hos såvel den offentlige som den private part. Regionerne ønsker, at sygehuse, herunder sygehusbyggerier, udgør en ramme om at afprøve innovative løsninger og produkter. Det kan give virksomhederne en konkurrencefordel, at de kan udvikle og afprøve løsninger i den virkelighed, som produkterne og ydel- serne senere skal indgå i og i samarbejde med sygehusenes medarbejdere. Regionerne har også en interesse i at deltage i virksomhedernes test og afprøvning, så de nye løsninger tilpasses sygehusdriften bedst muligt. For at styrke arbejdet med test og afprøvning af nye løsninger har regionerne etableret særlige testlaboratorier, hvor der f.eks. er mulighed for fuldskala mock-up, dvs. virkelighedsnære modeller for afprøvning. Regionerne vil skabe bedre rammer for, at danske virksomheder kan afsætte deres produkter på et internationalt marked. Det kræver bl.a., at virksomhederne får mulighed for at fremvise innovative løsninger f.eks. i de kliniske miljøer på sygehusene. Der er imidlertid udfordringer, når det drejer sig om muligheden for, at private virksomheder kan teste og afprøve nye løsninger direkte i sygehusenes kliniske dagligdag. Offentligt-private innovationspartnerskaber (OPI) OPI er et innovationssamarbejde mellem offentlige og private parter om udvikling af nye teknologier og services til den offentlige sektor. OPI adskiller sig fra andre offentligt private partnerskaber ved, at der ikke er et klassisk aftager/leverandørforhold. Både den offentlige og private part er udviklingspartnere, der i et samarbejde udforsker og udvikler nye innovative løsninger. Regionerne arbejder aktivt med at stimulere nye innovative løsninger i regi af bl.a. OPI-lab Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi. OPI-lab er et tværregionalt projekt, der inkluderer alle fem regioner, Socialstyrelsen og en lang række kommuner, videninstitutioner og private virksomheder. Danske regioner april

6 FIGUR 2 Oversigt over de regionale vækstforas investeringer i sundhedsinnovation og offentligt-privat samarbejde (mio. kroner) Eksterne midler per år Regionale midler per år De juridiske spilleregler for samarbejdet mellem regioner og private virksomheder er ofte uklare og krævende i forhold til udviklingsprojekternes størrelse. Regionerne er derfor sammen med erhvervsorganisationerne i gang med at udvikle juridiske modelaftaler og guidelines for offentligt-privat innovationssamarbejde (OPI). En barriere for innovation er det ofte lange tidsrum fra en idé opstår til det færdige produkt er udviklet og kan implementeres på et sygehus eller præsenteres på et marked. Der er også behov for en tidlig afstemning af forventninger mellem regioner og private virksomheder forud for et OPI-projekt. Det gælder såvel muligheder for øget effektivisering og kvalitet som vurderingen af muligheder for skalering og markedspotentiale. Begge parter har et fælles ansvar for at screene området, inden nye projekter sættes i gang, så der kan bygges videre på eksisterende initiativer - og parallelle initiativer undgås. De regionale vækstfora Hver region har nedsat et regionalt vækstforum. Her deltager virksomhederne sammen med kommuner, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter i prioriteringen af regionale vækstinvesteringer. Vækstforaene udarbejder regionale erhvervsudviklingsstrategier, overvåger lokale og regionale vækstvilkår og indstiller, hvad regionens erhvervsudviklingsmidler og EU s strukturfondsmidler skal anvendes til. Vækstforaene råder tilsammen over knap 1 milliard kroner om året. I alle fem regioner har vækstforaene fokus på sundhed og erhvervssamarbejde. De konkrete indsatsområder er forskellige, da vækstforaene satser på konkrete regionale styrkepositioner relateret til f.eks. sygehusbyggeri, IKT, velfærdsteknologi, medicinalindustri, medicoindustrien og hjælpemiddelsektoren samt etablering og udvikling af klynger. 6 sund vækst - regionernes erhvervssamarbejde på sundhedsområdet

