Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272"

Transkript

1 Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr maj 2014

2 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf (herefter IO-programmet) på grundlag af 20a i lov om elforsyning (LBK nr af 25/11/2013). Ifølge bekendtgørelsen skal der årligt udarbejdes en årsberetning for at dokumentere, at programmet overholdes. 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program Det interne overvågningsprogram er i 2011 opdateret således at det følger Energitilsynets vejledning og den heri angivne punktopdeling. Der er ikke foretaget ændringer til IO-programmet. IO-ansvarlig, IO-styregruppe og i IO-arbejdsgrupper fremgår herunder: Ansvarlig CGA Information (IT) KR Styregruppe FHH (direktør) EKR (teknisk chef) MJM (kundechef) CGA (controller) Forretningsmæss. følsomme oplysninger FHH, EKR, MJM, CGA Forretningsmæss. fordelagtige oplysninger FHH, EKR, MJM, CGA Adgang til distributionsnet EKR Kundekontakt/ kommunikationsarbejde MJM Selskabsm. udskil. regnskabsm. adskil. og habilitetskrav FHH, CGA Indgåelse af aftaler FHH, CGA Intern overvågningsansvarlig: Hovedansvarlig for IO programmet er controller CGA. Den overvågningsansvarlige er ansat i GE Net. Honoreringen af den overvågningsansvarlige er hverken direkte eller indirekte påvirket af opnåede resultater eller øvrige forhold i Lokalenergi Forsyning A/S, Lokalenergi Handel A/S eller øvrige selskaber i GE koncernen, ligesom den overvågningsansvarlige ingen indflydelse har på beslutningsprocesserne i de nævnte selskaber. Det vurderes på baggrund af ovenstående, at den overvågningsansvarliges uafhængighed er sikret. Årberetning GE Net Intern Overvågning docx 2

3 Antal ansatte: Der er 15 medarbejdere i netselskabet pr. 31/ Der er tiltrådt 1 ny medarbejder i Alle medarbejdere har afgivet erklæring om IO. Endvidere har 9 medarbejdere ansat i øvrige koncernselskaber samt 1 medarbejder fra Viby Elværk underskrevet erklæringen om IO, da det vurderes, at disse personer kan få kendskab til fortroligt kundemateriale i forbindelse med udførelsen af deres arbejde. Møder: Der er i året afholdt 2 møder i styregruppen samt møder i arbejdsgrupperne, og der er på personalemøder informeret om og drøftet IO-forhold i afdelingerne. Intern Audit: I forbindelse med opdateringen af IO-programmet i 2010 blev der fastlagt retningslinjer for intern audit af IO-programmet. Der er i 2013 foretaget intern audit den 9. december. Intern audit er foretaget af den IO-ansvarlige og IO-styregruppen, og er dokumenteret skriftligt. Der er ved den interne audit ikke konstateret kritiske forhold eller forhold i øvrigt, der har givet anledning til ændringer i IO programmet. Der er ved den interne audit ikke konstateret tilfælde af diskriminerende adfærd. 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger Medarbejdernes adgang til forretningsmæssigt følsomme data, som forefindes elektronisk i kundeafregningssystemet Xellent, begrænses med adgangsrettigheder og adgangskoder til systemet. I den forbindelse har der været afholdt en dag sammen med IT-leverandøren, hvor rettighederne og mulighederne for adgangsbegrænsning blev gennemgået. Desuden er i 2010 ibrugtaget et modul til IT-systemet Axapta, så der nu er bedre mulighed for at adgangsbegrænse på tværs af juridiske selskaber. I sommeren 2011 opstartede GE Net en ny selvbetjeningsportal, hvor forbrugerne på deres personlige konto har mulighed for at se sit forbrug, regninger og lignende følsomme data. Adgangen til de personlige konti er begrænset med kodeord, som kun den enkelte forbrugere kender. Der er i løbet af året afholdt afdelingsmøder, og reglerne har været drøftet løbende, når der har været spørgsmål og tvivlssituationer omkring reglerne om modtagelse og behandling samt videregivelse af data. Desuden har vi lavet et skema (vedlagt som bilag 1) vedr. de spørgsmål og tvivlssituationer, som vi har været ude for. Der er ikke sket ændringer i forhold til outsourcing af opgaver, og der har heller ikke været klager i relation til behandling af følsomme oplysninger. 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger er ikke alment tilgængelige for medarbejderne. De medarbejdere, der har, eller har haft adgang til oplysningerne, har alle underskrevet erklæringer om kendskab til procedurerne for behandling af disse. Årberetning GE Net Intern Overvågning docx 3

4 I IT systemet er der i løbet af året foretaget løbende tilpasning af adgangsbegrænsningerne i forhold til medarbejdernes arbejdsområde. Der er outsourcet følgende områder i netselskabet: - Energirådgivning: Samarbejdsaftale med Lokalenergi Handel A/S - Drift af IT systemer og Support: Aftale med GE Erhverv A/S - Udvalgte vedligeholdsopgaver i forsyningsanlæggene: Blandt andet aftaler med DELPRO, EnergiMidt, Siemens m.fl. om viklingskoblere, batterieftersyn, feltrevisioner m.m. Der er ikke modtaget klager i løbet af året om diskriminering i forbindelse med fordelagtige oplysninger. I I/O programmets bilag 3 er angivet meget detaljerede skriftlige procedurebeskrivelser for blandt andet behandling af fordelagtige oplysninger. Disse er informeret og gennemgået i forbindelse med underskrift af medarbejdererklæringerne og løbende på afdelingsmøder. Desuden er instrukserne løbende drøftet i forbindelse med tvivlssituationer. GE Net s driftsvagt modtager jævnligt henvendelser, der vedrører fejl i kundernes egne installationer. Alle medarbejdere i driftsvagten følger den skriftlige instruks i forholdsordre for vagthavende koblingsleder, der forskriver, at kunden henvises til at kontakte sin egen elinstallatør for at udføre reparationsarbejdet. Ved kundeforespørgsler om skift af elleverandør henviser vi til Der har ikke været anledning til ændringer i instrukserne. Se bilag 1 vedr. de spørgsmål og tvivlssituationer, som vi har været ude for. Der har ikke været anledning til at foretage ændringer i forbindelse med IT- mæssig adskillelse. 3. Adgang til distributionsnettet For at sikre, at der ikke sker diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til distributionsnettet, er der gjort følgende tiltag: I I/O programmet er angivet en liste over områder, som vi mener, kunne indebære en risiko for diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til distributionsnettet. Listen er resultat af vores løbende vurdering af hvilke områder, der kunne indebære en risiko for diskriminerende adfærd. For disse områder har vi derfor udarbejdet detaljerede procedurebeskrivelser, som er vedlagt bilag 3 i I/O programmet. Via breve til områdets elinstallatører og information på hjemmesiden er GE Net s gældende regler for udskiftning af stikledningssikringer blevet præciseret. På hjemmesiden er desuden tilføjet kundevejled- Årberetning GE Net Intern Overvågning docx 4

5 ning om tilslutning af solcelleanlæg og andre VE-anlæg på maksimalt 6 kw. Vejledningen følger Energinet.dk s regelsæt. Relevante medarbejdere er informeret om disse procedurer i forbindelse med underskrivelse af medarbejdererklæringer og løbende drøftelser på medarbejdermøder. Det sikres, at procedurebeskrivelserne overholdes ved gennemgang af afdelingens aktiviteter på de afdelingsmøder, der afholdes hver fredag. I forbindelse med adgang til nettet anvendes nu seneste udgave af Fællesregulativet for Der er ikke outsourcet opgaver i relation til adgang til distributionsnettet. Der har været en henvendelse om spændingskvalitet og ca. 15 klager vedrørende forbrug. Klagerne vedrørende forbrug har primært været relateret til den igangværende udskiftning til fjernaflæste målere. Disse er behandlet i henhold til IO programmet bilag 3, procedurebeskrivelse 10 og 11. Alle sager var afsluttede ved udgangen af Der har været 9 større afbrydelser i løbet af Ca kunder berørt. Herudover kun mindre forstyrrelser på nettet. Det kan nævnes, at afbrudsstatistik indberettes årligt til energitilsynet og ELFAS. Kunder og el-leverandørers adgang til nettet og relevante data fremgår af procedure-beskrivelserne. Med hensyn til el-leverandørs adgang er dette behandlet særskilt i I/O programmets bilag 3, procedurebeskrivelse 13 og 14. Nettet vedligeholdes i henhold til I/O programmets bilag 3, procedurebeskrivelse 18. Her beskrives hvordan nettet vedligeholdes i henhold til GE Net s SKS-D-sikkerhedskvalitetssystemet (som er auditeret og godkendt af Sikkerhedsstyrelsen jævnfør stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5). Nettet udbygges i henhold til bilag 3, procedurebeskrivelse 19 i I/O programmet. Herved sikres i udbygningen, at alle kundetilslutninger overholder Fællesregulativets krav til blandt andet spændingskvalitet, kortslutningseffekt og det betalte leveringsomfang. Tilslutning til nettet behandles i henhold til bilag 3 procedurebeskrivelse 1, 2 og 25 i I/O programmet. Herved følges fællesregulativet og de tilslutningsbestemmelser, der er angivet på hjemmesiden. Som det fremgår af procedurebeskrivelserne, følger priserne på tilslutning anbefalinger fra Dansk Energi. Reguleringer skal godkendes af repræsentantskabet. Årberetning GE Net Intern Overvågning docx 5