7 REGIONERNE ARBEJDER FOR AT Sikre et godt og ligeværdigt samarbejde med erhvervslivet ved f.eks. at: - Efterspørge nye løsninger på konkrete udfordringer. - Være åbne om udviklingstendenser i sundhedsvæsenet, f.eks. via pejlemærker om sundheds-it og sygehusbyggeri. Sikre sygehusenes ledelsesfokus på innovationssamarbejder med erhvervslivet ved f.eks. at: - Opstille mål for offentligt-private innovationssamarbejder i sygehusenes resultatkontrakter. - Lade mål for offentligt-privat samarbejde indgå i regionernes strategiske mål. Sikre bedre videndeling og koordination mellem store OPI-projekter ved at: - Formulere retningslinjer for screening og koordination i den fælles regionale OPIguide for at lære af eksisterende tiltag og undgå parallelle initiativer. Indgå flere partnerskaber med virksomheder om test og afprøvning samt demonstration af nye løsninger ved f.eks. at: - Indgå partnerskaber med private virksomheder om test og afprøvning af nye løsninger, når der foreligger en gunstig businesscase. Opfordre private virksomheder til at anvende regionernes testfaciliteter og laboratorier ved at: - Markedsføre regionale testfaciliteter og særlige laboratorier til test og afprøvning samlet, så virksomhederne har en fælles indgang. Vise danske sundhedsløsninger frem for udenlandske beslutningstagere på sygehuse ved at: - Regionerne prioriterer at stille sygehusene til rådighed for virksomheders demonstration af nye løsninger, f.eks. i regi af Healthcare Denmark. Danske regioner april

8 Healthcare Denmark Konsortiet Healthcare Denmark skal understøtte dansk eksport af sundheds- og velfærdsløsninger, f.eks. inden for medico-området, hjælpemidler, arkitektur, sygehusbyggeri mv. Det skal ske ved at: Profilere og brande danske sundheds- og velfærdsløsninger på relevante vækstmarkeder blandt andet i forbindelse med messer, eksport-fremstød mv. Invitere og tiltrække udenlandske beslutningstagere, indkøbere og presse til Danmark så de kan se løsningerne i funktion - blandt andet på sygehusene Generere omtale af danske sundheds- og velfærdsløsninger i udenlandske medier Ca. 800 danske virksomheder på sundheds- og velfærdsområdet falder inden for konsortiets målgruppe. Healthcare Denmark er stiftet af Fonden til Markedsføring af Danmark (staten), DI, Falck A/S, KMD, Systematic, COWI, Danske Regioner og Region Syddanmark. Konsortiets samlede budget er på 18 mio. kr. for en treårig periode. Konsortiets aktiviteter gennemføres i tæt samarbejde med Danmarks Eksportråd (Udenrigsministeriet). Laboratoriesystemet i STARlab er fuldt automatiseret fra blodprøven tages til svaret afgives. Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital Fotograf: Ole Konstantyner 8 sund vækst - regionernes erhvervssamarbejde på sundhedsområdet

9 Nyt Hospital Herlev består af tre nye cirkelrunde bygninger, der skal rumme et kvinde-barn center og fælles akutmodtagelse Danske regioner april

10 Offentlig-private partnerskaber Offentlige-private partnerskaber (OPP) er et langsigtet og formaliseret samarbejde mellem en offentlig myndighed og en privat leverandør, hvor opgaver og risici fordeles mellem parterne. Regionerne ser muligheder i at benytte OPP i et større omfang og er allerede i gang. Regionerne har konkrete OPP projekter om nye psykiatriske sygehuse, nye akutafdelinger og udskiftning af strålekanoner. Regionerne ønsker at fremme brugen af offentlige-private partnerskaber om bl.a. sygehusbyggerier, vedligeholdelse af eksisterende bygningsmasse og sygehusenes støttefunktioner. Regionerne ser OPP som en mulighed i de tilfælde, hvor: - Projekterne har større fokus på bedre totaløkonomi over længere sigt - Regionerne i samarbejde med de private aktører får et større fokus på innovative løsninger, der på sigt kan give besparelser i driften - Byggesummen er fastlagt på forhånd, hvilket giver budgetsikkerhed. Det kan være af betydelig værdi i større byggeprojekter. Omvendt ser regionerne ikke umiddelbart OPP som en alternativ finansieringsmodel. OPP om renovering, drift og vedligeholdelse af bygninger kan rumme yderligere muligheder for regionerne. Det indebærer, at en privat leverandør står for renoveringen af en eller flere bygninger og den efterfølgende drift samt vedligeholdelse i en periode på år. En OPP-løsning vil medføre, at der investeres i et løft af bygningsmassen, og at værdien af dette løft bevares gennem en kontrakt om løbende drift og vedligeholdelse. Regionerne har de kommende år behov for et betydeligt løft af den nuværende bygningsmasse, så de eksisterende sygehuse kan gøres lige så effektive som kvalitetsfondsbyggerierne. Regionernes begrænsede brug af OPP til sygehusbyggeri skyldes bl.a., at regionerne er forpligtede til at deponere den private parts investeringssum i en periode på 25 år, og beløbet bliver først frigivet efter 10 år med 1/15 per år. Der er aktuelt en begrænset mulighed for at søge dispensation for forpligtelsen til deponering for mindre byggeprojekter. De nye sygehuses daglige drift omfatter en række servicefunktioner, som ikke er direkte relateret til patientbehandling. Det gælder f.eks. drift af parkeringshuse, køkkener, vaskeri, rengøring, logistik, sterilproduktion, administrative it-systemer og patienthoteller. Netop i forhold til denne type funktioner kan OPP rumme muligheder. Det ses bl.a. i lande som Storbritannien og Holland, hvor private servicevirksomheder har specialiseret sig i at levere de nævnte typer services til de offentlige sygehuse. 10 sund vækst - regionernes erhvervssamarbejde på sundhedsområdet

11 REGIONERNE ARBEJDER FOR AT Fremme brugen af offentlige-private partnerskaber om sygehusbyggerier, vedligeholdelse af eksisterende bygningsmasse og støttefunktioner ved f.eks. at: - Følge OPP-projekter om byggerierne af to psykiatriske sygehuse tæt for at evaluere og dele erfaringer. - Indgå i mindst fem offentlige-private partnerskaber om drift af operationelle støttefunktioner på sygehusene inden 2016, f.eks. om energirenovering, administrative it-systemer, p-huse, vaskeri- eller køkkenfunktioner. - Vurdere mulighederne for brug af OPP på alle større renoverings- og vedligeholdelsesprojekter fremadrettet. - Identificere støttefunktioner og efterfølgende lægge en strategi for systematisk konkurrenceudsættelse. - Arbejde for, at staten fraviger deponeringsforpligtelsen i forbindelse med OPP for at fremme investeringer i effektive offentligt-private løsninger. FIGUR 3 Dansk eksport af velfærdsrelaterede sundhedsydelser ( ) (mia. kroner) 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, Automatisering og tele Hjælpemidler Medicoteknisk udstyr Lægemidler Danske regioner april