6 Revision og opdatering af Netbenyttelsesaftale (Leveringsbestemmelser) og Tilslutningsbestemmelser er sket med virkning fra 1. november Kundekontakt GEs reception modtager og omstiller kundehenvendelser til de respektive afdelinger inden for normal arbejdstid. Uden for åbningstid kan kunderne ringe til vagten. Der har været en stigning i antallet af leverandørskifte i 2013, hvor ca. 10 % af kunderne har skiftet elleverandør mod ca. 7 % i Dette har medført flere henvendelser end tidligere år fra elhandelsselskaber og kunder omkring leverandørskifte, afregning og aflæsning i forbindelse med leverandørskiftet. Det har også betydet, at der har været flere tilfælde, hvor kunden har fortrudt sit skifte, hvor vi generelt har henvist kunden til at kontakte den nye elleverandør om dette. Bortset fra enkelte tilfælde, har det ikke givet anledning til tvivlsspørgsmål. Som tidligere har der været en del henvendelser fra ejendomsmæglere, energirådgivere og udlejere omkring udlevering af forbrugsoplysninger, og her har kun været få tilfælde, hvor der har været tvivl, om forbrugsoplysninger måtte udleveres. I flere og flere tilfælde anvendes vores selvbetjening på genet.dk til at finde disse oplysninger. Disse forskellige tvivlsspørgsmål er afklaret løbende på ugentlige afdelingsmøder. Se bilag 1 vedr. de spørgsmål og tvivlssituationer, som vi har været ude for i løbet af året. Ved at GE Net og Lokalenergi fortsat er adskilt rent fysisk og ved at Lokalenergi Handel og Forsyning ikke har adgang til kundedata, så er risikoen for favorisering begrænset væsentlig. GE Net sender sammen med årsopgørelsen folderen Er dit elforbrug grønt, gult eller rødt?. 5. Selskabsmæssig udskillelse Koncernstrukturen i GE sikrer selskabsmæssig udskillelse. Der er ikke sket ændringer i koncernstrukturen. Der har i 2013 været sideordnet aktivitet i form af administration af vand- og varmeværker. Omsætningen herfor udgør 0,4 % af selskabets samlede nettoomsætning. 6. Regnskabsmæssig adskillelse GE Net har bevilling til netvirksomhed og ikke til transmissionsvirksomhed. GE Net har ikke fælles indtægter med de øvrige koncernselskaber. Eventuelle fællesudgifter i koncernen er fordelt ud fra objektive fordelingsnøgler. Der foretages en vurdering af fordelingsnøglerne i forbindelse med budgetlægning. Fordelingsnøglerne korrigeres løbende Årberetning GE Net Intern Overvågning docx 6

7 for ændringer i antal medarbejdere og ændringer i lokalefordeling. Der har ikke været væsentlige ændringer. Den eksterne revision har i forbindelse med revision af GE koncernens regnskaber gennemgået forretningsgangene i koncernen, uden at det har givet anledning til bemærkninger. 7. Habilitet Ved udgangen af 2013 har GE Net kunder og er således ikke omfattet af Elforsyningslovens habilitetskrav. 8. Indgåelse af aftaler Udgangspunktet for fastsættelse af afregningspriser mellem netselskabet og virksomheder med kommercielle aktiviteter er Elforsyningslovens 46 stk. 1, der tilsiger, at aftaler som kollektive elforsyningsselskaber indgår med andre virksomheder, herunder koncernvirksomheder, skal indgås på markedsbestemte vilkår. GE Net køber en del ydelser fra tilknyttede koncernselskaber, og for disse aftaler gælder samme afregningsvilkår som for en uafhængig tredjepart. Der afregnes ud fra medgået tid ifølge timesagssystem og til samme priser, som gælder for uafhængig tredjepart. Der foreligger skriftlige aftaler for samarbejdet. For aftaler om kreditfacilitet ved koncern-mellemregning er kreditrammerne uændret i Aftalerne er skriftlige og er indgået på markedsvilkår med en forrentning svarende til markedsrenten. Der foreligger følgende koncerninterne aftaler for netselskabet: - Samarbejdsaftale med Lokalenergi Handel A/S om udførelse af energirådgivning - Aftale med GE Erhverv A/S om drifts- og anlægsopgaver på elnettet samt for IT drift og support - Aftale med GE A/S om administration og ledelsesmæssig assistance - Aftale med GE A/S om husleje, forbrugsafgifter og øvrige ejendomsudgifter Der er foretaget årlig regulering af priser i forhold til en vurdering af markedspriserne. Renten for aftaler om kreditfacilitet reguleres hvert kvartal ud fra markedsrenten. Aftalerne foreligger skriftligt. Større anlægsopgaver har været i udbud. 21. maj 2014 Flemming Høj Hansen Adm. direktør Christian Guldbrand Asferg Overvågningsansvarlig Årberetning GE Net Intern Overvågning docx 7

8 Tvivlsspørgsmål vedr. intern overvågning. Bilag 1 Forespørgsler om energibesparelser Forespørgsler om samlet elpris Forespørgsler om billigste elpriser Forespørgsel vedr. leverandørskifte Forespørgsler om forbrug Hvad gør vi, når en kunde ønsker rådgivning om energibesparelser? Hvad gør vi, når en kunde spørger om elprisen? Hvad gør vi, når en kunde beder om tilbud på markedsel? Hvor kan man købe billig strøm? Kunden ønsker en speciel aftale, f.eks. fast-prisaftale, spotprisaftale m.v.? Hvad gør vi, hvis en kunde har fortrudt sit leverandørskifte? Hvad gør vi, hvis en kunde ikke mener at have skiftet elleverand½½ør? Hvad gør vi, når en kunde ønsker oplyst forbruget på hans egen installation? Hvad gør vi, hvis f.eks. en 3. part, f.eks. ejendomsmægler eller en rådgivende Ingeniør ønsker forbrugsoplysninger udleveret? Henvise til hjemmesiden samt oplyse at vi samarbejder med Lokalenergi, og at de også er velkomment til at kontakte dem for konkrete spareråd m.v. Vi henviser til elpristavlen.dk og oplyser desuden prisen til net samt den samlede elpris, hvis man er kunde ved Lokalenergi Forsyning. Vi oplyser, at vi kun er et netselskab, og at markedsel skal kunden købe ved et elhandelsselskab. Desuden henvises til hjemmesiden Vi beder kunden tage kontakt til sin elleverandør, hvis kunden har fortrudt sit skifte. Er elleverandøren ikke behjælpelig, kan vi alternativt også sende kunden en blanket, som kunden skal udfylde, hvis kunden ønsker at foretage et nyt leverandørskifte til Lokalenergi Forsyning. Hvis kunden og elhandleren ikke kan blive enige, kan vi tilbyde kunden at være behjælpelig, men ikke i første omgang, da vi ikke ved hvor kunden køber strøm. Vi henviser kunden til at gå ind på vores selvbetjening på Er det en 3. part, må vi kun udlevere, hvis der er en skriftlig fuldmagt fra forbrugeren på installationen. Årberetning GE Net Intern Overvågning docx 8

[TL-MJJ-2015-04-07-00214-01-MJJ-MJJ-2015-04-13.PDF]

[TL-MJJ-2015-04-07-00214-01-MJJ-MJJ-2015-04-13.PDF] Ledelsesberetning Generelt NEF-koncernen er organiseret med NEF Fonden, som holdingvirksomhed for en række underliggende dattervirksomheder med hver sit specifikke forretningsområde. Herved er der opnået

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 Finanstilsynet/ Forbrugerstyrelsen 29. juni 2005 Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 1. Indledning Der eksisterer et gensidigt afhængighedsforhold mellem den finansielle

Læs mere

Energi & Forsyning. September 2013

Energi & Forsyning. September 2013 Energi & Forsyning September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion Differentierede kubikmetertakster for afledning af spildevand og ændring af reglerne om særbidrag Rammerne for anvendelse af kommunal

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Spørgsmål 1 Som Energistyrelsen nævnte på informationsmødet, er procedurebeskrivelser m.v. en del af det nuværende sekretariats ISO-certificering.

Læs mere

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009.

Indkaldelse til inspektionen var sket ved brev til selskabets bestyrelse og direktion af 3. september 2009. Kendelse af 23. december 2010 (J.nr. 2010-0021377) Påbud om overholdelse af en række pligter i henhold til hvidvaskloven tiltrådt. Hvidvasklovens 1, stk. 1, nr. 12, samt 34, stk. 1 og stk. 7. (Elisabeth

Læs mere

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Ringsted INDLEVELSE Kommune SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag V4: Empiriske undersøgelser af energiselskaberne December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning I Aalborg Forsyning, Kloak A/S 2013 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 10 Generelt om programmet for intern overvågning Dokumentation for den interne kontrol

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2004

Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 DK-1007 København K Tlf. +45 33 93 33 66 Fax +45 33 12 86 13 cse@cse.dk www.cse.dk 04 Forord Afgørelser og Udtalelser 2004

Læs mere