12 Effektive indkøb Regionerne køber årligt varer og tjenesteydelser for over 36 milliarder kroner, hvilket svarer til lidt mere end en tredjedel af det samlede budget. På indkøbsområdet er der derfor tale om et omfattende samarbejde mellem regionerne og det private erhvervsliv. I alle fem regioner er der oprettet én strategisk indkøbsfunktion, der optimerer processerne og realiserer effektiviseringspotentialet. I hver region arbejder indkøbsfunktionen efter en politisk vedtaget indkøbspolitik. For at udbygge samarbejdet mellem regionerne på indkøbsområdet har Danske Regioner udarbejdet en samlet strategi for indkøbsog logistikområdet. Strategien skal sikre, at regionerne sparer yderligere en mia. kroner på indkøbsområdet frem mod 2015 ved at realisere otte konkrete målsætninger. Besparelserne realiseres bl.a. gennem flere udbud i den enkelte region, flere fælles indkøb, fuld digitalisering af indkøbsområdet og en optimering af logistikken blandt andet gennem oprettelsen af centrale lagre. Den enkelte region har en størrelse og indkøbsvolumen, der som udgangspunkt gør det hensigtsmæssigt at gennemføre størstedelen af deres indkøb selvstændigt. På udvalgte områder kan det dog betale sig at købe fælles ind. Det gælder bl.a. på medicinområdet, hvor der købes samlet ind gennem den fælles indkøbsorganisation Amgros. På IT-området gennemføres der også fælles udbud i regi af Regionernes Sundheds-IT (RSI), f.eks. indkøb af en præhospital patientjournal og administrationsmodul til screeningsprogrammer. Et andet eksempel er de landsdækkende udbud af scannere til kræftbehandling, der sikrede besparelser på ca. 100 millioner kroner. I begyndelsen af 2013 har regionerne cirka 40 fælles udbud, der er i gang eller under planlægning (eksklusiv udbud på medicinområdet). Men ambitionerne for fælles udbud er større. Et redskab til at fremme innovative indkøb er at øge brugen af udbudsformer, der kan fremme innovative løsninger på de behov, som regionerne har skitseret. Regionerne vil arbejde for, at der stilles færre krav til leverandørernes løsningsmodeller og i stedet skal der være mulighed for fleksibilitet bl.a. ved at bruge funktionsudbud. Dette skal konstant vejes op mod regionernes behov for at sikre, at de indkøbte løsninger har den tilstrækkelige kvalitet og sikkerhed. Regionerne vil samtidig arbejde med totaløkonomiske beregninger, der kan indeholde hensyn til kvalitet, funktionalitet, bæredygtighed mv., frem for alene at fokusere på laveste pris. Regionerne vil fortsætte arbejdet med at udvikle fælles standarder på indkøbs- og logistikområdet og i stigende grad basere sundheds-it på internationale standarder. Fælles standarder og genkendelige krav i udbud gør det nemmere for leverandøren at byde på ordren. Dette gælder f.eks. for de krav, som regionerne stiller til den elektroniske samhandel med erhvervslivet. Her skal leverandørerne mødes med ensartede krav om brugen af internationalt anerkendte standarder. Effektiv elektronisk handel vil medføre økonomiske gevinster for både regioner og leverandører. 12 sund vækst - regionernes erhvervssamarbejde på sundhedsområdet

13 REGIONERNE ARBEJDER FOR AT Intensivere arbejdet med at skabe bedre rammer for samhandlen med det private erhvervsliv ved f.eks. at: - Smidiggøre samhandlen med private leverandører og optimere egne systemer, og anvende fælles klassificeringer og standarder gennem implementering af fuld elektronisk handel inden Relevante indkøbstransaktioner i regionerne sker i et centralt indkøbssystem, der er integreret med betalingssystemet, økonomisystemet og lagerstyringssystemet, i Forenkle reglerne på udbudsområdet, så der kommer fokus på kommercielle frem for juridiske aspekter ved at: - Bidrage til at revidere og forenkle lovregimet på udbudsområdet inden Herunder en ændring af praksis i Klagenævnet for Udbud samt udarbejdelse af en dansk udbudslov. Gennemføre flere fælles udbud og fremme intelligent offentlig efterspørgsel ved f.eks. at: - Øge brugen af bl.a. funktionsudbud, hvor det er relevant. - Udarbejde en masterplan for at gennemføre flere fælles udbud mellem regionerne. Masterplanen skal bl.a. indeholde en analyse af hvilke områder, der med fordel kan udbydes fælles og et udkast til en stærkere organisering af området. - Arbejde videre med totalomkostningsprincipper i udbud. Der er behov for, at der senest ultimo 2014 er påbegyndt en central udvikling af skabeloner for betragtninger om totalomkostninger. En udfordring er de nuværende regler og love på udbudsområdet. De er en barriere for at effektivisere og videreudvikle brugen af offentlige udbud. Hensigten med reglerne har ikke været at skabe barrierer for konkurrence- udsættelse, men tværtimod at skabe øget konkurrence, ligebehandling og gennemsigtighed. Det er en forudsætning for bedre offentlig-privat samarbejde, at reglerne forenkles og gøres mere fleksible. Danske regioner april

14 Pejlemærker for fælles indsatser om sygehusbyggeri Danske Regioner er tovholder for et ambitiøst projekt om videndeling i sygehusbyggeri. Projektet skal være med til at sikre, at regionerne mere systematisk deler og udvikler viden om centrale elementer i sygehusbyggeri. Hvor det er hensigtsmæssigt, skal projektet være med til at skabe fælles regionale løsninger i de nye sygehusbyggerier. Regionerne har identificeret ti pejlemærker for fælles indsatser om sygehusbyggeri: 1. Fælles indkøb 2. Medicinhåndtering 3. Sterilgodsproduktion 4. Totaløkonomiske sammenhænge 5. Fælles redskaber til byggeprocessen 6. Eksempler på rumindretning i nye sygehuse 7. Formidling af eksempler på rumindretning i nye sygehuse 8. Transportteknologier 9. Sporbarhed 10. It-understøttet interaktion med patienter På portalen kan man følge med i regionernes samarbejde om de ti pejlemærker. Her kan man også følge med i sygehusbyggeriernes fremdrift, se de forventede tidspunkter for udbud og læse om byggeriernes rammer og vilkår. Bedre medicinhåndtering er et eksempel på innovation. Et ipad stativ med små videoer, der instruerer i de kliniske medicineringsprocedurer Billedet er fra Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark 14 sund vækst - regionernes erhvervssamarbejde på sundhedsområdet

15 Effektiv logistik og sporing Erfaringer fra private virksomheder viser, at der er betydelige gevinster ved mere centralisering, standardisering og teknologisk understøttelse af logistikfunktioner. I flere regioner er der allerede gennemført en centralisering af lagerfunktionen og øvrige regioner har planer om at gøre det samme. En samlet optimering af den regionale logistikstruktur skal sikre ressourcebesparelser hos både regionerne og deres leverandører. Jo færre leveringssteder, desto nemmere, billigere og mere miljørigtig er transporten og håndteringen af varer og produkter. Det betyder samtidig færre omkostninger for alle parter i processen. Det kliniske personale varetager mange steder manuel rekvirering af varer samt håndtering af depot- og lagerfunktioner på hospitalerne. En øget automatisering vil frigøre mere tid til løsning af kerneopgaven: patientbehandling. Brug af logistikuddannet personale i hospitalernes lagerfunktioner vil sikre optimal udnyttelse af lagerbeholdning samt forebygge spild. Regionerne ønsker at fremme brugen af sporing i hele logistikkæden. Sporing af varer og udstyr kan give bedre lagerstyring, overblik over forbrug og mindre spild. Sporing kan også give mulighed for bedre at kende de korrekte omkostninger ved en given patientbehandling, hvis varerne kobles direkte til patienten via cpr-nummer. En måde at spore varer og udstyr på, er at mærke med stregkoder eller RFID-teknologi, der er bundet op til globale standarder. Det betyder, at man kan følge varer og produkter fra de produceres til de indgår i behandlingen. Det giver nogle fordele i tilfælde af fejl og klagesager, og sporingsteknologierne kan f.eks. indeholde vigtige oplysninger om indhold, håndtering og holdbarhed, der kan øge kvaliteten i behandling og pleje af patienter. Ved hjælp af sporing kan regionerne yderligere reducere forbruget af lagervarer, omkostninger ved styring af lager og varestrømme - og omkostninger til øvrigt spild på sundhedsområdet. Brug af sporing kan også øge patientsikkerheden, f.eks. ved at reducere fejlmedicinering. Anvendelsen af sporing kommer ikke kun én interessent til gode, men kommer alle interessenter i hele værdikæden til gode - det understøtter med andre ord en generel økonomisk vækst. Regionerne ønsker at indfri ovenstående potentialer i dansk kontekst i et tæt samarbejde med industrien. Brug af sporing er relativt nyt på sundhedsområdet både i Danmark og i de lande vi normalt sammenligner os med. Der er derfor behov for innovation og deling af viden. OPI er derfor velegnet til at udvikle de teknologier og organisationsformer, der kan understøtte øget brug af globale standarder i sporing af varer. Danske regioner april

16 Optimere generelle logistikfunktioner og udbrede globale standarder til bedre logistikstyring ved f.eks. at: - Arbejde for en centralisering af lagerfunktioner. - Implementere sporingsprojekter, der både bidrager til at effektivisere logistikken og øge patientsikkerheden, inden Basere implementeringen af alle sporingsprojekter på internationale GS1-standarder. - Indgå et samarbejde med private leverandører om mærkning af varer og produkter inden udgangen af Etablere et formaliseret samarbejde med private leverandører om standardisering af varer i løbet af REGIONERNE ARBEJDER FOR AT Sygehuspartnerskabet Partnerskabet er etableret af de fem regioner og Fornyelsesfonden for perioden De har i alt investeret 100 mio. kr. Sygehuspartnerskabet skal bidrage til at realisere sygehusbyggeriernes erhvervsmæssige potentiale. Konkret støtter partnerskabet udviklingen af innovative produkter og løsninger til sundhedsområdet, hvor parterne vurderer, at der er særlig behov for og efterspørgsel efter nye løsninger. Partnerskabets midler er udmøntet ved tematiserede ansøgningsrunder, hvor arbejdet med pejlemærkerne for videndeling i sygehusbyggerierne indgår. Temaerne omfatter logistik/sporbarhed, udlæggelse og selvhjulpethed samt hospitalsinfektioner/hygiejne. Der ydes støtte til både innovationsprojekter og markedsmodningsprojekter. I de konkrete projekter samarbejder virksomheder og sygehuse om at udvikle og modne nye løsninger, der kan bruges på sygehusene. Der er foreløbig igangsat 7 projekter, hvor de fleste er inden for området logistik og sporing. 16 sund vækst - regionernes erhvervssamarbejde på sundhedsområdet

17 Samarbejde om sundhedsforskning Regionernes forskere indgår dagligt i samarbejder med det private erhvervsliv om forskning og udvikling af bl.a. ny medicin og medicoudstyr. For patienterne betyder sundhedsforskning bedre forebyggelse, behandling og pleje. For sundhedsvæsenet betyder sundhedsforskning, at der kan tilbydes evidensbaseret behandling i international klasse, og at sundhedspersonalets faglighed og motivation styrkes. Fra et samfundsøkonomisk perspektiv bidrager sundhedsforskning til innovation, eksport og vækst og et kvalificeret rekrutteringsgrundlag for industrien sikres løbende. FIGUR 4 Antal kliniske forsøg anmeldt til SST ( ) Årsrapport kliniske forsøg med lægemidler på mennesker (LMST, 2012) En anerkendt og synlig sundhedsforskning af høj international kvalitet i tæt samspil med klinik, erhvervsliv og universiteter er et centralt grundlag for et effektivt og fremtidssikret sundhedsvæsen. Men det er også grundlag for en stærk sundhedsindustri, og danner grobund for nye eksportstærke virksomheder. Lægemidler er f.eks. en af de vigtigste eksportvaregrupper i Danmark. Regionerne ønsker at værne om og udvikle denne internationale styrkeposition, der er et godt grundlag for vækst og øget beskæftigelse. Det kan regionerne medvirke til ved at prioritere egne midler til forskning - og sammen med universiteterne sikre en god forskningsinfrastruktur og et højt uddannelsesniveau af medarbejderne. Samspillet mellem forskning og industri er under pres, da industrien placerer forskning der, hvor den bedst og billigst kan foregå. Det ses bl.a. af, at antallet af kliniske forsøg er faldet i Danmark, mens den har været stigende i de nye økonomier. Der er derfor behov for at smidiggøre og effektivisere processerne for gennemførelse af kliniske forsøg. Regionerne har sammen med industrien igangsat en række tiltag, f.eks. En indgang for industrien til kliniske forsøg, der skal gøre det mere attraktivt for virksomhederne at gennemføre deres kliniske forsøg i Danmark. Sponsor/virksomhed Sponsor/forsker Danske regioner april

18 Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark er regionernes tiltag for at fremme gennemførelsen af kliniske forsøg. Én indgang er en fælles hjælpefunktion for forskere og industri, for eksempel vedrørende patientrekruttering, kontraktindgåelse mv. Tiltagene er udarbejdet i samarbejde med industriens organisationer. Regionerne ønsker et styrket samarbejde med erhvervslivet og forsknings- og uddannelsesinstitutioner om forskning, kliniske forsøg, lægemiddelafprøvninger og implementering af nyudviklet innovativt it- og medicoteknisk udstyr. En barriere for dette er en uklarhed om samarbejdet mellem offentlige og private, der betyder, at en del sundhedsprofessionelle afholder sig fra at deltage i samarbejdet. Derfor skal der være klare og transparente retningslinjer for samarbejdet mellem regionernes medarbejdere, universiteterne og industrien, så der ikke er tvivl om habilitet og ansvar. Højkvalitetsdata til brug for bl.a. forskning er en mangelvare internationalt. Dansk registerforskning er unik i en international sammenhæng og baserer sig på data, der i vid udstrækning tilvejebringes som led i den daglige drift. Adgang til sundhedsdata af høj kvalitet har potentiale både for udviklingen af sundhedsvæsenet, industrien og nye virksomheder, som f.eks. kan bruge data til at forske i virkninger af præparater og udvikle individualiseret behandling. Horizon 2020 Horizon 2020 er Europa-Kommissionens forslag til det nye rammeprogram for forskning og innovation, der skal gælde i Kommissionen har foreslået et budget på 80 mia. euro (ca. 595 mia. kroner). De tre hovedelementer i Horizon 2020 er: Videnskab i topklasse, Industrielt lederskab og Samfundsmæssige udfordringer. 18 sund vækst - regionernes erhvervssamarbejde på sundhedsområdet

19 REGIONERNE ARBEJDER FOR AT Medvirke til at øge antallet af industriens kliniske forsøg ved f.eks. at: - Etablere multidisciplinære teams til at forestå det praktiske arbejde med kliniske forsøg på hospitalerne. - Implementere og synliggøre tiltag, der øger patientrekrutteringen til kliniske forsøg, f.eks. ved at sørge for bedre forhold for deltagende patienter og borgere. - Arbejde for, at det lovgivningsmæssige og kontraktlige arbejde bliver mere enkelt ud fra forslag i oplægget En indgang for industrien til kliniske forsøg. Sikre klare og transparente retningslinjer for forskningssamarbejdet med erhvervslivet ved at: - Samarbejde med staten og organisationer om at få klare retningslinjer for - og en tydelig rolle- og ansvarsfordeling i - samarbejdet mellem sundhedsprofessionelle, universiteter og erhvervsliv. Prioritere stærke internationale forskningsmiljøer på sygehusene i samarbejde med universiteterne ved f.eks. at: - Samarbejde med universiteterne om at skabe en international konkurrencedygtig forskningsstøtte for sundhedsforskere for at tiltrække de bedste forskere internationalt. - Arbejde for en incitamentsstruktur, der belønner sygehusene for den forskning de udfører. Styrke udnyttelsen af forskningsresultater ved f.eks. at: - Opgradere støttefunktioner, der hjælper forskere med at kommercialisere deres resultater. Medvirke til at private virksomheder i videst muligt omfang kan få adgang til relevante data ved f.eks. at: - Udarbejde en strategi for offentlige og private aktørers adgang til kliniske og administrative data i sundhedsvæsenet i samarbejde med staten. Tiltrække flere midler til sundhedsforskning ved at: - Arbejde for, at de danske forskningsmæssige styrkepositioner på sundhedsområdet prioriteres i fordelingen af statslige forskningsmidler. - Arbejde for at tiltrække flest mulige midler fra EU s Horizon 2020-program til dansk sundhedsforskning i et samarbejde med Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Danske regioner april

20 fremtidens Sundhedsvæsen kan kun bruge nye løsninger, der bidrager til øget kvalitet og effektivitet. De løsninger, der tydeligt bidrager til dette, vil ofte have et vækstpotentiale ikke alene i Danmark, men også på eksportmarkederne. April Danske Regioner Design: Etcetera Design Tryk: Danske Regioner ISBN trykt ISBN elektronisk sund vækst - regionernes erhvervssamarbejde på sundhedsområdet

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

N O T A T. 26-09-2012 Sag nr. 12/1683 Dokumentnr. Louise Broe Tel. 35 29 83 98 E-mail: Lbr@regioner.dk

N O T A T. 26-09-2012 Sag nr. 12/1683 Dokumentnr. Louise Broe Tel. 35 29 83 98 E-mail: Lbr@regioner.dk N O T A T Produktiviteten i den regionale sektor Produktivitetskommissionen har tilbudt Danske Regioner at bidrage med bud på drivkræfter og barrierer mv. for produktivitetsudviklingen i den offentlige

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring)

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) Sektorstandardiseringsudvalget for ehandel Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) UDKAST v.2. Høring over vision, pejlemærker og forretningskrav til ehandel mellem den offentlige

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Falck A/S. - Welfare Tech. Annette Hyldebrandt Public Affairs Manager 17. april 2013

Falck A/S. - Welfare Tech. Annette Hyldebrandt Public Affairs Manager 17. april 2013 Falck A/S - Welfare Tech Annette Hyldebrandt Public Affairs Manager 17. april 2013 Agenda Anbefalingerne fra vækstteamet for sundhedsog velfærdsløsninger Vækst og eksport inden for sundheds- og velfærdsområdet

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del Bilag 155 Offentligt. Indspil til regeringens vækstteam. Regionerne satser på IKT og digital.

Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del Bilag 155 Offentligt. Indspil til regeringens vækstteam. Regionerne satser på IKT og digital. Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del Bilag 155 Offentligt Indspil til regeringens vækstteam Regionerne satser på IKT og digital vækst Regionerne satser på IKT og digital vækst Danske Regioner 2013 Tryk:

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Effektivt indkøb sammen er vi stærke

Effektivt indkøb sammen er vi stærke 7. marts 2014 1 Effektivt indkøb sammen er vi stærke Infodage Aarhus og København den 4. og 6. marts 2013 7. marts 2014 2 Indkøb har sjældent været så meget i fokus Produktivitetskommissionen Rådet for

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Benchmarking er vejen til. bedre resultater

Benchmarking er vejen til. bedre resultater Benchmarking er vejen til bedre resultater Benchmarking projektet omfatter indtil videre følgende analyser, som er offentliggjort på www.regioner.dk/økonomi/benchmarking Overordnet fordeler benchmarkinganalyserne

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale

Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN Elektronisk: 978-87-7723-737-9 ISBN Tryk: 978-87-7723-738-6 Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet.

Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. OPI / Hvornår er OPI den rette udviklingsmodel? Få hjælp til at træffe en kvalificeret beslutning ved at besvare spørgsmålene i flowdiagrammet. Er projektet efterspørgselsdrevet? Findes der allerede en

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Workshop om offentlig-privatinnovation

Workshop om offentlig-privatinnovation Workshop om offentlig-privatinnovation Et samarbejde mellem FFUK, OPALL, Lev Vel og OPIguide.dk Dare2Mansion, d. 6. marts 2014 kl. 10-14:30 v. Mette Lindstrøm, Kristoffer Riis og Sara Øllgaard Baggrund

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk)

Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk) Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Seniorforsker, ph.d, Ole Helby Petersen (olhe@kora.dk) Oplæggets hovedpointer 1. Innovation: lovende idéer men også meget varm luft 2. OPI defineret og

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år.

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Uddannelsesministeriets ressortområde 8 universiteter 7 professionshøjskoler + Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni Foto: Thomas Hommelgaard 2 FORORD Region Hovedstaden er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet samt et sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Sundhedsindustrien. ...skaber løsninger for Danmark. Danmarks sundhedsindustri i regi af Lægemiddelindustriforeningen,

Sundhedsindustrien. ...skaber løsninger for Danmark. Danmarks sundhedsindustri i regi af Lægemiddelindustriforeningen, Sundhedsindustrien...skaber løsninger for Danmark Danmarks sundhedsindustri i regi af Lægemiddelindustriforeningen, Medicoindustrien, DANSK BIOTEK og IT-Branchen er gået sammen for at give et fælles bud

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Dansk Erhvervs konference Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Indlæg af Søren Jakobsen, adm. dir., SKI A/S, den 2. juni 2009 9. januar 2009 1. Dansk Erhvervs konference, den 2. juni 2009 Offentlig-privat

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Indlæg på Akademikernes Inntektspolitiske konferanse i Oslo den 12. februar

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere